Denní archiv Leden 23, 2019

0

SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT

„Sběratel tro­fe­jí“ si mě zís­kal nejen názvem, ale i svo­jí skvě­lou ano­ta­cí, jež už dopře­du před­zna­me­ná­va­la vel­mi napí­na­vý a mra­zi­vý thriller plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů. A oprav­du, nemý­li­la jsem se! 

„Sleduje... číhá...a počí­tá prs­ty...“

Detektiv kon­stá­bl Charlie Staffordová se opět pouš­tí do vyšet­řo­vá­ní nových lon­dýn­ských zlo­či­nů a nebu­de to vůbec jed­no­du­ché, neboť bude muset vést a vyšet­řo­vat dva para­lel­ní zlo­či­ny a hle­dat dva roz­díl­né zlo­čin­ce.

V kni­ze, jak už jsem zmí­ni­la výše, běží dvě růz­né dějo­vé linie, kte­ré spo­lu nijak nesou­vi­sí. První je vyšet­řo­vá­ní uni­ka­jí­cí­ho feťác­ké­ho, séri­o­vé­ho vra­ha Millera, jež se vyží­vá v bru­tál­ních raso­vých úto­cích na bez­bran­ných, a jež se doká­že mis­tr­ně scho­vá­vat a uni­kat před spra­ve­dl­nos­tí.

„Je tře­ba ho dopad­nout a zavřít, lidem se ule­ví. Nemohla se dívat, jak je k němu spra­ve­dl­nost sho­ví­va­vá.“

Jak dlou­ho ale bude Miller před Charlotte uni­kat, a jaká malič­kost či náho­da nako­nec dopo­mů­že jeho dopa­de­ní? Oddechnou si nako­nec jeho pře­ži­vší obě­ti?

A aby toho neby­lo málo, obje­vu­je se ve stej­ný oka­mžik ve Westnorwoodském par­ku mrt­vo­la. Jedná se o bru­tál­ně zavraž­dě­nou mla­dou ženu, jejíž mrt­vo­la je zoha­ve­ná bez levé­ho prs­te­níč­ku a navíc s vyříz­nu­tým srd­cem.

Charlie tedy najed­nou musí vyšet­řo­vat dva sou­běž­né pří­pa­dy najed­nou a hle­dat dva růz­né viní­ky a pacha­te­le.

K vyšet­řo­vá­ní bru­tál­ních vražd, kdy kaž­dý týden v pon­dě­lí při­bu­de jed­na dal­ší oběť a pro vra­ha jed­na dal­ší tro­fej, jí je ku pomo­ci s vyšet­řo­vá­ním při­dě­len tým pod vede­ním detek­ti­va inspek­to­ra Geoffreyho Huntera a na pří­pa­du spo­lu úzce spo­lu­pra­cu­jí.

„Určitě se shod­ne­me, že je to osob­ní zále­ži­tost. Tohle neu­dě­lal nikdo náho­dou. Svázat ji, ucpat ji ústa, uříz­nout prst, vyrvat srd­ce, ces­tou ho zaho­dit a na jeho mís­tě nechat snub­ní prs­ten. Vzhledem k té řadě per­ver­zit člo­vě­ka napad­ne, že vraž­dil někdo, koho zna­la, někdo, kdo ji z něja­ké­ho důvo­du nená­vi­děl..... Nebo někdo, kdo ji milo­val? Lidi jsou schop­ni čeho­ko­li, když nedo­sta­nou, co chtě­jí.“

Na jed­not­li­vých strán­kách kni­hy může­me být svěd­ky toho, jak pro­fes­ním způ­so­bem vedou důsled­né vyšet­řo­vá­ní, poklá­da­jí nej­růz­něj­ší otáz­ky, hle­da­jí moti­vy spácha­ných vražd a hlav­ně pode­zře­lé, u nichž nahlí­že­jí nejen do jejich osu­dů, ale i živo­tů.

Moc se mi líbi­lo, jak krů­ček po krůč­ku ved­li samot­né vyšet­řo­vá­ní, hle­da­li a shro­maž­ďo­va­li jed­not­li­vé důka­zy, ved­li výsle­chy se vše­mi pode­zře­lý­mi, a hlav­ně ově­řo­va­li všech­ny zajiš­tě­né důka­zy a ali­bi.

Člověk si hned doká­zal udě­lat doko­na­lou před­sta­vu o tom, jak asi jed­not­li­vé pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní pro­bí­há, a ne nadar­mo autor­ka pra­co­va­la a strá­vi­la 35 let u Metropolitní poli­cie, což krás­ně zúro­či­la a pře­nes­la do své kni­hy.

Vrah, náš sbě­ra­tel tro­fe­jí, vždyc­ky vel­mi dlou­ho pozo­ru­je a sle­du­je návy­ky svých obě­tí, a dokon­ce si o nich vede slož­ky plné důle­ži­tých infor­ma­cí. V tichos­ti hez­ky vyčká­vá a mapu­je pro­stře­dí, aby ho pak nic nemoh­lo pře­kva­pit a zasko­čit.

A když už se koneč­ně roz­hod­ne, tak ude­ří a jeho oběť už je pře­dem ztra­ce­ná, nemá žád­né­ho úni­ku, svůj osud má nadob­ro zpe­če­tě­ný. A potom už vrah jen počí­tá a pro­bí­rá své tro­fe­je, o kte­ré se s lás­kou sta­rá jako o své děti.

„Otáčel tou prů­hled­nou ple­xisklo­vou kra­bič­kou pořád doko­la, uklid­ňo­va­lo ho to. Dával si pozor, aby bylo víč­ko vždyc­ky pořád­ně zavře­né, a on mohl kra­bič­ku obrá­tit vzhů­ru noha­ma a dob­ře si je všech­ny pro­hléd­nout. Co prst, to vzpo­mín­ka. Co vzpo­mín­ka, to jiný pří­běh lás­ky a zra­dy.“

Je to tak tro­chu zvrá­ce­né, neboť vrah hle­dá kdeja­kou malič­kost, s jakou by se jeho obě­ti vůči němu a jeho citům moh­li něja­kým způ­so­bem pro­vi­nit a on tak mohl zahá­jit své vra­žed­né běs­ně­ní. Jen tak si u něj moh­li obě­ti zra­du vykou­pit a zapla­tit za ní tu cenu nej­vyš­ší tj. svo­jí hrůz­nou smr­tí a „šíle­nou“ tro­fe­jí pro vra­ha.

„Znovu se zálib­ně podí­val na její prs­ty a tělem mu pro­je­la obvyk­lá vlna oče­ká­vá­ní. Nemohl se dočkat, až svou sbír­ku roz­ší­ří o dal­ší čer­stvou tro­fej.“

A ač se to zdá nemož­né, všech­ny obě­ti, až kaž­dá jiná, pře­ce mají něco, co je dohro­ma­dy spo­ju­je, ale i roz­dě­lu­je. Přijde na to talen­to­va­ná a vel­mi bys­trá Charlotte?

Dopadne Charlie Staffordová raso­vé­ho násil­ní­ka Millera? Podaří se jí zasta­vit zvrá­ce­né­ho vra­ha a sbě­ra­te­le prs­tů? A co ji to všech­no bude  stát? Nestane se sbě­ra­te­lo­vou  posled­ní obě­tí?

Tato kni­ha je jed­na z nej­lep­ších knih, co jsem v posled­ní době čet­la, neboť napě­tí v kni­ze se postup­ně stup­ňo­va­lo až do samot­né­ho závě­ru, kde se prud­ce vyost­ři­lo. Konec byl dost neče­ka­ný, ale o to víc pak jed­not­li­vé indi­cie, jež nám autor­ka po celou dobu čte­ní před­klá­da­la, do sebe koneč­ně zača­ly krás­ně zapa­dat.

Člověk by ani nevě­řil, jak blíz­ko byl odha­le­ní samot­né­ho sbě­ra­te­le, jen ty nabí­ze­né indi­cie umět bra­vur­ně posklá­dat dohro­ma­dy. Nejvíce mě však dosta­lo a ohro­mi­lo závě­reč­né vysvět­le­ní celé­ho pří­bě­hu pro­střed­nic­tvím sbě­ra­te­le a jeho vlast­ní zdů­vod­ně­ní moti­vu jeho bes­ti­ál­ní­ho řádě­ní.

To, jak málo sta­či­lo k tomu, aby mohl sáh­nout na někte­rou z obě­tí, z toho mě doslo­va mra­zi­lo v zádech. A vůbec mi nedě­la­lo dob­ře vra­ho­va bes­ti­ál­ní zvrá­ce­nost a jeho krva­vé úto­ky, jež jsou v kni­ze dopo­drob­na vylí­če­né, a to jak samot­né vraž­dě­ní z pohle­du vra­ha a jeho zvrá­ce­ných myš­le­nek, tak i z pohle­du obě­ti, kte­rá ví, že už je konec a už nemá cenu se brá­nit, jen rezig­no­vat a čekat na smrt.

Některé z kapi­tol jsou psá­ny z pohle­du vra­ha, to jak se chys­tá k bes­ti­ál­ní­mu řádě­ní, a jak se vlast­ně na to těší, co při vraž­dách vnitř­ně pro­ží­vá, tak máme i na dru­hou stra­nu mož­nost nahléd­nout do nit­ra samot­ných obě­tí, ane­bo hlav­ní hrdin­ky Charlotte.

Samotné čte­ní „Sběratele tro­fe­jí“ byl oprav­du neza­po­me­nu­tel­ný čte­nář­ský záži­tek, kte­rý by si neměl nikdo nechat ujít.

„Nikdy nesuď­te kni­hu pod­le oba­lu. Největší pře­kva­pe­ní někdy při­jde od lidí, od kte­rých bys­te to neče­ka­li.“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Omega

Sběratel tro­fe­jí

Sarah Flint

Přeložil: Jakub Kapras

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci kni­hy Omega v roce 2018

ISBN: 978-80-7390-879-9

Počet stran: 375

Autor:
0

Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem

Oscarem oce­ně­ný reži­sér Brad Bird a vypra­věčští mistři z Pixar Animation Studios uvá­dě­jí film o vel­kém snu, přá­tel­ství a potě­še­ní z dob­ré­ho jíd­la. Máte-li v domác­nos­ti před­pu­ber­tál­ní děti, na hori­zon­tu víkend a prů­kaz­ka do video­půj­čov­ny stá­le pla­tí, pře­čtě­te si recen­zi a...podívejte se na film s nimi.

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

KRALUJE NOMINACÍM NA CENY ANDĚL 2018 — Populární zpěvačka a herečka Barbora Poláková získala na základě hlasování České hudební akademie tři nominace na Ceny Anděl 2018. Konkrétně je nominována v kategorii Album roku za svou druhou řadovku ZE.MĚ, dále má želízko v ohni v kategorii Videoklip roku za revolučně natočený videoklip 2–8–5, který živě streamovala na svém Instagramu a společně s Radůzou a Never Sol se uchází o titul Sólová interpretka roku. Písničkářka Radůza si svou nominaci vysloužila za album spojené s audioknihou Muž s bílým psem, Never Sol pak za své druhé řadové album Chamaleo, s nímž sklízí uznání i v zahraničí.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %


Vlad 1: Můj bratr Igor (Vlad: Igor, mon frère)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2002. Původně v této podobě vyšlo jako "Vlad: Igor, mon frère" v roce 2000. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.

Scénář: Yves Swolfs
Kresba: Griffo


Tak se ke mně nakonec dostala i série "Vlad", která česky vycházela v letech 2002 a 2003, a to pěkně v pevných deskách u nakladatelství BB/art. Série má v současné době podle všeho celkem sedm sešitů, ale v češtině jsme se dočkali jen čtyř, ale to je prostě celkem klasický osud některých sérií v češtině. Jednoduše nedošlo k tomu, že by byly vydány všechny díly, protože série tolik nezaujaly. "Vlad" je jednou z těch, kdy jednotlivé díly bylo možné sehnat za výrazně nižší cenu, než za jakou původně šly do prodeje. Původní cena komiksu "Vlad 1: Můj bratr Igor" byla 199 Kč, ale nakonec se dal sehnat za 99 Kč a někde možná i za 59 Kč. Jsou to někdy celkem smutné osudy knih, ale "Vlad" není výjimkou.

Trochu smutnější je to ve chvíli, kdy je série celkem dobrá, a přesto si fanoušky nenajde. A myslím si, že to případ série "Vlad" je, alespoň pokud mohu soudit na základě knihy "Vlad 1: Můj bratr Igor", která mi přišla velmi dobrá. Děj se odehrává podle anotace ve vzdálené budoucnosti, ale osobně mi přijde, že to je spíše budoucnost relativně blízká, kdy jen některé stavby jsou celkem futuristické, ale jinak zde nic výrazně odlišného tolik nenajdete. GPS technologie, která je dokonalejší než současná, pochází z Asie a je poruchová, což není nic nového. Ale o technologii tu moc nejde, jde zde především o hlavní postavu, kterou je Vlad. Vlad je bývalý voják, který je v současnosti podle všeho takovou námezdnou silou pro mafii. Ano, v tomhle směru se v Rusku moc nezměnilo.

Vlada ale nepotkáváme jako muže, který pracuje pro mafii, potkáváme ho ve chvíli, kdy si jede pro své dědictví po zesnulé matce. Jenže to má háček. Dědictví dostane pouze ve chvíli, kdy bude přítomné i jeho dvojče Igor. Jenže Vlad s Igorem nemá nejlepší vztah. To by se asi ještě dalo překonat, ale problém je, že nikdo pořádně neví, kde se Igor nachází. Po atentátu na prezidenta, což je zmíněno spíše tak mimochodem, Igor někam zmizel. Vlad musí ale bratra za každou cenu najít, protože si rozhodně nenechá ujít peníze z dědictví. Takže se pouští do takového lehce futuristického noir pátrání, které ho zavede mezi lidi, jež nejsou pro smrt daleko a odklidí kohokoli, kdo se jim připlete do cesty. Ale Vlad není jen nějaký otloukánek.

Komiks "Vlad 1: Můj bratr Igor" vykresluje Rusko jako chladné, odtažité, ale i trochu vřelé, pokud máte dost peněz, za které si koupíte, co chcete. Ten obrázek je takový jednoduchý a chvílemi popravdě ani nemáte cit, že jste v Rusku. Tím, že je to vlastně lehce sci-fi, se pak dá dost omluvit. Ale azbuka se zde objevuje, což je příjemné. Není to zbytečně stylizované do francouzštiny, respektive češtiny. Kresba pak docela pomáhá tomu chladnému prostředí a ještě ho prohlubuje, protože postavy jsou kresleny tak zvláštně odtažitě, kdy ani hlavní hrdina se vám nemusí dostat pod kůži jako někdo, koho chcete mít rádi. Ale to nevadí. Příběhu to možná i trochu pomáhá. Je dobře napsaný, i když v první knize se teprve rozjíždí a mnoho se neuzavře. I tak na vás ale dokáže mít efekt, pokud se emocí týká.…
Autor:
0

Fashion management

Jedinečná publikace se věnuje všem hlavním aspektům, které ovlivňují výrobu a prodej módního zboží. Představuje jednotlivé kategorie módy (haute couture, ready to wear, fast fashion, pomalá a udržitelná móda) i celý cyklus od tvorby trendů přes návrh a výrobu zboží až po jeho prodej. Přibližuje úkoly obchodníka, který řeší výběr a objednávky zboží, ukazuje rizika, která při tom podstupuje, ale vysvětluje i další náležitosti spojené s módním byznysem. Kniha dále seznamuje čtenáře s postavením módního průmyslu ve celospolečenském kontextu a ukazuje nejen jeho líbivou tvář, ale i stinné stránky, zejména škodlivý dopad na ekologii a nelidské pracovní podmínky při výrobě zboží v rozvojových zemích. Nechybí představení základních právních otázek souvisejících s podnikáním v módním průmyslu, tvorbou značky a bojem proti padělkům, jakož i specifiky některých závazkových vztahů. Na trhu ojedinělá publikace je určena zejména lidem, kteří podnikají v módním průmyslu nebo v něm pracují jako obchodníci, marketéři, návrháři apod. Knížku však ocení i studenti a laická veřejnost, která se o módu zajímá.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor: