Denní archiv Leden 14, 2019

0

Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.

Tato kni­ha vás doko­na­le sezná­mí s vel­mi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe odpo­ví­da­la pova­ze své­ho stráv­ní­ka, a nej­čas­tě­ji je vyob­ra­ze­ná do nej­růz­něj­ších a nej­roz­ma­ni­těj­ších posta­vi­ček a zví­řá­tek.

Navíc si tak­to při­pra­ve­nou kra­bič­ku může­te vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou, ať už do ško­ly nebo škol­ky, na výlet, na pik­nik, na ces­tu autem ane­bo při drže­ní die­ty. Ostatně není nic lep­ší­ho, než jíst oči­ma, a záro­veň si v kli­du vychut­nat výbor­né a chut­né jíd­lo, pří­pad­ně se s tako­vou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou sva­čin­kou či obě­dem pochlu­bit i ostat­ním.

Jakmile totiž odklo­pí­te víč­ko samot­né kra­bič­ky, váš pohled se nad tako­vou podo­bou sva­čin­ky jen roz­zá­ří, a to nemluvě o malých dětech.

Chceme-li tedy vytvo­řit krás­ně čer­stvé a vyvá­že­né jíd­lo, kte­ré je radost nejen při­pra­vo­vat, ale i násled­ně sníst, měla by tako­vá správ­ná ben­to kra­bič­ka obsa­ho­vat od kaž­dé­ho tak tro­šič­ku, a to i včet­ně drob­ných lahů­dek, jako je sla­ni­na, sýr nebo men­ší mouč­ník.

Když uspo­řá­dá­vá­me tako­vou kra­bič­ku, sna­ží­me se zacho­vat poměr jed­not­li­vých potra­vin 4:3:2:1. Tedy jeden díl ovo­ce , mouč­ní­ku nebo dochu­co­va­dla, dva díly obi­lo­vin, tři díly masa – bíl­ko­vin a čty­ři díly zele­ni­ny.

Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout i na důraz jed­not­li­vých bar­vi­ček, pro­to­že jen tak bude výsled­ná kra­bič­ka krás­ně vyvá­že­ná, ale i barev­ná. Lze si tedy barev­ně vyhrát s čer­ve­nou, růžo­vou, oran­žo­vou, žlu­tou, zele­nou, mod­rou, fia­lo­vou, hně­dou nebo čer­nou.

To, aby sva­čin­ky vypa­da­ly sku­teč­ně krás­ně a neo­do­la­tel­ně, zajis­tí nej­růz­něj­ší vychy­táv­ky při aran­žo­vá­ní jed­not­li­vé­ho jíd­la, jako jsou roz­ma­ni­té dru­hy ben­to kra­bi­ček nej­růz­něj­ších tva­rů, ter­modó­zy, hůl­ky, pří­bo­ry, oddě­lo­va­če potra­vin dob­ře zná­mé jako „sushi trá­va“, tuž­ky na dochu­co­va­dla, nori děro­vač­ky, brč­ka, for­mič­ky na pár­ky, kuchyň­ské nůž­ky, for­mič­ky na vajíč­ka, pod­lož­ky, plas­to­vá vykra­jo­vát­ka, for­mič­ky na oni­gi­ri, párát­ka, ruč­ní děro­vač­ky, vykra­jo­vát­ka na sendvi­če, košíč­ky z vos­ko­vé­ho papí­ru, plas­to­vé a sili­ko­no­vé nádob­ky či košíč­ky, ozdob­ná párát­ka a spous­tu jiné­ho.

Tato kni­ha vám v pře­hled­né for­mě pře­dá nejen recep­ty, ale i tri­ky a tipy na pří­pra­vu kra­bi­ček, poskyt­ně vám doko­na­lé­ho prů­vod­ce náku­pem nejen na suro­vi­ny, ale i důle­ži­té potře­by k pří­pra­vě kra­bi­ček.

A na co všech­no se z obsa­hu kni­hy může­te těšit?

Na struč­ný návod k japon­ským ben­to kra­bič­kám, roz­vr­že­ní její­ho obsa­hu kra­bič­ky, jed­not­li­vé obě­do­vé kra­bič­ky, kuchyň­ské náči­ní a doplň­ky, suro­vi­ny pro vese­lé obli­če­je. Ale i tipy, jak vytvo­řit nej­růz­něj­ší roz­to­mi­lá stvo­ře­ní, pohád­ko­vé kama­rá­dy či kra­bič­ky na výji­meč­né udá­los­ti.

V závě­ru kni­hy nesmí samo­zřej­mě chy­bět i dal­ší recep­ty na sva­čin­ky a obě­dy např. jak vyro­bit kuřát­ko, kte­ré se zrov­na líh­ne.

Autoři samo­zřej­mě neza­po­mně­li při­lo­žit slov­ní­ček, tipy kde naku­po­vat či pro­stor pro „Vaše vlast­ní nápa­dy a recep­ty“.

Každý z recep­tů se roz­klá­dá na celé dvou­stra­ně kníž­ky, jež je vázá­na do krouž­ko­vé­ho blo­ku. Levá strán­ka obsa­hu­je celou foto­gra­fii výsled­né Bento kra­bič­ky včet­ně její­ho zábav­né­ho a vese­lé­ho obsa­hu. Nahoře samo­zřej­mě nesmí chy­bět název recep­tu a cel­ko­vá doba pří­pra­vy.

Na někte­ré z foto­gra­fií recep­tu je při­po­jen text v čer­ve­ném rámeč­ku, kte­rý posky­tu­je tipy a tri­ky pro snad­něj­ší pří­pra­vu, vychy­táv­ky při pří­pra­vě samot­né­ho recep­tu, na co si dát pozor a výro­bu si tak o něco zjed­no­du­šit.

Na pra­vé stra­ně je pak do podrob­nos­tí roze­psán celý recept, jež je v úvo­du v krát­kos­ti nastí­něn a popsán. Pod úvo­dem je pak recept roz­lo­žen na něko­lik čás­tí pří­pra­vy, dle toho, do jakých sek­to­rů je díl jíd­la do kra­bič­ky roz­dě­len, a samo­zřej­mě i dle slo­ži­tos­ti pří­pra­vy jed­not­li­vých dílů.

V kaž­dém z rámeč­ku je uve­den název, co se bude vytvá­řet a vařit. Následuje výčet jed­not­li­vých suro­vin, seřa­ze­ných hez­ky posloup­ně pod sebe. A samo­zřej­mě již zbý­vá kra­tič­ký, struč­ný, ale o to výstiž­něj­ší popis recep­tu, pod­le kte­ré­ho zvlád­ne­te všech­ny kra­bič­ky snad­no při­pra­vit.

Tyto sva­čin­ko­vé, obě­do­vé kra­bič­ky jsou vel­mi oblí­be­né a hlav­ně prak­tic­ké a děti, kte­ré moc sva­čin­ky ve ško­le neje­dí, budou tyto milo­vat a těšit se na ně.S pomo­cí nich můžou pak jíst zdra­vě zele­ni­nu, ovo­ce, lahod­né jíd­lo, jež je bude oprav­du bavit, a na kte­ré se budou s lás­kou těšit.

 

Zdravé a hra­vé sva­čin­ky BENTO

Každodenní recep­ty na nápa­di­té jíd­lo

Napsaly Crystal Watanabe a Maki Ogawa

Překlad: Šárka Dvořáková

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018

První vydá­ní

Počet stran: 144

ISBN: 978-80-252-4331-2

Autor:
0

Město v noci

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou a hlta­la hez­ky řádek po řád­ku. A jak bych já v té době dala coko­liv za to mít doma kníž­ku, kte­rá by se dala číst i po tmě. Nyní už to pro­blém není!

Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout, a začnou se dít sku­teč­né zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat?

Nejprve si ji v kli­du a hlav­ně pozor­ně pro­hléd­ně­te a pře­čtě­te za svět­la, pro­to­že jen tak se dozví­te a vstře­bá­te důle­ži­té infor­ma­ce.

Seznámíte se s tím, jak vypa­dá noč­ní měs­to, letiš­tě, park, luna­park, noč­ní slav­nost ane­bo noc v pří­sta­vu.

Také by ses rád dozvě­děl, jaké zvlášt­ní jmé­no má svět­lo stvo­ře­né člo­vě­kem a roz­ptý­le­né ve vzdu­chu? Pokud ano, nezbý­vá, než se tuto kni­hu hez­ky a pozor­ně si pro­lis­to­vat, a pokud bude­te oprav­du důsled­ní, zce­la urči­tě ho obje­ví­te.

A co všech­no může­te na šes­ti strán­kách obje­vit?

Město

V noci je měs­to plné svět­la. Ale kde se toto svět­lo všu­de bere? Zkuste si obrá­zek pořád­ně pro­hléd­nout a zjis­tit, kde je neo­no­vá rekla­ma, jaké svět­lo vydá­va­jí jed­not­li­vá auta nebo okna v domech, sema­for či noč­ní cyk­lis­ta.

Letiště

Knížka vám před­sta­ví noč­ní chod letiš­tě a vše, co by na něm moh­lo sví­tit. Ukáže a před­sta­ví ran­vej, nava­dě­če leta­dla, svět­la na ran­ve­ji, jed­not­li­vá leta­dla, ale tře­ba i to nej­dů­le­ži­těj­ší, a to bez čeho by se žád­né letiš­tě neo­be­šlo tj. řídí­cí věže.

Park

Jak asi tak vypa­dá noč­ní park, a co zají­ma­vé­ho v něm může sku­teč­ně sví­tit? A co v par­ku může­te všech­no najít a obje­vit? Co tře­ba tako­vé pou­lič­ní lam­py, měsíc, hvězdy, hlí­da­če s bater­kou ane­bo ztra­ce­ný mobil­ní tele­fon?

Lunapark

Lunapark je park plný zába­vy nejen pro dospě­lé, ale hlav­ně i pro děti. Jsou roze­se­té po celém svě­tě a se spous­tou osvět­lu­jí­cích atrak­cí jako je obří kolo, střel­ni­ce, řetíz­ko­vý kolo­toč, karu­sel či dům hrů­zy.

Slavnost

Na noč­ní slav­nos­ti je spous­ta pří­le­ži­tos­tí, jak ji oži­vit o nej­růz­něj­ší světýl­ka. Například pomo­cí lam­pi­o­nů, reflek­to­rů, ohňostro­je, sví­ček v dýni a prs­ka­vek.

Přístav

Na měs­to se sná­ší noc a do pří­sta­vu při­plou­vá loď A co všech­no v pří­sta­vu krás­ně září? Parník, bóje, maják, blesk či plank­ton.

Knížka je krás­ně pro­pra­co­va­ná, a ač se sklá­dá jen ze tří barev tj. mod­ré bar­vy růz­ných tónů a pod­tó­nů, žlu­té a bílé bar­vy.

Stránky tvo­ří boha­té ilu­stra­ce, jež lze krás­ně nasví­tit a pro­hléd­nout si pod peři­nou ve tmě. Navíc všech­ny výra­zy týka­jí­cích se svě­tel­né­ho záře­ní jsou jed­no­du­še a struč­ně vysvět­le­ny a roze­psá­ny ve spod­ní čás­ti strá­nek.

Nemusíte mít strach, že bys­te si o nich něco víc nepře­čet­li, pro­to­že všech­ny výra­zy uve­de­né v této kni­ze jsou krás­ně, struč­ně a hlav­ně jed­no­du­še vysvět­le­ny. Prostě napros­to ide­ál­ní na noč­ní dob­ro­druž­ství s bater­kou. Děti si kni­hy toho­to typu urči­tě zami­lu­jí a budou s ní usí­nat pod pol­štá­řem.

Město v noci

Napsala: Petra Bartíková

Ilustrovala: Zuzana Kurucová

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

První vydá­ní

ISBN 978-80-00-05018-8

Pro děti od 6 let

Autor:
0

Tři mušketýři

V roce 1625 sa gaskoň­ský mla­dík d’Artagnan vydá­vá na ces­tu do Paříže, pro­to­že se chce stát jed­ním z krá­lov­ských muš­ke­tý­rů. Cestu mu však zkom­pli­ku­jí neče­ka­né pro­blémy - a kro­mě toho se mu poda­ří ura­zit hned tři muš­ke­tý­ry! Se vše­ma si domlu­ví sou­bo­je, no dřív, než je sta­čí zahá­jit, je při­jde zatknout kar­di­ná­lo­va gar­da. Z býva­lých nepřá­tel se v oka­mži­ku sta­nou přá­te­lé a když se jim gar­du poda­ří pora­zit, slí­bí si čty­ři mla­dí lidé přá­tel­ství. D’Artagnan je při­jat do plu­ku, kte­ré­mu velí jeho švagr, pan Tréville, a zami­lu­je se do Constance, ženy své­ho domá­cí­ho.

Brzy dosta­ne i pří­le­ži­tost pro­ká­zat své schop­nos­ti. Milovaná Constance ho pošle do Londýna, kde má zís­kat zpět déman­to­vé pří­věs­ky, kte­ré krá­lov­na daro­va­la své­mu milen­ci, vévo­do­vi  z Buckinghamu. Uspěje navzdo­ry intri­kám kar­di­ná­la Richelie a myla­dy de Winter, a zachrá­ní tak krá­lov­ni­nu čest. Ani on, ani jeho přá­te­lé Atos, Porthos a Aramis však netu­ší, že tahle nepo­ve­de­ná ple­ti­cha je jenom začá­tek.

Světoznámý román Tři muš­ke­tý­ři napsal fran­couz­ský spi­so­va­tel Alexandre Dumas v roce 1844 a od té doby se pří­běh Athose, Porthose, Aramise a D’Artagnana těší čte­nář­ské obli­bě. Kniha je roz­dě­le­ná na dvě čás­ti. První se točí kolem kar­di­ná­lo­vy sna­hy zdis­kre­di­to­vat krá­lov­nu, dru­hé domi­nu­jí intri­ky myla­dy de Winter, kte­ré zasa­hu­jí nejen do pra­cov­ní­ho, ale i sou­kro­mé­ho živo­ta muš­ke­tý­rů.

Příběh je plný dob­ro­druž­ství, akce, přá­tel­ství, lás­ky i humo­ru. Hlavní hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí, kaž­dý z nich je jiný, ale navzá­jem se per­fekt­ně dopl­ňu­jí. Záporné posta­vy bude­te nesná­šet a bude­te dou­fat, že jejich plá­ny nevy­jdou. Tři muš­ke­tý­ři jsou čti­vě napsa­nou pohád­kou (nejen) pro dospě­lé, kte­rá je dopl­ně­ná nejen nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi, ale i his­to­ric­ký­mi poznám­ka­mi, ze kte­rých se dozví­te spous­tu zají­ma­vos­tí. I když dnes pře­vlá­dá názor, že kni­hy ze sezna­mu povin­né čet­by jsou nud­né, u Mušketýrů to roz­hod­ně nepla­tí. Tahle kni­ha má v sobě všech­ny ingre­di­en­ce, kte­ré sli­bu­jí mimo­řád­ný čte­nář­ský záži­tek.

 

Hodnocení: 90%

 

 

Tři muš­ke­tý­ři

Autor: Alexandre Dumas

Originální název: Les Trois Mousquetaires

Vydáno: XYZ, 2018

Počet stran: 696…

Autor:
S lítostí oznamujeme úmrtí Marie Steinerové, sólistky opery Státního nyní Národního divadla Brno v letech 1948-1981.0

S lítostí oznamujeme úmrtí Marie Steinerové, sólistky opery Státního nyní Národního divadla Brno v letech 1948-1981.

Marie Steinerová se kromě operního zpěvu věnovala rovněž zpěvu koncertnímu. Věnovala se také pedagogické práci, nejprve na brněnské konzervatoři a poté na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde předávala mladým adeptům své cenné umělecké a lidské zkušenosti. Marie Steinerová se svým vynikajícím pěveckým a hereckým uměním trvale zapsala mezi přední umělce brněnské opery a je nositelkou Ceny Thalie za celoživotní dílo v oboru opera za rok 2005.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Supraphonline INFO LEDEN

Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1891: Poslední Incal - 75 %


Poslední Incal (Final Incal)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako příběhy "Les Quatre John Difool" (2008), "Louz de Garra" (2011), "Gorgo Le Sale" (2014) a "Le nouveau rêve" (2000). České vydání má 224 stran a prodává se v plné ceně za 589 Kč (brožovaná) a 849 Kč (vázaná).
Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Minotaur (brožovaná).
Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Minotaur (vázaná).

Scénář: Alejandro Jodorowsky
Kresba: José Ladrönn, Moebius

Dočkali jsme se dalšího velkého díla evropského komiksu, díla, které má samo o sobě docela zajímavou historii, a to se ještě ani nezačne mluvit o tom, co se vlastně děje na stránkách. "Incal" je stěžejní dílo evropského sci-fi, a to nejen v komiksu. Jedná se o příběh, který měl dopad na mnoho dalších děl, kresba, kterou se zde prezentoval Moebius, uhranula, a to i díky tomu, že vyprávěla příběh, rozsáhlý, komplexní, bohatý, jak dějově, tak žánrově. Jednoduše se zde setkali dva géniové, scenárista Alejandro Jodorowsky a kreslíř Moebius. Ti dva se sešli již dříve, Jodorowského nerealizovaná "Duna" měla být jejich prvním společným projektem, ale když nevyšel tenhle film, kam Moebius kreslil storyboardy, tak se setkali jako komiksová tvůrci. A jejich veledílem se stal právě "Incal". Společně tvořili i jiné komiksy a publikace, jak se sami můžeme přesvědčit u knih "Šílená ze Sacré-Coeur" nebo "Andělské drápky". Ale fanoušci byli jistě zvědaví, jestli se dvojice vrátí i ke světu Incalu. Přece jen, Alejandro Jodorowsky se s jinými tvůrci vracel - viz komiksy "Před Incalem" (snad se také česky dočkáme), "Technokněží" nebo "Kasta metabaronů".

Nakonec k tomu skutečně došlo. V roce 2000 se tak skutečně stalo, když vyšlo první album z nové série nazvané "Après l'Incal: Le Nouveau Rêve", tedy "Po Incalu: Nový sen". Bohužel po vydání této knihy se tvůrci nedohodli, ať už byla vina na jakékoli straně, v pokračování. Už nenašli společnou cestu, jak příběh vyprávět. Ale Alejandro Jodorowsky se nechtěl příběhu vzdát. Nechtěl nechat čtenáři neuzavřenou kapitolu a toužil příběh Incalu uzavřít. A tak vznikla série "Final Incal". Místo toho, aby Jodorowsky na album vytvořené s Moebiem navázal, rozhodl se, že spolu s Josém Ladrönnem začne finální příběh znovu. A tak vzniklo první album série "Poslední Incal", které je dějově velmi podobné tomu, jež Alejandro vytvořil ještě s Moebiem. Ale jsou zde rozdíly, jak můžete sami posoudit díky českému vydání, které na závěr obsahuje i původní Moebiem kreslený příběh. José Ladrönn v poměrně rychlé sledu nakreslil i zbylé dva sešity, a "Poslední Incal" tak byl na světě.

K nám se dostává kniha, jejíž jádro tvoří tři Ladrönnem kreslené sešity, a jako bonus na závěr, je zde i Moebiův sešit. Nechci křivdit mistrovi, hlavně proto, že nekoloroval svůj sešit, ale z hlediska kresby není Moebiův sešit až tak zajímavý. Velkou měrou právě díky kolorování, které se dle mého k Moebiově kresbě nehodí. Ve srovnání s Ladrönnem si ale čtenář uvědomí, že Moebia kresba jako kdyby už ani nebavila, nechtěl být tak detailní, chtěl to mí v některých momentech prostě jen za sebou. Ladrönn si s kresbou více vyhrál, více si vyhrál s různými designy, fantaskními rasami, světy, místy, městy, lokacemi, je to takové bohatější a také popravdě dospělejší. Jako kdyby to více souznělo s Jodorowského scénářem, který není nutně temný, má i své humorné momenty, jak je pro mistra zvykem, ale přece jen, ten začátek si takové lehce depresivnější pojetí zasloužil.

Alejandro Jodorowsky scénářem nepřekvapí. Uzavírá kruh tím, že příběh knihy "Poslední Incal" začíná stejně jako původní "Incal". Příběh se posunul, svět se změnil, ale je potřeba začít na stejném místě a nakonec dojít nového cíle, nového výsledku, ale stále se stejnou postavou, kterou je John Difool, onen blázen, který vlastně neví, co má dělat, neví, kým je, a rozhodně netouží po takové pozornosti, jaké se mu dostává. Postava - a nejen Johnova - je unášena Jodorowského fantazií a nikdo pořádně neví, kam nás donese. Přesto, když se dostanete na konec, řeknete si, že tohle je Jodorowsky, ať už takový, kterého máte rádi, či nikoli. Za mě je to takový zvláštní pokračovatel "Incalu". Dovedu si představit, že bych se bez něj i obešel, že příběh tak zásadně svět Incalu neposouvá, ale to neznamená, že by se to dobře nečetlo. A ve finálním vyznění je zde rozhodně posun oproti původnímu "Incalu". "Polední Incal" je dobrý Jodorowsky a skvělý Ladrönn, a to tak nějak stačí.

Komiks "Poslední Incal" zakoupíte na stránkách Crew v brožované vazbě nebo v pevné vazbě.…
Autor: