Denní archiv Prosinec 12, 2018

0

Aquaman - Recenze - 80%

Chlap co mlu­ví s rybama....No tak tro­chu jo, ale roz­hod­ně ješ­tě mno­hem víc. Aquaman je film inspi­ro­va­ný komiksy DC a pojed­ná­vá o Arthurovi Currym. Je nut­no říct, že i zde (podob­ně jako u MCU) je film oprav­du jen inspi­ra­cí, tak­že co se týče půvo­du, bere si z komik­sů něko­lik pří­kla­dů, a vytvo­ří Arthurovo původ po svém. Někdo bude Aquamana ozna­čo­vat za ne pří­liš DC, někte­ří ho z legra­ce už nyní ozna­ču­jí jako nej­lep­ší Marvelovku od DC. Ale dle mého názo­ru to tak úpl­ně není a v závě­ru této recen­ze se dozví­te proč.
O čem tedy Aquaman je? Atlanna (Nicole Kidman) je krá­lov­na Atlantidy. Ano, toho báj­né­ho měs­ta, zde vyob­ra­ze­no jako vel­mi tech­nic­ky pokro­či­lé země (nyní již pod vodou). Bohužel s domlu­ve­ným krá­lov­ským sňat­kem nesou­hla­sí a prchá. Zraněnou jí pak nalé­zá stráž­ce majá­ku Tom Curry (Temuera Morrison). Pomůže jí a nabíd­ne stře­chu nad hla­vou. A jak to tak bývá slo­vo dá slo­vo a je ruka v ruká­vu. Tom s Atlannou zplo­dí syna. Pojmenují ho Arthur. Arthur Curry (Jason Momoa) je tak napůl člo­věk a napůl Atlanťan. Rodiče jeho pra­vou pod­sta­tu tají, ale jsou tak­též názo­ru, že může koneč­ně pro­po­jit oba svě­ty na sou­ši a pod vodou.
Takto něja­kou dobu žijí, ale udá­los­ti zapří­či­ní, že Atlanna, Atrhurova mat­ka, musí uprch­nout i od nich, aby je uchrá­ni­la. Otec se synem tak sami. Atrhur ale brzy zjis­tí, že je nejen sil­něj­ší než ostat­ní spo­lu­žá­ci, ale hlav­ně, že umí komu­ni­ko­vat s vod­ní­mi tvo­ry.
Arthur pak dospě­je v sil­né­ho bojov­ní­ka. Začne se vmě­šo­vat do osu­dů oby­čej­ných lidí a for­mu­je se jako sku­teč­ný hrdi­na. Netuší však o poli­tic­kém boji o moc v Atlantidě, kte­rý může mít za násle­dek vál­ku s lid­mi na sou­ši. Tuto vál­ku navíc chce vést jeho nevlast­ní bra­tr Orm (Patrick Wilson). Ormova snou­ben­ka Mera (Amber Heard) to však nechce dopus­tit, navští­ví Arthura a poprosí o spo­lu­prá­ci. Je totiž nut­né Orma svrh­nout z trů­nu a dosa­dit tam prá­vo­plat­né­ho dědi­ce, samot­né­ho Arthura. Ten odmít­ne. Sled dal­ších udá­los­tí avšak donu­tí Arthura jít do osob­ní­ho spo­ru s nevlast­ním bra­t­rem, ces­to­vat s Merou přes půl svě­ta a poku­sit se najít báj­ný troj­zu­bec Atlana, dáv­né­ho vlád­ce Atlantidy.
Do ces­ty se Arthurovi a Meře nepo­sta­ví jen mocich­ti­ví bra­tr Orm, ale i král Nereus (Dolph Lundgren), pirát Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), nebo dokon­ce obří moř­ská pří­še­ra. Jak tuto ces­tu zvlád­nou? To máte mož­nost již nyní zjis­tit v kinech.

Většina divá­ků bude po Justice League dou­fat, že koneč­ně dosta­nou pořád­nou por­ci akce a komik­so­vé zába­vy. A to je věc, kte­rá se tady oprav­du poved­la!
Asi kaž­dý půjde na film zvě­da­vý, jak to vlast­ně bude vypa­dat v té akci pod vodou. Je tu spous­ta (oprav­du spous­ta) CGI tri­ků. Ale tvůr­ci se opět vytáh­li a vypa­dá to skvě­le. Film byl sice natá­čen na suchu a efekt pod vodou byl dodě­lán digi­tál­ně, nicmé­ně jako zají­ma­vost půso­bí, že při natá­če­ní muse­li být her­ci oprav­du úpl­ně suší a dokon­ce se muse­lo zabrá­nit jejich poce­ní. Výsledek však sto­jí za to. A 3D tomu­to efek­tu roz­hod­ně pomohl. Bez správ­né kame­ry by to však neby­lo ono. A tady ode mě klo­bouk dolů, prá­ce kame­ry pod říze­ním reži­sé­ra Jamese Wana pra­cu­je skvě­le. Spousta zábě­rů vyu­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii 3D, boj tvá­ří v tvář vyu­ží­va­jí­cí samot­ný pohyb v pro­stře­dí a hrát­ky s ori­en­ta­cí v pro­sto­ru. To byla laho­da.
Ono ostat­ně když už zmi­ňu­ji štáb, je potře­ba zmí­nit i dal­ší čle­ny, pro­to­že co post, to kapa­ci­ta v obo­ru. Režisér James Wan má za sebou pořád­né pec­ky (Furious 7, Insidious 1+2, Saw). Máme zde ale také Zacka Snydera v roli pro­du­cen­ta (Justice League, Man of Steel, Watchmen, 300), o zmí­ně­nou kame­ru se posta­ral Don Burgess (Flight, Book of Eli, Eight Below, Spider-Man, Contact). Hudbu slo­žil Rupert Gregson-Williams, nemé­ně zná­mý bra­tr Herryho, mají­cí na kon­tě pec­ky jako Hacksaw Ridge, You don’t mess with the Zohan, Click a nebo Hotel Rwanda. Sami musí­te uznat, že tohle je ved­le kva­lit­ních her­ců také sil­ná sesta­va.
Akce je tedy vel­mi solid­ní, je to zaba­le­né do pěk­né­ho hávu. Co se pří­bě­hu týče, tak jsem rád, že si film z komik­so­vých před­loh vybral ty lep­ší čás­ti a kom­bi­nu­je je dohro­ma­dy. Samotný Aquaman hra­ný Jasonem je výbor­ná vol­ba, pro­to­že tenhle obr si umí sjed­nat respekt. Fandové si léta děla­li z Aquamana legra­ci kvů­li blond háru a občas­né­mu až zžen­šti­lé­mu cho­vá­ní. Ve fil­mu tu ten­den­ci mít roz­hod­ně nebu­de­te. Tady je dal­ší zají­ma­vost - Jason Momoa bral tuto roli tak váž­ně (své obsa­ze­ní do role tajil 4 roky), že poprosil reži­sé­ra, aby mu hla­vu obar­vi­li na blond ale­spoň čás­teč­ně. Ani to se ale nesta­lo a Arthur Curry je tma­vo­vlasý sval­na­tý a pote­to­va­ný „dro­bek“.
Film, až na pár poma­lej­ších čás­tí věno­va­ných vysvět­lo­vá­ní, drží stá­lé tem­po a nene­chá divá­ka i přes del­ší sto­páž zahá­let. Hudba tomu­to napo­má­há hlav­ně díky něko­li­ka moder­něj­ších či nao­pak retro prv­ky, kte­ré mile pře­kva­pí.

Chyby a nedo­stat­ky se najdou vždyc­ky a i tady to nebu­de výjim­kou. Nicméně to budou jen drob­nos­ti (díky bohu). Scénář obsa­hu­je spous­tu klišé a na můj vkus to divá­ko­vi cpal až pří­liš oka­tě. Bez klišé by to nebyl komiks, to je v pořád­ku, ale když začne­te mít pocit, že jste ve video­hře, kde vám náhod­ná posta­va zadá úkol - ces­tuj na dru­hý konec svě­ta a tam odha­líš dal­ší část hádan­ky, kte­rá ti pak uká­že dal­ší cestu....to je je tro­chu moc. Scénář se s dia­lo­gy v tom­to dopl­ňu­jí a tak mě tro­chu zkla­ma­lo, že film nebyl v tom­to ohle­du tro­chu vyspě­lej­ší, tem­něj­ší, mystič­těj­ší. Prostě víc jako od DC a ne jako od Marvelu.
Další drob­nou chy­bou je vizáž her­ců. Naštěstí na všech a ne pořád. Občas mi pros­tě vadi­lo, že Jason není aspoň tro­chu blond a někte­ří dal­ší her­ci jsou občas až moc digi­tál­ně „vyžeh­le­ní“ a někdy ani efekt „pod vodou“ nepů­so­bí úpl­ně ok. Jinak ale tře­ba kos­týmy super.
Další tro­chu výt­ka je smě­rem ke scé­ná­ři. Konkrétně k zasa­ze­ní do ostat­ních reá­lií DC Universa a pří­pad­ně i Justice League. Tady se opa­ku­je pří­pad Wonder Woman, totiž absen­ce napo­je­ní nebo zasa­ze­ní do zmí­ně­né­ho DC Universa. Jediná zmín­ka zde byla v podo­bě Arthurovo pora­že­ní Steppenwolfa, což ale tro­chu nedá­vá smy­sl, když Aquaman má dějo­vě před­chá­zet Justice League. Tohle bych byl rád, kdy­by mi někdo vysvět­lil.
Poslední drob­nou výt­kou je absen­ce výraz­né­ho hudeb­ní­ho moti­vu. Pro něko­ho to mož­ná bude píseň z uká­zek, ale ta není nijak roz­ve­de­na dál, tak­že nemá tu sílu, aby si divák melo­dii pak tře­ba na ces­tě z kina brou­kal (jako tře­ba u zmí­ně­né Wonder Woman).

Celkově tedy super akč­ní komik­sov­ka, kte­rá bude pat­řit ke kasov­ním trhá­kům roku. Skvělé obsa­ze­ní, skvě­lý štáb, cel­ko­vě rozum­né nákla­dy na tvor­bu. A na závěr ješ­tě moje úva­ha o DC vs. Marvel. Jak jsem napsal, hod­ně lidí ozna­ču­je Aquamana jako nej­lep­ší Marvelovku od DC. Já si to nemys­lím. I DC komiksy mají akč­ní a barev­né svě­ty a hrdi­ny. Aquaman i přes své pře­dě­láv­ky vždy pat­řil k těm hrdi­nům, kte­ří mají svo­je cha­risma, jsou vtip­ní a mají kom­plex­ní cha­rak­ter. Ano i tohle DC doká­že. Jako čte­nář komik­sů vní­mám mezi komiksy DC a Marvel zásad­ní roz­díl v jedi­né věci. Hrdinové DC jsou ve svých roz­hod­nu­tích uma­nu­těj­ší, pří­mo­ča­řej­ší a tvr­do­hla­věj­ší, což má za násle­dek spous­tu zvlášt­ních zvra­tů, jas­né a drs­né posto­je a občas až tem­ný vývoj posta­vy, čehož je „jas­ným“ pří­kla­dem Batman. Marveláci jsou více pře­lé­ta­ví a více cha­rak­te­ro­vě oheb­ní, což s sebou občas nese neroz­hod­nost, změ­nu stran dob­ra a zla. Plus je to parád­ní ber­lič­ka pro komik­so­vé auto­ry, jak svě­ty a posta­vy Marvelu měnit dle potřeb a žádos­tí fanouš­ků.
Vztáhnu-li tuto úva­hu k Aquamanovi, tak ten sice svo­je roz­hod­nu­tí pře­hod­no­tí, nicmé­ně se posou­vá kupře­du, a jen sled udá­los­tí ho utvá­ří. To, čím uvnitř je, jaké má cha­risma a názo­ry, to se nako­nec pří­liš nemě­ní, což je dob­ře a odli­šu­je to ten­to film od těch MCU. Za mě je tohle parád­ní DC a těším se, jak to bude pokra­čo­vat. Klobouček, šáte­ček, jen tak dál, zlom­te vaz. Za tohle máte ode mě 80%.…

Autor:
0

Aquaman – Recenze – 60%

Komiksový superhrdina Aquaman v podání Jasona Momoy se poprvé objevil v Lize spravedlnosti, kde bojoval po boku Supermana, Wonder Woman, Batmana a dalších. Film Aquaman se nyní věnuje výhradně tomuto potomkovi královny moří a strážce majáku a plnohodnotně jej představuje v jeho vlastním příběhu, který se sice odehrává až po událostech z Ligy spravedlnosti, ale nijak na ně nenavazuje, takže to časové zařazení není vůbec důležité a ani není potřeba Ligu spravedlnosti znát nebo vidět – Aquamanje v tomto ohledu filmem plně soběstačným.
 
Aquaman – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

Aquaman (vlastním jménem Arthur) je napůl člověk a napůl urozený princ z podmořského národa Atlanťanů. Umí dýchat pod vodou, má nadlidskou sílu, komunikuje s rybami a jinými vodními živočichy, plave rychleji než motorový člun a vládne vodě pomocí svého trojzubce. Je to svalnatý potetovaný drsňák s dlouhými vlasy, jehož matka byla popravena, když byl malý chlapec, a který žije na souši, protože se svým národem, jenž ho má za královnina bastarda s nečistou krví, nechce mít nic společného. Bojuje proti pirátům a vysedává v hospodě se svým otcem. Pak ho ale kontaktuje podmořská princezna Mera (Amber Heard) s informací, že jeho mladší bratr Orm (Patrick Wilson) chce sjednotit podmořská království v boji proti lidem, a tudíž je potřeba jej zastavit. K tomu je ale potřeba nalézt bájný Poseidonův trojzubec, nejsilnější trojzubec ze všech.

Předně je potřeba si uvědomit, že Aquamanje řádně ujetá komiksová bláznivina, která se z velké části odehrává na dně oceánu, kde vládne sedmero královských rodů (včetně třeba bojových korýšů), zájemci o trůn válčí v obří aréně, v níž na bubny hraje chobotnice, obyvatelé Atlantidy jsou chráněni hradbami s plazmovými děly a jezdí na osedlaných třímetrových mořských konících a na žralocích. To všechno je nehorázně barevné, výpravné, téměř kompletně digitální, se spoustou extravagantních kostýmů, masek a monster a celé to vypadá jako přepálená kombinace Flashe Gordona, prvního Thora, Hněvu titánů, Batmana a Robina a Malé mořské víly. Takže je potřeba to přijmout a hodnotit film skrz tuhle optiku. Protože tohle není film, jehož tvůrci by si dávali záležet na tom, jestli jsou fyzikální zákony nebo pravidla podvodního světa konzistentně dodržovány (nejsou vůbec dodržovány, natož pak konzistentně) a spíš jim šlo o to, aby to bylo co nejvelkolepější, nejšílenější a aby to pokud možno rychle utíkalo (i při délce téměř dvě a půl hodiny).

Aquaman – Recenze

Režiséru Jamesi Wanovi pak ve studiu Warner Bros. zřejmě svěřili režii Aquamana nikoli primárně proto, že natočil úspěšné a skvělé horory V zajetí démonů a V zajetí démonů 2, nýbrž že režíroval ještě úspěšnější Rychle a zběsile 7 – a oni potřebovali další superhrdinský film nakopnout v podobném duchu. Wanovy kořeny v hororovém žánru se přesto na pár místech obnaží a jde o velmi působivé okamžiky, kromě toho se Wanovi ale daří i s akčními scénami – skvěle zvládá hlavně souboje jednotlivců, ale i hromadné bitvy velkých armád, přetvořené ve stejně chaotickou a přeplácanou digitální změť jako v předchozích DC komiksových filmech, zvládá jakžtakž ukočírovat, aby zůstaly víceméně přehledné. Zároveň trochu ubral na temné osudovosti a přidal na humoru, což už ale nemá vždy pozitivní efekt.

Skoro všechny vtipné hlášky, které pronáší Jason Momoa, představitel hlavní role (jinak dokonale obsazený, charismatický a majestátně působící herec známý z první řady seriálu Hra o trůnya z remaku Barbara Conana), jsou hrozně přihlouplé, což souvisí i s tím, že celý děj a i veškeré dialogy jsou přihlouplé úplně stejně. Scény doprovázené pop-songy jsou už za hranicí parodie, protože ty písničky jsou v nich vždy použity v lepším případě nevhodně, v horším případě směšně a trapně. Komická je i snaha o propojení filmu s nějakým ekologickým poselstvím (v tomto případě velice povrchním) a s konspiračními teoriemi o existenci Atlantidy. Úsměv vyvolaný předtuchou zvrácené podívané budí i obsazení vedlejších rolí, v němž nechybí Nicole Kidman jako Aquamanova matka, Willem Dafoe coby Ormův rádce a Dolph Lundgren v roli jednoho z vládců podmořských rodů.

Aquaman – Recenze

Nedostatečně výrazný je v téhle sestavě akorát Patrick Wilson, který zkrátka nemá na to, aby věrohodně ztvárnil zápornou postavu, navíc jeho král Orm je spíš pomýlený a vypočítavý než vyloženě zlý a podlý. Zklamáním je i druhá a nechtěně legračně působící záporná postava v podobě piráta, jenž si z pokročilé výzbroje Atlanťanů sestaví oblek s helmou a stane se z něj super-moucha Black Manta (což je v komiksech Aquamanův úhlavní nepřítel), a který vlastně pro příběh filmu není úplně podstatný, ale bylo nutné ho představit a vybudovat jeho nenávist vůči Aquamanovi, aby s ním mohl bojovat i v případných pokračováních.

Aquaman je zábavný hollywoodský spektákl s dějem na úrovni naivní dobrodružné pohádky, u něhož je potřeba příliš nepřemýšlet nad detaily a jejich smyslem a raději se nechat unášet jeho prvoplánovou vizuální stylizací, digitální vypiplaností, charismatickými hrdiny v pozoruhodném světě a režijním zápalem svébytného a talentovaného tvůrce, díky jehož hbitému stylu vyprávění a kreativnímu nadšení je možné se snadno nechat strhnout a ledacos omluvit. Nicméně úplně všechno omluvit nelze.
Autor:
Pražský výběr Brňanům!0

Pražský výběr Brňanům!

Není možná vždy zvykem, aby Brňané tak vlídně přijímali Pražany, avšak v případě kultové kapely Pražský výběr na pódiu Mahenova divadla publikum nešetřilo chválou a pozitivními reakcemi! Zazněly všechny časem prověřené uhrančivé hity kapely, které i po uplynutí desítek let vůbec neztrácejí na aktuálnosti a naléhavosti hudebního vyjádření a sdělení. 

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

#1868: DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík - 50 %


DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík (Justice League: Another Nail)
Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 série "Another Nail" a jako "Showcase 34" v nakladatelství DC Comics. České vydání se prodává v plné ceně za 229 Kč na stáncích. Předplatit je možné sérii na stránkách nakladatele.

Scénář: Alan Davis, Gardner Fox
Kresba: Mark Farmer, Gil Kane

Jedná se o přímé pokračování komiksu "DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík", které mají na svědomí opět scenárista Alan Davis a kreslíř Mark Farmer. Jelikož jsem si myslel, že první kniha je docela zajímavá, že se dokázala zajímavě podívat na JLA mýtus a hlavně na mýtus Supermana, tak kniha "DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík" mě v tomhle ohledu nesmírně zklamala. Došlo k odklonění od původního záměru. Jasně, zůstalo u toho, že tohle je pořád alternativní vyprávění, které nemá spojitost s klasickou verzí DC Universe, tedy kromě použitých postav. Osudy některých jsou zde nečekané a postavy dokonce umírají! Superman je pořád ten, kdo byl vychováván v amišské izolaci. Jenže už je z něj Superman. V tu chvíli se nabízí otázka, jaký smysl vlastně měl komiks "DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík"? Co nám autor ještě chtěl říct?

Z textového úvodu budete mít pocit, že tohle je vlastně příběh o tom, jak se s událostmi knihy "DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík" vyrovnává Batman, ale to je spíše taková vedlejší linie. Ta hlavní linie se týká něčeho hodně velkého, k čemu také došlo během událostí knihy "DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík, ale o nichž nebylo v první knize nic řečeno. Darkseid a jeho planeta Apokolips bojovali s Novou genezí. Je v podstatě jedno, o jaký konflikt šlo, prostě jde o to, že to mělo obrovské následky pro vesmír a nejspíš to mělo i následky na Zemi, i když nikdo netušil, jaké. Teď všechno JLA odhaluje Hal Jordan, protože sbor Green Lanternů v bitvě byl. Tedy až na Hala Jordana samotného. Ta bitva byla tak komplikovaná, že má následky i po roce. Mimo jiné i proto, že Darkseid podle všeho vytvořil něco, co ukryl na Zemi a co by mohlo mít neblahé následky na existenci. Nejen Země, ale na existenci celkovou.

Úvod je hodně zběsilý, ale napsaný ta, abychom mu celkem porozuměli. Jenže ve zběsilosti to není nic prosit tomu, co následuje. Alan Davis střídá scénu za scénou, přeskakuje z postavy na postavu. Těch je zde skutečně velké množství, jako kdyby se do příběhu snažil narvat všechny kladné postavy, které DC Universe má. S těmi zápornými to tak horké není, těch je v konečném součtu jen pár. Není jich totiž potřeba, protože stačí jedna velká hrozba, která je sama o sobě tak obrovská, že nějaký další záporák není potřeba. Jen až skoro do konce čekáme, kdo je tou hrozbou, abychom pak zjistili, jak úžasně se to všechno vyřeší. Hodně přitažené za vlasy, ale ve své zběsilosti to pořád nějak funguje, a i když se zde skáče v čase i prostoru, jsou to jen takové bonusy, nikoli dějotvorné prvky. Bonusy jsou i postavy jako Jonah Hex nebo Blackhawks. Pokud jste si na základě textového úvodu mysleli, že zde budou mít větší roli, tak na to klidně zapomeňte. Nemají zde roli skoro žádnou.

Komiks "DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík" je za mě taková přeplácaná pompéznost. Alan Davis si mohl hrát s postavami, Mark Farmer si mohl všechny nakreslit, je to zběsilé, nikdo zde nemá pořádně velkou roli, snad jen Hal Jordan, Superman a Batman, ale ani oni nejsou pro ten příběh až tak důležití, protože celé se to vyvine jinak a finále je taková znouzectnost, kde vlastně ani nevadí, že nějaká postava umře, protože v téhle verzi jste k ní nějak moc velký vztah neměli. Jako bonus ještě dostanete komiks "Showcase 34", kde se poprvé objevil Atom, což je sice fajn, ale v hlavním příběhu toho s Atomem moc nemáte, spíš jen takový jeden delší štěk, který je ale skoro zbytečným výletem. Komiks "DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík" je docela fajn jednohubka, ale popravdě, ten pohled na to, jak by JLA také mohla vypadat, se vlastně moc neliší od toho, jak vlastně vypadá. Od něčeho jiného se došlou jen k tomu, jak to vlastně je.

Na Comics Blogu najdete také recenzi na knihy:
"DC komiksový komplet 1: Batman - Ticho, kniha první"
"DC komiksový komplet 2: Batman - Ticho, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 3: Green Lantern - Tajemství původu"
"DC komiksový komplet 4: Batman a syn"
"DC komiksový komplet 5: Superman - Utajený počátek"
"DC komiksový komplet 6: Batman - Dlouhý Halloween, kniha první"
"DC komiksový komplet 7: Batman - Dlouhý Halloween, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 8: Green Lantern - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 9: Superman - Pro zítřek, kniha první"
"DC komiksový komplet 10: Superman - Pro zítřek, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 11: JLA - Babylonská věž"
"DC komiksový komplet 12: Superman - Poslední syn Kryptonu"
"DC komiksový komplet 13: Superman/Batman - Nepřátelé státu"
"DC komiksový komplet 14: JLA - Rok jedna, kniha první"
"DC komiksový komplet 15: JLA - Rok jedna, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 16: Harley Quinn - Preludia a nokurňa"
"DC komiksový komplet 17: Superman - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině"
"DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 20: JLA - Země 2"
"DC komiksový komplet 21: The Brave and the Bold - Vládci štěstí"
"DC komiksový komplet 22: Superman - Supermanova smrt"
"DC komiksový komplet 23: Flash - Zrozen k běhu"
"DC komiksový komplet 24: Robin - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 25: Superman/Batman - Supergirl"
"DC komiksový komplet 26: Triumvirát"
"DC komiksový komplet 27: Wonder Woman - Ztracený ráj"
"DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík"
"DC komiksový komplet 29: Batman - Zkáza, jež postihla Gotham"
"DC komiksový komplet 30: Wonder Woman - Kruh"
"DC komiksový komplet 31: Superman - Brainiac"
"DC komiksový komplet 32: Catwoman - Selinina velká loupež"
"DC komiksový komplet 33: JLA - Spravedlnost, kniha první"
"DC komiksový komplet 34: JLA - Spravedlnost, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 35: Batgirl - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 36: Batman - Zrození démona, kniha první"
"DC komiksový komplet 37: Batman - Zrození démona, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 38: Mladá spravedlnost - Jejich vlastní liga"
"DC komiksový komplet 39: Catwoman - Po stopách Catwoman"
"DC komiksový komplet 40: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha první"
"DC komiksový komplet 41: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 42: Flash - Válka lotrů"
"DC komiksový komplet 43: Batman - Podivná zjevení"
"DC komiksový komplet 44: Superman - Odkaz, kniha první"
"DC komiksový komplet 45: Superman - Odkaz, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 46: Wonder Woman - Oči Gorgony"
"DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku"
"DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první"
"DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena"
"DC komiksový komplet: Krize na nekonečnu Zemí"
Autor:
0

Narušitel

Kniha Narušitel vznikla podle scénáře ke stejnojmennému filmu režiséra Davida Baldy. Příběh vypráví o životě armádních letců z doby 70. a 80. let minulého století. Hlavními postavami jsou čtyři přátelé, které spojuje jejich velká láska k létání. Nejtalentovanějším z nich je Vladislav Kučera, ale do Svazarmu na kurz létání se přihlásí všichni. Tráví tam většinu svého času, když idylické prostředí svazarmovského letiště narušuje Státní bezpečnost. Mnohaletí přátelé se s agenty dostávají do blízkého kontaktu. Každý z nich však stojí na jiné straně barikády. Všude okolo nich se nacházejí příslušníci StB, informátoři, kontroly, hlídky, výslechy, nebezpečí, strach. Je zkrátka nemožné se styku s nimi vyhnout. Kučerovým hrozí životní nebezpečí, a proto se rozhodují pro riskantní řešení. Není jiná možnost. Musí se rozhodnout, komu můžou věřit, a kdo pro ně představuje hrozící zradu. Podaří se jim uniknout Státní bezpečnosti a dostat se do bezpečí?

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor: