Měsíční archiv Leden 2019

0

Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40%

Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském ostrově, kde loví tuňáky a vozí turisty lačnící po zážitkovém rybolovu. Před časem bojoval v Iráku a psychicky na tom není nejlépe, např. je chorobně posedlý ulovením jednoho konkrétního obřího tuňáka, který mu už několikrát těsně unikl. Pak se před ním zjeví jeho ex-manželka a matka jeho třináctiletého syna Karen (Anne Hathaway), kterou její nový muž, bohatý obchodník a gangster Frank, surově bije (ale Bakera v životě neviděl a netuší, že toho syna má Karen s ním). Karen záhy udělá Bakerovi nabídku – dá mu deset milionů dolarů, když vezme jejího manžela (Jason Clarke) na ryby, opije ho a shodí přes palubu žralokům.
 
Ticho před bouří (Serenity) – Recenze
Zdroj fotek: bontonfilm.cz

První třetina amerického filmu Ticho před bouří má celkem slušně našlápnuto na psychologické drama o posedlosti, v němž Baker ničí svými obsesemi nejen sebe a své kšefty, ale i lidi ve svém okolí, přičemž jsou průběžně představovány různé vedlejší postavy včetně Bakerova pomocníka (Djimon Hounsou), místní prodavačky a barmana a Bakerovy milenky (Diane Lane). Druhá třetina, uvozená Kareniným příjezdem na ostrov, je pro změnu thrillerem noir o dvojici bývalých manželů, co se spolu domlouvají na vraždě, přičemž se řeší morální aspekty takového rozhodnutí, nakolik je zlý čin ospravedlnitelný, pokud je konán v zájmu dobra, a podobně. Přitom se množí záběry na McConaugheyho nahý zadek (ovšem nikoli na nahou Anne Hathaway) a přibývá i různých podivných detailů, jimž se vyplatí věnovat pozornost.

V jednu chvíli se například Karen Bakerovi letmo zmíní o tom, že jeho syn je s ním schopen telepaticky komunikovat a slyšet věci, které Baker říká (a pak už o tom nepadne ani slovo). To je první bizarnost. Druhou bizarností je postava muže, jenž vypadá jako typický bankovní úředník, a který se od začátku filmu několikrát snaží s Bakerem sejít, ale vždy se s ním o pár desítek vteřin mine (nejméně čtyřikrát). Tohle vše je završeno zvratem, po němž následuje ještě závěrečná třetina filmu, v níž přijíždí na ostrov Frank, zatímco Baker si pořád není jistý, jestli ho chce či nechce zabít.

Ten zvrat je mimochodem naprosto zásadní, protože zcela mění perspektivu toho, co se ve filmu do té doby dělo a i poté děje, částečně mění jeho žánr, dává věci do nových souvislostí, vysvětluje ty drobné výše zmíněné podivnosti (a spoustu dalších přidává navrch), je nesmírně ambiciózní a originální a jistě by byl i velice působivý, pokud by se film povedl. Což se bohužel nestalo, načež s odtajněním toho zvratu snímek zcela ztrácí tvář, stává se nechtěně legračním a hlavně se v něm najednou objeví strašná spousta nevyřešených logických mezer, nesrovnalostí, nejasností a nesmyslů.

Ticho před bouří (Serenity) – Recenze

Nejde přitom o to, že by ten zvrat byl sám o sobě špatný či hloupý, nýbrž o to, jakým konkrétním způsobem je realizován a zaimplementován a jak je na něj nadále reagováno – a tohle je bohužel strašná mizérie, přičemž i bez toho zvratu by Ticho před bouří bylo jen průměrným a nepříliš zábavným thrillerem/dramatem se šablonovitými postavami a značně vyčpělou zápletkou. Pokud by někoho zajímalo, v čem ten zvrat spočívá, může si následující odstavec přečíst pozpátku (spoiler):

.ecláv ev lunyhaz ýretk ,ecto ohévs eldop liřovts kulk net arekaB a eřh ev yvatsop uosj életavybo ohej inhcišv ,ínvitkif ej vortsO .amíčto ohot udžarv ejužavz ýretk a ,uktam ohej ejib míčto žohej ,kulk ýtelitcániřt ýkajěn lavomargorpan is uoretk ,yrh évočatíčop řtinvu ávárhedo es mlif ýleC

Tvůrcem filmu je přitom režisér a zkušený scenárista Steven Knight, který napsal třeba Východní přísliby, Špínu Londýna či seriály Taboo a Peaky Blinders a natočil podle vlastního scénáře skvělé drama Locke. Tady si nicméně ukousl sousto, které nezvládl dostatečně zpracovat, načež výsledek působí značně nedomyšleně a banálně.

Ticho před bouří je film, který lze ocenit jako něco svěžího a zajímavého, ale dobrý film to bohužel není. Některé diváky sice může dovést k přemýšlivým úvahám a analytickému rozebírání toho, co se vlastně na plátně celou dobu dělo, leč i tohle je ve výsledku natolik nekoherentní, že nad tím většina lidí pravděpodobně spíš mávne rukou jako nad kuriózní blbostí s nevyužitým potenciálem.
Autor:
0

JUDITA ČEŘOVSKÁ

ALBUM HITŮ JE ZPĚT — Judita Čeřovská (1929–2001) by se letos v dubnu dožila devadesátky! Nejen proto, ale především pro vynikající kvalitu jejího pěveckého odkazu se do supraphonské nabídky vrací výběr dvacítky jejích nejúspěšnějších písniček Lady Song. Nahrávky vznikaly od šedesátých do osmdesátých let a zachytily mimořádnost hlasu Čeřovské a vkusu při výběru domácích i převzatých songů. Od jednoduchého popu přes swingovky s velkým orchestrem, středomořsky řeckou či cikánskou lidovou až po francouzský šanson, vždy suverénní pěvecký projev s vysokou dávkou kumštu a elegance. Nezapomenutelné písně, krásné vzpomínání.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

RECENZE: IO

  Komorní a níz­ko­roz­počto­vé sci-fi sním­ky to mohou mít koli­krát hod­ně snad­né. Stačí dob­rý nápad, pár kva­lit­ních her­ců, odleh­lé mís­to pro natá­če­ní a může se vyklu­bat něco oprav­du výji­meč­né­ho. A pokud si vzpo­me­ne­te na Moon, Man from Earth nebo Ex Machina, jis­tě mi dáte za prav­du. Právě do kate­go­rie komor­ních níz­ko­roz­počto­vých sci-fi se dá zařa­dit i novin­ka IO od Netflixu, kte­rá je záro­veň envi­ron­men­tál­ní agit­kou o tom, jak skon­či­lo lid­stvo na Zemi v neda­le­ké budouc­nos­ti díky své bez­o­hled­nos­ti.

   Sam (téměř nezná­má Margaret Qualley) je mla­dá bada­tel­ka a dce­ra slav­né­ho věd­ce (Danny Huston), kte­rá se sna­ží při­jít na způ­sob, jak by se lidé moh­li při­způ­so­bit stá­va­jí­cí­mu sta­vu (a díky tomu pře­žít) na Zemi. Pokračuje tak ve výzku­mu své­ho otce, kte­rý si nikdy nepři­pus­til jako řeše­ní toho­to pro­blé­mu opus­tit naši pla­ne­tu, ale prá­vě mož­nost adap­ta­ce na nově vzni­ka­jí­cí pro­stře­dí. Sam je ovšem teď na výzkum­né sta­ni­ci sama a v kon­tak­tu je pou­ze se svým pří­te­lem Elonem (jako zprá­vy číta­jí­cí Tom Payne aka Jesus z Walking Dead), do kte­ré­ho se i přes vesmír­nou vzdá­le­nost zami­lo­va­la. Elon se totiž nachá­zí na vesmír­né kolo­nii, kam se část lid­stva uchý­li­la a ve spo­leč­ném kon­tak­tu zůstá­va­jí pou­ze pomo­cí zpráv, kte­ré si spo­leč­ně zasí­la­jí.

 

   Na Zemi se mezi­tím blí­ží čas, kdy ji opus­tí posled­ní plá­no­va­ný trans­port s posád­kou na vesmír­nou kolo­nii a Sam se tak musí roz­hod­nout. Bude dál pokra­čo­vat v otco­vě bádá­ní nebo se vydá na ces­tu k mís­tu odle­tu a nechá ho defi­ni­tiv­ně za sebou? Své k tomu ovšem bude mít říct i tajem­ný Micah (Anthony Mackie), kte­rý se na výzkum­nou sta­ni­ci vydal hor­ko­vzduš­ným baló­nem, aby vyhle­dal Samina otce.

   Jak už jsem psal, tak IO je níz­ko­roz­počto­vá zále­ži­tost a před kame­rou v ní potká­me pou­ze posta­vy, kte­ré jsem zmí­nil o odsta­vem výš (plus mode­rá­tor zpráv v jed­nom zázna­mu) a celý sní­mek pře­de­vším sledu­je­me počí­ná­ní mla­dé Margaret Qualley, ke kte­ré se zhru­ba po půl hodi­ně při­po­jí Anthony Mackie. Pod vede­ním téměř nezku­še­né­ho reži­sé­ra Jonathana Helperta se tak ocit­li dva her­ci, na kte­rých samo­zřej­mě sto­jí a padá celý film. Pravdou budiž, že se oba sna­ží a roz­hod­ně nepo­dá­va­jí nijak tra­gic­ké výko­ny, ale u fil­mu, kte­rý je pře­de­vším o dia­lo­zích je před­po­klad, že ale­spoň někam pove­dou. Bohužel toho se tu ne úpl­ně dočká­me. Sledujeme pou­ze útr­žek v podo­bě něko­li­ka dní a celý film tak půso­bí spíš jako vytr­že­ný z kon­tex­tu, bez začát­ku, bez kon­ce. Navíc che­mie a vztah mezi obě­ma hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li moc nefun­gu­je a na to se bohu­žel tvr­dě nara­zí v závě­ru fil­mu.

   Zpráva, kte­rou nám chce IO sdě­lit, je však jas­ná a nejed­no­ho divá­ka by moh­la donu­tit k zamyš­le­ní. Chytře tu byly pou­ži­ty i vče­ly, aby se spo­je­ní s naší sou­čas­nou situ­a­cí hle­da­lo o něco snáz. Máme tu navíc i tro­chu filo­zo­fo­vá­ní a uva­žo­vá­ní nad lid­skou samo­tou, což u mě také zafun­go­va­lo. Bohužel posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta se tu dočká­me pou­ze v něko­li­ka scé­nách a mys­lím si, že pokud by nám tvůr­ci z opuš­tě­né Země uká­za­li víc, sní­mek by to vytáh­lo kva­li­ta­tiv­ně a stra­vi­tel­ně pro divá­ka o něja­ký stu­pí­nek výš. Ty stříp­ky, kte­ré máme mož­nost vidět totiž nepů­so­bí věru zle a stej­ně jako na výzkum­né sta­ni­ci, jsme oba pro­ta­go­nis­ty moh­li sle­do­vat na výpra­vě tím­to svě­tem.

   IO tak v žád­ném pří­pa­dě díru do svě­ta neu­dě­lá, ale díky zají­ma­vé­mu námě­tu, sym­pa­tic­kým her­cům a stra­vi­tel­né sto­pá­ži se jed­ná o sní­mek, kte­rý doká­že zaba­vit a počas sle­do­vá­ní i zaujmout. Pokud Vás tedy ukáz­ka zau­ja­la a chtě­li bys­te dát Io šan­ci, tak klid­ně může­te. Pokud to ale neu­dě­lá­te, nic se nesta­ne a může­te se podí­vat na jeden ze zmí­ně­ných sním­ků v samot­ném úvo­du člán­ku.

55%

TT

Autor:
Lego0

LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět

Lego film, nejen pro ty nejmen­ší nato­či­li slav­ní reži­sé­ři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kte­ří reží­ro­va­li mimo jiné slav­né fil­my Zataženo, občas tra­ka­ře (2009) a 21 Jump Street (2012). Animovaný 3D lego pří­běh poja­li vskut­ku detail­ně z pohle­du pra­vých lego kos­ti­ček. Film je moder­ní a vtip­né láka­dlo pro malé děti a tee­nage­ry.…

Autor:
0

Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...

Doreen Virtue popr­vé v novém kabá­tě. Poprvé bez andě­lů, ale na kří­d­lech křes­ťan­ství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové kar­ty? Na titul­ní stra­ně vidí­me krás­ný mod­ro­rů­žo­vý výjev, kte­rý sám o sobě je vel­mi něž­ný, heb­ký. A tako­vé jsou i kar­ty. Hebké a hla­di­vé, tako­vé jsou kar­ty Láska a svět­lo od Doreen Virtue. …

Autor:
0

#1904: Zlouni 2: Rychle a ztřeštile - 45 %


Zlouni 2: Rychle a ztřeštile (The Bad Guys 2)
Vydalo nakladatelství Computer Press v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo "The Bad Guys 2" v roce 2015. České vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.

Scénář: Aaron Blabey
Kresba: Aaron Blabey

Od prvního dílu "Zlouni 1" nedošlo k nějakému zásadnímu posunu, ale to se asi u podobné série moc čekat nedalo. tohle je kniha pro děti, která má primárně bavit. Její spotřební doba je maximálně jedna hodina, děti to prolétnou, možná se zasmějí, třeba si to s nimi přečtou i rodiče. Ale nemyslím si, že by se mělo jednat o komiks, ke kterému se budou děti, natožpak jejich rodiče, vracet. Aaron Blabley vytvořil spotřební komiks, o kterém se asi moc mluvit nebude, ale rozhodně s ním neurazí, a pokud si ho už někdo koupí, přečte si ho, asi toho času ani litovat nebude. Možná peněz, ale za takovou částku se dají koupit mnohem větší kraviny. S knihou "Zlouni 2: Rychle a ztřeštile" dostáváte jednoduše to, co vás zabaví přesně jen na tu dobu, co bude kniha otevřená. Jakmile ji zavřete, začne na ni padat prach a nejspíš si na nic moc nevzpomenete.

Příběh navazuje na dění prvního dílu, kde se zajímavá skupina postav snažila dosáhnout neméně zajímavého cíle. Vlk, Had, Žralok a Piraňa se rozhodli, že už nechtějí, aby se na ně koukali jako na ty zlé, a tak chtěli provést nějaký ten dobrý kousek, aby si o nich lidé - nebo jiná zvířata - udělali lepší mínění. Úplně to nevyšlo, protože záchrana zvířat se tak nějak pokazila, a to hlavně proto, že jsou zde předsudky, ale také jejich zvířecí přirozenost. Zachránění se jich báli a televize to rozmázla tak, že se ze Zlounů zatím ti hodní nestali. Ale Vlk se nenechá zahanbit a rozhodně nehodlá přestat v tom, aby se na ně svět začal dívat jinak. A tak přijde s dalším plánem, který je hodně podobný tomu předchozímu. Místo toho, aby zachraňovali psy z psího útulku, zachrání kuřata chovaná na vejce v klecích. Ta mají přece smutný život.

Aaron Blabey si byl nejspíš celkem vědom toho, že se stejnou zápletkou úplně neuspěje, a tak se ji pokusil oživit. A udělal vlastně to, že si utahuje z heist, tedy zlodějských snímků a filmů jako "Mission: Impossible" - jsou zde scény, které v podstatě přímo parodují některé pasáže z filmu. Je to docela fajn, ale není to nic nového. Těch parodií je rozhodně více, i když víc jsme jich asi mohli vidět na plátně než na stránkách komiksů. Zápletku bere Blabey vážně, a tak to skutečně vyznívá úsměvně, ale nejsem si jistý, jestli je tohle něco, co ocení i děti. Pro ně je to jen další záchrana nějakých zvířátek, která má hodně podobné prvky jako v knize "Zlouni 1". Oživením je pak přidání dalšího člena týmu, který všemu dává trochu modernější pojetí. Nožka je docela fajn postava. Skoro si říkám, že je škoda, že jsou všechny postavy prezentovány jako mužské pohlaví. Ženské by mohlo být dalším prvkem pro oživení.

Komiks "Zlouni 2: Rychle a ztřeštile" je fajn jednorázovka, která ale nemá potenciál, aby sama o sobě nabídla něco víc. Na závěr je tam celkem zajímavý zvrat, respektive okno pro další pokračování, a tak se možná i stane to, že si koupíte třetí díl, pokud vyjde, čistě jen proto, abyste viděli, jak se to vlastně vyvine. A možná to bude dál úsměvné, možná tam budou ještě lepší nápady než tady. Pokud ne, zůstane série takovou průměrnou až lehce podprůměrnou, nevýraznou, ale snesitelnou. Ty postavy jsou prostě karikatury a nemají jiný potenciál než se vás pokusit zabavit. A na chvilku jim to skutečně vyjde. Ale jen na tu chvilku. Pak už se podíváte po jiné knize, která toho ve vás zanechá trochu víc. Na závěr bych ale ocenil lettering, který je i v českém provedení parádní.

Komiks "Zlouni 2: Rychle a ztřeštile" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.

Na Comics Blogu najdete recenze ne knihy:
"Zlouni 1"
Autor:
0

Následuj svůj vnitřní kompas

OD AUTORKY BESTSELLERU CESTA K VNITŘNÍ SÍLE Jak s lehkostí proplout životem v době přehlcené informacemi... Existuje spolehlivý způsob, jak v životě činit moudrá rozhodnutí? Jak se snadno orientovat v záplavě informací, které nás bombardují od rána do večera zaručenými radami, co bychom měli a neměli, abychom byli šťastní? A jak rozpoznat, co je pro nás v dané situaci nejlepší? Existuje cesta, která bere v úvahu odlišné potřeby a přání každého jednotlivce? Odpověď na tyto otázky zní: ano, existuje! Každý disponuje jedinečným osobním vnitřním navigačním systémem, fungujícím za všech okolností a propojujícím každého z nás s nejvyšší vesmírnou inteligencí, jež stvořila každého z nás a veškerý život. Každý z nás v sobě má tzv. vnitřní kompas! Pokud se naučíme naslouchat svému vnitřnímu kompasu a řídit se jím, budeme žít v souladu se svou pravou, jedinečnou podstatou a zažívat více lásky, radosti, vášně i nadšení. Budeme žít s větší lehkostí a bez zádrhelů. A díky tomu pak budeme své rodině, přátelům, kolegům i celému světu k mnohem většímu užitku. Co je vnitřní kompas a jak funguje, jak číst signály, které vysílá, co je pravým významem emocí, proč sami sabotujeme schopnost naslouchat svému vnitřnímu kompasu... tyto a další otázky zodpoví Barbara Bergerová, autorka bestselleru Cesta k vnitřní síle.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Hledám přítelkyni pro konec světa

Když mi bylo dvanáct, věstkyně mi předpověděla, že moje životní láska zemře a nechá mě tu samotnou. Víte, jak rozesmát Boha? Vyprávějte mu o svých plánech! Stáli jsme v kuchyni. Jacob se podíval na inzerát přilípnutý na lednici: „Jsou-li tvé myšlenky čísté, hledám přítelkyni pro konec světa. Ne, tohle rozhodně není dojemný slaďák, přestože se v něm od začátku do konce hovoří o lásce. Je to příběh o nekonvenčních mladých lidech, jehož hrdinové mluví tak, že by na kurzech společenské konverzace příliš neuspěli. Příběh starý jako svět, a přece znovu a znovu jiný, jedinečný a neopakovatelný, nesmírně erotický, pikantní, plný nespoutaného milování. Trixie odpoví na lehce potrhlý inzerát mladého muže, který hledá „přítelkyni pro konec světa". Do života jí tak vtrhne Jacob Grace, talentovaný, sympaticky praštěný začínající spisovatel. Svými svéráznými způsoby i hlubokomyslnou filozofií ji okouzlí natolik, že se spolu brzy jako na horské dráze řítí radostmi i běsněním svého vášnivého vztahu. Divoké mejdany u přátel, noční pláž... to jsou kulisy prazvláštního milostného příběhu, po kterém vám zůstane sladko u srdce a hořko na jazyku. Od počátku času je to pořád stejné - on a ona, Adam a Eva, Jacob a Trixie.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Andělské rozmluvy

Neuvěřitelné a poetické vyprávění o setkání s laskavou andělskou bytostí, která s autorem mnohokrát rozprávěla. Není důležité, zda se to opravdu stalo, mnohem podstatnější je hlas hluboké, láskyplné moudrosti, který jasně a zářivě zaznívá z každého slova. Necháme-li jej na sebe působit a otevřeme mu svoje srdce, zřetelně pocítíme onen chvějivý dotek vyšších sfér, promlouvající ke každému z nás. Vyprávění plné něžné poetiky vnáší průzračné světlo do všech oblastí lidského života. Elision – ať už skutečná nebo ne – neburcuje a nekáže, nepřikazuje a neděsí, ačkoliv hovoří i o tak závažných tématech, jako je odpuštění či ztráta milovaných. Nejvyšším zákonem, prvotním pramenem, z něhož všechno vzešlo a kam se vše zase vrátí, je totiž už odnepaměti láska.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 84.00 Kč

Autor:
0

Skrytá síla minulých životů (+CD)

Odhalte tajemství předchozích inkarnací – a proměňte celý svůj život! Obsahuje CD s meditační nahrávkou, která vám pomůže přepsat minulost! Je možné, že jsme už kdysi žili? A mohl by se klíč k našim problémům, trápení a potížím skrývat právě v minulých životech?Autorka téhle knihy je o tom přesvědčená a její bohatá praxe to jen potvrzuje. Na mnoha konkrétních případech svých klientů nám ukazuje, co všechno, od zdravotních potíží až po partnerské vztahy, mohou zážitky z minulosti ovlivňovat a jak nám staré, hluboce zakódované vzorce brání v současném štěstí. Proto je třeba se jich zbavit. A to tak, že události, které se do nás nežádoucím způsobem zapsaly, prostě přepíšeme a uvolníme cestu štěstí a nové energii. S tím nám kromě samotné knihy pomůže přiložené CD s promluvou, která nás zavede přímo do naší zapomenuté minulosti a naučí nás ji změnit!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 237.00 Kč

Autor:
0

Adele

HOLKA ODVEDLE, KTERÁ DOBYLA SVĚT... Životní příběh britské zpěvačky Adele Britská zpěvačka a skladatelka Adele (celým jménem Adele Laurie Blue Adkinsová) před několika lety uhranula celý svět svou debutovou deskou Adele 19. Od té doby mladá Angličanka s krásným hlasem a chytlavými hity vylétla na nejvyšší stupínky popularity, získala si miliony fanoušků a k tomu celou řadu ocenění, včetně cen Grammy, Oscara či Zlatého globu. Mimo to je držitelkou Řádu Britského impéria a dlouhodobě nejprodávanější britskou zpěvačkou, v prodejích předčila dokonce i Madonnu. Kdo je však Adele doopravdy? Neuvěřitelný talent, pěvecký uragán i nekompromisní osobnost, ale také obyčejná zranitelná mladá žena z Londýna. Nepravděpodobná celebrita. Nechte se pozvat do jejího života i zákulisí koncertních pódií. Kniha mapuje životní osudy Adele až do listopadu 2015, kdy jí vyšlo nejnovější CD s názvem 25.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 127.00 Kč

Autor:
0

Má trnitá cesta k radosti ze života

Dcera slavného guru Deepaka Chopry není dokonalá. To je to první, co nás ohromí a pobaví. Současně nám to ale dodá optimismu a naděje. Když je tedy jako my a nevznáší se kdesi vysoko nad námi, proč bychom nemohli vyzkoušet její rady a uspět? Mallika zkrátka nestíhá, necvičí, má pár kil navíc, sedí do noci u Facebooku a cpe se čokoládou. Jóga je pro ni katastrofa – vzhledem k světoznámému otci se od ní čeká, že bude ohebná jogínka, ale ona málem nedosáhne dlaněmi na zem. Její cesta je opravdu trnitá. Věčně bojuje s pocitem viny a myšlenkami na milion všedních úkolů. Úplně jako my. Ale ono se to pomalu vylepšuje. Víc klidu, víc radosti, spokojenější život. To všechno můžete mít taky. A není to vůbec tak těžké.Zvlášť když máte veselou a vtipnou průvodkyni. S humorem a nadhledem nabídne nejrůznější zamyšlení i praktické rady, co dělat, abyste se cítili lépe, tolik se nehonili a mnohem víc si užívali života.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 127.00 Kč

Autor:
0

Edith Piaf: Bez lásky nejsme nic

Byl by to neuvěřitelný román – kdyby to nebyl její skutečný život. Osud, který se stal legendou. Magickou, triumfální i tragickou... Barvitá dobová mozaika, kterou přišli poskládat Edithini slavní souputníci, mecenáši, kolegové, přátelé, manželé, milenci i rivalové. Marcel Cerdan, Théo Sarapo, Marlene Dietrich, Charles Aznavour, Jean Cocteau, Yves Montand, Georges Moustaki... a mnozí další se svěřují s důvěrnými vzpomínkami. Slavní promlouvají o ještě slavnější. Edith Giovanna Gassion vzlétla doslova z dlažby pařížské Pigalle až na oběžnou dráhu světové hvězdy. Zrodila se Edith Piaf. A dobyla svět.Celý její osud byl poznamenán bizarními událostmi a tragédiemi, stejně jako divokou stravující vášní. Drobná, jen 147 cm vysoká ženička, za dveřmi svého domova zničená chorobami a závislostmi, zářila na pódiích jako světlice. Edithina biografie patří k těm, které se čtou bez dechu jako román, a z jejích stránek jako by k nám doléhal její vášnivý, lkavý zpěv. Bez lásky nejsme nic... A ničeho nelitujme.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Vějíř s kosatci

Sano Ičiró stojí před nejnebezpečnějším případem své kariéry. Kdo se pokusil zavraždit šóguna? Jsme v Japonsku, píše se rok 1709. Šógun je starý a nemocný. Sano Ičiró, kdysi druhý muž ve státě, je dvorskými intrikami zbaven vysokého úřadu a degradován na obyčejného policistu městské hlídky. A nejen to. Také jeho manželství je v troskách. Nevyzná se už ani ve své ženě Reiko, natož v tom, proč jeho dlouholetý sok Janagisawa uzavřel nepochopitelné spojenectví se šógunovým synovcem a následníkem Ienobuem, kterého by měl naopak nenávidět. Co za tím vězí? A pak dojde k neuvěřitelnému zločinu. Někdo pokusí zavraždit šóguna. Ve spánku, v jeho vlastní ložnici. A také zbraň je naprosto neobvyklá. Útočník mu zasadí několik bodných ran vějířem s ostrými kovovými hroty. Sano se opět ocitá v centru dění. Před sebou má nejdůležitější a nejnebezpečnější případ, jaký kdy musel vyšetřit. Znelíbí-li se šógunovu nástupci, který ho vůbec nemá v lásce, bude odsouzen k smrti i s celou rodinou. Na Sanově pomoci je přitom závislá i rodina jeho hlavního dvořana a přítele Hiraty, který ji opustil, když se stal hříčkou temných sil, rozpoutaných jistou tajnou společností. Propadá jim čím dál víc… A ani děti Sanovi a Reiko nic neulehčí, hlavně proto, že už přestávají být dětmi. Sano se nečekaně ocitá v centru vzpoury, uprostřed občanské války, jež ohrožuje celé Japonsko. Z nepřátel se stávají spojenci a všechno spěje k ohromujícímu rozuzlení.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
0

Smrtící kalich

Je vražda kněze větším hříchem? Poručík Eva Dallasová řeší záhadný případ vražd církevních činitelů. V Harlemu, kde je mnoho španělských usedlíků, rozkvétá katolická komunita. Shlukuje se kolem Kostela sv. Kryštofa, kde působí otec Miguel Flores. Všichni ho milují, on se o všechny oddaně stará, hlavně o děti. Tak proč během pohřebního obřadu náhle padne mrtev k zemi? Jiná církev, Věčného světla, má také vřelého kazatele, velkého šoumena, který dokáže přilákat davy lidí a vydělat mraky peněz. A přesto i on během svého obřadu zemře. Zaměřil se pachatel na církve? Byl jen jeden? Nebo jde o zcela něco jiného? To musí rozluštit Eva Dallasová a spolu s ní všichni naši známí z policejního sboru města New York i z řad civilistů. Nora Roberts, světoznámá americká autorka romancí, se v sérii Smrtící... věnuje pod pseudonymem J. D. Robb zcela jinému žánru – detektivním thrillerům, které se v nedaleké budoucnosti odehrávají ve městě New York. Policejní postupy zůstaly stejné, zločinci jsou brutální a namyšlení jako dnes, ale technika, pro nás dosud neznámá, jim pěkně šlape na paty. Bez „lidského faktoru" by ale i ty nejpůsobivější vynálezy neznamenaly zhola nic. To Nora dokazuje ve svých románech o zločinu beze zbytku. A ani v nich nechybí láska a vášeň. Zároveň zde má místo i humor, občas dosti černý, protože i detektivové jsou jen lidé a občas si musí ulevovat od svého nelehkého poslání.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Dopis z lásky

Autor téhle rozsahem nevelké, ale myšlenkami ohromné knihy, buddhistický mnich Thich Nhat Hanh se pustil do psaní dopisu. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby ovšem adresátem nebyla naše planeta. Je přesvědčen, že pokud ji budeme chápat jako něco, na čem prostě jen žijeme, a nepochopíme, že jsme její nedílnou součástí, nikdy nemůžeme dosáhnout svého plného potenciálu a uzdravení – našich životů, našich duší, i celé Země. Pokud pochopíme, že Země je živoucí bytost, říká autor, „dokážeme se uzdravit a dokážeme uzdravit i samu Zemi." ... Jestliže budete schopni pohlížet na vlastní tělo jako na zázrak, budete vnímat jako zázrak i Zemi a tělo Země se začne uzdravovat. K tomu, abychom se i my nechali unášet tímto proudem lásky, se nemusíme stát buddhisty a už vůbec ne mnichy. Přesto se můžeme naučit hlubšímu vnímání, vcítění a jednoduchým meditacím, k nimž dostaneme právě tak jednoduchý a pochopitelný návod.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 84.00 Kč

Autor:
0

V zajetí strachu

Lou Wandsworthová si před téměř dva­ce­ti lety uži­la pozor­nos­ti médií vrcho­va­tou měrou. Nebyl to však ten typ slá­vy, kte­rý bys­te chtě­li zažít. Lou ve čtr­nác­ti letech utek­la do Francie se svým uči­te­lem, jed­na­tři­ce­ti­le­tým Mikem Hughesem. Teď je její život v tros­kách a kvů­li trau­ma­ti­zu­jí­cím zku­še­nos­tem si nedo­ká­že udr­žet žád­ný milost­ný vztah. Když její otec zemře a odká­že jí svůj dům v měs­te, kde vyrůs­ta­la a kde se sezná­mi­la s Mikem, Lou se roz­hod­ne, že se tam vrá­tí a kon­fron­tu­je Mika kvů­li vše­mu, co jí způ­so­bil.

Brzy však zjis­tí, že se Mike vůbec nezmě­nil. Jeho pozor­nost se upí­rá na Chloe, tři­nác­ti­le­tou žáky­ni. Lou nechce, aby se his­to­rie zopa­ko­va­la, pro­to se roz­hod­ne zakro­čit. A nejen ona má na Mika spa­de­no. Ve hře je i Wendy, žena střed­ní­ho věku, kte­rá se kro­mě Mika zají­má i o Lou...

 

Zoufale načmárám na stě­nu: Jmenuji se Lou Wandsworthová. Jsem oběť úno­su. Bydlíme v hote­lu La Madeleine. Pomozte mi, pro­sím. „Lou?“ zopa­ku­je Mike. „Co tam děláš?“ „Zapínám si kalho­ty. Už to bude.“ Strčím si rtěn­ku zpát­ky do kapsy a splách­nu. Celou dobu, co si myju a suším ruce, sto­jí Mike u ote­vě­ných dve­ří. Ale nedí­vá se na mě. Dívá se na kabín­ku, ze kte­ré jsem vyšla. Do prde­le. Do prde­le.

 

Psychologický thriller Strach napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka C. L. Taylor, jejíž pře­de­šlé kni­hy Lež, Ztracený, Nehoda a Útek si zís­ka­ly znač­nou obli­bu čes­kých čte­nářů. Stejně jako v těchhle kni­hách, i ve Strachu se autor­ka zamě­řu­je na aktu­ál­ní téma - ten­to­krát na pedo­fi­lii.

 

Hlavní hrdin­ka Lou pro­ti Mikovi ten­krát nesvěd­či­la. Nejen pro­to, že se bála. Milovala ho. Až tak jí pople­tl hla­vu. To, co se jí dělo, doká­za­la pocho­pit až o něko­lik let poz­dě­ji. Utrpení, kte­ré teh­dy pro­ži­la, v sobě nosí pořád, pro­to chce zabrá­nit tomu, aby se stej­ná situ­a­ce opa­ko­va­la s Chloe. Ta je  však do Mika zami­lo­va­ná tak, jako kdy­si Lou, a nechce si dát říct, pro­to se Lou roz­hod­ne ráz­ně zakro­čit... a spus­tí tím řetě­zec udá­los­tí, kte­rý může zasta­vit jedi­ně smrt. Jedinou otáz­kou zůstá­vá, čí smrt to bude...

V kni­ze se stří­da­jí tři vypra­věč­ky: Lou, jejíž čás­tí se ješ­tě dělí na minu­lost a sou­čas­nost, vyprá­ví v ich-formě, Chloe a Wendy v er-formě. Díky stří­dá­ní vypra­věčů se v pří­bě­hu stup­ňu­je napě­tí, kte­ré vydr­ží až do kon­ce kni­hy. Překvapí nejen sku­teč­ná iden­ti­ta Wendy a zjiš­tě­ní v posled­ní kapi­to­le. Dějových zvratů zde najde­te poměr­ně dost, důraz je ale kla­den na psy­chi­ku postav. A je jed­no, zda jde o poci­ty zatrpk­lé a ukřiv­dě­né ženy ve střed­ním věku, poci­ty mla­dič­ké zami­lo­va­né ško­lač­ky, kte­rá si uží­vá neče­ka­nou a pří­jem­nou pozor­nost star­ší­ho muže, nebo poci­ty zne­u­ží­va­né dív­ky, ze kte­ré vyrost­la žena nesou­cí bře­me­no boles­ti. Všehny jsou popsá­ny auten­tic­ky a neu­vě­ři­tel­ně cit­li­vě záro­veň.

Aktuální téma v kom­bi­na­ci s autor­či­nou schop­nos­tí udr­žet atmo­sfé­ru vytvo­ři­ly str­hu­jí­cí pří­běh s váž­ným posel­stvím, kte­rý neod­lo­ží­te, dokud nedo­čte­te posled­ní stra­nu. A i poté na něj bude­te ješ­tě dlou­ho mys­let.

 

Hodnocení: 95%

 

 

STRACH

Autor: C. L. Taylor

Originální název: The Fear

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 312

 …

Autor:
0

Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

Mám rád celý Star Trek, seri­á­lo­vých epi­zod jsem pro­švi­hl pou­ze něko­lik a tak jsem nesměl zapo­me­nout na dal­ší epi­zo­du 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ješ­tě pro sle­do­vá­ní zají­ma­věj­ší, že epi­zo­du reží­ru­je sám Riker - Jonathan Frakes, kte­rý má za sebou i něko­lik Star Trek vel­ko­fil­mů.…

Autor:
0

Temný případ – The Hour and the Day (S03E04) - když režiruje Nic Pizzolatto

Tak už jsem za půl­kou. Tři pří­běhy ve třech časo­vých rovi­nách a zjiš­tě­ní, kdo je vlast­ně vra­hem a únoscem v nedo­hled­nu. Hlavní dvo­ji­ce v 80. letech pořád vyšet­řu­je a zjiš­ťu­je, kdo by mohl (ale neu­dě­lal to) děti unést. V 90. letech po obno­vě pří­pa­du se zno­vu vyšet­řo­va­te­lé spo­jí a zno­vu hle­da­jí ztra­ce­nou dcer­ku. A co dělá hlav­ní posta­va během své­ho důcho­du v 21. sto­le­tí? Vrhá se do vlast­ní­ho vyšet­řo­vá­ní po sto­pách, kte­ré mu doku­men­ta­ris­té poskyt­nou a vra­cí se zpět do své ztra­ce­né a pošra­mo­ce­né pamě­ti, aby našel všech­ny nepří­jem­né a vytěs­ně­né vzpo­mín­ky.…

Autor: