Denní archiv Leden 15, 2019

0

KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.

Koho by nelá­ka­lo umět si vyro­bit domá­cí kos­me­ti­ku úpl­ně na všech­no sám a z pří­rod­ních mate­ri­á­lů? Asi kaž­dé­ho. A tahle kni­ha plná voňa­vé inspi­ra­ce vám uká­že, jak na to.

Kniha je nabi­tá spous­tou báječ­ných recep­tů, návo­dů na výro­bu čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ky a dro­ge­rie.

Navíc jejich samot­ná výro­ba je v sou­la­du s pří­ro­dou, a jed­not­li­vé pro­duk­ty jsou k tělu a k pokož­ce eko­lo­gic­ky šetr­né a neto­xic­ké.

A na co všech­no se v této kníž­ce může­te těšit? Převážně na recep­ty na výro­bu pří­prav­ků urče­ných k péči o obli­čej, tělo, ale i vla­sy s ohle­dem na různá roč­ní obdo­bí a kon­krét­ní typ ple­ti. Maminky uví­ta­jí i strán­ky věno­va­né dět­ské kos­me­ti­ce, hos­po­dyň­ky pro změ­nu pří­prav­ky na pra­ní, čiš­tě­ní nebo dez­in­fek­ci.

Jednotlivé recep­ty v této kni­ze jsou roz­dě­le­ny na dvě vel­ké kate­go­rie, a to „osob­ní péče“  a „péče o domác­nost“. Osobní péče se zabý­vá péčí o pleť, vysvět­lu­je, proč je důle­ži­té pečo­vat o pokož­ku své­ho obli­če­je: „Když vypa­dá­te dob­ře, i se dob­ře cítí­te!“

Celá tato kapi­to­la je navíc roz­dě­le­na do tří kro­ků: hyd­ra­ta­ce, čiš­tě­ní a výži­va, a kaž­dé­mu z těch­to kro­ků se věnu­je důklad­ně, tj. vysvět­lu­je, radí, a dopo­ru­ču­je nej­lep­ší způ­sob, jež je nej­vhod­něj­ší, a kte­rý by se měl pra­vi­del­ně dodr­žo­vat.

Hydratace ple­ti se zabý­va­jí dvou­fá­zo­vý­mi čis­tí­cí­mi voda­mi, čis­tí­cí­mi a hyd­ra­tač­ní­mi obli­čejo­vý­mi mlé­ky.

Kapitola o čiš­tě­ní ple­ti obsa­hu­je nej­růz­něj­ší pee­lin­gy, obli­čejo­vé mas­ky, jílo­vé mas­ky, hyd­ra­tač­ní mas­ky, výži­vu a ochra­nu ple­ti v růz­ných roč­ních obdo­bí, při opa­lo­vá­ní, při kaž­do­den­ní péči, pro pleť „mlad­ší“ (do 20 let), pro pleť zra­lej­ší (nad 25 let), na horách a v nepo­sled­ní řadě i ple­ťo­vá séra.

Péče o rty, oči, vla­sy se zamě­řu­je na NoPoo pro­střed­ky, bylin­né opla­chy, šam­po­ny, kon­di­ci­oné­ry, mas­ky, vla­so­vé spre­je a gely.

V péči o tělo nalez­ne­te vše urče­né k mytí a opla­cho­vá­ní jako jsou spr­cho­vé gely, pee­lin­gy, výži­va a hyd­ra­ta­ce, tělo­vé ole­je, šle­ha­ná mas­ka, masáž­ní kost­ky, tělo­vá mlé­ka, kou­pe­le, šumiv­ky, bathbombs, soli, deo­do­ran­ty a Mani & Pedi tj. péče o ruce a nohy.

Následuje kapi­to­la věno­va­ná péči o děti a péči o domác­nost jako je úklid, pra­ní a mytí.

V úvo­du kni­hy vás autor­ka krok za kro­kem sezná­mí, jak si vyro­bit domá­cí kos­me­ti­ku, a proč se vůbec pus­tit do její výro­by. Malinko pood­ha­lí filo­zo­fii a zása­dy při výro­bě kos­me­ti­ky, dopo­ru­čí  kon­krét­ní pomůc­ky a sezná­mí s jed­not­li­vý­mi základ­ní­mi ingre­di­en­ce­mi (podrob­ný popis a jejich cha­rak­te­ris­ti­ka).

Představí vám jed­not­li­vé ole­je, mace­rá­ty, más­la, koko­so­vý olej, esen­ci­ál­ní ole­je, hyd­ro­lá­ty, vosky, jíly, pud­ry a bar­vi­va Mica, soli, kon­zer­van­ty a anti­o­xi­dan­ty, včet­ně ostat­ních důle­ži­tých slo­žek či ingre­di­en­cí, jež lze nalézt doma mezi domá­cí dro­ge­rií jako je soda na pra­ní, kyse­li­na cit­ro­no­vá, bram­bo­ro­vý škrob či jed­lá soda.

Výroba kos­me­ti­ky jako tako­vé je vel­mi jed­no­du­chá a pros­tá. Stačí vzít pou­ze všech­ny potřeb­né ingre­di­en­ce, smí­chat je ve správ­ném pomě­ru, při­dat vůni a bar­vi­va, a chvi­lič­ku si počkat, zda se to pove­de či niko­liv.

Věřte, že s touhle kni­hou se pro vás bude výro­ba vel­mi jed­no­du­chá a zábav­ná, navíc hod­ně oce­ní­te to, že přes­ně zná­te jed­not­li­vé slo­že­ní pro­duk­tu. Výrobek jako tako­vý může poslou­žit i jako netra­dič­ní, ale ori­gi­nál­ní dárek. Vše vyro­be­né z pří­rod­ních a eko­lo­gic­ky šetr­ných suro­vin, jež vět­ši­nu z nich nalez­ne­te doma nebo v kuchy­ni.

Kniha je vel­mi pře­hled­ně zpra­co­va­ná a recep­ty s přes­ným pomě­rem suro­vin, navíc dopl­ně­né o inspi­ra­tiv­ní  a dech berou­cí foto­gra­fie s téma­ti­kou pří­ro­dy a po domác­ku vyro­be­ných pro­duk­tech.

„Vyrobte si svo­jí vlast­ní kos­me­ti­ku. Stojí to za to!“

 

Kosmetika hrou

Napsala: Judita Klimetová

Foto: Michaela Doušová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 197

ISBN 978-80-253-3903-9

Autor:
0

Příroda v noci

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou. Co já jsem se jich načet­la, a co bych dala za to, kdy­by něja­ké podob­né za mého dět­ství exis­to­va­ly. Knížka, kte­rá by se dala číst i po tmě byl můj vel­ký dět­ský sen a s touhle kni­hou to není žád­ný pro­blém.

Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout a začnou se dít oprav­do­vé zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat?

Nejprve si ji za svět­la v kli­du pro­hléd­ně­te, pro­lis­tuj­te, pro­to­že jen tak se dozvíš něco o tom, co sví­tí v lese, na nebi i pod vodou. Ty zví­da­věj­ší se můžou vrh­nout na pro­zkou­má­ní toho, jak vypa­dá pla­ne­ta země v noci z vesmí­ru.

Jakmile si tuhle kníž­ku peč­li­vě pro­hléd­ne­te a pře­čte­te hez­ky strán­ku po strán­ce, polož­te poo­tevře­nou kníž­ku pří­mo pod svět­lo nebo pod lam­pič­ku. Chviličku počkej­te, a pak zhas­ně­te. A co to? Nasvícené obráz­ky, ane­bo ale­spoň ty, co jste necha­li nasví­tit, se krás­ně roz­zá­ří do tmy.

V kni­ze kro­mě krás­ných ilu­stra­cí zahr­nu­jí­cí pou­ze tři bar­vy - mod­rou, bílou a žlu­tou, nalez­ne­te i spous­tu nauč­ných tex­tů, kte­ré jsou napsá­ny sví­tí­cím inkous­tem, tak­že si může­te číst i hez­ky po tmě, což hod­ně oce­ní děti, jakož­to vel­ké dob­ro­druž­ství. A co všech­no se vám před­sta­ví na šes­ti kou­zel­ných strán­kách kni­hy?

Hlubiny oce­á­nu

Jaké to asi je hlu­bo­ko v moři, a sví­tí tam vůbec něco? Na to se urči­tě neza­po­meň­te podí­vat spo­lu s potá­pě­čem a na všech­ny ty moř­ské potvo­ry si pořád­ně posviť­te a pře­čtě­te si o tom, co je to ponor­ka, potá­pěč, med­úza, koní­ček moř­ský ane­bo tako­vý ďas moř­ský.

Hluboký les

Stmívá se a v hlu­bo­kém lese už není vidět ani na krok, tiše, něco se tu hýbe. Vezměte bater­ku a posviť­te si na všech­nu tu les­ní havěť v podo­bě svět­lu­šek, liš­ky, larev hmy­zu, fos­fo­res­ku­jí­cí hou­bič­ky nebo na ztrouch­ni­vě­lý pařez. A budete-li více zví­da­ví, může­te si o těch­to jed­not­li­vých oby­va­te­lích lesa i něco pře­číst a při­u­čit se.

Tábor

Tábor u lesa v pod­hra­dí pohl­ti­la tma a vy může­te sle­do­vat, jak hoří hoří­cí dře­vo, tábo­ro­vý oheň, jak září hmyz, pavou­ci a ští­ři, ale i jed­not­li­vé lam­py a sví­til­ny.

Hrad

Hrad ve tmě půso­bí dosti stra­ši­del­ně a opuš­tě­ně, a k pro­hlíd­ce láká jen vel­ké odváž­liv­ce. Pokud se vydá­te na tuto pouť, mož­ná se potká­te i s duchy, září­cí­ma oči­ma koč­ky či blu­dič­ka­mi. A kdo se bojí, může hle­dat lou­če a lucer­ny se svíč­kou...

Hvězdná oblo­ha

Jakmile se setmí, na nebi se roz­svě­cu­jí vel­ko­le­pé obra­zy slo­že­né ze spous­ty hvězd. Zkuste se na chví­li vžít do role hvězdá­ře a obje­vuj­te na oblo­ze ufo, kome­tu, Polárku, sou­hvězdí Kasiopeji nebo Velký vůz.

Planeta Země

Už jste se někdy zamys­le­li nad tím, jak asi z vesmí­ru vypa­dá naše pla­ne­ta Země v noci? Ještě ne? Tak zhas­ně­te a zkus­te uhod­nout, jak vypa­dá osvět­le­ná Evropa, Asie, Afrika, Amerika ane­bo Austrálie.

Knížka „Příroda v noci“ je urče­ná pro všech­ny zví­da­vé děti, kte­ré si rády čtou pod peři­nou. Tuhle kni­hu si sku­teč­ně zami­lu­jí a večer se budou pří­mo těšit do postý­lek, aby se už zhas­lo a moh­lo se na chvi­lič­ku číst nauč­né tex­ty a pro­hlí­žet si krás­né ilu­stra­ce z noč­ní­ho pro­stře­dí.

 

Příroda v noci

Napsala: Petra Bartíková

Ilustrovala: Zuzana Kurucová

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

První vydá­ní

SBN 978-80-00-05019-5

Autor:
0

Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata?

Je to tak, autor sáhl kaž­dé­mu milov­ní­ko­vi zví­řat sku­teč­ně do svě­do­mí. Máme se od zví­řat sku­teč­ně co učit. Mají co  nabíd­nout. Duši...  Učit se může­me jejich trpě­li­vos­ti, kli­du a moud­ros­ti. A i když toho mno­ho hla­so­vě neřek­nou, mno­hem víc nám dáva­jí – tele­pa­tic­ky. Instinktivně. Stejně jako jejich vzá­jem­ná komu­ni­ka­ce je tichá a jed­no­znač­ná, tak i to, jak by mož­ná chtě­li mlu­vit s námi, je nalé­ha­vé a tiché. Ne kaž­dý tomu rozu­mí.

„Mnozí z nás ke zví­řa­tům mlu­ví moc rádi. Mnohem méně už jim však naslou­chá­me. Duchem s nimi nejsme. Neumíme zasta­vit vlast­ní vnitř­ní mono­log a nala­dit se na pří­jem toho, co nám chtě­jí říct ona.

Autor:
0

Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?

„Vybavte si něko­ho zná­mé­ho, o kom víte, že si hod­ně stě­žu­je. Připadá vám šťast­ný? Dost prav­dě­po­dob­ně to bude spíš nespo­ko­je­ný mrzout.“ Vztahy mezi lid­mi urču­jí do vel­ké míry kva­li­tu jejich živo­ta. Jak pros­té, jak jed­no­du­ché! A jak k mezi­lid­ským vzta­hům obec­ně při­stu­po­vat tak, abychom se neutrá­pi­li v domněn­kách a neko­mu­ni­ka­ci? …

Autor:
0

Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice

Přiznám se upřím­ně a bez muče­ní, že dosud jsem žád­né­ho Pottera v kině nevi­děl (tedy až do vče­rej­ší­ho dne). Všechny pře­de­šlé čás­ti jsem shlé­dl na svém dvd pře­hrá­va­či. Atmosféra kina má však v mno­ha ohle­dech své vel­ké před­nos­ti. Navíc když vám uzna­jí ješ­tě sle­vu na ITIC... a mají i akci na něja­ký výhod­ný nápoj. Inu, slib­ný začá­tek. Filmový Potter byl navíc pro­mí­tán i s poně­kud neče­ka­nou pře­stáv­kou, kte­rá ale z mar­ke­tingo­vé­ho hle­dis­ka jis­tě při­šla brněn­ské­mu Špalíčku (to je kino v Brně, pokud to neví­te) beze­spo­ru vhod.

Filmové efek­ty jsou v HP6 na veli­ce dob­ré úrov­ni, bar­vy vůbec nehý­ří pes­t­ros­tí prv­ních dílů, ale více a více se zatem­ňu­je (zce­la v inten­cích knih). Režisér David Yates doká­zal tuto poměr­ně obsáh­lou kni­hu redu­ko­vat na únos­nou míru, tak­že fanouš­ci kni­hy o nic moc důle­ži­té­ho nepři­jdou (a nečte­ná­ři stej­ně nic nepo­zna­jí, ale zato se nemé­ně skvě­le baví, jak mi potvr­di­la sleč­na I., kte­rá si dosud o Potterovi nemys­le­la nic val­né­ho). Vše má švih a spád, a to je u podob­né­ho žán­ru jen a jen dob­ře.¨

Podle mého názo­ru se jed­ná o dosud nej­lep­ší­ho Pottera na fil­mo­vém plát­ně. Jen tak dál.…

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

"Best Use of Live Streaming" — Populární herečka a zpěvačka Barbora Poláková je svými originálními nápady, kreativitou i citem pro detail dobře známá. Aktuálně to potvrzuje i mezinárodní ohlas, jenž vzbudil její unikátní loňský videoklip k úvodní skladbě nového alba ZE.MĚ 2–8–5. Video, které Barbora živě přenášela na svém Instagramu a vzniklo na jeden záběr prostřednictvím smartphonu Nokia, zaujalo Music Ally, tedy mezinárodní platformu se sídlem v Londýně zaměřenou na odborníky z oblasti showbusinessu natolik, že její redaktoři klip i kampaň s ním spojenou vybrali mezi 50 nejlepších marketingových kampaní roku. Celý projekt navíc ocenili coby Best Use of Live Streaming!

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část

I v 21. sto­le­tí může na uni­ver­zi­tě vzkvé­tat zaká­za­ná lás­ka jako ze Shakespearova dra­ma­tu.

Aubrey Princeová je stu­dent­kou posled­ní­ho semest­ru baka­lář­ské­ho stu­dia Shakespearovských děl. Pracuje jako asi­s­tent­ka děka­na na toront­ské uni­ver­zi­tě. Bezhlavě se zami­lu­je do syna děka­na Daniela Granta, kte­rý před­ná­ší na uni­ver­zi­tě. Je tam ale přís­ný zákaz vzta­hů mezi uči­te­lem a žáky. Jejich vztah, kte­rý musí zůstat jako pla­to­nic­ký nabe­re tako­vé obrát­ky, o kte­rých se jim ani nesni­lo. Jak se s tím Daniel pope­re? Zvládnou posled­ní semestr svůj vztah uta­jit? Bude to pro ně zkouš­ka vzta­hu. Neváhejte a sáh­ně­te po dal­ším pokra­čo­vá­ní kni­hy Láska pod­le Shakespeara s citá­ty z děl Shakespeara. …

Autor:
0

#1892: Alpha 3: Výplata vlků - 60 %


Alpha 3: Výplata vlků (Alpha: Le salaire des loups)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: Le salaire des loups" v roce 1998. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.

Scénář: Mythic
Kresba: Jurij Žigunov


Jestli jsem u komiksu "Alpha 2: Bogdanovův klan" psal, že to není moc akční, i když už se tam té akce objevilo více než v dílu "Alpha 1: Výměna", tak sešit "Alpha 3: Výplata vlků" je pak ještě jasnější odpovědí na moje stížnosti, protože hned od začátku je zde akce až dost, skoro až beze slov, takže vám možná ani nebude jasné, co se to tu děje. Ale to všechno se děje vlastně proto, abychom mohli dojít určité konkluze. První tři knihy totiž tvoří určitou trilogii, kterou by klidně bylo možné označit za uzavřenou, i když je zde otevřený prostor pro pokračování. Což se také nakonec naplnilo, protože česky vyšel ještě jeden díl, ale stále je to málo, protože v originále už je sešitů celkem třináct, nemluvě o tom, že ještě existuje spin-off "Alpha premières armes ".

Série se podle všeho na českém trhu moc dobře neprodávala, i když si říkám, že v tomhle případě je to škoda. Třeba ve srovnání se sérií "Vlad" má "Alpha" rostoucí kvalitu, což je patrné i na třetí knize, která je přesto stále nevyrovnaná. Je to dáno především tím, že v závěru bylo potřeba vysvětlit všechno co se stalo, a tak je zde několik stránek velmi ukecaných a je vidět, že to, co se děje, se děje opravdu jen proto, aby postavy mohly odhalit svoje motivace a záměry, což je jednoznačně určeno pro čtenáře. Tohle nevychází ze situace, ale prostě z potřeby vysvětlit. V téhle fázi ukazuje Mythic trochu té scenáristické kostrbatosti, což je na škodu příběhu, ale aspoň je vidět, že to má promyšlené a že ví, o co mu šlo. A ono to funguje.

Sešit "Alpha 3: Výplata vlků" je stále především špionážní politický thriller a jako takový stále funguje. Akce na začátku vyvažuje ukecaný konec, navíc jsou zde celkem zajímavé zvraty, kde se i Alpha konečně dostane trochu do akce a příběh se kolem něj točí o něco více. Je ale škoda, že některé postavy, které zde měly prostor, ho tentokrát skoro nemají. Je vidět, že sloužily většinou jen jednomu účelu, což opět ukazuje na scenáristickou nevyváženost, ale všechno vede k závěru, který nějakým způsobem dává smysl, což považuji za přijatelné. Není to dokonalé, ale pořád si myslím, že je na sérii vidět, že se s každým další číslem zlepšuje. Navíc se Žigunovovi skutečně skvěle podařilo zachytit dobu počátku 90. let. Je to v účesech, je to v oblečení, je to v celkovém pochopení té zvláštní doby.

Chce se říct, že výměna sérii v určitém ohledu prospěla, protože Mythic je přece jen akčnější než Pascal Renard, ale i on má své mouchy, které jsou především v tom, že někdy je z toho moc cítit ten scenáristický úmysl. Jednoduše dění tak hezky nevyplývá samo ze sebe, ale něco je moc nucené. I tak je sešit "Alpha 3: Výplata vlků" zatím tím nejlepším, který v sérii česky vyšel. Skoro si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby se s touto knihou v češtině skončilo, protože bychom měli jednu uzavřenou trilogii, která by mohla, ale nemusela pokračovat. Ještě jednoho dílu jsme se ale dočkali, tak jsem docela zvědavý, kam Mythic příběh zavedl dále.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Alpha 1: Výměna"
"Alpha 2: Bogdanovův klan"
Autor:
0

Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Památky židovské kultury – svědci letité historie komunity – představují jednu z dříve opomíjených, dnes jistě právem ceněných součástí spektra hmotných pamětihodností naší minulosti. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovaly charakter židovského osídlení. A od něho se pak odvíjelo pojetí (stáří, vzhled, velikost apod.) nemovitých památek. Jen některé z nich se dochovaly až dodneška. Ambicí tohoto encyklopedického svazku je popsat židovské nemovité památky na území Moravy a Slezska v komplexnosti, tzn. ty dochované i ty již zaniklé. Je však nutno si uvědomit, že naše vědění prochází stálým vývojem, kdy se objevují nové poznatky a ty staré se musejí přehodnocovat. Text v knize je doplněn více než tisícem dobových i nových fotografií a kreseb. Jaroslav Klenovský (narozen 1954 v Brně) je architekt a památkář, který se téměř čtyři desetiletí věnuje terénní péči o nemovité památky židovské kultury na území Moravy a Slezska. Napsal desítky článků a publikací o historii a památkách jednotlivých židovských obcí, scénářů dokumentárních filmů, libret výstav a stálých i příležitostných muzejních expozic. Projektoval opravy nemovitostí, vytvořil studie židovských čtvrtí a center a navrhl řadu pamětních desek. Ze souborných děl zaslouží zmínku Židovské památky Moravy a Slezska (2001), Mapa židovských památek České republiky (2002), Brno židovské (2002, 2016), Židovské památky Zlínského kraje (2010), Brány spravedlivých – Synagogy Moravy, Slezska a Čech (2012) a mnoho dalších monografií o židovském osídlení, městech a obcích.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 699.00 Kč

Autor: