Kritiky.cz > 2019

Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Fotbalovou his­to­rii psa­la řada klu­bů, kte­ré však v moder­ním fot­ba­le nema­jí pev­né mís­to mezi eli­tou. Mladší gene­ra­ce dokon­ce mož­ná o řadě z těch­to týmů nesly­še­la, i když se může jed­nat o kdy­si slav­né cel­ky....Read more »

Druhy hraček pro nejmenší

Pokud tedy máte malé děti, jis­tě jim chce­te vždy udě­lat obrov­skou radost a to výbě­rem, těch nej­krás­něj­ších i nej­kva­lit­něj­ších dru­hů hra­ček. Podle věku i kate­go­rie dětí, si smí­te vybrat doko­na­lé vari­an­ty a typy...Read more »

MANGA: Tokyo Ghoul | Kajin Life

Read more »

Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály

Zvlášť pokud máte nebo čeká­te rodi­nu, je stav­ba domu prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ším roz­hod­nu­tím, kte­ré v živo­tě udě­lá­te. Proto je důle­ži­té si neje­nom všech­no dob­ře pro­mys­let, ale také ohlí­dat. 1.       Kupujete poze­mek?...Read more »

Jak to bude s DEADPOOLEM 3?

Read more »

Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše

Seriál Bez vědo­mí bude mít pre­mi­é­ru 30 let od Sametové revo­lu­ce. Režisér Ivan Zachariáš nám ten­to­krát při­pra­vil seri­ál o roku 1989, kdy se po dlou­hé době vra­cí do ČSSR hous­list­ka Marie,...Read more »

Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky

Jak je to vlast­ně s dob­rem s zlem? Víte, že mají andíl­ci za své kama­rá­dy čer­tí­ky? Jak je to mož­né, že se čer­ti nesmí umý­vat? Vtipný, las­ka­vý a vese­lý pří­běh z pera Pavla...Read more »

Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů

Většina hra­dů a tvr­zí ukrý­vá něja­ké to tajem­ství, čer­ta, poklad, stra­ši­dlo, rytí­ře či draka. Vypravte se spo­leč­ně se mnou za dob­ro­druž­ným puto­vá­ním po čes­kých a morav­ských hra­dech a tvr­zích. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí. Martina...Read more »

Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed

Chtěla bych se s vámi podě­lit o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Otazník je polo­vi­na srd­ce z edi­ce svě­to­vý Bestseller od autor­ky Sofie Lunbergové, na kte­rou jsme se moc těši­la. Jelikož jsem měla mož­nost...Read more »

Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...

Žánr detek­tiv­ky pat­ří v sou­čas­né době mezi hlav­ní trhá­ky na kniž­ních pul­tech.  I když se stá­le veze­me na vlně sever­ské kri­mi, při­bý­vá i nových čes­kých auto­rů, kte­ří se sna­ží objas­nit vraž­du až...Read more »

Klasické pohádky - Krátké zpracování s mnoha barevnými ilustracemi

Které dítě by nemě­lo rádo boha­tě ilu­stro­va­né kni­hy plné pohád­ko­vých pří­bě­hů?  A kdy jin­dy si je číst nebo nechat číst než za dlou­hých lis­to­pa­do­vých veče­rů a chlad­ných nocí. Čtyři tra­dič­ní pohád­ky najde­te v kni­ze...Read more »

Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..

říká se jim vše­li­jak, ale jed­no mají spo­leč­né. Nemají stý­lou stře­chu nad hla­vou, mís­to, kte­ré­mu by moh­li a čas­to i chtě­li říkat domov. Jak se žije této spe­ci­fic­ké sku­pi­ně oby­va­tel. Pohled...Read more »

#2065: Českobudějovické pověsti

Českobudějovické pověstiVydalo nakladatelství Kopp v brožované vazbě v roce 2017. Vydání má 64 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Michaela TrnkováKresba: Hana JinderlováKdyž jsem zjistil, že existuje...Read more »

Komiks 157

Read more »

Novinkový mix: Zaklínačova budoucnost, Spider-verse 2 či úspěch nového Frozen

Read more »

Le Mans ‘66 (Ford v Ferrari) – Recenze – 80%

Název amerického filmu Le Mans ’66 se vztahuje k vytrvalostním automobilovým závodům pořádaným poblíž francouzského města Le Mans, kde v roce 1966 došlo k souboji mezi italskými vozy Ferrari (favority, kteří vyhráli...Read more »

#2064: DC komiksový komplet 75: Superman - Co se stalo s Mužem zítřka?

DC komiksový komplet 75: Superman - Co se stalo s Mužem zítřka? (Superman: Whatever Happened to the Man of Tomorrow?)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako...Read more »

Zamyslet se nad svým životním stylem

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho...Read more »

George Lucas Reagoval na Rise of Skywalker!!!! - REAKCE

Read more »

Smoothie

Smoothie nápo­je si vyrá­bě­jí zejmé­na raw vega­ni, kte­rým se říká také vita­ri­á­ni. Vitariáni kon­zu­mu­jí pou­ze ovo­ce, zele­ni­nu a dal­ší rost­lin­né potra­vi­ny tako­vým způ­so­bem, že při pří­pra­vě nesmí pře­sáh­nout tep­lo­tu 42°C. Nicméně...Read more »

Dva proti říši - Jiří Šulc

S belet­ris­tic­ký­mi kni­ha­mi napsa­ný­mi pod­le sku­teč­ných udá­los­tí je jed­na vel­ká potíž. Pokud se totiž čte­nář o danou věc zají­má (což v pří­pa­dě, že o něja­ké his­to­ric­ké udá­los­ti čte, je věcí cel­kem logic­kou),...Read more »

Otázka dárcovství

Read more »

Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry We Missed You) – Recenze – 80%

V britském dramatu Pardon, nezastihli jsme vás se jeho režisér (zapřisáhlý levičák a hlavní představitel britského sociálního realismu) Ken Loach spolu se svým dvorním scenáristou (a bývalým humanitárním aktivistou)...Read more »

#2063: Strážci

StrážciVydalo nakladatelství Josef Vybíral v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 192 stran a prodává se v plné ceně za 549 Kč.Scénář: Vlastislav TomanKresba: Libuše Kovaříková, František KobíkNejsem zrovna fanoušek...Read more »

Největší zklamaní ve Star Wars...

Read more »

Jak se to dá zvládnout

Ti dva spo­lu cho­di­li už základ­ní ško­ly. Spolu pře­šli na střed­ní a vyso­kou si zvo­li­li oba dva eko­no­mic­kou. V posled­ním roč­ní­ku se roz­hod­li, že hned po pro­mo­ci se vez­mou. A tak zača­li plá­no­vat...Read more »