Denní archiv Prosinec 13, 2018

Galakoncert Charity Awards Gala0

Galakoncert Charity Awards Gala

Jako úplnou novinku, která potěší především milovníky baletu, poprvé uvedeme galakoncert zároveň uskutečněný ve Vídni i Brně, Charity Awards Gala. Na galakoncertu vítězů mezinárodní baletní soutěže pro mladé talenty European Ballet Grand Prix konané ve Vídni, vystoupí kromě vítězů seniorské kategorie jako hosté i evropské baletní hvězdy a domácí sólisté Baletu NdB. Nenechte si ujít gala 9. února 2019 v Mahenově divadle.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

NEVER SOL

ZTRATIT SE V HUDBĚ — Na nové řadové album talentované zpěvačky, skladatelky a producentky Sáry Vondráškové alias Never Sol jsme si museli počkat relativně dlouho. Trpělivost se ale vyplatila. Následovník debutu Under Quiet, který v roce 2013 notně zarezonoval na domácí hudební scéně (dvě nominace na Ceny Anděl, nominace na cenu české hudební kritiky Apollo 2013 a 4. místo v žebříčku nejlepších domácích alb 2013 dle Musicserver.cz), dostal jméno Chamaleo a Never Sol se na něm vydává na výpravu za novým zvukem, v němž hrají prim hardwarové, povětšinou analogové syntezátory.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

TV Nova na začá­tek nové­ho roku při­pra­vi­la start nových pořa­dů i pokra­čo­vá­ní úspěš­ných seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce. Zkraje led­na se na tele­viz­ní obra­zov­ku TV Nova vrá­tí dal­ší řada kuchař­ské rea­li­ty show MasterChef Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na). Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí.

„TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní obra­zov­ky neje­nom vrá­tí nové díly úspěš­ných a oblí­be­ných seri­á­lo­vých stá­lic a kri­mi­ná­lek, ale také před­sta­ví nové pro­jek­ty. V pre­mi­é­ře se vrá­tí nová série MasterChef Česko a zce­la nový pořad Rodinné pří­pa­dy. TV Nova je už dlou­ho­do­bě líd­rem čes­ké­ho tele­viz­ní­ho trhu a téměř 25 let baví své divá­ky. Jejich zájem nás vel­mi těší a nadá­le jim chce­me nabí­zet atrak­tiv­ní pro­gra­mo­vé sché­ma a vše, co mají rádi,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova.

 

MasterChef Česko

 

MasterChef Česko je neo­by­čej­ná kuli­nář­ská rea­li­ty show o ama­tér­ských kucha­řích, kte­ří na tele­viz­ní obra­zov­ce před­vá­dí svůj um a vzá­jem­ně boju­jí o titul MasterChef a výhru půl mili­o­nu korun. Letošní roč­ník při­ná­ší nové slo­že­ní poro­ty. O vítě­zi budou roz­ho­do­vat jed­ni z nej­lep­ších kucha­řů sou­čas­né čes­ké gastro­no­mie: miche­lin­ský kuchař Radek Kašpárek, troj­ná­sob­ný vítěz anke­ty Zlatý kuchař Jan Punčochář a mla­dý kuchař­ský talent Přemek Forejt. MasterChef Česko při­ne­se mimo jiné emo­ce, pře­hlíd­ku neví­da­ných výtvo­rů z rukou kucha­řů ama­té­rů i pohnu­té lid­ské osu­dy a trni­tou ces­tu k vítěz­ství, na jejímž kon­ci zůsta­ne jen jeden, a to MasterChef Česko.

Rodinné pří­pa­dy

Nový pořad TV Nova Rodinné pří­pa­dy uve­de na tele­viz­ní obra­zov­ky pří­běhy lidí, kte­ří jsou nuce­ni řešit zásad­ní život­ní situ­a­ce. Diváci se podí­va­jí do čes­kých domác­nos­tí a v jed­not­li­vých dílech se sezná­mí s hlav­ní­mi hrdi­ny a jejich pohnu­tý­mi osu­dy. Budou s napě­tím sle­do­vat, jak dopad­ne pří­běh mat­ky, kte­rá se roz­hod­ne dce­ři odno­sit dítě nebo život­ní ces­tu muže, kte­rý zni­čí štěs­tí něko­li­ka nej­bliž­ším jen pro­to, aby z toho měl on sám pro­spěch. Zaujme je i pří­běh dív­ky, kte­ré odha­le­ní, že má sou­ro­zen­ce, obrá­tí život naru­by. Dozví se, že i nave­nek povrch­ní brat­ři uvnitř skrý­va­jí sku­teč­né cha­rak­te­ry. Jsou to sku­teč­né pří­běhy, kte­ré zaujmou divá­ky, ať už se s nimi zto­tož­ní nebo to pro ně bude pou­če­ním.

 

 

Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2

 

Čtrnácté jaro při­ne­se do seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 svě­ží vítr, při­va­ne zpět sta­ré zná­mé posta­vy a osu­dy dob­ře zná­mých hrdi­nů si pohra­je v duchu aprí­lo­vé­ho poča­sí. V živo­tě Čestmíra Mázla se zje­ví žena, kte­rou roky nevi­děl a v jeho domác­nos­ti způ­so­bí neče­ka­ný roz­ruch.  Zdena a David Suší pro­ži­jí pekel­né rodin­né dra­ma. Bibi zatou­ží po mimin­ku, ale Marek se na roli otce ješ­tě necí­tí. Najdou spo­leč­nou ces­tu, nebo je rodi­čov­ská otáz­ka roz­dě­lí? Marika se bude muset vypo­řá­dat s kru­tý­mi násled­ky svých lží a s úto­ky pri­má­ře Máry. Heluš a Švarc zase začnou spřá­dat neka­lé plá­ny ke zbo­hat­nu­tí a dal­ší prů­švih je na spad­nu­tí. A poda­ří se Květě a Vilíkovi vyváz­nout z dlu­ho­vé pas­ti?

 

 

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

PořadStart vysí­lá­ní
Rodinné pří­pa­dyPondělí 7. 1. 2019
UlicePondělí 7. 1. 2019
SpecialistéPondělí 7. 1. 2019
Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2Úterý 8. 1. 2019
Výměna man­že­lekStředa 9. 1. 2019
MasterChef ČeskoStředa 9. 1. 2019
Co na to ČešiPondělí 21. 1. 2019

 

Publicistické pořa­dy:

PořadStart vysí­lá­ní
Snídaně s NovouStředa 2. 1. 2019
StřepinyNeděle 6. 1. 2019
VíkendÚterý 8. 1. 2019
Život ve hvězdáchČtvrtek 10. 1. 2019
Volejte NovuSobota 12. 1. 2019
KořeníSobota 16. 2. 2019
Rady ptá­ka LoskutákaSobota 16. 2. 2019

Autor:
0

#1869: Legendy o Myší hlídce 2 - 60 %


Legendy o Myší hlídce 2 (Legends of the Guard 2)
Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Vyšlo původně jako "Legends of the Guard 2" u Archaia Studios v roce 2013. České vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 599 Kč.

Scénář: Různí
Kresba: Různí

Kniha "Legendy o Myší hlídce 2" navazuje na sbírku "Legendy o Myší hlídce 1" a udržuje si její formát. Jsme v hostinci V Červnové ulici a sledujeme skupinu myší, které nemají na to, aby zaplatily útratu, případně už toho v hospodě docela dost visí. Majitelka Rudolfa jim všem ale po roce dává opět podobnou nabídku jako loni - mají vyprávět příběhy a ten, kdo ji nejvíce zaujme, bude mít svůj dluh odpuštěný. Myši se rozhodně nenechají moc upejpat a chtějí takovou možnost využít. A tak zde máme celkem dvanáct příběhů od štamgastů hostince, jeden bonusový a nakonec ještě spojovací příběh přímo z hostince, který si kresebně i scenáristicky opět vzal na svědomí autor "Myší hlídky" David Petersen.

David Petersen se samozřejmě ujal  redakce sbírky, i když nikoli sám, a snažil se pro ni vybrat zajímavá jména, s nimiž by rád spolupracoval. A skutečně se to povedlo, protože ve sbírce "Legendy o Myší hlídce 2"se objevují jména jako Stan Sakai nebo Bill Willingham. Ale nutno přiznat, že většina autorů, kteří se zde objevují, jsou pro českého čtenáře v češtině novinkou. Je fajn se setkat se zajímavými autory, protože přinášejí jiný styl do světa, který znáte a který je svou kresbou celkem specifický. Ale vlastně to vůbec nevadí, protože i když je kresba odlišná, nemáte u příběhů pocit, že by nepatřily do Petersenova světa. Tohle je rozhodně fajn, navíc můžete obdivovat různé kresebné styly a to, jak je jimi možné zachytit myšky.

Jaké jsou příběhy, které skutečně stojí za pozornost? Stan Sakai je dobrý, ale vyloženě neohromí. Vidět ho ale zase jednou v barvě je fajn. Christian Slade zaujme jak kresbou, tak i krásným, ač jednoduchým příběhem beze slov. Kresbou ale skutečně vedle ostatních vyniká, a to i ostatní jsou jiné než klasický Petersen. Třeba Ben Caldwell využil hodna karikovanou kresbu, napsal a nakreslil anekdotickou hříčku, ale také to funguje. Eric Canete má příběh se skvělou pointou, navíc nakreslil úchvatnou akční dvojstránku. Cory Godbey mě zaujal kresbou i pohádkovým příběhem. Jackson Sze mě zaujal vyprávěním i pointou příběhu. Na konci na vás pak čeká bonusový příběh "Obyčejný tiskař", který má skvělou techniku - rytina.

Kniha "Legendy o Myší hlídce 2" není plná příběhů, které vás dovedou uchvátit a budete si o nich vyprávět ještě hodně dlouho. Je plná příběhů, které sis radostí přečtete, asi vás výrazně neovlivní, ale budou vás bavit. Je na nich vidět, jak různé techniky kresby mohou být součástí jednoho univerza, aniž by se tento svět nějak narušil. Je hezké vidět i to, jak se dovedou tvůrci navzájem ovlivňovat, jak chtějí přispívat do světa, který není jejich, protože jsou sami přesvědčeni o tom, že ten svět stojí za to. A dostat příspěvek od Stana Sakaie mi skutečně přijde jako velká čest, protože to je skvělý vypravěč a navíc člověk, který zase tolik do komiksů jiných tvůrců nezasahuje. Není zde vyloženě perla, jež by vynesla knihu do nebes, ale nudit se nejspíš nebudete.

Knihu "Legendy o Myší hlídce 2" zakoupíte na stránkách nakladatelství Comics Centrum se slevou.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Myší hlídka 1: Podzim 1152"
"Myší hlídka 2: Zima 1152"
"Myší hlídka 3: Černá sekera"
"Legendy o Myší hlídce 1"
Autor: