JUMANJI: THE NEXT LEVEL

Dnes měl pre­mi­é­ru trai­ler na 3. díl fil­mo­vé série Jumanji - JUMANJI: THE NEXT LEVEL. Hlavní čty­ři role si zopa­ku­je čtve­ři­ce her­ců Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black a Kevin Hart,...Číst dál »

Medojedův žebříček nejoblíbenějších filmových sérii!!

Číst dál »

Novinky v kině! | ČERVENEC 2019

Číst dál »

Samotáři – „…lidi málo hulej.“

„To je skvě­lá muzi­ka! Tyo, co to je za muzi­ku?“ „To je stát­ní hym­na, ty vole.“ „A jo, vlast­ně, stát­ní hym­na. Já jenom, že ji nehrá­li dlou­ho takhle instru­men­tál­ně,...Číst dál »

Medojed nemá vysokou školu? Proč se nani vysral?! „Jsem průměrný!“

Číst dál »

Místo sledovaní televize o prázdninách radši jdete do přírody. Není o co stát!

Jak asi už všich­ni víme. Pravidelným kolo­ri­tem prázd­ni­no­vých tele­vi­zí je napros­té igno­ro­vá­ní tele­viz­ních fanouš­ků a vysí­lá­ní pro­gra­mu, kte­rý pat­ří mezi ty nej­lev­něj­ší.Číst dál »

Věděli jste o podmínkách pro důchod? Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu nepočítají?

Zkušenosti pra­cov­ní­ků České sprá­vy soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní (ČSSZ) a okres­ních správ soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní (OSSZ) uka­zu­jí, že lidé mají o důcho­dech níz­ké pově­do­mí a stá­le mezi nimi pře­tr­vá­vá řada nejas­nos­tí, myl­ných před­stav a infor­ma­cí zaži­tých...Číst dál »

Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči

Dnešní děti více času trá­ví u mobi­lu či table­tu a kla­sic­kou kni­hu úpl­ně nevy­hle­dá­va­jí. Jejich řečo­vý pro­jev na tom není moc dob­ře. Do mateř­ské ško­ly při­chá­zí děti s řadou logo­pe­dic­kých vad nebo dokon­ce...Číst dál »

#2008: Cromwell Stone

Cromwell Stone (Cromwell Stone)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2017. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Cromwell Stone" v roce 2013. České vydání má 155 stran a prodává se...Číst dál »

#17 - Frankensteinova nevěsta (1935)

Frankenstein je legen­dár­ním fil­mem, ale jeho pokra­čo­vá­ní se může smě­le zařa­dit k těm séri­ím, jejichž dru­hé díly jsou lep­ší ane­bo ale­spoň stej­ně dob­ré jako díly prv­ní.Číst dál »

Češi se ozbrojují jako nikdy dřív! Mají velký strach z budoucnosti

Počet drži­te­lů zbroj­ních prů­ka­zů v Česku rake­to­vě ros­te. Jen za prv­ní polo­le­tí letoš­ní­ho roku jich při­by­lo o 1400 víc, než za celý loň­ský rok. Lidé se pod­le zku­šeb­ních komi­sa­řů obá­va­jí bez­peč­nost­ní...Číst dál »

ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

Stano Fatul, kdo to vlast­ně je? Je to mla­dý a naděj­ný lite­rár­ní talent ze Slovenska, kte­rý se naro­dil 28. dub­na 1998 v Bratislavě. Spolu se svo­jí rodi­nou žije na jejím okra­ji a v sou­čas­né...Číst dál »