Denní archiv Únor 4, 2019

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami0

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami

Vyrobte si nový domá­cí sirup z česne­ku, kte­rý vám pomů­že ve vašem zdra­ví. Je neu­vě­ři­tel­ně zdra­vý, zce­la pří­rod­ní a nabí­zí mno­ho zdra­vot­ních bene­fi­tů, pro vaše zdra­ví. Recept je vel­mi jed­no­du­chý a je snad­né ho vyro­bit z dostup­ných suro­vin. Jak jsme již řek­li, je jed­no­du­chý a zvlád­ne ho kaž­dý. Potřebujete jableč­ný ocet, česnek a pří­rod­ní med. Všechny tyto suro­vi­ny, mají v sobě úžas­né účin­ky.

Proč bychom měli pít ten­to česne­ko­vý sirup?
Tento sirup vám nakop­ne imu­nit­ní sys­tém, sní­ží krev­ní tlak a hla­di­nu špat­né­ho cho­leste­ro­lu. Ochrání vás před prochlad­nu­tím a infek­ce­mi.

recept:
8 strouž­ků jem­ně roz­mač­ka­né­ho česne­ku
200 ml jableč­né­ho octa
200 ml medu

Postupujte přes­ně pod­le návo­du. Zde je vše, co bude­te dělat. Takže nej­pr­ve si roz­mi­xu­je­te česnek v mixé­ru. Pak při­dá­te med a jableč­ný ocet a dále mixu­je­te. Po 15 sekun­do­vém roz­mi­xo­vá­ním, při­dej­te směs do skle­ni­ce. Uchovejte to v led­ni­ci na 5 dní. Po dobu 5 dnů, neza­po­meň­te směs občas pro­mí­chá­vat. Po 5 dnech je směs hoto­vá a při­pra­ve­ná na kon­zu­mo­vá­ní.

Jak ho pou­ží­vat?
Jak být super zdra­vý? Vyberete si 2 čajo­vé lžič­ky česne­ko­vé­ho siru­pu do skle­ni­ce s vodou a vypij­te ho. Každé ráno na lač­ný žalu­dek – jakmi­le se ráno vzbu­dí­te. Vždy vodu se siru­pem premiešajte.Tento sirup je vel­mi moc­ný pro­stře­dek pro­ti mož­ným cho­ro­bám.

O ingre­di­en­cích
Česnek – je to jed­na z nej­zdra­věj­ších suro­vin po celém svě­tě. Má vel­mi dob­ré anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky. Zabrání prochlad­nu­tí a viróze. Česnek vám pomů­že nakop­nout váš imu­nit­ní sys­tém a je to jed­no z nej­zdra­věj­ších anti­bi­o­tik. Každý den by se česnek měl kon­zu­mo­vat abychom ty úžas­né slož­ky měly v těle a pro­ti cho­ro­bám efek­tiv­ně bojo­va­li.

Med – má také výbor­né anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky a je to super zdra­vá ingre­di­en­ce a lidé ji zvyk­nou pou­ží­vat, aby je ochrá­ni­li před chro­nic­kým kaš­lem.

Jablečný ocet – je plný phy­to­nu­tri­en­ty, což je vel­mi úspěš­né a pro­duk­tiv­ní, jako pre­ven­ce rako­vi­ny. Obsahuje mno­ho cit­ric­kých kyse­lin, kte­ré pomo­hou i vaším led­vi­nám.…

Autor:
0

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je dal­ším pohád­ko­vým vyprá­vě­ním od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“, kte­rý se urči­tě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se sku­teč­ně na co těšit, pro­to­že tenhle pří­běh pro­cvi­čí nejen dět­skou fan­ta­zii, ale pod­ní­tí i buj­nou před­sta­vi­vost na plné obrát­ky.

Začátek pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém ost­rov­ním krá­lov­ství jmé­nem Jasmánie leží­cí upro­střed niče­ho. V této zemi žije jen pou­há hrst­ka oby­va­tel, sto­jí jen jeden domek a jeden hrad, a ces­tu mezi nimi spo­ju­je jedi­ná želez­ni­ce s jedi­nou par­ní loko­mo­ti­vou. Jak podi­vu­hod­né!

Tomuto zvlášt­ní­mu a veli­ce nevšed­ní­mu krá­lov­ství poklid­ně vlád­ne král Alfons Tříčtvrtěnadvanáct. Jednoho dne se však na ost­rov omy­lem zatou­lal malý, poš­tov­ní balí­ček se zvlášt­ní adre­sou, jež nepří­mo záro­veň sdě­lu­je i nesdě­lu­je kon­krét­ní mís­to doru­če­ní. Vrátit ane­bo nevrá­tit? Toť otáz­ka!

A co vlast­ně bylo zaba­le­né v onom taju­pl­ném balíč­ku? Jedno malé, bez­bran­né nemluv­ně, kte­ré si míst­ní oby­va­te­lé osvo­ji­li a pří­znač­ně pojme­no­va­li Jim Knoflík.

Z drob­né­ho mimin­ka brzy vyros­tl malý klu­či­na čer­né ple­ti, a stej­ně jako kaž­dý jiný malý kluk, i on měl své klu­kov­ské rados­ti, ale i sta­ros­ti.

Jim Knoflík vel­mi obdi­vo­val a milo­val mašin­ky. Nemůžeme se pro­to divit, že se jeho nej­lep­ším pří­te­lem nako­nec stal stroj­vůd­ce Lukáš, hrdý to vlast­ník a maji­tel par­ní loko­mo­ti­vy jmé­nem Ema. Z Jima, Lukáše a Emy se sta­la sil­ná troj­ka neroz­luč­ných přá­tel, přá­tel na život a na smrt.

Osud však tomu chtěl a této tro­ji­ci nachys­tal dob­ro­druž­nou výpra­vu po moři dale­ko do širé­ho svě­ta, kde je samot­né puto­vá­ní zave­de až do vel­mi vzdá­le­né a tajem­né země Mandaly.

Zde se od míst­ní­ho císa­ře dozví­da­jí, že byla une­se­na prin­cez­na Li Si. Všichni tři císa­ři slí­bí, že ztra­ce­nou prin­cez­nu nalez­nou a při­ve­dou zpět domů.

Hrdinům nezby­lo, než se zno­vu vydat na nebez­peč­nou výpra­vu, pro­jet poho­řím Koruny svě­ta, Údolím sou­mra­ku, skal­ní bra­nou Ústa smr­ti až do dale­ké­ho Dračího měs­ta v Žalmánii, kde ji koneč­ně obje­vi­li, a kde se jí sna­ži­li osvo­bo­dit.

Na Jima, Lukáše a Emu čeká vel­ké množ­ství zkou­šek, nebez­peč­ných pře­ká­žek a taju­pl­ných háda­nek...  kro­mě toho i navíc díky tomu­to podi­vu­hod­né­mu dob­ro­druž­ství pot­ka­jí i nové, zají­ma­vé přá­te­lé a odkry­jí vel­mi nevšed­ní pří­běhy, kte­ré se vám krás­ně a na dlou­ho vry­jí do srd­ce.

Podaří se jim vše pře­ko­nat a osvo­bo­dit une­se­nou prin­cez­nu a nezkla­mat tak důvě­ru císa­ře?

A co všech­no zapří­či­ní nale­ze­ní ztra­ce­né prin­cez­ny a jaké osu­dy tím rozuz­lí a pro­vá­že?

To už si nech­te vyprá­vět geni­ál­ním a cha­risma­tic­kým vypra­vě­čem Janem Vlasákem, jehož hlas vás lehce vtáh­ne do jádra samot­né­ho pří­bě­hu.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je napros­to doko­na­lá, dět­ská audi­ok­ni­ha o cel­ko­vé dél­ce 6 hodin 46 minut, jež láká na vyprá­vě­ní plné fan­ta­zie od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“.  Svojí dél­kou je pro malé poslu­cha­če tak ako­rát, aby si ucho­va­la jejich pozor­nost od začát­ku až do kon­ce celé­ho pří­bě­hu.

Na pohád­ko­vém vyprá­vě­ní se nám s dce­ra­mi moc líbi­lo, že jsou tu jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy pro­ple­te­ny s pro­blémy kaž­do­den­ní­ho živo­ta, jež nabá­da­jí, abychom se nad nimi tak tro­chu zasta­vi­li a zamys­le­li. Nechybí tu a ani nijak neško­dí tro­cha auto­ro­vi fan­ta­zie v podo­bě vel­mi výji­meč­né loko­mo­ti­vy, kte­rá umí jez­dit nejen na vodě, ale i pís­ku, píseč­ných dunách a ska­lách.

Samotný pří­běh a nevšed­ní kom­bi­na­ce tří hlav­ních hrdi­nů se nám moc líbi­la, a to i pro jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy, správ­nou míru fan­ta­zie, a hlav­ně pro gra­du­jí­cí a smys­lu­pl­nou záplet­ku, jež nemě­la žád­nou chy­bu.

Tuhle audi­ok­ni­hu urči­tě dopo­ru­ču­je­me, pro­to­že by byla veli­ká ško­da nevy­slech­nout si ten­to krás­ný a nevšed­ní pří­běh plný dob­ro­druž­ství a vel­ké­ho přá­tel­ství.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema

Autor: Michael Ende

Vypráví: Jan Vlasák

Ilustrace: Přemek Ponáhlý

Délka: 6 hodin 46 minut

Audioknihu vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook v roce 2018

 …

Autor:
0

Velvet Buzzsaw


Režisér a scénárista Dan Gilroy se po dva roky sterém soudním dramatu Roman J. Israel, Esq. vydává zpět do vod, které prozkoumával svojí oceňovanou režijní prvotinou Slídil. V novince Netflixu s názvem Velvet Buzzsaw se vydává do světa umění a zkoumá posedlost, s jakou jsou schopni k tvorbě umělce přistupovat lidé, kteří dodávají uměleckým dílům jejich vlastní život.

Morf Vandewalt (Jake Gyllenhaal) patří mezi elitu umělecké kritiky a na jeho názor nedají jen znalci umění ale také kurátoři galerií a muzeí. Jeho recenze dovede udělat z neznámého umělce světovou uměleckou superstar ale zároveň taky potopit jinak úspěšného tvůrce. Když se mu do rukou dostane dílo neobjeveného a nedávno zesnulého autora Vetrila Dease, prorokuje mu nevídaný úspěch a sám se o to hodlá postarat. Sám se totiž, stejně jako většina umělecké veřejnosti, stává posedlý fascinující temnotou děl tohoto neznámem obklopeného tvůrce... 

Jedna věc Netflixu nelze upřít a tou je fakt, že zkouší i opravdu podivná témata. Tato novinka se totiž pouští do dlouhou dobu pořádně neprobádaných oblastí zákulisí tvorby a prodeje umění, na základě čehož se Dan Gilroy snaží odvyprávět příběh hamižnosti, ničivé posedlosti a vypočítavosti. Pokud vám do ruky přišla počítačová hra Layers of Fear, máte poměrně dobrou představu, jakým směrem se tahle podívaná bude ubírat. Na rozdíl od pevně uchopeného Slídila je ovšem už od začátku jasné, že si Gilroy tentokrát ukousl asi přeci jen trochu větší kousek, než měl.   
  


Ona samotná premisa filmu je ve výsledku vlastně docela fajn a ty momenty, kdy divák sleduje postavy ovlivněné díly zapomenutého autora jsou místy příjemně temné a dávají plně vyniknout neokoukané trikové stránce a práci s kamerou. Problém ovšem je, že když se film přesune zpět do relativně civilního světa zákulisních machinací, stává se z Velvet Buzzsaw tak trochu neslaný a nemastný kousek, u kterého čekáte, až se něco zajímavého opět začne dít. Ta snaha obejmout celou kritickou obec a ukázat posedlost tvorbou je sice patrná, její realizace je ale trochu nešťastná a mimo ty děsivé vize vlastně v podstatě dopadá na neúrodnou půdu. 

Tam kde ve své režijní prvotině zvládal Gilroy balancovat na hraně normálního života a posedlosti a pomalu ale jistě utahovat šrouby a a čím dál více kroutit divákovi nervy, tady působí takové momenty spíše jako vytržení z letargie. V podstatě jen čekáte, kdy dojde na další osobnost a děj se zase posune díky tomu o trochu dál neboť se sázky ve filmu podstatně zvednou. Kdyby se to všechno režisér a scénárista nesnažil zabalit do pseudo objektivního a všeobjímavého náhledu na svět umění a umělecké kritiky, mohlo to dopadnout podstatně lépe. Takhle totiž ty menší osobní dramata, zákulisní čachry a podvody působí jen jako malé epizodky vyplňující čas než se zase trochu poodhalí přehoz nad dílem  psychicky narušeného malíře, než jako plnohodnotné součásti děje.    


A to je prostě zatracená škoda. Film totiž nabízí hned několik zajímavých nápadů, které být samy o sobě v lepším kousku, by si zasloužily pochvalu, tady to je ovšem tak možná to jediné, o čem se dá mluvit tak trochu v pozitivním světle. Velvet Buzzsaw je totiž film, který se snaží být vším a být tak všeobjemný, že to z něj bude rázem dělat chytrý a umělecky hodnotný film. Takhle to ale bohužel nefunguje. Dan Gilroy ve svojí novince natočil film, který by rád byl mnoho věcmi, ve výsledku je ale jen prostoduchým a nedotaženým mixem všeho možného, který se snaží uhnat diváky na zajímavý a mrazivý námět a uměleckou pózu.   


Velvet Buzzsaw je tak trochu uměleckou pózou, která se snaží ze zajímavého námětu vytřískat všeobjemný a především "chytrý" film. Na to ale kromě celkem slušných hereckých představitelů (vyjma docela otravné Zawe Ashton) nemá ani dialogy, ani atmosféru ani propracovaný a plynule vygradovaný příběh. Ano, ty děsivé momenty posedlosti dílem zapomenutého umělce jsou vlastně docela obrazově fajn, to ale na dvě hodiny je vážně málo. 

Velvet Buzzsaw
Horor / Thriller / Mysteriózní
USA, 2019, 112 min

Režie: Dan Gilroy
Scénář: Dan Gilroy
Kamera: Robert Elswit
Hudba: Marco Beltrami, Buck Sanders
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, Zawe Ashton, Tom Sturridge, Natalia Dyer, John Malkovich, Daveed Diggs, Billy Magnussen, Peter Gadiot, Pisay Pao, Kevin Carroll, James Paxton, Kassandra Voyagis, Pat Healy, John Fleck, Mark Steger, Andrea Marcovicci, Marco Rodríguez, Christopher Darga, Sal Lopez, Scott Peat, Rebecca Klingler, Mike Ostroski, Chris Ghaffari
Producenti: Jennifer Fox
Střih: John Gilroy
Scénografie: James D. Bissell
Kostýmy: Trish Summerville


Na VOD od: 01.02.2019 Netflix

https://www.csfd.cz/film/602527-velvet-buzzsaw/
https://www.imdb.com/title/tt7043012/Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

MÁ NOVÝ ZASNĚŽENÝ KLIP — Po mezinárodním úspěchu v podobě zařazení kampaně ke klipu 2–8–5 mezi padesát celosvětově nejlepších marketingových počinů uplynulého roku dle Music Ally (mezinárodní platforma pro odborníky z oblasti showbusinessu) se Barbora Poláková dočkala dalšího uznání i doma. Aktuálně ji hřejí hned tři nominace na Ceny Anděl 2018, konkrétně v kategoriích Album roku za její loňský počin ZE.MĚ, Videoklip roku za v úvodu zmíněný živě přenášený klip 2–8–5, a nominována je také coby Sólová interpretka roku. Nominace hřejí možná o to víc, že při natáčení zbrusu nového klipu ke skladbě Sami dva pořádně promrzla.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
28.04.2019 11:00 - Dětská opera Praha - Stavovské divadlo - „Brundibár“0

28.04.2019 11:00 - Dětská opera Praha - Stavovské divadlo - „Brundibár“

Dětská opera Brundibár vznikla v roce 1938 pro soutěž, kterou vypsalo tehdejší československé ministerstvo školství a národní osvěty. Hans Krása ji zkomponoval na libreto Adolfa Hoffmeistera. První provedení Brundibára – chovanci židovského útulku v Praze – skladatel neshlédl. Byl deportován do Terezína. Zanedlouho po něm i Rudolf Freudenfeld, syn ředitele útulku, jenž s dětmi operu nastudoval. Tato opera se v Terezíně dočkala více než 50 oficiálních repríz. Myšlenka solidarity, společného boje proti nepříteli a víra ve vítězství dobra nad zlem dodnes oslovuje lidi na celém světě. Tato opera se dnes hraje na stovkách scén v různých koutech světa.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

DAGMAR PECKOVÁ

ZAHÁJÍ „KURT WEILL FEST“ — Prestižní festival na počest skladatele Kurta Weilla se poprvé uskutečnil v roce 1993 v jeho rodném městě Dessau. Kurt Weill Fest Dessau se letos uskuteční již po šestadvacáté, a to od 1. do 17. března. Festivalové akce zahrnují výstavy, přednášky a hudební představení v oblasti opery, klasické a současné hudby. Pořadatelem festivalu je Společnost Kurta Weilla, kterou financuje stát Sasko-Anhaltsko společně s Nadací Kurta Weilla se sídlem v New Yorku. Letošní ročník tohoto mezinárodně ceněného festivalu zahájí revue Wanted české mezzosopranistky Dagmar Peckové, která vznikla v režii a výpravě bratrů Šimona a Michala Cabanů s kostýmy Simony Rybákové a spolu s protagonistkou v ní vystupují barytonista Jiří Hájek, klavírista a dirigent Jan Kučera, Epoque Quartet & Orchestra a Miroslav Hloucal Jazz Band.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Hit sezony! Plněný hermelín vás uchvátí a je hotový za 5 minut

Letní poča­sí pří­mo volá po vyse­dá­vá­ní pod širou oblo­hou při zapa­da­jí­cím slun­ci. Ať už se vydá­te na pik­nik, na tera­su, nebo na bal­kon, vždy to bude chtít deli­ka­te­su ke sklen­ce něče­ho osvě­žu­jí­cí­ho. Připravte si ji během pěti minut.

Dejte her­me­lí­nu styl. Upusťte od naklá­dá­ní a při­prav­te deli­ka­te­su, kte­rá se bude per­fekt­ně hodit k vínu, pivu i cide­ru. Stačí jen pár suro­vin a vykouz­lí­te pohoš­tě­ní, za kte­ré vás všich­ni pochvá­lí.

Hermelín plněný sušenými rajčaty a ořechy

Na 1 her­me­lín bude­te potře­bo­vat: 1 vět­ší her­me­lín nebo camem­bert, 2 lžič­ky más­la, 1 celé suše­né raj­če, 1 lží­ci nadrob­no pokrá­je­ných peka­no­vých oře­chů, ¼ lžič­ky najem­no pokrá­je­né­ho česne­ku

Postup: Hermelín podél­ně rozříz­ně­te a z obou polo­vin vydla­bej­te lžič­kou vnitřek. Nechte okra­je sil­né asi 1 cm. Vydlabanou část vlož­te do mis­ky a s más­lem ji roz­mač­kej­te vid­lič­kou. K sýro­vé hmo­tě pak při­dej­te nadrob­no pokrá­je­né suše­né raj­če, oře­chy a česnek a důklad­ně pro­mí­chej­te.

Vydlabané čás­ti sýra zaplň­te smě­sí, při­tisk­ně­te k sobě, zabal­te do fólie a nech­te v led­ni­ci ale­spoň hodi­nu odpo­čí­vat.

Plněný sýr ser­ví­ruj­te roz­krá­je­ný na osmin­ky s kous­ky peči­va.

Autor:
0

Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

Víte, kdo pat­ří mezi stě­ho­va­vé ptá­ky? Umíte pojme­no­vat čás­ti lid­ské­ho těla? Umíte číst v jízd­ních řádech? Chcete se dozvě­dět mno­hem více? Tak prá­vě vám, ško­lá­kům je urče­na zají­ma­vá pub­li­ka­ce vyda­va­tel­ství Fragment Prvouka hrou. Radek Machatý je auto­rem něko­li­ka pub­li­ka­cí týka­jí­cí se pří­ro­dy i naší vlas­ti. …

Autor:
0

#1906: DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem - 65 %


DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem (New Teen Titans: The Judas Contract)
Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 39 a 40 série "The New Teen Titans", 41 až 44 série "Tales of the Teen Titans", "Tales of the Teen Titans Annual 3" a jako "The Brave and the Bold 54" v nakladatelství DC Comics. České vydání se prodává v plné ceně za 229 Kč na stáncích. Předplatit je možné sérii na stránkách nakladatele.

Scénář: Marv Wolfman, Bob Haney
Kresba: George Pérez, Bruno Premiani

O sérii "New Teen Titans" jsem toho celkem dost slyšel, hlavně tedy pochvalná slova, a tak jsem byl docela zvědavý na to, jakým způsobem Marv Wolfman a George Pérez tuhle sérii vedli. My se prostřednictvím knihy "DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem" nedostáváme k tomu, jak to s týmem začalo, ale jsme uprostřed jeho fungování, kdy tým naplno jede a má už svoje zavedené Nemesis. Tou hlavní, kolem níž se točí vlastně celý příběh knihy "DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem" je Deathstroke. Tenhle Terminátor, jak si také říkal, je docela nebezpečným žoldákem. Ale příběh, jenž se kolem něj točí, není úplně banální, naopak se zde hraje na city, na vztahy mezi postavami. A musím říct, že tohle se mi líbilo. A to jsem si při rozjezdu myslel, že tohle bude jen něco, co prostě přečtu proto, že čtu všechno, co v rámci "DC komiksového kompletu" vyjde.

Kniha "DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem" nám představuje tým, který je zajímavý především proto, že se sice skládá z původně dětí, jež pomáhali superhrdinům, ale tohle už jsou jiné postavy. Kid Flash už není tak dětský, naopak si hledá své vlastní místo ve světě. Podobně je na tom i Dick Grayson, jenž je tak trochu hlavní postavou, protože právě jeho proměna je zásadním prvkem celého příběhu. a jo, docela se mi líbilo, jak k té proměně došel. Sice nechápu, proč to muselo být zrovna tohle jméno, ale budiž. Nightwing má zrod, jenž lze považovat za takový, který je dán motivacemi a vývojem postav. A to se mi líbí. Z dětského Robina se stává konečně chlap, který už není závislý na Batmanovi. Je to hrdina, co má kolem sebe vlastní tým a snaží se je vést a pomáhat jim. A jako vůdce musí přijímat rány, jež jim osud dá. Jak je to pak v kontrastu s retro příběhem, jenž je na konci knihy, kde skutečně jde jen o to, že se pomocníci superhrdinů setkají v nablblém a dětském příběhu. Docenit potenciál těchto postav dokázali tvůrci až právě v 80. letech.

Rozhodně ale nemůžu tvrdit, že by byl příběh v knize "DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem" naprosto dokonalý. Místy je zápletka skutečně hodně naivní, jako například ve chvíli, kdy Titáni s klidem jdou na Bloodovu žádost do jakéhosi kostela, kde prostě čekají, až se spolu utkají. Nebo Sladova manželka. Sice měla výcvik jak blázen, ale nepoznala, že se její manžel nějak mění. Hlavně že když ale bylo třeba, dokázala nakopat asasínům prdele. To jsou takové lehké nelogičnosti, které ale směřují k tomu, aby byl příběh dynamický, napínavý a samozřejmě akční. Akce je zde dost a je to klasické nakopávání zadků se superschopnostmi, kdy záporák, aby postavy nezabil, i když může, tak prostě řekne, že se mu zrovna nechce. Tohle jsou holt takové berličky, které slouží k tomu, aby tým neskončil dřív, než by bylo záhodno. A co si budeme povídat, jen blb by zabil tým, když je dojnou krávou.

Na komiksu "DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem" mě zaujalo, že to bylo docela sexistické. Nemám proti tomu vlastně vůbec nic, jen některé narážky byly skutečně docela husté, nemluvě o tom, že i v kresbě se celkem často objevují falické symboly - například Terra takto útočí, když ovládá zemi. Co bych vytkl, tak to je překlad, který někdy drhne a úplně to není ono. Někdy překládat doslovně prostě nefunguje. Třeba takové "prach k prachu, popel k popelu..." zní prostě hodně divně. V češtině se o moc nepoužívá, protože tohle je z modlitby anglikánské církve, ale máme hezké české "prach jsi a v prach se obrátíš". Ale to není problém jen tohoto komiksu, celkově má někdy pocit, že by si české knihy - nejen ty komiksové - zasloužily lepší jazykovou korekturu. Bohužel v knihách "DC komiksového kompletu" nebo "nejmocnějších hrdinů Marvelu" se tohle objevuje celkem často. Alespoň kadence komiksů a jejich cena to celkem vykoupí.

Na Comics Blogu najdete také recenzi na knihy:
"DC komiksový komplet 1: Batman - Ticho, kniha první"
"DC komiksový komplet 2: Batman - Ticho, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 3: Green Lantern - Tajemství původu"
"DC komiksový komplet 4: Batman a syn"
"DC komiksový komplet 5: Superman - Utajený počátek"
"DC komiksový komplet 6: Batman - Dlouhý Halloween, kniha první"
"DC komiksový komplet 7: Batman - Dlouhý Halloween, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 8: Green Lantern - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 9: Superman - Pro zítřek, kniha první"
"DC komiksový komplet 10: Superman - Pro zítřek, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 11: JLA - Babylonská věž"
"DC komiksový komplet 12: Superman - Poslední syn Kryptonu"
"DC komiksový komplet 13: Superman/Batman - Nepřátelé státu"
"DC komiksový komplet 14: JLA - Rok jedna, kniha první"
"DC komiksový komplet 15: JLA - Rok jedna, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 16: Harley Quinn - Preludia a nokurňa"
"DC komiksový komplet 17: Superman - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině"
"DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 20: JLA - Země 2"
"DC komiksový komplet 21: The Brave and the Bold - Vládci štěstí"
"DC komiksový komplet 22: Superman - Supermanova smrt"
"DC komiksový komplet 23: Flash - Zrozen k běhu"
"DC komiksový komplet 24: Robin - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 25: Superman/Batman - Supergirl"
"DC komiksový komplet 26: Triumvirát"
"DC komiksový komplet 27: Wonder Woman - Ztracený ráj"
"DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík"
"DC komiksový komplet 29: Batman - Zkáza, jež postihla Gotham"
"DC komiksový komplet 30: Wonder Woman - Kruh"
"DC komiksový komplet 31: Superman - Brainiac"
"DC komiksový komplet 32: Catwoman - Selinina velká loupež"
"DC komiksový komplet 33: JLA - Spravedlnost, kniha první"
"DC komiksový komplet 34: JLA - Spravedlnost, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 35: Batgirl - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 36: Batman - Zrození démona, kniha první"
"DC komiksový komplet 37: Batman - Zrození démona, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 38: Mladá spravedlnost - Jejich vlastní liga"
"DC komiksový komplet 39: Catwoman - Po stopách Catwoman"
"DC komiksový komplet 40: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha první"
"DC komiksový komplet 41: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 42: Flash - Válka lotrů"
"DC komiksový komplet 43: Batman - Podivná zjevení"
"DC komiksový komplet 44: Superman - Odkaz, kniha první"
"DC komiksový komplet 45: Superman - Odkaz, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 46: Wonder Woman - Oči Gorgony"
"DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku"
"DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první"
"DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena"
"DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík"
"DC komiksový komplet 52: Wonder Woman - Bohové a smrtelníci"
"DC komiksový komplet 53: Batman - Muž, který se směje & Arkham"
"DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád"
"DC komiksový komplet: Krize na nekonečnu Zemí"
Autor: