Denní archiv Únor 10, 2019

0

Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen

Tato kni­ha od nej­po­pu­lár­něj­ší lek­tor­ky jógy a autor­ky blo­gu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspi­ro­vat, ale záro­veň vám jógu před­sta­ví z něko­li­ka úhlů pohle­du a zce­la urči­tě vás pohl­tí tak, jako mě.

„Pro kaž­dé­ho, kdo někdy vstou­pil na jógo­vou pod­lož­ku. A pro všech­ny, kte­ří to ješ­tě neu­dě­la­li... hlav­ně pro vás.“

Prostřednictvím této kni­hy autor­ka vyprá­ví celý svůj život­ní pří­běh o tom, jak se jí v dět­ství roz­padla rodi­na a jaká ces­ta ji vlast­ně doved­la až samot­né józe.

Jednoho dne se pros­tě roz­hod­la vzít štěs­tí do svých ruk a vydat se za ním až na dru­hý konec svě­ta, kde změ­nou své­ho posto­je a myš­le­ní našla své oprav­do­vé štěs­tí a napl­ně­ní.

Kniha není jen pou­hou autor­či­nou ces­tou, ale je dopl­ně­na i o spous­tu krás­ných a dech berou­cích, barev­ných  a hlav­ně pozi­tiv­ně ladě­ných foto­gra­fií. Nesmí samo­zřej­mě chy­bět zdra­vé recep­ty a hlav­ně hez­ky krok za kro­kem vyfo­ce­né jed­not­li­vé jógo­vé sesta­vy pro všech­ny stup­ně pokro­či­los­ti tj. pro začá­teč­ní­ky až po zku­še­něj­ší jógo­vé nad­šen­ce), zamě­ře­né na růz­né čás­ti těla.

Její poslá­ní je jas­né. Inspirovat lidi k tomu, aby opus­ti­li zaži­té před­sud­ky, ote­vře­li svá srd­ce a našli klid, ztra­ce­nou roman­ti­ku a štěs­tí, stej­ně jako to kdy­si udě­la­la ona.

Jóga nejen pro hol­ky je roz­čle­ně­na do sed­mi kapi­tol. Každá z kapi­tol má svo­jí úvod­ní dvou strán­ku oddě­le­nou od dal­ší­ho tex­tu, kde tato celo­ploš­ná foto­gra­fie zob­ra­zu­je nád­her­nou atmo­sfé­ru ost­ro­va Aruba, kde autor­ka momen­tál­ně žije, vždy nade­psa­ná čís­lem a názvem kapi­to­ly.

Následuje autor­či­no poví­dá­ní o jejím živo­tě, život­ním pří­stu­pu, filo­so­fii, posto­ji. Vše krás­ně dopl­ně­né a „vypích­nu­té“ inspi­ra­tiv­ní myš­len­ky, jež nejen moti­vu­jí, ale nutí na chvi­lič­ku se zasta­vit a zamys­let se. Podnětné myš­len­ky nalez­ne­te vždy naho­ře v záhla­ví nade­psa­né vět­ším pís­mem jako např. „Chcete-li začít s jógou, na tom, kým jste, nemu­sí­te nic měnit.“

Následují recep­ty zdra­vé výži­vy z čer­s­tvých suro­vin, kde je v pře­váž­ně vět­ši­ně suro­vin zastou­pe­no čer­stvé ovo­ce a zele­ni­na. Každý recept je pojme­no­ván, vypsá­ny struč­ně jed­not­li­vé suro­vi­ny a krát­ký, výstiž­ný postup pří­pra­vy.

Po recep­tech, jak přes kopí­rák, vždy násle­du­jí jógo­vá cvi­če­ní pod­le růz­né­ho zamě­ře­ní na růz­né čás­ti těla. Sestavy jsou dopl­ně­né krok za kro­kem podrob­ný­mi foto­gra­fie­mi a výstiž­ným popi­sem tak, že jed­not­li­vé cvi­ky jed­no­du­še zvlád­ne­te a nijak netá­pe­te na tom, jak jej vlast­ně správ­ně pro­vést.

Kniha nabí­zí nejen vel­mi zají­ma­vé čte­ní, ve kte­rém kaž­dá napsa­ná myš­len­ka sto­jí sku­teč­ně za pře­čte­ní a k dal­ší­mu pod­ně­tu k zamyš­le­ní. Díky této autor­ce mě to při­mě­lo zamys­let se nad tím, jak nyní žiji, a tak tro­chu pře­hod­no­tit svůj život, více si vší­mat toho, jak zdra­vě jím, a zda své­mu tělu dopřá­vám dosta­tek pro­ta­že­ní se a odpo­čin­ku.

Pokud chce­te ve svém živo­tě sku­teč­ně něco změ­nit a věno­vat se samot­né józe, jež nastar­tu­je vaší mysl úpl­ně jiným smě­rem, je tato kni­ha pro vás pří­mo urče­ná. Věřte, že nebu­de­te zkla­má­ni, prá­vě nao­pak! 

 

Jóga nejen pro hol­ky

Kniha nej­po­pu­lár­něj­ší lek­tro­ky jógy a autor­ky blo­gu YOGA GIRL

Autor: Rachel Brathen

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 157

Rok vydá­ní: 2018

ISBN 978-80-364-2027-9

Autor:
0

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem.

3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem

Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
Philips0

Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.

 Také pro film Kapitán Phillips před­cho­zí věta pla­tí a inspi­ra­ce sku­teč­ným pří­bě­hem kapi­tá­na náklad­ní lodi a jeho posád­ky se vypla­ti­la. Do kin se dostá­vá film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 2009, kdy došlo k úno­su náklad­ní ame­ric­ké lodi Maersk Alabama sku­pi­nou ozbro­je­ných somál­ských pirá­tů.…

Autor:
0

SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li.

Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“. 

VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX

Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi snad­no a jed­no­du­še dosta­ne­te do for­my, a to nejen pro závo­dy ze série Sparťan Race, ale i pro svůj běž­ný, kaž­do­den­ní život.

Kniha je uce­le­ným prů­vod­cem v oblas­ti a tipech na jed­not­li­vá cvi­če­ní, recep­ty a vel­kých množ­stvím inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů růz­ných závod­ní­ků, jež vás budou moti­vo­vat a vést na ces­tě za vytče­ným cílem a vyu­ží­vat tak své­ho maxi­mál­ní­ho poten­ci­á­lu, i to jak se vyzbro­jit vel­kou silou a dáv­kou neú­stup­né odhod­la­nos­ti.

Ano, mili­ó­ny lidí po celém svě­tě sto­jí kaž­dý týden na star­tu a jdou vstříc pře­káž­kám, bahnu, zimě a boles­ti. To, co spo­ju­je spar­ťan­ské bojov­ní­ky a dneš­ní závod­ní­ky, je odva­ha, schop­nost ať pomo­ci v závo­dě i mimo něj a přá­tel­ství. Sparťan doká­zal zved­nout ze židlí hro­ma­du lidí a stal se z něj spor­tov­ní feno­mén. Lidé pocho­pi­li, že pohyb při­ná­ší radost.

A co vy? Vrhnete se do toho také rov­ný­ma noha­ma a uká­že­te, že i vy na to máte? Pak neza­po­meň­te, že na své ces­tě za vytče­ným cílem vám bude tato kni­ha skvě­lým rád­cem a pomoc­ní­kem.

Přiblíží vám his­to­rii týka­jí­cí se sta­ro­vě­ké Sparty, Sparťanů a Sparťanských žen, jejich kode­xu a tou­ze po sku­teč­ném živo­tu, kde budou žít napl­no.

Seznámí vás s jed­not­li­vý­mi názvy závo­dů a jejich detail­něj­ším popi­sem. To, abys­te pře­dem vědě­li, co od nich může­te oče­ká­vat, jak mohou být dlou­hé a kolik pře­ká­žek vás může pří­pad­ně pře­kva­pit. Nezapomíná samo­zřej­mě i na obdo­bu dět­ských závo­dů, pro­to­že i děti jsou hra­vé, zví­da­vé a jdou tak rádi ve šlé­pě­jích svých rodi­čů.

U samot­ných závo­dů „Sparťana“ je skvě­lé, že hra­vou for­mou kom­bi­nu­je kla­sic­ký běh s širo­kým spek­trem pře­ká­žek, jež doko­na­le pově­ří celé vaše tělo. Někdy se může i stát, že se u někte­ré pře­káž­ky zasta­ví­te a bude­te muset popře­mýš­let o tom, jak ji zdo­lat, aniž bys­te na ní úpl­ně vyho­ře­li. Ano, tyto závo­dy pros­tě pro­vě­ří vaši cel­ko­vou kon­di­ci a schop­nost při­způ­so­bit se všem neob­vyk­lým pře­káž­kám.

A pokud nemá­te žád­ný důvod, proč závo­dit, urči­tě si najdě­te svůj osob­ní cíl, proč závo­dit. Ostatně, pokud se do toho vlo­ží­te, věř­te, že bude­te mít ze sebe dob­rý pocit, že jste zvlád­li nepře­ko­na­tel­né, a kdo ví, tře­ba potká­te i nové přá­te­lé a uži­je­te si při tom i spous­tu zába­vy a legra­ce....

„Nikdy nevíš, jak jsi sil­ný, dokud být sil­ný není jedi­ná mož­nost, kte­rou máš.“

SPARŤAN VE FORMĚ

Joe Se Sena a Joh Durant

Překlad: Hana Ježková

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 245

ISBN 978-80-265-0788-8

Autor:
0

Vynikající zapékaný lilek

Lilek je vyni­ka­jí­cí zele­ni­na a navíc zdra­vá. Díky své tex­tu­ře je nej­lep­ší zapé­ka­ný. Skvěla chut­ná i na hor­ko i na stu­de­no a jeho pří­pra­va není časo­vě nároč­ná.

Potřebujeme:
1 lilek
340 g raj­ča­to­vé omáč­ky
raj­če nakrá­je­né na plát­ky
1 lžič­ka soli
1/2 lžič­ky pepře
2 strouž­ky česne­ku
olej
2 lží­ce strou­han­ky
2 lží­ce strou­ha­né­ho par­me­zá­nu
1 lžič­ka soli
1/2 lžič­ky pepře

Vyhřejeme trou­bu na 190°C. Lilek nakrá­jí­me podél­ně tak, aby zůstal z jed­né stra­ny asi 3 cm nepo­ru­še­ný. Do zapé­ka­cí mísy vli­je­me raj­ča­to­vou omáč­ku. Do lil­ku poté vlo­ží­me na plát­ky nakrá­je­ná raj­ča­ta, moz­za­rellu a čer­stvou bazalku. Přidáme sůl, pepř, česnek a oli­vo­vý olej. Přikryjeme alo­ba­lem a peče­me asi 50 minut. V malé mis­ce smí­chá­me strou­han­kou s par­ma­zá­nem, solí a pepřem. Lilek vyn­dá­me z trou­by, posy­pe­me smě­sí a peče­me dal­ších 5 minut dozla­to­va. Necháme tro­chu vystyd­nout a nedá­vá­me navrch žád­nou poklič­ku. Poté podá­vá­me.…

Autor:
0

Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

„Z tisí­ce okvět­ních líst­ků zís­ká­me jed­nu kap­ku vzác­né­ho ole­je. Éterické ole­je zachy­cu­jí něco jedi­neč­né­ho, co zasa­hu­je naše smys­ly na mno­ha úrov­ních. Harmonizují emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­ví. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí tělo i psy­chi­ku, a jsou pro­to vel­mi účin­ný­mi pomoc­ní­ky v péči o cel­ko­vé zdra­ví. Vydejte se na svou voňa­vou ces­tu, nauč­te se, kdy ole­je vyu­ží­vat, jak je míchat, a také pod­le čeho vybí­rat.“ (Slovo autor­ky)

Kniha „Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí je skvě­lým prů­vod­cem ve svě­tě aro­ma­te­ra­pie, kte­rým vás pro­ve­de krás­ně krů­ček po krůč­ku, a vy si tak bude­te moci napl­no uží­vat síly jed­not­li­vých éte­ric­kých olejů kaž­dič­ký den.

V úvo­du kni­hy vás autor­ka zasvě­tí do svě­ta aro­ma­te­ra­pie a vysvět­lí, co si pod tím­to pojmem může­te všech­no před­sta­vit, sezná­mí s hlav­ní­mi způ­so­by pou­ži­tí jed­not­li­vých éte­ric­kých olejů na nej­růz­něj­ší zdra­vot­ní nedu­hy, to jak s pomo­cí nich pečo­vat o svo­jí pokož­ku a pleť, a to v roz­dě­le­ní na jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí tj. jaro, léto pod­zim a zima.

Zima - trpí­me nedo­stat­kem ener­gie

Jaro - potře­bu­je­me se očis­ti a zno­vu inspi­ro­vat

Léto - tvo­ří­me a jsme plní nápa­dů

Podzim - při­chá­zí reflexe a shro­maž­ďo­vá­ní

V kapi­to­le nazva­né „O zdra­ví vaší pokož­ky“ od autor­ky dosta­ne­te k dis­po­zi­ci klíč k při­ro­ze­né krá­se a k před­nos­tem domá­cí kos­me­ti­ky a cer­ti­fi­ko­va­né pří­rod­ní kos­me­ti­ky. Navede vás tak tro­chu na myš­len­ku toho, že když si kos­me­ti­ku vyro­bí­te sami doma, bude­te mít napros­tou jis­to­tu, že obsa­hu­je sku­teč­ně to, co jste pou­ži­li, což nako­nec vel­mi oce­ní­te nejen vy, ale hlav­ně vaše pleť.

Prostřednictvím strá­nek „Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí“ se  dozví­te, že nám éte­ric­ké ole­je nejen krás­ně voní, ale i har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a cel­ko­vě zlep­šu­jí zdra­ví. Ve smě­si s rost­lin­ný­mi ole­ji navíc zjem­ňu­jí pokož­ku a dodá­va­jí pocit same­to­vé heb­kos­ti.

To abys­te se moh­li pus­tit do apli­ko­vá­ní pří­rod­ní tera­pe­u­tic­ké meto­dy jakou je aro­ma­te­ra­pie, bys­te měli mít k ruce i základ­ní výba­vu a pově­do­mí o tom, jak se samot­nou aro­ma­te­ra­pií začít. K tomu vám krás­ně poslou­ží při­lo­že­ný rejstřík nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných základ­ních éte­ric­kých olejů pro běž­né zdra­vot­ní potí­že a jed­not­li­vé návo­dy k pou­ži­tí éte­ric­kých olejů v aro­ma­te­ra­pii.

Díky tomu načer­pá­te důle­ži­té infor­ma­ce týka­jí­cí se s inha­la­cí, masá­ží, kou­pe­lí a vnitř­ním uži­tím éte­ric­kých olejů, díky nímž docí­lí­te bez­pro­střed­ní úle­vy při řadě potí­ží a pře­de­jde­te mož­ným kom­pli­ka­cím v podo­bě ved­lej­ších účin­ků.

Aromaterapie - pří­rod­ní tera­pe­u­tic­ká meto­da, jež cíle­ně vyu­ží­vá léčeb­ných účin­ků von­ných éte­ric­kých olejů pro udr­že­ní nebo zlep­še­ní zdra­ví.

Většina z nich má sil­né anti­sep­tic­ké, anti­bak­te­ri­ál­ní a pro­tiplís­ňo­vé účin­ky.

Vhodně vole­ný­mi éte­ric­ký­mi ole­ji tak docí­lí­te bez­pro­střed­ní úle­vy při řadě potí­ží, pře­de­jde­te kom­pli­ka­cím a tak­zva­ným ved­lej­ším účin­kům.

Všechny v kni­ze popsa­né prak­tic­ké tipy, osvěd­če­né návo­dy i netra­dič­ní postu­py jsou ově­ře­né, vyzkou­še­né a hlav­ně bez­peč­né. Velká ško­da je, že pod krás­ně barev­nou a vymaz­le­nou obál­kou kni­hy jsou jed­not­li­vé strán­ky z oby­čej­né­ho, nekva­lit­ní­ho, mat­né­ho papí­ru, díky čemuž nevy­nik­nou pou­ži­té foto­gra­fie, jež mají své vlast­ní  kouz­lo.

 

Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí. Využívejte síly éte­ric­kých olejů kaž­dý den

Autorka: Adéla Zrubecká

Obálka: Petr Gremlica

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-264-2085-9

Autor:
0

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

Pro všech­ny milov­ní­ky medu je tato kni­ha „Medová kuchař­ka“ s více než 160 recep­ty jako děla­ná. Kromě autor­kou vyzkou­še­ných recep­tů na vel­ké množ­ství dob­rot, kde je z jed­nou slo­žek ingre­di­en­cí prá­vě „med“.

Co všech­no může­te v kni­ze nalez­nout? To jak si vyro­bit domá­cí medo­vi­nu, ochu­ce­né medy, per­níč­ky, zmrz­li­nu, šun­ku, dže­my, želé, liké­ry, kara­mel­ky, bonbó­ny, medo­vé a oříš­ko­vé tyčin­ky a fla­pjacky, vánoč­ní cuk­ro­ví, polév­ky s medem, maso­vé a bez­ma­sé pokr­my s medem, pří­lo­hy s medem, mouč­ní­ky a dezer­ty, poma­zán­ky a omáč­ky s medem, salá­ty a salá­to­vé záliv­ky a nej­růz­něj­ší nápo­je.

A pro­to­že nejen jíd­lo, ale i péče o vlast­ní tělo je vel­mi důle­ži­tou sou­čás­tí naše­ho živo­ta, může­te v  závě­ru kni­hy nalézt pár nápa­dů na vyu­ži­tí medu v domá­cí kos­me­ti­ce včet­ně něko­li­ka recep­tů na domá­cí medo­vou kos­me­ti­ku.

Kromě toho autor­ka neza­po­mně­la při­dat i něko­lik tipů na výle­ty do vče­lař­ských muzeí a seznam dopo­ru­če­ných kon­tak­tů, pokud bys­te se náho­dou roz­hod­li stát se začí­na­jí­cím vče­la­řem a obsta­rat si i vlast­ní včel­stvo.

O samot­ném medu se v kuchař­ce dozví­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí napří­klad to, jak med dělí­me na dvě základ­ní sku­pi­ny - kvě­to­vý a medo­vi­co­vý, a pak ješ­tě na smí­še­ný obsa­hu­jí­cí oba dru­hy dohro­ma­dy.

Ale i to, že u jed­nodru­ho­vých medů závi­sí na umís­tě­ní jed­not­li­vých včel­stev na růz­ných sta­no­viš­tích v urči­tý čas s urči­tý­mi kve­tou­cí­mi poros­ty. Jen pak se může­te těšit na jeden z nich jako je napří­klad med řep­ko­vý, lipo­vý, aká­to­vý, pohan­ko­vý, mali­no­vý, dubo­vý, kašta­no­vý, tymi­á­no­vý, vře­so­vý, manu­ko­vý. Každý z tako­vých medů ihned pozná­te dle jejich kon­krét­ní bar­vy, chu­ti a vůně.

Autorka neza­po­mněl zabrou­sit i tak tro­chu do his­to­rie medu a před­sta­vit nám důle­ži­tá jmé­na osob, jež se v minu­los­ti zabý­va­li zpra­co­vá­ním medu a odká­zat nás na jed­not­li­vé his­to­ric­ké kni­hy a sta­ro­dáv­né recep­ty, u nichž nesmí samo­zřej­mě chy­bět i odkaz s pří­sluš­nou strán­kou v dané kni­ze.

Sami se pře­svěd­čí­te o tom, že medo­vé kuchař­ky nejsou nic nové­ho pod slun­cem, a že samot­ní vče­la­ři sbí­ra­li, vymýš­le­li a zkou­še­li roz­ma­ni­té recep­ty s medem a expe­ri­men­to­va­li tak, aby moh­lo vznik­nout spous­tu skvě­lých recep­tů, jež jsou i sou­čás­tí této kni­hy.

Jednotlivé recep­ty v kníž­ce jsou  nade­psá­ny názvem v bar­vě per­ní­ku spo­lu s uve­de­ním výčtu jed­not­li­vých suro­vin a vel­mi struč­ným postu­pem ve vět­ši­ně pří­pa­dů zahr­nu­tým do jed­no­ho sou­vis­lé­ho tex­tu bez odstav­ců.

Umístění recep­tů je vel­mi jed­no­tvár­né a nepře­hled­né. Já osob­ně bych uví­ta­la uve­de­ní kaž­dé­ho recep­tu na jed­nu stra­nu včet­ně kon­krét­ní foto­gra­fie, neboť tak­to je to pou­hý výčet a pře­pis recep­tů, a pro mě nijak zvlášt­ně a ani pou­ta­vě seřa­ze­né.

Je to receptář psa­ný tak, jak jed­not­li­vé recep­ty při­šly pod ruku s mír­nou sna­hou je seřa­dit a roz­tří­dit do jed­not­li­vých kapi­tol pod­le toho o jaký recept se jed­ná. Recepty jsou pro mě dost nepře­hled­né a čas­to se v tex­tu ztrá­cím.

Autorka si moh­la více pohrát s cel­ko­vou úpra­vou kni­hy, takhle půso­bí, že byla psa­ná v rych­los­ti na kole­nou.

Jednotlivé kapi­to­ly nejsou oddě­le­ny samo­stat­nou strán­kou, jsou jen nade­psá­ny a hned záhy na to násle­du­je foto­gra­fie nebo popis dal­ší­ho nové­ho recep­tu.

Fotografie nema­jí moc vel­kou kva­li­tu, a v něko­li­ka pří­pa­dech jsou roz­ma­za­né. To jak jsem byla s kni­hou v prv­ní oka­mžik, když jsem spat­ři­la její krás­ně pou­ta­vou a pro­pra­co­va­nou obál­kou nad­še­ná, o to vět­ší zkla­má­ní mě čeka­lo uvnitř kni­hy. Za mě jen recep­ty sesbí­ra­né a pře­psa­né do kni­hy, jen občas dopl­ně­né o postře­hy či drob­né rady autor­ky.

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA

Napsal: Petra Rubášová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-264-2059-0

Počet stran: 134

Autor:
0

Hry na semináře a workshopy

V knížce najdete 124 zajímavých a osvědčených her, které zpestří a obohatí každý workshop, seminář či mítink. V pravou chvíli podpoří kreativitu, povzbudí koncentraci a přinesou i odreagování. Dozvíte se: – Co je základem perfektní hry. – Jaké hry použít pro vzájemné seznámení účastníků semináře a „prolomení ledů“. – Jak podpořit týmovou spolupráci, posílit kreativitu a oživit pozornost. – Pomocí jakých her zlepšit komunikaci, řešit problémy a konflikty. – Jaké hry jsou vhodné pro uvolnění, rekapitulaci a úspěšné zakončení semináře. – Jak dosáhnout nadprůměrných výsledků zapojením hravých prvků do učení. Oproti prvnímu vydání v knize najdete 58 zcela nových her a nové tipy pro úspěšné vedení semináře či workshopu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 195.00 Kč

Autor:
0

KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY

KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY

POTŘEBNÉ PŘÍSADY

*** 1/2 kg hlad­ké mou­ky (pokud bude­te mít žit­nou, může­te namí­chat v jakém­ko­liv pomě­ru, já dávám tak půl na půl) *** 1 kávo­vá lžič­ka celé­ho kmí­nu *** 1 lžič­ka soli *** 1 lží­ce octa *** 1/4 l vody (v pří­pa­dě potře­by může­te i při­dat) *** sko­ro celá kos­tič­ka kvas­nic - 42 g (ula­mu­ji jen malý růžek) *** tro­cha mlé­ka

POSTUP PŘÍPRAVY

Do hrneč­ku dám troš­ku mlé­ka, mír­ně zahře­ji, dám 1/2 káv. lžič­ky cuk­ru a roz­dro­bím kvas­ni­ce a jem­ně poprá­ším mou­kou. Tím nám vznik­ne kvá­sek.
Mezitím si do mísy (ev. robo­tu) při­pra­vím všech­ny ostat­ní suro­vi­ny (vodu dávám také vlaž­nou - těs­to pak lépe kyne). Když už je hrne­ček plný kvás­ku tak ho při­dá­me do mísy a ze všech suro­vin vypra­cu­je­me těs­to.
Těsto nechá­me v míse, při­kry­je­me ho utěr­kou a nechá­me kynout (já to urych­lu­ji v hor­ko­vzduš­né trou­bě nasta­ve­né na mini­mum a po chví­li vypí­nám). Když těs­to vyky­ne, opět mír­ně pro­pra­cu­je­me a opět nechá­me kynout (ten­to­krát je těs­to vyky­nu­té již za chví­li).
Zapneme trou­bu a mezi­tím si při­pra­ví­me bochá­nek - zále­ží na kaž­dém, zda-li kula­tý nebo ovál­ný. Než se vyhře­je trou­ba, těs­to opět naky­ne.
Před vlo­že­ním do trou­by potřu vodou a během peče­ní také ješ­tě 1x potí­rám.
Chlebík peču asi o tro­chu více jak půl hodi­ny, ale to zále­ží jak na kte­ré trou­bě.
Nezapomenout nama­zat plech - pekáč apod., ale nevy­sy­pá­vat!!!

Dle poznat­ků mami­nek, chle­bík se peče déle než půl hodi­ny!!!!!

 …

Autor: