Denní archiv Únor 1, 2019

158400790 32408a0

Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!

Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslech­ně­te si pří­běh o krá­lov­ně Zlobě. Příběh téhle tajem­né sudič­ky, kte­rá malé prin­cezně Růžence pro­ro­ku­je jen 16 let a pak navždy spá­nek, umož­ňu­je uká­zat pohád­ko­vou kra­ji­nu plnou víl a podiv­ných skřít­ků. Sousedící země lidí není nijak zají­ma­vá. Jsou tu jen krá­lo­vé, vojá­ci a mla­dík Stephan. Ten má to štěs­tí, že se setká­vá s vílou Zlobilkou. Vypadá to na pěk­ně zami­lo­va­ný páre­ček. I pusin­ka pad­ne a Zlobilka je plná rados­ti. Ale nic netr­vá věč­ně. Radost se změ­ní v nená­vist, když se ze Stephana vyklu­be pěk­ně pod­lá pova­ha a Zlobilce ublí­ží. Z té se sta­ne zlá krá­lov­na Zloba (Angelina Jolie) a sna­ži­vý Stephan (Sharlto Copley) dosta­ne krá­lov­ský trůn v zemi lidí. A pak se na scé­ně obje­vu­je Růženka (Elle Fanning). Takové malé pacho­lát­ko to je, co se na svět těší a na kaž­dé­ho usmí­vá. Tahle hol­ka se ve svě­tě neztra­tí a žád­ná klet­ba ji nedo­sta­ne do kolen. Jestliže tři hod­né víly (Imelda Staunton, Lesley Manville, Juno Temple) jí při­su­zu­jí dob­rý osud, pak Zloba pro­ná­ší nad koléb­kou svou zná­mou klet­bu. Ale jako kaž­dá pohád­ka i tahle kon­čí dob­ře. Láska zví­tě­zí nad zlem a pod­lým cho­vá­ním.

158081567_b9bb09Film Zloba - Královna čer­né magie pro­du­ku­je Joe Roth a reží­ru­je Robert Stromberg. Výkonnými pro­du­cen­ty jsou při­tom sama Angelina Jolie, Don Hahn, Matt Smith, Palak Patel a Sarah Bradshaw, autor­kou scé­ná­ře pak Linda Woolverton. Scénář se od kla­sic­ké pohád­ky brat­ří Grimmů znač­ně liší a nava­zu­je tro­chu na ame­ric­ký ani­mo­va­ný film Sleeping Beautydíl­ny Walta Disneye, kte­rý byl nato­čen v roce 1959. V této ver­zi dosta­nou vět­ší pro­stor tři hod­né sudič­ky, kte­ré Růženku vycho­vá­va­jí v lese. Tahle pove­de­ná tro­ji­ce potrh­lých posta­vi­ček vná­ší do pří­bě­hu tro­šič­ku humo­ru a to vyu­ži­li i auto­ři sou­čas­né ver­ze. Naopak princ a osvo­bo­di­tel Růženky dostal v pří­bě­hu mís­to jen z tra­di­ce. Ostatně o poli­bek z lás­ky prin­ci také nejde.

Film dostal správ­ně jmé­no Zloba, pro­to­že o tom to je. Jestliže se mezi pro­du­cen­ty zařa­di­la Angelina Jolie, pak si peč­li­vě pohlí­da­la čas, kdy bude její posta­va vidět a jak se její posta­va mění. Kouzla čer­né magie pak umož­ňu­jí změ­ny postav v jiné posta­vy i levi­tu­jí­cí Růženku nebo prin­ce Filipa. Je to efekt­ní a fil­mo­vé zábě­ry vypa­da­jí pohád­ko­vě. Při vytvá­ře­ní pohád­ko­vé kra­ji­ny se kom­bi­nu­jí růz­né ani­mo­va­né tri­ky a pro­mě­ny. Přesto jsem měla pocit, že se kame­ra158336395_7230b9 sou­stře­di­la pře­de­vším na zachy­ce­ní Angeliny Jolie. Opravdu jsem si jí uži­la. Stojící, sedí­cí, cho­dí­cí, letí­cí, po očku se díva­jí­cí i zle se tvá­ří­cí. Vyzáblá tvář téhle hereč­ky se sna­ži­la pro­nik­nout až do mor­ku kos­ti. Nechybí ani per­fekt­ní kos­tým a mas­ka. Je foto­ge­nic­ká a dob­ře vypa­dá. Nelze upřít téhle ano­rek­tič­ce sna­hu o zpro­střed­ko­vá­ní vel­ké­ho divác­ké­ho zážit­ku. To se jí poda­ři­lo a na Růženku může­me klid­ně zapo­me­nout. Mladá hereč­kaElle Fanning se sice sna­ží, co může, a kro­mě dětin­ské­ho úsměvy doká­že vylou­dit na tvá­ři i roz­hoř­če­ní, ale na zku­še­nou Angelinu Jolie pros­tě nemá. A to pla­tí i na ostat­ní her­ce, kte­ří jsou odsou­ze­ni do rolí sna­ži­vých při­hrá­va­čů replik.

Celkově si film drží val­čí­ko­vé tem­po, kte­ré je občas pře­ru­še­né bojo­vý­mi scé­na­mi. Napětí však nepře­sa­hu­je míru, kte­rou sne­se dítě před­škol­ní­ho věku. Pro rodi­ny s dět­mi nabí­zí film zába­vu, kte­rá neu­ra­zí a může se stát pod­ně­tem k vyprá­vě­ní pohád­ky O Šípkové Růžence v původ­ní ver­zi.

Hodnocení: 50 %

Autor:
0

Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%

Únikové hry představují pozoruhodný způsob zážitkového trávení volného času, kdy je malá skupinka hráčů zavřena v nějaké místnosti nebo v sérii místností a musí se dostat ven za pomoci plnění různých úkolů, hledání všelijakých indicií, pátrání po klíčích a číselných kódech a luštění šifer a hádanek, dřív než jí vyprší časový limit (typicky hodina). Firmy, které se na tuto aktivitu specializují, pak nabízejí její nejrůznější tematicky stylizované varianty od středověkého žaláře přes hotelové pokoje a strašidelné domy až po vesmírné stanice. V posledních letech se s únikovými hrami roztrhnul pytel a je to docela fenomén, takže bylo jen otázkou času, než podle nich někdo natočí film.
 
Úniková hra (Escape Room) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

Hlavními hrdiny amerického thrilleru Úniková hra je šest lidí, kteří se navzájem neznají a poprvé se potkají jako spoluhráči únikové hry, která je známá svou náročností, neb se ještě nikdy nikomu nepodařilo úspěšně ji dohrát. Komu se to povede jako prvnímu, vyhraje nemalou peněžitou odměnu. Záhy se však ukáže, že ta hra je nejen extrémní zatěžkávací zkouškou, ale že kdo si nedá pozor, může v ní i snadno zemřít. Vzdát se nebo vrátit se není možné, tudíž nezbývá než hrát hru dál a bojovat o přežití.

Velká výhoda spočívá v tom, že tvůrci filmu sice pracovali s malým rozpočtem, ale protože se ho většina odehrává jen v několika málo herních místnostech, tak vrazili spoustu peněz do toho, aby ty místnosti byly v rámci možností co nejefektnější. Výsledkem je mírná variace na filmy typu Saw nebo Kostka, jíž její režisér Adam Robitel (který má na kontě v podstatě jen horory, navíc dost průměrné až podprůměrné) naštěstí dokázal vtisknout dostatečnou šťávu, dynamičnost a energii, díky čemuž je poměrně zábava se na ni dívat, zvlášť pokud máte chuť na nějakou popcornovou nenáročnou věc, u níž není záhodno příliš přemýšlet nad jejím dějem.

