Denní archiv Únor 7, 2019

Mezinárodně podruhé aneb Cross Border Blues v brněnském Janáčkově divadle!0

Mezinárodně podruhé aneb Cross Border Blues v brněnském Janáčkově divadle!

V letošní koncertní sezoně NdB se můžeme těšit hned na dva velkolepé zahraniční koncerty. Zatímco ten první nás čeká již za pár dní, kdy se Janáčkovo divadlo rozezní keltskou hudbou v moderním hávu se skotsko-bretaňskou kapelou The Celtic Social Club, ten druhý nás čeká na začátku měsíce dubna. Světový blues v podání mezinárodně složené skupiny Cross Border Blues! 

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
expendables 2 the last supper wide0

Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých řad - nejmlad­ší­ho čle­na z týmu lebek.

Autor:
Nad brněnským Labutím jezerem bude v únoru až dubnu 2019 svítit řada světových baletních hvězd! Koho v Brně přivítáme?0

Nad brněnským Labutím jezerem bude v únoru až dubnu 2019 svítit řada světových baletních hvězd! Koho v Brně přivítáme?

V úterý 19. 2. (obnovená premiéra) a v pátek 22. 2. se v roli Odetty/Odilie představí Martina Arduino, první sólistka milánské La Scaly, a v roli prince Siegfrieda Maxim Čaščegorov, bývalý první sólista Bavorského státního baletu a hostující umělec Baletu NdB.
 
Ve středu 20. 2. zatančí roli prince Siegfrieda znovu Maxim Čaščegorov, tentokrát po boku první sólistky Baletu NdB Andrey Popov Smejkalové.
 
V úterý 19. 3. ozdobí svým uměleckým výkonem představení první sólista Royal Ballet v Londýně Vadim Muntagirov. Partnerkou mu bude první sólistka Baletu NdB Eriko Wakizono.
 
Ve čtvrtek 11. 4. v rámci již tradičního projektu Balet Gala s participací festivalu Ruská kultura v ČR vystoupí hvězdy slavných ruských divadel. Odettu/Odilii zatančí Oksana Skorik, první sólistka Mariinského divadla v Sankt Petěrburgu a prince Siegfrieda Denis Rodkin, první sólista Velkého divadla v Moskvě.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

RADŮZA

NOMINACE NA ANDĚLA A ZLATÁ DESKA — Album Muž s bílým psem, které Radůza vydala loni na podzim jako poctu všem autorům trampských písní, a jež obsahuje nejen písničky, ale i knihu, audioknihu a zpěvníček, se dočkalo nadšeného přijetí jak od fanoušků písničkářky, tak se těší i z přízně hudebních odborníků, kteří za něj nominovali Radůzu na prestižní cenu Anděl v kategorii Sólová interpretka. Úspěch u posluchačů bude stvrzen Zlatou deskou Supraphonu, kterou Radůza převezme již v úterý 19. února 2019 v Malostranské besedě v Praze.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Na střeše - Z produkčního deníku

 • Scény na stře­še se toči­ly v domě v cen­t­ru Prahy, kte­rý má 7 pater + scho­dy na stře­chu (8 nad­zem­ních pod­la­ží + stře­chu s dal­ší nástav­bou se žeb­ří­kem)
 • Na stře­chu bylo nut­né dopra­vit cel­kem 2 tuny tech­ni­ky a deko­ra­cí
 • Na stře­chu na plac vyná­še­lo tech­ni­ku postup­ně 18 lidí cel­kem 16 hodin. Museli to nosit postup­ně, kaž­dý depart­ment měl vyčle­ně­ný čas, pro­to­že byl k dis­po­zi­ci pou­ze 1 vět­ší výtah a 1 osob­ní výtah.
 • Velký výtah nejez­dil až naho­ru, tak­že se část (kte­rá se nevešla do malé­ho výta­hu) se nosi­la po scho­dech 2 pat­ra. Co se do výta­hu nevešlo vůbec, se muse­lo vynést po 180 scho­dech.
 • Pro her­ce Aloise Švehlíka bylo při­pra­ve­no cca 12 kos­tý­mů, při­čemž navr­že­no bylo přes 30 vari­ant, z nichž se pak vybra­ly ty nej­vhod­něj­ší
 • Celkem bylo pro film vytvo­ře­no 72 herec­kých kos­tý­mů
 • Celkem se natá­če­lo na 37 loka­cích + v ate­li­é­ru Barrandov Studio.
 • Nejnáročnější bylo natá­če­ní na stře­še. Na scé­ny na okra­ji stře­chy jsme měli pro­fe­si­o­nál­ní zajiš­tě­ní – kaska­dé­ry a dvoj­ní­ka pro Aloise Švehlíka.
 • Nejsložitější byl samot­ný pohyb po stře­še, pro­to­že na zemi byla sple­ti­ce drá­tů, o což celý štáb včet­ně her­ců pře­de­vším v noci zako­pá­val a vrhal se navzá­jem sobě do náru­čí. Naštěstí byl vždy blíz­ko někdo, kdo kole­gu zachy­til a k žád­né­mu úra­zu nedo­šlo.
 • Byt pana Rypara byl posta­ven pou­ze pro úče­ly fil­mu v ate­li­é­ru na Barrandově. Chodba s výta­hem se toči­la v Opatovické uli­ci za rohem od post­pro­dukč­ní­ho stu­dia, kde se film zvu­čil.
 • V jed­né ze scén „účin­ku­je“ kyti­ce, kte­rou dá cti­tel Anně. Tvořilo ji cel­kem 30 růží.
 • Chodby a vstup do ško­ly se toči­ly na Gymnáziu Jana Keplera a tělo­cvič­na na ZŠ Emy Destinnové. Chtěli jsme sta­rou tělo­cvič­nu, což bylo těž­ké najít, vět­ši­na škol je má již zmo­der­ni­zo­va­né. Tyto 2 ško­ly jsou obě na Praze 6, což bylo nut­né, vzhle­dem k natá­če­ní v rám­ci 1 dne se stu­den­ty – kom­par­zis­ty.
 • Ve fil­mu Rypar se Songem při­pra­vu­jí lasag­ne. Ty byly při­pra­vo­vá­ny pod­le vlast­ní­ho recep­tu vrch­ní­ho rekvi­zi­tá­ře, kte­rý je původ­ním povo­lá­ním kuchař.
Autor:
0

Na střeše - Herci a jejich role

Kde se vza­la jmé­na postav?

Jména někte­rých postav mají doce­la zají­ma­vou his­to­rii. Pan Rypar se napří­klad jme­nu­je pod­le hudeb­ní­ho skla­da­te­le Reného Rypara, kte­rý slo­žil hud­bu k obě­ma fil­mům Jiřího Mádla. Na jmé­no při­šel při dis­ku­sích s reži­sé­rem ješ­tě herec Jan Tříska, kte­rý měl původ­ně posta­vu Rypara vytvo­řit.…

Autor:
0

Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl

Scénář vzni­kal původ­ně jako pří­běh imi­gran­ta, kte­rý se v nezná­mé zemi dosta­ne do tíži­vé situ­a­ce, ale finál­ní ver­ze fil­mu uka­zu­je, že je mož­ná dale­ko více pří­bě­hem pana Rypara, stár­nou­cí­ho muže, kte­rý v absurd­ní situ­a­ci najde impuls k tomu ješ­tě svůj život úpl­ně neza­ba­lit. Souhlasíte? Kdy se vám zača­lo pří­pad­ně uka­zo­vat, že mož­ná bude pří­běh Ryparův důle­ži­těj­ší než Songův?

Autor:
0

Na střeše

Na stře­še je dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem v režii Jiřího Mádla. Hlavní role v pří­bě­hu stár­nou­cí­ho, osa­mě­lé­ho muže, kte­ré­ho náhod­né udá­los­ti spo­jí s mla­dým Vietnamcem na útě­ku, vytvo­ří Alois Švehlík a Duy Anh Tran.

Autor:
0

#1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 %


Sherlock 1: Studie v růžové (Sherlock: A Study In Pink)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Sherlock: A Study In Pink" v roce 2013. České vydání má 216 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.
Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Mark Gatiss, Steven Moffat
Kresba: Jay.

Fanoušci Sherlocka Holmese určitě budou znát seriál "Sherlock", který v roce 2010 začala vysílat britská stanice BBC a který získal skutečně celosvětový zájem a respekt. Je to jiný Sherlock Holmes, je moderní, ale pořád má velmi dobré příběhy, které staví na původních dějových linkách Arthura Conana Doyla, ale přitom se staví do současného světa, i když stále s pocitem, že tohle není něco, co by původní dílo ignorovalo, nebo se snažilo popřít dobu jeho vzniku. Vznikl vskutku jedinečný seriál, kde excelují především dva herci v hlavních rolích. Benedict Cumberbatch jako Sherlock Holmes a Martin Freeman jako John Watson. Když se podíváte na obálku knihy "Sherlock 1: Studie v růžové", asi vám celkem snadno dojde, že komiks adaptuje právě tento seriál. Benedict si je docela podobný. A Martin vlastně také. To je bohužel hlavní problém celé knihy. Je to jen seriál v knize.

Tedy samozřejmě ne celý seriál, ale jen jeho první díl, "Studie v růžové". Když si budete pročítat jednotlivé stránky, uvědomíte si, že opravdu nečtete nic jiného, než komiksovou adaptaci televizního díla. Je to tak věrné, že pokud jste viděli seriál, budou se vám před hlavou odehrávat jednotlivé scény, a postavy budou pronášet slova se speciální dikcí, kterou jim dali jejich herečtí představitelé. Kniha "Sherlock 1: Studie v růžové" je skutečně věrnou adaptací. Chce se říct bohužel, protože v tomhle ohledu kniha jednoduše nenabízí nic navíc a jede se v zajetých kolejích, jako kdyby se tvůrce kresby, který se skrývá pod pseudonymem Jay. - bál trochu zaexperimentovat, jít trochu jinam, než jen opakovat cestou, po níž se vydali tvůrci seriálu. To si pak čtenář řekne, pro koho vlastně ta kniha je. Pro fanoušky seriálu Ale co z toho budou mít? Upomínkový předmět v knihovničce? Pro nadšence Sherlocka? Ti už nejspíš milují, nebo odsoudili seriál, takže tohle jim nic nového nepřinese. Pro neznalé diváky? No, nemyslím si, že by je to k seriálu nějak extra přitáhlo.

Jeden by řekl, že manga styl může příběhu trochu pomoct, dát mu něco jiného, ale ve skutečnosti se ukazuje, že tomu tak není. Nijak nevadí, že se skutečně jedná o klasickou mangu, tedy takovou, kdy knihu čtete odzadu, ale vadí spíš skutečnost, že obsah je tak nějak jen překreslení toho, co bylo na obrazovce, do menšího počtu panelů. A to je všechno. Nic víc, nic míň. Jasně, co čekat od adaptace, je to pořád adaptace, jako scenáristé komiksu jsou uvedeni scenáristé seriálu, ale tak nějak jsem měl prostě pocit, že tohle není nic navíc, že tohle není nic, co by nějak mělo prohloubit vaši lásku k britskému seriálu. Ale musí se autorovi kresby nechat, že rozhodně mangu tvořit umí. Čtení má spád, popasoval se i s komplikovanějšími scénami - například sledování taxíku - jež ani v komiksovém provedení neztrácí náboj. A to je fajn. Jenže pořád je to jen to, co uvidíte na televizní obrazovce, jen je to věrně zachyceno.

Kniha "Sherlock 1: Studie v růžové" možná bude na neznalého člověka působit celkem svěže, ale nevím, jestli se takový člověk ještě najde. Přece jen, původní seriál je hodně známý, stejně jako postavy Holmese a Watsona. Čtení samo o sobě není špatné, příběh je dobře vystavěn, ale umělcova invence, v tomto případě invence kreslíře, nebyla až tak nutná, respektive nebyla nějak základně přidána k příběhu, který je sám o sobě dobrý a který ještě lépe funguje ve chvíli, kdy jsou jednotlivé scény hrány skutečnými herci a nejen jejich manga karikaturami. Karikatura v tomhle smyslu není bráno jako urážka, ale jednoduše kresebné zjednodušení s tím, že celkem snadno poznáme, o jakou postavu se jedná. I když nutno říct, že Watson a Lestrade sem tam splývají. Na knihu "Sherlock 1: Studie v růžové" se nedovedu dívat jinak než jako na celkem zajímavý experiment, který ale nepřinesl nic výrazného, proč by stálo za to pokračovat. A přesto další manga provedení vyšly. A podle všeho vyjdou i česky.

Komiks "Sherlock 1: Studie v růžovézakoupíte na stránkách Crew.

Autor:
0

Klinická hypnóza

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. Vychází z autorovy klinické praxe, z jeho třicetiletých zkušeností při vedení výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a psychology a z rozsáhlého přehledu současné zahraniční literatury. První část knihy obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování hypnotického stavu a ověřování jeho hloubky. Druhá část uvádí zásady různých forem léčebného využití hypnózy. Třetí, nejobsáhlejší část je věnována praktickým hypnoterapeutickým postupům u konkrétních onemocnění v jednotlivých lékařských oborech – od psychiatrie přes interní medicínu a chirurgii až po stomatologii a využití hypnózy u dětí.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 539.00 Kč

Autor:
0

Čarodějnice Eulálie

V lese mezi pohádkovými bytostmi řádí neznámá mladá čarodějnice ze Zlomyslnic. Jejím koníčkem je všem škodit. Však se také začnou dít podivné věci – Hejkal nastydne, vodníkovi vyschne tůňka, čarodějnici Zevlíně se ztratí kniha kouzel, nic zkrátka není, jak se patří. Hejkal, vodník Stavidlo, čarodějnice Zevlína a pidimužík Stopař Slídil se vydají po stopách čarodějnické nezdárnice Eulálie, která vše způsobila. Přitažlivě ilustrovaná knížka je vhodná pro začínající čtenáře – nabídne jim fantazii, napětí a nezbytný souboj dobra se zlem. Ilustrace jsou dílem Markéty Vydrové.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 189.00 Kč

Autor:
0

Domácí Toffifee

Podívejte se, jak si může­te udě­lat chut­né Toffifee doma!

Potřebujeme:

Skořápka:
150 ml 30% sme­ta­ny
100 g cuk­ru
30 g medu, nebo kuku­řič­ný sirup
špet­ka soli
čajo­vá lžič­ka vanil­ko­vé­ho extrak­tu

Náplň:
40 g 30% sme­ta­ny
100 g mléč­né čoko­lá­dy
10 g más­la

Poleva:
50 g hoř­ké čoko­lá­dy
10 g más­la
20 lís­ko­vých oříš­ků

Další:
Silikonová for­ma na led

Začínáme sko­řáp­kou. V hrn­ci smí­chá­me vodu s cuk­rem a zahře­je­me. Pak při­dá­me med a sůl. V dal­ší mis­ce smí­chá­me sme­ta­nu, sůl a vanil­ko­vé aro­ma. Když se všech­no spo­jí, při­dá­me obsah mis­ky. Vaříme, dokud se hmo­ta nezačne podo­bat na kara­mel. Poté nalé­vá­me do for­my a čeká­me, až sko­řáp­ka ztuh­ne. V jiném hrn­ci smí­chá­me sme­ta­nu, čoko­lá­du, más­lo a zahře­je­me. Teplou směs vli­je­me do sko­řá­pek. Přidáme oří­šek. Nakonec roz­pus­tí­me čoko­lá­du s más­lem. Polevu pak naná­ší­me na bonbó­ny. Toffifee nechá­me vychlad­nout.

Video nalez­ne­te na dru­hé stra­ně:

Autor: