Na vysoký tlak a proti zápachu bot! 6 tipů, které ještě neznáte, jak využít citron

Že je cit­ron nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem nejen v péči o zdra­ví, ale také při úkli­du, to asi víte. Ale jak z toho­to žlu­té­ho tro­pic­ké­ho zázra­ku vyždí­mat ješ­tě více užit­ku? Naučíme vás to. Článek Možná...Číst dál »

RECENZE – Ranní přání

Autorka: Natascha LusentiPřeklad: Alena JíchováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 224ISBN: 978-80-7546-195-7Anotace:Není jednoduché začít znovu...Emilia se nastěhovala s několika kufry a dvěma milovanými kočkami do bytu...Číst dál »

Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.

To už tu mno­ho­krát bylo, že? Ale ne v podá­ní reži­sé­ra Vesnice a Šestého smys­lu a novo­do­bé­ho mis­tra horo­rů M. Night Shyamalana. Přestože jsou Znamení tro­chu opo­mí­je­na, roz­hod­ně bych je neo­zna­čil za...Číst dál »

Manželské etudy: Nová generace - Láska z technoparty je nový film Hany Třeštíkové

Dnes byl veřej­nos­ti před­sta­ven prv­ní doku­men­tár­ní film, kte­rý vzni­kl v rám­ci doku­men­tár­ní­ho cyk­lu časo­měr­nou meto­dou. Hana Třeštíková nava­zu­je na fil­mo­vou prá­ci své mat­ky Heleny Třeštíkové, kte­rá nato­či­la doku­men­ty o part­ner­ském sou­ži­tí...Číst dál »

Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní?

Sex má svou pře­de­hru, ale také dohru. A na tu lec­kdy lidé zapo­mí­na­jí, i když to, co násle­du­je po milo­vá­ní, je mini­mál­ně stej­ně důle­ži­té jako to, co bylo před ním. Proč je...Číst dál »

Díky této rostlině se budete moci zhluboka nadechnout! Možná, že ji máte doma a ani o tom nevíte!

Všichni, kte­ří máte neu­stá­le ucpa­ný nos nebo aler­gii, dopo­ru­ču­je­me si poří­dit tuto rost­li­nu! Rýmovník nebo­li moli­ce je rost­li­na, kte­rá není nároč­ná a má úžas­né léči­vé účin­ky! Jedná se o nety­pic­kou kom­bi­na­ci...Číst dál »

Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana

Detektivní pří­pad, kte­rý musí řešit kapi­tán Hakl, začí­ná pěk­ným vylou­pe­ním tre­zo­ru. Zdá se, že sta­čí zapá­t­rat v poli­cej­ní kar­to­té­ce, a lupič bude rych­le dopa­den. U židov­ské­ho kasa­ře  Kirsche najde poli­cie část lupu...Číst dál »

#1 - Kabinet doktora Caligariho

A máme tu prv­ní film ze série 101 nej­lep­ších horo­rů. Jedná se o legen­dár­ní dílo, kte­ré doslo­va umě­lec­ky kom­bi­nu­je výtvar­no a film v neza­po­me­nu­tel­ných obra­zech a pří­bě­hu, kte­rý uchvá­tí i v dneš­ní době.Číst dál »

#1933: Nemo: Srdce z ledu - 85 %

Nemo: Srdce z ledu (The Nemo Trilogy - Nemo: Heart of Ice, Nemo: The Roses of Berlin, Nemo: River of Ghosts)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně...Číst dál »

Ještě to nebalím, vzkazuje babička

Humorný román o útěku z domova důchodců a nekončící chuti žít potěší zejména fanoušky a fanynky románů Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel nebo Tajný deník Hendrika...Číst dál »

GALERIE: 14 neuvěřitelných PŘED a PO fotek lidí, kteří se zbavili závislosti na alkoholu

Tisíce lidí se ocit­ne v tako­vé život­ní situ­a­ci, že jim jako nej­lep­ší mož­né řeše­ní při­jde sáh­nout po alko­ho­lu. Následujících 14 foto­gra­fií nám uka­zu­je, že je mož­né pře­ko­nat jakou­ko­liv život­ní pře­káž­ku a posta­vit...Číst dál »

Komiks 87

Číst dál »