Denní archiv Únor 8, 2019

0

LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60%

Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO® příběh – hrdinové Emmet a Lucy (a další) zachránili, co mohli, když v tom se jim do města snesou nestvůry z planety Duplo. Po sérii bojů následuje titulek „o pět let později“, kdy všichni žijí v post-apokalyptickém světě ve stylu posledního Šíleného Maxe. Pak se zčistajasna objeví jakási mimozemšťanka (už ne z Dupla) s pozváním na svatbu jakési královny a unese několik postav (včetně Lucy a Batmana) na planetu, kde má ta svatba proběhnout (načež se dotyčná královna zakouká do Batmana a rozhodne se, že si vezme jeho). Emmet si tudíž složí vesmírnou loď a vydá se své přátele zachránit – a po cestě se setká s dobrodruhem a drsňákem Rexem, který se rozhodne mu v tom pomoct.

(Takže jestli jsem to správně pochopil, tak ta královna organizovala svatbu bez ženicha, pak na ni pozvala náhodné hosty, které nikdy v životě neviděla, a ženicha si vybrala až z těchto hostů, kteří navíc byli donuceni se dostavit proti své vůli.)

LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

Věc se má tak, že první LEGO® příběhbyl nevídaným úkazem, originálním, nápaditým a hravým filmem, který nejenže uměl na mnoha místech nahlas rozesmát, ale v řadě chvil dokonce i překvapit něčím nečekaným, zejména pak v závěru, jenž dokázal celý snímek posunout ještě o úroveň výš, dodat mu nový smysl a učinit z něj rodinnou nadčasovou klasiku. Další LEGO® filmy, konkrétně LEGO® Batman film a LEGO® Ninjago® film, už tolik nepřekvapovaly a šlo o mnohem obvyklejší a standardnější animáky, které ale byly pořád velice výrazné a vynalézavé co do humoru i do vizuální stylizace a pořád se u nich dalo lecčemu smát nahlas.

Oproti tomu LEGO® příběh 2nejenže není překvapivý prakticky v ničem, ale už není ani dost vtipný, takže vyvolává nanejvýš pousmání (zdaleka nejlepší vtip spočívá v tom, že pokaždé, když hrdinové prolézají nějakou větrací šachtou, narazí tam na Bruce Willise). Nejde jen o to, že celý děj filmu je opět nějaká metafora (tentokrát o tom, jak si starší kluk nechce hrát s Legem spolu se svou mladší sestřičkou), avšak zatímco v prvním LEGO® příběhujste to zjistili až na konci v epickém zvratu, tak v tomto pokračování to víte od samého začátku (a ještě je to pro jistotu průběžně vysvětlováno), ale i o to, že většinu svého humoru LEGO® příběh 2 de facto pouze kopíruje od svého předchůdce.

LEGO® příběh 2 je zkrátka další porcí téhož, kterou akorát už nerežírovalo duo Phil Lord a Christopher Miller (ustoupili pouze do pozice producentů a scenáristů), nýbrž Mike Mitchell (Shrek 4 a Trollové, ale také např. Alvin a Chipmunkové 3 či Deuce Bigalow: Dobrej striptér), a výsledkem je o poznání méně soudržný film a o dost menší zábava, přestože má stejně jako jeho předchůdce zběsilé tempo vyprávění a obrovskou kadenci nejrůznějších vtípků a popkulturních odkazů, meta-humor i víceúrovňový příběh, tentokrát navíc s více než jednou časovou rovinou.

LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze

Výraznější novinkou je akorát podstatně větší množství písniček a prolínání světů klučičího lega (Batman, dinosauři, superhrdinové) s legem holčičím (královnin palác, domečky se zahrádkami, svatební aréna), což ale bohužel není příliš využito k nějaké chytré a vtipné hře se stereotypy a rozdíly v dětské fantazii chlapců a dívek (možná s výjimkou macho-postavy drsňáka Rexe, který je takový frajer, že mu vesmírnou loď obsluhují ochočení velociraptoři na skateboardech a s lasery na zádech). Většina humoru je naopak směřována k obyčejné infantilitě, groteskovému křepčení a juchání (humor typu „banán uklouzává sám po vlastní slupce a hlasitě u toho padá ze schodů“).

Střet klučičího a holčičího světa je pak omezen na nepříliš zábavné kompromisy, takže třeba Batman sice neustále deklamuje, jak je temný a drsný (a kromě toho nic jiného vlastně nedělá), ale je přitom posypán lesklými flitry a navlečen do queer kostýmku, který by se jistě vyjímal v šatníku Eltona Johna nebo ještě lépe Valentina Liberaceho.

Vtipy a narážky určené dospělému publiku jsou pro děti vždy nepochopitelné, což postavy sem tam reflektují a následně otravně komentují (takže když se udělá narážka třeba na Návrat do budoucnosti, tak se musí explicitně vysvětlit, že se to týká filmu určeného pro starší diváky). Menším dětem, jimž je určena většina humoru, bude zas dost možná činit potíže vnímat děj vzhledem k úrovni jeho složitosti i komplexnosti ve smyslu metaforického provázání s realitou (v čemž film naštěstí zůstal hravý a vynalézavý v dostatečné míře).

LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze

V každém případě je LEGO® příběh 2 opět film hýřící nápady, barvami a akcí, animovaný je skvěle a jeho poselství o tom, že sourozenci (a lidé obecně, bez ohledu na vzájemné odlišnosti) by spolu měli vycházet v dobrém, je do něj dovedně a sofistikovaně implementováno, díky čemuž jako rodinný film plní svou funkci a děti z něj budou rozhodně nadšené (akorát dospělí budou muset určité pasáže trochu přetrpět).

Pravděpodobně by mi to celé připadalo o trochu zábavnější a stylovější, kdybych film viděl v originálním znění, protože dabing, přestože překlad je vydařený (včetně písniček), doplácí na to, že leckteré hlášky, zpěv a snaha znít hustě a cool vyznívají v českém podání poněkud křečovitě, což výslednému dojmu rozhodně nepřidává.
Autor:
0

RECENZE: Overlord

   J.J. Abrams roz­hod­ně nepat­ří v Hollywoodu mezi žád­né zahál­ky. Nejznámější znač­ky, kte­ré má aktu­ál­ně pod pal­cem jsou Star Wars, Star Trek, Mission Impossible nebo Cloverfield. Zatím posled­ním celo­ve­čer­ním pří­spěv­kem Abramsovi pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Bad Robot je sní­mek Overlord, kte­rý nespa­dá do žád­né roz­je­té fran­čí­zy a bere nás v něm do pek­la 2. svě­to­vé vál­ky tak, jak ji z hodin děje­pi­su roz­hod­ně nezná­me.

   Příběh Overlord sle­du­je sku­pi­nu Spojeneckých vojá­ků, kte­ří mají být před vylo­dě­ním vojsk na plá­žích v Normandii vysa­ze­ni za nepřá­tel­skou linií a loka­li­zo­vat a zni­čit němec­ký vysí­lač, kte­rý je umís­těn v kos­te­le v jed­né fran­couz­ské ves­ni­ci. Věci samo­zřej­mě nejdou zce­la pod­le plá­nů a i když se sku­pi­ně pove­de ves­ni­ci najít, zjis­tí, že v kos­te­le zvrá­ce­ní němeč­tí dok­to­ři pro­vá­dě­jí poku­sy, kte­ré mají za cíl vybu­do­vá­ní nelid­sky sil­né armá­dy super­vo­já­ků. Takovéto expe­ri­men­ty se samo­zřej­mě neo­be­jdou bez tes­to­vá­ní na nevin­ných oby­va­te­lích.

   O tom­to fil­mu se dá říct něko­lik věcí a jed­nou z nich je roz­hod­ně to, že si na nic nehra­je. Pokud jste vidě­li ukáz­ku, měli bys­te mít cel­kem jas­no, jest­li mu dáte nebo nedá­te šan­ci. Během nece­lých dvou hodin se nudit více­mé­ně nebu­de­te a k posta­vám si nako­nec něja­kou tu sym­pa­tii taky jis­tě najde­te. Herci tu odvá­dě­jí přes­ně to, co se od nich chce a není tu nikdo, kdo by vylo­že­ně štval. Tou nej­zná­měj­ší tvá­ří v celém fil­mu je dán­ský rodák Pilou Asbæk, kte­ré­ho vět­ši­na z divá­ků bude znát jako Eurona Greyjoye ze Hry o trů­ny.

   Pro reži­sé­ra Juliuse Averyho je Overlord jeho tepr­ve dru­hým celo­ve­čer­ním sním­kem, ale roz­hod­ně to na sobě nene­chá­vá znát a talent neza­pře. V prv­ní hodi­ně je postup­ně budo­vá­no napě­tí a obje­de­me se tu až na pár výji­mek bez jaké­ho­ko­li expli­cit­ní­ho nási­lí nebo zvrá­ce­nos­tí. To si pro nás Avery šet­ří až do dru­hé polo­vi­ny, kde ho dostá­vá­me v rozum­né a nijak pře­hna­né míře. Díky výbor­né prá­ci s roz­poč­tem, je jeho zpra­co­vá­ní oprav­du pove­de­né a i přes svůj béč­ko­vý námět, se kte­rým Overlord pra­cu­je, doká­že v urči­tých momen­tech půso­bit hod­ně věro­hod­ně a o vizu­ál­ní „béč­ko­vos­ti“ tak nemů­že být v žád­ném pří­pa­dě řeč. Avery navíc nese­lhá­vá ani v momen­tech, kdy dojde na stře­ty v uli­cích fran­couz­ské­ho měs­teč­ka a uka­zu­je tu „nor­mál­něj­ší“ strán­ku vál­ky. A roz­hod­ně potě­ší i fakt, že posta­vy nemlu­ví pou­ze ang­lic­ky, ale pri­már­ně svým rod­ným jazy­kem.

   Co už ale zamr­zí, je šab­lo­no­vi­tost jed­not­li­vých akté­rů a před­ví­da­tel­nost děje. Žádného pře­kva­pe­ní se v Overlord nedo­čká­me ani z hle­dis­ka vývo­je postav, ani co se týče děje a dojde tak na vše, na co dojít má, a to včet­ně finál­ní­ho due­lu. Ten ale po všem, co se ode­hrá­lo před ním, půso­bí tak nějak navíc a neza­chrá­ní to ani Asbæk, kte­rý si svůj part nále­ži­tě uží­vá. Je tak ško­da, že se tvůr­ci nebá­li zajít mož­ná malin­ko dál nebo se ale­spoň něčím pře­kva­pit, pro­to­že poten­ci­ál na více toho wol­fen­stei­nov­ské­ho sci-fi tu roz­hod­ně byl. Na dru­hou stra­nu se tady nedo­čká­me žád­né­ho odleh­če­ní nebo nad­sáz­ky jako napří­klad v Dead Snow, tak­že by to ve finá­le moh­lo, ale taky nemu­se­lo dopad­nout úpl­ně dob­ře.

   Overlord je pří­jem­nou jed­no­hub­kou, kte­rá doká­že zaba­vit a potě­šit by měla fanouš­ky napě­tí i horo­ro­vých gore chu­ťo­vek. Řemeslně se jed­ná o vel­mi pove­de­nou zále­ži­tost, kte­rou tak srá­ží jen jed­no­du­chý a před­ví­da­tel­ný pří­běh. Kvůli němu ale vět­ši­na lidí Overlord neza­pne a jak píši na začát­ku, pokud Vás zau­jal trai­ler, bavit Vás bude i samot­ný film.

75%

TT

Autor:
0

Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek

Chystáte se na dovo­le­nou a dělá­te si sta­ros­ti, co s jíd­lem? Zavařte si pár dob­rot na ces­tu. Stačí jen vyklo­pit do ešu­su a tře­ba ohřát na ohni. Zavařování sice není žád­ná vel­ká věda, ale není rad­no to pod­ce­ňo­vat, pro­to­že špat­ně zava­ře­né potra­vi­ny se mohou rych­le zka­zit. Jak na to?

Důvod, proč zava­řo­vat hoto­vé jíd­lo na dovo­le­nou, je zřej­mý. Nejen, že tak­to upra­ve­ný pokrm vydr­ží oprav­du dlou­ho, ale také vám tato pří­pra­va ušet­ří spous­tu času, sta­ros­tí i peněz. Je úpl­ně jed­no, kam jede­me. Jestli pod širák, pod stan nebo do pen­zi­o­nu s polo­pen­zí.

Jestliže vás jede víc a chce­te si dovču pře­de­vším užít, pořád­ně se nadláb­nout a ušet­řit, zavář­ka je jas­ná vol­ba. Je dokon­ce mno­hem lep­ší, než si kupo­vat kon­zer­vy, pro­to­že lépe chut­ná. A co všech­no lze z hoto­vých jídel zava­řo­vat? Téměř vše, na co si vzpo­me­ne­te, od polé­vek a poma­zá­nek, přes uze­ni­ny a ryby, až po masi­té pokr­my.

Pár dobrých rad před tím, než se do toho pustíte

  • Při zava­řo­vá­ní hoto­vých jídel je tře­ba mít vždy per­fekt­ně čis­té ruce, aby se jíd­lo před zavíč­ko­vá­ním nezne­hod­no­ti­lo.
  • Stejně tak muse­jí být per­fekt­ně čis­té i zava­řo­va­cí skle­ni­ce a víč­ka, před zava­řo­vá­ním bychom je měli vyva­řit a nechat uschnout (neu­tí­rat! Z utě­rek, ať papí­ro­vých či lát­ko­vých, se uvol­ňu­jí žmol­ky. Sklenice musí být 100% ste­ril­ní).
  • Pro maso se pou­ží­va­jí víč­ka s čer­ve­ným těs­ně­ním.
  • Nezavařujeme pokr­my, kte­ré obsa­hu­jí sme­ta­nu nebo mou­ku. Pokud je tře­ba, při­dá­me tyto suro­vi­ny až při ohří­vá­ní jíd­la.
  • Maso před zava­řo­vá­ním vždy zba­ví­me kos­tí.
  • Správnou těs­nost víč­ka ově­ří­me obrá­ce­ním skle­ni­ce dnem vzhů­ru. Nejen, že teku­ti­na nebu­de vyté­kat, ale nesmí ani stou­pat bub­li­ny. Jestliže se ve skle­ni­ci obje­ví bub­li­ny, zna­me­ná to, že se dovnitř dostal vzduch. A to je špat­né. Vzduch totiž zna­me­ná kys­lík a kys­lík je to, kvů­li čemu se roz­klá­da­jí bíl­ko­vi­ny a vše, co je z bíl­ko­vin, se tedy kazí.
  • Zpracovávejte jen kva­lit­ní, dob­ře omy­té suro­vi­ny.
  • Přesvědčte se, zda skle­ni­ce nejsou prask­lé nebo zda nema­jí poško­ze­ný okraj a také zda víč­ka jsou v napros­tém pořád­ku.
  • Nedoplňujte skle­ni­ce nále­vem až těs­ně k hrdlu.
  • Nikdy neza­va­řuj­te maso s cibu­lí! (cibu­le v zava­ře­ných pokr­mech oka­mži­tě kva­sí).

V čem zavařovat?

Skoro ve všem. Skvěle nám poslou­ží papi­ňák, trou­ba, ale i mik­ro­vln­ná trou­ba. Pro nej­vět­ší kom­fort je dob­ré si poří­dit pří­mo spe­ci­ál­ní zava­řo­va­cí hrnec. Hlavní před­nos­tí zava­řo­va­cích hrn­ců je samo­stat­ný pří­vod elektři­ny, tak­že nejsme závis­lí na žád­ném spo­tře­bi­či, hrnec může­me umís­tit tře­ba na tera­su.

Jak zavařovat maso?

Zavařovat může­me maso jaké­ko­liv. Ať už je to vep­řo­vé, hově­zí, kuře­cí, krá­li­čí, zvě­ři­na a nebo tře­ba ryby. Před zava­řo­vá­ním maso upra­ví­me buď vaře­ním, peče­ním nebo duše­ním, do skle­nic je dává­me ješ­tě za tep­la a zalí­vá­me šťá­vou nebo výva­rem. I skle­ni­ce by měly být tep­lé.

Také zde pla­tí, že teku­ti­na by nemě­la pře­sáh­nout výš­ku 2/3 skle­ni­ce, samot­né maso nemu­sí být celé pono­ře­né. Zavařoval lze samo­zřej­mě i maso bez šťá­vy. Důkladně uza­vře­né zava­řo­va­cí skle­ni­ce vlo­ží­me do vody a zava­řu­je­me při tep­lo­tě 100 °C asi 1,5 hodi­ny. Necháme stát do dru­hé­ho dne a zava­ří­me ješ­tě jed­nou po dobu 1 hodi­ny.

Zavařování uzenin

Klobásky, pár­ky, sla­ni­nu nebo libo­vol­né, tepel­ně upra­ve­né uze­ni­ny oplách­ne­me, dáme do zava­řo­va­cí skle­ni­ce o obje­mu 0,7 l asi do 2/3, při­dá­me asi 2 cm vody, zavíč­ku­je­me a ihned zava­ří­me při 100 °C asi 1 hodi­nu. Necháme stát do dru­hé­ho dne a postup ste­ri­lo­vá­ní zopa­ku­je­me. Uzeniny by nemě­ly být ve skle­ni­ci namač­ka­né.

Zavařování polévek

Nejvhodnější na zava­řo­vá­ní jsou výva­ry, ovšem zava­ře­ní nud­lí a jiných zavá­řek nechá­me až na dobu před kon­zu­ma­cí. Zavařujeme při tep­lo­tě 100 °C asi 1 hodi­nu, dal­ší den ješ­tě opa­ku­je­me pro­ces zava­řo­vá­ní 45 minut.

Paštiky a pomazánky

Zavařování paš­ti­ky a poma­zá­nek, mezi kte­ré může­me zařa­dit např. škvar­ko­vou, maso­vou, hou­bo­vou nebo zele­ni­no­vou, pro­bí­há při 90 °C při­bliž­ně 40 minut. Stejně jako u ostat­ních zava­ře­ných jídel, i u paš­tik a poma­zá­nek opa­ku­je­me zava­ře­ní dal­ší den, asi 30 minut.…

Autor:
0

#1910: Punisher MAX 6: Barracuda - 60 %


Punisher MAX 6: Barracuda (Punisher MAX 6: Barracuda)
Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 31 až 36 série "Punisher" u Marvelu v edici MAX. Souborně vyšlo jako "Punisher MAX 6: Barracuda" u Marvelu v edici MAX v roce 2006. České vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.
Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Garth Ennis
Kresba: Goran Parlov

Knihy "Punisher MAX 4: Dole je nahoře, černá je bílá" a "Punisher MAX 5: Otrokáři" jsem chvíli, protože mi přišlo, že Garth Ennis přišel s dobrými příběhy. Na knihu "Punisher MAX 6: Barracuda" rozhodně nebudu nijak nadávat, ale tohle už je zase Ennisův standard. Drsný příběh, který v sobě má cool postavy a černý humor. "Punisher MAX 6: Barracuda" je jednoduše něco, co byste od Gartha Ennise čekali, zapadá to do jeho modu operandi a nijak moc to nevyčnívá, protože je to celkem zaměnitelné. Barracuda je prostě Rusák pro sérii "Punisher MAX". Barracuda by se vedle Rusáka vyjímal v podstatě jako jeho gansta bratr. Obrovský hromotluk, který skoro necítí bolest a snad ho ani není možné zabít.

O co jde? Jednoduše řečeno o to - Punisher nasral nesprávné lidi a ti na něj posílají pořádného zabijáka. A pokud je přímo nenasral, tak oni z něj mají strach. Punisher byl na jedné své klasické akci - najít drogové hnízdo a všechny na místě vystřílet. Jenže tentokrát toho na místě našel víc. Byl tam i jeden chlápek, kterého dealeři používali jako svoji holku. Punisher chlápka osvobodí a chce si jít po svých. Jenže to vypadá, že chlápek jen tak odejít nechce. Bojí se. Bojí se, že ho dostanou. A skoro to vypadá, že ani na policii nemůže být v bezpečí. A to si Punisher také nakonec uvědomí a chlápkovi pomůže. Právě tímhle si udělá nebezpečného nepřítele.

On ten nepřítel, který je vlastně hlava korporátní firmy, není až tak nebezpečný, i když si to o sobě chce myslet, ale má známé, kteří jsou skutečně hodně nebezpeční, minimálně v boji jeden na jednoho. A právě tenhle CEO zná Barracudu, má na něj číslo a rozhodne se, že je potřeba odstranit Punishera a právě Barracuda by mohl být tím správným žolíkem. A tak začíná souboj, který není jen jeden na jednoho, tady bude padat víc hlav, aby nakonec mohlo dojít i na skvělou scénu, jež je naznačena už v úvodu knihy, což mi nakonec přišlo trochu jako škoda, tohle si měli autoři nechat opravdu až na samotný konec. Tam by to pak vyznělo ještě o něco lépe než takhle, když je to více méně rozdělené na dvě části a tem moment překvapení už není takový.

S knihou "Punisher MAX 6: Barracuda" napsal Garth Ennis svůj celkem tradiční příběh, kde si na sérii "Punisher MAXL" dovolil celkem dost humoru, což v případě tohoto "Punishera" nebylo až tak standardní. Přece jen je tenhle příběh takový rozjařenější, a tak bylo dobré, že se vyměnil i kreslíř a místo Leandra Fernandeze se kresby chopil Goran Parlov, jehož Barracuda je opravdu pořádné hovado. I díky jeho kresbě je příběh přesně to, v co doufáte. Drsná a krvavá zábava, kde na prdel dostanou ti, kdo se Punisherovi postaví do cesty a zaslouží si umřít. A někdy pořádně děsivými způsoby.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Punisher MAX 1: Na začátku"
"Punisher MAX 2: Irská kuchyně"
"Punisher MAX 3: Matička Rus"
"Punisher MAX 4: Dole je nahoře, černá je bílá"
"Punisher MAX 5: Otrokáři"
"Punisher MAX 8: Vdovy"
"Punisher MAX 9: Dlouhá chladná tma"
"Punisher MAX 10: Valley Forge, Valley Forge"…
Autor:
Čarodějnice Eulálie0

Čarodějnice Eulálie

V lese mezi pohádkovými bytostmi řádí neznámá mladá čarodějnice ze Zlomyslnic. Jejím koníčkem je všem škodit. Však se také začnou dít podivné věci – Hejkal nastydne, vodníkovi vyschne tůňka, čarodějnici Zevlíně se ztratí kniha kouzel, nic zkrátka není, jak se patří. Hejkal, vodník Stavidlo, čarodějnice Zevlína a pidimužík Stopař Slídil se vydají po stopách čarodějnické nezdárnice Eulálie, která vše způsobila. Přitažlivě ilustrovaná knížka je vhodná pro začínající čtenáře – nabídne jim fantazii, napětí a nezbytný souboj dobra se zlem. Ilustrace jsou dílem Markéty Vydrové.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 189.00 Kč

Autor:
0

Koučování

S koučováním se takříkajíc "roztrhl pytell". Koučuje se vedení zaměstnanců, rozvoj učitelů, výchova dětí, prodejní výsledky, sport, vyváženost "rodina-prácee", a dokonce i sex. Koučovat můžeme svého šéfa, kolegy, zaměstnance, manžela, děti i sami sebe. Nemůžeme se proto ani divit, že když se řekne kouč, tak hodně lidí zpozorní: "Kouč - aha, to je ten ‚chytrákk', co nám nic neřekne, pořád se nás bude ptát a nakonec za to chce zaplatit??"Koučování není všelék, ale je dobré si uvědomit, že se jedná o účinný způsob řízení, který nám může hodně pomoci. Stačí jen uplatňovat jej na správných místech a u správných lidí. Inspirujte se proto v právě aktualizované a doplněné knize Koučování - kdy, jak a proč. Obohatí váš rejstřík práce s lidmi, pochopíte díky ní hlavní principy koučování a naučí vás naplňovat je v každodenní praxi. Přejeme vám mnoho úspěchů při praktickém koučování a řízení.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Šaría - úvod do islámského práva

Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám – islámské právo šarí'a. Autor se věnuje jak základním rysům islámského práva, jeho kořenům, specifikům, jednotlivým právním školám, tak i jeho historickému vývoji, jeho základním i doplňkovým pramenům a samotné právní metodologii. Rozebírá podrobně hlavní nábožensko-právní povinnosti člověka v islámské společnosti, rodinné právo, dědické právo, majetkové právo i trestní právo. Samostatná kapitola je věnována státoprávní teorii, ústavním otázkám a institutům a také formám vlády. Tato práce není ovšem pouze shrnutím pojmů a dějin, autor se neopomene dotknout ani naší současnosti: vztahů mezi teorií a realitou dneška, otázky vztahu islámu a demokracie a v neposlední řadě islámského fundamentalismu a problematiky lidských práv v islámském světě. Nechybí ani vyčerpávající seznam odborné literatury k tématu. Tato kniha bude cenným pomocníkem pro žurnalisty i odborníky, studenty práva, historie, religionistiky, arabistiky, teologie i politologie. Obohatí jistě i širokou veřejnost a všechny zájemce o islám a kulturu Blízkého východu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Svažte si sami knížku

Píšete si deník nebo povídky a nikdo vám je nechce vydat? Vytvořte si vlastní knihu! Nevybrali jste si z nabídky fotoalb? Udělejte si svoje na míru! Chcete věnovat dárek v nezvyklé krabičce? Vyrobte si ji! Kreslíte komix, ilustrujete, malujete? Sestavte si artbook! Návody na všechny tyto a další knihařské postupy najdete v knize. Umění knižní vazby má v sobě cosi magického. Z obyčejných materiálů s trochou řemeslné dovednosti vznikne malé umělecké dílo. Je to tradiční řemeslné umění, kterému zatím nikdy nehrozil zánik a které každá generace dále rozvíjela. Také my dnes můžeme propojit staré řemeslné postupy a druhy vazeb a nově je využít. Můžeme tak propojit vědění starých mistrů a využití nových materiálů. Vystavět most mezi knihou – uměleckým dílem a knihou – předmětem denní potřeby. Ten, kdo se zabývá ruční knižní vazbou, vytváří vždy unikát. Každý kus je originál a každý z těchto jedinečných předmětů se může stát inspirací pro další tvorbu. Ručně vázaná kniha je jedním z nejkrásnějších dárků.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 195.00 Kč

Autor:
Čumidlo a fujtajblíci se školáky0

Čumidlo a fujtajblíci se školáky

Strašidýlko Čumidlo vypadá jako malý dráček s velkýma očima. Objevuje se, když někdo dělá něco, co nemá. To se pak na něj neustále upřeně dívá, prostě čumí… Žáci třetí třídy jsou na škole v přírodě na šumavském Javorníku. Poslední večer pobytu se koná velká bojová hra, při které čtveřice kamarádek podvádí. Holky se bojí tmy, a tak na sebe počkají. To se dozví trojice spolužáků a chystají se je pořádně vystrašit. Čumidlu se to ale nelíbí a spolu s fujtajblíky partu školáků svými kousky pořádně potrápí. Nakonec se všichni skamarádí a společně prožijí spoustu ztřeštěných dobrodružství.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Posilovna pro mozek

Alexander McQueen a John Galiano, vzestup a pád hvězd návrhářského nebe... Poodhalte roušku životních osudů dvou slavných mužů, kteří rozčeřili poklidné vody módního světa a nesmazatelně se zapsali do historie. V knize Bohové a králové autorka Dana Thomasová nic nezastírá, líčí fascinující i krutý svět módní branže bez příkras, takový, jaký je. Kdo vystoupá vysoko, platí často také vysokou cenu a dopad bývá tvrdý... Před více než dvěma desetiletími vtrhli na britskou návrhářskou scénu dva excentričtí muži se smyslem pro krásu a módu. John Galliano a Alexander McQueen si přáli rozpoutat módní revoluci a také se jim to podařilo. Každý z nich začínal úplně jinak. Galliano byl ilustrátorem, zatímco o necelých deset let mladší McQueen pracoval jako krejčí u firmy Savile Row. Když však získali práci a postavení ve slavných nadnárodních firmách – Givenchy a Dior – začal být tlak na ně neúnosný. Navenek silní, ale v soukromí v podstatě plaší umělci čím dál obtížněji snášeli drtivé nároky módního průmyslu. Firma Dior ukončila v roce 2010 spolupráci s Gallianem z důvodu jeho nepřípustných výroků. Ve stejném roce spáchal Alexander McQueen sebevraždu, tři týdny před další plánovanou přehlídkou. Návrháři, kteří nedělali nic napůl, s bezmála divadelní okázalostí šokovali zapšklou britskou „buržoazní" společnost svými neotřelými nápady a odvážnými modely. Galliano vnesl do světa módy koncept smyslné siluety tvaru přesýpacích hodin a liboval si v předvádění v pohádkově romantických kulisách. McQueen zase oslnil hned svou první převratnou kolekcí, kterou předvedl v pouhých třiadvaceti letech, aby následně uchvátil celý módní svět. V roce 2011 si model módního domu Alexandra McQueena oblékla Kate Middletonová na svatbu s princem Williamem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 237.00 Kč

Autor:
Pohybové hry pro školáky0

Pohybové hry pro školáky

Jednotlivá cvičení pro rozvoj sportovních dovedností dětí obsahují schematický i slovní popis činnosti, který pomůže jednoduchým a zábavným způsobem vést žáky. Autoři zásobník cvičení připravili na základě vlastních mnohaletých odborných i praktických znalostí sportovních aktivit a postupným zjišťováním potřeb učitelů tělesné výchovy a jejich pozitivní zpětnou vazbou. Kromě všeobecných pohybových her kniha obsahuje i konkrétní cvičení pro nácvik základních činností ve fotbale, volejbale, badmintonu, softbalu, florbalu, házené a basketbalu. Jednotlivá cvičení obsahují schematický i slovní popis činnosti, který pomůže jednoduchým a zábavným způsobem vést žáky. Autoři zásobník cvičení připravili na základě vlastních mnohaletých odborných i praktických znalostí sportovních aktivit a postupným zjišťováním potřeb učitelů tělesné výchovy a jejich pozitivní zpětnou vazbou. Kromě všeobecných pohybových her kniha obsahuje i konkrétní cvičení pro nácvik základních činností ve fotbale, volejbale, badmintonu, softbalu, florbalu, házené a basketbalu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 179.00 Kč

Autor:
Matky, synové a milenky0

Matky, synové a milenky

Tato kniha již déle než patnáct let pomáhá mužům pochopit, jak je jejich vztahový život ovlivněn jejich matkou, v dobrém i ve zlém. Mnoho mužů díky ní dokázalo překonat staré vzorce a nahradit je novými, funkčnějšími. Kniha je cenným zdrojem informací rovněž pro matky a partnerky mužů. Řada praktických cvičení v druhé části knihy umožní čtenáři uvědomit si vliv matky na další vztahy, a pokud je to třeba, přehodnotit jej.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 369.00 Kč

Autor:
Dětská paliativní péče0

Dětská paliativní péče

Kniha přináší pohled na multidisciplinární přístup k dětské paliativní péči a její rozvoj v ČR i v zahraničí. Cílem knihy je poskytnout informace o možnostech holistické péče o dítě s život limitujícím onemocněním. Zaměřuje se na poskytování individualizované péče o celou rodinu umírajícího dítě, respektující preference, hodnoty, biopsychosociální a spirituální potřeby dětí i ostatních členů rodiny, včetně sourozenců. Shrnuje teoretické i empirické poznatky publikované zejména v zahraničí a doplněné vlastními zkušenostmi autorek s prováděním dětské paliativní péče v rámci Mobilního hospice Ondrášek. Přispívá k rozvoji dětské paliativní péče v České republice a doplňuje informace v dané oblasti. Kniha je určena pro odbornou veřejnost, zejména lékařům, sestrám, psychologům, nemocničním kaplanům a sociálním pracovníkům. Je adresována také vysokoškolským pedagogům a studentům. Může oslovit i čtenáře, kterých se téma smrti a umírání dítěte „jakkoliv“ dotýká.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor: