Denní archiv Prosinec 14, 2018

Aktax4030

Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.

AktaX401Epizoda měla slib­ný začá­tek, posta­vy, obě dějo­vé linie i pro­stře­dí. Ale jako celek je to vlast­ně nic neří­ka­jí­cí nuda.

Hororovou lin­ku dost zasti­ňu­je ta nemoc­nič­ní, ve kte­ré Scully trá­ví posled­ní chvil­ky se svou mat­kou – smut­né oka­mži­ky, nepří­jem­né svět­lo a spous­ta tajem­ství. Gillian Anderson tyto scé­ny zahrá­la vel­mi dob­ře, ale ani její herec­tví neza­chrá­ní našrou­bo­va­né­ho Williama, kte­ré­ho se tvůr­ci násil­ně sna­ží vecpat do kaž­dé­ho dílu. Zvlášť závě­reč­ná mono­lo­go­vá scé­na je už oprav­du přes čáru. Jako kdy­by to truch­le­ní po syno­vi nesta­či­lo ve Founder’s Mutation. To, že Scully řeší svá osob­ní dra­ma­ta, ji navíc distan­cu­je od vyšet­řo­vá­ní. Nejdřív úpl­ně, poz­dě­ji se ho sice fyzic­ky účast­ní, ale men­tál­ně je stá­le u svých vlast­ních pro­blé­mů. Mulder ji nedo­ká­že nechat trpět, což má fatál­ní důsled­ky pro vyšet­řo­vá­ní. Oni ten­to­krát totiž vlast­ně ani nevy­šet­řu­jí a pří­běh se pří­pad jen děje, což je přes­ný opak toho, co měl divák rád na pře­de­šlých séri­ích.

Aktax402Co musím na této epi­zo­dě vyzdvih­nout je hlav­ní mon­strum. Obrovský muž s náplas­tí na nose je váž­ně půso­bi­vý. Je to přes­ně ten typ neži­vé­ho, kte­ré­ho by nikdo nechtěl potkat ani za bílé­ho dne na lid­mi pře­pl­ně­ném náměs­tí natož u sebe doma nebo v kan­ce­lá­ři a navíc upro­střed noci. Bohužel pro epi­zo­du, je v ní pří­liš málo. Celý jeho kon­cept je poda­ře­ný – jeho tvůr­ce Trashmana Mulder a Scully potká­va­jí v oprav­du děsi­vém pro­stře­dí. Za sklep, ve kte­rém žije, by se nemu­sel sty­dět ani žád­ný horor. Zvlášť s hro­zi­vý­mi mon­st­ry, kte­ré tam pobí­ha­jí, ale je tu opět ten stej­ný pro­blém – je jich pří­liš málo. Jediné, co mě oprav­du zau­ja­lo, je to, že Trashman stvo­řil tato mon­stra jen pou­hou myš­len­kou. Na tom by se pře­ce dal vysta­vět úžas­ný pří­běh. Divákům moh­lo vrtat hla­vou, na co ošk­li­vé­ho kdy pomys­le­li a vlast­ně by to nikdy nechtě­li nechat oživ­nout. Jenže Glen Morgan dal radě­ji před­nost Williamovi, kte­rý (ale­spoň mě urči­tě) už začí­ná pořád­ně štvát. Na dru­hou stra­nu je to to jedi­né, co jed­not­li­vé díly spo­ju­je.

Ačkoliv mě epi­zo­da nijak extra neza­u­ja­la, obá­vám se dal­ších dvou, pro­to­že scé­ná­ře a režie se opět ujal otec Akt X Chris Carter a i přes bídu toho­to dílu, byl Carterův My Struggle zatím nej­slab­ší z celé série.…

Autor:
0

LUCIE BÍLÁ

DVOJNÁSOBNÁ PLATINA A KONCERT V O2 ARENĚ — Dvanáctinásobná česká slavice Lucie Bílá tradičně končí kalendářní roky vánočními koncerty. Letos převzala dvojnásobnou platinovou desku za album Bílé Vánoce II v rámci koncertu v Hudebním divadle Karlín a ohlásila galakoncert v pražské O2 areně na příští rok.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
AktaX3030

Akta X - Setkání s příšerodlakem (Mulder & Scully Meet the Were-Monster) - S10E03 - Zábava slušná, co tam máte dál?

AktX301Ještě během úvod­ní zněl­ky mi hla­vou běže­la otáz­ka, zda jsem si omy­lem mís­to epi­zo­dy nové, desá­té série nepus­ti­la jeden ze star­ších dílů Akt X. Čichači bar­vy a pří­šer­ně zahra­né zele­né mon­strum by tomu nasvěd­čo­va­li. Nedůvěřivě jsem čeka­la na to, co při­jde dál – Mulder je star­ší, tak­že je to správ­ný díl. To si z nás tvůr­ci stří­lí? Ano, ale tako­vým způ­so­bem, že musím jed­no­du­še říct, že mě pořád­ně dlou­ho něja­ký film či seri­ál tolik nepo­ba­vil.

Když divák při­jme hru, kte­rou s ním reži­sér Darin Morgan hra­je, epi­zo­du si urči­tě uži­je. Epizoda vůbec nena­va­zu­je na ty před­cho­zí a dějo­vě ani žánro­vě nena­va­zu­je na celá Akta X. Je to ale oprav­du vtip­ná zále­ži­tost. O to zábav­něj­ší díl je, že jde oprav­du o počin původ­ních tvůr­ců a ne jen o paro­dii vytvo­ře­nou fanouš­ky.

AktaX302K vidě­ní tu je podi­vín­ský psy­chi­atr, ke kte­ré­mu mě nena­pa­dá jiné ozna­če­ní než magor, Mulder trpí­cí kri­zí střed­ní­ho věku, flir­tu­jí­cí Scully, nebo zněl­ka Akt X jako vyzvá­ně­ní tele­fo­nu na hřbi­to­vě se vále­jí­cí­ho, opi­lé­ho Muldera. A posta­va „člověko-ještěra“ s jeho lid­ský­mi pro­blémy je oprav­du bri­lant­ní paro­dií na živo­ty lidí.

AktaX303Nejde o Akta X v tom pra­vém slo­va smys­lu, tak­že v rám­ci série se snad ani neda­jí hod­no­tit. Jde spíš o tako­vé zpes­t­ře­ní, kte­ré bych čeka­la u kla­sic­ké série, kte­rá má 24 dílů a ne u šes­ti­díl­né. Vzhledem k tomu, že v prv­ním díle My Struggle Chris Carter nastře­lil cel­kem sil­nou myto­lo­gic­kou lin­ku, jsem zvě­da­vá, jak ji v posled­ních 2 dílech doře­ší – ve 2. epi­zo­dě Founder’s Mutation Jamese Wonga z ní nic neby­lo, v Mulder & Scully Meet the Were-Monster Darina Morgana také ne, a čtvr­té­ho dílu Home Again se ujal Glen Morgan, tak­že může­me čekat zase něco úpl­ně jiné­ho. Spíš než jako nová, plno­hod­not­ná série, to zatím vypa­dá, jako­by nám Carter a spol. chtě­li pou­ze při­po­me­nout, jak to v těch deva­de­sát­kách děla­li. Ale bude to na úspěch a dal­ší série sta­čit? To se ješ­tě uvi­dí.…

Autor:
0

#1870: Labyrint světa a ráj srdce - 50 %


Labyrint světa a ráj srdce
Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 72 stran a prodává se v plné ceně za 1 290 Kč.

Scénář: Zdeněk Ležák
Kresba: Milan Víšek

"Labyrint světa a ráj srdce" je jedno z vrcholných děl nemyslím jen české, ale celkově světové barokní literatury, kniha, kterou Jan Amos Komenský napsal v českém jazyce a dal jasně na srozuměnou, jaká je jeho filosofie, jak svět vnímá a jaký spatřuje význam náboženství, respektive křesťanství v jeho čisté podobě, která není zkalena církví, jež dovede i z dobré myšlenky udělat fanatismus, jenž vyhovuje hlavně hodnostářům, kteří si dělají, co chtějí. Kniha je zamyšlením nad světem, jeho podobami a jeho fungování v době, kdy Jan Amos Komenský žil a tvořil, tedy v první polovině 17. století. Kniha "Labyrint světa a ráj srdce" pak byla poprvé vydán za třicetileté války, v roce 1631, tedy již v době, kdy byl Komenský v exilu mimo české země. Nabízí se otázka: Má smysl tak zásadní filosofické dílo vydávat jako komiks?

Není to vlastně správná otázka, protože smysl by to mít mohlo, především v tom ohledu, že to je skutečně důležité dílo, na němž je zásadně vidět, jak se společnost nezměnila, jak stále narážíme na stejné problémy, které Jan Amos Komenský kritizuje. V podstatě se tak dovídáme, že společnost se za těch necelých 400 let ani moc nezměnila, že pořád jsou zde rozdíly, že nás pořád trápí stejné aspekty lidského života, jako trápily samotného Učitele národů. Do jisté fáze nejde dílu samotnému mnoho vytknout, ale jakmile se Komenský zabývá tím, že jedině v Ježíši a jeho učení je možné najít spásu, že křesťanství, pokud není kaleno církví, je jedinou správnou cestou, už to pro mě má formu díla, které by opět mohlo vést k fanatismu, i když do jisté míry nechtěnému. Ale to už je pak na samotných čtenářích, jak se s vírou ztotožňují a jaké její formě dávají přednost. Mě osobně každá masová víra přijde jako fanatismus, i když obrácení se do nitra beru jako správnou cestu. Jen ne ve jménu Ježíše, Alláha nebo kohokoli jiného.

Nemá smysl se tedy pídit po tom, jestli má smysl adaptovat "Labyrint světa a ráj srdce" do komiksové podoby. Ten smysl zde rozhodně je. Dílo není zrovna jednoduché na čtení, je potřeba ho trochu přiblížit mladým lidem, kteří nebudou chtít číst knihu v archaické podobě, ale spíše v modernějším jazyce. A to komiksové zpracování "Labyrint světa a ráj srdce" nabízí. Jenže je zde jedno velké ale. Když se podíváte na cenu komiksu "Labyrint světa a ráj srdce", není to cena, která by příslušela dílu, jež by mělo tak zásadní dílo přiblížit většině. Naopak, jako kdyby z toho vydavatel chtěl udělat sbírkový předmět. Otázkou je, jestli takový komiks skutečně dokáže zaujmout širší veřejnost. Co jsem mohl vysledovat, rozhodně tím nenadchl komiksovou komunitu. Jako kdyby se strhla neskutečná potřeba po tom mít sbírkové komiksy, jak nás tak trochu učí Comics Centrum, ale v tomhle případě je to cenově skutečně mimo.

Dostanete knihu, která je skutečně velkoformátová - moc větších nebudete v knihovně mít, a to jak v komiksu, tak prostě celkově. To je na jednu stranu hezké. Vazba je příjemná, kožená, jednoduchá obálka se zlatým písmem funguje. Navíc v knize nedostáváte jen komiks, ale rovnou i celé přetištěné původní komiksové dílo. To není špatné, vlastně dostáváte adaptaci i originál, tedy samozřejmě nikoli v nějakém přeskenovaném původním vydání, ale přepsaném do sloupců celkem malým písmem. To vše vede k tomu, že má kniha pouze 72 stran. Ta cena a počet stran může někoho pořádně namíchnout. A každého nemusí nadchnout ani zpracování, i když si myslím, že je dobré, a to jak scenáristicky, tak kresebně. Sedí to dílu i době. Kdyby to bylo v přístupném vydání, které bude stát tak do 400 Kč, bylo by to super. Takhle je to krok vedle a kniha dle mého vůbec neplní účel. A nejsem si jistý ani tím, že bude fungovat jako sběratelský artikl. A to je škoda. Komenského myšlenky jsou pořád nadčasové.

Komiks "Labyrint světa a ráj srdce" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.
Autor:
0

T-34 jede do války

Poprvé se k českému čtenáři dostávají dosud nikdy nezveřejněné dokumenty ze sovětských archivů, do nichž nezasvěcení lidé nemají přístup, stejně jako více než 100 dosud nepublikovaných fotografií. Autoři knihy se zeširoka věnují konstrukci, vývoji, výrobě, dodávkám a bojovému nasazení legendárního tanku T-34. Leckdy vyvracejí dlouhodobě tradované mýty o tomto stroji a vydatně přispívají k rozluštění záhady, proč si tank převratné konstrukce, která jasně předčila vše, co měla k dispozici německá invazní vojska, vedl v mnoha počátečních bojích tak špatně. Podrobné zprávy z výrobních závodů nabízejí neobyčejně otevřený vhled do jejich chodu a četných problémů. Na světlo vyplouvají nejen mnohá doteď neznámá a překvapující fakta, ale i značně kritická hodnocení. Nechybějí ani četná schémata bojových operací a přehledné tabulky, které názorně ilustrují např. úroveň vzdělání velitelů nebo důvody poškození a ztrát tanků. Zařazeny jsou také kvalitní barevné ilustrace. Knihu uzavírají doslovné překlady některých přísně tajných dokumentů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 499.00 Kč

Autor:
0

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a stanovisek daňové správy. Autor z této zákonné úpravy vybírá témata, která společníci, jednatelé, ekonomové či finanční účetní společností obvykle řeší a současně témata, která mohou být zajímavá z pohledu možné daňové optimalizace.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 329.00 Kč

Autor:
0

Finanční účetnictví veřejného sektoru

S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. Problematika účetnictví není popisována citací zákona, vyhlášek a standardů, ale přehledným a vysvětlujícím textem, vhodným pro běžného uživatele. Jde o jedinou přehledovou knihu účetnictví veřejného sektoru na našem knižním trhu. Z obsahu vyberme kapitoly týkající se účtování příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů, konsolidace ve veřejné správě a mnohé další zásadní oblasti pro veřejný sektor.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 589.00 Kč

Autor:
Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi0

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi

Cílovou skupinou čtenářů jsou především ORL specialisté, praktičtí lékaři, dále studenti lékařských fakult a lékaři „styčných“ oborů (neurologie, stomatologie, oftalmologie a další). Přináší informace o anatomii ucha, fyziologické akustice, fyziologii a patofyziologii rovnováhy, vyšetřovacích metodách sluchového orgánu a sluchových funkcí, klasifikaci a hodnocení sluchové léze, základech rehabilitace sluchu, vyšetření rovnovážného ústrojí a o lícním nervu. Zabývá se dále nemocemi zevního, středního i vnitřního ucha, nosu a jeho vedlejších dutin, anatomií, onemocněními a vyšetřováním polykacích cest, slinných žláz, hrtanu a průdušnice. Dále přibližuje traumatologii ORL oblasti, nemoci a chirurgii štítné žlázy, krční uzliny, vývojové anomálie krku, poruchy dýchání ve spánku. Speciální část doplňují kapitoly o rehabilitaci pacientů s ORL diagnózami, využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii a kapitola o foniatrii jako nástavbového oboru. Text doprovází bohatá barevná obrazová.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 645.00 Kč

Autor:
0

Zcela legální daňové triky 2019

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 339.00 Kč

Autor:
0

Daňové a nedaňové náklady 2019

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Je určena podnikatelům, účetním podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 329.00 Kč

Autor: