Denní archiv Leden 22, 2019

0

Nominace na Ceny Akademie Oscar 2019

Nejlepší film


Black Panther
BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody
Favoritka

Roma
Vice

Zelená kniha
Zrodila se hvězda






















Nejlepší režie
                Adam McKay (Vice)
                Alfonso Cuarón (Roma)
                Pawel Pawlikowski (Studená válka)
     Spike Lee (BlacKkKlansman)
     Yorgos Lanthimos (Favoritka)

Nejlepší herec v hlavní roli
                Bradley Cooper (Zrodila se hvězda)
                Christian Bale (Vice)
                Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
                Viggo Mortensen (Zelená kniha)
                Willem Dafoe (At Eternity´s Gate)

Nejlepší herečka v hlavní roli
                Glenn Close (Žena)
                Lady Gaga (Zrodila se hvězda)
                Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)
                Olivia Colman (Favoritka)
                Yalitza Aparicio (Roma

Nejlepší herec ve vedlejší roli
                Adam Driver (BlacKkKlansman)
                Mahershala Ali (Zelená kniha)
                Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)
                Sam Elliott (Zrodila se hvězda)
                Sam Rockwell (Vice)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli
                Amy Adams (Vice)
                Emma Stone (Favoritka)
                Marina de Tavira (Roma)
                Rachel Weisz (Favoritka)
                Regina King (If Beale Street Could Talk)

Nejlepší cizojazyčný film
                Capernaum (Libanon, režie Nadine Labaki)
                Never Look Away (Německo, režie Florian Henckel von Donnersmarck)
                Roma (Mexiko, režie Alfonso Cuarón)
                Studená válka (Polsko, režie Pawel Pawlikowski)
                Zloději (Japonsko, režie Hirokazu Kore-eda)

Nejlepší animovaný film
                Mirai
                Psí ostrov
                Raubíř Ralf a internet
                Spider-Man: Paralelní světy
                Úžasňákovi 2

Nejlepší adaptovaný scénář
                BlacKkKlansman
                Can You Ever Forgive Me?
                If Beale Street Could Talk
                The Ballad of Buster Scruggs
                Zrodila se hvězda

Nejlepší původní scénář
                Favoritka
                Roma
                Vice
                Zelená kniha
                Zoufalství a naděje

Nejlepší výprava
                Black Panther
                Favoritka
                Mary Poppins se vrací
                První člověk
                Roma

Nejlepší kostýmy
                Black Panther
                Favoritka
                Marie, královna skotská
                Mary Poppins se vrací
                The Ballad of Buster Scruggs

Nejlepší střih
                BlacKkKlansman
                Bohemian Rhapsody
                Favoritka
                Vice
                Zelená kniha

Nejlepší make-up
                Marie, královna skotská
                Tina a Vore
                Vice

Nejlepší původní hudba
                Black Panther (Ludwig Göransson)
                BlacKkKlansman (Terence Blanchard)
                If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)
                Mary Poppins se vrací (Marc Shaiman)
                Psí ostrov (Alexandre Desplat)

Nejlepší původní píseň
                All the Stars z filmu Black Panther
                I´ll Fight z filmu RBG
                Shallow z filmu Zrodila se hvězda
                The Place Where Lost Things Goz filmu Mary Poppins se vrací
                When A Cowboy Trades His Spurs For Wings z filmu The Ballad of Buster Scruggs

Nejlepší kamera
                Favoritka (Robbie Ryan)
                Never Look Away (Caleb Deschanel)
                Roma (Alfonso Cuarón)
                Studená válka (Lukasz Zal)
                Zrodila se hvězda (Matthew Libatique)

Nejlepší krátký animovaný film
                Animal Behavior
                Bao
                Late Afternoon
                One Small Step
                Weekends

Nejlepší krátký film
                Detainment
                Fauve
                Marguerite
                Mother
                Skin

Nejlepší střih zvuku
                Black Panther
                Bohemian Rhapsody
                První člověk
                Roma
                Zrodila se hvězda

Nejlepší mix zvuku
                Black Panther
                Bohemian Rhapsody
                První člověk
                Roma
                Tiché místo

Nejlepší vizuální efekty
                Avengers: Infinity War
                Kryštůfek Robin
                První člověk
                Ready Player One: Hra začíná
                Solo: Star Wars Story

Nejlepší dokument
                Free Solo
                Hale County This Morning, This Evening
                Minding the Gap
                Of Fathers and Sons
                RBG

Nejlepší krátký dokument
                A Night at the Garden
                Black Sheep
                End Game
                Lifeboat
                Period. End of Sentence


Autor:
Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude0

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních
cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných
a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku Českého lva se
fil­my utka­jí v 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi
zís­ka­ly fil­my Toman, Hastrman a Všechno bude. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou
ozná­me­ny 25. úno­ra 2019. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se
usku­teč­ní v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu a bude jej nově mode­ro­vat Václav Kopta.
Členové ČFTA o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 26. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­li do
14. led­na 2019. 143 hla­su­jí­cích aka­de­mi­ků vybí­ra­lo z 40 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných
fil­mů a z 29 doku­men­tů. Mezi kan­di­dá­ty na České lvy vede s počtem 13 nomi­na­cí film Toman
reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Ondřeje Trojana. Po 10 nomi­na­cích zís­ka­ly dva fil­my – Hastrman v režii
Ondřeje Havelky i film Všechno bude, jehož reži­sé­rem je Olmo Omerzu. Následují fil­my Zlatý
pod­raz Radima Špačka s 9 nomi­na­ce­mi, Jan Palach Roberta Sedláčka s 8 nomi­na­ce­mi a Hmyz
Jana Švankmajera s 5 nomi­na­ce­mi.
V kate­go­rii nej­lep­ší film byla nomi­no­vá­na pěti­ce fil­mů – Jan Palach (pro­du­cen­ti Viktor
Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan Maxa), Tlumočník (pro­du­cen­ti
Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner), Toman (pro­du­cent Ondřej Trojan), Všechno
bude (pro­du­cent Jiří Konečný) a Zlatý pod­raz (pro­du­cent Jaroslav Bouček). Ocenění Český lev
za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film zís­ká jeden z těch­to 5 fil­mů – Až při­jde vál­ka (režie Jan Gebert),
King Skate (režie Šimon Šafránek), Nic jako dřív (režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská), Planeta
Česko (režie Marián Polák) a Švéd v žigu­lí­ku (režie Petr Horký).
I letos budou udí­le­ny ceny za tele­viz­ní tvor­bu ve dvou kate­go­ri­ích. Své poči­ny při­hlá­si­ly Česká
tele­vi­ze, TV Nova a TV Prima. Tři pro­jek­ty v kaž­dé kate­go­rii s nej­vyš­ším počtem hla­sů od
aka­de­mi­ků budou zve­řej­ně­ny 25. úno­ra 2019. Vítězové kate­go­rií nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo
mini­sé­rie a nej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál budou vyhlá­še­ni pří­mo na slav­nost­ním
gala­ve­če­ru 23. břez­na 2019. Prezidium ČFTA bude udě­lo­vat během slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu
také cenu za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.
Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli kro­mě nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen.
Ocenění za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­ka­li Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová a
Maxmilian Denkr, auto­ři pla­ká­tu fil­mu Toman. Cenu fil­mo­vých fanouš­ků si odne­sl reži­sér
Daniel Svátek za svůj film Úsměvy smut­ných mužů.
V kate­go­rii nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli jsou na Českého lva nomi­no­vá­ny –
Simona Zmrzlá za film Hastrman, Ivana Chýlková za film Chata na pro­dej, Jenovéfa Boková
za roli ve fil­mu Chvilky, Zuzana Bydžovská za film Jan Palach a Kateřina Winterová za film
Toman. Cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli má šan­ci zís­kat – Jana
Synková za film Chata na pro­dej, Tatiana Vilhelmová za roli ve fil­mu Tátova volha, Kristýna
Boková za film Toman, Eliška Křenková a Lenka Vlasáková, obě za role ve fil­mu Všechno bude.
Ocenění Český lev za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli bude pat­řit jed­no­mu
z těch­to nomi­no­va­ných – Karel Dobrý za film Hastrman, Martin Huba za film Hovory s TGM,
Viktor Zavadil za roli ve fil­mu Jan Palach, Jiří Macháček za film Toman a Tomáš Mrvík za film
Všechno bude. Vítězem kate­go­rie nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli se může
stát – Jan Kolařík za roli ve fil­mu Hastrman, Jiří Lábus za film Hmyz, Jan Vondráček za film Jan
Palach, Jan František Uher za film Všechno bude nebo Jan Hartl za film Zlatý pod­raz.
Ocenění za nej­lep­ší režii na gala­ve­če­ru zís­ká někte­rý z těch­to nomi­no­va­ných – Jan
Švankmajer za film Hmyz, Robert Sedláček za film Jan Palach, Martin Šulík za režii fil­mu
Tlumočník, Ondřej Trojan za film Toman či Olmo Omerzu za film Všechno bude.
ČFTA ozná­mi­la také nomi­na­ce nesta­tu­tár­ní Ceny Magnesia za nej­lep­ší studentský́film,
kte­rou udě­lu­je ve spo­lu­prá­ci s Karlovarskými mine­rál­ní­mi voda­mi a Státním fon­dem
kine­ma­to­gra­fie. Vítězem stu­dent­ské ceny se sta­ne jeden z těch­to nomi­no­va­ných fil­mů – Cukr
a sůl (režie Adam Martinec), Home Sleep Home (režie Adam Koloman Rybanský), Noc s
aga­mou (režie Tomáš Janáček), Spolu sami (režie Diana Cam Van Nguyen) a Sto dva­cet osm
tisíc (režie Ondřej Erban).
Slavnostní pře­dá­ní 26. výroč­ních cen České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie se usku­teč­ní
v sobo­tu 23. břez­na 2019 v praž­ském Rudolfinu. Celý večer bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od
20 hodin na ČT1 a mode­rá­to­rem cere­mo­ni­á­lu bude popr­vé herec Václav Kopta.
PŘEHLED NOMINACÍ:

NEJLEPŠÍ FILM
Jan Palach – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan
Maxa
Tlumočník – pro­du­cent Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner
Toman – pro­du­cent Ondřej Trojan
Všechno bude – pro­du­cent Jiří Konečný
Zlatý pod­raz – pro­du­cent Jaroslav Bouček

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Až při­jde vál­ka – režie Jan Gebert – pro­du­cen­ti Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, Hanka
Kastelicová, Tereza Polachová, Dana Budisavljević, Miljenka Čogelja
King Skate – režie Šimon Šafránek – pro­du­cent­ka Kateřina Černá
Nic jako dřív – režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská – pro­du­cen­ti Pavla Janoušková
Kubečková, Tomáš Hrubý, Tereza Polachová, Hanka Kastelicová
Planeta Česko – režie Marián Polák – pro­du­cent Radim Procházka
Švéd v žigu­lí­ku – režie Petr Horký – pro­du­cent Martin Jůza

NEJLEPŠÍ REŽIE
Hmyz – Jan Švankmajer
Jan Palach – Robert Sedláček
Tlumočník – Martin Šulík
Toman – Ondřej Trojan
Všechno bude – Olmo Omerzu

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hastrman – Simona Zmrzlá
Chata na pro­dej – Ivana Chýlková
Chvilky – Jenovéfa Boková
Jan Palach – Zuzana Bydžovská
Toman – Kateřina Winterová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hastrman – Karel Dobrý
Hovory s TGM – Martin Huba
Jan Palach – Viktor Zavadil
Toman – Jiří Macháček
Všechno bude – Tomáš Mrvík

 

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Chata na pro­dej – Jana Synková
Tátova volha – Tatiana Vilhelmová
Toman – Kristýna Boková
Všechno bude – Eliška Křenková
Všechno bude – Lenka Vlasáková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Hastrman – Jan Kolařík
Hmyz – Jiří Lábus
Jan Palach – Jan Vondráček
Všechno bude – Jan František Uher
Zlatý pod­raz – Jan Hartl

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Chata na pro­dej – Tomáš Pavlíček, Lucie Bokšteflová
Jan Palach – Eva Kantůrková
Tlumočník – Marek Leščák, Martin Šulík
Toman – Zdenka Simandlova, Ondřej Trojan
Všechno bude – Petr Pýcha

NEJLEPŠÍ KAMERA
Hastrman – Diviš Marek
Tlumočník – Martin Štrba
Toman – Tomáš Sysel
Všechno bude – Lukáš Milota
Zlatý pod­raz – Vladimír Smutný

NEJLEPŠÍ STŘIH
Hastrman – Jan Daňhel
Hmyz – Jan Daňhel
Toman – Vladimír Barák
Všechno bude – Jana Vlčková
Zlatý pod­raz – Anna Johnson Ryndová

NEJLEPŠÍ ZVUK
Domestik – Jan Šulcek, Jakub Jurásek, David Titěra
Hastrman – Jiří Melcher
Hmyz – Ivo Špalj
Toman – Jiří Klenka
Zlatý pod­raz – Marek Hart, Viktor Prášil

NEJLEPŠÍ HUDBA
Domestik – Cyril Kaplan, Jiří Konvalinka, Kryštof Kaplan
Hastrman – Petr Wajsar
Toman – Michal Novinski
Všechno bude – Monika Midriaková, Šimon Holý, Paweł Szamburski
Zlatý pod­raz – Jakub Kudláč

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE
Čertí brko – Henrich Boráros, Robert Smolík
Hastrman – Petr Pištěk
Hmyz – Jan Švankmajer, Václav Švankmajer
Toman – Tomáš Svoboda
Zlatý pod­raz – Jiří Sternwald, Karel Vaňásek

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Čertí brko – Andrea Králová
Hastrman – Eva Kotková
Jan Palach – Tomáš Chlud
Toman – Katarína Štrbová Bieliková
Zlatý pod­raz – Simona Rybáková

NEJLEPŠÍ MASKY
Čertí brko – Zdeněk Klika
Hastrman – Jana Červenková
Jan Palach – Jana Bílková
Toman – Jana Bílková
Zlatý pod­raz – Jaroslav Šámal

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nesta­tu­tár­ní cena
Cukr a sůl – Adam Martinec
Home Sleep Home – Adam Koloman Rybanský
Noc s aga­mou – Tomáš Janáček
Spolu sami – Diana Cam Van Nguyen
Sto dva­cet osm tisíc – Ondřej Erban

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nesta­tu­tár­ní cena
Toman – Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová, Maxmilian Denkr – oce­ně­ný
pla­kát
Domestik – Ondřej Lipenský
Hmyz – Jan Švankmajer
Chata na pro­dej – Jaroslav Mašek
King Skate – František Talíř

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nesta­tu­tár­ní cena
Úsměvy smut­ných mužů – režie Daniel Svátek – oce­ně­ný film

PŘEHLED POČTŮ NOMINACÍ
Toman – 13 nomi­na­cí
Hastrman – 10 nomi­na­cí
Všechno bude – 10 nomi­na­cí
Zlatý pod­raz – 9 nomi­na­cí
Jan Palach – 8 nomi­na­cí
Hmyz – 5 nomi­na­cí
Tlumočník – 4 nomi­na­ce
Čertí brko – 3 nomi­na­ce
Chata na pro­dej – 3 nomi­na­ce
Domestik – 2 nomi­na­ce
Až při­jde vál­ka – 1 nomi­na­ce
Hovory s TGM – 1 nomi­na­ce
Chvilky – 1 nomi­na­ce
King Skate – 1 nomi­na­ce
Nic jako dřív – 1 nomi­na­ce
Planeta Česko – 1 nomi­na­ce
Švéd v žigu­lí­ku – 1 nomi­na­ce
Tátova volha – 1 nomi­na­ce…

Autor:
MANON - Zralý choreografický debut Filipa Veverky 3. února 2019 v Mahenově divadle0

MANON - Zralý choreografický debut Filipa Veverky 3. února 2019 v Mahenově divadle

„Plzeňské publikum je zvyklé na výpravné balety vycházející z literárních předloh. To je případ i nejnovější premiéry baletu Manon, jehož choreografii vytvořil Filip Veverka, bývalý tanečník, který během své kariéry sklízel úspěchy v Česku i v zahraničí. Jedná se o jeho celovečerní debut, kdy měl na starosti také režii a libreto. Toho všeho se zhostil se ctí a přinesl do Divadla Josefa Kajetána Tyla svěží vítr v podobě výpravného, a přitom vkusného a choreograficky nápaditého baletu."

Barbora Truksová, TANEČNÍ AKTUALITY 5. 12. 2017

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

#1897: Alpha 4: Seznam - 40 %


Alpha 4: Seznam (Alpha: La liste)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: La liste" v roce 1999. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.

Scénář: Mythic
Kresba: Jurij Žigunov


Když jsem si u recenze knihy "Alpha 3: Výplata vlků" myslel, že byla chyba, aby vyšla ještě čtvrtá kniha, když se v sérii česky stejně nepokračovalo, po přečtení knihy "Alpha 4: Seznam" mohu s klidem říct, že vůbec nevadí, že tu máme další knihu, protože se jedná o uzavřený příběh, který ničemu nevadí, nic zásadně nerozvíjí, prostě se jedná o epizodu ve špionážním životě Alphy, kdy se dovídáme, jaké byly jeho další eskapády které už nemají nic společného s ruskou misí, i když v rámci Východního bloku má příběh stále svoje kořeny, tentokrát ale v Německu, ještě před pádem Berlínské zdi, což sledujeme v úvodu sešitu.

Na začátku sledujeme jednoho bývalého příslušníka německé Stasi, který se těsně před pádem Berlínské zdi rozhodl, že by nebylo nejlepší odejít s prázdnou, ale že by vlastně bylo docela fajn si nechat disketu se seznamem lidí, kteří spolupracovali s komunistickým režimem v Německu. Ti lidé jsou zajímaví tím, že se jednalo o Američany, kteří si chtěli i s nepřítelem trochu namastit kapsy. Jak si tak čtenář uvědomí, Mythic trochu opakuje téma, které bylo součástí děje první tří knih. To není špatné, je to prezentováno trochu jiným způsobem a rychleji v rámci jednoho kratšího příběhu. To je fajn, protože co si budeme povídat, tenhle příběh by si víc místa nezasloužil.

Není to vyloženě zlé, myšlenka bývalého příslušníka Stasi, který se skrývá a nabídne vládním jednotkám USA seznam, aby našel bezpečí pro sebe a svou rodinu, je dobrá, ale jsou zde prvky, které jsou hrozné. A to je celá plavba na lodi. Zdlouhavá, zbytečná scéna, kde se tvůrci snaží o nějaké odlehčení, které je zde navíc, jednoduše nepřinese nic podstatného, to se stejně odehrává především v pozadí. A navíc se pak ukáže, že to není ani scenáristicky moc chytré, jen to hrálo takovou menší habaďůru, kterou nemohly čtenář ani postavy odhalit na základě žádných náznaků. Prostě jen potřeba natáhnout sešit. Celé to pak připomíná díl nějakého horšího dílu německého seriálu, který běží v páté repríze na české televizní stanici.

Alpha se zde stává postavou, která je spíše protivná a stále není jasné, co je na něm tak skvělého, že je hlavním hrdinou celé série. Prostě je to jen postava, o které se mluví jako o schopné, ale moc si to na vlastní oči neověříme. Nakonec i finále je z hlediska mise katastrofou, ale všechno se vyřeší vlastně jen díky náhodě. Ale dobře to dopadne a jede se dál. Tenhle díl se příliš nepovedl a jen se trochu plácá na místě. Myslím, že s povedenou zápletkou šlo vymyslet mnohem lepší akci, kde by opravdu šlo o postavy, na kterých by vám mohlo i trochu záležet. Tady moc nejsou, tak vám na nich ani moc nezáleží.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Alpha 1: Výměna"
"Alpha 2: Bogdanovův klan"
"Alpha 3: Výplata vlků"
Autor:
0

Keramika pro život s přírodou

Kde stále brát inspiraci, aby člověk nebyl jen bezduchým „kopírákem“? Jak vzniká ložisko hlíny? Kde a jak v přírodě najít a nakopat si trochu vlastní keramické hmoty? Jak zjistit její vlastnosti? Jak z ní vytvořit a vypálit vlastní výrobek? Na to vše autorka v knize odpovídá a doplňuje: „nerada vyrábím předměty, které postrádají svůj účel...“ Autorka složila knihu jako barevnou koláž. Zabývá se v ní nejen technikami keramické tvorby, ale předkládá také způsoby hledání inspirace v přírodě. Nahlíží do života hmyzu, ptactva a rostlin a těmto poznatkům přizpůsobuje svoje výrobky. Kniha je určena pro všechny, bez rozdílu věku nebo schopností, jimž je vrozená touha objevovat, tvořit a zanechat po sobě smysluplné stopy. Je vhodná také pro rodiče, kteří rádi prožívají čas se svými dětmi, poznávají s nimi přírodu a osvojují si nové tvůrčí dovednosti, třeba při tvorbě z keramické hlíny.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 237.00 Kč

Autor:
0

Normálně jiní

Pokud ti nezlomí srdce, není to láska… ​Pro fanoušky románů Hvězdy nám nepřály a Než jsem tě poznala Žádná rodina není ideální. Každá má svoje problémy. Devatenáctiletá Maddy dělí svůj život mezi práci ve fotolabu a péči o svou mladší autistickou sestru B, která vyžaduje celodenní péči. Stará se o ni společně s matkou a je smířená s tím, že už to tak bude napořád. Nemá čas na kamarády, na kluky, na věci, co ostatní v jejím věku běžně dělají. To poslední, na co myslí, je láska. Jenže jí to nevadí. Rodina je přece nejdůležitější... S tím by ovšem nesouhlasil devatenáctiletý Albert. Jediné, o čem sní, je odjet z domu, od otce, který ho nikdy nepochválí. Albert je podle něj jen břídil a flákač, který nikdy nic nedokáže. Pryč od bratra, který si libuje v urážkách všeho a všech. Jednoho dne se Maddy a Albert potkají a toto setkání jim změní pohled na vše. Albert začne poněkud odtažité, a přitom okouzlující Maddy nadbíhat. Čím více se sbližují, tím více si uvědomují, že na své problémy nejsou sami a že jeden druhému mohou dodat odvahu věci změnit. Albert poprvé v životě poznává, jak silné může být rodinné pouto. Zamilují se do sebe, ale kromě lásky je čeká ještě jedna těžká zkouška. Jak se s ní vyrovnají? Novozélandská autorka Tammy Robinsonová se s vtipem a hlubokým porozuměním zamýšlí nad způsobem, jakým dokážeme plnit své sny, nad cenou, kterou jsme za to ochotni zaplatit, a nad sílou lásky, která nám umožňuje najít svou pravou rodinu. Přeložila Ivana Svobodová.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Sutašky

V této knize vám autorka představí šití šperků ze sutašek (textilních prýmků). Naučíte se pracovat s jehlou, prýmky a dalšími materiály, jako jsou drahé kameny, kabošony, Swarovski krystaly, korálky, buttonky a další. Šití šperků ze sutašek (textilních prýmků) je jedním z nejobtížnějších druhů šitého šperku, avšak když máte trpělivost a chuť učit se, tak i přes počáteční nezdary vám nakonec bude odměnou nádherný a netradiční šperk. Předkládá se vám devět projektů seřazených podle obtížnosti s podrobným popisem a fotografiemi z jednotlivých kroků výroby. Sutaškové šperky jsou stále více populární po celém světě – původní česká kniha představí šití šperků ze sutašek klasickou technikou s důrazem na precizní a čisté zpracování.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Biomechanika člověka

Biomechanika člověka je oficiální učebnicí České společnosti pro biomechaniku shrnující současné poznatky z oboru. Je určena nejen studentům magisterských oborů aplikované mechaniky-biomechaniky a biomedicíny, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty lékařských oborů, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z oboru biomechaniky. Studenti po jejím prostudování pochopí chování biologických tkání z pohledu mechaniky, seznámí se s experimentálními a výpočtovými přístupy v oboru a porozumí vývojovému cyklu vzniku implantátů. Jde o jedinečnou publikaci, která doposud v ČR nebyla vydána a bude důležitou učebnicí na současném trhu s odbornou literaturou, zaměřenou na nelékařské zdravotnické profese. Autoři působí napříč organizacemi v ČR a představují velmi vyvážený autorský kolektiv.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 552.00 Kč

Autor:
Co by měl vědět příjemce dotace0

Co by měl vědět příjemce dotace

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co může očekávat v případě, že se dostane do problémů s plněním povinností spojených s čerpáním dotace. Kniha poskytne informace o postupech poskytovatele ve vztahu k příjemci dotace v případě, že je zjištěno neplnění povinností ze strany příjemce dotace a o postupech finančního úřadu ve vztahu k příjemci dotace při prověřování případného porušení rozpočtové kázně a stanovení následných „sankcí“. Kniha je určena pro příjemce dotací ze státních zdrojů, tj. státního rozpočtu včetně evropského spolufinancování, státních finančních aktiv, Národního fondu a státních fondů (v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 189.00 Kč

Autor:
Účetní případy pro praxi 20190

Účetní případy pro praxi 2019

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší. V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
GDPR - Řešení problémů v praxi obcí0

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci obcí. Vychází z mnoha zkušeností s implementací GDPR v různě velkých obcích a ze zkušeností s řešením reálných problémů, které se objevují při práci obcí. Popisuje jednotlivé povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, různé způsoby a možnosti jejich splnění, včetně praktických návodů a jejich odrazu ve vnitřních předpisech, postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a úkoly na jednotlivých úrovních řízení. Dále v knize naleznete souhrn evidencí a záznamů k praktickému využití.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 319.00 Kč

Autor:
Účetní manuál pro podnikatelské subjekty0

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl zpracován tento manuál účetního!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 659.00 Kč

Autor:
0

Papírové vlaštovky

Návody na složení 25 modelů úžasných a osvědčených papírových vlaštovek. Složení každého modelu je srozumitelně vysvětleno a postup vidíte na obrázcích. K dispozici je také 55 barevných papírů velikosti A4, ze kterých složíte ty nejhezčí a nejpestřejší vlaštovky.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 249.00 Kč

Autor: