Denní archiv Leden 2, 2019

0

Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj

Poprvé se Raubíř Ralf obje­vil v kinech popr­vé před šes­ti lety ve stej­no­jmen­ném 3D fil­mu od Walta Disneye. Děti mají sice mno­hem oblí­be­něj­ší disneyov­ské hrdi­ny, ale i tak se Raubíř Ralf dočkal dru­hé­ho fil­mu. Raubíř Ralf a inter­net se obje­vil v kinech letos (2018). A zhru­ba od té doby se obje­vu­je na Už šest let se děti mohou ve fil­mo­vé a kniž­ní pro­duk­ci setká­vat s Raubířem Ralfem, hrdi­nou 3D fil­mu z díl­ny Walta Disneye. Pokud vaše děti tenhle sní­mek oslo­vil, urči­tě je bude bavit pra­cov­ní sešit, inspi­ro­va­ný pří­bě­hem zápo­rá­ka Ralfa. Přečtou si nejen Ralfův pří­běh a nové dob­ro­druž­ství, ale také budou vybar­vo­vat a lepit – upro­střed seši­tu jsou totiž samo­lep­ky, kte­ré mohou nale­pit na k tomu urče­ná mís­ta v kni­ze, nebo ta mís­ta vybar­vit a samo­lep­ky nale­pit kam budou chtít. Díky tomu budou mít děti pocit, že pří­běh samy dotvo­ři­ly.

„Raubíř Ralf a malá Vanilopka von Šměk byli nej­lep­ší kama­rá­di. Všechno děla­li spo­lu. Ralf byl zápor­ňá­kz video­hry Opravář Felix Junior. Vanilopka byla zase tou nej­lep­ší závod­ni­cí z Cukrkár. Jakmile večer zhas­la svět­la v Litwakově video­her­ně, schá­ze­li se spo­lu na cen­t­rá­le, kte­rá pro­po­jo­va­la všech­ny her­ní auto­ma­ty, a vyrá­že­li za zába­vou. Jejich idy­lu ale jed­no­ho dne naru­ši­lo upo­zor­ně­ní na nové při­po­je­ní: wifi. Umožňovalo spo­je­ní s inter­ne­tem,“ začí­ná pří­běh Raubíř Ralf a inter­net… Ožité posta­vič­ky z video­her vystu­pu­jí do reál­né­ho svě­ta a sna­ží se sehnat přes eBay nový volant k her­ní­mu auto­ma­tu, na kte­rém děti hra­jí Cukrkáry s Vanilopkou v hlav­ní roli. Skáčou pro­to do inter­ne­tu, kde se setká­va­jí s jeho někte­rý­mi „pro­duk­ty“ – Spamíkem, kaná­lem BuzzTube nebo OhMyDisney.com. Aby Ralf vydě­lal pení­ze na volant, natá­čí videa a díky likům se na jeho účtu začí­na­jí finan­ce sku­teč­ně hro­ma­dit. Když jich je dost a zdá se, že Cukrkáry jsou zachrá­ně­né a Ralf a Vanilopka mohou koneč­ně vyra­zit domů, zjis­tí Vanilopka, že se jí vlast­ně z toho inter­ne­to­vé­ho svě­ta ani moc nechce. Ralf sly­ší Vanilopku, kte­rá si necha­la zapnu­tý tele­fon, poví­dat si s kama­rád­kou ze hry Závody masa­kr, že už se domů nevrá­tí. Zničí ho to a uchý­lí se ke lsti, do hry Závody masa­kr vypus­tí virus. Hra se začne zase­ká­vat a Vanilopka je v ohro­že­ní. Ralf ji zachrá­ní, ale když se Vanilopka dozví, že to byl prá­vě on, kdo hru zni­čil, ute­če. Mezitím virus nekon­t­ro­lo­va­ně opus­tí hru Závody masa­kr a zaú­to­čí na Ralfa, kte­ré­ho naklo­nu­je.  Ralf si uvě­do­mí svou chy­bu, jeho sla­bi­nu, a to klo­ny zni­čí. Z Vanilopky a Ralfa se sta­li zase nej­lep­ší přá­te­lé, ačko­li už spo­lu netrá­vi­li kaž­dý den – z Vanilopky se sta­la jed­na z šam­pi­o­nek Závodů masa­kr a Ralf byl zase šťast­ný, že může být zápo­rák ve hře Opravář Felix Junior.

Disneyovka nové doby se může zdát dospě­lá­kům nad pět­a­čty­ři­cet zamo­ta­ná, ale pro dneš­ní děti, žijí­cí z čás­ti ve vir­tu­ál­ním svě­tě jde v pod­sta­tě o kla­sic­kou pohád­ku, pře­vle­če­nou do moder­ní­ho kabát­ku. I tady totiž dob­ro vítě­zí nad zlem, ačko­li už nejde o ježi­ba­bu a hod­né děti ale o přá­tel­ství a virus. Poctivá prá­ce může spo­čí­vat i v inter­ne­to­vém follo­ver­ství nebo blo­go­vá­ní a v tomhle novém svě­tě je tře­ba se mít na pozo­ru niko­li před hlu­bo­kým lesem, ale před nevy­pnu­tým tele­fo­nem.

Sešit je z vel­ké čás­ti posta­ve­ný na pěk­ných ilu­stra­cích, kte­ré pří­běh dotvá­ří. 


 •  Raubíř Ralf a inter­net
 • Nakladatelství: Egmont
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: 24
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %
Autor:
0

LEGO® The Hobbit™ a LEGO The Lord of the Rings

Pro fanouš­ky PC a Steamu máme ješ­tě posled­ní 2 klí­če, kte­ré roz­dá­vá­me zdar­ma... Jedná se o LEGO® The Hobbit™LEGO The Lord of the Rings .


LEGO The Lord of the Rings : VRNM7-W8QYC-W2N6N

LEGO® The Hobbit™ - Z0QD3-W4DA5-HCYN8


Nezapomeňte napsat do komen­tá­řů, že jste se klí­če už akti­vo­va­li..

 …

Autor:
0

Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme!

Malí milov­ní­ci bagrů, jeřá­bů, mícha­ček a sta­veb­ních stro­jů, aut, trak­to­rů a vůbec všech nakla­da­čů a pře­voz­ních auto­mo­bi­lů budou mít vel­kou radost z kníž­ky Nakládat, odjíž­dí­me! Je urče­ná pro děti od dvou let a díky pev­ným strán­kám sne­se neu­stá­lé „čte­ní“ a mani­pu­la­ci s pohyb­li­vý­mi prv­ky.

Knížka je zalo­že­ná na pohy­nu – naklá­dá­ní. A je jed­no, zda jde o zemi­nu nebo sta­veb­ní mate­ri­ál na stav­bě, naklá­dá­ní hava­ro­va­né­ho auta na odta­ho­vý vůz, naklá­dá­ní odpad­ků do pope­lář­ské­ho vozu nebo naklá­dá­ní krmi­va pro doby­tek.

Kniha o dese­ti stra­nách je vždy po pro­ti­leh­lých dvou­stra­nách čle­ně­na tema­tic­ky. Na prv­ních dvou­stra­nách se sezná­mí­me s pra­ce­mi na stat­ku: „Na stat­ku je pořád co dělat! Ve stá­ji čeka­jí krá­vy na krme­ní. Konečně při­jíž­dí trak­tor s krm­ným vozem. Venku na dvo­ře odvá­dí pan Horák koně do pří­vě­su. Zvedneš ram­pu? Teď může pan Horák odjet. Jedeme!“ popi­su­je výjev na obráz­ku krát­ký ale dětem sro­zu­mi­tel­ný text, vyzý­va­jí­cí záro­veň k pohy­bu – díky pře­kla­du na strán­ce může dítě oto­čit ten­to pře­klad a jako­by zavřít koň­ský box. Lze také pohy­bo­vat trak­to­rem a jako­by roz­vá­žet krme­ní kra­vám ve stá­ji.

Další obrá­zek zná­zor­ňu­je kři­žo­vat­ku v ruš­ném měs­tě. Zrovna jez­dí pope­lá­ři a za nimi čis­tí­cí vůz zame­tá uli­ci. Na tře­tím obráz­ku nahléd­ne­me do díl­ny. Mechanici zrov­na opra­vu­jí spous­tu aut. Díky posuv­né­mu obráz­ku může dítě pomo­ci zved­nout mecha­ni­ko­vi auto na hyd­rau­lic­kém zve­dá­ku nebo slo­žit z odta­ho­vé­ho vozu porou­cha­ný spor­tov­ní auto­mo­bil. Na dal­ším obráz­ku se také pra­cu­je – ten­to­krát na stav­bě.  Dítě si může zku­sit vyklo­pit lží­ci bag­ru plnou země.  Poslední obrá­zek nás zave­de na trh. Někteří pro­dej­ci tepr­ve nasklad­ňu­jí potra­vi­ny, jiní už je čile pro­dá­va­jí. I tady lze pohy­bo­vat část­mi kníž­ky. Třeba nalo­žit pale­ťá­kem ovo­ce do dodáv­ky.

Knížka má pěk­ně vyve­de­né, reá­lu odpo­ví­da­jí­cí ilu­stra­ce, oblé rohy a téma­ta, kte­rá zob­ra­zu­je, odpo­ví­da­jí věku dětí mezi dru­hým a tře­tím rokem.

 


 •  Nakládat, odjíž­dí­me!
 • Autor: Wolfgang Metzger
 • Nakladatelství: Albatros
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: 10
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %
Autor:
0

Atlas lidského těla pro děti

Zdá se vám fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla nato­lik slo­ži­té, že je pro vás nepřed­sta­vi­tel­né ho vysvět­lit malým dětem? Lidské tělo fun­gu­je jako per­fekt­ně seří­ze­ný stroj a jeho fun­go­vá­ní – když je dob­ře vysvět­le­no – pocho­pí i děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Právě jim je urče­ný Atlas lid­ské­ho těla pro děti.

Jde o čtver­co­vou kníž­ku, kte­rá za pomo­ci šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích „map“ před­sta­ví čte­ná­řům lid­ské tělo včet­ně orgá­nů a funk­cí.

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol – Lidské tělo, Vnitřní orgá­ny, Oběhová sou­sta­va, Nervová sou­sta­va, Svalstvo a Kostra, v nichž jsou vysvět­le­ny základ­ní pojmy, váží­cí se k téma­tu, tak i jejich důle­ži­tost pro fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla. Přihlédnuto je k věko­vé kate­go­rii čte­ná­řů, kte­rým je urče­na, jak co do obsa­hu, tak pro­ve­de­ní za pomo­ci barev­ných ilu­stra­cí. Rozhodně nejde o nud­ný popis fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla, kníž­ka je pře­kva­pi­vě detail­ní, zvláš­tě s při­hléd­nu­tím k zájmu dětí. Hned v prv­ní „mapě“ popi­su­jí­cí chla­pec­ké a dív­čí tělo – je kro­mě poj­mů buň­ka, geny a bak­te­rie vysvět­len také pojem „papi­lár­ní linie“: „Jsou to útva­ry sou­vi­sí­cí s hma­tem člo­vě­ka a vysky­tu­jí­cí se na dla­ních, prs­tech a cho­di­dlech. Každý člo­věk má papi­lár­ní linie uni­kát­ní, to zna­me­ná, že nee­xis­tu­jí na svě­tě dva lidé, kte­ří by je měli stej­né. Proto se papi­lár­ní linie pou­ží­va­jí v kri­mi­na­lis­ti­ce jako dob­ře zná­mé otis­ky prs­tů.“ Hned v úvod­ní kapi­to­le je struč­ně popsá­no oplod­ně­ní vajíč­ka a vývoj plo­du. V prv­ní „mapě“ lid­ské­ho těla jsou zob­ra­ze­ny obě těla – dív­čí i chla­pec­ké s nazna­če­ný­mi – niko­li však popsa­ný­mi – pohlav­ní­mi orgá­ny. Jiné čás­ti těla popsá­ny jsou. Další infor­ma­ce o pohlav­ních orgá­nech, respek­ti­ve o odliš­nos­ti žen­ských a muž­ských pohlav­ních orgá­nů, nalez­nou malí čte­ná­ři v kapi­to­le věno­va­né orgá­nům. Škoda, že mezi jed­not­li­vý­mi kapi­to­la­mi chy­bí dýcha­cí sou­sta­va, jejíž pří­tom­nost v těle si děti uvě­do­mu­jí poměr­ně citel­ně.

Velmi pěk­ně jsou zpra­co­vá­ny doplň­ko­vé kapi­to­ly – do malých kní­žek, nale­pe­ných poblíž „map“ lid­ských těl. U kapi­to­ly Vnitřní orgá­ny je pro kníž­ku vybrá­no téma Nemoci a léč­ba orgá­nů. Dozvíte se, v čem spo­čí­vá transplan­ta­ce, jak fun­gu­je ultra­zvuk nebo endo­skop, čemu se věnu­je chi­rur­gie, co doká­že počí­ta­čo­vá tomo­gra­fie, co je to lapa­ro­sko­pie, v čem spo­čí­vá nebez­pe­čí popá­le­nin a jak vzni­ká aler­gie.

Atlas lid­ské­ho těla pro děti je vel­mi pří­jem­ně barev­ně vyve­de­ný a po obsa­ho­vé strán­ce vhod­ný pro děti od šes­ti zhru­ba do dva­nác­ti let.


 • Atlas lid­ské­ho těla pro děti
 • Autor: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma
 • Ilustrace: Tomáš Tůma
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: nestrán­ko­vá­no
 • Nakladatelství: B4U Publishing
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %

Autor:
0

CLASSIC PRAGUE AWARDS

3 X NOMINACE PRO SUPRAPHON — Legendární umělci, přední hudební tělesa, mladé talenty i experimentátoři napříč žánrovým spektrem. Jediné české ceny určené klasické hudbě znají nominace za rok 2018. Šanci získat křišťálové trofeje Classic Prague Awards 2018 mají osobnosti tuzemské klasiky rovnou v deseti kategoriích. „Ve třetím ročníku Classic Prague Awards se sešel ojedinělý výběr umělců, který reflektuje evoluci v oblasti české klasické hudby. Jako tradičně se s odbornou porotou snažíme co nejkomplexněji sledovat dění v průběhu celého roku a z přihlášených následně vybrat to opravdu nejzajímavější,“ říká ředitel soutěže Jiří Besser a dodává: „Na slavnostním ceremoniálu udělíme mimo jiné cenu jednomu z talentů nastupující generace, ale i dvěma opravdovým ikonám za jejich celoživotní přínos české hudbě.“

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě

Zpropagovat poča­sí a kli­ma a pro­vést čte­ná­ře tajem­ným svě­tem atmo­sfé­ric­kých jevů si kla­dou za cíl mode­rá­to­ři České tele­vi­ze Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák. Autoři vza­li téma poča­sí pěk­ně zevrub­ně a popo­řád­ku. Díky infor­ma­cím v jed­not­li­vých kapi­to­lách se po pře­čte­ní kníž­ky bude­te lépe rozu­mět nejen před­po­vě­dím, ale mož­ná se také nau­čí­te ale­spoň tro­chu rozu­mět samot­ným roz­mě­rům poča­sí.

Jde v pod­sta­tě o popu­lár­ně nauč­nou kni­hu, jakousi ency­klo­pe­dii poča­sí. Hned prv­ní kapi­to­la popi­su­je to, co zají­má vět­ši­nu z nás – tep­lo­tu. Představuje ji jako jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších veli­čin, uka­zu­je roz­díl mezi tep­lo­tou poci­to­vou a namě­ře­nou tep­lo­mě­rem a vší­má si tepel­ných ost­ro­vů měs­ta a ost­ro­vů chla­du, ale i tep­lot­ních extré­mů. Další kapi­to­ly vysvět­lu­jí, proč fou­ká vítr a kolik je deš­ťo­vé vody. Velmi zají­ma­vá, a to nejen tex­to­vě, ale i obra­zo­vě, je kapi­to­la Proměny oblo­hy, zvláš­tě pak její pod­ka­pi­to­la Nebeská gale­rie. Věděli jste napří­klad, že v roce 2017 vyda­la Světová mete­o­ro­lo­gic­ká orga­ni­za­ce (WMO) aktu­a­li­zo­va­ný Mezinárodní atlas obla­ků s 10 oblač­ný­mi dru­hy, deví­ti odrů­da­mi a 15 tva­ry (nově při­byl volun­tus)? Díky foto­gra­fi­ím si může­te všim­nout roz­dí­lů mezi mra­ky… Podkapitola Nebeská gale­rie se obje­vu­je i u dal­ších kapi­tol, u kapi­tol Slunce sví­tí a hře­je, Povodně a sucha, Tropické cyk­lo­ny, Atmosférické fron­ty, Počasí, ovzdu­ší a my nebo Proměny kli­ma­tu a vždyc­ky je na co kou­kat, a to i díky foto­gra­fi­ím mno­ha foto­gra­fů, ale i díky sním­kům z foto­ban­ky Shutterstock.

Poučná je jed­na z posled­ních kapi­tol Počasí ve sta­le­tích. Začíná otáz­kou „Kdy začal být vzduch k dýchá­ní“, čímž se vra­cí do obdo­bí před dvě­ma a půl mili­ar­da­mi let, kdy se v atmo­sfé­ře začal vysky­to­vat plyn­ný kys­lík (díky sini­cím). Pro mno­hé čte­ná­ře může být pře­kva­pe­ním, že si poča­sí vší­má i Bible. Čehož si zase vší­ma­jí auto­ři kni­hy, když zmi­ňu­jí Potopu svě­ta. Ale také vel­kou povo­deň z Eposu o Gilgamešovi nebo kni­hu Genesis a sedm úrod­ných a sedm neú­rod­ných let. „Jde sice jen o výklad fara­o­no­va snu, ale najdou se lidé, kte­ří tvr­dí, že to byla nej­ú­spěš­něj­ší dlou­ho­do­bá před­po­věď poča­sí na svě­tě,“ kon­sta­tu­jí auto­ři kni­hy. Pojednávají také o Aristotelovi, pra­nos­ti­kách, obje­vech mete­o­ro­lo­gic­kých pří­stro­jů, o pro­po­je­ní měře­ní na celém svě­tě a o moder­ní mete­o­ro­lo­gii.  Jedna z posled­ních pod­ka­pi­tol je vlast­ně návo­dem, jak si doma zří­dit vlast­ní ama­tér­skou mete­osta­ni­ci a jak naklá­dat s namě­ře­ný­mi daty.

Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák vytvo­ři­li skvě­lou pub­li­ka­ci, kte­rá nadchne kaž­dé­ho ama­tér­ské­ho mete­o­ro­lo­ga, ale s chu­tí do ní nakouk­ne i ten, koho poča­sí dosud nechá­va­lo vcel­ku lhos­tej­né­ho. Obsahuje vel­ké množ­ství infor­ma­cí, dopl­ně­ných pěk­ný­mi foto­gra­fie­mi. Škoda jen, že auto­ři vyne­cha­li před­mlu­vu nebo ale­spoň závěr, kde by vysvět­li­li, co je k uspo­řá­dá­ní kni­hy o poča­sí ved­lo. Chybí mi také seznam lite­ra­tu­ry, kte­rý by zájem­cům napo­mohl v dal­ším zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí. Plusem je urči­tě pojmo­vý rejstřík, díky němuž se v kni­ze čte­nář lehce ori­en­tu­je.


 • Když se blýská na časy. Počasí a kli­ma u nás i ve svě­tě
 • Autoři: Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák
 • Počet stran: 240
 • Nakladatelství: CPress, Brno
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %
Autor:
0

#1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %


Živí mrtví 27: Válka šeptem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 157 až 162 v sérii "The Walking Dead". Souborně v originále komiks vyšel jako "The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War" v roce 2017. České vydání má 136 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.
Knihu zakoupíte se slevou také v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Robert Kirkman
Kresba: Charlie Adlard, Stefano Guadiano, Cliff Rathburn

"Živí mrtví 27: Válka šeptem" je další dobrou knihou v sérii, která asi už nikdy nebude špatná. Vždyť proč by jinak vycházela tak dlouho, jak již vychází. První číslo se na stánky v Americe dostalo v říjnu 2003, první díl v knižní podobě v českém vydání jsme si pak mohli koupit v roce 2009. I u nás jsme se sérií skoro deset let, což rozhodně není málo. A dostala se mnoha čtenářům pod kůži. Vlastně nejen čtenářům, také divákům, protože myslím, že asi bude víc těch, co znají seriál "The Walking Dead" a třeba ani nečetli komiks, který je dle mého názoru jednoznačně lepší. Už je proto, že Robert Kirkman si může dovolit prvky, které v televizi nebudou tak fungovat, může příběh různě natahovat, může mít akci různě prostříhanou s klidnějšími pasážemi, nebo i dlouhými sekvencemi.

Mimochodem, struktura vyprávění, která je použita v knize "Živí mrtví 27: Válka šeptem", rozhodně stojí za pozornost. Přece jen, "Živí mrtví" je série, která už vychází dlouho, a tak by se dalo čekat, že z hlediska vyprávění už zde až tak moc nové prvky nebudou. Přece jen, tvůrci už pojedou na jistotu. A přesto se v knize "Živí mrtví 27: Válka šeptem" objevuje něco, co je do jisté míry nové. Jedná se o stránky, které jsou řešeny panely v poměru 4x4, kdy jde o krátké sekvence, jež dokreslují náladu na různých místech v době, jež hrozí novou válkou anebo již propukly boje. Protože o tomhle je kniha "Živí mrtví 27: Válka šeptem". O bojích, které musely neodkladně následovat po tom, co se stalo v komiksu "Živí mrtví 26: Volání do zbraně".

Na konci knihy "Živí mrtví 26: Volání do zbraně" udělal Negan jednu celkem nečekanou věc. Takovou, po níž musely přijít následky. A ty následky nemohly být jiné než válka mezi lidmi a šeptajícími. Rick už se stává jednoduše generálem ve skutečné válce, už není v předních liniích, už je tím, kdo sedí nad mapou a plánuje. Na tomhle je také mimochodem vidět, jak je série dobrá. Ty postavy se vyvíjí a my ten vývoj vidím, ale především vidíme to, co k němu vedlo. To nejsou náhodné skoky, kdy postava je najednou jiná, tohle je kontinuální vývoj, kdy přesně víme, co vedlo k tomu, že je postava najednou v takové pozici v jaké je. Robert Kirkman postavy vede tak dobře, že vám skutečně přijdou živé, nešustí jen papírem. Rick Grimes je jen jednou takovou ukázkou, těch živoucích postav je samozřejmě mnohem více.

I když v sobě má komiks "Živí mrtví 27: Válka šeptem" hodně bojů, dojde k nečekaným událostem, pořád jste si jistí, že tohle není všechno. A konec knihy vás o tom jenom přesvědčí. Tohle je tak hrozně otevřený konec, až budete skřípat zuby. Budete chtít víc, budete chtít vědět, jak o dopadne. A tak můžete buď počkat na další díl v češtině, který přijde v únoru 2019, nebo prostě sáhnete po americkém originále, který je ještě pořád o nějaké to číslo dopředu. Ale není to zajímavé? I u čísla 162 vás Robert Kirkman přiměje, abyste se těšili na další díl. Tohle je obdivuhodné. A jen mě to utvrzuje v tom, že "Živí mrtví" je jednou z nejlepších komiksových sérií vůbec. Další díly nás v tom budou jen dále utvrzovat.

Komiks "Živí mrtví 27: Válka šeptem" zakoupíte na stránkách Crew.

Na blogu najdete také recenze na knihy:
"Živí mrtví 1: Staré dobré časy"
"Živí mrtví 2: Míle a míle"
"Živí mrtví 3: Bezpečí za mřížemi"
"Živí mrtví 4: Touha je slepá"
"Živí mrtví 5: Nejlepší obrana"
"Živí mrtví 6: Život plný utrpení"
"Živí mrtví 7: Ticho před bouří"
"Živí mrtví 8: Zrozeni k utrpení"
"Živí mrtví 9: Smutek nás pozůstalých"
"Živí mrtví 10: Čím se stáváme"
"Živí mrtví 11: Střez se lovců"
"Živí mrtví 12: Život mezi nimi"
"Živí mrtví 13: Těžká cesta zpět"
"Živí mrtví 14: Není úniku"
"Živí mrtví 15: Kým chceme být"
"Živí mrtví 16: Ten velký svět"
"Živí mrtví 17: Důvod se bát"
"Živí mrtví 18: Co přijde pak"
"Živí mrtví 19: Válečné bubny zní"
"Živí mrtví 20: Totální válka, část první"
"Živí mrtví 21: Totální válka, část druhá"
"Živí mrtví 22: Nový začátek"
"Živí mrtví 23: Šepot a řev"
"Živí mrtví 24: Život a smrt"
"Živí mrtví 25: Není cesty zpět"
"Živí mrtví 26: Volání do zbraně"…
Autor: