Denní archiv Leden 21, 2019

0

NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?

Nic není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. A i za pozlát­kem doko­na­lé­ho man­žel­ství se může v tichos­ti ode­hrá­vat osob­ní tragé­die a roze­hrá­vat se pří­liš nebez­peč­ná hra plná intrik a pře­tvá­řek.

Ano, všich­ni máme něja­ká svá tajem­ství a vnitř­ní démo­ny; a mož­ná, že prá­vě Paul jich má více než dost.... Navenek by se moh­lo zdát man­žel­ství Paula a Miy jako napros­to doko­na­lé, ale je tomu sku­teč­ně tak? Anebo není všech­no zla­to, co se třpy­tí? 

Samotný děj pří­bě­hu „Nejúžasnější den“ je vyprá­věn z úst „doko­na­lé­ho“ man­že­la Paula, kte­rý se sám popi­su­je jako doko­na­lý man­žel, živi­tel rodi­ny a ochrán­ce, kte­ré­ho by moh­ly Mie všech­ny ženy závi­dět.

Po pře­čte­ní prv­ních strá­nek kni­hy se zdá, že spo­leč­ný život Miy a Paula je napros­to doko­na­lý bez sebe­men­ší chy­bič­ky. Paul má skvě­lou prá­ci, Mia je nejen krás­ná, ale hlav­ně dob­ře situ­o­va­ná žena, mají spo­lu dva krás­né, zdra­vé syny cho­dí­cí do pres­tiž­ní ško­ly, vel­ký dům v boha­té čtvr­ti a úchvat­nou cha­tu u jeze­ra. Co víc si ješ­tě můžou přát? ...

Bereme pro­to jako samo­zřej­most, že Paul naplá­nu­je báječ­ný víkend na cha­tě u jeze­ra bez dětí, tako­vý roman­tic­ký víkend ve dvou, nej­ú­žas­něj­ší den v jejich živo­tě, od kte­ré­ho kaž­dý oče­ká­vá tak tro­chu něco jiné­ho. Každý z nich má o víken­du jiné plá­ny a jiné zámě­ry, kte­ré se tak tro­chu vylu­ču­jí.

„Dnešek je náš zvlášt­ní den, kdy se máme ohléd­nout zpět a být vděč­ní za všech­no, co jsme vytvo­ři­li. Den, kdy si máme užít, že jsme spo­lu.“

Ale už ces­tou tam a pří­jez­dem na cha­tu se všech­no začí­ná tak tro­chu pěk­ně kom­pli­ko­vat a kazit se. Nic není tak, jak si Paul původ­ně naplá­no­val. Jeho plán začí­ná mít vel­ké trh­li­ny, všech­ny pochy­by vyplou­va­jí na povrch a napě­tí mezi ním a Miou se vyost­řu­je.

Vypadají sice jako doko­na­lý pár se skvě­lý­mi dět­mi a se živo­tem, co nemá prak­tic­ky žád­nou chy­bič­ku, ale pod slup­kou toho vše­ho všech­no vře a čeká na svo­jí pří­le­ži­tost. Jeden den, kte­rý si oba zvo­li­li za den, jež bude tím nej­ú­žas­něj­ším dnem pro oba, bude i záro­veň i pro oba zba­ve­ním se jed­no­ho těž­ké­ho bře­me­ne a kdo ví, tře­ba i novou šan­cí na nový život....

„Manželství: někdy dává­te, někdy bere­te. Někdy dosta­nu, co chci, jin­dy udě­lám pro svou ženu něco pěk­né­ho. Takhle to cho­dí.  Sáhnu hlu­bo­ko do stud­ny své trpě­li­vos­ti a zjis­tím, že je sko­ro vyschlá SKORO.

Nikdy není dob­ré, když vyschne úpl­ně, to mi věř­te. Spousta lidí z mé minu­los­ti to tvr­dě pocí­ti­la na vlast­ní kůži. Teď jsme však vyspě­lej­ší, už se nene­chá­vám tak vyčer­pat. Vím, jak se utě­šit. Vím, co a koho potře­bu­ji. A obvykle dosta­nu, co chci. Jsem si jis­tý, že už jste na to při­šli taky...“

Teprve postu­pem času, co Paula blí­že pozná­vá­me, (a nejen jeho, ale jeho man­žel­ství s Miou), zjiš­ťu­je­me, že všech­no je tak tro­chu jinak, než nám sám sebe pre­zen­tu­je a nejen nám, ale i sám sebe před oko­lím.

„Nemusíte však být posta­vou romá­nu, abys­te byli nevě­ro­hod­ní. Jen se nad tím zamys­le­te, my všich­ni jsme nevě­ro­hod­ní vypra­vě­či svých vlast­ních pří­bě­hů. Upravujeme. Překrucujeme prav­du. Snažíme se svě­tu uká­zat svou lep­ší ver­zi, i kdy­by jen pro­to, abychom udě­la­li dojem na part­ne­ra, šéfa nebo své děti....

Dokážeme zaří­dit, abychom před těmi na dru­hé stra­ně vypa­da­li doko­na­lí, šťast­ní a požeh­na­ní.

Všichni víme, že ničí život není doko­na­lý.“

Jak moc věří jeden dru­hé­mu? Jak doko­na­lé je jejich man­žel­ství? A může vůbec exis­to­vat a být doko­na­lé man­žel­ství i po spo­leč­ných dese­ti letech? Jak moc ten­to víkend otře­se jejich živo­ty?

A vy si začí­ná­te uvě­do­mo­vat, že zra­da může při­jít kdy­ko­liv, i od nej­bliž­ší­ho člo­vě­ka, od kte­ré­ho bys­te to nikdy neče­ka­li. O to víc je toto vyprá­vě­ní mra­zi­vé a str­hu­jí­cí, neboť si člo­věk ve finá­le uvě­do­mu­je, že se nako­nec ve svém živo­tě musí spo­lé­hat jen sám na sebe a svůj zdra­vý úsu­dek.

Nejúžasnější den byl pro mě oprav­du vel­ký čte­nář­ský záži­tek, a kni­hu jsem pře­čet­la doslo­va jed­ním dechem. A v hla­vě mě navždy uvíz­la myš­len­ka, že:  „Dokonalé man­žel­ství je jen doko­na­lá ilu­ze.“ Zajímavé rozuz­le­ní, kte­ré by těž­ko doká­zal kdo­ko­liv před­ví­dat.

Kniha vás chyt­ne, pohl­tí a postup­ným tem­pem vás dostá­vá do děje, pood­ha­lu­je jed­not­li­vé osu­dy a živo­ty postav, díky čemuž si lehce udě­lá­te obrá­zek o tom, co jste dopo­sud nevě­dě­li a nemě­li ani sebe­men­ší tuše­ní. Takové postup­né odkrý­vá­ní tři­náctých kom­nat a tajem­stvích, jež vás lec­kdy dost zasko­čí a pře­kva­pí nepři­pra­ve­né, pro­to­že nic nelze dopře­du před­ví­dat.

Nejvíce se mi líbi­lo to, jak se Paul na začát­ku vychva­lu­je a maže nám med kolem pusy, jak moc je milu­jí­cí, obě­ta­vý a chá­pa­jí­cí man­žel, z kte­ré­ho se postup­ně mění mani­pu­lu­jí­cí a sobec­ký člo­věk, jež si jde pev­ně za svý­mi zájmy, pře­hna­ně hamiž­ný a milu­jí­cí luxus, pení­ze a vydr­žu­jí­cí si milen­ku.

Tento mra­zi­vý, a poměr­ně dost rych­le ply­nou­cí psy­cho­lo­gic­ký thriller, jež se ode­hrá­vá během jed­no­ho víken­du, dopo­ru­ču­ji roz­hod­ně si ho pře­číst!!!

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Omega
NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující man­žel. Dokonalý vrah?

Autor: Kaira Rouda

Překlad: Marcela Petrželová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2018

Počet stran: 400

ISBN 978-80-7390-966-6

Autor:
1

Filípek od Zuzany Štelbaské

Filípek je stej­ný jako spous­ta jiných klu­ků, je zvě­da­vý, rád se učí nové věci a vel­mi vší­ma­vý ke své­mu oko­lí. Je to malý roz­pus­ti­lý klu­či­na se střa­pa­tou hla­vou a s vla­sy bar­vy pše­ni­ce, kte­rá prá­vě dozrá­vá na poli. Pod vla­sy vyku­ku­jí dvě chyt­ré oči, nos jako knof­lí­ček a doši­ro­ka se usmí­va­jí­cí ústa.

Táta s Filípkem jez­di­li na kole k jeze­ru sko­ro kaž­dý den, a to po celý rok. A prá­vě u jeze­ra Filípek nej­ra­dě­ji trá­vil s tatín­kem vše­chen vol­ný čas. Táta, jež doká­zal celé hodi­ny sedět u jeze­ra, číst si ane­bo se dívat na hla­di­nu jeze­ra, chy­tal hlav­ně ryby, kdež­to Filípek si radě­ji hrál na les­ní­ho skřít­ka a neda­leký les byla jeho taju­pl­ná skrýš a skřít­ko­vé krá­lov­ství.

Zde měl nej­růz­něj­ší kama­rá­dy v podo­bě skřít­ků, jež rád pojme­no­vá­val a vymýš­lel jim nej­růz­něj­ší jmé­na. Jeho les­ní skřít­ko­vé ho chrá­ní před pří­pad­ným nebez­pe­čí jako napří­klad před šlápnu­tím na zmi­ji.

Kromě úžas­ných skřít­ků si poví­dá i  s jed­not­li­vý­mi zví­řát­ky a vede s nimi báječ­né roz­ho­vo­ry, kte­ré zajis­té upou­ta­jí pozor­nost kaž­dé­ho, malé­ho čte­ná­ře. Dozvídá se spous­tu uži­teč­ných a potřeb­ných infor­ma­cí, jež si doká­že vel­mi živě před­sta­vit a doslo­va se se vžít např. do kůže tcho­ře, do větrem šle­ha­ných kří­del káně­te a tak pro­ží­vat spous­tu neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­stvích.

Filípek dis­po­nu­je skvě­lým pozo­ro­va­cím talen­tem, buj­nou fan­ta­zii, smys­lem pro detail, vší­má si krá­sy a jedi­neč­nos­ti pří­ro­dy; a v nepo­sled­ní řadě i zázra­ku živých tvo­rů.

Ovšem vše krás­né jed­nou kon­čí, a i Filípek musí jed­no­ho dne nastou­pit do ško­ly. Na jed­nu stra­nu se moc těšil, že už půjde do ško­ly a bude na škol­ních chod­bách potká­vat svo­jí sest­ru Jitřenku, ale na stra­nu dru­hou měl strach, že les, jeze­ro a své kama­rá­dy skřít­ky dlou­ho neu­vi­dí.

A copak geni­ál­ní­ho vymys­lí tatí­nek na to, aby si Filípek mohl vzít s sebou do ško­ly celý les? Co úžas­né­ho mu pora­dí? Zažene ten­to skvě­lý plán všech­ny Filípkovy chmu­ry? A bude Filípek pak koneč­ně spo­ko­je­ný a šťast­ný?

Kdoví, tře­ba se vaše děti také zapo­jí a stej­ně jako Filípek, i ony s sebou budou nosit svůj milo­va­ný les, a les tak bude moci být pořád s nimi, ale to už moc před­bí­hám....

„Les nemá návštěv­ní hodi­ny, může­me tam jít kdy­ko­liv.“

Však Filípek se nako­nec nebu­de moci dočkat toho, až se budou ve ško­le učit o lese, aby pak mohl svým spo­lu­žá­kům o něm krás­ně vyprá­vět....

Knížka Filípek je vhod­ná pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť jed­not­li­vé pří­běhy kaž­dé­ho, malé­ho čte­ná­ře hned vtáh­nou do děje. Jednotlivé kapi­to­ly jsou krát­ké, dopl­ně­né o spous­tu roz­ho­vo­rů, z kte­rých se děti dozví spous­tu důle­ži­tých infor­ma­cí a skvě­le si obo­ha­tí své zna­los­ti týka­jí­cích se živo­či­chů žijí­cích v lese nebo u vody.

„Filípek“ je navíc dopl­něn krás­ný­mi, pou­ta­vý­mi a srdeč­ný­mi obráz­ky od Evy Chupíkové, jež pří­mo zahře­jí u srd­ce. Jsou krás­ně pro­kres­le­né a barev­né, a svým ztvár­ně­ním dotvá­ří buj­nou fan­ta­zii a před­sta­vi­vost při čte­ní jed­not­li­vých řád­ků.

Knížka je moc hez­ky zpra­co­vá­na, jak sty­lis­tic­ky, tak i obraz­ně, a po dlou­hé době můžu říct, že je to jed­na z TOP kní­žek, kte­rá by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce kaž­dé­ho malé­ho, zví­da­vé­ho čte­ná­ře.

 

Filípek

Napsala: Zuzana Štelbaská

Ilustrace: Eva Chupíková

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

První vydá­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 76

Pro děti od 5 let

ISBN 978-80-253-3925-1

Autor:
0

CLASSIC PRAGUE AWARDS

NAHRÁVKA ROKU JE OD BABORÁK ENSEMBLE — Děkování ikonám české klasické hudby, vystoupení nadějných talentů i slzy dojetí. V pražském Obecním domě byly 19. ledna 2019 uděleny Classic Prague Awards 2018. Jediné české ceny určené hudebníkům v oblasti klasické hudby byly předávány v celkem jedenácti kategoriích. „Podobně jako v prvních dvou ročnících Classic Prague Awards měla odborná porota i nyní nelehký úkol zvolit z přihlášených umělců a hudebních počinů to nejimpozantnější,“ vysvětluje ředitel soutěže Jiří Besser, a dále konstatuje: „Jsem přesvědčen, že letošní výsledky vypovídají o vysoké úrovni současné klasické hudby a její světlé budoucnosti. Ocenili jsme úspěšné soudobé skladatele i hudebníky, ale také hudební tělesa nebo instituce, které dlouhodobě formují dobré jméno české kultury u nás a ve světě. Všem vítězům i nominovaným znovu srdečně gratulujeme.“

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
23.05.2019 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Zlato Rýna“0

23.05.2019 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Zlato Rýna“

První část Wagnerovy legendární ságy s hvězdným mezinárodním obsazením! Inspiraci k monumentální tetralogii Prsten Nibelungův našel Richard Wagner (1813–1883) ve starogermánských a skandinávských mýtech a pověstech o bojích bohů, polobohů i obyčejných smrtelníků o magický prsten. Prolog cyklu Zlato Rýna je nejkratší ze všech dílů tetralogie (trvá kolem dvou hodin a dvaceti minut). Příběh začíná v hlubinách řeky Rýna, kde dcery Rýna hlídají posvátné zlato. To jim ukradne nibelungský trpaslík Alberich a poručí z něj vykovat kouzelný prsten, jenž dává svému majiteli moc vládnout nad celým světem. Není proto divu, že o něj bojuje hned několik mýtických postav včetně Wotana, vládce všech bohů. Když se Wotanovi s pomocí poloboha ohně Logeho podaří prsten získat, Alberich prsten prokleje. Tato kletba pak v tetralogii pronásleduje tři generace bohů, kteří nakonec podlehnou zkáze v posledním díle, v Soumraku bohů. Hudebně je celá tetralogie propojena leitmotivy jako nositeli symbolů postav a jejich jednání. V pražském provedení Zlata Rýna uslyšíme respektované wagnerovské pěvce: lotyšského basbarytonistu Egilse Silinse (Wotan), německého basbarytonistu Thomase Gazheliho (Albericha), nizozemského tenoristu Arnolda Bezuyena (Mime), německého basistu Christiana Hübnera (Fasolt) a další zahraniční pěvce i sólisty Opery ND. Jako Loge se představí Štefan Margita, v jehož kariéře má právě tato role profilové místo. Zlato Rýna zazní na dvou koncertních večerech ve Foru Karlín v provedení orchestru Státní opery pod taktovkou hudebního ředitele SO Andrease Sebastiana Weisera.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

#1896: DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád - 50 %


DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád (JLA: New World Order)
Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 série "JLA", "JLA Secret Files and Origins" a jako "Justice League of America 42" v nakladatelství DC Comics. České vydání se prodává v plné ceně za 229 Kč na stáncích. Předplatit je možné sérii na stránkách nakladatele.

Scénář: Grant Morrison, Mark Millar, Gardner Fox
Kresba: Howard Porter, Mike Sekowsky

Grant Morrison nikdy nebude mým oblíbeným tvůrcem, i když i u něj se najdou příběhy, které beru jako výjimky. Ten, který je obsažený v knize "DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád" to však není. Výtvor, který se k vám dostává není vyloženě špatný, cítíte v něm, že se na superhrdinský žánr dovede podívat zajímavě, jsou zde vtípky, které pochopíte jen ve chvíli, když vás superhrdinové opravdu baví, ale pokud budete knihu "DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád" číst, uvědomíte si, že Grant Morrison skutečně jen používá to, co zde již bylo, že opakuje některé příběhové prvky, i když se je snaží podat moderně. Ale jo, on má Morrison rád historii a návaznosti, a tak se ani není moc čemu divit. Pokud na jeho hru přistoupíte, může vás to i bavit. Možná i hodně. Jen prostě nesmíte čekat, že s tímhle komiksem přišlo něco zásadního. Nepřišlo. Nutno ještě podotknout, že příběh se na českém trhu neobjevuje poprvé, přečíst jsme si ho mohli v komiksu "JLA: Liga spravedlnosti 1", který u nás vyšel jako celkem obsáhlá kniha, kde je celkem devět prvních sešitů této série a tak toho dostanete ještě víc než v této knize.

Dějová linie hlavního příběhu "Nový světový řád" se točí kolem toho, že se na planetu Zemi dostanou mimozemšťané, velmi silní, kteří mají schopnosti podobně jako Superman. Prostě neporazitelní, nezničitelní. Ale jejich cílem není zničit Zemi. Jejich cílem je Zemi pomoci. Udělat z ní ráj. Ano, je jasné, že tohle není tak, jak se to na první pohled tváří, protože to by studio nedovolilo. Přiznám se ale, že by mě docela zajímalo, jak by příběh fungoval ve chvíli, kdyby ti nově příchozí skutečně jen měli ty nejčistší úmysly? Liga spravedlnosti by se stáhla do ústraní, protože už by jí nebylo třeba? Anebo by se o konkurenci postarala, něco na ni vytáhla, aby zase všechno bylo při starém? Myslím, že tohle je nosné téma tohoto příběhu, ale DC prostě nemohlo dovolit, aby se jím Morrison více zabýval. A tak nás v konečném součtu čeká jen mainstreamová klasika, kde nakonec všechno dopadne tak, jak většina - nebo minimálně vydavatelství - chce.

Superhrdinský komiks má zajímavá témata, která sám prostě není schopen pojmout. DC si nemůže dovolit přijít s tím, že superhrdinové jsou vlastně jen zbytečné mlátičky, které nejprve kosí nepřátele a pak se až ptají - všimněte si, že tohle skutečně mnohdy dělají. Jako kdyby se nám snažili říct, že násilí je jediná správná cesta a že ze zkušenosti je prostě jednodušší i ty nové padouchy rovnou zbušit, protože všechno nové a cizí je špatné. Kdyby totiž nějaký autor s touhle myšlenkou přišel, vedlo by to k jedinému - série by postrádaly smysl. A tak musí zůstat u toho, že se budou hrdinové i padouši vracet, protože lidé je mají rádi. Budou se holt chovat někdy jako hovada, ale ono se to vždycky nějak "umně" vysvětlí. Přece nemůžete říct, že Superman je tu k ničemu, když pořádně nepomůže světu a dělá jen to, že ubije toho, kdo svět chce zničit. Není rozdílovým hráčem, je prostě jen obráncem. A ani to mu vždy nejde dobře. Morrison ale skvěle vystihl podstatu Batmana, i když jeho odhalení jádra Hyperklanu je prostě jen takové, že tohle je největší detektiv na světě, tak kdo jiný by na to měl přijít.

Kniha "DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád" obsahuje ještě komiks "JLA Secret Files and Origins", který mi tam přišel takový navíc a skoro zbytečný, kdy některé události v něm vám nejspíš nic neřeknou a nebudete se v nich chytat. Jen proto, že je to i příspěvek Marka Millara, se to tam dávat nemuselo. Ale číst se to dá, jen je to takové rozhárané. Na závěr je zde pak retro sešit, kterým je tentokrát "Justice League of America 42", kde se objevuje Metamorpho. Na komiksu z roku 1966 je strašně vidět, že byl psán pro děti. Jsou zde zajímavé vizuální aspekty, ale dějově je to jen taková blbina, která je až příliš dlouhá. Trendy v komiksu jsou velmi proměnlivé a to, co fungovalo před více jak padesáti lety už by dneska prostě vyjít nemohlo. Ale ony ani některé moderní věci nemají nic moc do sebe. Kniha "DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád" je v konečném důsledku jen takovou průměrnou jednohubkou, která nenadchne. Ani mi však vyloženě nevadila.

Na Comics Blogu najdete také recenzi na knihy:
"DC komiksový komplet 1: Batman - Ticho, kniha první"
"DC komiksový komplet 2: Batman - Ticho, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 3: Green Lantern - Tajemství původu"
"DC komiksový komplet 4: Batman a syn"
"DC komiksový komplet 5: Superman - Utajený počátek"
"DC komiksový komplet 6: Batman - Dlouhý Halloween, kniha první"
"DC komiksový komplet 7: Batman - Dlouhý Halloween, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 8: Green Lantern - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 9: Superman - Pro zítřek, kniha první"
"DC komiksový komplet 10: Superman - Pro zítřek, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 11: JLA - Babylonská věž"
"DC komiksový komplet 12: Superman - Poslední syn Kryptonu"
"DC komiksový komplet 13: Superman/Batman - Nepřátelé státu"
"DC komiksový komplet 14: JLA - Rok jedna, kniha první"
"DC komiksový komplet 15: JLA - Rok jedna, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 16: Harley Quinn - Preludia a nokurňa"
"DC komiksový komplet 17: Superman - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině"
"DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 20: JLA - Země 2"
"DC komiksový komplet 21: The Brave and the Bold - Vládci štěstí"
"DC komiksový komplet 22: Superman - Supermanova smrt"
"DC komiksový komplet 23: Flash - Zrozen k běhu"
"DC komiksový komplet 24: Robin - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 25: Superman/Batman - Supergirl"
"DC komiksový komplet 26: Triumvirát"
"DC komiksový komplet 27: Wonder Woman - Ztracený ráj"
"DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík"
"DC komiksový komplet 29: Batman - Zkáza, jež postihla Gotham"
"DC komiksový komplet 30: Wonder Woman - Kruh"
"DC komiksový komplet 31: Superman - Brainiac"
"DC komiksový komplet 32: Catwoman - Selinina velká loupež"
"DC komiksový komplet 33: JLA - Spravedlnost, kniha první"
"DC komiksový komplet 34: JLA - Spravedlnost, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 35: Batgirl - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 36: Batman - Zrození démona, kniha první"
"DC komiksový komplet 37: Batman - Zrození démona, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 38: Mladá spravedlnost - Jejich vlastní liga"
"DC komiksový komplet 39: Catwoman - Po stopách Catwoman"
"DC komiksový komplet 40: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha první"
"DC komiksový komplet 41: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 42: Flash - Válka lotrů"
"DC komiksový komplet 43: Batman - Podivná zjevení"
"DC komiksový komplet 44: Superman - Odkaz, kniha první"
"DC komiksový komplet 45: Superman - Odkaz, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 46: Wonder Woman - Oči Gorgony"
"DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku"
"DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první"
"DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena"
"DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík"
"DC komiksový komplet 52: Wonder Woman - Bohové a smrtelníci"
"DC komiksový komplet 53: Batman - Muž, který se směje & Arkham"
"DC komiksový komplet: Krize na nekonečnu Zemí"
Autor: