Denní archiv Leden 1, 2019

0

Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru - najde Panoramix důstojného nástupce?

Rok 50 př. Kristem - sko­ro celá Galie je obklo­po­vá­na Římany, až na jed­nu ves­nič­ku, ve kte­ré žije dru­id Panoramix, kte­rý při­pra­vu­je kou­zel­ný lek­tvar, díky němuž se zdej­ší oby­va­te­lé stá­va­jí nepře­mo­ži­tel­ný­mi. Žije zde i chyt­rý Asterix a hro­motluk Obelix, kte­rý však lek­tvar ani nemu­sí pít - když byl malý, spa­dl do kot­le s lek­tva­rem a tím pádem je abso­lut­ně nepře­mo­ži­tel­ný. Panoramix byl takhle jed­nou v lese a sbí­ral jme­lí. Viděl, jak je ptá­če v nesná­zích a šel mu hned na pomoc. Jenže, když ho ulo­žil zpět do hníz­da, tak pod ním praskal větev a už ležel na zemi. Takhle ho tu najde Asterix s Obelixem.

Asterix se hned zají­mal o to, proč se tady jen tak válí. Panoramix se vymlou­val, že jen tak medi­tu­je - chtěl zela jas­ně zaka­muflo­vat, co se mu sta­lo. Ovšem Asterixe neo­belstil, i když se sna­žil. Navíc mu musí oba pomá­hat zpět do ves­ni­ce, pro­to­že si dost pora­nil nohu Druid tím pádem, že není ves­ni­ci, tak ani nevy­u­ču­je děti ve ško­le, tudíž mají pré. Jen jed­no z dětí neřá­dí - děv­čát­ko Pektinka. Ta si před ostat­ní­mi dět­mi chrá­ni­la model vědec­ké­ho pro­jek­tu. Děti však pře­sta­li řádit, když vidě­li prů­vod, kte­rý k nim šel - Panoramix v náru­čí Obelixe, kte­ré vede Asterix.

Druid vešel do chý­še a zabouch­nul doslo­va Asterixovi a Obelixovi dve­ře před nosem. O něko­lik oka­mži­ků poz­dě­ji jsou oba v chý­ši, k nim se ješ­tě při­dal i náčel­ník Majestatix a všich­ni spo­leč­ně se sna­ží pozved­nout nála­du své­mu dru­i­do­vi, snad jen Obelix zkou­má, co by se dalo u Panoramixe sníst. Panoramix už je však roz­hod­nu­tý. Jelikož je jed­na z pod­mí­nek, když se chce někdo stát dru­i­dem, že nesmí padat ze stro­mů, tak Panoramix musí najít své­ho nástup­ce. Majestatix a s ním i Asterix pro­pad­li hoto­vé­mu zdě­še­ní. Avšak Panoramix toho nedbal a svo­lal si svo­je stá­do divo­čá­ků, aby roz­ší­ři­li jeho posel­ství mezi ostat­ní­mi dru­i­dy.

 

Výborné, jak jinak - tyhle pří­běhy o Asterixovi a Obelixovi jsou vždyc­ky doko­na­lé. Kniha je dopl­ně­ná krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi a obál­ka je supro­vá. Děti si urči­tě v téhle pohád­ce počtou. Má 48 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: Egmont
  • Datum vydá­ní: 17. 12. 2018
Autor:
0

#1882: Alpha 1: Výměna - 40 %


Alpha 1: Výměna (Alpha: L'échange)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2002. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: L'échange" v roce 1996. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.

Scénář: Pascal Renard
Kresba: Jurij Žigunov


Když už jsem se dostal ke komiksům "Colby 1: Výška mínus třicet" a "Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát", bylo už celkem snadné zjistit, že v té době vydávalo nakladatelství BB/art další evropský komiks, kterým byla série "Alpha". Česky vyšly celkem čtyři knihy, což rozhodně není špatné, ale musí se nechat, že tahle série má v originále celkem třináct knih, kdy třináctá kniha se dostala na pulty v roce 2018, takže se jedná o sérii pokračující až dodnes. Nemluvě o tom, že je tady ještě další série, která byla z té původní odvozena. Popravdě se ale divím, že BB/art po sérii sáhl, protože první kniha rozhodně není z těch, které dovedou strhnout.

Hned od začátku je jasné, že tu půjde o nějaký případ, kdy se do dění má zapojit ruská mafie, nebo minimálně nějací Rusové. Do toho ještě americká CIA a navíc je zde ještě někdo třetí, což netušíme, kdo vlastně je. Na jednu stranu je to takové bondovské, na stranu druhou se to nesnaží být zbytečně přehnané, což je fajn. Skoro to vypadá, že by to mohl být i realistický thriller. A v tomhle ohledu je to i docela fajn, protože se vychází z určitých dobových reálií, které jsou vhodně zakomponovány do děje. K tomu bych neměl moc co vytknout. Jenže...

Jenže pak je tu samotný příběh, který je zbytečně moc ukecaný a kde jsou postavy, které jsou špatně napsané. Hlavní postava Alpha se nám pořádně představuje v podstatě až v polovině knihy, i když je od začátku jasné, kým ve skutečnosti je. Ten nemůže obalamutit nikoho. Ale fajn, u krásné Rusky se mu to povedlo. Celá akce ze strany CIA je hrozně divná a skoro mi přijde, že i zbytečná. Jako kdyby se jednalo o agenty, kteří vlastně vůbec nevědí, co se děje. Ale fajn, to vlastně vůbec nevadí, protože věci se stanou tak, aby jim to hrálo do karet a oni to mohli ve zdlouhavém, ukecaném a naprosto neakčním konci všechno vysvětlit. Konec je rozhodně nejhorší část celé knihy, což je o to horší ve chvíli, kdy si uvědomíte, že ten konec je otevřený a příběh prezentovaný v knize "Alpha 1: Výměna" nebyla jen jedna epizoda, ale bude pokračovat.

Mám pocit, že tvůrci knihy "Alpha 1: Výměna" věděli, že je to slabé, a tak se rozhodli počítat s tím, že čtenáři, pokud už si přečtou první knihu, budou chtít i tu další, aby zjistili, jak to pokračovalo/dopadlo. U mě to platí jen v tom smyslu, že jsem docela zvědavý na to, jestli se podařilo s další knihou přijít s něčím lepším, anebo je to pořád taková tragédie, jakou nám první kniha prezentovala. Tohle skutečně není strhující thriller, ale nemá to v sobě ani pořádnou temnotu, kdy by fungovaly jen dialogy. Nic vás zde zásadně nevytrhne, ani ta romantická linie, která je taková strojená a prostě až moc nucená, protože tohle prostě čtenář očekává. Bohužel to správně nesedlo na své místo a kniha se dějově a hlavně vypravěčsky spíše trápí. Možná je dobře, že tohle retro se už moc nedá sehnat.…
Autor: