Denní archiv Únor 5, 2019

0

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

Motýlí křik je vel­mi bri­lant­ní thriller s bra­vur­ně kon­ci­po­va­nou kon­spi­rač­ní teo­rií, jež vás díky rych­lé­mu sle­du udá­los­ti a akcí nechá v mra­zi­vém napě­tí až do posled­ní strán­ky kni­hy, kte­rou doslo­va pře­čte­te jed­ním dechem. Je těž­ké ji odlo­žit, byť jen na malou, kra­tič­kou chví­li.

„Záleží jen na vás, jak dale­ce se odvá­ží­te násle­du­jí­cí­mu pří­bě­hu uvě­řit - jak moc jste ochot­ni při­jmout prav­du, ať je jak­ko­li nepří­jem­ná. Přestože se jed­ná o fik­ci, všech­na vědec­ká fak­ta, data, mís­ta a orga­ni­za­ce, kte­ré jsou v  kni­ze pou­ži­ty, sku­teč­ně exis­tu­jí, jsou reál­né a snad­no ově­ři­tel­né z veřej­ně dostup­ných zdro­jů.“ (Jan Tománek)

Hlavním hrdi­nou je tele­viz­ní repor­tér Pavel Černý, jehož slá­va už dáv­no pomi­nu­la a je nená­vrat­ně pryč. Sám Pavel se musel spo­ko­jit pou­ze s toče­ním dru­ho­řa­dých repor­tá­ží, jejichž sle­do­va­nost byla napros­to mini­mál­ní. Čekal, až při­jde vhod­ná pří­le­ži­tost a obje­ví se něja­ký ten vel­ký „sólo kapr“, kte­rý jej vrá­tí zpět na tele­viz­ní výslu­ní.

To už se ale mělo záhy změ­nit! A to v oka­mži­ku, kdy je v záko­pu nale­ze­no zave­le­né, bez­vlád­né tělo sekre­tá­ře Ministerstva země­děl­ství Spojených stá­tů ame­ric­kých Williama Sanderse. Jednalo se sku­teč­ně o nešťast­nou náho­du, jak to na prv­ní pohled vypa­dá, ane­bo o doko­na­le zamas­ko­va­nou a dob­ře pro­myš­le­nou vraž­du?

Pavel začne pát­rat na vlast­ní pěst, mož­ná tak tro­chu i hnán svo­jí vlast­ní cti­žá­dos­tí a tou­hou dostat se zpět „do repor­tér­ské­ho sed­la“ a obno­vit tak svo­jí zašlou slá­vu; se nevě­dom­ky pouš­tí na vel­mi ten­ký led. Vše odstar­to­va­lo odvy­sí­lá­ní jeho repor­tá­že sna­ží­cí se z pou­hé náho­dy vytřís­kat pokud mož­no co nej­vět­ší repor­tér­skou sen­za­ci.

A i když se Pavlovi poda­ři­lo zís­kat infor­ma­ce z taj­né­ho zdro­je, kte­ré sku­teč­ně nasvěd­ču­jí tomu, že sekre­tář byl zavraž­děn, je tomu sku­teč­ně tak ane­bo si s repor­té­rem někdo jen pěk­ně zahrá­vá?

„.... pře­kom­bi­no­va­né a slo­ži­té se zda­jí ty věci, kte­rým buď­to nero­zu­mí­me, což zna­me­ná, že nezná­me všech­na fak­ta a sou­vis­los­ti - nebo věci, ve kte­rých zasáh­ne náho­da - říkej­me jí tře­ba fak­tor X nebo motý­lí efekt. Vlastně sta­čí vymě­nit jedi­né drob­né koleč­ko v sou­ko­lí a vše do sebe zapa­dá - co když data, kte­rá jste dostal, neby­la urče­na vám nebo jste je jen špat­ně inter­pre­to­val a vlast­ně nechtě­ně je pou­žil niko­li pro­ti jejich nepří­te­li, ale pro­ti tomu, kdo vám je dal...“

Jak moc prav­di­vé můžou být infor­ma­ce, kte­ré si nemů­že­te nebo nedo­ká­že­te nijak ově­řit z jiných zdro­jů? Proč, když měl Pavel, léty pro­tře­lý a zku­še­ný repor­tér, k dis­po­zi­ci infor­ma­ce a zdro­je, si tyto pod­lo­že­né infor­ma­ce neo­vě­řil i z jiných, dal­ších zdro­jů?

Proč se zbrkle pus­til do odvy­sí­lá­ní repor­tá­že tak, jak mu to vše bylo před­lo­že­no, aniž by hle­dal mezi tím vším něja­ké bliž­ší sou­vis­los­ti, a radě­ji se nechal nevě­dom­ky zma­ni­pu­lo­vat a vtáh­nout do mani­pu­la­ce pro „vyš­ší“ mocen­ské cíle?

Proč repor­táž Černého roz­pou­ta­la tolik roz­ru­chu a pozdvi­že­ní nejen v Čechách, ale i ve svě­tě? Může být tohle začá­tek k objas­ně­ní a odha­le­ní kon­spi­rač­ní teo­rie spo­je­né s taj­nou kon­fe­ren­cí Bilderberg, kde za zavře­ný­mi dveř­mi jed­ná o budouc­nos­ti celé­ho svě­ta sku­teč­ně úzká spo­leč­nost těch nej­bo­hat­ších a nej­moc­něj­ších lidí tzv. svě­to­vá eli­ta?

Podaří se mu pro­nik­nout mezi jed­not­li­vé čle­ny a pood­ha­lit tak rouš­ku tajem­ství týka­jí­cí se této mocen­ské sku­pi­ny? Jak moc nebez­peč­ná hra se roze­hrá­la, a kdo nako­nec sku­teč­ně pře­ži­je?

A jakou roli ve sku­teč­nos­ti sehra­je nená­pad­ná a tajem­ná dív­ka s nezvyk­lým jmé­nem Zilla, půso­bí­cí jako tele­viz­ní asi­s­tent­ka, a tak tro­chu i pomoc­ná ruka Pavla, stu­dent­ka práv? I když se zdá nedů­le­ži­tou a ved­lej­ší posta­vič­kou celé­ho pří­bě­hu, čte­nář brzy při­jde na to, že opak je prav­dou.

Právě tato nená­pad­ná Zilla sehra­je v pří­bě­hu vel­mi klí­čo­vou a zásad­ní roli, neboť pochá­zí z rodi­ny vel­mi sil­ných žen (ale­spoň co se ducha týče) a s vel­mi tajem­nou a mož­ná i troš­ku děsi­vou minu­los­tí...

„Vše, co sly­ší­me, je názor, niko­li fakt. Vše, co vidí­me, je úhel pohle­du, niko­li prav­da.“ (Marcus Aurelius)

Thriller Motýlí křik vel­mi dopo­ru­ču­ji, a mož­ná díky tomu, že se ode­hrá­vá v čes­kém pro­stře­dí s pře­sa­hem i za hra­ni­ce rod­né vlas­ti, je mi mno­hem bliž­ší, než thrille­ry zahra­ni­čích auto­rů.

Navíc se zde nachá­ze­jí skvě­le vykres­le­né posta­vy, a záro­veň jsou zde i krás­ně začle­ně­ny oso­by z naší poli­ti­ky a veřej­né­ho živo­ta, jako je napří­klad posta­vič­ka kní­že­te Černohorského. Každý pozor­ný čte­nář  hned ví, o koho se asi tak ve sku­teč­nos­ti jed­ná.

Celý pří­běh je zasa­zen do zají­ma­vých kulis, kde není nou­ze o rych­lý spád samot­né­ho pří­bě­hu, čas­té a neo­če­ká­va­né akce, kde se snou­bí doko­na­lá hra s fak­ty, před­lo­že­ný­mi indi­ci­e­mi a mocen­skou mani­pu­la­ci.

Ne vždy auto­rem před­klá­da­né indi­cie a jed­not­li­vé stříp­ky nápo­věd do sebe hned napo­pr­vé zapa­da­jí, někdy nao­pak fabu­lu­jí, spe­ku­lu­jí a sna­ží se svést čte­ná­ře ze sto­py, což umoc­ňu­je doko­na­lý pro­ži­tek ze čte­ní a své­ho čte­ná­ře si tak namo­tá­vá na pomy­sl­nou nit­ku a udr­žu­je jeho pozor­nost až do samot­né­ho závě­ru kni­hy. Věřte, že tuhle kni­hu není mož­né jen tak dát z ruky. Na prv­ní strán­ce vás chyt­ne a nepus­tí, dokud jí nepře­čte­te.

Motýlí křik

Autor: Jan Tománek

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

Vydání prv­ní, Praha 2018

ISBN: 978-80-7597-153-1

Počet stran: 334

Autor:
0

Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

Madeleine měla všech­no, o čem sni­la. Nádherný dům, odda­nou nej­lep­ší kama­rád­ku Lucy, sta­rost­li­vé­ho man­že­la Doma a roz­to­mi­lá dvoj­čát­ka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěs­tí nemů­že odvrá­tit. V den desá­tých naro­ze­nin dvoj­čat se ale její život změ­nil od zákla­dů a její lás­ka k rodi­ně pro­šla zatěž­ká­va­cí zkouš­kou. Na její dve­ře zakle­pal vrah a nutil ji, aby udě­la­la straš­li­vé roz­hod­nu­tí. Jedno z jejich dětí mělo zůstat naži­vu, dru­hé mělo zemřít. Bylo jen na Madeleine, kte­ré ze svých dětí odsou­dí k smr­ti - syna nebo dce­ru?

Během své­ho poby­tu v nemoc­ni­ci, kde se zota­vu­je z pro­ži­té­ho trau­ma­tu, se Madeleine mar­ně sna­ží při­jít na to, proč se její svět roz­sy­pal na kous­ky. Postupně se jí race­jí zpo­mín­ky na všech­no, co tra­gic­ké­mu dni před­chá­ze­lo. A teh­dy pocho­pí, že nebez­pe­čí ohro­zu­jí­cí její rodi­nu ješ­tě zda­le­ka nepo­mi­nu­lo...

Psychologický thriller Matčina vol­ba napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Samantha Kingová. Ta se ve své prvo­ti­ně sou­stře­dí na otáz­ku, zda je mož­né, aby mat­ka milo­va­la všech­ny své děti stej­ně. Spíš než na akci a napě­tí se sou­stře­dí na psy­chi­ku hlav­ní hrdin­ky, kte­rou popi­su­je do nejmen­ších detai­lů. Při čte­ní tak s Madeleine bude­te pro­ží­vat její bolest, zma­te­nost a bez­moc­nost. Její vzpo­mín­ky jsou matou­cí a zne­po­ko­ji­vé, a navíc není jis­té, zda jsou prav­di­vé. Byl její život doko­na­lý a šťast­ný nebo ne? A co se ono­ho osud­ní­ho dne vlast­ně sta­lo?

V posled­ní tře­ti­ně dojde k něko­li­ka zvra­tům, kte­ré nejen­že roz­me­ta­jí na kusy všech­no, čemu Madeleine věři­la, ale pře­kva­pí i čte­ná­ře, kte­rým by se moh­lo zdát, že už vědí, jak bude pří­běh pokra­čo­vat. Ano, samot­ný konec se dá před­ví­dat, ale sple­ti­té ces­tič­ky, kte­ré k němu vedou, ne. Autorka navíc do kni­hy zakom­po­no­va­la něko­lik ori­gi­nál­ních nápa­dů, tak­že je jis­té, že milov­ní­ky psy­cho­thrille­rů tato kni­ha nezkla­me.

Hodnocení: 90%

 

 

MATČINA VOLBA

Autorka: Samantha Kingová

Originální název: The Choice

Překlad: Milan Lžička

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 336

 

 …

Autor:
0

Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!

Marinování masa je pří­mo umě­ní. Není to jen tro­cha koře­ní, aby maso hez­ky vypa­da­lo, má to vel­ký vliv pře­de­vším na chuť masa a zvý­raz­ně­ní jeho chu­ti. Grilovací sezó­na už je v plném prou­du a my pro vás máme něko­lik úžas­ných mari­nád, kte­ré jsou hitem toho­to léta.

Balkánská mari­ná­da 
Na 2 kg masa:
- 3 čer­ve­né papri­ky
- 120 - 150 g semí­nek kori­an­d­ru
- 650 g bílé­ho jogur­tu
- šťá­va z půl­ky cit­ro­nu
- sůl a pepř pod­le chu­ti

Papriky krát­ce opečte v trou­bě nebo na ohni a poté nakrá­jej­te na ten­ké prouž­ky. Smíchejte je s jogur­tem, šťá­vou z cit­ro­nu a koře­ním. Semínka kori­an­d­ru může­te nahra­dit i čer­s­tvým, dávej­te ale pozor na množ­ství, pro­to­že má intensiv­ní a spe­ci­fic­kou chuť a vůni.

Středozemní mari­ná­da 
Na 2 kg masa:
- 450 ml oli­vo­vé­ho ole­je
- 650 ml rost­lin­né­ho ole­je
- šťá­va z půl­ky cit­ro­nu
- čer­s­tvý tymi­án (vět­vič­ka)
- čer­s­tvý roz­ma­rýn (3 vět­vič­ky)
- 2 vět­vič­ky šal­vě­je
- 1 strou­žek česne­ku
- pepř a sůl pod­le chu­ti

Smíchejte rost­lin­ný a oli­vo­vý olej, při­dej­te cit­ro­no­vou šťá­vu, pepř a nahru­bo nase­ka­né bylin­ky. Stroužek česne­ku roz­mač­kej­te plo­chou stra­nou nože a při­dej­te do mari­ná­dy.

Pomerančová mari­ná­da 
Na 2-3 kg masa:
- 1 pome­ranč
- 2 strouž­ky česne­ku
- 2 lžič­ky suše­né bazalky
- 1 lžič­ka kar­da­mo­mu
- 650 ml sme­ta­ny
- 250 g majoné­zy
- sůl, pepř pod­le chu­ti

Nastrouháme pome­ran­čo­vou kůru a poté vytla­čí­me šťá­vu. Smícháme s česne­kem, bazalkou a kar­da­mo­mem. Přidejte sůl, pepř a nako­nec sme­ta­nu a majoné­zu. Všechny ingre­di­en­ce smí­chej­te dohro­ma­dy a potře­te maso.

Vínová mari­ná­da 
Na 2 kg masa:
- 200 g cibu­le
- 150 ml vlaž­né vody
- 250 ml suché­ho bílé­ho vína
- 4 lžič­ky cit­ro­no­vé trá­vy
- 2 lžič­ky bílé­ho pepře
- sůl pod­le chu­ti

Cibuli nakrá­jí­me na kost­ky, při­dá­me víno, sůl, vodu a nakrá­je­nou citró­no­vou trá­vu. Pokud ji nemů­že­te sehnat, nahraď­te ji stej­ným množ­stvím cit­ro­no­vé šťá­vy. Nakonec při­dej­te sůl a pepř a potře­te maso.

Toskánská mari­ná­da 
Na 2-3 kg masa:
- 2-3 cit­ro­ny
- 1 strou­žek česne­ku
- 1-2 vět­vič­ky roz­ma­rýnu
- 250 ml oli­vo­vé­ho ole­je
- 750 ml rost­lin­né­ho ole­je
- nahru­bo namle­tá sůl a pepř pod­le chu­ti.

Vymačkejte šťá­vu z cit­ro­nů a smí­chej­te s pro­tla­če­ným česne­kem a roz­ma­rýnem. Nechte odpo­či­nout 2-3 minu­ty, až se uvol­ní chuť a poté při­dej­te sůl a pepř. Poté důklad­ně potře­te maso.

Autor:
Strhující inscenace Davida Radoka se vrací na jeviště Janáčkova divadla0

Strhující inscenace Davida Radoka se vrací na jeviště Janáčkova divadla

Po dvouleté přestávce se na repertoár brněnské opery vrací na dvě reprízy jedinečná inscenace, která v jednom večeru spojuje mimořádná díla počátku 20. století -  Bartókův Modrovousův hrad a Schönbergovo Očekávání v režii jednoho z nejlepších českých režisérů Davida Radoka a hudebním nastudování Marko Ivanoviće.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Nejlepší hudební alba roku 2018

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na hudeb­ním poli.…

Autor:
0

JANKOVÁ, KRÁL A KAHÁNEK

NAHRÁLI ALBUM PÍSNÍ BOHUSLAVA MARTINŮ — Lidové písně jsou patrně jedním ze dvou nejsilnějších pramenů inspirace, z nichž vyrůstá celé dílo Bohuslava Martinů. Rozsáhlou Sušilovu sbírku moravských lidových písní s sebou skladatel vozil na všech cestách. Právě z této sbírky pochází většina lidových textů Písniček na jednu a na dvě stránky a Nového špalíčku. Stejně jako Dvořák ve svých Moravských dvojzpěvech tady Martinů zkomponoval vlastní nápěvy a doprovod; hluboká inspirace lidovou hudbou, její rytmikou, melodikou i harmonickými postupy je v nich ovšem nepřeslechnutelná.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

Také si nedo­ve­de­te před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho a voňa­vé­ho chle­ba? Pokud už máte dost kupo­va­né­ho peči­va, může­te ho vyzkou­šet upéct doma. Není to vůbec obtíž­né a té chu­ti... se nic nevy­rov­ná!

Koupené peči­vo chut­ná doce­la dob­ře, ve mno­hých pří­pa­dech ale není vůbec zdra­vé. Pokud chce­te vědět, co sku­teč­ně jíte, nej­lep­ší je si chléb upéct doma. Ingredience vám vysta­čí na 3 boch­ní­ky chle­ba:

- 1 kg hrubé mou­ky,

- 50 g drož­dí,

- 900 ml vlaž­né vody,

- 3 lžič­ky cuk­ru,

- 1, 5 lžič­ky soli,

- 1 hrnek pše­nič­ných otrub,

- 6 lžic lou­pa­ných slu­neč­ni­co­vých semí­nek a stej­né množ­ství leno­vých semí­nek,

- 3 lžič­ky seza­mu,

- 1, 5 lžič­ky dýňo­vých semí­nek

Recept najde­te níž.

Postup je jed­no­du­chý – všech­ny ingre­di­en­ce smí­chá­me dohro­ma­dy ve vel­ké míse. Těsto hně­te­me ruka­ma až dokud se všech­ny suro­vi­ny pěk­ně nespo­jí. Pak těs­to odlo­ží­me na 15 minut na něja­ké tep­lé mís­to.

Během této doby si for­my na peče­ní vyma­že­me oli­vo­vým ole­jem a vysy­pe­me strou­han­kou. Dáme do nich těs­to a vlo­ží­me je do trou­by vyhřá­té na 200°C. Chléb peče­me při­bliž­ně 45-50 minut (v závis­los­ti od toho, jakou máte trou­bu). A na konec...

Počkáme, až chléb tro­chu vystyd­ne a může­me se těšit z pocti­vé­ho domá­cí­ho peči­va! 🙂

Autor:
0

Nový seriál na obzoru: Komiksová adaptace Y: The Last Man

V sou­čas­nos­ti potká­vá­me komiksy, komik­so­vé adap­ta­ce nebo fil­my a seri­á­ly inspi­ro­va­né komiksy téměř všu­de. To je zkrát­ka fakt, kte­rý nelze roz­po­ro­vat. Ne všech­ny ale sou­vi­se­jí s Marvelem, DC nebo super­hr­di­ny. Jedním z tako­vých je sága Y: The Last Man, kte­rá kom­plet­ně vyšla i u nás pod názvem Y: Poslední z mužů.

   Pilotní díl k adap­ta­ci toho­to komik­su si objed­na­la sta­ni­ce FX a svět­lo svě­ta spat­ři­la i prv­ní foto­gra­fie, kte­rá nám uka­zu­je hlav­ní­ho hrdi­nu Yoricka Browna, kte­rý putu­je po Zemi mas­ko­ván pod ply­no­vou mas­kou a pláš­těm. Zemi totiž v Y: Last Man postih­la nezná­má kata­stro­fa a Yorick se spo­leč­ně se svým opi­čá­kem Ampersandem sta­li posled­ním pře­ži­vším muž­ské­ho pohla­ví na celé pla­ne­tě. A prá­vě oni dva jsou klí­čem k roz­luš­tě­ní nejen toho, co způ­so­bi­lo smrt veš­ke­ré­ho muž­stva napříč vše­mi živo­čiš­ný­mi dru­hy, ale i k mož­né záchra­ně lid­stva a zacho­vá­ní živo­ta na Zemi.

TT

Autor:
0

Pokud používáte vývar z kostky, po přečtení tohoto článku to už víc neuděláte!

Vývar z kost­ky je vel­mi popu­lár­ní. Díky němu je polév­ka hoto­vá rych­le­ji a má inten­ziv­něj­ší chuť.

Nicméně, die­to­lo­go­vé varu­jí, že bychom se výva­ru měli radě­ji vyhý­bat. Níže najde­te důvo­dy proč:

1. Vysoký obsah soli

Je jas­né, že sůl dodá­vá chuť, ale také zadr­žu­je vodu v těle a nebez­peč­ně zvy­šu­je krev­ní tlak! Místo soli je lep­ší sáh­nout po jiná koře­ní a bylin­ky - polév­ka navíc bude nád­her­ně vonět!

2. Obsahuje pal­mo­vý olej

Je vel­mi zdra­ví škod­li­vý! Neobsahuje žád­né živi­ny, ale zvy­šu­je hla­di­nu cho­leste­ro­lu a způ­so­bu­je při­bí­rá­ní.

3. Zvýrazňovače chu­tí

Jak jsme už napsa­li výše, je lep­ší sáh­nout po bylin­kách a ne po glu­ta­ma­nu. Také ho čas­to může­me najít v instant­ních polév­kách… Nadměrné množ­ství způ­so­bu­je boles­ti hla­vy, zvý­še­ní těles­né hmot­nos­ti a také nad­měr­né poce­ní…

4. Umělá bar­vi­va

Věděli jste, že při výro­bě kos­tek se pou­ží­vá amo­ni­a­ko­vý kara­mel, kte­rý způ­so­bu­je žalu­deč­ní potí­že a hyperak­ti­vi­tu?

Čím lze nahra­dit nezdra­vé kost­ky?

Odborníci dopo­ru­ču­jí vývar uva­řit ze zele­ni­ny a masa a také při­pra­vit i „aro­ma­tic­kou pas­tu“ - nastrou­ha­ná mrkev, celer, cibu­le a koře­ní (bazalka, petr­žel, kori­an­dr). Všechno sta­čí smí­chat dohro­ma­dy a dát zamra­zit do for­my na led. Díky tomu si dlou­ho udr­ží svou svě­žest a vy bude­te mít po ruce vždyc­ky pří­rod­ní a domá­cí kost­ky 🙂

Autor:
0

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

Je vaše dítě dosta­teč­ně zra­lé na vstup do ško­ly? Má potí­že s adap­ta­cí nebo se správ­ným drže­ním tuž­ky? Chcete, aby byl váš před­ško­lák dob­ře při­pra­ve­ný na 1. tří­du? Jste peda­gog a hle­dá­te námě­ty pro svou prá­ci? Novinka Z před­ško­lá­ka ško­lá­kem pro vás bude vel­kým pomoc­ní­kem. …

Autor:
0

#1907: Iko 1 - 35 %


Iko 1 (Wires and Nerve 1)
Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako "Wires and Nerve 1". České vydání má 240 stran a prodává se v plné ceně za 349 Kč.
Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Marissa Meyer
Kresba: Stephen Gilpin, Doug Holgate

Pokud se začtete so knihy "Iko 1", doporučil bych vám, abyste tak učinili až ve chvíli, kdy budete mít načtenou sérii "Měsíční kroniky", za kterou stojí právě autorka Marissa Meyer. To je série, která spadá do žánru, jež je trochu podle japonského vzoru označován jako young adult (Japonci označují třeba komiksy podle toho, jaké věkové skupině je určena). Young adult je trochu obecný pojem, ale většinou se pod něj skryje něco fantasy, případně sci-fi, co je určené mladým čtenářům a ještě spíše čtenářkám. Série "Měsíční kroniky" bude přesně ten případ, i když tady je to víc šmrncnuté sci-fi než fantasy. Ale to samo o sobě až tak základní není, ty žánry se prolínají. Tedy samozřejmě předpokládám, že komiksová série si udržuje žánr původní románové série, kterou jsem nečetl a ani na tom nehodlám nic měnit. Už jen proto, že Egmont má na románové sérii skutečně nehezké obálky, které možná cílí na věkovou skupinu, ale nic to nemění na tom, že jsou kýčovité.

Obálky románové série jsou v kontrastu s obálkou komiksu "Iko 1", která se docela povedla, kromě jiné i proto, že se ji podařilo velmi pěkně vytisknout a nechat vyniknout některé prvky v lesku. Na první pohled dovede zaujmout i kresba, která má hezké tahy černou, jež navíc ještě vyniknou díky tomu, že jedinou další barvou, která je uvnitř použita, je modrá. Funguje to, není to vůbec špatné, tedy na ten první pohled. Pokud se nebudete moct začítat, mohla by vás kresba navnadit na celkem zajímavý, třeba ne až tak mainstreamový komiks. Jenže tohle je hodně mainstreamové. Ne ve smyslu superhrdinů, ale ve snaze přinést to, co letí. Tedy něco, co zapadá do young adult. Tohle komiks splňuje. Mohlo by to být drsné, nepřátelské, ale je to rozměklé a naivní. Pokud se vám líbila série, bude se vám nejspíš líbit i komiksové provedení, ale jinak bohužel dostanete něco, co vás dějově může hodně zklamat.

Série "Měsíční kroniky" je vlastně o tom, že se má najít nová královna Měsíce, skutečná dědička, která by nahradila zlou královnu, jež tam vládne. Co si budeme povídat, je to taková trochu sci-fi "Popelka", protože hlavní hrdinka, Cinder, po níž se jmenuje i první románová kniha, pochází z chudých poměrů, ale její dědictví je trochu jiné. Má před sebou zářnou budoucnost. V komiksu už se s ní setkáváme v jiné roli. Je královnou, která se snaží napravit, co zpackala a zničila zlá královna. Tenhle příběh v sobě má hodně politického, hodě rasového, ale tady se ukazuje kámen úrazu young adult. Autoři to všechno mohou podávat neskutečně naivně a skoro až hloupě. Z nebezpečných vojáků jsou vlastně jen psi, co štěkají, politická jednání jsou prokládána přípravou na ples a rozebíráním toho, jaké oblečení si na sebe kdo vezme. Důležité je uzemněno banalitou, místo snahy řešit skutečně zajímavé téma, je na několika stránkách rozpracován jednoduchý vtip na odlehčení. Ale co, hlavně že se to prodává a lidé to čtou.

Kniha "Iko 1" v sobě má zajímavý potenciál. Má přes 200 stran, ale z toho potenciálu je zde vytěženo minimum. Vlastně se skoro nic nestane. Akce je téměř nulová, a pokud už na ni dojde, je nudná. Spíše ten humor, než něco skutečně parádního, co by vás rozsekalo a nenechalo vydechnout. Smrt je zde samozřejmě sprosté slovo, a tak ti zlí jsou jen uspáváni, i když podle všeho oni zabíjeli. Ale ti hodní tohle nedělají. Young adult sází na jediné - na oblíbenost pohádek a jejich principy, které budou fungovat i ve fantasy a sci-fi rozmáchlém provedení. Morální plácání, které se zde objevuje, je stejně naivní jako pohled na politiku. Ne, nejsem cílová skupina, ale pokud chce autorka psát o zásadních tématech, neměla by je pojednávat takhle banálně. Anebo mám skutečně divný pohled na to, co by měli mladí číst. Kromě toho je škoda některých nepřeložených zvukových efektů nebo třeba i textů v bublinách. Takové >SIGH<  nebo >GULP< by se určitě dalo napsat česky... Kniha "Iko 1" je pro fanoušky série, neznalí nedocení postavy a jejich vztahy.

Komiks "Iko 1" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.
Autor:
0

RECENZE: Druhá řada Marvel’s The Punisher

Frank Castle je zpět. Samozvaný msti­tel s bílou leb­kou na hru­di se vrá­til se svou dru­hou sólo­vou sezó­nou a po vel­mi pove­de­né prv­ní řadě byla oče­ká­vá­ní pro pokra­čo­vá­ní nad­mí­ru vyso­ká. Jestli se je poved­lo napl­nit, máme mož­nost zjis­tit už od minu­lé­ho pát­ku, odkdy je všech tři­náct dílů dru­hé řady k dis­po­zi­ci na Netflixu.

   Příběh dru­hé řady začí­ná rok po kon­ci udá­los­tí té před­cho­zí. Frank (opět napros­to per­fekt­ní Jon Bernthal) zdá se bez­cíl­ně ces­tu­je po Spojených stá­tech a v jed­nom baru v Ohiu se sezná­mí s míst­ní bar­man­kou Beth (Alexa Davalos). Naleznou v sobě vzá­jem­né zalí­be­ní a... Naštěstí pro fanouš­ky série nesle­du­je­me roman­tic­kou kome­dii, ale seri­ál, kde by vystří­le­né náboj­ni­ce a krev doká­za­ly beze­zbyt­ku napl­nit Grand Canyon, tak­že tra­ble na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. Stejný bar jako Frank totiž navští­ví mla­dá dív­ka (Giorgia Whigham), kte­rá je na útě­ku před pro­fe­si­o­nál­ní­mi zabi­já­ky v čele s tajem­ným Johnem Pilgrimem (Josh Stewart), což Franka nene­chá chlad­ným. O pár vyprázd­ně­ných zásob­ní­ků a mrt­vol poz­dě­ji se s nimi tak vydá­vá­me na ces­tu, kte­rou už dob­ře zná­me a ze kte­ré zda­le­ka ne všich­ni ode­jdou živí.

   Vrací se ovšem i Billy Russo (Ben Barnes), kte­rý je po finál­ním střet­nu­tí s Frankem řád­ně pocu­chán jak fyzic­ky, tak psy­chic­ky a dokon­ce trpí ztrá­tou pamě­ti a vypa­dá to, že si nepa­ma­tu­je nic z posled­ních let, kdy se z něj mimo­ji­né stal člo­věk, co sto­jí za smr­tí Frankovy rodi­ny. Russo je v péči psy­chi­atrič­ky Kristy Dumont (Floriana Lima) a dohlí­žet na něj cho­dí den­ně i agent­ka Madani (Amber Rose Revah), kte­rá si chce být jis­tá, že bude u toho, až se Russo zota­ví a dohléd­ně na to, aby skon­čil za mří­že­mi, kam beze­spo­ru pat­ří.

   Jak jste jis­tě pocho­pi­li, tak kro­mě navá­zá­ní na před­cho­zí řadu zde máme i nový pří­běh a nové posta­vy. Logicky to s sebou při­nes­lo i dva zápo­rá­ky. Tím prv­ním jsou zabi­já­ci, kte­ří jdou po mla­dé Rachel a kde postup­ně roz­plé­tá­me, o co že vlast­ně vůbec jde. No a dru­hým je samo­zřej­mě nevy­zpy­ta­tel­ný Billy.

   Než se dosta­ne­me k tomu, co se na dru­hé řadě poved­lo, povím Vám co se na ní nepo­ved­lo. A to neber­te tak, že se dru­há řada nepo­ved­la, spíš jako výčet toho, na co se při­pra­vit a nad čím pří­pad­ně při­mhou­řit oči, abys­te si dru­hou řadu doká­za­li užít mož­ná o tro­chu víc.

   Tou prv­ní věcí, kte­rá Punisherovi nesvěd­čí, je počet epi­zod. Třináct dílů je zkrát­ka moc a pokud by stej­ně jako v pří­pa­dě dru­hé­ho Iron FIsta došlo ke zkrá­ce­ní na deset čás­tí, bylo by to jen ku pro­spě­chu (to samé pla­tí vlast­ně i o Luku Cageovi a Jessice Jones). To s sebou nese pře­de­vším občas­nou upo­ví­da­nost, kte­rou bohu­žel umoc­ňu­je otrav­nost někte­rých postav a jejich mís­ty nelo­gic­ké nebo těž­ko pocho­pi­tel­né cho­vá­ní. Bohužel se to děje pře­de­vším v ději oko­lo Russoa a co zamr­zí ješ­tě víc je, že se to děje na úkor času Pilgrima a dějo­vé lin­ky, kte­rá je o dost zají­ma­věj­ší. Bohužel tako­vé­ho času je tu oprav­du hod­ně a to, co máme na Punisherovi všich­ni rádi a proč na něj kou­ká­me, to nedo­ká­že úpl­ně celé zachrá­nit.

   Ale nemůžu říct, že by se o to tvůr­ci nesna­ži­li. První čty­ři epi­zo­dy totiž nabíd­nou hod­ně pove­de­né akce a zejmé­na v té prv­ní si uži­je­te, že je Frank zpát­ky. Pak se věci ale ku podi­vu tro­chu uklid­ní a pořád­né akce se dočká­me zas až v posled­ních dílech (až na výjim­ku hod­ně pove­de­né rubač­ky v posi­lov­ně) a bohu­žel i mezi nimi se najde tro­chu toho pře­stře­le­né­ho, co i ten dob­rý dojem z akce doká­že tro­chu nahlo­dat. O čem ale žád­né spo­ry pano­vat nemo­hou, jsou někte­ré cas­tingo­vé tre­fy a výbor­né herec­ké výko­ny. Za zmín­ku urči­tě sto­jí Josh Stewart jako Pilgrim, kte­rý si svůj part dost uží­vá, dále tu máme mla­dou Rachel v podá­ní Giorgie Whigham a její postup­ně se vyví­je­jí­cí vztah s Frankem. Byla radost vidět pro­jed­nou hereč­ku a posta­vu, kte­rá má být čás­teč­ně otrav­ná, ale i přes­to si zís­kat sym­pa­tie divá­ků, a to se jí roz­hod­ně poved­lo. No a pak je tu samo­zřej­mě Bernthal. Ten se pro roli Punishera váž­ně naro­dil a uka­zu­je to, od prv­ních chvil v dru­hé řadě Daredevila. Jeho poje­tí Franka Castela str­ká do kapsy všech­ny před­cho­zí celo­ve­čer­ní poku­sy a i když mám ke dru­hé řadě své výhra­dy, tak mi zkrát­ka bude chy­bět.

   První řada tak sice zůsta­la nepře­ko­ná­na a pokud zahr­ne­me všech­ny Marvel seri­á­ly od Netflixu, tak jejich krá­lem nadá­le zůstá­vá sle­pý práv­ník Matt Murdock. To by ale fanouš­ky nemě­lo odra­dit a dru­hou řadu si i přes její nedo­stat­ky měli užít. Bohužel vzhle­dem k tomu, že v minu­lých měsí­cích došlo ke zru­še­ní Daredevila, Luka Cage a Iron Fista, dá se oče­ká­vat, že i toto byl posled­ní Punisherův zářez na Netflixu a potká ho stej­ný osud.

75%

TT

Autor:
0

Butik Astor Place

Obyčejný deník dokáže zamotat celý život. Amanda Rosenbloomová vlastní butik Astor Place v New Yorku a její největší vášní je probírat se hromadami retro oblečení, v nichž občas narazí na opravdový poklad. Její poslední úlovek ale nemá podobu originálního kousku známého návrháře, tentokrát je to deník, pečlivě zašitý v rukávníku. Číst cizí zápisky se Amandě zpočátku příčí, ale postupem doby ji příběh autorky deníčku Olive zcela pohltí a nakonec jí úplně změní život. Deníkové zápisky pocházejí z roku 1907, kdy Olive Westcottová přichází na Manhattan, aby si splnila sen – stala se nákupčí ve velkém obchodním domě. Neblahý osud ji právě svrhl ze společenských výšin až na samé dno, ale duchem svobodná mladá žena je rozhodnutá bojovat o důstojné uplatnění v životě. Jenže New York počátku 20. století nezávislým ženám moc nepřeje. Stále jsou považovány pouze za mužův doplněk, v restauraci mají vyčleněné stoly a chodit do zaměstnání rozhodně není běžné. Amanda postupně rozkrývá Olivin příběh plný nečekaných zvratů, chvílemi se pouští až do detektivního pátrání. To vše je pro ni impulsem, aby i ona udělala zásadní změny. V podnikání se jí daří, ale osobní život už dlouho nestojí za nic. Touží po plnohodnotném vztahu, který jí její ženatý přítel nemůže nabídnout. A to je ta správná chvíle, aby jí vstoupil do života nový muž. Už ji ani nepřekvapí, že i tohle setkání má „na svědomí“ Olive. Přes propast jednoho století se propojí životy dvou mladých žen, které bojují o své místo na slunci. Nepřízeň osudu jim pomáhají překonat nadhled, smysl pro humor, síla osobnosti a v neposlední řadě i láska. I když musejí dělat spoustu kompromisů, žijí tak, jak si to vysnily. A překvapivé vyústění naznačuje, že jejich pouto je silnější, než se původně zdálo.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Madame Picasso

Ma jolie, má krásko, nazýval jeden z nejslavnějších malířů nové doby dívku, která mu náhodou zkřížila cestu, aby už z jeho života nikdy neodešla. Kdyby byl tenhle příběh vymyšlený, mnozí by ohrnuli nos nad další neuvěřitelnou „pohádkou o Popelce“. Jenomže tohle je pravda. Jen místo prince potkala Eva Gouelová, chudá venkovská dívka a švadlenka v kabaretu Moulin Rouge, Pabla Picassa. A výstřední mladý génius k ní brzy zahořel stejnou vášní jako ona k němu. S jiskřivým půvabem a smyslností nás jejich příběh zavede do opojné Belle époque, do pařížských kaváren a salonů, kde nad sklenkami pernodu diskutují veličiny jako Gertrude Steinová či Guillaume Apollinaire. Nahlédneme nejen do soukromí Piccasova ateliéru a ložnice, ale i do jeho záhadného rozervaného srdce. Milenci však nakonec musejí čelit ráně osudu, jakou si nedovedli ani představit.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 322.00 Kč

Autor:
0

Ryba jménem Ian

Co viděla zlatá rybka, když vyskočila z 27. patra. Někdy riskovat znamená jediný způsob, jak posunout svůj život dál. Zlatá rybka jménem Ian bydlí ve svém akváriu na balkoně v 27. patře. Na rozdíl od jiných rybiček, které jsou se svým skleněným obydlím spokojené, touží Ian po dobrodružství. A jen co se naskytne příležitost, přeskočí balkonové zábradlí a letí. Padá dolů na ulici. Cestou míjí okna domu a nahlíží do života jeho obyvatel. Je tu pohledný postgraduální student, jeho přítelkyně, ale také jeho milenka. Stavební dělník chycený v pasti svého tajemství. Těhotná žena na lůžku, toužící po zmrzlině. Malý kluk Herman, jenž věří, že umí cestovat v čase. Každý z nich má před sebou rozhodnutí, které mu může změnit život. Dokonce i zlatá rybka Ian totiž ví, že kdo stráví celý život v akváriu, umře jako stará ryba, co nezažila jediné dobrodružství. Ve zdech lidského akvária se skrývají příběhy lásky, nového života i smrti. A my všichni musíme čelit ošklivé pravdě o tom, čím jsme se nikdy nestali, a krásné pravdě o tom, čím se můžeme stát.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Tý potvoře to nedaruju

PRO MILOVNÍKY BESTSELLERU ĎÁBEL NOSÍ PRADU Neuvěřitelně stylový a zlomyslně zábavný příběh o světě módy, módních časopisech digitálního věku, souboji generací, selfíčkách, Twitteru a Instagramu Imogen Tateová, šéfredaktorka prestižního magazínu Glosy, se po půlroční nemoci vrací do práce. Jaké je ale její překvapení, když za svým stolem spatří pohodlně se rozvalovat svou někdejší asistentku Evu, jak právě pořizuje selfie svých extravagantně nalakovaných nehtů. A pak už překvapení neberou konce. „Staromódní“ papírový časopis se během její nepřítomnosti změnil v internetový magazín. Ze čtyřicátnice Imogen je náhle dinosaurus a „Šedý vlas“, jak se sžíravou ironií tituluje své starší spolupracovníky nemilosrdné supermoderní mládí. Imogen najednou nerozumí ničemu. Neví, co si počít se všemi těmi tweety, e-shopy, aplikacemi a selfíčky. Připadá si, jako by spadla do jiného světa, kde všichni mluví jazykem, kterému nerozumí. A z uznávané šéfredaktorky se ze dne na den stává vysmívaný outsider. Co na tom, že si tyká se světovými návrháři a supermodelkami, když neumí vložit příspěvek na Instagram a slovo hashtag jí připadá jako mimozemská šifra? Ambiciózní, zlomyslná Eva je odhodlaná ukázat téhle vykopávce, že už nemá v módní branži co dělat. A rozhodně si nepočíná v rukavičkách. Imogen má jen dvě možnosti. Sebrat si své muzeální zápisníky a všechno vzdát, nebo začít bojovat.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Létala jsem za sluncem

Keňa na počátku 20. století. Místo, kde domorodý svět černých bojovníků naráží na dekadentní aristokratickou společnost. Bílé dítě uprostřed černé Afriky. To je Beryl, kterou matka v dětství opustila a zanechala ji s otcem na koňské farmě. Jeho nekonvenční výchova učinila z Beryl odvážnou, nekonvenční mladou ženu. Jenže i to nejdivočejší dítě musí dospět, a tak i jí život ukáže svou horší tvář. Krach farmy, jeden katastrofální vztah za druhým. Beryl si vezme do hlavy, že bude dělat to, co umí nejlépe: trénovat vítěze koňských dostihů. V manželství ale prohrává. Zvlášť když se zoufale zamiluje do charismatického Denyse Finch Hattona, milence slavné baronky Blixenové. Ano, té Karen Blixenové, svérázné dámy, kterou proslavila kniha Vzpomínky na Afriku. Beryl hledá své místo na zemi. Jenomže ono vůbec není na zemi. Je v oblacích. V kabině letadla. Chce být nejlepší. Přeletět Atlantik. Doletět až ke slunci. Zlomit osud.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
0

Nejmenuji se Miriam

Přestala existovat, aby přežila. Románový příběh ženy, která prošla peklem koncentračního tábora. Od autorky bestselleru DUBNOVÁ ČARODĚJKA Miriam Adolfssonová slaví pětaosmdesáté narozeniny. Když ale dostane darem náramek připomínající práci cikánských stříbrotepců, stane se něco naprosto nečekaného. „Nejmenuji se Miriam!"" Po tomto ohromujícím prohlášení stará paní otevře stavidla vzpomínek, které pohřbila hluboko v sobě. Není Židovka, jak se všichni včetně její rodiny domnívali. Je Romka. Její pravé jméno zní Malika. Jejího bratra zahubil v Osvětimi doktor Mengele. Aby přežila, oblékla si šaty židovské dívky Miriam, která strašlivou cestu zaplatila životem. Vzala si její identitu. A pak ji čeká transport do Ravensbrücku. Další nekonečné peklo zimy, hladu, trýznění a nemocí. Vyjít s pravdou ven se však neodváží ani poté, co z něho konečně unikne. I ve Švédsku, kam ji polomrtvou, podvyživenou a nakaženou skvrnitým tyfem po osvobození odvezli, jsou totiž cikáni na okraji společnosti. Uzdraví se. Vdá se. Zůstane. A pro celý svět hraje roli Židovky z dobré rodiny. Ani její manžel nemá o ničem tušení. Jenže teď už Malika mlčet nemůže.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
0

Dubnová čarodějka

DRUHÉ VYDÁNÍ Strhující příběh v tradici magického realismu... Román o hloubce ducha a síle imaginace. Brilantní mozek uvězněný v bezmocném těle, trýzněném spastickými záškuby, příběh "mrtvého" těla, v němž tepe živý duch. Desirée, němá a ochrnutá dívka odsouzená k životu mezi čtyřmi stěnami nemocničního pokoje... Za dlouhých nocí jí dělají společnost Einstein, Hawking, Ginzburg a jiní, i když jen prostřednictvím svých knih. Tam venku, za zdmi nemocnice, jsou její tři sestry - Christina, Margareta a Birgitta. O její existenci ale nemají tušení. Lékařka, fyzička - a prostitutka. Naléhavé a podmanivé vyprávění začínající ve Švédsku padesátých letech 20. století. Zpěv o lásce, touze a věrnosti, ale také o beznaději, aroganci a lhostejnosti. Švédská spisovatelka Majgull Axelssonová, původním povoláním novinářka, se už na počátku své tvorby zaměřila na problémy slabých a bezmocných, především na zneužívané děti a dětskou prostituci. Zatím největší úspěch a jednu z nejprestižnějších švédských cen, Augustovu cenu, jí vynesla právě Dubnová čarodějka.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Nalehko

MINIMALISTICKÝ PŘÍBĚH O LÁSCE A PUTOVÁNÍ. Nejšílenější rande z internetové seznamky, dva lidé, tři týdny, osm zemí a žádná zavazadla. Ona je Clara, životní krizí pošramocená mladá dáma, on je Jeff, profesor, který si libuje v podivných oděvech a v rámci experimentu se mimo jiné pokoušel bydlet v kontejneru. Poznali se na internetové seznamce. A začali opravdu neobvykle. Koupili si letenku, pro začátek do Istanbulu. Intimním tónem, který vás okamžitě pohltí, Clara líčí jejich dobrodružnou cestu. Vydali se na ni bez zavazadel, jenom s tím, co měli v kapsách a na sobě. Přesto to není cestopis. Je to téměř „kerouackovské" vyprávění o putování nejen po cestách, ale i do vlastního nitra. O volnosti a vztazích. O kráse cestování ve stylu největších hipsterů. Žádné plány, žádné hotely. Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Skotsko, Anglie. Domů si vezou něco víc než suvenýry. Naději. A možná dokonce i lásku.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Slib

Elvis Cole, Joe Pike, Scott James a legendární policejní pes Maggie tentokrát pohromadě. Na stopě teroristů. Když si soukromého detektiva Elvise Colea najme žena znepokojená zmizením své sestry, zavede ho pátrání ke zdánlivě obyčejnému rodinnému domku. V normálních domech se však obvykle neskrývají vraždící zločinci s hromadou výbušnin. Ulice je vzápětí plná policistů a mezi nimi i Scott James se svým legendárním policejním psem Maggie, fenkou německého ovčáka obdařenou výjimečnou inteligencí. A pouze Scottovi se podaří zahlédnout prchajícího vraha. Zabiják má ale jedno pravidlo: Nikdy nenechávej svědka naživu. Elvis Cole se náhle zdá policii podezřelý a jeho parťák Joe Pike mu přispěchá na pomoc. Scott a Maggie uniknou o vlásek smrti. A cesty této čtveřice se protnou. Společně se pouštějí do boje proti obchodníkům se zbraněmi a gangům s vazbami na teroristy. Sledovat stopu lží v pavučině, kde skoro nikdo není tím, za koho se vydává, je ale nesmírně těžké. A smrtelně nebezpečné.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Pařížský polibek

BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS Příběh sochařek z ateliéru Augusta Rodina: Camille Claudelové a Jessie Lipscombové. Umění, láska, vášeň a zrada. Bohémská Paříž konce 19. století… Jessie, toužící stát se sochařkou, dostala příležitost učit se od samotného Augusta Rodina! Otevřel se jí tím nový, podivný i vzrušující svět, a především neuvěřitelná příležitost, v té době naprosto nevídaná. Záhy poznala novou přítelkyni Camille Claudelovou, která s ní studuje v mistrově ateliéru. Spolu se vášnivě vrhly do zkoumání pařížského polosvěta. Průvodci jim byli nekonvenční umělci jako Toulouse-Lautrec, malířka a modelka Suzanne Valadon, lesbická malířka Rosa Bonheurová či Camillin bratr, básník a dramatik Paul Claudel. Jessie se stává svědkem vzestupu a pádu skvělé Camille. Ta se během let etablovala jako vynikající sochařka, jejíž dílo se objevilo i na pařížském Salonu. Rozhodně se nevyhřívala na slunci odraženém od Rodina, propadla však zoufalé lásce ke svému učiteli. Jessie sama byla rozpolcena mezi povinností ke svému anglickému snoubenci a pokušením, které představoval svůdný umělecký kolega. Vztah Camille a Augusta trval mnoho let, jenže sochař odmítal kvůli milence opustit svou životní partnerku. Do hry vstupily žárlivost, zrada a paranoia. Ztýraná duše a dávné tajemství přivedly Camille až do ústavu choromyslných, kde nakonec prožila třicet let života.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
0

Bohové a králové

Alexander McQueen a John Galiano, vzestup a pád hvězd návrhářského nebe... Poodhalte roušku životních osudů dvou slavných mužů, kteří rozčeřili poklidné vody módního světa a nesmazatelně se zapsali do historie. V knize Bohové a králové autorka Dana Thomasová nic nezastírá, líčí fascinující i krutý svět módní branže bez příkras, takový, jaký je. Kdo vystoupá vysoko, platí často také vysokou cenu a dopad bývá tvrdý... Před více než dvěma desetiletími vtrhli na britskou návrhářskou scénu dva excentričtí muži se smyslem pro krásu a módu. John Galliano a Alexander McQueen si přáli rozpoutat módní revoluci a také se jim to podařilo. Každý z nich začínal úplně jinak. Galliano byl ilustrátorem, zatímco o necelých deset let mladší McQueen pracoval jako krejčí u firmy Savile Row. Když však získali práci a postavení ve slavných nadnárodních firmách – Givenchy a Dior – začal být tlak na ně neúnosný. Navenek silní, ale v soukromí v podstatě plaší umělci čím dál obtížněji snášeli drtivé nároky módního průmyslu. Firma Dior ukončila v roce 2010 spolupráci s Gallianem z důvodu jeho nepřípustných výroků. Ve stejném roce spáchal Alexander McQueen sebevraždu, tři týdny před další plánovanou přehlídkou. Návrháři, kteří nedělali nic napůl, s bezmála divadelní okázalostí šokovali zapšklou britskou „buržoazní" společnost svými neotřelými nápady a odvážnými modely. Galliano vnesl do světa módy koncept smyslné siluety tvaru přesýpacích hodin a liboval si v předvádění v pohádkově romantických kulisách. McQueen zase oslnil hned svou první převratnou kolekcí, kterou předvedl v pouhých třiadvaceti letech, aby následně uchvátil celý módní svět. V roce 2011 si model módního domu Alexandra McQueena oblékla Kate Middletonová na svatbu s princem Williamem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor: