Denní archiv Leden 20, 2019

xmen0

Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film

Je tomu oprav­du už 14 let, když se obje­vil prv­ní film o mutan­tech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 nato­čil prv­ní díl. Na roz­díl od ostat­ních fil­mů dle komik­sů měl ten­to film vel­ký úspěch. Film Blade s Wesley Snipesem počí­tat nebu­de­me, ten se zako­pal pod zem/do věze­ní. Nebudeme počí­tat ani původ­ní­ho Batmana, Supermana, natož Spawna. Tyto fil­my sice v 70. - 80. – 90. letech byly rela­tiv­ně úspěš­né, ale bohu­žel kva­li­ta fil­mů expo­nen­ci­ál­ně kle­sa­la.…

Autor:
0

Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...

Oblíbené sklá­dač­ky z růz­no­ba­rev­né­ho papí­ru v dětech pro­bu­dí oprav­do­vý zájem o tvo­ře­ní, povzbu­dí jejich fan­ta­zii, a hlav­ně pro­cvi­čí a zdo­ko­na­lí jem­nou moto­ri­ku prs­tů. Navíc jako bonus jsou v této prak­tic­ké pří­ruč­ce uvnitř vlo­že­ny úžas­né, barev­né papí­ry ke tvo­ře­ní nej­růz­něj­ších barev a moti­vů.

Na 116 strán­kách této kni­hy nalez­ne­te cel­kem 56 nej­růz­něj­ších sklá­da­ček z mno­ha kate­go­rií a oblas­tí. Objevíte tu návo­dy na slo­že­ní základ­ních tva­rů zví­řá­tek, doprav­ních pro­střed­ků, dino­sau­rů ane­bo i dár­ko­vých kra­bi­ček.

Všechny sklá­dač­ky lze jed­no­du­še a rych­le posklá­dat z papí­ru a násled­ně dozdo­bit nebo dokres­lit dle  vlast­ní fan­ta­zie. Anebo může­te sklá­dač­ku dál pou­žít jako drob­ný dárek pro blíz­ké přá­te­lé, či vyu­žít při nej­růz­něj­ších dět­ských hrách jako je napří­klad „Nebo, peklo, ráj“, či jako deko­ra­ci dět­ské­ho poko­jíč­ku a v nepo­sled­ní řadě jako zálož­ku do kni­hy. Použití sklá­da­ček je vel­mi roz­ma­ni­té, zále­ží jen na vás, jak je dále vyu­ži­je­te.

Každé ze sklá­da­ček je věno­va­ná dvou strán­ka v této tenouč­ké pří­ruč­ce. Na levé strán­ce je cel­ko­vá foto­gra­fie výsled­né­ho pro­duk­tu spo­lu s jeho názvem, a na stra­ně pra­vé je podrob­ný postup sklá­dá­ní.

Postup sklá­da­ní je dopo­drob­na roz­kres­len do sebe­men­ší­ho detai­lu včet­ně struč­ných popi­sek u jed­not­li­vých obráz­ků či kro­ků. U kaž­dé­ho obráz­ku je pře­ru­šo­va­nou čárou vyob­ra­zen díl, kte­rý je nut­né prá­vě pře­lo­žit, a postou­pit tak dál v dal­ším postu­pu sklá­dá­ní.

Samotný postup je pře­hled­ně a vel­mi prak­tic­ky očís­lo­ván čer­ve­ným koleč­kem s bílý­mi čís­li­ce­mi, jež děti vede krás­ně krok za kro­kem v posloup­nos­ti a sys­té­ma­tič­nos­ti sklá­dá­ní. Navíc kaž­dý z obráz­ků je dopl­něn vel­mi struč­ným instruk­ce­mi, jak jed­not­li­vé díly slo­žit, co dělat dál, co ohnout nebo nao­pak tře­ba oto­čit či zalo­žit.

Některé sklá­dač­ky se sklá­da­jí z něko­li­ka čás­ti jako napří­klad tuli­pán či slu­neč­ni­ce. Většinou se jed­ná o dvě samo­stat­né čás­ti, kte­ré do sebe zapa­da­jí a tvo­ří celek. Nejčastěji to bývá u rost­lin, a to jeden díl před­sta­vu­jí­cí květ a dal­ší díl před­sta­vu­jí­cí sto­nek, v posloup­nos­ti tvo­ří­cí kvě­ti­nu jako celek

Každá ze sklá­da­nek je vyob­ra­ze­ná na růz­ném barev­ném poza­dí s vese­lou bar­vič­kou, kte­rá zau­jí­má veš­ke­rou barev­nou šká­lu tzv. „barev­ných papí­rů“, kte­ré si lze pro toto tvo­ře­ní kou­pit a maxi­mál­ně vyu­žít. Možná i tak tro­chu před­zna­me­ná­vá, jakou bar­vu bychom moh­li na tu či onu sklá­dan­ku pou­žít.

Pevně věřím, že se děti budou rády učit sklá­dat nové věci, pro­cvi­čo­vat se a zdo­ko­na­lo­vat v této „sta­řič­ké“ zába­vě a věz­te, že pak rády budou učit a pře­dá­vat tyto zís­ka­né doved­nos­ti i svo­je vrs­tev­ní­ky ve ško­le a škol­ce, a budou mít tak tro­šič­ku nad nimi navrch. Budou bor­ci ve sklá­dá­ní a papí­ro­vých sklá­dač­kách!

Jednotlivé sklá­dač­ky jsou vybrá­ny tak, aby byly vel­mi jed­no­du­ché a daly se díky výstiž­né­mu obráz­ku snad­no slo­žit, a to i malé děti, aniž by sami žáda­ly o pomoc dru­hé­ho. Pokud se doká­žou samy zaba­vit a vše zvlád­nou samy bez pomo­ci dospě­lé­ho, uvi­dí­te, jak budou samy na sebe prá­vem pyš­ní.

Nejlepší čes­ké papí­ro­vé sklá­dač­ky

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

První vydá­ní

Praha 2018

Počet stran: 119

ISBN 978-80-247-3743-0

Autor:
0

Tlapková patrola. 5minutové pohádky

Oblíbení hrdi­no­vé tele­viz­ní­ho seri­á­lu, tj. neo­hro­že­ná štěňa­ta Tlapkové pat­ro­ly ve slo­že­ní: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kte­rý­mi zaži­je­te opět napros­to úžas­ná dob­ro­druž­ství a nikdy nekon­čí­cí zába­vu a legra­ci.

Právě tito čtyř­no­zí kama­rá­di jsou vždy při­pra­ve­ni pomo­ci a zachrá­nit poma­lu celý svět, ane­bo ale­spoň jeho část. A v této úžas­né kolek­ci pěti­mi­nu­to­vých pohá­dek může­te pro­žít devět úžas­ných dob­ro­druž­ství v deví­ti krás­ných pří­bě­zích.

Marshall spě­chá na pomoc

Do měs­ta při­le­tě­ly husy a jed­no malé hou­sát­ko Fuzzy se zatou­la­lo. Dokáží čtyř­no­zí kama­rá­di najít hou­sát­ko včas, ane­bo ale­spoň do doby, než husy odle­tí na jih? Nebo odle­tí bez hou­sát­ka a ono pak bude muset letět samo? Bude pát­rá­ní Tlapkové pat­ro­ly nako­nec úspěš­né?

Skye letí do oblak

Na letec­kou pře­hlíd­ku do Adventure Bay měla dora­zit akro­ba­tic­ká pilot­ka Ace Sorensonová. Její leta­dlo však mělo pro­blém s moto­rem, tak jí nezby­lo, než se s žádos­tí o pomoc obrá­tit pří­mo na Patrolu, aby ji našla ide­ál­ní mís­to na při­stá­ní.

Zadaří se Tlapkové pat­ro­le navi­go­vat ji až na letiš­tě? Anebo bude muset stej­ně nako­nec pou­žít padák? Stihne se opra­vit roz­bi­té leta­dlo včas, aby se Ace moh­la zúčast­nit letec­ké pře­hlíd­ky? A dopře­je si Patrola sle­do­vá­ní letec­ké pře­hlíd­ky z pohod­lí plá­že či niko­liv?

Zlatá horeč­ka

Rublle se sta­rost­kou Goodwayovou a jejím strýč­kem Otisem rýžo­val zla­to do doby, dokud Otis nezlo­mil sta­rou lopa­tu, a dokud mu z rýžo­vé pán­ve nevy­padlo dno. A co teď? Takhle se rýžo­vat nedá! Nezbývá než si zavo­lat o pomoc!

Dovezou Tlapky všech­no potřeb­né na rýžo­vá­ní? A nepo­hl­tí je také „zla­tá horeč­ka? A kdo prv­ní najde zla­tý kou­sek? A proč se bude dělat socha prá­vě pro sle­pič­ku Chickalettu? A proč chce sta­ros­ta Humdinger se svou „Kočkostrofickou četou“ ukrást zla­to? Na co jim bude dob­ré?  Anebo Patrola ten­to plán úspěš­ně pře­ka­zí a koťa­ta jako vždy všech­no pěk­ně zpac­ka­jí? To si musí­te už pře­číst sami v pří­bě­hu s názvem „Zlatá horeč­ka.“

Bojové umě­ní Tlap-fu

Ve sto­do­le far­mář­ky Yumi si štěňa­ta, sta­rost­ka Goodwayová a Chickaletta pro­vě­řo­va­li své bojo­vé Tlap-fu chva­ty. Budou všich­ni doko­na­le při­pra­ve­ni pod­stou­pit zkouš­ku a poku­sit se tak zís­kat žlu­té pás­ky? Složí ji všich­ni  úspěš­ně či niko­liv? A jak­pak asi dopad­nou sta­ros­to­va koťa­ta? Jste-li zvě­da­ví, jak to dopad­ne, urči­tě nebu­de­te zkla­ma­ní, neboť sami zjis­tí­te, že:

„Cílem je, aby ze sebe štěňa­ta, koťa­ta, sta­ros­to­vé i sle­pič­ky dosta­li jen to nej­lep­ší.“

Vzhůru do oblak!

Byl krás­ný slu­neč­ný den, napros­to ide­ál­ní pro výroč­ní závod hor­ko­vzduš­ných baló­nů. Závod paní sta­rost­ky měl brzy začít, ovšem paní sta­rost­ka Goodwayová byla hod­ně ner­vóz­ní, nedo­ká­za­la pře­ko­nat svůj strach z výšek.

Navíc než balón sku­teč­ně mohl vzlét­nout, obje­vi­la se v něm vel­ká trh­li­na. Podaří se Tlapkám díru zdár­ně zazá­pla­to­vat, aby nedo­šlo k něja­ké neho­dě? Bude moci nako­nec sta­rost­ka i přes­to závo­dit? Překoná svůj cho­rob­ný strach z výšek či niko­liv? Kdo zís­ká vítěz­nou tro­fej?

Tlapky zachra­ňu­jí mimo­zemš­ťa­na

Jedné hvězd­né noci se část Tlapkové pat­ro­ly díva­la na noč­ní oblo­hu. A co to? Najednou se obje­vi­la vesmír­ná loď míří­cí pří­mo do Adventure Bay. Bohužel ces­tou bou­ra­la a nara­zi­la do stodo­ly far­mář­ky Yumi.

Podaří se jim zachrá­nit krá­vu Bettinu uvízlou v bub­li­ně? A kdo všech­no se nako­nec v této vzná­še­jí­cí se bub­li­ně ocit­ne a jak se z ní dosta­nou? Najdou pilo­ta této zvlášt­ní lodi? A kdo se obje­ví na cen­t­rá­le, kte­rá zvlášt­ním způ­so­bem při­po­mí­ná tvar vesmír­né lodi? Vráti se mimo­zemšťan za svou rodi­nou na domov­skou pla­ne­tu, ane­bo tu bude muset nako­nec zůstat mezi svý­mi nový­mi přá­te­li?

Na jeden den krá­lem

Tlapky nacvi­čo­va­ly hru o rytí­řích kula­té­ho sto­lu. Chase byl král Artuš a ostat­ní štěňa­ta hrá­la roli jeho sta­teč­ných rytí­řů. Mezitím v Adventure Bay kapi­tán Turbot sta­věl na náměs­tí scé­nu pro diva­del­ní hru, kte­rá vypa­da­la jako hrad. Kulisy se bohu­žel zhrou­ti­ly a Turbota zava­li­ly.

A kdo jiný by mu měl pomo­ci, než samot­né Tlapky. Vyprostí ho a zachrá­ní? Dokončí včas stav­bu diva­del­ních kulis, aniž by muse­lo být před­sta­ve­ní odlo­že­no či úpl­ně zru­še­no? A jakým kom­pli­ka­cím ješ­tě budou muset všich­ni čelit?  A jaké bude nako­nec samot­né před­sta­ve­ní?

Servisní tým tla­pek

Kamarád Tlapkové pat­ro­ly Alex spo­lu se svým dědeč­kem trá­vil odpo­led­ne, kdy si Alex z haram­pá­dí vyro­bil super­tří­kol­ku. Jelikož se chtěl před svým dědeč­kem před­vést, roz­jel tří­kol­ku moc rych­le, až se nára­zem na výmol celá roz­padla.

Kdo mu ji pomů­že zno­vu posta­vit a sehnat náhrad­ní díly? Ano, naši čtyř­no­zí kama­rá­di. Bohužel i v nové tří­kol­ce nebral Alex dob­ře míně­ných rad Pacek, a při tes­to­vá­ní opět nepo­slech­la a rych­le vyra­zil vpřed. To se mu samo­zřej­mě dost vymsti­lo, pro­to­že tří­kol­ku nedo­ká­zal v tak vel­ké rych­lo zasta­vit sám. Naučí Patrola Alexe bez­peč­ně jez­dit, ane­bo ale­spoň tak, aby si vyslou­žil pohár Tlapkové pat­ro­ly za bez­peč­nou jízdu? A jaké pře­kva­pe­ní tro­fej ukrý­vá? To už je na malých čte­ná­řích.

Rubblovo vel­ké přá­ní

Rocky a Rubble pomá­ha­li far­má­ři Alovi ve sto­do­le vytří­dit sta­ré věci. Co se ale nesta­lo? Něco obje­vi­li, a to kra­bič­ku s kou­zel­ným dži­nem a tře­mi přá­ní­mi. Co všech­no si bude Rubble přát, a jaké nepří­jem­nos­ti tyto přá­ní způ­so­bí? Jaké ško­dy bude nuce­na Tlapková pat­ro­la odstra­nit? A jaké nako­nec bude posled­ní Rubblovo přá­ní? Bude stát oprav­du za to?

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je vel­mi jed­no­du­chý a nijak slo­ži­tý text, navíc boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­címí obráz­ky, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze.

Navíc hlav­ní hrdi­no­vé děti nau­čí oprav­do­vým hod­no­tám přá­tel­ství, nezišt­né pomo­ci, skvě­lé spo­lu­prá­ci, féro­vos­ti a tomu, že být pil­ní a pra­co­vi­tí dělá svět lep­ším. A kdo ví, mož­ná si osvo­jí i jejich krás­né hes­lo, jímž se mož­ná také budou řídit:

 „Vůbec žád­ná prá­ce neo­do­lá naší tlap­ce.“

Tlapková pat­ro­la. 5 minu­to­vé pohád­ky.

Překlad: Martin Krankus

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-252-4376-3

Autor:
0

Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019.

Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra Pýchy, kte­rý byl počát­kem led­na za scé­nář k úspěš­né­mu fil­mu Olma Omerzua „Všechno bude“ nomi­no­ván na Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2018. A jací jsou pod­le auto­ra chla­pi ve fil­mu Úhoři mají nabi­to?

„Když je vám tři­náct, hází­te lidem petar­dy pod nohy, lije­te spo­lu­žá­kům mlí­ko do šat­ních
skří­něk. Prostě dělá­te věci, za kte­ré se o pár let poz­dě­ji sty­dí­te a rádi bys­te se za ně omlu­vi­li.
Jenomže to je něco, co Robert, Komár, Arny, Dave a Karlos nezna­jí. Zůstali pořád v těch svých
tři­nác­ti, „pořád mají po kapsách petar­dy a lijou mlí­ko do šat­ních skří­něk“. I když jim bylo
tři­cet, čty­ři­cet,“ popi­su­je autor pěti­ci hlav­ních hrdi­nů pří­bě­hu, kte­ří si vytvo­ři­li vlast­ní útvar
rych­lé­ho nasa­ze­ní a ten od sku­teč­né URNy nero­ze­zná­te. „Jsou schop­ní eva­ku­o­vat restau­ra­ci,
kde je svat­ba, zrekví­ro­vat auto­bus na noč­ní lin­ce. Zábava, adre­na­lin na vyš­ším leve­lu. Žádný
ohled k dru­hým, empa­tie. Příslušnost ke smeč­ce a dob­ro­druž­ství jsou náhraž­kou za to, co se jim
nedo­stá­vá jin­de. Doma to skří­pe, dlu­hy se vrší, v prá­ci to jde od dese­ti k pěti. Ale URNA je
jis­to­ta, URNA je únik, náhrad­ní svět. Kombinace zastyd­lé­ho puber­ťác­tví, podiv­né­ho ide­a­lis­mu a osob­ní frustra­ce,“ říká Petr Pýcha.

Autor:
0

Morgavsa a Morgana - Dračí chůvy

Morgavsa a Morgana jsou dvě čarodějky. Tedy vlastně jenom Morgavsa. Morgana se čarodějnickému řemeslu teprve učí a zatím si nevede moc dobře. To se ale změní, když se našim hrdinkám dostane do ruky dračí vejce, které musí co nejrychleji vrátit majiteli. Během dlouhé cesty na Island, kde draci žijí, prožijí nejedno dobrodružství, a Morganka se dozví jedno veliké tajemství. Oblíbené příhody malé Morgany znáte ze Čtyřlístku. Nyní vycházejí poprvé v knižní podobě!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 245.00 Kč

Autor: