Denní archiv Únor 9, 2019

0

Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo.

Jahody jsou zdro­jem vita­mí­nu C, anti­o­xi­dan­tů a mine­rá­lů. Když je sezó­na, vět­ši­na z nás neo­do­lá svě­ží­mu ovo­cí a zele­ni­ně. Často kupu­je­me pří­liš vel­ké množ­ství a zby­tek scho­vá­me do led­ni­ce. Bohužel po něko­li­ka dnech už jaho­dy pat­ří do koše, pro­to­že se na nich obje­vi­la plí­seň. Je to vel­ká ztrá­ta kaž­dé­ho milov­ní­ka čer­stvé zele­ni­ny a ovo­cí.

Tento způ­sob pomů­že ucho­vat jaho­dy déle čer­stvé!

Budete potře­bo­vat: 

- ocet
- vodu
- mísu
- skle­ni­ci
- papí­ro­vé utěr­ky
- plas­to­vé dózy na ovo­cí

1. Do mísy nalij­te 1/2 skle­ni­ce octa a 2 skle­ni­ce vody.

2. Do vznik­lé smě­si vlož­te jaho­dy a nech­te je tam 10 minut.

Na násle­du­jí­cí stra­ně nejde­te více infor­ma­cí.

3. Jahody poté sceď­te…

… a polož­te na papí­ro­vou utěr­ku, ať dob­ře uschnou.

4. Jahůdky pak pře­lož­te do plas­to­vé dózy (ve kte­ré jsou otvor) a dej­te do led­nič­ky.
Autor:
Management chronických ran0

Management chronických ran

Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Problematika je zpracována od příčin, souvisejících faktorů, diagnostiky, terapie až po konkrétní typy ran, jejich průběžné posuzování a následný management péče. Konkrétní nehojící se rány, které jsou v monografii zahrnuty, jsou dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní (způsobené sestrou) rány. Informace k nehojícím se ranám nereflektují jen tělesné projevy ran, ale i dopad na bolest, psychické prožívání a sociální fungování pacienta a jeho rodiny. Významnou oblastí u vybraných typů ran je výběr vhodných intervencí, s využíváním nejmodernějších ošetřovatelských postupů a terapie. Autoři vycházeli převážně ze zahraniční odborné literatury, praxe založené na důkazech a z vlastních zkušeností.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 369.00 Kč

Autor:
0

Mindfulness u dětí a dospívajících

Komplexní, praktická příručka nabízí dětem různého věku možnosti, jak se stát stabilnějšími, sebevědomějšími a úspěšnějšími. Obsahuje přes sto padesát technik, aktivit, her a meditací, které pomáhají zlepšit soustředění, náladu, lépe ovládat emoce a reagovat na stres. Publikace poskytuje jednoduše použitelný návod pro práci s dětmi a dospívajícími, kteří se potýkají s úzkostí, depresí, ADHD, posttraumatickou stresovou poruchou, somatickou nemocí nebo s jinými potížemi. Autorka doporučuje osvědčené postupy pro podporu sebeuvědomování, seberegulace, duševního zdraví a socializace dětí a dospívajících. Vše podává zábavným, zajímavým a srozumitelným způsobem. Proto z knihy mohou čerpat jak odborníci (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, vychovatelé, učitelé), tak rodiče a děti. Dospělí i děti se naučí používat techniky, které jim budou sloužit celý život bez ohledu na potíže, s nimiž se budou potýkat.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 439.00 Kč

Autor: