Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 01

JUMANJI: THE NEXT LEVEL

Dnes měl pre­mi­é­ru trai­ler na 3. díl fil­mo­vé série Jumanji - JUMANJI: THE NEXT LEVEL. Hlavní čty­ři role si zopa­ku­je čtve­ři­ce her­ců Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black a Kevin Hart,...Read more »

Samotáři – „…lidi málo hulej.“

„To je skvě­lá muzi­ka! Tyo, co to je za muzi­ku?“ „To je stát­ní hym­na, ty vole.“ „A jo, vlast­ně, stát­ní hym­na. Já jenom, že ji nehrá­li dlou­ho takhle instru­men­tál­ně,...Read more »

Místo sledovaní televize o prázdninách radši jdete do přírody. Není o co stát!

Jak asi už všich­ni víme. Pravidelným kolo­ri­tem prázd­ni­no­vých tele­vi­zí je napros­té igno­ro­vá­ní tele­viz­ních fanouš­ků a vysí­lá­ní pro­gra­mu, kte­rý pat­ří mezi ty nej­lev­něj­ší.Read more »

Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči

Dnešní děti více času trá­ví u mobi­lu či table­tu a kla­sic­kou kni­hu úpl­ně nevy­hle­dá­va­jí. Jejich řečo­vý pro­jev na tom není moc dob­ře. Do mateř­ské ško­ly při­chá­zí děti s řadou logo­pe­dic­kých vad nebo dokon­ce...Read more »

#2008: Cromwell Stone

Cromwell Stone (Cromwell Stone)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2017. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Cromwell Stone" v roce 2013. České vydání má 155 stran a prodává se...Read more »

#17 - Frankensteinova nevěsta (1935)

Frankenstein je legen­dár­ním fil­mem, ale jeho pokra­čo­vá­ní se může smě­le zařa­dit k těm séri­ím, jejichž dru­hé díly jsou lep­ší ane­bo ale­spoň stej­ně dob­ré jako díly prv­ní.Read more »

ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

Stano Fatul, kdo to vlast­ně je? Je to mla­dý a naděj­ný lite­rár­ní talent ze Slovenska, kte­rý se naro­dil 28. dub­na 1998 v Bratislavě. Spolu se svo­jí rodi­nou žije na jejím okra­ji a v sou­čas­né...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com