Denní archiv Leden 13, 2019

0

Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Knížka vyprá­ví úsměv­né pří­ho­dy jed­né malé sed­mi­le­té hol­čič­ky Míšy, kte­rá byd­lí na malém měs­teč­ku spo­lu se svý­mi rodi­či a svým malým psí­kem, kte­ré­ho s lás­kou oslo­vu­je Pupík.

Holčička je piho­va­tá zrz­ka se stá­le roz­zá­ře­ný­ma oči­ma, jež zbož­ňu­je jaho­dy, pořád­ně napě­ně­né kakao, sbí­rá barev­né lis­ty, malu­je a čte pří­běhy své­ho oblí­be­né­ho hrdi­ny dok­to­ra Dolittla, kte­rý si doká­že poví­dat se vše­mi zví­řa­ty.

Doma na zahra­dě ve vět­vích sta­ré lípy má Míša posta­ve­ný malý dome­ček na hra­ní, ale není to jen tak oby­čej­ný dome­ček. Je to kli­ni­ka, sku­teč­ná nemoc­ni­ce pro nemoc­ná a zra­ně­ná zví­řát­ka. Není tedy divu, že prá­vě na tom­to mís­tě Míša ráda pomá­há nemoc­ným ptáč­kům, vever­kám, jež­kům, ale i jiným zví­řát­kům, kte­ré zrov­na potře­bu­jí její pomoc.

Ostatně ona je jako sku­teč­ná paní dok­tor­ka, kte­rá moc dob­ře ví, co jed­not­li­vých paci­en­tům chy­bí, pro­to­že stej­ně jako její hrdi­na Dolittle, i ona rozu­mí řeči zví­řat. A o tom­to malém tajem­ství nikdo, kro­mě její­ho dědeč­ka Jakuba, kte­rý je ostat­ně taky vete­ri­nář, neví: Ostatně i děde­ček, stej­ně jako Míša, rozu­mí řeči zví­řat.

Míša si kro­mě léče­ní zví­řá­tek vede i svo­jí vlast­ní lékař­skou kni­hu, kam si zazna­me­ná­vá všech­ny své lékař­ské úko­ny a pokro­ky. Na svůj věk je moc šikov­ná a navíc má k ruce i skvě­lé­ho, čtyř­no­hé­ho pomoc­ní­ka Pupíka, kte­rý umí skvě­le sto­po­vat nemoc­né paci­en­ty, či svým čeni­chem upo­zor­nit na to, co by je moh­lo trá­pit, nebo jim nao­pak chy­bět.

Míša a Pupík jsou pros­tě sehra­ná dvoj­ka. Jestli se chce­te o tom pře­svěd­čit, sta­čí se začíst do strá­nek této úchvat­né kni­hy a pono­řit se do jed­not­li­vých pří­bě­hů, kde tato malá dok­tor­ka pře­kva­pu­je nejen svo­jí svo­jí šikov­nos­tí, ale i postře­hem a rych­lým úsud­kem.

Dokonale umí pomá­hat svým malým a bez­bran­ným paci­en­tům jako napří­klad v lese nale­ze­né a zra­ně­né sovič­ce zamo­ta­né do drát­ku, ane­bo si pře­čtě­te pří­ho­du, jak s pomo­cí Pupíka při­šli na bola­vé ouško u ště­ňát­ka, jež pat­ři­lo nej­lep­ší kama­rád­ce Evičce. Či jak si pre­ciz­ně pora­di­la se záně­tem kopýt­ka u malé­ho hří­bát­ka Zefýrka...

Knížka je moc hez­ky napsa­ná. Jednotlivá dob­ro­druž­ství snad­no vtáh­nou své malé čte­ná­ře do děje, a urči­tě se rádi pře­čtou to, jak si malá dok­tor­ka Míša pora­dí s pro­blémy svých paci­en­tů.

Navíc je kni­ha vel­mi boha­tě ilu­stro­va­ná krás­ný­mi a vel­mi barev­ný­mi obráz­ky, pro­kres­le­ný­mi do posled­ních detai­lů. Obrázky, jako by si žily svůj vlast­ní život a při pohle­du na ně si je hned zami­lu­je­te. A co víc, všech­ny posta­vič­ky mají krás­ně zvý­raz­ně­né obrov­ské oči, jež obráz­kům dodá­va­jí na jejich živos­ti a plas­tič­nos­ti.

Jednotlivé pří­běhy jsou vel­mi krát­ké, roz­dě­le­né do kapi­tol. Moc dob­ře se čtou, neboť jsou hod­ně dopl­ně­ny o roz­ho­vo­ry. Kniha je napsá­na jed­no­du­še, sro­zu­mi­tel­ně a snad­no ji zvlád­ne pře­číst kaž­dý začí­na­jí­cí čte­nář.

Kniha jako tako­vá pro­bou­zí lás­ku ke zví­řa­tům a učí být k pří­ro­dě a k živým tvo­rům ohle­du­pl­ní, nepře­hlí­žet je a sna­žit se jim, pokud budou potře­bo­vat, pomo­ci. A neza­po­meň­te na to, že i čtyř­no­hý kama­rád může být ten nej­věr­něj­ší a nej­spo­leh­li­věj­ší pří­tel za kaž­dé situ­a­ce, s kte­rým si uži­je­te nejen spous­tu dob­ro­druž­ství, ale i nikdy nekon­čí­cí zába­vy.

MÍŠA A JEJÍ MALÍ PACIENTI. Nečekaní hos­té

Napsala: Aniela Cholewińská-Szkoliková

Ilustrace: Agnieszka Filipowská

Překlad: Danuta Kulová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 47

ISBN 978-80-264-2311-9

Autor:
0

ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové

Dvojjazyčná anglicko-česká kníž­ka pro děti je výbor­ným pomoc­ní­kem při pro­cvi­čo­vá­ní ang­lič­ti­ny. Děti si pro­střed­nic­tvím čes­ké­ho a násled­ně i ang­lic­ké­ho tex­tu zábav­nou for­mou osvo­jí cizí jazyk, a kro­mě jiné­ho je urči­tě bude bavit pří­běh roz­pus­ti­lé­ho ště­ňát­ka Elzy, kte­ré si zami­lu­jí stej­ně jako my.

„Člověk si vybe­re psa, ale pán je ten, koho si vybe­re pes.“

Štěňátko Elza se naro­di­lo jako tře­tí v pořa­dí, a my jsme svěd­ky toho, jak  poma­lu ros­te a pro­ží­vá jed­not­li­vá dob­ro­druž­ství v osm­nác­ti krát­kých kapi­to­lách.

Na jed­not­li­vých strán­kách se dočte­me, jak se z malé­ho, bez­bran­né­ho a sle­pé­ho ště­ňát­ka poma­lu a jis­tě stá­vá malá psí sleč­na. A jak to bývá u vět­ši­ny malých dětí, tak tomu není jinak ani u Elzy. I ona, jak ros­te, je více zví­da­vá a chce svět kolem sebe poznat a obje­vo­vat napl­no.

Každý den je pro ni plný nových, dosud nezná­mých věcí a pře­kva­pe­ních, ale i neče­ka­ných setká­ních. Potká se napří­klad s kula­tým kama­rá­dem, pro­vě­ří své spor­tov­ní sna­hy a ambi­ce, vydá se na ven­kov­ní výlet, obje­ví záli­bu v běhá­ní, neu­brá­ní se lovec­kým instink­tům a pořád­ně pro­že­ne ztra­ce­né­ho zají­ce, ale to není všech­no.

Naopak, čeká na ní spous­tu zají­ma­vých a neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství. Ale tak jako tak, stá­le je  to ješ­tě pořád malé ště­ně, kte­ré se ješ­tě pořád nej­líp cítí u své milo­va­né mamin­ky ane­bo v tep­le a bez­pe­čí své­ho pelíš­ku.

Kniha obsa­hu­je cel­kem 18 kapi­to­la a 18 neza­po­me­nu­tel­ných pří­bě­hů, jež jsou napsá­ny ve dvou jazy­ko­vých ver­zí.

V češ­ti­ně je napsá­na v plném roz­sa­hu tj. del­ší a podrob­něj­ší vari­an­ta pří­bě­hu. A v ang­lič­ti­ně je napsá­na ve zkrá­ce­ném pro­ve­de­ní, včet­ně kres­le­né­ho slov­níč­ku pří­pad­ných nových, nezná­mých slo­ví­ček.

Anglický pří­běh je vždy na půl strán­ky spo­lu s kres­le­ným obráz­kem dole na levé stra­ně kni­hy, pra­vou stra­nu nao­pak zau­jí­má kres­le­ný slov­ní­ček zná­zor­ňu­jí­cí šest vybra­ných slo­ví­ček, jež by moh­la být nová a pro děti dosud nezná­má.

Navíc pro děti bude urči­tě vel­mi vel­kým pří­no­sem a k snad­něj­ší­mu poro­zu­mě­ní pří­bě­hu jim vždy pomů­že, když si nej­pr­ve důklad­ně pře­čtou kapi­to­lu v čes­ké ver­zi, a tepr­ve potom se pus­tí do ver­ze psa­né v cizím jazy­ce.

Slovní záso­ba je vybí­rá­na tak, aby co nej­lé­pe pokry­la základ­ní slov­ní záso­bu jak v čes­kém, tak hlav­ně v ang­lic­kém jazy­ce, a tro­chu ji roz­ší­ři­la a pro­hlou­bi­la, uká­za­la vázá­ní jed­not­li­vých slov v ang­lic­kých větách.

Jako bonus k této úžas­né kni­ze, si může­te na strán­kách nakla­da­tel­ství zdar­ma stáh­nout pexe­so s obráz­ky z této zmi­ňo­va­né kníž­ky, a také audi­o­na­hráv­ku ve for­má­tu mp3, na kte­ré je celý pří­běh v ang­lič­ti­ně namlu­ven rodi­lou mluv­čí.

Ilustrace od Anety Kochové jsou vel­mi něž­né. Ani nemu­sí­te umět číst, a z nama­lo­va­né­ho výra­zu Elzy hned víte, zda je pej­sek vese­lý, smut­ný ane­bo se pro něco trá­pí. Obrázky jsou navíc vese­lé, hra­vé a plné opti­mis­mu. Obrázkový slov­ní­ček doko­na­le vysti­hu­je dané výra­zy a děti si je urči­tě díky tomu­to ztvár­ně­ní vel­mi rych­le a snad­no zapa­ma­tu­jí.

Zpracování celé kníž­ky i s mož­nos­tí vyslech­nout si pří­běh rodi­lým mluv­čím jsme veli­ce uví­ta­li a mojí osmi­le­tou dcer­ku, kte­rá tepr­ve s ang­lič­ti­nou začí­ná, to posu­nu­lo, co se týče zna­los­ti jazy­ka zas o tro­šič­ku dál. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­je­me!

Štěně Elza, Puppy Elza

Napsala: Jitka Slavíčková

Ilustrace: Aneta Kochová

Obálka: Viva Design

Čte: Petra Johanson

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran:88

ISBN: 978-80-266-1342-8

Autor:
0

Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků

Nová kni­ha Dračí stráž­ce vás zave­de do svě­ta dra­ků, magie a neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství. Alespoň tak láká obál­ka.

Draci, vzne­še­ná a moc­ná stvo­ře­ní jsou na úpad­ku, ale nyní se má vrá­tit slá­va dra­ků, kdy moř­ští hadi se bro­dí řekou, aby se na mýti­ně moh­li zavi­nout do schrán, a násled­ně se z nich mají vylíh­nout majestát­ní dra­ci. Jenže hadi jsou star­ší, než by měli být, navíc se do schrán dosta­nou až na pod­zim, tak­že jsou i hla­do­ví a vysí­le­ní. Když se s nadě­jí čeká na pro­mě­nu v dra­ky, kte­ří mají pozved­nout dra­čí rasu, mís­to toho se vyklu­ba­jí sla­bí, zde­for­mo­vá­ní jedin­ci, kte­ří jsou čas­to i mdlí na rozu­mu, nedo­ká­žou létat, tedy se ani sami uži­vit. Navíc jich hod­ně zemře. Mocná dra­či­ce pomoh­la lidem z kupec­kých měst pora­zit nepřá­te­le a lidé pak na oplát­ku měli pomo­ci dra­či­ci s líh­nu­tím dra­ků a mají se o ně posta­rat.

Po zkla­má­ní dra­ci zůstá­va­jí na mýti­ně na krku oby­va­te­lům, kte­ří je musí živit. Dračice je pone­chá jejich osu­du. Protože se péče o nelé­ta­vé dra­ky brzy sta­ne pří­tě­ží oby­va­tel, je roz­hod­nu­to, že mají být pře­su­nu­ti do jejich báj­né pra­vlas­ti. Háček je však v tom, že nikdo netu­ší, kde jejich pra­vlast leží. Proto je zor­ga­ni­zo­vá­na výpra­va, kdy na spo­leč­né pou­ti lidí a dra­ků čeká spous­tu útrap, ale také dob­ro­druž­ství. Na pouť se vydá­vá loď z živé­ho dře­va, mla­dí lidé pozna­me­na­ní Deštnou divo­či­nou nato­lik, že vlast­ně ani nemě­li po naro­ze­ní pře­žít a Alise, nad­šen­ky­ně a odbor­nic e na dra­ky, kte­rou pro­vá­zí sekre­tář její­ho man­že­la Sedrick, kte­rý chce z ces­ty, na kte­rou byl nuce­ně poslán, vytě­žit co nej­ví­ce …

Kniha nej­pr­ve před­sta­vu­je jed­not­li­vé posta­vy pří­bě­hu, kte­ré na prv­ní pohled nema­jí nic spo­leč­né­ho, ale pak je osud zava­ne do spo­leč­né­ho dob­ro­druž­ství, kdy není jis­té, zda se z něj vůbec vrá­tí. Čtenář se dozví­dá před­cho­zí život dra­či­ce Sintary, teh­dy v podo­bě moř­ské­ho hada, nevzdě­la­né­ho děv­če­te Thymary z Deštné divo­či­ny, kte­rá měla být po poro­du dána napo­spas Deštné divo­či­ně pro své zne­tvo­ře­ní, ale otec ji zachrá­nil, Alise, ženy boha­té­ho kup­ce, kte­rá uza­vře­la sňa­tek pou­ze z rozu­mu, Leftrina, kapi­tá­na živé lodě Tarman.

Autorka vel­mi přes­ně a pre­ciz­ně vykres­lu­je pro­stře­dí, kde se děj ode­hrá­vá, jako bys­te tam byli s nimi, stej­ně tak je důraz kla­den na vykres­le­ní postav, tak­že za chví­li jim čte­nář nahléd­ne až na dno duše a čas­to v něm budou vyvo­lá­vat něja­ké emo­ce, ať už je to pocho­pe­ní, vztek, lítost.

Vezmeme-li to do detai­lu, polo­vi­na kni­hy je vykres­le­ní postav a jejich původ­ní­ho živo­ta a až pak se dostá­va­jí do spo­leč­né­ho dob­ro­druž­ství. Tedy ten, kdo čeká rych­lý děj se spous­tou akč­ních záple­tek bez něja­ké­ho hlub­ší­ho zabřed­nu­tí, ten může být zkla­mán. Na dru­hou stra­nu vhled do postav dává kni­ze hlub­ší roz­měr, psy­cho­lo­gic­ký, pro­to­že nejde jen o něja­ký děj, ale ote­ví­ra­jí se zde i závaž­né otáz­ky a pro­blémy jako např. homose­xu­a­li­ta, život bez lás­ky, vylou­če­ní ze spo­leč­nos­ti, pokud člo­věk neza­pa­dá do prů­měr­né­ho stan­dar­du, kte­rý se oče­ká­vá, ať už vzhle­dem, cho­vá­ním, ori­en­ta­cí. Ale i zde se čte­nář dočká smě­si toho pozi­tiv­ní­ho – lás­ky, přá­tel­ství, při­je­tí, ale také i posta­vy zosob­ňu­jí vypo­čí­ta­vost, závist, tou­hu po peně­zích na úkor morál­ky a toho, co je správ­né.

Díky pro­kres­le­nos­ti postav a sle­do­vá­ní něko­li­ka dějo­vých linek pak není divu, že kni­ha má tolik stran, kolik má. Autorka se prv­ním dílem sna­ži­la čte­ná­ře uvést do jí stvo­ře­né­ho svě­ta, čte­ní to nemu­sí být snad­né, což ale nut­ně není na ško­du.

Za sebe mohu říct, že je to jed­na z nej­lep­ších knih v žán­ru fan­ta­sy, kte­rou jsem v posled­ní době čet­la. Prokreslenost postav ji dává hlub­ší roz­měr, než jen sled dějů bez hlub­ší­ho pono­ře­ní. Člověk zná posta­vy tak dob­ře, že jim fan­dí, pře­je jim to lep­ší v živo­tě, čeho se jim nedo­stá­vá a na dru­hou stra­nu cítí tře­ba zášť vůči těm, co jsou vypo­čí­ta­ví a jed­na­jí jen ve vlast­ním zájmu.

Prokreslenost postav a více dějo­vých linek hod­ně zpo­ma­lu­je děj, kte­rý se odví­jí hod­ně zvol­na, což může někte­ré čte­ná­ře, kte­ří mají radě­ji dyna­mic­ký děj, odra­zo­vat od pře­čte­ní kni­hy. Ale i tak si mys­lím, že kni­ha za povšim­nu­tí a pře­čte­ní roz­hod­ně sto­jí.


Autorka: Robin Hobb

Nakladatelství: Fragment

Žánr: dob­ro­druž­ství, fan­ta­sy

Počet stran: 544

Hodnocení: 97 %…

Autor:
0

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI

V kni­ze „Kámoši hafí­ci“ se může­te těšit na vyprá­vě­ní o jed­not­li­vých dob­ro­druž­stvích dvou neo­hro­že­ných psích par­ťá­ků, jež milu­jí výzvy a třemhlav se vrha­jí do nových a lec­kdy nebez­peč­ných akcí.

V nej­krás­něj­ší kolek­ci na vás čeká šest úžas­ných pří­bě­hů plných těch­to akcí, a to pod názvem: R.A.F, Hafící v Paříži, Hissy má per­ný den, Halloweenská mise, Vánoční pát­rá­ní a Havajské dob­ro­druž­ství.

Hlavními hrdi­ny jsou dva ště­ně­čí brat­ři jmé­nem Bingo a Rolly, kte­ří mají k ruce své­ho skvě­lé­ho páníč­ka a vyná­lez­ce v jed­né oso­bě jmé­nem bob, jež jim svý­mi vychy­táv­ka­mi, vyná­le­zy a rada­mi pomá­há z pří­pad­ných nesná­zí a potí­ží.

Pro tyto rozkoš­né hafí­ky jsou nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí sko­ro na den­ním pořád­ku, a o někte­ré z nich se s vámi podě­li­li na strán­kách této kni­hy, čímž se prak­tic­ky stá­vá­te svěd­ky toho, jak krů­ček po krůč­ku pood­ha­lu­jí svo­jí skry­tou dáv­ku důvti­pu, sebe­vě­do­mí, hra­vos­ti a odhod­lá­ní jít si pev­ně za svým pře­dem sta­no­ve­ným cílem.

A na co se v jed­not­li­vých vyprá­vě­ních může­te těšit?

R.A.F.

Páníček Bob jed­no­ho dne pře­kva­pí své čtyř­no­hé svě­řen­ce robo­tic­kým psem Fíkem pře­zdí­va­ným R.A.F., kte­rý měl Rollymu a Bingovi dělat spo­leč­nost v době, když bude v prá­ci. Kromě toho­to robo­tic­ké­ho psa ješ­tě navíc napro­gra­mo­val tak, aby vždy ukli­dil vše­chen nepo­řá­dek, kte­rý ti dva „nezbed­ní­ci pro­ve­dou“.  A jak to asi tak může dopad­nout, když robot pes spat­ří spo­lubyd­lí­cí koč­ku Hissy? A kdo nako­nec bude muset mís­to robo­ta uklí­zet obrov­ský nepo­řá­dek? A hlav­ně proč?

Hafíci v Paříži

Když pání­ček má chuť na fran­couz­ský toast, a chle­ba není zrov­na doma, je to ten správ­ný úkol pro naše psi. A jak jinak ho sehnat, než prá­vě pří­mo ve Francii.... Stačí si jen nasa­dit spe­ci­ál­ní oboj­ky a už jste tam, hez­ky pře­ne­se­ní, aniž bys­te muse­li zdlou­ha­vě a vel­mi nároč­ně ces­to­vat.

Bohužel po pří­jez­du se dozví­da­jí, že chle­ba někdo ukra­dl a na nich je, aby vypá­t­ra­li zlo­dě­je a našli chle­ba. Psí brat­ři se pouš­tí do zdlou­ha­vé­ho a napí­na­vé­ho pát­rá­ní. Podaří se jim sku­teč­né­ho zlo­dě­je vysto­po­vat? Přivezou Bobovi milo­va­ný fran­couz­ský chléb? Splní úkol, kte­rý si před­se­vza­li?

Hissy má per­ný den.

Když je kočič­ka smut­ná, že má roz­bi­tou nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ku, a to krá­líč­ka Runnyho, při­chá­zí i v tom­to pří­pa­dě na pomoc psí přá­te­le, aby se o ní posta­ra­li v době, kdy bude jejich pání­ček Bob spra­vo­vat její hrač­ku. Hissy se necí­tí zrov­na dva­krát nej­lé­pe, tak je na jejich přá­te­lích, aby ji něja­kým způ­so­bem roz­ptý­li­li, a hlav­ně na ní dohléd­li.

Co ale všech­no zaži­jí, a koho všech­no pot­ka­jí, to si už musí­te pře­číst v pří­bě­hu s názvem „Hissy má per­ný den“. Jaké neho­dy se při­ho­dí, div samot­nou Hissy nezmr­za­čí? Bude se nako­nec díky lás­ky­pl­né péči psí­ků cítit sku­teč­ně jako výji­meč­ná? Anebo ne? Podaří se Bobovi krá­líč­ka Runnyho sku­teč­ně opra­vit?

Halloweenská mise

Halloweenská mise je o tom, jak si všich­ni tři uží­va­jí Halloweenskou osla­vu, tj. samot­né zdo­be­ní domu a pří­pra­vu kos­tý­mů. Ovšem při samot­ných pří­pra­vách se sezná­mí s hol­čič­kou Chloe, kte­rá je vel­mi smut­ná, neboť při­šla o svůj kos­tým na kole­do­vá­ní, kte­rý si sama vyro­bi­la.

Kámoši hafí­ci se za kaž­dou cenu poku­sí ten­to kos­tým najít a zís­kat zpět. Budou v této misi úspěš­ní? A jakým nástra­hám a léč­kám budou muset čelit a na vlast­ní kůži pod­stou­pit? Dokáží pře­ko­nat svůj strach ze stra­ši­del­né­ho a děsi­vé­ho veče­ra jen pro­to, aby Chloe měla svůj kos­tým na sobě včas? Stihnou všich­ni spo­leč­ně a včas vyra­zit na kole­du?

Vánoční pát­rá­ní

Všichni byli natě­še­ní na roz­dá­vá­ní a roz­ba­lo­vá­ní dár­ků, že sko­ro ani nemoh­li usnout, ale nako­nec se jim to pře­ci jen poda­ři­lo. Tedy ale­spoň do doby, než je vzbu­di­ly podiv­né zvu­ky, jež vydá­val nešťast­ný Santa Claus pod stro­meč­kem. Zdálo se, že něco hle­dá a nemů­že najít.

Vypátrá Santa spo­lu s jejich pomo­cí vánoč­ní dárek pro Boba, kte­rý se jak­si někde ces­tou ztra­til? Dostanou ho včas pod vánoč­ní stro­me­ček?

Havajské dob­ro­druž­ství

Boba jed­no­ho dne ráno zau­jal inze­rát ohled­ně výle­tu na Havaj a krás­ně se při­tom zasnil. Všimli si toho i jeho čtyř­no­zí kama­rá­di. Ti se hned roz­hod­li, že Bobovi udě­la­jí radost a seže­nou mu písek z havaj­ské plá­že.

Jaké nástra­hy a nebez­pe­čí je na plá­ži čeka­jí,  a doká­ží se s nimi poprat? A jak bude na písek v před­sí­ni rea­go­vat Bob? Bude mít obrov­skou radost?  Anebo mís­to podě­ko­vá­ní vyprá­ší koži­chy svým čtyř­no­hým kama­rá­dům?

Kniha, i když je svým for­má­tem vel­mi vel­ká a pro dět­ské­ho čte­ná­ře těž­ká do ruky, je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná díky svým krás­ným a vel­mi pou­ta­vým ilu­stra­cím. Desky jsou z vle­mi kva­lit­ní­ho tvr­dé­ho mate­ri­á­lu, díky nimž malé ruce obál­ku kni­hy jen tak „neuš­mud­la­jí“ a ona tak vydr­ží po dlou­hou dobu „jako nová“.

Na své si při­jdou nejen malí čte­ná­ři neu­mě­jí­cí ješ­tě číst, ale i ti začí­na­jí­cí, neboť celá kni­ha je dopl­ně­na krát­ký­mi pří­běhy, jež tvo­ří nepří­liš dlou­hý a nijak nároč­ný text, dopl­ně­ný o spous­tu krás­ných, barev­ných ilu­stra­cí, jež pod­ně­cu­jí buj­nou dět­skou fan­ta­zii pří­mo na kaž­dé strán­ce této kolek­ce.

Kámoši hafí­ci je kni­ha vel­mi chytla­vá a zábav­ná, kte­rá nau­čí děti vážit si oprav­do­vé­ho přá­tel­ství a těch pra­vých hod­not jako je odva­ha, odhod­lá­ní, spra­ve­dl­nost, dob­ro­čin­nost, schop­nost nezišt­né pomo­ci, ale i schop­nos­ti plnit si své povin­nos­ti, a při­tom si neza­po­me­nout i uží­vat spous­tu legra­ce a zába­vy.

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018

TS 14. První vydá­ní

Počet stran: 176

ISBN 978-80-252-4472-2

Autor:
0

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Už se vás někdy vaše zví­da­vé děti zepta­ly na to, jak vlast­ně fun­gu­je tělo, z čeho se sklá­dá? Že ano? Tak prá­vě pro vás je určen ten­to úžas­ný atlas lid­ské­ho těla urče­ný prá­vě pro děti od šes­ti let.

Lidské tělo jako tako­vé je vel­mi slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá obrov­ské množ­ství infor­ma­cí a řídí spous­tu slo­ži­tých pro­ce­sů, a prá­vě tato kni­ha zpro­střed­ku­je hlou­ba­vým dět­ským hla­vič­kám drob­né nahléd­nu­tí pod poklič­ku, a vše názor­ně na jed­not­li­vých ilu­stra­cích sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lí a popí­še.

Kniha jako tako­vá má sice jen něko­lik strá­nek, ale neboj­te se, obsáh­ne prak­tic­ky všech­no, co se týče slo­že­ní lid­ské­ho těla. Vše je krás­ně popsá­no a zakres­le­no do šes­ti vel­kých, roz­klá­da­cích strá­nek, na kte­rých dětem všech­no pře­hled­ně před­sta­ví a sezná­mí s celým lid­ským tělem, se vše­mi jeho orgá­ny a jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi.

Na těch­to úžas­ných roz­klá­da­cích strán­kách děti nalez­nou základ­ní čás­ti lid­ské­ho těla jako je obě­ho­vý sys­tém, ner­vo­vý sys­tém, sva­ly, vnitř­ní orgá­ny a kost­ru.

Lidské tělo

Lidské tělo fun­gu­je jako doko­na­le vyla­dě­ný stroj. Dětem názor­ně vysvět­lí, co to vlast­ně lid­ské tělo je a popí­še jeho jed­not­li­vé část. Atlas se zde zamě­řil na vysvět­le­ní základ­ních a důle­ži­tých poj­mů jako jsou buň­ka, děle­ní buněk, che­mic­ké pro­ce­sy, slo­že­ní lid­ské­ho těla, vita­mí­ny, bak­té­rie, papi­lár­ní linie, oplod­ně­ní vajíč­ka, vývoj plo­du či geny.

Navíc dopl­ně­no sešit­ky o „Léčbě nemo­cí lid­ské­ho těla“ a „Zdravým život­ním sty­lem“.

Vnitřní orgá­ny

Lidské tělo je slo­že­no z kost­ry a orgá­no­vé sou­sta­vy, kte­rá je tvo­ře­na jed­not­li­vý­mi orgá­ny, kde kaž­dý orgán v těle má svo­jí neza­stu­pi­tel­nou a vel­mi důle­ži­tou funk­ci. Děti si tak udě­la­jí obrá­zek o tom, k čemu slou­ží žluč­ník, žalu­dek, hla­siv­ky, led­vi­ny, hrtan, plí­ce, slin­né žlá­zy, plic­ní sklíp­ky, ját­ra, slz­né kanál­ky oka, kůže, páro­vé orgá­ny, man­dle, dělo­ha, srd­ce, lym­fa, štít­ná žlá­za, stře­vo - klky, muž­ské pohlav­ní orgá­ny, nadle­vi­ny, sli­niv­ka, mozek či sle­zi­na.

A aby vše fun­go­va­la jak má, jsou zde vlo­že­ny sešit­ky týka­jí­cí se „Správné stra­vy - půl zdra­ví“ a „Nemoci a léč­ba orgá­nů“.

Oběhová sou­sta­va

Všichni moc dob­ře víme, že obě­ho­vou sou­sta­vu tvo­ří krev, srd­ce, cévy a míz­ní sou­sta­va, pro­střed­nic­tvím nichž pro­bí­há v těle krev­ní oběh zajiš­ťu­jí­cí stá­lou tep­lo­tu těla. V obě­ho­vé sou­sta­vě malí čte­ná­ři pozna­jí, co to je krev, krvá­ce­ní, obno­va krve, sráž­li­vost krve, bílé krvin­ky, trans­fúze, krev­ní sku­pi­ny, dru­hy krvá­ce­ní, zdra­vé srd­ce, oběh krve, malý plic­ní oběh, vel­ký těl­ní oběh, EKG, krev­ní oběh v ját­rech, srdeč­ní cyk­lus, srdeč­ní puls, umě­lá chlo­peň, chlo­peň a jed­not­li­vé čás­ti srd­ce.

Jako bonus jsou vlo­že­ny sešit­ky pojed­ná­va­jí­cí o „Nemocech obě­ho­vé sou­sta­vy“ a hlav­ně seši­tek, jež se zce­la urči­tě v živo­tě bude hodit, a to „První pomoc při úra­zech“.

Nervová sou­sta­va

Nervy a ner­vo­vá zakon­če­ní najde­me v celém těle a slou­ží k vede­ní infor­ma­cí do moz­ku a zpět. Jste zvě­da­ví, jaké pojmy si na vás při­pra­vi­la ner­vo­vá sou­sta­va? Na roz­lo­že­ných strán­kách zís­ká­te prak­tic­ké infor­ma­ce týka­jí­cích se neu­ro­nů, refle­xu, pře­dá­vá­ní infor­ma­cí, slo­že­ní moz­ku a jeho cen­ter, o boles­ti, smyslech, rov­no­vá­ze, stu­de­ný nebo hor­ký, klíš­tě a nemo­ci. Dozvíte se, co je to auto­nomní ner­vo­vá sou­sta­va, zrak, zor­ni­ce, optic­ký klam, vůně mícha, čich a chuť, zákla­dy chu­tě, sluch a mož­nos­ti slu­chu.

Nesmí chy­bět opět dva prak­tic­ké sešit­ky pro změ­nu s názvem „Obnova lid­ské­ho těla“ a „Nemoci ner­vo­vé sou­sta­vy“.

Svalstvo

Díky jed­not­li­vým sva­lům se může tělo pohy­bo­vat, vše v těle fun­gu­je prá­vě díky neu­stá­lé prá­ci sva­lů, a to i v době spán­ku nebo odpo­čin­ku. Člověk v těle má asi 640 sva­lů. Atlas vám před­sta­ví jed­not­li­vé dru­hy sva­lů, pruž­nost sva­lu, oko­hyb­né sva­ly, pora­ně­ní sva­lů, vzpři­mo­vač chlu­pů, sva­lo­vá vlák­na, sva­ly obli­če­je, rekor­dy, posi­lo­vá­ní sval­stva, pohyb střev, jazyk, brá­ni­ce, sva­lo­vý objem, achhi­lo­vu šla­chu, sta­hy sva­lo­vi­ny, zádo­vé sval­stvo, dýcha­cí sva­ly, pohyb a fyzi­o­te­ra­pii.

V při­lo­že­ných sešit­cích nahléd­ne­te „Co vše zvlád­ne lid­ské tělo“ a na „Nemoci sva­lo­vé sou­sta­vy“.

Kostra

Lidská kost­ra zajiš­ťu­je nejen opo­ru celé­ho těla, ale udr­žu­je vnitř­ní orgá­ny na svém mís­tě a chrá­ní je. Podíváte se podrob­ně na pojmy jako jsou kost, kloub, kost­ra jako ochra­na, zub, špat­né náv­ky, obrat­le, obno­vu kos­tí, zlo­me­ni­ny, zatí­že­ní kos­tí, na srůs­tá­ní kos­tí, počet kos­tí, opěr­né funk­ce kost­ry, ochran­né funk­ce kost­ry, zakři­ve­ní páte­ře, roz­dě­le­ní kost­ry, klenbu, hrud­ní koš. Co je to oste­o­po­ro­za, na dru­hy klou­bů či růst kos­tí.

V sešit­cích nalez­ne­te „Nemoci opěr­né sou­sta­vy“ a „Lidské rekor­dy“ vzta­hu­jí­cí se k lid­ské­mu tělu.

Samotný atlas názor­ně uka­zu­je, jak fun­gu­je celé lid­ské tělo jako celek. A vle­pe­né, vel­mi prak­tic­ké sešit­ky se základ­ní­mi infor­ma­ce­mi jako jsou: léč­ba nemo­cí lid­ské­ho těla, zdra­vý život­ní styl, nemo­ci a léč­ba orgá­nů, správ­ná stra­va půl zdra­ví, nemo­ci obě­ho­vé sou­sta­vy, prv­ní pomoc při úra­zech, obno­va lid­ské­ho těla, nemo­ci ner­vo­vé sou­sta­vy, co vše zvlád­ne lid­ské tělo, nemo­ci sva­lo­vé sou­sta­vy, lid­ské rekor­dy, ale i tře­ba nemo­ci obě­ho­vé sou­sta­vy; vám poskyt­nou uce­le­né infor­ma­ce o lid­ském těle na jed­nom mís­tě.

Atlas je dopl­něn 250 krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi, jež jsou detail­ně pro­pra­co­vá­ny s ohle­dem na malé­ho čte­ná­ře, jež si díky nim udě­lá uce­le­nou před­sta­vu o tom, jak jeho tělo fun­gu­je a z čeho se sklá­dá. 

Tato mini-encyklopedie je vel­mi pří­nos­ným zdro­jem infor­ma­cí nejen pro malé, ale i vel­ké čte­ná­ře a věřím, že se sta­ne i skvě­lým pomoc­ní­kem, jakož­to doplň­ko­vým, stu­dij­ním mate­ri­á­lem při škol­ních hodi­nách pří­ro­do­pi­su.

Kniha je zpra­co­vá­na hra­vým způ­so­bem a i dítě, kte­ré kni­hou pou­ze lis­tu­je, si odne­se spous­tu cen­ných infor­ma­cí, sta­čí se jen dívat na obráz­ky, pozo­ro­vat a být zví­da­vý. Navíc roz­klá­da­cí obráz­ky láka­jí k tomu, aby byly roz­lo­že­ny a stá­le doko­la pro­hlí­že­ny.

Moje děti kníž­ka napros­to nadchla a uchvá­ti­la, a pořád ji mají v ruce a spo­leč­ně ji stu­du­jí, občas při­běh­nou, aby se podě­li­ly o zís­ka­né infor­ma­ce týka­jí­cí se lid­ské­ho těla.

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI

Lidské tělo v šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích mapách

Autoři: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma

Ilustrace: Tomáš Tůma

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

Rok vydá­ní 2018

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-00-05198-7

Autor:
0

Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)

Toužíte-li po doko­na­lém, a záro­veň kre­a­tiv­ním dení­ku, kam si bude­te moci zapsat nejen svo­je myš­len­ky, ale s pomo­cí něhož si i doko­na­le zor­ga­ni­zu­je­te život, srov­ná­te a utří­bí­te všech­ny své osob­ní zále­ži­tos­ti, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Soukromí deník, tohle jsem já (osob­ní zále­ži­tos­ti).

Hned, jakmi­le ji bude­te mít v ruce zjis­tí­te, že tahle kníž­ka kla­de hlav­ní důraz na to, že tohle je jen a jen váš deník, a tudíž je jen na vás, jak si ho popí­še­te nebo ozdo­bí­te. Pokud si postup­ně vypl­ní­te všech­ny jeho čás­ti, věř­te, že svůj život pak bude­te mít skvě­le zor­ga­ni­zo­va­ný a pod kon­t­ro­lou.

Navíc je tu i úžas­ný pro­stor na to, kam si může­te zazna­me­nat všech­ny své život­ní cíle a přá­ní, pozi­tiv­ní myš­len­ky, nápa­dy a spous­ta jiné­ho.

Kromě všech nej­růz­něj­ších tabu­lek na vás samo­zřej­mě čeka­jí i lis­ty měsíč­ní­ho kalen­dá­ře, bez nich by to asi nebyl deník jako tako­vý. Zde si může­te udě­lat poznám­ky o věcech, kte­ré musí­te udě­lat (napří­klad setká­ní s přá­te­li) a dokon­če­ní jed­not­li­vých úko­lů aj. Prostě si sem do těch­to rámeč­ků podrob­ně roz­plá­no­vat své plá­ny a cíle jed­not­li­vě na kaž­dý měsíc v roce, a zís­kat si tak doko­na­lý pře­hled o tom, zda jste schop­ni dodr­žo­vat pře­dem sta­no­ve­né ter­mí­ny.

Kontrolní seznam je umís­těn z prak­tic­ké hle­dis­ka až na konec kni­hy. Jedná se o něko­lik prázd­ných strá­nek, jež zce­la urči­tě vyu­ži­je­te pro zapsá­ní život­ních plá­nů. Jsou to jakési pra­cov­ní lis­ty pro vyjá­d­ře­ní sebe sama.

Okraje strá­nek si může­te jak­ko­liv ozdo­bit, ane­bo psát barev­ný­mi tuž­ka­mi, pro­to­že jen tak váš deník krás­ně vynik­ne a bude doko­na­le pes­t­ro­ba­rev­ný. Nemusíte se bát, že by vás nic nena­padlo, neboť tenhle deník mys­lel prak­tic­ky na všech­no, a neza­po­mněl dodat i dosta­teč­nou inspi­ra­ci na to, jaký­mi moti­vy si lze deník při­krášlit a vdech­nout mu pro­střed­nic­tvím drob­ných, ale o to víc pro­pra­co­va­ných malůvek své pra­vé já.

Tohle jsem já

Pomocí strá­nek s nej­růz­něj­ší­mi tabul­ka­mi na vypl­ně­ní si udě­lá­te obrá­zek sami o sobě, zjis­tí­te a kdo ve sku­teč­nos­ti jste, co máte rádi, co od živo­ta oče­ká­vá­te, a co si vlast­ně vůbec doo­prav­dy pře­je­te.

Životní cíle a seznam přá­ní

Osvoboďte svá přá­ní a napiš­te si je do při­pra­ve­ných balón­ků, a když se koneč­ně vypl­ní, tak balo­nek vese­le vybar­vě­te. Anebo si pusť­te do sezna­mu knih, pře­ko­ná­ní stra­chu, do malých dob­ro­druž­stvích apod., neboť mož­nos­tí je zde spous­ta.

Bucket list

Do jed­not­li­vých bucket lis­tů si napiš­te věci, kte­ré bys­te chtě­li někdy v živo­tě udě­lat. A kro­mě toho si zkus­te tře­ba vypl­nit září­cí duhu a mezi její paprsky napsat své nej­lep­ší vlast­nos­ti.

Oblíbenci

Nejrozmanitější sezna­my pro zapsá­ní svých oblí­be­ní tzv. nej­ob­lí­be­něj­ší citá­ty, pís­ně, fil­my, celebri­ty, mís­ta, lidé, jíd­la a pros­tě vše, na co si jen může­te vzpo­me­nout.

Šťastná a zdra­vá

Aneb zjis­tě­te, co se skrý­vá pod jed­not­li­vý­mi názvy. Můžete vyzkou­šet vypl­nit svo­jí „Tabulka štěs­tí“, „Hrst plnou slun­ce“, což zna­me­ná do pře­dem při­pra­ve­ných rámeč­ků zapsat všech­ny své pozi­tiv­ní myš­len­ky, a násled­ně se s nimi kaž­dý den inspi­ro­vat.

Mě osob­ně se líbi­ly dvě kyti­ce pochval, kam do jed­né zapi­su­je­te hez­ké věci, kte­ré se chys­tá­te říci jiným lidem, a do dru­hé nao­pak  zapi­su­je­te ony pěk­né věci, co vám řek­li ostat­ní lidé.

Knížka obsa­hu­je vel­ké množ­ství pla­y­lis­tů k dob­ré nála­dě, rela­xa­ci ener­gie, ale i zná­zor­ně­ní vlast­ních nálad v jed­not­li­vých měsí­cích, nesmí samo­zřej­mě i chy­bět tabul­ka vašich zvy­ků, díky níž uvi­dí­te, jaké čin­nos­ti jste děla­li v prů­bě­hu roku a hlav­ně, jak čas­to.

Soukromý deník je sku­teč­ně skvě­lým pomoc­ní­kem na ces­tě k per­fekt­ní­mu plá­no­vá­ní. Ostatně umě­ní plá­no­vat zna­me­ná mít na pře­hled­ném mís­tě i spous­tu důle­ži­tých věcí a ter­mí­nů, vidět, kam sáh­nout, když je potře­ba něco zjis­tit, vědět ane­bo najít. např. kolo živo­ta, spo­ře­ní, všech­no nej­lep­ší - ter­mí­ny svát­ků a naro­ze­nin, nápa­dy na dár­ky, plně­ní úko­lů, pěti­mi­nu­to­vý úkol­ník apod.)

Tento sty­lo­vý, ale hlav­ně kre­a­tiv­ní deník s drob­ný­mi úko­ly vás pro­ve­de celým rokem plným tvo­ře­ním, hra­ním a pozná­ním sebe sama. Díky němu zjis­tí­te, co sku­teč­ně máte rádi, co vám jde, co by vás moh­lo bavit, jakým smě­rem jde­te, a co bys­te v živo­tě chtě­li dosáh­nout.

Mě osob­ně se ten­to deník moc líbil a uká­zal mi nové mož­nos­ti.

„Inspirujte se, buď­te aktiv­ní a měj­te vše pod kon­t­ro­lou!“

SOUKROMÝ DENÍK, TOHLE JSEM JÁ (OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI)

Ilustrátorka: Cindy Wildeová

Design obál­ky: Angie Allisonová

Vydala Grada Publishing, a.s. v roce 2018

Prví vydá­ní, Praha 2018

Počet stran 128

ISBN: 978-80-247-4870-2

Autor: