Denní archiv Prosinec 10, 2018

0

Pokoj zázraků

Co všech­no je schop­ná udě­lat mat­ka pro to, aby zachrá­ni­la život své­ho syna? Thelmin život napl­ňu­je prá­ce a péče o dva­nác­ti­le­té­ho syna Louise. Většinu času věnu­je prá­ci, kte­rou pova­žu­je za vel­mi důle­ži­tou. Zastává význam­nou pozi­ci ve fir­mě na výro­bu koz­me­ti­ky a ráda by dosáh­la pový­še­ní. Její pri­o­ri­ty se ale změ­ní, když Louise sra­zí auto. Prognóza není dob­rá. Kluk upa­dl do kóma­tu a pokud do čtyř týd­nů nena­sta­ne zlep­še­ní jeho sta­vu, bude odpo­jen od pří­stro­jů. Naprosto zni­če­ná Thelma se po návra­tu z nemoc­ni­ce uchý­lí do syno­va poko­je.

Tam náho­dou obje­ví deník, kam si její syn zapi­so­val „zázra­ky“, tedy zážit­ky, kte­ré chce jed­nou pro­žít. Thelma se roz­hod­ne, že jeho sny pro­ži­je ona a zazna­me­ná mu je na kame­ru. Kdoví, tře­ba se Louis pro­be­re, až usly­ší o všech dob­ro­druž­stvích, kte­ré na něj čeka­jí. Jenže spl­nit sny tee­nage­ra není jed­no­du­ché, pokud je vám čty­ři­cet let...

Pokoj zázraků je debu­to­vým romá­nem fran­couz­ské­ho spi­so­va­te­le Juliene Sandrele a vyprá­ví o síle mateř­ské lás­ky a o tom, co je v živo­tě sku­teč­ně důleži­té. Thelma, hlav­ní hrdin­ka kni­hy, muse­la pro­žít tragé­dií, aby zjis­ti­la, co vlast­ně ve sku­teč­nos­ti chce. S pomo­cí své mat­ky pře­ko­na­la počá­teč­né zou­fal­ství a zača­la na celou situ­a­ci hle­dět s nadě­jí. Nález sezna­mu „zázraků“ jí umož­nil nejen poznat syno­vy nej­taj­něj­ší tou­hy, ale vrá­til jí i zpát­ky do živo­ta a dal jí sílu bojo­vat.

I navzdo­ry sil­né­mu posel­ství je ale kni­ha spíš odde­cho­vou čet­bou s náde­chem pohád­ky, než uvě­ři­tel­ným pří­bě­hem. Není totiž mno­ho matek - samo­ži­vi­te­lek, kte­ré si nejen­že mohou dovo­lit při­jít o prá­ci, ale navíc od býva­lé­ho šéfa vysou­dí sumu blí­ží­cí se mili­o­nu eur. Typická samo­ži­vi­tel­ka nemá ani pení­ze na luxus­ní hote­ly, ani kon­tak­ty, kte­ré by jí umož­ni­ly zazpí­vat si duet s oblí­be­ným zpě­vá­kem její­ho dítě­te.

Pokud však ke kni­ze bude­te při­stu­po­vat s nad­hle­dem, strá­ví­te s ní nejed­nu hezkou chvil­ku. Autorův styl psa­ní je vel­mi čti­vý a navíc je protka­ný las­ka­vým humo­rem. Kromě toho kni­ha může inspi­ro­vat k nale­ze­ní odva­hy dělat věci, na kte­ré jste dosud nemě­li odva­hu, a taky vám při­po­me­ne, že život je křeh­ký a že je důle­ži­té být tu pro ty, kte­ré milu­je­te.

 

Hodnocení: 80%

 

Pokoj zázra­ků

Autor: Julien Sandrel

Originální název: Le cham­bre des mer­ve­illes

Překlad: Natálie Nádassy

Vydáno: Motto, 2018

Počet stran: 256…

Autor:
0

Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80%

Miles Morales je černošský teenager, syn policisty, co žije ve stejném městě jako Spider-Man. Jednoho dne Miles získá po kousnutí radioaktivním pavoukem stejné nadpřirozené schopnosti jako Spider-Man a dokonce se mu podaří slavného superhrdinu kontaktovat. Během boje proti zákeřnému mafiánovi Kingpinovi pak dojde k prolnutí několika alternativních vesmírů, kvůli čemuž se na stejném místě ocitne i několik dalších verzí Spider-Manů z různých jiných paralelních světů – a všichni budou muset spojit síly proti Kingpinovi a jeho poskokům.
 
Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

Komiksy se Spider-Manem prošly za více než padesát let své existence řadou mutací a variací, přičemž všechny verze této postavy od pavoučí ženy Spider-Gwen po Spider-Vepře (ano, opravdu existuje i oficiální prasečí verze Spider-Mana jménem Spider-Ham a není to ta z celovečerních Simpsonů), přítomných ve filmu Spider-Man: Paralelní světy, mají svůj komiksový předobraz. Snímek je tudíž velkou poctou jednak Marvel komiksům točícím se kolem super-pavoučí tematiky a zároveň předchozím filmovým adaptacím se Spider-Manem (zejména trilogii Sama Raimiho z období 2002-2007, dvojici filmů Amazing Spider-Man režiséra Marca Webba z let 2012 a 2014 a animovanému seriálu z konce let šedesátých).

Vzhledem k tomu, že jde navíc o film animovaný, tak příliš nepřekvapí, že jeho animace je komiksově stylizovaná – ale do jaké míry a jakým způsobem je stylizovaná, to už překvapivé je. Divák si při jeho sledování skutečně připadá jako v obživlém komiksu (jde o kombinaci 3D a 2D animace zahrnující komiksovou kresbu inspirovanou všemi možnými styly od japonského anime po street-art graffiti), jeho postavy vypadají, jako kdyby vypadly přímo z komiksových políček, sem tam se v obrazu objeví bublina s textem… Vše ale vypadá moderně, nablýskaně a vizuálně jde o dechberoucí a nádherné dílo, na jehož mnohé scény se takřka nedá dostatečně vynadívat. Jedinou ne zcela příjemnou zvláštností (poměrně častou) je akorát záměrná neostrost v některých sekvencích, evokujících zážitek ze sledování filmu ve 3D bez 3D brýlí (a to jsem viděl 2D verzi).

Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze

I přes zdánlivou složitost je příběh filmu vyprávěn velice srozumitelně a přehledně, každá postava je alespoň krátce představena, každá událost má své opodstatnění, film celou dobu odněkud někam směřuje a navíc má i značně svižné tempo. Spousta scén je dokonce tak našlapaná a hbitá, až je to skoro na škodu, protože si ani nestihnete pořádně vychutnat všechnu tu obrazovou nádheru v nich a nápadité vizuální detaily, s nimiž se stovky animátorů patlaly mnoho hodin (hlavně v závěru ta uspěchanost zamrzí).

O to znatelněji pak navíc vynikne pomalost čistě dialogových sekvencí, zavánějících mírnou patetičností tradičních žánrových motivů, jako je víra v sebe sama, posílení rodinných vztahů, nutnost přátelské pospolitosti a vazba žáka s jeho mistrem. Všechno to ale naštěstí působí přirozeně, vkusně a bez jakéhokoli tlačení na pilu, dialogy jsou chytré a vtipné, postavy jsou napsány skvěle a nic ve filmu není vyloženě černobílé (až na Spider-Mana Noir).

Silným pozitivem je i překvapivě svěží a funkční humor, používaný mimo jiné i k ironizování superhrdinských stereotypů, klišé a vlastní komplikovanosti. Postavy se neváhají přátelsky popichovat dobře pointovanými narážkami, sem tam rozesměje i odkaz na současné reálie. Velká porce epické akce i uvědomělého nadhledu dělá z filmu nehorázně zábavnou jízdu, která do příběhu zanáší prostřednictvím příběhu hlavního hrdiny a jeho rodinného zázemí i seriózně dramatickou rovinu – filmu přesto schází osudovost a napětí.

Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze

Ačkoli totiž Spider-Man: Paralelní světy míří hlavně na odrostlejší komiksové fanoušky a je možné, že menší děti jeho děj nepoberou, tak je přesto pořád nerozhodně na pomezí podívané pro dospělé a dětského animovaného filmu. Ne že by byl vyloženě infantilní – to není skoro nikdy (i když Spider-Vepř už je na hraně) – ale hlavně od začátku do konce působí dojmem pouhého nezávazného blbnutí a vytváří tak dojem, že vlastně o nic nejde a že hrdinům nic skutečně nebezpečného nehrozí.

Každopádně je i přes tyto drobné výtky snímek Spider-Man: Paralelní světy překvapivě a konzistentně dobrým, skvěle napsaným, výborně vyprávěným a vizuálně krásným filmem, z něhož budou zejména komiksoví fanoušci blahem bez sebe, a pravděpodobně nejen oni.

P.S. Na český dabing obvykle nadávám, ale tentokrát se doopravdy povedl. A po skončení závěrečných titulků následuje ještě jedna vtipná scénka.
Autor:
0

Supraphonline INFO PROSINEC

Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů

Vánoce jsou nej­krás­něj­ší svát­ky v roce, je to mož­ná ohra­ná frá­ze, ale stá­le ješ­tě prav­di­vá. Pravdivé je také to, že z vánoč­ních svát­ků se poma­lu stá­vá něco, co má s tra­dič­ním poje­tím těch­to oslav pra­má­lo spo­leč­né. Mnoho lidí bere Vánoce spí­še jako „utr­pe­ní“ než něco pří­jem­né­ho. Vidí jen náku­py, vaře­ní, peče­ní, sma­že­ní, bale­ní dár­ků a to vše ve zbě­si­lém tem­pu. A pro změ­nu, někte­ří z nás berou Štědrý den, jako mož­nost jak dostat, co nej­ví­ce dra­hých před­mě­tů s vyna­lo­že­ním vel­mi malé náma­hy. Stačí k tomu jen jedi­né, napsat seznam přá­ní a je to (a mimo­cho­dem, ten­to seznam se vel­mi čas­to podo­bá kata­lo­gu nej­no­věj­ší elek­tro­ni­ky). Ale o tom pře­ce Vánoce, ale­spoň pri­már­ně, nejsou a já Vám při­ná­ším pře­hled něko­li­ka fil­mů, kte­ré by Vám měly při­po­me­nout, co je pra­vý „duch Vánoc“. …

Autor:
0

Fotograf

V pří­bě­hu se vra­cí­me k někte­rým osu­do­vým kři­žo­vatkám tur­bu­lent­ní­ho živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny (Karel Roden), člo­vě­ka, kte­rý je obda­řen nejed­ním výji­meč­ným talen­tem, živel­nos­tí a váš­ní. Všechny tyto vlast­nos­ti mu při­nes­ly slá­vu i odmí­tá­ní, lás­ku i zra­du, zástu­py obdi­vo­va­te­lů i osa­mo­ce­ní. Středem Janova živo­ta vždy byly ženy. Ať ty, kte­ré pózo­va­ly před objek­ti­vem jeho foto­a­pa­rá­tu, nezříd­ka posta­vy až pito­resk­ní, či ty, jež ho obklo­po­va­ly v  sou­kro­mí. Dcery, man­žel­ky, milen­ky, sexu­ál­ní pří­tel­ky­ně, inte­lek­tu­ál­ní obdi­vo­va­tel­ky. Jedny nezišt­ně milu­jí­cí a odda­né, jiné pod­vá­dě­né a zhr­ze­né, dal­ší sdí­le­jí­cí s rozko­ší jeho bouř­li­vý život. Ale i tako­vé, kte­ré s pro­slu­lým uměl­cem tou­ži­ly spo­jit svou budouc­nost, posed­lé tou­hou zkro­tit jeho svo­bo­do­my­sl­nost, sdí­let s ním jeho maje­tek, talent i geny. Exempláře všech těch­to žen­ských typů jsou pikant­ním koře­ním mimo­řád­né­ho fil­mu, kte­rý je pří­jem­ně hoř­kou kome­dií s ero­tic­ký­mi prv­ky.…

Autor:
Lektorský úvod pro děti na představení Louskáček! Jediný v sezoně 2018/19!0

Lektorský úvod pro děti na představení Louskáček! Jediný v sezoně 2018/19!

Co je to balet? O čem je Louskáček? A co znamenají ty zvláštní tance? Tohle všechno se dozvíte v zábavném programu pro děti přímo před představením. Lektorský úvod pro děti proběhne v sobotu 15. prosince ve 13 hodin v přízemí ve foyer Janáčkova divadla. Těší se na vás studenti Ateliéru Divadlo a výchova divadelní fakulty JAMU a členka Baletu NdB Kateřina Matonohová, která si s dětmi zatančí tradiční tance národů z druhého dějství Louskáčka! Váš Balet NdB

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale netrá­vit ple­tím celé hodi­ny a dny? Existují dva zce­la pro­ti­klad­né pří­stu­py. Vytrhat ze záho­nu vše, co jsem nevy­sa­dil nebo nao­pak opač­ný extrém nechat pří­ro­du, ať si pora­dí sama a nechat se v době skliz­ně pře­kva­pit, jak to dopadlo. Posledních něko­lik let lidé stá­le čas­tě­ji volí návrat k pří­ro­dě a dru­hou alter­na­ti­vu, ale občas je potře­ba v rozum­né míře pří­ro­dě pomo­ci. Pro ty, co se neklo­ní ani na jed­nu stra­nu a chtě­jí mít ale­spoň čás­teč­nou kon­t­ro­lu nad tím, co v jejich zahra­dě ros­te a bují je urče­na kniž­ní novin­ka němec­ké autor­ky Bärbel Oftring  Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě s podti­tu­lem Jak je roz­po­znat a co s nimi.…

Autor:
0

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a plís­ka­ni­ce, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopa­da­jí těž­ké kap­ky deš­tě a stře­chou clou­ma­jí pory­vy vět­ru. Takové obdo­bí nema­jí rádi ani dospě­lí  a o dětech, kte­ré byly zvyk­lé trá­vit léto ven­ku, ani nemluvě. Jak je zaba­vit, aby netrá­vi­ly dlou­hé hodi­ny u počí­ta­če nebo před tele­vi­zí? Pexeso a Člověče se také omr­zí… Co si zku­sit vyro­bit zví­řát­ka, kte­rá urči­tě udě­la­jí dvoj­ná­sob­nou radost. Při výro­bě samot­né a potom tře­ba jako milý dárek pro rodi­če, pra­ro­di­če nebo kama­rá­dy. Ale kde vzít inspi­ra­ci? Vezměte si k ruce novou kni­hu Blanky Kochové Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka, pohle­dej­te mate­ri­ál a pusť­te se do toho.

Jak už sám název napo­ví­dá, najde­te v kni­ze návo­dy, jak si vyro­bit malá zví­řát­ka z mate­ri­á­lů, kte­ré běž­ně seže­ne­te v kaž­dém obcho­dě pro tvo­ři­vé nebo najde­te skry­té záso­by doma. Autorka roz­dě­li­la zví­řát­ka do čtyřech hlav­ních kapi­tol, pod­le hlav­ní­ho mate­ri­á­lu, kte­rý bude­te potře­bo­vat – samo­tvrd­nou­cí hmo­ta, plsť, vato­vé a poly­sty­re­no­vé tva­ry a koneč­ně ovčí vlna. Každému zví­řát­ku jsou věno­vá­ny tři stra­ny. Na prv­ní najde­te legen­du o kaž­dém zví­řát­ku, seznam veš­ke­ré­ho mate­ri­á­lu a pomů­cek, kte­ré bude­te potře­bo­vat a násle­du­jí­cí dvoj­stra­na je věno­vá­na podrob­né­mu návo­du k výro­bě včet­ně názor­ných nákre­sů.

Autorka nikde neu­vá­dí, pro jak sta­ré děti je kni­ha urče­na, ale pro­to­že se nejed­ná o úpl­ně jed­no­du­ché postu­py, budou pod­le ní tvo­řit asi pře­de­vším star­ší ško­lá­ci, kte­ří doká­žou přes­ně vystři­ho­vat díly z plsti, seší­vat je k sobě nebo bez­peč­ně zachá­zet s tav­nou pis­to­lí. Menší děti budou fun­go­vat spí­še jako nezá­vis­lí pozo­ro­va­te­lé nebo poda­va­či jed­not­li­vých kom­po­nen­tů.

Návody ke zho­to­ve­ní jed­not­li­vých zví­řá­tek jsou podrob­né a pře­hled­né, dru­hy zastou­pe­ných zví­řat počet­né, ale sla­bi­nou této kni­hy jsou legen­dy, kte­ré uvá­dě­jí jed­not­li­vá zví­řát­ka. Nemám nic pro­ti boro­vi­co­vé liš­ce, vře­so­vé­mu jele­no­vi nebo bouř­ko­vé­mu tuč­ňá­ko­vi, pro­to­že dopl­něk ke kaž­dé­mu zví­řát­ku kore­spon­du­je s jeho sku­teč­ným život­ním pro­stře­dím. Ale les­ní rejnok, kap­ra­di­no­vá kare­ta nebo mucho­můr­ko­vý noso­ro­žec, kte­rý na svých zádech nese hou­bu mocho­můr­kou čer­ve­nou typic­kou pro lesy střed­ní­ho pásma,…  Těžko pak dětem vysvět­lo­vat, že rejno­ka jsme vidě­li v nádr­ži s vodou v ZOO, ale záro­veň exis­tu­je i tako­vý, kte­rý pole­tu­je mezi stro­my v lese. Tuto část kni­hy je tře­ba brát jako inspi­ra­ci a vyro­be­ná zví­řát­ka dode­ko­ro­vat jiný­mi arte­fak­ty, kte­ré více kore­spon­du­jí s jejich při­ro­ze­ným pro­stře­dím.

Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka Blanky Kochové by urči­tě pro svo­je děti měli poří­dit rodi­če, kte­ří s nimi rádi trá­ví čas aktiv­ně i v době, kdy se nedá pole­to­vat ven­ku. A vlast­ně si dove­du dob­ře před­sta­vit, že k tvo­ře­ní pod­le této kni­hy děti ani nepo­tře­bu­je­te, pro­to­že inspi­ru­je všech­ny milov­ní­ky ruč­ních pra­cí bez ohle­du na věk a stav.


 • Název kni­hy:     Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka
 • Autorka:              Blanka Kochová
 • Nakladatelství:                 Grada
 • Rok vydá­ní:        2018
Autor:
0

Nahlédněte do reklamní branže!

V před­vá­noč­ní době je vel­mi aktu­ál­ní téma náku­pu a pro­de­je. Často se vra­cí­te z obcho­du obtěž­ká­ni taš­ka­mi a pře­mýš­lí­te, jak se moh­lo stát, že jste nakou­pi­li i to, o čem jste do dneš­ní­ho dne vůbec netu­ši­li, že exis­tu­je. Vítejte ve svě­tě úspěš­né­ho mar­ke­tingu, kte­rý je neod­mys­li­tel­ně spo­je­ný s kva­lit­ní rekla­mou. A jak se tako­vá rekla­ma vůbec dělá? Ani učeb­ni­ce, ani kni­ha pro úpl­né lai­ky, to je kni­ha s jed­no­du­chým názvem Reklama dvo­ji­ce auto­rů Jitka VysekalováJiří Mikeš.…

Autor:
0

Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)

Všichni tři auto­ři jsou před­ní­mi vyu­ču­jí­cí­mi na Vysoké ško­le těles­né výcho­vy a spor­tu Palestra. Jak podo­tý­ka­jí, žije­me v době narůs­ta­jí­cí­ho zájmu o spi­ri­tu­a­li­tu ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví.

Kořeny spi­ri­tu­a­li­ty well­ness saha­jí do doby před 5 tisí­ci lety do oblas­ti Indie, Číny, Egypta a sta­ro­vě­kých kul­tur Středozemního moře.

Od roku 2000 nastá­vá vel­ký roz­mach toho­to feno­mé­nu. Návrat k postup­né­mu duchov­ní­mu zota­vo­vá­ní je však pozvol­ný. Stav well­ness spo­čí­vá v rekre­a­ci, kdy re zna­me­ná zno­vu a creo utvá­ře­ní har­mo­nie a rov­no­váhy se sebou samým. Snaha o duchov­ní rov­no­váhu je v této oblas­ti umož­ně­na mno­ha růz­no­ro­dý­mi meto­da­mi, jako je pohyb, uvol­ně­ní, voda, potra­va. Prostřednictvím těch­to mnoh­dy vel­mi jed­no­du­chých postu­pů pozvol­na dochá­zí k uzdra­ve­ní.

Tato odbor­ná pub­li­ka­ce shr­nu­je výzkum­né pro­jek­ty VŠ PALESTRA, zabý­va­jí­cí se spi­ri­tu­a­li­tou a well­ness, pro­stře­dím, kde jsou tyto feno­mé­ny uplat­ňo­vá­ny a vývo­jo­vý­mi tren­dy ve spo­leč­nos­ti.

Ústředním smys­lem kni­hy je pro­vést struč­né historicko-sociální vyme­ze­ní reli­gi­o­zi­ty i hlav­ních nábo­žen­ských smě­rů ve vzta­hu k pod­po­ře zdra­ví člo­vě­ka a jeho život­ní­mu sty­lu. Mnoho z nás začí­ná vní­mat spi­ri­tu­a­li­tu jako klí­čo­vou oblast naše­ho zdra­ví. Někteří stav well­ness pro­ží­va­jí v pří­ro­dě, jiní medi­tu­jí nebo se mod­lí. Ostatní dáva­jí před­nost hud­bě, umě­ní či poezii, pohy­bu nebo kli­du. Některé oslo­vu­je milo­sr­den­ství, vděč­nost, uzdra­ve­ní a víra ve vyš­ší bytost. Spiritualita well­ness je spo­je­na s lep­ším dušev­ním zdra­vím, vět­ší spo­ko­je­nos­tí i vyš­ší kva­li­tou živo­ta. Role duchov­nos­ti ve spor­tu, vzta­zích, prá­ci i vol­ném čase budí ros­tou­cí zájem a stá­vá se sou­čás­tí život­ní­ho sty­lu.

Autoři se zabý­va­jí zdra­vím člo­vě­ka v kon­tex­tu zná­mých filo­zo­fic­kých a nábo­žen­ských sys­té­mů. Od ajur­védy přes budd­his­mus, antic­kou i židov­skou kul­tu­ru, křes­ťan­ství až po islám.  Velmi zají­ma­vou kapi­to­lou je oddíl s názvem Efekty jógy ve vzta­hu k well­ness a kva­li­tě živo­ta, v němž prof. PaedDr. Milada Krejčí pozna­me­ná­vá, že pomo­cí jógo­vých cvi­če­ní je mož­né uvést tělo, mysl, vědo­mí i duši do rov­no­váhy. Autoři rov­něž neo­po­mí­je­jí ani spi­ri­tu­a­li­tu v seku­lár­ním svě­tě. Oblast well­ness má vliv nejen na soci­ál­ní, duchov­ní, těles­nou a dušev­ní rov­no­váhu. Součástí spi­su jsou též tři výzkum­né stu­die, a to Religiozita v sou­čas­né spo­leč­nos­ti, Uplatnění jógy v reso­ci­a­li­za­ci mla­distvýchVybrané aspek­ty reso­ci­a­li­za­ce.

Publikace při­ná­ší nový pohled na tuto dosud ne pří­liš pro­zkou­ma­nou oblast a při­po­mí­ná, že cílem well­ness je dodnes pod­po­ra lid­ské­ho poten­ci­á­lu a huma­ni­ty.


 • Nakladatel: Grada
 • Datum vydá­ní: 7.9.2018
 • ISBN: 978-80-247-2893-3
 • EAN: 9788024728933
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 120
 • Vazba: měk­ká vaz­ba
 • Rozměr: 167 x 240 mm
 • Hodnocení: 98 %

Autor:
0

Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky

V nakla­da­tel­ství Edika vyšla skvě­lá inspi­ra­tiv­ní kníž­ka nejen pro uči­tel­ky z mateř­ských škol, ale i pro vedou­cí dět­ských sku­pin, rodin­ných cen­ter a klubí­ků pro nejmen­ší. Radost udě­lá také hra­vým mamin­kám. Jde o sou­bor říka­nek, mnoh­dy zhu­deb­ně­ných, kte­ré sice ješ­tě vět­ši­nou nezná­te, ale urči­tě si je zami­lu­je­te.

Více jak pade­sát říka­nek vychá­zí z dět­ské­ho svě­ta a vší­má si věcí, jevů a zví­řat kolem nás. Jsou zvuč­né, tak­že se dob­ře pama­tu­jí a svým obsa­hem vybí­ze­jí k pohy­bo­vým úko­nům.  Jak napsa­ly v úvo­du autor­ky: „Děti v před­škol­ním věku se cho­va­jí vel­mi bez­pro­střed­ně. Jsou při­ro­ze­ně zví­da­vé a plné ener­gie – běha­jí, zkou­ma­jí svět kolem sebe, když usly­ší pís­nič­ku, tan­čí, a když je zaujme něja­ká říkan­ka, mohou ji opa­ko­vat stá­le doko­la, jeli­kož z ní mají radost. Proto se akti­vi­ty, kte­ré dětem navr­hu­je­me, sna­ží­me maxi­mál­ně při­způ­so­bit tomu, co je pro ně při­ro­ze­né – hře, tvo­ře­ní a pře­de­vším pohy­bu.“

Právě roz­voj pohy­bo­vých doved­nos­tí je pro děti ve věku 3 až 6 let klí­čo­vý. Podporuje totiž správ­ný růst, ale i roz­voj psy­chi­ky, řečo­vých schop­nos­tí nebo před­sta­vi­vos­ti.

Mezi pohy­bo­vý­mi bás­nič­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé Kolo, kolo mlýn­ský, Travička zele­ná nebo Zlatá brá­na. Většina jich je nových. Lze je vyu­žít při běž­ných den­ních čin­nos­tech, napří­klad říkan­ku Po ránu pro ran­ní roz­cvič­ku, říkan­ku Prší jako uvol­ně­ní prs­tí­ků a ruky před malo­vá­ním, Uklízecí pís­nič­ku na uklí­ze­ní po hře. Některé říkan­ky skvě­le uve­dou nový blok čin­nos­tí, stří­da­jí­cích se napří­klad při změ­ně roč­ních obdo­bí. Třeba Zima, Zimní a Vločka odka­zu­jí k nej­stu­de­něj­ší­mu roč­ní­mu obdo­bí. „Spadla mi na ruku sně­ho­vá vločka, je krás­ně bílá, jak naše kočka. Než se pak roz­pus­tí, tro­šič­ku zebe. A naše kočič­ka? Ta jenom pře­de,“ zní říkan­ka Vločka, kte­rou dopro­vá­zí vese­lá tema­tic­ká barev­ná ilu­stra­ce. Na pro­tistra­ně říkan­ky najde­te vždy dopo­ru­če­nou akti­vi­tu, někdy i noto­vý zápis. V pří­pa­dě Vločky jde o ve čtyřech kro­cích popsa­né pro­ta­že­ní jako­by chyt­nu­tím sně­ho­vé vloč­ky, pro­táh­nu­tím zad jako kočka, tře­ní dla­ní o sebe a schou­le­ní se do koči­čí­ho klubíč­ka. Tyto kro­ky zná­zor­ňu­je v jed­not­li­vých úko­nech nakres­le­ná posta­vič­ka dítě­te.

Některé říkan­ky se zamě­řu­jí na pro­ta­že­ní celé­ho těla, jiné na jeho část či čás­ti. V pří­pa­dě někte­rých lze vyu­žít kolek­tiv, u jiných jde o samo­stat­nou čin­nost.

Knížka je veli­ce pěk­ně ilu­stro­va­ná a má lát­ko­vou zálož­ku, tak­že hra­vě najde­te strán­ku, na kte­ré jste skon­či­li posled­ně.


 • Říkanky ze škol­ky pro klu­ky a pro hol­ky
 • Autor: Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková
 • Ilustrace: Miroslav Růžek
 • Počet stran: 96
 • Nakladatelství: Edika, Brno
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %
Autor:
0

Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání

Nejkrásnější pohád­ky k usí­ná­ní vybra­la a uspo­řá­da­la Kateřina Závadová v nové kníž­ce Dobrý večer, dobrou noc. Děti je budou znát z oblí­be­ných knih před­ních čes­kých dět­ských auto­rů, pří­pad­ně z pohád­ko­vých tele­viz­ních Večerníčků. Takřka tři­cít­ka nej­krás­něj­ších pří­bě­hů je nyní pohro­ma­dě v kníž­ce, kte­rá je urče­ná pří­mo pro čte­ní před spa­ním – pří­běhy jsou krat­ší roz­sa­hem a svým obsa­hem pod­ně­cu­jí dět­skou před­sta­vi­vost. Dnešní rodi­če navíc potě­ší, pro­to­že pohád­ky, kte­ré budou číst svým dětem, zna­jí dob­ře ze své­ho dět­ství, kdy jim je čet­ly jejich mamin­ky.

Autor:
0

Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia: Světový atlas zvířat

Velkoformátový nád­her­ně ilu­stro­va­ný atlas zví­řat by roz­hod­ně neměl chy­bět pod vánoč­ním stro­meč­kem. A je jed­no, zda budou obda­ro­vá­ny děti nebo dospě­lí. Pokud vás zají­má svě­to­vá fau­na a zají­má vás, jaký je původ jed­not­li­vých dru­hů a kde žijí, je Světový atlas zví­řat od Nicka Crumptona kni­hou prá­vě pro vás.

Upoutá už obál­kou, jejíž tma­vá barva evo­ku­je hvězd­nou oblo­hu. Na obál­ce jsou vyob­ra­ze­ná zví­řa­ta a v jejich tělech jed­not­li­vé hvězdy, při­po­mí­na­jí­cí zví­ře­cí sou­hvězdí.  Některé strán­ky kni­hy lze roz­lo­žit, čímž je někte­rým kapi­to­lám věno­ván vět­ší pro­stor a vy se může­te do zví­ře­cí říše pono­řit ješ­tě hlou­bě­ji.

Výborným poči­nem je Strom živo­ta. Na něm si snad nej­víc uvě­do­mí­te, že pla­ne­ta Země pros­tě pře­ky­pu­je živo­tem. „Žije na ní něco mezi pěti mili­o­ny a sto mili­o­ny dru­hů zví­řat – což je sice dosti neu­r­či­té, na dru­hou stra­nu jde o při­zná­ní, že spo­čí­tat všech­ny dru­hy zví­řat pros­tě není v lid­ských silách. Díky Stromu živo­ta zjis­tí­te, v jakém vzta­hu jed­not­li­vé zví­ře­cí dru­hy jsou. Některé vzta­hy vás mož­ná pře­kva­pí, zvláš­tě pokud jste ve ško­le v bio­lo­gii zrov­na nevy­ni­ka­li.

Vztahy mezi zví­řa­ty jsou vysvět­le­ny jed­no­du­še, ale zají­ma­vě. Nutí k zamyš­le­ní: „Všechna zví­řa­ta ovliv­ňu­jí navzá­jem nejen sami sebe, ale také své život­ní pro­stře­dí. Toto ovliv­ňo­vá­ní je jako pavu­či­na, kte­rá pro­po­ju­je všech­ny živé tvo­ry. Biologové nazý­va­jí tako­vou pavu­či­nu – spo­leč­ně s pro­stře­dím, ve kte­rém zví­řa­ta žijí – eko­sys­tém.“ Následuje před­sta­ve­ní všech pro­stře­dí, v nichž se na Zemi vysky­tu­je život – od tun­d­ry přes lesy a luči­ny až po pouš­tě. Další kapi­to­ly jsou děle­ny pod­le kon­ti­nen­tů či spe­ci­fic­kých čás­tí pla­ne­ty – Arktida, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika, Evropa, Asie, Afrika, Oceánie, Australasie a Antarktida. Je ško­da, že Oceánii – tedy Tichému oce­á­nu – obrov­ské­mu pásu moře vět­ší­mu, než všech­ny svě­ta­dí­ly jsou věno­vá­ny jen dvě strán­ky, přes­to­že je domo­vem neu­vě­ři­tel­né­ho množ­ství zví­ře­cích dru­hů.  Škoda je to také pro­to, že tyto strán­ky pat­ří, co se týče barev­nos­ti, k nej­pes­t­řej­ším v kni­ze, a to hlav­ně díky pes­t­ro­ba­rev­ným rybám a záři­vým korá­lo­vým úte­sům.

Publikace s vší­má také ohro­že­ní zví­řat. Druhy sice vymí­ra­jí při­ro­ze­ně, snad nikdy ale neby­la rych­lost vymí­rá­ní tak rych­lá, jako v sou­čas­nos­ti. Dozvíme se, kdo za to může, ale také, kte­ré orga­ni­za­ce a jakým způ­so­bem se sna­ží pomo­ci. V kapi­to­le Bráníme náš svět je „návod“ jak kaž­dý z nás může zví­řa­tům a pla­ne­tě pomo­ci. Sympatické je, že pomá­há i tato kni­ha, a nejen svým obsa­hem: „Malý způ­sob, jak pomo­ci naší pla­ne­tě, je kupo­vat recyklo­va­ný papír, pro­to­že tím zajis­tí­me, že nezmi­zí všech­ny lesy. Vy jste už zača­li: Papír v této kni­ze byl cer­ti­fi­ko­va­ný orga­ni­za­cí Forest Stewardship Council (znač­ka ozna­ču­jí­cí výrob­ky, kte­ré vznik­ly v sou­la­du se zása­da­mi pří­ro­dě blíz­ké­ho les­ní­ho hos­po­da­ře­ní).

Mementem kni­hy je, že je důle­ži­té se o zví­řa­tech učit. „Čím více všem dru­hům rozu­mí­me, obdi­vu­je­me je a respek­tu­je­me, tím více bude­me ochot­ni zajis­tit, aby všich­ni živí tvo­ro­vé měli na této pla­ne­tě svůj spra­ved­li­vý podíl.“

Součástí kni­hy je jmen­ný rejstřík. Kniha kro­mě čes­kých názvů zví­řat obsa­hu­je i názvy latin­ské, což zvy­šu­je její popu­lár­ně nauč­nou hod­no­tu.


 • Světový atlas zví­řat
 • Autor: Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia
 • Počet stran: 52 stran
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: CPress
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %

 …

Autor:
0

Nová kniha spisovatele Ivana Krause (Soukromý Hollywood) patří opět mezi ty, které potěší duši a příliš nezatíží mysl.

To však nezna­me­ná, že by se jed­na­lo o jed­no­du­chý humor. Spíš nao­pak. S cit­li­vos­tí a nad­hle­dem vyu­ží­vá autor vzpo­mín­ky na situ­a­ce dáv­no i nedáv­no minu­lé. Připomíná osob­nos­ti z umě­lec­ké­ho svě­ta i sou­se­dy, kte­ré při svých poby­tech v zahra­ni­čí potkal. Jako člo­věk milu­jí­cí psa­ný text stej­ně jako pozo­ro­vá­ní sebe a své­ho oko­lí, má dob­rý pozo­ro­va­cí talent a schop­nost postřeh­nout zají­ma­vé momen­ty nebo para­do­xy i tam, kde by je nikdo nehle­dal.…

Autor:
0

LEOŠ MAREŠ & KAREL GOTT

SPOLEČNÝ VIDEOKLIP — Sny se plní, jen když se na ně nezapomíná, a cesta k jejich uskutečnění se ani po letech nevzdává! Své o tom ví Leoš Mareš. Už před šestnácti lety ho napadlo propojit svůj text o neúprosném běhu času s hitem Být stále mlád Karla Gotta. Ovšem německý rapper Bushido ho nakonec o několik let předběhl. Až letos, kdy se Karel Gott ve velkém stylu vrátil do pražské O2 arény a mezi hosty si pozval Leoše Mareše, se mohl tento odvážný nápad uskutečnit. A co víc – nyní po 180 dnech od koncertní premiéry se tento nezvyklý duet dočkal i vizuální podoby v novém videoklipu režiséra Marka Jarkovského. Duet zároveň vychází i jako digitální singl, který bude k dispozici na Supraphonline, Spotify, iTunes/Apple Music a v dalších digitálních servisech.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1866: Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství - 65 %


Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství (Star Wars - Darth Vader: Vader a Star Wars - Darth Vader: Shadows and Secrets)
Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Star Wars - Darth Vader 1: Vader" v roce 2015 a "Star Wars - Darth Vader 2: Shadows and Secrets" v roce 2016. České vydání má 260 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč.
Scénář: Kieron Gillen
Kresba: Salvador Larroca, Leinil Francis Yu

Kniha "Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství" není vyloženě pokračováním komiksu "Star Wars 1: Skywalker útočí / Zúčtování na pašeráckém měsíci". Jedná se o samostatnou linii, která se věnuje přímo Vaderovi, i když je zřejmé, že období je v podstatě stejné, tedy po pádu první Hvězdy smrti. Ten druhý pohled na události je docela zajímavý, je to jiné, i když si říkám, jestli jsme skutečně chtěli se dostat k Vaderovi blíž. I když dnes, kdy už je Vaderovo postavení v celém příběhu "Star Wars" známé a kdy si uvědomujete, že on je vlastně tou hlavní postavou, vždyť první tři epizody (podle číslování) jsou vlastně jeho velký origin, už to tajemství kolem jeho postavy není tak zásadní a ten pohled jeho očima už tolik nenarušuje dopad děje. A ať je to, jak chce, pořád je to děsně cool postava, která v té své přilbě a černém plášti vypadá neskutečně monstrózně, temně a nevyzpytatelně.

Kniha "Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství" se zaměřuje na to, že Darth Vader má lehké problémy u Imperátora, který je trochu zklamán, jak to všechno dopadlo s první Hvězdou smrti. Vader není vyloženě na černé listině ale měl by se trochu snažit, aby znovu naplno získal Imperátorovu důvěru. Vader tak činí celkem zajímavým způsobem, a to tak, že si jede na vlastní pěst a vlastně dělá úplný opak. Buduje si vlastní malou skupinu, která může provádět tajné operace, jež si Vader usmyslí. Pro tu skupinu potřebuje získat droidy a také dostatečné finance. Až překvapí, jak moc je ochoten se postavit se Imperátorovi na odpor a jednat mimo jeho vůli. Možná překvapí, že si Imperátor ničeho nevšimne, ale Vader asi dokáže Sílu ovládat lépe, než jsme si mysleli. Ale tak je to Vader, já jsem si vždycky myslel, že je lepší než Imperátor.

Příběh je rozdělen do dvou částí, kdy první se jmenuje jednoduše "Vader" a druhá pak "Stíny a tajemství". A Vader těch tajemství má dost. Jako kdyby ale Imperátor tušil, že Vader něco plánuje, a tak mu dává do cesty špehy, i když je definuje jako spolupracovníky. Díky tomu získává příběh docela zajímavou rovinu, kdy se Vader snaží kamuflovat svoje činy tak, aby se nepřišlo na to, že stojí za některými nezdary Impéria, protože si jede to svoje. Máme zde teda akci spojenou s jakousi formou detektivky, to tedy až ve druhé části. Příběh tím získává něco navíc, je takový méně epický, nedochází zde k velkým bitvám, ale je to zaměřeno na postavy a na malou akci. Vůbec to nevadí, protože ty postavy a jejich směřování vás budou zajímat, budete chtít vědět, jak to dopadne, i když konce se úplně nedočkáte, na to tu bude ještě jedna kniha. Tak doufejme, že vyjde.

Kniha "Star Wars 1: Skywalker útočí / Zúčtování na pašeráckém měsíci" mě asi bavila trochu víc než "Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství", ale je to docela zajímavý pohled na některé události, vysvětlení toho, co se stalo, a jak vlastně Vader zjistil, respektive se ujistil o tom, že Luke Skywalker je skutečně jeho syn. A funguje to, zapadá to do "Star Wars" univerza a obohacuje ho to, což je dobré. Jsou zde skutečnosti, které skutečně dávají celkovému příběhu větší smysl. Jasně, jsou zde i postavy, které jsou nové, na první pohled nejsou nijak významné, ale v příběhu dostávají dostatek prostoru k tomu, aby nebyly jen epizodními. Aphra je rozhodně jedno z těch zajímavých postav, docela dobře je kolem ní napsaný onen konflikt, který v sobě má - pomáhat Vaderovi a nejspíš zemřít, anebo mu nepomáhat a nejspíš zemřít? Jsem sám zvědavý, jak tohle dopadne. Kniha "Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství" rozhodně za přečtení stojí, ale je jasné, že je určena hlavně fanouškům.

Komiks "Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.
Autor: