Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál

Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to láska slepá a lehce iracionální, nicméně tak už to v emoční oblasti bývá.Lehiyot ita...Číst dál »

Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den.

Režisérem fil­mu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vra­cí), kte­rý je znám i jako herec, pro­dukč­ní, pro­du­cent a scé­náris­ta. Pod jeho tak­tov­kou vzni­kl film, kte­rý řadím do kate­go­rie dob­ro­druž­ných a fan­ta­sy...Číst dál »

RECENZE: Robin Hood

   Robin Hood pat­ří v Hollywoodu k lát­kám, kte­ré se jed­nou za čas obje­ví a někdo se poku­sí nám ji před­sta­vit v novém svět­le. V této nové inkar­na­ci se nám pod vede­ním Otto Bathursta...Číst dál »

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...

Piráti z Karibiku jsou snad čím­ko­liv, avšak roz­hod­ně ne fil­mem, kte­rý by se do kina poma­lu při­kra­dl, sko­ro neslyš­ně, v přítmí stí­nů jiných pro­jek­tů a bez jaké­ho­ko­liv zájmu ze stra­ny divá­ků. Ba nao­pak…...Číst dál »

Hellboy - Trailer #2

Spolu s ozná­me­ním, že nový Hellboy bude defi­nitv­ně ozna­čen eRkem, tedy jako mlá­de­ži nepří­stup­ný, při­šel i zbru­su nový trai­ler. A pokud jste po prv­ní ukáz­ce byli spí­še zkla­má­ni, tahle by Vám měla nalít...Číst dál »

#1925: Útok titánů 18 - 50 %

Útok titánů 18 (Shingeki no Kyojin 18)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapitoly 71 až 74 v sérii "Shingeki no Kyojin" (japonsky 進撃の巨人). České vydání má 196...Číst dál »

Tohle všechno nesmíte dopustit, aby se Vám stalo za 10 let.

Tohle si pře­čtě­te, aby se Vám to nikdy nesta­lo. Dny ply­nou neú­pros­nou rych­los­tí a kvů­li jejich kaž­do­den­ní­mu ruchu čas­to pře­hlí­ží­me ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci. Někdy to může trvat roky, než si...Číst dál »

Devět žen se postavilo vedle sebe do řady v řece. Nyní se podívejte na prostřední…

Skupina deví­ti žen z Brigham Young University spo­leč­ně nahrá­la novou ver­zi „Amazing Grace“ a vytvo­ři­la toto nád­her­né video. Toto je prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nej­lep­ší cover ver­ze této nád­her­né pís­ně!Číst dál »

Deník pro vnitřní klid

Zamyslete se nad svými nejbližšími a přáteli, naučte se posílit svou odolnost a optimismus, přijměte se takoví, jací jste, a lépe se poznejte. Udělejte si poznámky o své osobnosti...Číst dál »

Štěně

Vzdor mnoha přečteným a dobře míněným příručkám, jak vychovávat štěně, se určitě dostanete v prvních dnech a týdnech se svým malým čtyřnožcem do situací, kdy vám potečou nervy, budete...Číst dál »

Zázračná esence

VYCHÁZÍ POUZE V PODOBĚ E-KNIHY Tam, kde chce Faith nalézt klid, najde zlověstné tajemství. A možná odhalí i záhadu svého vlastního původu... Z lásky Saffron, dívky s neobvyklými schopnostmi,...Číst dál »

Dotkni se osudu

VYCHÁZÍ POUZE V PODOBĚ E-KNIHY Když mladá léčitelka Saffron potká zvláštního muže, je z toho láska... přímo andělská. Saffron by byla úplně obyčejná mladá žena. Kdyby ovšem neměla jednu...Číst dál »

Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Bedla pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hou­by u nás. Rostou na zane­dba­ných pas­t­vi­nách a na trav­na­tých mís­tech v létě a na pod­zim. V České repub­li­ce nepod­lé­há sbí­rá­ní hub žád­né­mu zvlášt­ní­mu povo­le­ní, nemu­sí tomu ale tak být...Číst dál »

Volební

Číst dál »