Denní archiv Prosinec 9, 2018

0

Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody (BR) je jed­ním z fil­mů, o nichž se hod­ně mlu­ví, jsou maso­vě navště­vo­va­né v kinech a nevi­dět je se v někte­rých kru­zích pova­žu­je za drob­né spo­le­čen­ské faux pas. Okolo sním­ku se tak tvo­ří vel­ká bub­li­na, kte­rá způ­so­bu­je, že najed­nou narůs­ta i počet poslu­cha­čů hud­by sku­pi­ny Queen a dis­ku­se o hud­bě i fil­mu samot­ném plní kla­sic­kou deba­tu i vir­tu­ál­ní soci­ál­ní sítě. Aspoň tak to tedy na mě tro­chu půso­bí.…
Autor:
0

Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje…

Musím se při­znat, že Harryho Pottera a Kámen mudr­ců jsem se roz­ho­dl zhléd­nout až po té, co jsem viděl jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Harry Potter a Tajemnou kom­na­tu. Právě ten­to titul mě pře­svěd­čil, že pří­běhy malé­ho čaro­dě­je a jeho přá­tel nejsou jen zába­vou roz­maz­le­né frac­ky, kte­ré už omr­zel Playstation, ale že jde o vel­mi kva­lit­ní zába­vu……

Autor: