Kritiky.cz > 2019 > Květen > 27

MÁTA

Voňavá kni­ha Máta, aneb vše, co nut­ně potře­bu­je­te vědět, abys­te ji moh­li pěs­to­vat, inha­lo­vat, vařit, péct a kou­pat se v ní, je skvě­lým a prak­tic­kým rád­cem pro všech­ny, kte­ří milu­jí bylin­ky stej­ně...Read more »

Řadíme a hodnotíme filmy od Nolana, Camerona a Baye!! TIERLISTY!

Read more »

Lincolnův vrah byl někdo úplně jiný, tvrdí vědci v dokumentu Rozbalené mumie

90 pro­cent sta­ro­vě­ké egypt­ské civi­li­za­ce je stá­le zava­le­no pís­kem a čeká na své­ho obje­vi­te­le, tvr­dí Ramy Romany, egyp­to­log, svě­tozná­mý doku­men­ta­ris­ta a drži­tel něko­li­ka tele­viz­ních oce­ně­ní Emmy. Mumie ale nejsou domé­nou pou­ze...Read more »

Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?

Lze vás vůbec v této amo­rál­ní době šoko­vat? A pokud ne, proč čte­te čtvr­tou recen­zi na film, kte­rý jste již dáv­no vidě­li? Je Miloš Zeman sku­teč­ně jeze­vec? To a dal­ší zásad­ní otáz­ky...Read more »

Novinkový mix: Pattinson možným Batmanem, nové animační studio či odsunutý Sonic

Read more »

Dokonalá bouře - Živly nemají slitování.

Na pod­zim 1991 v oko­lí Bermud řádil huri­kán Grace, do kte­ré­ho se již v jeho téměř koneč­né fázi náh­le při­mí­cha­ly dal­ší fron­tál­ní sys­témy a vznik­la tak jed­na obrov­ská bou­ře, kte­ré mete­o­ro­lo­go­vé říka­jí...Read more »

Dnešní vs. starý horory | První dojmy Brightburn (Syn Temnoty) Dekonstrukce Supermana?

Read more »

#1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 %

Skalpy 10: Konec cesty (Scalped: Trail's End)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 56 až 60 v sérii "Scalped" u Vertiga. Souborně vyšel...Read more »

#12 - Bílá Zombie

Zombie fil­my jsou spo­je­ny pře­de­vším s tvor­bou George A. Romera, kte­rý v pod­sta­tě zalo­žil kult moder­ních zom­bie. Ale ješ­tě před ním tu byly kla­sic­ké karib­ské zom­bie oži­vo­va­né voo­doo. A jed­ním z prv­ních -...Read more »

Zombik – 85

Read more »