Brie Larson

Brie Larson není jen osca­ro­vá hereč­ka, ale i zpě­vač­ka. Přinášíme její hudeb­ní klip z roku 2009.…

Číst dál »

Dítě a mateřská škola – co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. rozšíření a aktualizované vydání

Volba mateř­ské ško­ly pro své dítě je důle­ži­tý krok v živo­tě kaž­dé­ho rodi­če. Chtějí pro své dítě to nej­lep­ší. Jak se ori­en­to­vat v nepře­ber­ném množ­ství mateř­ských škol a jejich pro­gra­mech?... Číst dál »

Zelená kniha | Green Book


Oscarová sezona skončila a loňský rok má své jasné... Číst dál »

RECENZE: Captain Marvel

   Blockbusterová sezó­na začí­ná nabí­rat na obrát­kách a po Alitě při­chá­zí prv­ní ze tří mar­ve­lov­ských fil­mů, kte­rých se letos dočká­me. Captain Marvel s tvá­ří Brie Larson se nevy­hnu­la před uve­de­ním... Číst dál »

Psycho (1960) - Mohl tu tento film chybět? Asi každému je odpověď jasná. Ne, „Psycho“ prostě v nejlepších hororových žebříčcích chybět nemůže, protože se jedná o jeden z vrcholů filmové tvorby vůbec.

         Hitchcock byl génius a doká­zal to svým čer­no­bí­lým sním­kem v době, kdy se barva šíři­la svě­tem jako moro­vá rána. Neodklonil se od „bez­bar­vé­ho klišé“ a dob­ře udě­lal. I když je... Číst dál »

#1931: Hetalie: Mocnosti Osy 1 - 40 %


Hetalie: Mocnosti Osy 1 (Hetalia 1)
Vydalo... Číst dál »

Prováděli jsme nákupy v Česku a v Německu. Stejný nákup, rozdíly v ceně a kvalitě propastné

Den poté, co stát zve­řej­nil výsled­ky srov­ná­va­cí­ho tes­tu, pod­le kte­ré­ho Češi naku­pu­jí méně kva­lit­ní potra­vi­ny a pra­cí práš­ky, jsme pod­nik­li tes­to­va­cí nákup. Kdo utra­tí... Číst dál »

Zombik – 63

Číst dál »