Denní archiv Únor 6, 2019

0

1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

Tato kni­ha je sou­bo­rem zážit­ků a dob­ro­druž­ství jed­not­li­vých auto­rů ces­tov­ních prů­vod­ců, nad­še­ných dob­ro­dru­hů, novi­ná­řů a pub­li­cis­tů z celé­ho svě­ta, kte­ří spo­leč­ný­mi sila­mi dali dohro­ma­dy toho­to jedi­neč­né­ho a ori­gi­nál­ní­ho prů­vod­ce nej­krás­něj­ší­mi a nej­kou­zel­něj­ší­mi mís­ty na naší pla­ne­tě, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za to, navští­vit je.

Kniha je navíc obo­ha­ce­na a dopl­ně­na o vlast­ní, osob­ní a neza­po­me­nu­tel­né zku­še­nos­ti těch, jež tyto ces­to­va­tel­ské zážit­ky zaži­li na vlast­ní kůži.

Průvodce je vel­mi roz­ma­ni­tý a zahr­nu­je všech­ny požit­ky a smys­ly, kte­ré lze na cestách pro­žít, přes pus­té kra­ji­ny jež jsou doko­na­lým bal­zá­mem na duši, nej­lep­ší spe­ci­a­li­ty a jíd­la svě­tě, jež pohla­dí vaše chu­ťo­vé pohár­ky až po vše, co pat­ří k pří­ro­dě a umě­ní, při obje­vo­vá­ní pří­rod­ních krás a kul­tur­ní­ho bohat­ství naší Země.

Kniha je roz­dě­le­na do 8 kapi­tol, roz­dě­le­ných pod­le jed­not­li­vých stup­ňů již­ní a sever­ní šíř­ky, roz­dě­le­né pak pod jed­not­li­vé očís­lo­va­né zážit­ky, jejíž koneč­ný sou­čet je 1000, kte­ré by si čte­ná­ři roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

Kapitola 1 - Severní polo­kou­le, 90 stup­ňů SŠ až 60 stup­ňů SŠ

Kapitola 2 - Severní polo­kou­le, 60 stup­ňů SŠ až 45 stup­ňů SŠ

Kapitola 3 - Severní polo­kou­le, 45 stup­ňů SŠ až 30 stup­ňů SŠ

Kapitola 4 - Severní polo­kou­le, 30 stup­ňů SŠ až 15 stup­ňů SŠ

Kapitola 5 - Severní polo­kou­le, 15 stup­ňů SŠ až 0 stup­ňů SŠ

Kapitola 6 - Jižní polo­kou­le, 0 stup­ňů JŠ až 15 stup­ňů JŠ

Kapitola 7 - Jižní polo­kou­le, 15 stup­ňů JŠ až 30 stup­ňů JŠ

Kapitola 8 - Jižní polo­kou­le, 30 stup­ňů JŠ až 90 stup­ňů JŠ

Každé čís­lo zážit­ku má růz­nou bar­vu a pod­le bar­vy si lze dohle­dat „legen­du“, pod­le kte­ré bude­te vědět, co vás pod jed­not­li­vým zážit­kem čeká. Např. Zvířata v divo­ké pří­ro­dě, nád­her­ná pří­ro­da, div svě­ta, dlou­hé puto­vá­ní, vel­ké dob­ro­druž­ství, nová doved­nost, malé dob­ro­druž­ství, kul­tu­ra ane­bo pas­tva pro vaše smys­ly.

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si může­te udě­lat a vytvo­řit svůj vlast­ní seznam, kam bys­te se chtě­li ve svém živo­tě ješ­tě podí­vat, a jaké neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky a pro­žit­ky pro­žít a vychut­nat si na plný plyn.

Každý tako­vý oje­di­ně­lý a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek zahr­nu­je jen pár slov tj. pořa­do­vé čís­lo zážit­ku s barev­nou legen­dou, název, jež vás nala­dí a pár slo­vy zkrat­ko­vi­tě popí­še vybra­ný záži­tek, a co všech­no může­te od toho­to zážit­ku čekat.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani ono typic­ké „kdy“. Kdy se ten­to záži­tek usku­teč­ní, nebo v jakém časo­vém obdo­bí v roce, pro­to­že ne vždy jsou na pod­nik­nu­tí dané­ho výle­tu pří­z­ni­vé pod­mín­ky, a někdy pros­tě musí­te vydr­žet a počkat si na tu správ­nou dobu.

Nesmí chy­bět země­pis­ná šíř­ka a dél­ka, to, abys­te se snad­ně­ji zori­en­to­va­li a mís­to snad­ně­ji nalez­li na mapě nebo glo­bu­su. A v nepo­sled­ní řadě je i struč­ný popis výle­tu a toho, na co všech­no se může­te těšit, co bys­te si nemě­li nechat ujít, či na co si dát pří­pad­ně pozor.

Publikace je obo­ha­ce­ná o spous­tu barev­ných a dechbe­rou­cích foto­gra­fií, jež vás doko­na­le „nala­dí“ a navna­dí na ces­to­vá­ní. Už máte taky, stej­ně jako já, svůj vlast­ní seznam míst, kte­rá chce­te navští­vit? Jestli ne, tahle kni­ha vám může být tou pra­vou inspi­ra­cí při jeho psa­ní.

 

1000 míst, kte­rá musí­te vidět, než zemře­te

Autor: kolek­tiv auto­rů

Vydavatel: CPress

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 496

ISBN: 978-80-264-1742-2

Autor:
0

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

V kni­ze „Jitřenka“ obje­ví­te krás­né a dojem­né pří­běhy napsa­né s vel­kou lás­kou a něhou o jed­né drob­né díven­ce v gumo­vých holín­kách, kte­rá dosta­la jmé­no pod­le prv­ní ran­ní a posled­ní noč­ní hvězdy jmé­nem Jitřenka.

Jitřenka je vše­chen svůj čas na zahra­dě, kte­rou má ze vše­ho nej­ra­dě­ji, a pro ní je prá­vě ta jejich zahrád­ka tou nej­krás­něj­ší na svě­tě. A čím­pak si to vyslou­ži­la? Protože v té svo­jí může zví­da­vě nahlí­žet do kaž­dé­ho zákou­tí a pukli­ny, kde je vše, co Jitřenku nej­ví­ce zají­má tj. brou­ci, kvě­ti­ny i žíža­ly.

Toto všech­no tvo­ří Jitřenčino krá­lov­ství, a vy máte tak vel­ko­le­pou a jedi­neč­nou pří­le­ži­tost dozvě­dět se spous­tu infor­ma­cí o jejich jed­not­li­vých oby­va­te­lích jako je pavouk, krtek, ježek, neto­pýr, husy, vosa, mra­ven­ci, ale i o zahra­dě v poko­jíč­ku, o sta­rých věcech, o bouř­ce a spous­ty jiné­ho.

Jitřenka milo­va­la pře­váž­ně kvě­ti­ny a vždy si o nich i mile zpí­va­la: „Modrá je levan­du­le, voňa­vá je mate­ří­douš­ka, bílo-žlutá kopre­ti­na, něž­ný afri­kán.“ A kro­mě toho se i s lás­kou sta­ra­la o všech­ny keře a strom­ky: „Děkuji ti, že tak hez­ky ros­teš. Přijdu za tebou kaž­dý den, aby ti neby­lo smut­no, a a bys mi dal v létě za odmě­nu plný hrne­ček ovo­ce.“

Navíc Jitřenka vel­mi ráda pro­zra­dí, kolik prá­ce dá posta­rat se o zahra­du tak, aby krás­ně pro­spí­va­la a dáva­la za nedlou­ho zdra­vé chut­né plo­dy. Je prav­da, co Jitřenka říká o samot­né zele­ni­ně? A to, že: „Všechna zele­ni­na, kte­rou si vypěs­tu­ji je slad­ká jako bonbó­ny.“ Jitřenka je pros­tě vel­ká čiper­ka a malá zahrad­ni­ce k neza­pla­ce­ní.

Podělí se s vámi o pří­ho­du, jak našla malé koťát­ko, a proč jej pojme­no­va­la Líza. I to, koho ve stej­ný den done­sl tatí­nek, aby si s ním moh­la Jitřenka hrát na zahra­dě v době, kdy mamin­ka bude doma hlí­dat Filípka, aby jí tak neby­lo ven­ku smut­no.

V dal­ších dob­ro­druž­stvích odha­lí­te tajem­ství, proč jsou pavou­ci na jed­nu stra­nu ošk­li­ví, ale na stra­nu dru­hou uži­teč­ní. To, jak se Jitřenka domlu­ví s krt­kem bru­čou­nem, aby nedě­lal dal­ší hro­mád­ky v mrkvi na zahrád­ce. Čímpak ho asi upla­tí?

Bludiště v růži. Zabloudí Jitřenka v blu­diš­ti z růže ane­bo najde nako­nec ces­tu mezi líst­ky z kra­je až do stře­du? Jak je mož­né, že všech­ny zví­řát­ka dopře­du vědí, kdy při­jde bouř­ka a déšť? Na co všech­no má člo­věk zamě­řit svo­ji pozor­nost, aby včas roz­po­znal, že se blí­ží bouř­ka? Jak se pří­ro­da v ten oka­mžik mění?

Jitřenka pozná­vá obrov­ské množ­ství pří­rod­ních jevů, zví­řá­tek, ale i to jak vše na zahra­dě skvě­le fun­gu­je. Všemu, co se na zahra­dě při­u­čí, o to vše se ráda podě­lí s malý­mi čte­ná­ři a pře­dá jim vel­mi hod­not­né infor­ma­ce pro­střed­nic­tvím strá­nek této kou­zel­né kníž­ky.

Jenomže i Jitřenka ros­te a i ona jed­no­ho dne musí nastou­pit do škol­ky.

Jitřenka je smut­ná z toho, že těž­ko bude moci pro­ží­vat svá nej­vět­ší dob­ro­druž­ství v šatech, pun­čo­š­kách a bílém sve­tří­ku. A i přes všech­ny výho­dy škol­ky, co jí pro­zra­di­ly mamin­ka s tatín­kem, se nechtě­la vzdát svých dob­ro­druž­stvích na zahra­dě.

„Ale já už mám kama­rá­dy - Titi a Lízu. A moje paní uči­tel­ka je moje zahra­da. Ta mě všech­no nau­čí.“

„Zahrada ti pře­ce neu­te­če. Bude tady na tebe čekat až se vrá­tíš. Můžeš si v ní hrát kaž­dý den jako doteď.“

Jenomže ve škol­ce mají vlast­ní zahra­du a s tebou tam budou ve tří­dě děti, kte­ré nevě­dí o zahra­dě tolik, co ty. Kdo je to nau­čí, když tam nebu­deš?“

A tak nako­nec Jitřenka svo­li­la, a dokon­ce se i do škol­ky těši­la.

„Čeká nás vel­ké zahrad­ní dob­ro­druž­ství.“ Rozhodla se, že téhle zahra­dě musí ve škol­ce pomo­ci. Chtěla, aby na ní byla máma a s tátou pyš­ná. „Uděláme to takhle.... “

Kniha pře­dá­vá dětem jakousi úctu k pří­ro­dě, umě­ní podě­ko­vat ji za všech­no, co pro nás dělá, co nám daru­je.... A nená­sil­nou for­mou děti učí, aby někte­ré dob­ře míně­né rady pře­nes­ly i do svých živo­tů jako jsou napří­klad tyto:

Sliby se mají pře­ce plnit.

Když budeš vosu dráž­dit, vosa tě nemi­lo­srd­ně pích­ne žiha­dlem.

Nemoc se musí vyle­žet. Čím víc budeš odpo­čí­vat, tím dřív pomi­ne.

Mravenci mají pořád spous­tu prá­ce. Jsou moc šikov­ní a ve svém mra­ve­niš­ti neu­stá­le udr­žu­jí pořá­dek, pro­to by i děti měli dodr­žo­vat pořá­dek ve svých poko­jíč­cích.

Kniha je vel­mi čti­vá a malé­ho čte­ná­ře vtáh­ne hned do děje. Velmi hra­vou for­mou mu pře­dá­vá vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce ze svě­ta zví­řat, brou­ků, ale i rost­lin, jež jsou sou­čás­tí kaž­dé zahrád­ky, a kte­ré mohou uplat­nit i při svém hra­ní na zahrád­ce.

Jitřenka je navíc dopl­ně­ná krás­ný­mi a hře­ji­vý­mi ilu­stra­ce­mi Evy Chupíkové, kte­ré si zís­ka­jí srd­ce kaž­dé­ho malé­ho čte­ná­ře, neboť hře­ji­vě půso­bí svo­jí bez­pro­střed­nos­tí a dětin­skou hra­vos­tí.

 

Jitřenka

Napsala: Zuzana Štelbaská

Ilustrace: Eva Chupíková

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Prace v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

prv­ní vydá­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 71

ISBN: 978-80-253-3930-5

Autor:
0

Na střeše – Recenze – 70%

Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i kritikou povětšinou poměrně vřele, a to i navzdory nepříliš věrohodné stylizaci, v rámci níž byl celý film koncipován jako víceméně amatérský počin natočený jedenáctiletým klukem – což nejenže nepůsobilo uvěřitelně, ale navíc se pod to dala do jisté míry snadno schovat počáteční filmařská neobratnost. Mádlův druhý film, černohumornými prvky proložené drama Na střeše, je oproti tomu již standardně vyprávěným snímkem, natočeným o dost jistější rukou a podstatně vyspělejším jak z hlediska námětu, tak po stránce režijní a scenáristické.

V úvodu příběhu proběhne policejní zátah na pěstírnu marihuany ukrytou v útrobách vietnamské tržnice, odkud se podaří uprchnout ilegálně přistěhovalému mladému Vietnamci Songovi (Duy Anh Tran). Ten pak zvažuje sebevraždu skokem ze střechy v domě v centru Prahy, kde bydlí mimo jiné osmdesátiletý profesor Rypar (Alois Švehlík), jenž zde vystrašeného mladíka náhodou nalezne a poskytne mu dočasný azyl. A posléze ho u sebe dokonce nechá bydlet na neurčito, výměnou za průběžné uklízení.
 
Na střeše – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

Film následně sleduje průběh pozvolna se měnícího vztahu mezi nevrlým a samotářským důchodcem, jenž nemá žádné kamarády, rodina ho před lety opustila a v prázdném bytě už prakticky jen dožíval, a česky špatně hovořícím dvacetiletým Vietnamcem, jenž byl vyslán příbuznými do Evropy, aby vystudoval vysokou školu a vydělával rodině peníze, čehož se mu ale bez povolení k pobytu nepodařilo dosáhnout. Vlastně nejde o nijak originální námět, neb podobných filmů o střetu a soužití dvou zástupců zcela odlišných generací, kultur a národností existuje nemálo, leč tento je realizován velmi obstojně a navíc je přikrášlen několika nápaditými drobnostmi, které už za originální považovat lze (třeba závěrečné rozuzlení).

Postupně se tedy děje to, že z hlavního hrdiny, natrpklého dědka s předsudky, a asijského kluka bez střechy nad hlavou se přes velmi opatrné a zpočátku značně skřípající budování vzájemné důvěry stávají přátelé, přičemž starý profesor se dokonce snaží Songovi dohodit pohlednou mladou sousedku z protějšího bytu jako potenciální nevěstu, se kterou by se mohl oženit a získat tím české občanství. Tato zápletka, jíž je věnována velká část filmu, pak působí mimořádně zvláštně a naivně, leč možná to byl částečně záměr – protože profesor Rypar, jenž pořádně zaspal dobu, se tu dívku snaží okouzlit stejnými způsoby (tak, aby ona nevěděla, kdo se jí dvoří), jaké pravděpodobně fungovaly na dívky v časech jeho mládí, tudíž není divu, že dnes se zdají být naivními a obstarožními, stejně jako jeho mylná představa, že by ta dívka na tu svatbu s prakticky neznámým Vietnamcem byla ochotná jen tak přistoupit.

Debutující (ne)herec Duy Anh Tran ve skutečnosti mluví plynně česky, tudíž jeho lámaná mluva je součástí jeho velmi dobrého hereckého výkonu. Jinak jde spíš o pasivní postavu, jež se podřizuje příkazům a plánům profesora Rypara a slouží především jako prostředek k jeho přerodu v sympatičtější bytost, která v průběhu filmu získá nový a optimističtější náhled na svět a vyřeší si určité životní aspekty, které předtím vyřešené neměla. Alois Švehlík je v hlavní roli naprosto vynikající a zejména díky němu (a jeho vzájemnému doplňování s Duy Anh Tranem) film funguje dramaticky i emocionálně tak, jak by měl, včetně všech dialogů a jemných hereckých nuancí (hlavně Švehlíkových).

Na střeše – Recenze

Co naopak nefunguje až tak dobře, jsou některé vedlejší motivy a okrajové dějové linie, které jsou sice ve filmu přítomné, ovšem aniž by vedly k nějaké smysluplné pointě nebo uspokojivému zakončení. Ať už jde o profesorovo záměrné ignorování naléhajícího domovníka nebo značně limitovaný náhled do soukromí života té mladé sousedky, k níž se opakovaně vrací její přítel, kterého ona pravidelně vyhání, a u níž není ani moc jasné, nakolik seriózně přistupuje na hru profesora Rypara, případně jestli jí vůbec někdy došlo, že se ji nesnažil zaujmout kvůli sobě, ale kvůli někomu jinému.

Film Na střeše je minimalistickým snímkem de facto o dvou postavách v jednom bytě, které spolu mají společné akorát to, jak ztracení si připadají (Song v cizím velkoměstě, Rypar ve světě technologií a internetu), ale postupně přicházejí na to, že si mohou vzájemně vypomoci. Snímkem, který stojí výhradně na postavách, hereckých výkonech, přirozeném prostředí, scénáři a režii, ve všech případech nadstandardně zdařilých. Jiří Mádl jako režisér i jako scenárista viditelně roste, evidentně měl od samého začátku perfektně rozmyšleno, jaká gesta budou budit jaké emoce a jak by měly jednotlivé scény fungovat a co je pro to potřeba udělat, a dokázal svou vizi naplnit i navzdory nečekaným komplikacím, jako bylo přeobsazení hlavního hrdiny po úmrtí jeho původního představitele, Jana Třísky. Bravo.

Výsledkem je poctivé a úsměvné drama s pozitivním poselstvím, které sice chvílemi ztrácí tempo a do určité míry jen naplňuje klasické příběhové schéma, ale činí tak z velké části po svém a hlavně srozumitelně, chytře, svědomitě a s nemalou porcí režijní a herecké vytříbenosti – například z obrazu Aloise Švehlíka, vycházejícího z bytu s tranzistorákem a dvěma lahvemi červeného v ruce a s cigaretou v puse sálá taková preciznost a výstižnost, že to z paměti jen tak rychle nezmizí. Na další Mádlovy počiny jsem velice zvědav.
Autor:
0

Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019

Je tomu 88 let, co se naro­dil jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů ČSSR (ČSFR i ČR) Václav Vorlíček. Byl jed­ním z reži­sé­rů, kte­ří mají tu „pri­o­ri­tu“, že se jejich fil­my dáva­jí kaž­do­roč­ně. …

Autor:
0

Originální slané růžičky

Tyto sla­né růžič­ky jsou ide­ál­ní a ori­gi­nál­ní chu­ťov­ka, kte­rá udě­lá dojem na kaž­dé­ho. Jejich výro­ba je vel­mi jed­no­du­chá a koneč­ný výsle­dek je víc než půso­bi­vý. Vypadají ele­gant­ně a chut­ně… co víc si přát? To, co bude upro­střed závi­sí od vaší fan­ta­zie a chu­ti. Představujeme vám sýro­vou ver­zi.

Ingredience na 9 růži­ček:

2 střed­ně vel­ké bram­bo­ry
olej
pepř
1 cibu­le
3 lží­ce sýru feta
1 čer­ve­ná cibu­le
4 plát­ky suše­ných raj­čat
her­me­lín
lis­to­vé těs­to

Brambory, cibu­li a her­me­lín nakrá­jí­me na ten­ké plát­ky. Brambory poli­je­me oli­vo­vým ole­jem a posy­pe­me čer­ve­nou papri­kou. Rajčata nakrá­jí­me na plát­ky. Listové těs­to rozřízne­me na pásy o šíř­ce při­bliž­ně 4 cm. Každý kou­sek potře­me sýrem feta a poté ulo­ží­me bram­bo­ro­vé plát­ky, cibu­li, raj­ča­ta a her­me­lín, aby vyční­va­ly nad okraj při­bliž­ně 1-2 mm. Opatrně sro­lu­je­me. Poté dáme do for­my na muf­fi­ny vytře­nou tukem. Pečeme 20 minut na 180°C.

Autor:
13.05.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev - SPEED DATING: Dramaturgové vs. kritici“0

13.05.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev - SPEED DATING: Dramaturgové vs. kritici“

Představujeme vám druhý díl našich divadelních speeddatingů, kdy mohou osobnosti české divadelní scény zažít opravdu netradiční rendez-vous. Pod záštitou Národního divadla se mohou setkat ti, kteří se, ač všichni v jedné oblasti, jen málokdy setkávají takhle na blízko. Klasické rychlorandění pro nezadané se v tomto případě promění v setkání, ve kterém se bude sdílet tak trochu jiná láska. Tentokrát se setkají dramaturgové, jejichž práce na dramaturgických plánech i samotných inscenacích jednotlivých divadelních scén je často neviditelná, se svými intelektuálními protějšky, kteří se divadlem zabývají teoreticky. Kritici a divadelní vědci o práci dramaturgů píšou, analyzují ji ze všech stran a publikují o ní své texty. Někteří kritici si zakládají na tom, že si od praktiků uchovávají objektivní odstup, někdy možná jen není pořádná šance si o všem do hloubky popovídat. Otázkou pro nás zůstává, zda takováto „schůzka“ musí nutně skončit konfrontačně. Moderátor: Jan Frič Seznamují se: Barbora Hančilová, Lenka Havlíková, Marta Ljubková, Matěj Nytra, Matěj Samec, Dora Viceníková, Tomáš Vůjtek a Martin Bernátek, Jan Císař, Barbora Etlíková, Radmila Hrdinová, Martin Macháček, Karolina Plicková, Alena Zemančíková

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Na obzoru: Scorseseho The Irishman

   Martin Scorsese pat­ří jed­no­znač­ně mezi nej­vět­ší žijí­cí legen­dy sou­čas­né­ho fil­mu. Jeho sním­ky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá iden­ti­ta nebo Letec se nesma­za­tel­ně zapsa­ly do fil­mo­vé his­to­rie a my se koneč­ně dozvě­dě­li, kdy bude­me moci shléd­nout jeho dal­ší počin. 

   Snímek The Irishman je adap­ta­cí kni­hy I Heard You Paint Houses od Charlese Brandta, kte­rá vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh nájem­né­ho zabi­já­ka Franka Sheerana (Robert De Niro). Ten se během své­ho živo­ta údaj­ně nacho­mí­tl kro­mě vražd i k inva­zi v Zátoce svi­ní nebo k aten­tá­tu na Kennedyho. Ve fil­mu by se však měl řešit pře­de­vším jeho vztah s Jimmym Hoffou (Al Pacino), což byl odbo­ro­vý pře­dák, kte­rý se s Sheeranem spřá­te­lil a vyu­ží­val ho mimo­ji­né jako „sva­ly“.

   The Irishman zaví­tá na stre­a­mo­va­cí služ­bu Netflix letos v říj­nu a kro­mě dvou zmí­ně­ných herec­kých legend se před kame­rou obje­ví téměř po dese­ti letech i Joe Pesci (Casino, Mafiáni) a bude to tak popr­vé, kdy se tyto tři sejdou v jed­nom sním­ku.…

Autor:
0

SVÁTEK ZAMILOVANÝCH

S HITY O LÁSCE — Supraphon má k svátku všech zamilovaných ve své nabídce velkou kolekci zamilovaných písniček. Trojalbum „O lásce“ představuje hvězdné momenty české populární hudby 70., 80. a 90. let. Připomíná nejslavnější ploužáky, balady a love songy českých interpretů, které nás provázely třemi dekádami. Dál zůstávají v naší paměti a pro mnohé jsou hudební vzpomínkou na dávné lásky, zamilované dny a okamžiky štěstí.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Příprava tohoto koláče vám zabere 7 minut, poté stačí 30 minut v troubě a… máte hotovo!

Pokud milu­je­te jaho­dy, ten­to koláč si jis­tě zami­lu­je­te! Potřebujete:

- 1 bílý jogurt
- 2 hrneč­ky mou­ky
- 1/2 hrneč­ku ole­je
- 1 bale­ní vani­li­no­vé­ho cuk­ru
- 2 vej­ce
- 1 bale­ní kyp­ří­cí­ho práš­ku
- 50 g čoko­lá­dy
- 2 hrneč­ky umy­tých jahod

Nejprve smí­chej­te vej­ce, cukr a vani­li­no­vý cukr až vznik­ne nadý­cha­ná pěna. Do ní postup­ně při­dá­vej­te bílý jogurt, olej, mou­ku, kyp­ří­cí prá­šek a míchej­te při­bliž­ně minu­tu. Nakonec při­dej­te čoko­lá­du nakrá­je­nou na malé kous­ky. Všechno peč­li­vě pro­mí­chej­te.

Těsto vylej­te na vymaš­tě­ný plech a navrch při­dej­te jaho­dy roz­kro­je­né napůl. A máte hoto­vo - 7 minut 🙂

Koláč vlož­te do trou­by vyhřá­té na 180°C na 30-35 minut.

Když koláč vystyd­ne, může­te ho posy­pat práš­ko­vým cuk­rem. Nechte si chut­nat 🙂

Autor:
0

RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)

   Po zim­ním spán­ku se Živí mrt­ví pro­bou­zí k živo­tu a epi­zo­dou Adaptation, kte­ré jsme se dočka­li o týden dřív než bylo plá­no­vá­no, se dozví­dá­me, jak se pře­ži­vší hrdi­no­vé budou dál vypo­řá­dat s novou hroz­bou, před­sta­ve­nou v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady.

   Po krát­kém opa­ko­vá­ní, kte­ré po více jak dvou­mě­síč­ní pau­ze při­jde vhod, se v devá­tém díle aktu­ál­ní řady vra­cí­me zpět do víru dění. Na hřbi­to­vě se par­ta kolem Daryla a Michonne dostá­vá z obklí­če­ní nejen nemrt­vý­mi, ale i novým nepří­te­lem tzv. Šeptači, kte­ří se mas­ko­vá­ním mezi nemrt­vé infil­tru­jí. V Hilltopu se dvě sku­pi­ny vydá­va­jí po jejich sto­pách a v Alexandrii sle­du­je­me utí­ka­jí­cí­ho Negana, kte­ré­mu se na kon­ci osmé­ho dílu poda­ři­lo opus­tit svo­ji celu.

   Původně jsem neměl v plá­nu recen­zi k devá­té­mu dílu psát a nechat si hod­no­ce­ní až po odvy­sí­lá­ní všech zby­lých epi­zod. Nicméně během sle­do­vá­ní mi při­šlo ško­da se o názor na devá­tý díl nepo­dě­lit. V pozi­tiv­ních dojmech, kte­ré se poved­lo pro­bu­dit v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady se totiž nadá­le pokra­ču­je a za sebe můžu říct, že epi­zo­du, kte­rá by mě bavi­la tak, jako Adaptation, jsem u The Walking Dead nevi­děl už hod­ně dlou­ho.

   Lví podíl na tom nese pře­de­vším děj kolem Negana, kte­rý dostal po dlou­hé době oprav­du hod­ně pro­sto­ru a jeho ces­ta za nápra­vou je uvě­ři­tel­ná a díky malé Judith Grimesové navíc i zábav­ná. Celá jeho lin­ka v tom­to díle je navíc dokres­le­na vyni­ka­jí­cím soun­d­trac­kem, kte­rý spo­lu s puto­vá­ním lidu­prázd­ným měs­tem a kra­ji­nou dá oprav­du hod­ně vzpo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hru The Last of Us a vsa­dil bych se, že pro ten­to díl tvůr­ci čer­pa­li inspi­ra­ci prá­vě tam.

   Jak jsem již psal na začát­ku, kro­mě Negana a Judith v Alexandrii se samo­zřej­mě dočká­me i sta­rých (i nových) zná­mých v Hilltopu a co se týče děje kolem Šeptačů, tak tady jsou samo­zřej­mě zásad­ní udá­los­ti kolem sku­pi­ny vra­ce­jí­cí se ze hřbi­to­va se zachrá­ně­ným Eugenem a pad­lým Ježíšem. Zkrátka tak ten­to týden při­šli mimo­ji­né oby­va­te­lé Království v čele s Ezekielem a Carol, ale k těm se jis­tě dosta­ne­me v dal­ších dílech.

   Na samot­ném závě­ru se sice dočká­me dal­ší­ho cli­f­fhan­ge­ru, ale vzhle­dem k tomu, že už na dal­ší díl nemu­sí­me čekat měsí­ce ale týden, je toto čeká­ní o dost pří­jem­něj­ší. Navíc oprav­du po hod­ně dlou­hé době můžu říct, že jsem na dal­ší díl nejen zvě­dav, ale že se na něj dokon­ce i těším.

90%

TT

Tady se může­te podí­vat na zhod­no­ce­ní prv­ních osmi dílů, kte­ré byly odvy­sí­lá­ny loni na pod­zim.

   

Autor:
0

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %


Vlad 3: Rudá zóna (Vlad: Zone rouge)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Vlad: Zone rouge" v roce 2001. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.

Scénář: Yves Swolfs
Kresba: Griffo


Musím říct, že mě třetí díl celkem zklamal. Ze začátku se zajímavě rozjíždí - nové prostředí, možná i nové tajemství - ale jak se blížíte ke konci, prostě jen zjistíte, že tohle není nic jiného než natahování série, kde se nic skutečně důležitého nestane. Prostě jen další sešit v sérii, který vůbec neřeší hlavní linku, ale zavedl nás do epizodky, která bude o moc delší, než by se nám líbilo. Samotná délka jednoho sešitu by byla trochu moc, ale ona se rozprostře i do čtvrtého dílu. Že by tam došlo k dílčímu ukončení? Nejsem si jistý, protože v češtině je čtvrtý díl sice poslední, ale v originále je dílů celkem sedm, a to přesto, že se čtvrtý díl jmenuje "Vlad 4: Poslední východisko". Asi je to jen poslední východisko pro nějakou situaci, ne pro celý příběh.

Vlad má nového společníka, kterého získal v závěru knihy "Vlad 2: Pán z Novijanky". Jedná se o Simona Elensteina, což je delegát Organizace evropských národů. Rozhodně to není bojovník, na první pohled je to spíše šprt, který to se zbraněmi moc neumí, i když jak to tak vypadá, doposud se o sebe uměl postarat. Společně utekli z Novijanky a společně se vydávají po stopě Igora, Vladova bratra, který je jedinou cestou k pořádnému dědictví, jež se před Vladem otevřelo smrtí jejich matky. Jenže se dostávají do oblasti, která je známá jako "Rudá zóna", do oblasti, do níž je sice možné se dostat, ale již nikdo nikdy nevyjde ven. Proč? To není úplně jasné, i když se nás autoři snaží přesvědčit o tom, že bezpečnostní opatření jsou skutečně skvělá. Až na to, že jsou ve druhé chvíli hned celkem snadno narušena.

Ve scénáři jsou trochu díry, jsou tam mezery a jsem tam i zbytečné natahování, které vede k tomu, že se třetí díl jeví jako prozatím nejslabší. Jasně, že v každém díle není potřeba odhalit hromadu tajemství, ale když je série založená na tom, že směřuje k jednomu jasně danému cíli, bylo by fajn, kdyby se v každé knize alespoň trochu posunulo odhalování toho, co je v pozadí, co se s postavami děje, co je motivuje, jaká jsou zde tajemství. V knize "Vlad 3: Rudá zóna" jsou jen lehké náznaky, které ale čtenáře nikam neposouvají, spíše plní stránky, aby to nakonec vydalo na ten klasický evropský rozměr, který je v tomhle případě 48 stran, samotného komiksu je pak 46 stran.

I když kniha "Vlad 3: Rudá zóna" především natahuje děj, musí se jí nechat, že zde přesto tvůrci mají celkem zajímavé nápady, a kdyby se jednalo o příběh, který se točí jen kolem Rud= zóny, má to něco do sebe a dovede to zaujmout. Jenže tady chci trochu víc. Navíc z hlediska scenáristického je začlenění Vlada a Simona do místních poměrů až příliš snadné a bez pořádného náboje. Budují se zde vtahy, ale všechno je jen ve zkratce, kde se očekává, že to zásadní si prostě čtenář domyslí, protože tvůrci na to prostě neměli dost prostoru. Přesto se jim nepodařilo příběh pořádně někam posunout. Kniha "Vlad 3: Rudá zóna" funguje jako thriller s nádechem sci-fi, kde je moc motivů, které nejsou dostatečně využity.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Vlad 1: Můj bratr Igor"
"Vlad 2: Pán z Novijanky"
Autor:
Ryba jménem Ian0

Ryba jménem Ian

Co viděla zlatá rybka, když vyskočila z 27. patra. Někdy riskovat znamená jediný způsob, jak posunout svůj život dál. Zlatá rybka jménem Ian bydlí ve svém akváriu na balkoně v 27. patře. Na rozdíl od jiných rybiček, které jsou se svým skleněným obydlím spokojené, touží Ian po dobrodružství. A jen co se naskytne příležitost, přeskočí balkonové zábradlí a letí. Padá dolů na ulici. Cestou míjí okna domu a nahlíží do života jeho obyvatel. Je tu pohledný postgraduální student, jeho přítelkyně, ale také jeho milenka. Stavební dělník chycený v pasti svého tajemství. Těhotná žena na lůžku, toužící po zmrzlině. Malý kluk Herman, jenž věří, že umí cestovat v čase. Každý z nich má před sebou rozhodnutí, které mu může změnit život. Dokonce i zlatá rybka Ian totiž ví, že kdo stráví celý život v akváriu, umře jako stará ryba, co nezažila jediné dobrodružství. Ve zdech lidského akvária se skrývají příběhy lásky, nového života i smrti. A my všichni musíme čelit ošklivé pravdě o tom, čím jsme se nikdy nestali, a krásné pravdě o tom, čím se můžeme stát.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Tý potvoře to nedaruju0

Tý potvoře to nedaruju

PRO MILOVNÍKY BESTSELLERU ĎÁBEL NOSÍ PRADU Neuvěřitelně stylový a zlomyslně zábavný příběh o světě módy, módních časopisech digitálního věku, souboji generací, selfíčkách, Twitteru a Instagramu Imogen Tateová, šéfredaktorka prestižního magazínu Glosy, se po půlroční nemoci vrací do práce. Jaké je ale její překvapení, když za svým stolem spatří pohodlně se rozvalovat svou někdejší asistentku Evu, jak právě pořizuje selfie svých extravagantně nalakovaných nehtů. A pak už překvapení neberou konce. „Staromódní“ papírový časopis se během její nepřítomnosti změnil v internetový magazín. Ze čtyřicátnice Imogen je náhle dinosaurus a „Šedý vlas“, jak se sžíravou ironií tituluje své starší spolupracovníky nemilosrdné supermoderní mládí. Imogen najednou nerozumí ničemu. Neví, co si počít se všemi těmi tweety, e-shopy, aplikacemi a selfíčky. Připadá si, jako by spadla do jiného světa, kde všichni mluví jazykem, kterému nerozumí. A z uznávané šéfredaktorky se ze dne na den stává vysmívaný outsider. Co na tom, že si tyká se světovými návrháři a supermodelkami, když neumí vložit příspěvek na Instagram a slovo hashtag jí připadá jako mimozemská šifra? Ambiciózní, zlomyslná Eva je odhodlaná ukázat téhle vykopávce, že už nemá v módní branži co dělat. A rozhodně si nepočíná v rukavičkách. Imogen má jen dvě možnosti. Sebrat si své muzeální zápisníky a všechno vzdát, nebo začít bojovat.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
Létala jsem za sluncem0

Létala jsem za sluncem

Keňa na počátku 20. století. Místo, kde domorodý svět černých bojovníků naráží na dekadentní aristokratickou společnost. Bílé dítě uprostřed černé Afriky. To je Beryl, kterou matka v dětství opustila a zanechala ji s otcem na koňské farmě. Jeho nekonvenční výchova učinila z Beryl odvážnou, nekonvenční mladou ženu. Jenže i to nejdivočejší dítě musí dospět, a tak i jí život ukáže svou horší tvář. Krach farmy, jeden katastrofální vztah za druhým. Beryl si vezme do hlavy, že bude dělat to, co umí nejlépe: trénovat vítěze koňských dostihů. V manželství ale prohrává. Zvlášť když se zoufale zamiluje do charismatického Denyse Finch Hattona, milence slavné baronky Blixenové. Ano, té Karen Blixenové, svérázné dámy, kterou proslavila kniha Vzpomínky na Afriku. Beryl hledá své místo na zemi. Jenomže ono vůbec není na zemi. Je v oblacích. V kabině letadla. Chce být nejlepší. Přeletět Atlantik. Doletět až ke slunci. Zlomit osud.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
Nejmenuji se Miriam0

Nejmenuji se Miriam

Přestala existovat, aby přežila. Románový příběh ženy, která prošla peklem koncentračního tábora. Od autorky bestselleru DUBNOVÁ ČARODĚJKA Miriam Adolfssonová slaví pětaosmdesáté narozeniny. Když ale dostane darem náramek připomínající práci cikánských stříbrotepců, stane se něco naprosto nečekaného. „Nejmenuji se Miriam!"" Po tomto ohromujícím prohlášení stará paní otevře stavidla vzpomínek, které pohřbila hluboko v sobě. Není Židovka, jak se všichni včetně její rodiny domnívali. Je Romka. Její pravé jméno zní Malika. Jejího bratra zahubil v Osvětimi doktor Mengele. Aby přežila, oblékla si šaty židovské dívky Miriam, která strašlivou cestu zaplatila životem. Vzala si její identitu. A pak ji čeká transport do Ravensbrücku. Další nekonečné peklo zimy, hladu, trýznění a nemocí. Vyjít s pravdou ven se však neodváží ani poté, co z něho konečně unikne. I ve Švédsku, kam ji polomrtvou, podvyživenou a nakaženou skvrnitým tyfem po osvobození odvezli, jsou totiž cikáni na okraji společnosti. Uzdraví se. Vdá se. Zůstane. A pro celý svět hraje roli Židovky z dobré rodiny. Ani její manžel nemá o ničem tušení. Jenže teď už Malika mlčet nemůže.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
Dubnová čarodějka0

Dubnová čarodějka

DRUHÉ VYDÁNÍ Strhující příběh v tradici magického realismu... Román o hloubce ducha a síle imaginace. Brilantní mozek uvězněný v bezmocném těle, trýzněném spastickými záškuby, příběh "mrtvého" těla, v němž tepe živý duch. Desirée, němá a ochrnutá dívka odsouzená k životu mezi čtyřmi stěnami nemocničního pokoje... Za dlouhých nocí jí dělají společnost Einstein, Hawking, Ginzburg a jiní, i když jen prostřednictvím svých knih. Tam venku, za zdmi nemocnice, jsou její tři sestry - Christina, Margareta a Birgitta. O její existenci ale nemají tušení. Lékařka, fyzička - a prostitutka. Naléhavé a podmanivé vyprávění začínající ve Švédsku padesátých letech 20. století. Zpěv o lásce, touze a věrnosti, ale také o beznaději, aroganci a lhostejnosti. Švédská spisovatelka Majgull Axelssonová, původním povoláním novinářka, se už na počátku své tvorby zaměřila na problémy slabých a bezmocných, především na zneužívané děti a dětskou prostituci. Zatím největší úspěch a jednu z nejprestižnějších švédských cen, Augustovu cenu, jí vynesla právě Dubnová čarodějka.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
Nalehko0

Nalehko

MINIMALISTICKÝ PŘÍBĚH O LÁSCE A PUTOVÁNÍ. Nejšílenější rande z internetové seznamky, dva lidé, tři týdny, osm zemí a žádná zavazadla. Ona je Clara, životní krizí pošramocená mladá dáma, on je Jeff, profesor, který si libuje v podivných oděvech a v rámci experimentu se mimo jiné pokoušel bydlet v kontejneru. Poznali se na internetové seznamce. A začali opravdu neobvykle. Koupili si letenku, pro začátek do Istanbulu. Intimním tónem, který vás okamžitě pohltí, Clara líčí jejich dobrodružnou cestu. Vydali se na ni bez zavazadel, jenom s tím, co měli v kapsách a na sobě. Přesto to není cestopis. Je to téměř „kerouackovské" vyprávění o putování nejen po cestách, ale i do vlastního nitra. O volnosti a vztazích. O kráse cestování ve stylu největších hipsterů. Žádné plány, žádné hotely. Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Skotsko, Anglie. Domů si vezou něco víc než suvenýry. Naději. A možná dokonce i lásku.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Slib0

Slib

Elvis Cole, Joe Pike, Scott James a legendární policejní pes Maggie tentokrát pohromadě. Na stopě teroristů. Když si soukromého detektiva Elvise Colea najme žena znepokojená zmizením své sestry, zavede ho pátrání ke zdánlivě obyčejnému rodinnému domku. V normálních domech se však obvykle neskrývají vraždící zločinci s hromadou výbušnin. Ulice je vzápětí plná policistů a mezi nimi i Scott James se svým legendárním policejním psem Maggie, fenkou německého ovčáka obdařenou výjimečnou inteligencí. A pouze Scottovi se podaří zahlédnout prchajícího vraha. Zabiják má ale jedno pravidlo: Nikdy nenechávej svědka naživu. Elvis Cole se náhle zdá policii podezřelý a jeho parťák Joe Pike mu přispěchá na pomoc. Scott a Maggie uniknou o vlásek smrti. A cesty této čtveřice se protnou. Společně se pouštějí do boje proti obchodníkům se zbraněmi a gangům s vazbami na teroristy. Sledovat stopu lží v pavučině, kde skoro nikdo není tím, za koho se vydává, je ale nesmírně těžké. A smrtelně nebezpečné.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
Pařížský polibek0

Pařížský polibek

BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS Příběh sochařek z ateliéru Augusta Rodina: Camille Claudelové a Jessie Lipscombové. Umění, láska, vášeň a zrada. Bohémská Paříž konce 19. století… Jessie, toužící stát se sochařkou, dostala příležitost učit se od samotného Augusta Rodina! Otevřel se jí tím nový, podivný i vzrušující svět, a především neuvěřitelná příležitost, v té době naprosto nevídaná. Záhy poznala novou přítelkyni Camille Claudelovou, která s ní studuje v mistrově ateliéru. Spolu se vášnivě vrhly do zkoumání pařížského polosvěta. Průvodci jim byli nekonvenční umělci jako Toulouse-Lautrec, malířka a modelka Suzanne Valadon, lesbická malířka Rosa Bonheurová či Camillin bratr, básník a dramatik Paul Claudel. Jessie se stává svědkem vzestupu a pádu skvělé Camille. Ta se během let etablovala jako vynikající sochařka, jejíž dílo se objevilo i na pařížském Salonu. Rozhodně se nevyhřívala na slunci odraženém od Rodina, propadla však zoufalé lásce ke svému učiteli. Jessie sama byla rozpolcena mezi povinností ke svému anglickému snoubenci a pokušením, které představoval svůdný umělecký kolega. Vztah Camille a Augusta trval mnoho let, jenže sochař odmítal kvůli milence opustit svou životní partnerku. Do hry vstupily žárlivost, zrada a paranoia. Ztýraná duše a dávné tajemství přivedly Camille až do ústavu choromyslných, kde nakonec prožila třicet let života.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
Bohové a králové0

Bohové a králové

Alexander McQueen a John Galiano, vzestup a pád hvězd návrhářského nebe... Poodhalte roušku životních osudů dvou slavných mužů, kteří rozčeřili poklidné vody módního světa a nesmazatelně se zapsali do historie. V knize Bohové a králové autorka Dana Thomasová nic nezastírá, líčí fascinující i krutý svět módní branže bez příkras, takový, jaký je. Kdo vystoupá vysoko, platí často také vysokou cenu a dopad bývá tvrdý... Před více než dvěma desetiletími vtrhli na britskou návrhářskou scénu dva excentričtí muži se smyslem pro krásu a módu. John Galliano a Alexander McQueen si přáli rozpoutat módní revoluci a také se jim to podařilo. Každý z nich začínal úplně jinak. Galliano byl ilustrátorem, zatímco o necelých deset let mladší McQueen pracoval jako krejčí u firmy Savile Row. Když však získali práci a postavení ve slavných nadnárodních firmách – Givenchy a Dior – začal být tlak na ně neúnosný. Navenek silní, ale v soukromí v podstatě plaší umělci čím dál obtížněji snášeli drtivé nároky módního průmyslu. Firma Dior ukončila v roce 2010 spolupráci s Gallianem z důvodu jeho nepřípustných výroků. Ve stejném roce spáchal Alexander McQueen sebevraždu, tři týdny před další plánovanou přehlídkou. Návrháři, kteří nedělali nic napůl, s bezmála divadelní okázalostí šokovali zapšklou britskou „buržoazní" společnost svými neotřelými nápady a odvážnými modely. Galliano vnesl do světa módy koncept smyslné siluety tvaru přesýpacích hodin a liboval si v předvádění v pohádkově romantických kulisách. McQueen zase oslnil hned svou první převratnou kolekcí, kterou předvedl v pouhých třiadvaceti letech, aby následně uchvátil celý módní svět. V roce 2011 si model módního domu Alexandra McQueena oblékla Kate Middletonová na svatbu s princem Williamem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
Mystický léčitel0

Mystický léčitel

Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich léčení Uzdravte se. Užasnete, jak je to snadné. Funguje to. Taky chodíte od doktora k doktorovi, a žádný vám dosud nedokázal pomoct? Dokonce vám naznačují, že jste simulanti, jenomže vám je stále hůř? Obáváte se rakoviny a chcete vědět, jak jí předejít? Chcete zhubnout? Vypadat a cítit se mladší? Chcete být konečně zdraví? Léčitel Anthony William cestu z toho začarovaného kruhu zná. Odhaluje kořeny nemocí a stavů, které se současná medicína teprve snaží zjistit a přináší stoprocentně přírodní řešení k vyléčení mnoha nemocí, co nás trápí – Lymská nemoc, syndrom chronické únavy, autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza a mnoho dalších. Tam někde ve vyšších sférách jsou uložené veškeré informace o léčebných metodách, které lékařská věda objeví až pár let či dokonce desetiletí. Jisté výjimečné osobnosti ale mají dar znát je všechny již dnes. A Anthony k nim patří. Léčili se u něj i filmové hvězdy, miliardáři, profesionální atleti, autoři bestsellerů, kromě jiných třeba Naomi Campbellová nebo Scott Bakula, představitel kapitána Archera ze seriálu Star Trek: Enterprise, který prohlásil: „Úchvatné čtení. Naprosto neotřelý a naprosto ohromující pohled na úporné, zdánlivě nediagnostikovatelné zdravotní poruchy.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 339.00 Kč

Autor:
Ve světle nebo ve stínu0

Ve světle nebo ve stínu

Povídková antologie, v níž ožívají obrazy amerického malíře Edwarda Hoppera Patnáct světoznámých prozaiků se nechalo inspirovat obrazy Edwarda Hoppera a na jejich motivy napsali každý svůj originální příběh. Další připojila Gail Levinová, kunsthistorička a známá odbornice na Hopperovo dílo. Poslední přidal Lawrence Block, autor více než padesáti bestsellerů, který rovněž povídky sestavil do této antologie. Každá ze sedmnácti povídek je uvedena barevnou reprodukcí obrazu, z něhož spisovatel čerpal. Vyprávění se ujali mistři pera a autoři bestsellerů z různých žánrů. Nechybějí ani takoví velikáni, jakými jsou Stephen King, Lee Child či Joyce Carol Oatesová. K nim se přidala i řada dalších, například Michael Connelly, Megan Abbottová, Justin Scott (nazývaný „Dickem Francisem jachtingu“) či mistr detektivního thrilleru Jeffery Deaver. Můžete se těšit na širokou škálu žánrů, od hororu, přes detektivku až po povídky tajemné, fantastické či romantické. Obrazy amerického realistického malíře Edwarda Hoppera jsou plné osobitého kouzla a nejen milovníky umění vybízejí k objevování příběhů v nich ukrytých. Díváme se na ně a jsme vtahováni do jejich světa. Co všechno se za nimi skrývá? Dvě z povídek – Hudební salonek od Stephena Kinga a Podzim v bufetu od Lawrence Blocka – byly nominovány na Cenu Edgara za nejlepší povídku roku 2016.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 322.00 Kč

Autor:
Letní host0

Letní host

BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS Anton Pavlovič Čechov a nevidomá lékařka Zina… Příběh o lásce, síle fantazie a ztraceném rukopisu Během horkého léta 1888 přijíždí rodina Čechovova strávit léto do svěží krajiny východní Ukrajiny. V sídle rodiny Lintvarjovovy se setkává mladý Anton Pavlovič s lékařkou Zinaidou. Ta vinou nemoci nedávno oslepla, přestěhovala se sem a začala si psát deník, aby uchovala vzpomínky na dřívější život. Mezi mladými lidmi začne postupně klíčit mimořádné pouto. O více než sto let později se nečekaný objev onoho deníku stane pro Káťu Kendallovou poslední šancí na záchranu jejího londýnského nakladatelství. Zinaidino líčení nadaného mladíka nabízí hluboký vhled do života literární legendy, jakou Čechov bezesporu je, ale vyvolává i vzrušující otázku: Skutečně napsal Čechov v době jejich přátelství román, který pak zmizel? Odpověď může změnit historii a nalezení rukopisu je výzvou pro Anu Hardingovou, překladatelku Kátina nakladatelství. Ana je stravována touhou najít ztracený román. A jak se noří hlouběji do proudu dohadů, zjišťuje, že rukopis není jediným tajemstvím skrytým na stránkách deníku. Životopisný román Letní host je inspirován skutečným přátelstvím mezi Čechovem a rodinou Lintvarjovovou. Příběh staví most přes dvě staletí, přes životy tří žen spojené objevem jednoho deníku… Zkoumá sílu umění, stejně jako složitost lásky a přátelství, a vdechne život dávno zmizelému světu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 322.00 Kč

Autor:
Zasvěcení0

Zasvěcení

Nejnovější vydání mysticko-biografické klasiky. V hloubi lidské duše se skrývá největší tajemství vesmíru... Nejslavnější mystické dílo nové doby. Autorka mistrovsky mísí vyprávění ze svého současného života, od dětství až do dospělosti, se vzpomínkami na život, který strávila jako faraonova dcera. Jako bychom v chrámových síních seděli s ní, nasloucháme učení velekněze Ptahhotepa, který ji na tuto cestu k nejvyšší moudrosti připravuje a vede k hluboké pravdě o smyslu života a důsledcích našich činů. Nejobsáhlejší reinkarnační zpráva, jaká kdy byla sepsána, nejsrozumitelnější svědectví o dávné moudrosti skutečného zasvěcení, jež odedávna dráždí lidskou fantazii…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
0

Sestrám by se milenci krást neměli

Elliina mladší sestra má, zdá se, všechno. Je krásná, elegantní a randí s okouzlujícími milionáři, zatímco Ellie se spokojí s televizními večery na pohovce se starým kamarádem Benem. Když se ale jednou s Rosiiným přítelem seznámí, je to chtíč na první pohled. I když si Ellie uvědomuje, že se řítí do průšvihu, nemůže si pomoci a udělá všechno, aby Olivera získala. Vzdá se svých zásad, neposlouchá přátele, ale koneckonců – co je špatného na tom, začít běhat, nosit jehlové podpatky, změnit účes a stát se roztomilou dívkou… vlastně stát se Rosie. Když se ale Ellie opravdu vydá na Rosiinu cestu (dokonce v jejích botách), uvědomí si, že najít lásku by mohlo znamenat, že ztratí tu nejdůležitější věc na světě…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor: