KVIFF 2019 – První nálož dojmů z Karlových Varů, svět bez žen Caseyho Afflecka i nejukřičenější film roku

Je to s podivem, ale letos mi zatím všechno z toho, co jsem ve Varech už stihl vidět, připadá nadprůměrné. Avšak na nějakou zásadní perlu, kterou bych chtěl vyloženě vychválit...Číst dál »

Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku

Dannyho ban­da se po čas opět schá­zí, ovšem ne zrov­na dob­ro­vol­ně. Majitel kasi­na, Terry Benedict, si nene­chal líbit, že ho par­ta šikov­ných lupi­čů před pár lety při­pra­vi­la o pěk­ných pár mili­o­nů...Číst dál »

Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě

Film vol­ně nava­zu­je na kome­dii Fotr je lotr. Pokud jste původ­ní film vidě­li, jis­tě si pama­tu­je­te Grega (Ben Stiller), pra­vým jmé­nem Geylorda Yebala a celou jeho pove­de­nou rodi­nu.Číst dál »

Který herec hrál v nejvíc filmech MCU a Který má nejvíc Screentimu? Výsledek Medojeda překvapil!

Číst dál »

DOTYK DRAKA

Milujete-li fan­ta­sy pří­běhy, kde o akci a fan­tas­tic­ké posta­vy není nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít kníž­ku s pří­znač­ným názvem „DOTYK DRAKA“, kte­rá je záro­veň prv­ní kni­hou LYSANTHYS sli­bu­jí­cí slib­né pokra­čo­vá­ní v dal­ších dvou...Číst dál »

Využijte slevové kupony pro nákup dárku v podobě nezapomenutelného zážitku

Slevové kupo­ny je mož­né vyu­žít mno­ha způ­so­by a jed­ním z nich může být i poří­ze­ní ori­gi­nál­ní­ho a netra­dič­ní­ho dár­ku v podo­bě neza­po­me­nu­tel­né­ho zážit­ku. Pokud chce­te něko­mu ze svých blíz­kých udě­lat radost a kla­si­ka v podo­bě lah­ve...Číst dál »

Medovník

Také tak milu­je­te slad­ké v podo­bě malé­ho zázra­ku jmé­nem medov­ník? Toho úžas­né­ho dor­tí­ku, roz­dě­le­né­ho na pět medo­vých plá­tů spo­je­ných kré­mem, posy­pa­ným dro­ben­kou nebo oříš­ky? My tedy roz­hod­ně ANO!Číst dál »

Krásné bikerce se láska k rychlosti vymstila: Při nehodě přišla o život!

Krásná Monika byla hvězdou rus­kých soci­ál­ních sítí. Živila se jako kadeř­ni­ce a model­ka, ale její nej­vět­ší váš­ní byly motor­ky a rych­lá jíz­da. Ta se jí bohu­žel sta­la osud­ná. Monika měla smr­tel­nou...Číst dál »

Dorotka na táboře

Copak někdo může mít radost z toho, že ho rodiče na nekonečný tři týdny uklidí na tábor!? Dorotka tedy rozhodně nadšená není. Prázdniny ale umějí překvapovat – třeba tím,...Číst dál »

Ekopanenky do domečků

Děti potřebují panenky nejen na mazlení, ale ocení také drobné panenky a panáčky vhodné do tradičních „domečků“. Zhotovte svým dětem maličké waldorfské panenky z přírodních materiálů. K výrobě těchto...Číst dál »

Knihkupectví na Bylinkovém náměstí

Iniciační cesta do země knih začíná… Natálie a Nathan vychovali dvě děti a ocitají se ve věku, kdy je důležité společně začít novou životní etapu, a tak se rozhodnou...Číst dál »

Muži se podívají do auta a chystají se ho vykrást. Skutečný důvod si zaslouží potlesk!

„Poznáváte tyto muže?“ tato otáz­ka oble­tě­la inter­net spo­leč­ně s videem níže. Věci však nejsou tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. Dvojice mužů při­šla k autu a když uvi­dě­la, co je uvnitř,...Číst dál »

Komiks 118

Číst dál »

Budeme přijímat uprchlíky, řekl Bělobrádek. Ročně přes tisíc lidí

Česká repub­li­ka bude pod­le vice­pre­mi­é­ra a před­se­dy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka při­jí­mat uprch­lí­ky, kte­ří budou ochot­ni inte­gro­vat se, asi­mi­lo­vat a budou „tady s námi chtít žít“. Podle Bělobrádka bude země uprch­lí­ky při­jí­mat dob­ro­vol­ně...Číst dál »

Rebarborový koláč s jahodami

Jahodová sezó­na sice ješ­tě neza­ča­la a ješ­tě si na ní něja­ký ten čas počká­me, ale o rebar­bo­ře to už říci nemů­že. Právě začí­ná na záhon­ku krás­ně růst a roz­růs­tat se, tak proč...Číst dál »

KVIFF 2019 – Jsem ve Varech a mám dost co dělat

Letos jsem ve Varech od 28. června do 5. července. Mám v hledáčku přibližně 35 filmů, které bych teoreticky měl za osm dní stihnout vidět. I když zřejmě budu muset...Číst dál »

Deník Bridget Jonesové - když se zamiluje „třicítka“

Je vám přes třicet.Bez chla­pa, zato s vaši­mi nej­lep­ší­mi kamarády:Ošoupaným tele­viz­ním ovla­da­čem, pro­le­že­lým gau­čem a kaž­do­den­ně s novou lah­ví vod­ky nebo jiné­ho buňky-spalujícího chlastu.K tomu si pak ješ­tě při­dej­te dob­rých deset kilo...Číst dál »

Gladiátor - Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta.

Už tato dvě jmé­na Russell Crowe a Ridley Scott, sli­bu­jí, že půjde mini­mál­ně o skvě­le zahra­ný a pro­fe­si­o­nál­ně nato­če­ný film a oprav­du je to tak, urči­tě se jed­ná o nej­lep­ší his­to­ric­kou podí­va­nou z posled­ních něko­li­ka...Číst dál »

Medojed hodnotí herce Marvelu podle hereckých výkonů! #2

Číst dál »

#2007: Justina

Justina (Justine)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Justine" v roce 1979. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně za 449 Kč.Knihu zakoupíte se...Číst dál »

Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika

Trombóza nastá­vá, když se v jed­né nebo více hlu­bo­kých žilách v těle tvo­ří krev­ní sra­že­ni­na (trom­bus), obvykle je to v nohou. Hluboká žil­ní trom­bó­za může způ­so­bit bolest nebo oto­ky nohou, ale také...Číst dál »

Jarní únava 1

Číst dál »

A Plague Tale: Innocence - prožijte morovou epidemii ve Francii

Kdo si chce vyzkou­šet dobu během moru, kdy svět je zane­sen naka­že­ný­mi kry­sa­mi, vše­mož­ný­mi nástra­ha­mi a jedi­ný způ­sob, jak pře­žít je to, že vás nesmí nikdo vidět? Pro ty je...Číst dál »

A Plague Tale: Innocence

POPIS HRY: Nechte se vtáh­nout do ponuré­ho pří­bě­hu mla­dé Amicie a její­ho malé­ho bra­t­ra Huga na jejich stras­tipl­né ces­tě nej­tem­něj­ším obdo­bím his­to­rie. Pronásledováni vojá­ky inkvi­zi­ce a obklo­pe­ni neza­dr­ži­tel­ný­mi zápla­va­mi krys se...Číst dál »

Otec a syn sledují, jak požár ničí jejich dům. To, co uviděli v plamenech, šokovalo internet!

Nedaleko pozem­ku rodi­ny Empeyových v ame­ric­kém Honery’s Creek v USA vypu­kl požár. Oheň se rych­le šířil a ničil jejich dům a celý sta­tek. Bruce Empey, jeho žena a syn byli naštěs­tí v bez­pe­čí. V pla­me­nech...Číst dál »

Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) – Recenze – 50%

Lze předpokládat, že čtenář této recenze ví, o čem je filmová hororová řada Annabelle. Proto jen připomenu, že za jejím vznikem stojí režisér, scenárista a producent James Wan, tvůrce...Číst dál »