Pokud totiž přeci jen vyvinete alespoň minimální mozkovou aktivitu, tak vám bude muset být od začátku jasné, že ta úniková hra nemůže být úplně standardní, protože by se ji pro její vysoké provozní náklady nikomu nevyplatilo provozovat. Většinu filmu tudíž můžete klidně strávit uvažováním nad tím, jaký výstřední miliardář za tím vším stojí, z jakého důvodu pořádá takovéto smrtící povyražení pro nic netušící oběti a jestli se to na konci filmu dozvíte. V tomhle je snímek Úniková hra velice předvídatelný a ani se příliš nepokouší hrát na diváka nějakou dvojitou hru, případně ho i překvapit nějakou pointou navíc, která by byla nečekaná. Úplný závěr je navíc mimořádně překombinovaný ve snaze neustále vršit jeden zvrat na druhý, čímž si ale akorát ve finále sám podráží nohy (a pochopitelně zadělává na pokračování).

Úniková hra (Escape Room) – Recenze

Štěstí je, že postavy hlavních hrdinů jsou velmi výrazné a vzájemně značně odlišné, takže nehrozí, že by se někomu byť minimálně pletly mezi sebou. Zároveň jsou bohužel dost ploché – každou z nich lze jednoznačně definovat jedinou krátkou větou a o moc víc se o nich nedozvíte, až na posledních dvacet minut, kdy nějaké dodatečné informace začnou být konečně relevantní. Z hlediska jejich chování (povětšinou celkem rozumného) nebo funkčnosti jednotlivých herních místností pak sice Úniková hra není vždy na sto procent věrohodná, ale zároveň není natolik mimo, aby to ve filmu podobného typu hrálo nějakou podstatnější roli. Tvůrci se zjevně inspirovali mechanismy skutečných únikových her, akorát je podstatně přikrášlili a přiostřili.

Úniková hra je zábavným thrillerem s atraktivním námětem, svižným tempem a technicky adekvátním zpracováním, které ani na vteřinu nenudí, ale zároveň ničím příliš nepřekvapí a emocionálně také nezasáhne – většina hrdinů je natolik jednorozměrná, že ve vás jejich případná smrt ani nemá šanci nějak rezonovat. Jako odpočinková jednohubka ideální, rozhodně ale nečekejte horor nebo brutalitu, protože se nedočkáte.
Autor:
Balet NdB zahájí letošní Česko-Slovenský ples!0

Balet NdB zahájí letošní Česko-Slovenský ples!

Česko-Slovenský ples 2019 otevře Balet Národního divadla Brno svým tanečním číslem z baletního představení Romeo a Julie od Sergeje Prokofjeva, které mělo svou světovou premiéru právě v Brně před 80-ti lety. “Velmi si vážíme, že se nám dostalo této pocty. Plesové vystoupení členů Baletu ND Brno bude o to vzácnější, protože se aktuálně v Brně připravuje v režii Martina Glasera a choreografii Mária Radačovského dlouho očekávané obnovené uvedení tohoto představení u příležitosti 80. výročí světové premiéry. Premiéra baletního opusu Romeo a Julie je naplánovaná na 8. března 2019 a návštěvníci našeho plesu se tak mohou těšit na unikátní podívanou a jako první spatřit v exkluzivní předpremiéře ukázku z tohoto baletního vystoupení,” upřesňuje ředitel plesu Radovan Čaplovič.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

RECENZE: Bodyguard

 BBC nám minu­lý rok naser­ví­ro­va­la jeden nená­pad­ný hit. Minisérie Bodyguard, ve kte­ré se v hlav­ní roli obje­vil Richard Madden, kte­ré­ho vět­ši­na z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trů­ny. Já se koneč­ně doko­pal k tomu, abych v polo­vi­ně rozkou­ka­nou sérii dora­zil do kon­ce a mohl ji koneč­ně zhod­no­tit jako celek.

Autor:
0

ROCK LINE 1970-1974

Kronika čs. beatu na cestě k rocku a dál — Rock Line 1970–1974 – to je již čtvrté pokračování úspěšné řady kompilací Supraphonu, mapující vývoj československého big beatu, beatu a rocku na přelomu 60tých a 70tých minulého století. Po Beat Line 1967–1969 (2016), Big Beat Line 1965–1968 (2017) a Beat (Al)Boom 1968–1970 (2018) se – jak už z názvu vyplývá – tentokrát dostáváme do první poloviny 70tých let, zejména k poslednímu beatovému festivalu v roce 1971. Celkem 36 skladeb šestnácti československých kapel od Flamenga, Collegium Musicum, Blue Effect přes Progress Organization, Jazz Q až třeba po Bluesmen či Prúdy tak ukazuje cestu od melodického big beatu k razantnímu elektrickému rocku či rhythm and blues a dál.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye

Zajímalo by mne, jest­li se sku­teč­ně dosud nena­šel nuk­le­ár­ně či che­mic­ky šíle­ný vydě­rač, nebo se zatím všem vlá­dám poda­ři­lo tako­vé kous­ky ututlat. Pokud snad někdo věří, že fil­my o ban­kov­ních lou­pe­žích zvy­šu­jí finanč­nic­ká rizi­ka, pak by se neměl stě­ho­vat do San Franciska. V záli­vu kou­sek za Zlatou brá­nou je totiž ost­rov Alcatraz, býva­lé slav­né věze­ní, nyní turis­tic­ká atrak­ce, kte­rá se dle auto­rů fil­mu výbor­ně hodí na základ­nu, z níž lze ohro­žo­vat oblast Zátoky s něko­li­ka mili­o­ny oby­va­tel.…

Autor:
0

#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 %


Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)
Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 25 až 30 série "Punisher" u Marvelu v edici MAX. Souborně vyšlo jako "Punisher MAX 5: The Slavers" u Marvelu v edici MAX v roce 2006. České vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.
Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Garth Ennis
Kresba: Leandro Fernandez

No kruci... já jsem si vážně říkal, že už na to Ennis neměl a že série "Punisher MAX" byla tou, kterou doklepal jenom proto, že nad ním fanoušci lámali hůl pomalu, ale ono se ukazuje, že některé ty příběhy v rámci série "Punisher MAX" jsou opravdu dobré. A kniha "Punisher MAX 5: Otrokáři" rozhodně dobrá je. A není to náhoda. Ona byla dobrá i kniha "Punisher MAX 4: Dole je nahoře, černá je bílá". Garth Ennis se tentokrát vydal zase trochu jinam, i když navazuje na předchozí dění, ale představuje nové postavy a také nové téma. Tohle už není jen válka gangů, tohle je i hlubší společenská studie toho, co se v Americe děje. I když to jsou vlastně mafiánské příběhy normálně, jen jsou takové blazeované. V případě Punishera je to ale drsné.

A drsné je to i v případě knihy "Punisher MAX 5: Otrokáři". Na první pohled je to pouze příběh o obchodu s bílým masem. Jenže do toho Ennis přidal své postavy a schopnost vytvořit je živé a zároveň zapamatovatelné, a samozřejmě pomohlo i to, že kresbu má na svědomí Leandro Fernandez, který se prostě nebojí znázorňovat i to, co by jiní nekousli. A jejich spolupráce v tomhle smyslu opět zafungovala a kniha "Punisher MAX 5: Otrokáři" je drsným čtením, který v sobě má pořádnou dávku explicitnosti, ale i příběh, který s vám dokáže hnout. Taková kombinace je z těch, jež se mi zamlouvají.

Frank byl na večerní akci, kdy chtěl jen sejmout pár nýmandů, kteří obchodují s drogami. Prostě jedna z mnoha zastávek na jeho nikdy nekončící cestě do zatracení. Sejmout pár dalších, udělat si pár zářezů ale mít jistotu, že tohle stejně nikdy neskončí, že zločin dál bude městu vládnout. Jenže tentokrát se stane něco trochu nečekaného. Frankovi zkříží cestu mladá žena. V dobrém smyslu. Nejde po něm, ale on jí pomůže. A žena chce pomoct. Mluví přízvukem, zmíní mrtvé dítě. A tak Frank udělá výjimku a skutečně ženě pomůže Vezme si ji k sobě. A pak zjistí, jak se jedna albánská rodina podepsala na spoustě žen beze jména. A je to opravdu nehezký příběh, který není drsný jen díky explicitní kresbě. I ona dovede být místy umírněná a stačí slova pro evokování něčeho skutečně nehezkého.

Kniha "Punisher MAX 5: Otrokáři" jen dokazuje, že bych nad Ennisem nikdy neměl lámat hůl, protože i když nepřijde s vyloženě novým přístupem nebo konceptem, napíše takový příběh, který je prostě dobrý a který vás dovede naplno oslovit S knihou "Punisher MAX 5: Otrokáři" se mu to v mém případě opět povedlo. Líbí se mi, jak změnil téma, jak se zbytečně nebabrá ve válce gangů, kde už není moc co vymýšlet, ale jak prostě koukne na jednu epizodku Punisherova života a napíše ji tak, aby zaujala a byla dobrá. Komiks "Punisher MAX 5: Otrokáři" je dobrý také proto, že funguje jako samostatná kniha, a to i proto, že se tam v podstatě žádná postava z dřívějška nevrací. Po dočtení jsem byl velmi spokojený.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Punisher MAX 1: Na začátku"
"Punisher MAX 2: Irská kuchyně"
"Punisher MAX 3: Matička Rus"
"Punisher MAX 4: Dole je nahoře, černá je bílá"
"Punisher MAX 8: Vdovy"
"Punisher MAX 9: Dlouhá chladná tma"
"Punisher MAX 10: Valley Forge, Valley Forge"…
Autor:
Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II0

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II

Publikace je určena především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci zákona č. 96/2004 může zdravotnický záchranář vykonávat činnosti bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče. Ošetřovatelské postupy jsou specifikovány a přiblíženy pracovním podmínkám oddělení jednotek intenzivní péče. Autorky kladou důraz na bezpečnou, efektivní a kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se zaměřením na zachování postupů lege artis, komunikaci a především lidskost. Při výběru témat vycházely z aktuálně platných kompetencí zdravotnických záchranářů. Obsahem jsou též fotografické postupy, které studenti v praxi dobře vnímají.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Návrhář

Román o počátku kariéry Christiana Diora Paříž, rok 1944. Celé město oslavuje osvobození Francie a čerstvě vdaná Copper Reilly je uvězněná v nešťastném manželství. Místo, aby se jako novinářka věnovala kariéře, sedí doma a čeká na záletného muže. Jedna manželova nevěra stíhá druhou, až pohár přeteče a Copper požádá o rozvod. Zůstává sama v Paříži a nečekaně potkává velmi nepravděpodobného přítele: podivínského návrháře ve středních letech. Jeho vrozená nesmělost a nechuť k publicitě i slávě si protiřečí s troufalou brilantností jeho návrhů. Jmenuje se Christian Dior. Copper rychle rozpozná jeho mimořádné nadání a pobízí ho, aby se osamostatnil. Vzájemně si dodávají odvahu žít své sny. Zatímco se Paříž vzpamatovává z války a nachází svůj někdejší šarm, Christian si buduje vlastní módní dům a Copper se vrhá do divokého světa módní žurnalistiky. Příběh o přátelství, lásce, hledání krásy a sebeuplatnění čerpá ze skutečných historických událostí, především ze života Christiana Diora. Mimo jiné v něm najdete také zmínku o Theatre de la mode – slavné poválečné miniaturní módní přehlídce haute couture.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor:
0

Nechtěné

Dopis, který nachází novinářka Samantha v domě své babičky, otevře Pandořinu skříňku tajemství a lží a dotkne se její vlastní rodiny víc, než by kdy čekala. Nezletilou těhotnou Ivy rodina v zimě roku 1956 posílá do Domova svaté Markéty, útočiště svobodných matek na jihu Anglie provozovaného řádovými sestrami, aby zde porodila. Její dcerka je hned po narození předána k adopci. Ivy však Domov nikdy neopustí. O šedesát let později narazí novinářka Sam na svazek dopisů, v nichž Ivy žádá svého milence, aby jí pomohl ze svaté Markéty uniknout. S tím, jak Sam postupně z útržků skládá dohromady tragický příběh Ivy, vyplouvají na povrch strašlivá tajemství z minulosti Domova svaté Markéty. Co se stalo s Ivy, její dcerkou a stovkami dalších zde narozených dětí? Co spojuje množství tajemných náhlých úmrtí v okolí? A proč ti, kdo v Domově pracovali, mají nemalý zájem na tom, aby pravda nikdy nespatřila světlo světa? Sam odhaluje hrozivé lži, které jako pavučina obklopují Domov svaté Markéty, a během svého pátrání překvapivě nahlédne i hluboko do vlastní rodinné historie. Najednou je postavena před nepříjemnou pravdu o sobě. Emily Gunnisová jako rozená vypravěčka buduje příběh, jehož neuvěřitelnou zápletku založenou na historické skutečnosti, i svižně ubíhající děj, ocení především čtenáři románů Kate Mortonové. Příběh odkazuje na problematickou historii tzv. Magdaleniných prádelen, církevních útulků pro padlé ženy, zakládaných od poloviny 19. století ve Spojeném království a Irsku. Postupně se tam ale dostávaly i svobodné matky nebo zneužívané a problémové dívky – často nedobrovolně a na žádost vlastní rodiny. Některé tu strávily rok, jiné zde zůstaly uvězněné do konce života. Poslední Magdalenina prádelna byla uzavřena v roce 1996.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Manželka

Angela potkává Jasona na večírku, pro který zajišťuje občerstvení. Je přesvědčená, že jejich romance bude jen krátkodobý úlet, jak to ostatně bývá mezi letními hosty a místními. K jejímu překvapení má však Jason, úspěšný profesor ekonomie, jiné plány. Následující léto se vezmou. Manželství je pro ni skvělou příležitostí začít znovu a jinak. Se synem se odstěhuje na Manhattan, kde nikdo nic netuší o její tragické zkušenosti z mládí. S Jasonem navíc tvoří perfektní pár. Po šesti letech se Jason díky úspěchu své knihy a rostoucí proslulosti v médiích stává známou osobností. Tím se ale najednou dostává příliš pozornosti i Angele, která o to ani v nejmenším nestojí. Jejich dokonalý život se začne hroutit ve chvíli, kdy jedna ze stážistek na univerzitě vznese proti Jasonovi obvinění ze sexuálního obtěžování a další žena, Kerry Lynchová, přijde s ještě mnohem závažnějším tvrzením. Jason prohlašuje, že je nevinný, a Angela mu věří. Když však Kerry záhadně zmizí, musí Angela přehodnotit svůj pohled: jak na muže, jehož si vzala, tak na ženu, které se rozhodla nevěřit.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor:
0

Síla osmi

Co vysíláme do vesmíru, to se k nám vrací v zesílené formě. Přestože je síla úmyslu – energie pozitivní myšlenky – obecně vnímána jako zdroj změn, nesmírná síla myšlenky sdílené skupinou dosud prozkoumána nebyla. V Síle osmi přináší Lynne McTaggartová pozoruhodné výsledky deset let trvajících experimentů zaměřených na to, jak může myšlenka sdílená alespoň osmi lidmi uzdravovat a měnit celý svět k lepšímu. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti výzkumu mozku, experimentů Gregga Bradena (autora knihy MATRIX, Božský zdroj, Metafora 2009), stovek případových studií i výsledků vlastního univerzitního bádání zde představuje solidní důkazy o tom, že existuje síla kolektivního vědomí i jak funguje. S pomocí této poutavé a jednoduše srozumitelné knihy se můžete naučit uvolnit energii ukrytou ve vašem nitru a používat ji k tomu nejlepšímu účelu – k uzdravení sebe i světa kolem. Lynne McTaggartová ve své knize předkládá převratné, ohromující poznatky o zázračné síle myšlenky sdílené malou skupinou a jejím bumerangovém efektu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 329.00 Kč

Autor:
0

Láska a zkáza

V roce 1937 se osmadvacetiletá novinářka Martha Gellhornová vydává do Madridu, aby podala zprávu o hrůzách španělské občanské války. Osudy obyčejných lidí, lapených v soukolí ničivého konfliktu, se jí hluboce dotýkají. Navíc se nečekavě a bláznivě zamiluje do Hemingwaye, z něhož je tou dobou již žijící legenda. Jejich vztah i kariéra se naplno rozhoří a nakonec se, ve stínu blížící se druhé světové války, vezmou. Martha je nezávislá, neohrožená a ambiciózní válečná korespondentka a tvrdě pracuje, aby zůstala sama sebou, naplnila své poslání a nikdy nežila ve stínu svého muže. Ve chvíli, kdy Ernest v roce 1940 vydává jeden ze svých nejúspěšnějších románů Komu zvoní hrana, však přestávají být rovnocennými partnery. Martha se musí rozhodnout: sleví z vlastních cílů a poddá se omezujícím nárokům postavení manželky slavného spisovatele, nebo si ponechá samostatnost a kariéru, ale ztratí tím milovaného muže. Dilema, které může jim oběma zlomit srdce. Paula McLainová čtenáře již podruhé zavede k životním osudům slavného spisovatele a lamače srdcí Ernesta Hemingwaye. Tentokrát do bouřlivých kulis neklidného válečného Madridu, Finska, Číny, ostrova Key West a Kuby. Od autorky bestsellerů Pařížská manželka a Létala jsem za sluncem

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 379.00 Kč

Autor:
0

Tiché lži

Lisa žije poklidný život. Jako svobodná matka kolem čtyřicítky se naplno věnuje výchově šestnáctileté dcery Avy. Co se týče mužů, je víc než opatrná, nikdy nemluví o své minulosti ani o nepřítomném otci Avy. Její nejlepší přítelkyně a kolegyně Marilyn by jí přála, aby se víc otevřela lidem a třeba i šla na rande – s novým, přitažlivým klientem, který o ni očividně jeví zájem. Jenže Marilyn má sama dost co řešit. Ava má zase po krk přehnané starostlivosti své matky. Chce žít jako všichni ostatní teenageři, bavit se s přáteli, chodit na plavání, učit se na zkoušky, mít přítele. Její matka by vyšilovala, kdyby věděla, že Ava už někoho potkala, někoho, kdo jí dává pocítit, že je inteligentní - a žádoucí. Lisa se už velmi dlouho ohlíží přes rameno, ale v poslední době se cítí zvlášť nesvá. Tu a tam se objevují záhadné připomínky minulosti a naplňují ji neklidem. Její pečlivě vybudovaný život se začíná drolit a Lisa pochopí, že jedinou cestou, jak ochránit sebe a dceru, je postavit se strachu čelem. Přestože pouhá odvaha nebude stačit. Bude potřebovat pomoc Marylin, jediné osoby, které může důvěřovat. Jejich vzájemná důvěra je pro záchranu Avy nezbytná. Marylin slíbí, že udělá, cokoli bude třeba. Jenomže kdysi dávno Lisa taky něco slíbila, a pak slib porušila. Její zrada nebyla nikdy zapomenuta – ani odpuštěna. A teď má za své provinění zaplatit.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor: