Denní archiv Prosinec 5, 2018

0

Smrtelné stroje (Mortal Engines) – Recenze – 40%

Americké post-apokalyptické sci-fi Smrtelné stroje se odehrává někdy po roce 3100, kdy zbytky civilizace, z velké části vyhlazené před tisícovkou let ničivou globální válkou, přežívají povětšinou v motorizovaných městech na běžících pásech (která se požírají mezi sebou), případně kdesi za hranicí východní Evropy za velkou zdí (kam města nesmějí). Motorizovaný Londýn má pod palcem jeden z jeho vládců jménem Thaddeus (Hugo Weaving), jemuž jde po krku zjizvená dívka Hester (Hera Hilmar), které před lety zabil matku. Hester však její pomsta nevyjde kvůli mladému muzejnímu archivářovi Tomovi (Robert Sheehan), s nímž se posléze ocitne na útěku… 
 
Smrtelné stroje (Mortal Engines) – Recenze – 40%
Zdroj fotek: cinemart.cz

Smrtelné stroje jsou adaptací prvního dílu čtyřdílné knižní ságy z let 2001-2006 a spadají do stejného žánru jako například série Hunger Games, Divergence či Labyrint a disponují i podobnými prvky, zejména dvojicí mladých hrdinů, bojujících proti mocnějšímu korporátnímu nepříteli ve fantaskním světě dystopické budoucnosti. Kromě toho ale obsahují i podobné nešvary, především překvapivě tuctový, zkratkovitý a šablonovitý děj, na němž je extrémně výrazně poznat, že jeho předlohou je mnohem obsáhlejší a komplexnější román, následkem čehož je většina postav zredukována na nezajímavé figurky, příběh je omezen na prostoduché torzo a představení světa, v němž se děj odehrává, je kupodivu zcela ignorováno.

Věc se má totiž tak, že příběh je sice zasazen do prostředí, jež je už od pohledu velice atraktivní, úžasné, originální a nápadité, avšak přesto se o něm divák nedozví vůbec nic. Bylo by určitě nesmírně zajímavé slyšet, jak došlo k výstavbě těch motorizovaných měst, jak ta města fungují, kdo válčí proti komu, co se stalo s jinými městy (ve filmu je z těch známých jenom Londýn) a jaká situace panuje na jiných místech po světě (film se odehrává v Evropě). Nic z toho se ale ve filmu neřeší, ani cokoli dalšího v tomto smyslu. Nějakým vysvětlováním se totiž nikdo nezdržuje, takže třeba i tu zásadní skutečnost, že se příběh odehrává někdy po roce 3100, musíte sami vyčíst z kontextu dialogů pronášených až v průběhu filmu.

Hlavní hrdinka je pak standardní rebelka toužící po pomstě, předurčená zamilovat se do náhodného mladíka, v jehož společnosti je nucena trávit čas, ovšem aniž by vznik takového vztahu měl v tomto případě jakékoli opodstatnění – za celou dobu se mezi hrdiny nestane vůbec nic romantického, ani jiskra nepřeskočí, dotyční dokonce ani na okamžik nepůsobí nijak zamilovaně (ani na konci filmu ne). Tom je navíc mimořádně nevýrazný a většinu filmu stráví ve vleku událostí, jejichž sled nemá jak ovlivnit.

Smrtelné stroje (Mortal Engines) – Recenze – 40%

Většina dalších postav následně už nestojí moc za řeč, protože buď neudělají za celý film nic moc relevantního, nebo se ani pořádně nedozvíte, co jsou zač – kromě zmíněného Thaddeuse (Hugo Weaving je z herců jediný, jehož kreace se dají nazvat dobrým hereckým výkonem) a jakéhosi robotického zombie-lovce, jenž Hester pronásleduje a chce ji zabít, a jehož minulosti je věnováno víc času než jakékoli jiné vedlejší postavě, přestože je to minulost dost zvláštní a přitažená za vlasy. Vtipné je ovšem to, že jde o zabijáckou mrtvolu, která akorát vraždí lidi, ale tvůrci filmu se jejím prostřednictvím stejně snaží loudit z diváků emoce, slzy a dojetí, což se míjí účinkem přímo katastrofálně.

Film natočil málo známý režisér Christian Rivers, dlouholetý spolupracovník Petra Jacksona. Na to, jak se Peter Jackson dušoval, že Smrtelné stroje jsou jeho vysněným projektem (film produkoval a podílel se i na scénáři spolu s dalšími dvěma scenáristy, kteří s ním adaptovali už i Pána prstenů a Hobita) tak je výsledný film až překvapivě generickým a navíc i dost nepodařeným, nesmyslným a špatně vyprávěným zástupcem žánru „young adult fantasy“, který může být uspokojivý snad pouze pro skalní fanoušky tohoto žánru a případně i jako zjednodušená filmová ilustrace pro čtenáře knižní předlohy (s místy podstatně změněným dějem). Kupodivu i kvalita digitálních triků (od prestižního studia Weta Digital) je značně proměnlivá.

Smrtelné stroje (Mortal Engines) – Recenze – 40%

Samotný Christian Rivers, pro něhož jsou jinak Smrtelné stroje režijním celovečerním debutem (předtím natočil akorát jeden krátkometrážní horor a jeden segment z hororového povídkového filmu), pak ještě jakžtakž zvládá akční scény (úvodní honička dvou měst správně navnadí), ale se zbytkem si poradit nedokázal – a ani scénář, mizerně vystavěný, schematický a plný do očí bijících nekonzistencí a klišé, mu pravděpodobně nebyl oporou. Výsledný produkt pak působí, jako by byl poslepovaný z různých jiných filmů od Star WarsPána prstenů po Terminátora a posledního Šíleného Maxe (s nímž Smrtelné stroje sdílejí kromě autora hudebního doprovodu i zdařilý industriálně-steampunkový vizuál), a skutečně inovativních nebo neotřelých nápadů je v něm vyloženě sporadicky (a když už, tak svou bizarností výrazně vyčnívají – třeba když jsou v londýnském muzeu historie vystaveny tisícileté sošky dvou Mimoňů coby dávných amerických božstev).

Šance, že vzniknou podle zbývajících románů v sérii další filmová pokračování, se každopádně bude odvíjet podle toho, jestli Smrtelné stroje vydělají dost peněz. Naštěstí ale nejsou ukončeny otevřeným závěrem, takže by ani tolik nevadilo, kdyby další díly už nevznikly – a kdyby přeci jen, tak snad je bude natáčet někdo schopnější.
Autor:
0

Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou

Ve čtvr­tek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavár­ně Academia křest nové kni­hy Jiřího Padevěta Průvodce sta­li­nis­tic­kou Prahou 1948 – 1956.

Kniha je obsáh­lou pub­li­ka­cí, kte­rá je kon­ci­po­va­ná jako his­to­ric­ký prů­vod­ce po mís­tech v Praze, kte­rá jsou spo­je­ná s komu­nis­tic­kou repre­sí pro­ti obča­nům Československa. Zavede čte­ná­ře na mís­ta, kde byli lidé muče­ni či věz­ně­ni, do bytů, kde se schá­ze­li pro­ti­ko­mu­nis­tič­tí odbo­já­ři s kurý­ry taj­ných slu­žeb demo­kra­tic­ké­ho svě­ta, na mís­ta, odkud popr­vé vysí­la­la Československá tele­vi­ze, ad.

Na křtu kni­hy byli kro­mě auto­ra Jiřího Padevěta pří­tomni také kmo­t­ři kni­hy, sená­tor a býva­lý před­se­da Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a his­to­rik půso­bí­cí v Ústavu pro stu­di­um tota­lit­ních reži­mů dr. Jan Kalous.…

Autor:
0

Vyšla nová kniha Ivana Krause

Ve stře­du 21.listopadu pro­bě­hl v Praze v Literární kavár­ně Academia na Václavském náměs­tí křest nové kni­hy spi­so­va­te­le Ivana Krause Soukromý Hollywood.

Kmotrem kni­hy je výtvar­ník Jiří Slíva, kte­rý navr­hl pře­bal kni­hy, ve kte­ré se Ivan Kraus vra­cí k růz­ným vzpo­mín­kám a zážit­kům ze své­ho živo­ta. Autor vzpo­mí­ná na význam­né posta­vy a mís­ta před devě­ta­osm­de­sá­tým rokem, na zážit­ky z doby emi­gra­ce, na své přá­te­le, vzpo­mín­ky z voj­ny, apod.…

Autor:
0

V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka.

Projekce fil­mu pro­běh­la v rám­ci pro­jek­cí Paralelní kino, kdy se pro­mí­ta­jí stu­dent­ské a expe­ri­men­tál­ní fil­mu za účas­ti jejich tvůr­ců, spo­leč­ně s dal­ší­mi kli­py a sním­ky. Diváci se pak podí­va­li na kli­py od Ondřeje Nováka pro sku­pi­nu Schwarzprior a sním­ky od Jiřího Havlíčka.

Pondělní večer uvá­dě­ly kurá­tor­ky Johana Ožvold a Sylva Poláková, kte­ré krát­ce poho­vo­ři­ly o Paralelním kině a poté pře­da­ly slo­vo hos­tům, tvůr­cům Jiřímu Havlíčkovi a Ondřeji Novákovi. Ti před­sta­vi­li svůj spo­leč­ný film Rekonstrukce a struč­ně poho­vo­ři­li o natá­če­ní fil­mu, o výbě­ru hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, o mís­tech natá­če­ní, apod.

Snímek Rekonstrukce byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la v roce 2015. Tehdy dva nezle­ti­lí mla­dí­ci bru­tál­ně zabi­li muže a za svůj čin byli odsou­ze­ni. Tvůrci ale nechtě­li natá­čet bru­tál­ní čin, ale chtě­li ho nato­čit jako rekon­struk­ci. Do role mla­dist­vé­ho Oldy obsa­di­li tvůr­ci Jaroslava Květoně, pro kte­ré­ho je to prv­ní fil­mo­vá zku­še­nost.

Na pro­jek­ci byli pří­tomni také dal­ší tvůr­ci fil­mu – Šimon Dvořáček, kame­ra­man, a Jan Richtr, mixáž zvu­ku.…

Autor:
0

Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%

Vítejte v post-apokalyptickém svě­tě. Světě, kte­rý si lid­stvo (jak jinak) zni­či­lo samo svý­mi zbra­ně­mi. Pár lidí pře­ži­lo a pře­ži­la i někte­ré měs­ta. A z těch se za těch uply­nu­lých cca 1000 let sta­li pre­dá­to­ři. Smrtelnými stro­ji (mimo zbra­ní) se tak sta­la prá­vě měs­ta, kte­rá jsou nyní mobil­ní. důvo­dem je jejich pře­ži­tí a neu­tu­cha­jí­cí hlad po suro­vi­nách.
Londýn je nej­vět­ší a nej­dra­věj­ší. Ale to není ani tak důle­ži­té. Mezi jeho sme­tán­kou žije Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), inže­nýr, kte­rý má s měs­tem tro­chu jiné plá­ny než sta­ros­ta. Do Londýna se díky jeho čin­nos­ti dosta­ne i Hester Shaw (Hera Hilmar) mají­cí s panem Valentinem nevy­ří­ze­né účty. A chce si je vyří­dit hned zkra­je. Ale to by nebyl něja­ký pošuk, aby jí to nepo­dě­lal. Zde je to Tom Natsworthy (Robert Sheehan). Místní arche­o­log, cho­va­jí­cí k Valentinovi hlu­bo­kou úctu, jej zachrá­ní a Hester pře­ka­zí plá­ny.
Věci ale rych­le nabe­rou jiný směr a Tom s Hester se oci­ta­jí na stej­né stra­ně a jejich cílem nebu­de nic men­ší­ho, než zasta­vit Londýn, kte­rý se pod vede­ním Valentina chys­tá udě­lat něco nemys­li­tel­né­ho.
Cestu těch­to dvou, kdo a co se jim posta­ví do ces­ty, to máte už brzy mož­nost shléd­nout v kině.

Nejprve si pro­jde­me pár základ­ních věcí. Je nut­no říct, že film vzni­kl dle kniž­ní před­lo­hy Philipa Reevese. Konkrétně tedy čtyř knih, kte­ré tvo­ří sérii zva­nou Kroniky Hladových Měst. Já tuto recen­zi píšu s ohle­dem na to, že jsem před­lo­hy neče­tl. Ale oka­mži­tě můžu pro­zra­dit, že kni­hy budou roz­hod­ně lep­ší než film.
Na fil­mu chtěl pra­co­vat osob­ně Peter Jackson, ale kvů­li prá­ci na Hobitovi use­dl na pro­du­cent­ské křes­lo a tak nějak všem jenom kecal do prá­ce. Režii pře­ne­chal své­mu pří­te­li a kole­go­vi Christianovi Riversovi, kte­rý má na kon­tě v pod­sta­tě jen pár doku­men­tů. Na Smrtelných Strojích se podí­le­lo cel­kem dost lidí, kte­ří pra­co­va­li na Hobitovi, což je na jed­nu stra­nu dob­ře, ale občas je vidi­tel­ný ruko­pis na ško­du.
Každého divá­ka hned na začát­ku musí uchvá­tit monu­men­tál­ní vizu­ál. Není to ale o cel­ko­vé kva­li­tě, kte­rá je na vyso­ké úrov­ni. Jde spíš o to, v jakých per­spek­ti­vách se tu pohy­bu­je­me. Města jsou obrov­ská a tvůr­cům dalo zabrat ztvár­ně­ní per­spek­ti­vy a poci­tu, jak malý je okol­ní svět. Celou výpra­vu dopro­vá­zí ste­am­pun­ko­vý nádech, kte­rý už má dáv­no spous­tu fanouš­ků a vizu­ál­ní­mu zpra­co­vá­ní pomá­há svý­mi drob­nost­mi. A v tom tkví dal­ší kouz­lo vizu­ál­ní strán­ky fil­mu. I veli­ké scé­ny muse­ly být vytvo­ře­ny s ohle­dem na detai­ly (pří­ro­dy, samot­ných měst, oble­če­ní). A páno­vé a dámy z gra­fic­ké­ho stu­dia se zde před­ved­li.
Zvukově je na tom film také veli­ce dob­ře. Většinu scén dopl­ňu­jí zvu­ky samot­ných stro­jů a o hlav­ní část zvu­ku, tedy soun­d­track, se posta­ral Junkie XL. Ten doka­zu­je své kva­li­ty, kte­ré už dří­ve před­ve­dl v tako­vých pec­kách jako Deadpool, Amazing Spiderman 2, 300-Vzestup Říše nebo Divergence.

Další pove­de­nou věcí na fil­mu je jeho obsa­ze­ní. Kromě Hugo Weavinga a Stephena Langa (ale toho bez­tak nepo­zná­te) zde hra­je spous­ta (ne)herců, nebo her­ců méně zná­mých a spí­še seri­á­lo­vých. A to včet­ně hlav­ních postav. Všichni hra­jí své role veli­ce dob­ře. Škoda jen, že role jsou strikt­ně vyme­ze­né a nedá­va­jí moc mož­nos­tí uká­zat více cha­rak­te­ro­vých rysů samot­ných her­ců a here­ček. K her­cům tedy žád­né výtky.
Vlastně jen tako­vá zají­ma­vost a moje řeč­nic­ká otázka....Kde štáb vyhra­bal tu JiHAE? Postava zají­ma­vá, zahra­ná solid­ně, hereč­ka zvlášt­ní, hlav­ně je ale zpě­vač­ka a skla­da­tel­ka. Působí tak tro­chu jako blesk z čis­té­ho nebe, však si jí najdě­te na Google 😉
Poslední sig­ni­fi­kant­ní věcí fil­mu je samot­né zasa­ze­ní pří­bě­hu. Je to ste­am­punk, ale není to alter­na­tiv­ní his­to­rie, i když to tak půso­bí. Je to post-apo, ale ne tak úpl­ně nuk­le­ár­ní. Tady je před­lo­ha koneč­ně tro­chu jiná opro­ti kla­sic­kých stan­dar­dům. Díky tomu­to zvlášt­ní­mu pro­po­je­ní obo­jí­ho má divák koneč­ně zase chuť obje­vit něco nové­ho. A ve fil­mu se dočká­me něko­li­ke­ro odha­le­ní, jak to se svě­tem vlast­ně je, a jak lid­stvo skon­či­lo v pojízd­ných obřích měs­tech.
Doplněno o tro­chu humor­ných scén to tvo­ří zají­ma­vý mix, kte­rý bude cílit na mlad­ší divá­ky, pří­pad­ně rodin­né návštěvy kinosá­lů. Jestli se však dočká­me pokra­čo­vá­ní, to je ve hvězdách.

A proč je pokra­čo­vá­ní ve hvězdách? Schválně jsem nej­pr­ve shr­nul kla­dy fil­mu, a nyní se tro­chu poro­ch­ňá­me v tom, co se nepo­ved­lo.
První a hlav­ní chy­bou (a dalo se to čekat) a kniž­ní před­lo­ha. Ta je, co jsem našel na webu, zají­ma­vě zpra­co­va­ná. Ale už jenom fakt, že Kroniky jsou 4, zna­me­ná, že scé­nárist­ky měly těž­kou prá­ci. Bohužel z toho vze­šlo obli­gát­ně něco, co je děra­vé jako emen­tál. Spousta scén ani nedá­vá smy­sl, někte­ré na sebe nava­zu­jí dost mecha­nic­ky, až nuce­ně. Příběhově je tak film okleš­těn na emoč­ní mini­mum, aby divák pocho­pil kdo je kdo, a zby­tek štá­bu aby pak mohl točit svo­je hrač­ky.
Zmínil jsem zvlášt­ní a zají­ma­vé zasa­ze­ní. Ano to je vskut­ku uni­kát­ní a divák má chuť obje­vo­vat infor­ma­ce o tom, co se sta­lo. Ale „arte­fak­tů“ z dáv­né doby se krom něko­li­ka vtip­ných nará­žek a uká­zek Mimoňů o moc více film neu­ká­že. A to je hroz­ná ško­da. Příležitostí k tomu, uká­zat sta­rý svět je tu něko­lik. dokon­ce bychom tu měli i jed­no­ho vypra­vě­če dob minu­lých (ale to by byl spo­i­ler). Film tak těká ze stra­ny na stra­nu a nedo­ká­že podat divá­ko­vi uce­le­ný obraz tak, aby měl zájem se do těch­to reá­lií vrá­tit. Příběh pak dopl­ňu­je spous­ta nelo­gic­kých věcí, ať už tech­nic­ké­ho rázu (jako posled­ní scé­na je fakt jako nápor), tak i co se postav týče.
Dialogy tady půso­bí jen jako vata, kte­rá niko­ho zají­mat nebu­de. Jak jsem řekl, zahra­né je to solid­ně, ale pros­tě z toho máte ten diva­del­ní dojem, kdy víte, že je to hra­né a nic tu není uvě­ři­tel­né. Tady to chtě­lo dát vol­nou ruku her­cům, ale chá­pu, že to bylo čás­teč­ně z obav, jak by to pak dopadlo. Navíc tyto sil­ně skrip­to­va­né čás­ti půso­bí jen jako ber­lič­ka, nebo oslí můs­tek k tomu, co se bude dít násled­ně. Scény jsou tak pra­po­div­ně sle­pe­né a film nepů­so­bí jed­not­ných dojmem.
Pomalu se blí­žím k závě­ru, tak zmí­ním ješ­tě drob­nos­ti.
Na veli­kém plát­ně půso­bí bojo­vé scé­ny dost cha­o­tic­ky, což se naštěs­tí netý­ka­lo pano­ra­mat a zábě­rů měst. Hudba byla dob­rá a nos­né téma zní takřka celý film, jen mi chy­bě­lo pár drob­nos­tí, kte­ré by dokres­li­ly niter­něj­ší poci­ty, tem­něj­ší atmo­sfé­ru, nebo něja­ké ty pře­kva­pi­věj­ší tóny, kte­ré Junkie XL umí. Prostě asi měl také dost svá­za­né ruce při své tvor­bě.
Jo a ješ­tě jed­na tako­vá řeč­nic­ká otáz­ka. V celém fil­mu (kte­rý je gen­de­ro­vě vyvá­že­ný, jak jinak v dneš­ní době) jsou muži vyob­ra­ze­ní buď jako mago­ři s tou­hou po moci, nebo jako totál­ní hňu­po­vé, co nej­ra­dě­ji drží hubu a krok, a nebo jako při­slu­ho­va­či. Přisluhovači žen. Žen sil­ných, chyt­rých, vyna­lé­za­vých, nebojácných.....že by to byla sho­da náhod (scé­nář psa­ly dvě ženy)????

Na závěr samot­né hod­no­ce­ní. Opět zde máme pří­pad pro­mr­ha­né­ho poten­ci­á­lu. Nezáživný děj, málo „lóru“, nelo­gič­nos­ti, drob­né tech­nic­ké a herec­ké nedo­stat­ky. To vše má za násle­dek, že z fil­mu je opět pop­cor­no­vá zába­va, kte­rá neu­ra­zí, ale pří­liš nena­dchne. Film stál prý něja­kých 100 mili­o­nů dola­rů, což je hod­ně ale naštěs­tí ne tolik jako spous­ta jiných veli­kých AAA pro­pa­dá­ků. Takže pokud pokra­čo­vá­ní (na kte­ré se Peter Jackson tak těší) nevznik­ne, tak to asi niko­ho zají­mat nebu­de.
Smrtelné Stroje roz­hod­ně nejsou nato­če­né špat­ně, ale je to pros­tě někde nad prů­mě­rem, tak­že já dávám 6o%.…

Autor:
ČT - 05.12.20180

ČT - 05.12.2018

Televizni program na 05.12.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Lenka Kohoutová předvede výrobu zajímavých vánočních ozdob na stromeček. Jiří Mařan poradí, jak správně pěstovat hroznové víno v našich klimatických podmínkách. Václav Friedmann přichází s inspirací na šťastné Vánoce. S Tomášem Procházkou si budeme povídat o šťavelech, jejich zvláštnostech i pěstování. V naší kuchyni dnes přivítáme Vendulu Křížovou. Připravíme si s ní kuře s kysaným zelím a hrníčkovými knedlíky. 05.12. 01:55 05.12. 02:23
Sváteční slovo bíloveckého děkana Lumíra TkáčeŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk|Děkan Tkáč se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad štěstím pramenícím z naplnění lidského života. To častokrát nepřichází kvůli našim falešným očekáváním nejrůznějších událostí, situací či svátků, ale také jednání druhých lidí. Potom hovoříme o paradoxu života, který je charakterizovaný tím, že čím více od života očekáváme, tím méně toho dostáváme. Je-li tomu naopak, hovoříme o paradoxu lásky... 05.12. 02:23 05.12. 02:30
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 05.12. 01:05 05.12. 01:20
Klobouky a čepiceS pokrývkami hlavy někdy může být velký problém. Poradíme vám a uděláme si jasno o tom, co nosit nejen v hlavě, ale především na hlavě (2009). Žánr: věda / fakta / vzdělání; 05.12. 01:20 05.12. 01:30
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 05.12. 01:25 05.12. 01:30
Zajímavosti z regionůVánoční tramvaj, Prevence před obezitou, Mrakodrap v Brně, Nejednotné číslování domů, Odchyt medvěda končí. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.12. 01:30 05.12. 01:55
Bydlet jako... folkloristkaPokoj pro hosty ve slováckém stylu. Designerský tým pod taktovkou Jany Strykové a Romana Zacha vytvoří apartmán pro folkloristku Zlatu a její hosty z celého světa. Připravily P. Blahotová a K. Teslíková. Žánr: móda / bydlení / životní styl; HDTV|Zvukový popis|Pokoj pro hosty už v českých domácnostech není neznámý pojem. V dalším díle pořadu Bydlet jako vám designerský tým vedený Janou Strykovou a Romanem Zachem ukáže, jak lze ze dvou komůrek a spousty starého, ale kvalitního nábytku vytvořit pohodlný a reprezentativní apartmán pro hosty z celého světa. 05.12. 05:02 05.12. 05:30
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 05.12. 05:30 05.12. 05:59
Studio 6George H. W. Bush byl člověkem obdařeným ušlechtilostí charakteru a nejlepším otcem, jakého si syn nebo dcera mohou přát - to uvedl George Bush mladší v pátečním prohlášení o smrti svého otce. Bývalý prezident Žánr: zpravodajský magazín; Spojených států amerických zemřel ve věku 94 let. Státní pohřeb se bude konat zítra ve washingtonské katedrále. Ve čtvrtek bude Bush starší uložen do hrobu vedle své ženy Barbary a dcery Robin. Více o této výjimečné osobnosti, která se nesmazatelně zapsala do světových dějin, v zítřejším Studiu 6 v 6:50 na ČT1 a ČT24.|HDTV| 05.12. 05:59 05.12. 09:00
To je vražda, napsala IX, Tajný archiv, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Anthony Žánr: detektivka / krimi / thriler; Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 05.12. 09:00 05.12. 09:50
Neobyčejné životy, Lubomír KostelkaŽivotní a profesní příběh výrazného divadelního a filmového herce, jenž zemřel 28.11. 2018 ve věku 91 let (2009). Připravili Z. Maléřová a G. Agathonikiadis. Žánr: pozoruhodné osobnosti;Zvukový popis|Dne 28.11.2018 zemřel ve věku 91 let český herec Lubomír Kostelka, jehož osobité vystupování na jevišti a před kamerou si oblíbilo několik generací diváků. Proslul především jako představitel komických rolí, zejména ve spojení s přítelem Vladimírem Menšíkem. Setkal se s ním už u přijímaček na JAMU, kde jejich "spolupráce" dopadla přinejmenším kuriózně. Jeho rejstřík byl nicméně mnohem širší a přesvědčil publikum i jako velký dramatický herec, jak se o tom můžeme přesvědčit nejen v dílech nové filmové vlny 60. let, jimž vévodí Juráčkův Případ pro začínajícího kata. |První profesionální angažmá nastoupil v Českém Těšíně, ale netrvalo dlouho, protože i tady se mu povedl "husarský" kousek. Zato v Divadle bratří Mrštíků v Brně prožil čtyři léta, naplněná velkými rolemi. Hned první nabídnutou úlohou byl Doktor Galén v Čapkově Bílé nemoci, což byla pro mladého herce vskutku nečekaná příležitost. A pak už přišla Praha, divadlo ABC a Jan Werich, u něhož v té době působila řada mladých herců, které zásadním způsobem ovlivnil. Přesto v roce 1963, po Werichově odchodu, Lubomír Kostelka stálé divadelní angažmá opustil. Nejen pro různorodou práci ve filmu a televizi, ale i proto, že se prakticky od narození staral o syna a mohl se mu tak více věnovat.|Od roku 1967 se ocitl na jevišti jen výjimečně, například při krátkém hostování v Hudebním divadle Karlín na počátku 90. let. Na plátně a na obrazovkách se však objevil v několika stovkách rolí, čímž se řadí mezi naše herecké rekordmany. Za připomenutí stojí jeho ztvárnění člena zlodějské bandy Pajdáka v rodinné komedii Páni kluci, zlatokopa Billa v dobrodružném příběhu Claim na Hluchém potoku či postavy Josefa v dramatu Kuře Melancholik, za něž byl nominován na Českého lva. Výrazné role ztvárnil i v seriálech Bylo nás pět a Ranč U Zelené sedmy. 05.12. 09:50 05.12. 10:42
Doktor Martin 2, V kurníkuMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou povahou ale Žánr: komedie / sitcom; přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, R. Mikluš, T. Měcháček, J. Štěpánková, V. Cibulková, M. Steinmasslová, I. Janžurová, J. Pecha, Z. Norisová, M. Pechlát a další. Scénář T. Končinský a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Martin se v Praze setkává se svým známým a bývalým kolegou, který vede výběrové řízení na pozici chirurga. O Martina stojí, ale je bezpodmínečně nutné, aby překonal svou fobii z krve. Martin se proto rozhodne překonat sám sebe a využít kontaktu od Edity (V. Cibulková) k návštěvě terapeutického sezení u odborníka. Při zpáteční cestě vlakem je Martin svědkem úmrtí pana Sekyrky (J. Pecha), jeho pacienta z Protějova. Smrtí to ale nekončí, alespoň ne pro paní Sekyrkovou (I. Janžurová), která svého manžela stále vidí vedle sebe a komunikuje s ním, jako by se nic nestalo. Je za jejím stavem nějaký medicínský problém, nebo jsou snad vidiny paní Sekyrkové skutečné? Problém, a poměrně velký, má taky Marie (J. Štěpánková). Po návštěvě školní exkurze vedené Lídou zavřela na své farmě drzého a nevychovaného Adama Vlka (O. Juchelka) do kurníku. Ten následně dostal záchvat a Vlkovi ji teď chtějí žalovat. Jedinou nadějí je pro ni Martin, který má možnost zjistit pravou příčinu chlapcových obtíží, ale ani on si na začátku není jistý, zda zdravotní problém chlapce opravdu nezpůsobila Marie. 05.12. 10:42 05.12. 11:40
Černé ovceTEST - Lososi - Jaké jsou rozdíly mezi prodávanými zmrazenými lososovými filety? Test absolvovalo deset vzorků. CESTA - Manželé dostali stavební povolení ke stavbě domu. Pak o něj zase přišli. Soused totiž podal námitku Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; kvůli úzké příjezdové cestě.|HDTV| 05.12. 11:40 05.12. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 05.12. 11:53 05.12. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 05.12. 12:00 05.12. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.12. 12:20 05.12. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená být bez práce. Tisíc rolí ženy. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 05.12. 12:30 05.12. 14:00
StarDance IX ...když hvězdy tančíVelkolepá taneční show. Přenosem provázejí Tereza Kostková a Marek Eben. Zbývajících pět soutěžních párů předvede valčík, rumbu, paso doble a quickstep, vše za doprovodu Moondance Orchestra Žánr: kviz / soutěž; M. Kumžáka. Podpořte svůj hvězdný pár! Režie R. Petrenko.|HDTV|Dolby| 05.12. 14:00 05.12. 16:40
Cestománie, Namibie - Pouští a savanouCesta po nejsušší zemi světa do nejjižnějšího německého přímořského letoviska, za kmenem Damarů s jedním z nejstarších jazyků na světě a do zkamenělého lesa (2002). Scénář a režie Žánr: turistika, cestování; J. Mančuška.|4:3|Zvukový popis|Je Namibie víc Afrikou nebo spíš Německem? Tak trochu obojí. Země kdysi byla německou kolonií a názvy ulic, podoba domů i přítomnost německých starousedlíků jsou toho všudypřítomným důkazem. Ale přece jen více převažuje ta pravá Afrika se vším, co k ní patří: zvířata v národních parcích, prapůvodní černošské kmeny, jejichž obyvatelé dodnes bydlí v chýších z kravských lejn a natírají se červenou hlinkou rozmíchanou s máslem. Namibie je země pouští a voda zde má nesmírnou cenu. Pohybovat se v pohyblivých píscích je velmi riskantní a mementem smrti je i tzv. pobřeží koster, které je plné lodí, jež na tomto nebezpečném místě ztroskotaly před stovkami let. Naopak Křížový mys, kde se podařilo Evropanům poprvé přistát na namibijském pobřeží, je dnes plný života - žije zde totiž nejpočetnější kolonie lachtanů na světě. 05.12. 16:40 05.12. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.12. 17:15 05.12. 17:41
Černé ovceVYZKOUŠELI JSME - Hranolky - Jaké tuky obsahují a jak chutnají předsmažené hranolky prodávané v obchodech? Vyzkoušeli jsme osm značek. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 05.12. 17:41 05.12. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.12. 18:00 05.12. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.12. 18:25 05.12. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 05.12. 18:55 05.12. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 05.12. 19:00 05.12. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 05.12. 19:50 05.12. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 05.12. 19:59 05.12. 20:05
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 05.12. 20:05 05.12. 20:10
Den, kdy nevyšlo slunceNa počátku vyšetřování se zdá, že půjde o běžný případ sebevraždy... Vladimír Dlouhý a Petra Jungmanová v hlavních rolích detektivního filmu (2001). Dále hrají: D. Prachař, O. Vlček, M. Dvorská, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; Z. Dřízhalová, O. Sokol, V. Limr, I. Svobodová a další. Scénář J. Musilová. Kamera J. Šajmovič. Režie J. Němcová.|HDTV|Zvukový popis|Na začátku detektivního příběhu je ve vaně nalezena mrtvola majitele autoopravny Martina Horáka (D. Prachař). Policie tento případ nakonec uzavře jako sebevraždu. To se však nezdá detektivovi Pavlu Vondrovi (V. Dlouhý), který začne znovu rozplétat nitky tohoto zpočátku zdánlivě jasného případu nehody... Ty ho zavedou až na začátek jiného případu a k ženě, se kterou se už jednou setkal - k překladatelce Evě Jarolímové (P. Jungmanová). Tenkrát vyšetřoval sebevraždu její sestry Jany (Z. Dřízhalová), která skočila z okna a nikdo nevěděl proč... 05.12. 20:10 05.12. 21:32
HrdinaZvítězí láska k Julče, nebo se bezdomovec Ferda stane mediální hvězdou? Povídka z úspěšného cyklu Škoda lásky podle I. Obermannové (2014). Hrají: M. Taclík, K. Issová, J. Plodková a další. Scénář I. Obermannová. Žánr: klasické drama / historický film; Věk: 15+; Kamera M. Šec. Režie V. Karas.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Vychytralý bezdomovec Ferda (M. Taclík) se při vybírání popelnic připlete k nálezu novorozence. Předstírá, že pro jeho záchranu nasazoval život, a média mu jeho báchorku začínají věřit. Známá dokumentaristka (J. Plodková) se z jeho příběhu snaží vytěžit maximum a Ferda má pocit, že má na víc, než jen na vztah se svou Julií (K. Issová). Užívá si relativního luxusu a kamera mu dělá dobře. Kdy si opět uvědomí, kým ve skutečnosti je? 05.12. 21:32 05.12. 22:06
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 05.12. 22:06 05.12. 22:09
Mladý papežPůsobivý seriál italského režiséra Paola Sorrentina vypráví kontroverzní příběh o nejmladším papeži v historii římskokatolické církve (2016). Hrají: J. Law, D. Keatonová, J. Cromwell, Žánr: klasické drama / historický film; S. Orlando, S. Shepherd, J. Cámara a další. Režie Paolo Sorrentino.|HDTV|2 jazykové verze|Po zveřejnění papežových milostných dopisů se po celém světě mluví o lásce. Sociální sítě a novinové titulky se výjimečně věnují pozitivnímu tématu a zaměří svou veškerou pozornost na lásku. Lenny konečně pochopil, že je jeho osudem řadu postojů a rad přijímat. Plánuje pracovat na budoucnosti a mít správnou motivací, aby mohl pohnout světem. Proto osloví kardinála Guttiereze, aby se stal jeho osobním tajemníkem. Mezitím
Autor:
NOVA - 05.12.20180

NOVA - 05.12.2018

Televizni program na 05.12.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 05.12. 03:15 05.12. 03:55
Dr. HouseJeff má už tři roky zhoršující se chronické bolesti po celém těle, pokusí se spáchat sebevraždu, protože už je nemůže snést. Postupně se vyloučí psychosomatická bolest a možnost otravy křepelčím masem. Nové příznaky si Jeff způsobí sám, když si foukne skrz kapačku vzduch do krve. House pak napadne, že jde o bolest vyvolanou opiáty na potlačení bolesti, a všechny léky mu vysadí. Po několika hodinách mučivých bolestí to vzdává a chce ho nechat odejit domů zemřít... Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 05.12. 01:25 05.12. 02:05
Kriminálka MiamiV parku je nalezena mrtvola sexuálního násilníka. Na první pohled vše vypadá tak, že ho dav ubil. Jenže Alexx také najde na jeho těle hluboké bodné zranění. První stopa, otisk boty na tváři oběti, tým zavede k jednomu z útočníků. Je jím otec malého děvčete. Muž tvrdí, že oběť znal z plakátů, které visely všude okolo a zobrazovaly ho jako sexuálního násilníka zaměřeného na malá děvčata. Policisté zjistí, že jejich původcem je jejich patoložka Alexx. Když zjistila, že násilník se po propuštění z vězení ubytoval u svého bratra v blízkosti jejího domova, udělala tuto hloupou věc. V pokoji oběti je pak nalezen počítač. Delko zjistí, že muž sám čelil všemožným útokum. Někdo mu kupříkladu posílal e-mailem dětské porno. K překvapení policistů však tým na základě analýzy rány a nože zjistí, že oběť zabil jeho vlastní bratr. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 05.12. 02:05 05.12. 03:15
Snídaně s Novou 05.12. 05:55 05.12. 08:35
Novashopping 05.12. 08:35 05.12. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.12. 08:50 05.12. 09:45
Ordinace v růžové zahradě 2Vojta zjistí, že Inna si sbalila věci a zmizela. Navíc nikomu nebere telefon. Vojta nechápe, co se náhle mezi nimi stalo, Inna ho opustila bez vysvětlení a bez rozloučení... Policie vyslýchá Terezu a Máru ohledně případu zemřelé pacientky Pokorné. Vypadá to ale, že krom Terezy bude obviněn také Eduard, který leží po srdeční příhodě v nemocnici. Mára seznámí Sekoru se svými plány - hodlá z kamenické chirurgie udělat specializované pracoviště se skvělou pověstí. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.12. 09:45 05.12. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 05.12. 10:55 05.12. 11:45
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 05.12. 11:45 05.12. 12:00
Polední Televizní noviny 05.12. 12:00 05.12. 12:25
Krok za krokemJT se musí naučit na test ze Shakespeara a Frank mu s tím pomáhá. Nic platné, opět čtyřka. Rodiče se rozhodnou promluvit s učitelkou, která shodou okolností učila i Carol, ale na JTho je vysazená. Al se učí ve škole vařit a Mark má panický strach z pracovní výchovy. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 05.12. 12:25 05.12. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Hofman uspaný Švarcem nestihne zabránit podpisu pro nemocnici nevýhodné smlouvy s firmou bratří Švarců. Snadno mu dojde, kdo jeho hluboký spánek zařídil. Hofman ale nepatří mezi muže, kteří by snadno skládali zbraně. Stařenka Zita se chystá na odchod z tohoto světa, přestože podle nálezu z Bělina vyšetření je zcela zdravá. Zita bere Bělu na milost, na svou poslední cestu se ale chystá i nadále. Chovatelka koz má zájem koupit od Mázla jeho parcelu jako pastvinu. Mázlovi řeší, jestli ho mají prodat i za cenu, že by na celé operaci prodělali. Ota Kovář pochopí, že Nora je psychicky nemocná a sama se poškozuje, aby ho přinutila starat se o ni. Musí vyřešit, jak jejich jednostranný vztah delikátně ukončit. Frynta odjíždí na vyšetření do Prahy a Kateřina napjatě očekává, s jakými se vrátí výsledky. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Kanyza, A. Gondíková, J. Šťastný, J. Stryková, B. Štěpánová, V. Zavřel a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.12. 12:50 05.12. 14:05
Dr. HouseUčitelce ze zvláštní školy teče krev z nosu, žaludku a plic bez zjevné příčiny. Při vyšetření v nemocnici se jí zastaví srdce. House je kvůli drobným náznakům přesvědčen, že má poškozený mozek, Kutner trvá na nádoru slinivky. Ani jedno se neprokáže a Houseovi nakonec dojde, že se pacientce po narození neuzavřela dětská tepenná dučej. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 05.12. 14:05 05.12. 15:00
Dr. HouseK Houseovi a jeho týmu se dostane žena, která zkolabovala uprostřed hodiny kuchařského kurzu. K velkému překvapení se dozvědí, že je významná lékařka, proslulá výzkumem v oblasti rakoviny, která nedávno opustila kariéru, aby nalezla vlastní štěstí. Pacientčin stav se zhoršuje a bohužel se v té době zhoršuje i stav doktorky Hadleyové, která má Huntingtonovu chorobu. Začne trpět vážnými, život ohrožujícími reakcemi na experimentální, klinicky testované léky a nakonec oslepne. Naštěstí vysazení léků a zákrok, který Foreman a House provedou, vše v dobré obrátí. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 05.12. 15:00 05.12. 15:55
Kriminálka MiamiPřímo do lázeňského zařízení pro ženy vtrhne skupina lupičů. Ochranku vyřídí a začne od žen brát cennosti a klíče od jejich drahých aut. Jedna žena se začne bránit a vytáhne na lupiče pepřový sprej. Ten ji vážně postřelí. Lupiči prchnou v ukradených vozech. Pro policisty je snadné vystopovat muže zasaženého pepřem. Ten totiž hloupě vyhledal pomoc lékaře. Bohužel zadržený odmítá spolupracovat, a tak Horatio a jeho tým využijí satelitní navigace, kterými jsou auta vybavena. Mezitím zraněná žena umírá a z loupeže se rázem stává vražda... Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 05.12. 15:55 05.12. 16:57
Odpolední Počasí 05.12. 16:57 05.12. 17:00
Odpolední Televizní noviny 05.12. 17:00 05.12. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 05.12. 17:25 05.12. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 05.12. 18:25 05.12. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 05.12. 19:30 05.12. 20:20
Mise nový domov IIKdyž si bral jedináček Petr Amálii z jedenácti dětí, těšili se na společný rodinný život. Vše jim vycházelo, než jedno z jejich čtyř dětí, tříletá Hanička, těžce onemocněla. Rodiče jsou si vědomi, že nouze, ve které žijí není pro malou holčičku odpovídající a navíc všudypřítomná plíseň poškozuje zdraví i jejímu pětiletému bráškovi Honzíkovi. Celá rodina je věřící a modlí se za zázrak - aby se Hanička uzdravila. A nejen oni, ale i celá vesnice a teď už i všichni z Mise nový domov. (premiéra, skryté titulky) 05.12. 20:20 05.12. 21:40
O 10 let mladšíTento speciální díl pořadu O 10 let mladší bude věnován pouze jedné ženě, Petře. Měla to v životě velmi těžké. Otec se jí zabil na motorce, když byla malá, a to všechno ovlivnilo chod její rodiny. Matka si našla nového přítele a odjela s ním na dlouhé roky do zahraničí v době, kdy jí Petra nejvíce potřebovala. Petra musela nechat střední školy, protože se starala o svého tedy 16letého bratra, aby nemusel do dětského domova. Brzy otěhotněla a "zestárla". Vrásky, kruhy pod očima a vyndavací zuby vůbec nepatří k jejímu věku. Rozhodla se, sama dnes už jako máma dvou dětí, změnit svůj život. Začala chodit do školy, kde zasedla do lavice se spolužáky stejně starými jako je jeji syn. Teď potřebuje změnit svoji vizáž, najít si nového muže a utvořit kompletní rodinu, omládnout. Na její cestě za životním snem ji doprovodí tým plastických chirurgů, estetických dermatologů, vizážistů, stylistů, fitness trenérů a výživových poradců. Režie Ivana Křenová (premiéra) 05.12. 21:40 05.12. 22:40
Námořní vyšetřovací službaNovomanželé a ekologičtí nadšenci najdou v řece v Paraguayi lidskou ruku. Krátce nato se nedaleko najdou další části rozřezaného těla. Ohledáním se zjistí, že by se mohlo jednat o rotmistra Deana, člena zvláštního oddílu SEAL. Ale když Abby provede analýzu DNA, zjistí, že jen ruka patřila rotmistru Deanovi. Zbytek těla byl rotmistra Hudsona, který byl členem stejného zvláštního oddílu jako Dean. Gibbs spolu s McGeem a Torresem odletí do Paraguaye, aby Deana našli. To se jim sice podaří, ale Dean odmítá odletět dřív, než splní svou misi. Chce osvobodit syna muže, který jeho týmu zachránil život. Gibbs zalarmuje vojenskou podporu a přebírá misi. Chlapce zachrání, ale vrtulník odlétá uprostřed přestřelky s rebely bez Gibbse a McGeeho. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a dalši. (premiéra) 05.12. 22:40 05.12. 23:25
Beze stopyVivian pokračuje v pátrání po Franklinovi Romarovi tak, jak to slíbila Angele. Stopy vedou na kliniku dr. Douglase Capella, kde se prováděly potraty sexuálních otrokyň, což potvrdila i Angela. Představou je, že dr. Capell přivede vyšetřovatele k Romarovi. Situace se však začne komplikovat ve chvíli, kdy dr. Capell tvrdí, že na totéž se ho již ptal Jack. Ten není od samého rána k zastižení. Vychází najevo, že si od onoho doktora převzal záznamy, a vzápětí je nalezeno jeho ohořelé auto. Pátrání po Jackovi vede do opuštěné továrny a tam vyšetřovatelé nalézají kaluž krve a známky tažení těla. Situace nevypadá příznivě. Americký krimi seriál (2007). Hrají E. Close, A. LaPaglia, M. Jean-Baptiste, P. Montgomery, E. Murciano a další. (skryté titulky) 05.12. 23:25 06.12. 00:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Temné stíny(Dark Shadows) Uvězněný upír je osvobozen a vrací se do domu svých předků. Austrálie, USA 2012, komedie. Hrají Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green a další. Režie Tim Burton Rodina Collinsových bojuje s podivným prokletím, které je po celé generace pronásleduje. Rozhodnou se přestěhovat z Anglie do Ameriky, kde chtějí začít nový život. O dvacet let později je jejich syn Barnabas mocným mužem, který vystavěl velké město a vybudoval panství Collinwood. Jeho báječný život končí v okamžiku, kdy zlomil srdce krásné čarodějce Angelique. Ta proklela jeho rod, zabila Barnabasovu lásku a jeho samotného proměnila v upíra. Poté jej nechala zaživa pohřbít v rakvi, kde byl uvězněn téměř dvě stě let. Když se konečně probudí, najde venku velmi odlišný svět roku 1972 a ve svém kdysi velkolepém sídle poslední zbytky rodu Collinsových. Barnabas je odhodlán vrátit své rodině zašlou slávu, kterou však maří při každé příležitosti jeho bývalá milenka. 05.12. 00:10 05.12. 02:20
Laskavý dotek(The Client List) Bývalá miss Jennifer Love Hewitt se ocitá v zoufalé životní situaci. Její manžel přišel o práci a ona je ochotná udělat cokoliv, aby rodinu zachránila. USA 2010, drama. Dále hrají Cybill Shepherd, Sonja Bennett, Heather Doerksen, Gary Chalk a další. Režie Eric Laneuville Samantha a Rex Hortonovi mají tři děti a spokojené manželství. Sam je bývalá Miss, před časem přišla o práci fyzioterapeutky. Rex je po zranění kolene nucen s těžkou prací na stavbě skončit. Operace byly drahé, hypotéku na dům není z čeho splácet. Sam narazí v novinách na inzerát. Masážní salón "Laskavý dotek" hledá masérku. Je zoufalá, i když se
Autor:
Prima - 05.12.20180

Prima - 05.12.2018

Televizni program na 05.12.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře Rexe XIV (4) -ST -W -HDKomisař Terzani a Rex vyšetřují vraždu významného římského stavitele, který byl zastřelen během lovu... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 05.12. 01:45 05.12. 02:50
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 05.12. 02:50 05.12. 03:50
Přestávka ve vysílání 05.12. 04:32 05.12. 06:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 05.12. 06:05 05.12. 06:20
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 05.12. 06:20 05.12. 07:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.12. 07:05 05.12. 07:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.12. 07:50 05.12. 08:30
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.12. 08:30 05.12. 08:50
Ohnivý kuřeRenáta naoko fandí Kláře, ale jedna informace ji přivedla na další geniální plán. Kluci stále řeší špatnou pověst své hospody. Mašlíková se dozvídá, co dalšího Béda provedl. Situace začíná být kritická pro všechny. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad 05.12. 08:50 05.12. 10:15
Rosamunde PilcherMladá žena se musí rozhodnout mezi kariérou a přáním umírajícího otce. Má pokračovat v londýnské advokátní praxi, nebo pečovat o zděděný hřebčín? Německý romantický příběh z cyklu televizních filmů podle románů Rosamunde Pilcherové (1999). Hrají E. Weisbergerová, P. Bongartz, S. Heherová a další. Režie S. Bartmann 05.12. 10:15 05.12. 12:05
Polední zprávy 05.12. 12:05 05.12. 12:15
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 05.12. 12:15 05.12. 13:15
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 05.12. 13:15 05.12. 14:15
Návrat komisaře Rexe XIV (5) -ST -W -HDTřída jede na školní výlet, při kterém jedna z dívek skončí zdrogovaná v nemocnici. Při vyšetřování na komisařství z okna vypadne další školačka a zemře... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 05.12. 14:15 05.12. 15:25
Návrat komisaře Rexe XIV (6) -ST -W -HDPřitažlivý tanečník tanga je nalezen mrtvý ve studiu, kam chodil po nocích trénovat. Mezi podezřelými jsou všichni ostatní tanečníci... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 05.12. 15:25 05.12. 16:35
Odpolední zprávy 05.12. 16:35 05.12. 16:55
Linka 112Epizoda: Feťák na střeše 2.část / Božena Němcová / Alergická reakce / Petardy / HIV 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince (Premiéra) 05.12. 16:55 05.12. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 05.12. 17:50 05.12. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 05.12. 18:55 05.12. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 05.12. 19:40 05.12. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 05.12. 19:55 05.12. 20:15
Modrý kód (141) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Adam stále nechce operovat, ale změní názor po setkání s výjimečným pacientem. Prokopa stále trápí dluhy a bere si více směn. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 05.12. 20:15 05.12. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 05.12. 21:35 05.12. 22:40
Tátové na tahu (13) -ST -W -HDKamil s Tomem musí čelit faktu, že Luděk je opravdu Štěpánčin biologický táta. Jakub se snaží Luborovi dokázat, že je chlap na správném místě a že řemeslné práce kolem nového domu zvládne sám. Gábinin přítel z dětství, neboli nevlastní bratr Denis si postupně získá Gábininu důvěru, což Lubora začíná znepokojovat. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, M. Daniel, L. Přichystalova a další. Režie M. Kopp 05.12. 22:40 05.12. 23:45
Linka 112Epizoda: Feťák na střeše 2.část / Božena Němcová / Alergická reakce / Petardy / HIV 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince 05.12. 23:45 06.12. 00:40

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 05.12. 02:03 05.12. 06:10
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 05.12. 06:10 05.12. 06:35
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2016) 05.12. 07:55 05.12. 08:50
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2009) 05.12. 08:50 05.12. 09:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 05.12. 09:50 05.12. 10:45
Královská nocCelý svět slaví konec druhé světové války. Dvě mladé dívky chtějí vyrazit ven a zažít noc plnou dobrodružství. Nebylo by to nic nezvyklého, kdyby nešlo o princeznu Margaret a Alžbětu, budoucí královnu Anglie... Britský romantický film (2015). Hrají S. Gordonová, E. Watsonová, J. Reynor a další. Režie J. Jarrold 05.12. 10:45 05.12. 12:50
Kuře s ouškamaLudo a Anna spolu žijí už dva roky. A vztah pomalu ubíjí každodenní rutina. Vše se změní, když za Annou přijede na návštěvu její bývalý přítel a Ludo také potká jednu ze svých ex... Německá romantická komedie (2009). Hrají T. Schweiger, N. Tschirnerová, M. Schweighhöfer a další 05.12. 12:50 05.12. 15:35
Detektivové z HollywooduPostarší zkušený detektiv Joe a jeho mladý parťák K. C. pátrají po vrazích raperské skupiny. Joe si snaží bokem polepšit realitním makléřstvím. Calden touží po kariéře herce a vyučuje tantrickou jógu. Stopa vede k hudebnímu magnátu Sartainovi, který má bohatou kriminální minulost. Na lovu za důkazy jsou však oba detektivové stále více zdržováni svými vedlejšáky... Americký krimikomedie (2003). Hrají H. Ford, J. Hartnett, L. Olinová, K. David a další. Režie R. Shelton 05.12. 15:35 05.12. 18:05
Vraždy v LisabonuNa mořském pobřeží v Lisabonu je vyplavena mrtvola zámožného majitele tiskárny. Z vraždy je obviněna jeho manželka, které je přidělen advokát ex offo, Eduardo. Ten věří v její nevinu a pouští se do vlastního vyšetřování... Německý krimifilm (2017). Hrají J. Tarrach, V. Popovová, A. Gottschlichová a další. Režie S. Tafel 05.12. 18:05 05.12. 20:00
Anglický pacientPrávě skončila válka a těžce popálený maďarský hrabě vypráví zdravotní sestře svůj smutný životní příběh o nešťastné lásce... Americko-britský oscarový film (1996). Hrají R. Fiennes, J. Binocheová, W. Dafoe a další. Režie A. Minghella 05.12. 20:00 05.12. 23:25
Svět po zánikuDeset let po apokalypse se světem toulá pětice přeživších lidí, kteří se snaží najít bezpečné místo, kde by mohli začít nový život. Konečně by tak mohli přestat utíkat před kanibalskými kmeny, které jsou jim na stopě... Americký horor (2011). Hrají S. Sossamonová, D. Monaghan, S. Ashmore a další. Režie D. Aarniokoski (Premiéra) 05.12. 23:25 06.12. 01:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VšemocnýBrian opět spolupracuje s FBI. Imunita mu však dochází a objevují se vedlejší účinky. Je proto odhodlán brát NZT, dokud nenajde a nezachrání Piper... Závěr amerického krimiseriálu (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantoniová a další 05.12. 01:55 05.12. 02:50
Přestávka ve vysílání 05.12. 04:25 05.12. 06:10
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 05.12. 06:10 05.12. 07:30
Námořní vyšetřovací služba L. A.Spiknutí proti NCIS pokračuje, většina agentů je ve vazbě. Zbývající členové nadále zjišťují, jestli jde skutečně o akci CIA, a Hetty nechá unést důležitého vězně, kterého chce použít jako návnadu k dopadení informátora... Americký krimiseriál (2016). Hrají Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová a další 05.12. 02:50 05.12. 03:45
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 05.12. 07:30 05.12. 08:50
Top Gear IINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2008). Moderují J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a další 05.12. 08:50 05.12. 09:50
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2009) 05.12. 09:50 05.12. 10:50
Top Gear speciálJízda napříč automobilovou historií pokračuje! James May se tentokrát zamýšlí nad tím, proč svět ovládla japonská a německá auta, co mají společného vybrané čtyřkolky nebo proč nejezdíme v autech na páru... Kultovní britský magazín (2016) 05.12. 10:50 05.12. 12:05
FuturamaBender si v restauraci odpracovává dluh. Hned první večer do podniku vstoupí robomafiánský boss a Bender mu okamžitě padne do oka... Americký kultovní animovaný seriál (1999) 05.12. 12:05 05.12. 12:35
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (1990 - 1991) 05.12. 12:35 05.12. 13:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (1990 - 1991) 05.12. 13:05 05.12. 13:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 05.12. 13:25 05.12. 13:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (1990 -
Autor:
TV Barrandov - 05.12.20180

TV Barrandov - 05.12.2018

Televizni program na 05.12.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 05.12. 02:20 05.12. 02:55
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 05.12. 01:40 05.12. 02:20
Konec vysílání 05.12. 04:15 05.12. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 05.12. 04:45 05.12. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos 05.12. 09:30 05.12. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos 05.12. 11:05 05.12. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 05.12. 12:40 05.12. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 05.12. 13:50 05.12. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 05.12. 14:50 05.12. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 05.12. 15:50 05.12. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 05.12. 17:10 05.12. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 05.12. 18:30 05.12. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.12. 19:20 05.12. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 05.12. 20:05 05.12. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 05.12. 20:15 05.12. 20:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.12. 20:25 05.12. 21:30
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 05.12. 21:30 05.12. 22:30
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 05.12. 22:30 05.12. 23:45
Týden podle Jaromíra Soukupa 05.12. 23:45 06.12. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 05.12. 01:40 05.12. 02:40
Na plac! 05.12. 04:10 05.12. 05:10
Konec vysílání 05.12. 05:10 05.12. 05:40
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 05.12. 05:40 05.12. 06:15
Matlock VI (8,9)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.12. 06:15 05.12. 08:25
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Když chce Johannes Sonntag vstoupit do svého nového bytu zjistí, že naletěl podvodníkovi. Byt, který si před několika dny pronajal, je už několik let obsazený. Pro vedoucího odboru podvodů je to velká potupa, neboť už několik let shromažďuje důkazy proti bandě podvodníků, kteří chytrým trikem pronajímají jeden byt naráz několika osobám. Johannes není se svým osudem sám. Před dveřmi onoho vytouženého bytu se setká s důchodkyní Amelií Lohmannovou, která tam bezmocně mává nájemní smlouvou. Protože Johannes je v tomto případě považován za podjatého, svěřuje vedoucí policejního ředitelství 7, Nadja Bocková, případ Julii Klugové. Julie spolupracuje s Johannesem a společně přemýšlejí, jak se tomuto gangu dostat na kobylku... 05.12. 08:25 05.12. 10:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.12. 10:00 05.12. 11:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.12. 11:00 05.12. 12:30
Live Teleshopping 05.12. 12:30 05.12. 14:35
Pomsta nebo láskaAniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 05.12. 02:40 05.12. 04:10
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Na dostihové dráze v Berlíně-Hoppegartenu probíhá razie, stejně jako na celém území německé republiky. Jedná se o celorepublikovou akci na odhalení dopingových podvodníků. Na závodišti jsou tak i Julie s Johannesem, kteří bohužel nic neobjeví. Jenže?závod je odstartován a favorit ?Chardonnay“ zůstal stát ve startovacím boxu. Po závodě se situace ve stájích vyhrotí natolik, že majitel ? Chardonnay“ míří na svého rivala zbraní a obviňuje ho z manipulace. Muži jsou předvedeni k výslechu a Julie si tajně opatří druhý vzorek moči závodního koně. Vyjde najevo, že moč neobsahuje sice stopy dopingových prostředků, ale za to dokazuje, že ?Chardonnay“ byl pod vlivem alkoholu. Otázka zní: Kdo koně před závodem opil a proč? 05.12. 14:35 05.12. 15:45
Matlock VI (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.12. 15:45 05.12. 17:50
Velkolepé století III (58,59)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 05.12. 17:50 05.12. 20:00
Řeka života: Návrat ztracené láskyPřed lety ztratil manželku, když její letadlo havarovalo v amazonském pralese. Když se mu podařilo znovu zamilovat, ozval se jeho brazilský přítel, že viděl manželku živou. Nechápe, proč se mu za ty roky neozvala a rozhodl se odletět do Brazílie... Německý romantický film (2013). Hrají F. Klare, I. Gerschke, E. Malovcic, W. Kreye a další. Režie C. Rola (89 min) Robert a Iris tvoří manželský pár již devět let. Oba jsou velmi pracovně vytížení a jejich manželství už není tak idylické jako dřív. Iris se rozhodne odjet do Brazílie, kde vyhrála konkurs na stavbu důležité budovy. Nad amazonským pralesem se její letadlo zřítí a policie i manžel jsou v pátrání neúspěšní. Přestože na svou ženu nemůže zapomenout, po pěti letech se mu podaří znovu zamilovat do zdravotní sestry Katjy. Katja ví, že Robert na Iris úplně nezapomněl, a vzhledem ke způsobu, jak svou ženu ztratil, to chápe. Jednoho dne však Robert dostane od svého brazilského přítele zprávu, že zahlédl ženu, která vypadala jako Iris a pošle i fotografii. Robert si je skoro stoprocentně jistý, že je to jeho žena, ale nechápe, proč se mu za ty roky neozvala. Rozhodne se přijít záhadě na kloub a odletět do Brazílie... 05.12. 20:00 05.12. 21:55
Fox a partneři: Šachová partieŠachový program, který neumí nikdo porazit, byl ukraden jeho tvůrci. A nejen to, zloděj mu přebral i ženu s dítětem. Nastal tak čas pro Maxe a jeho tým? Německá krimi-série (2005). Hrají W. Sittler, S. Thomalla, E. Schweins, D. Landuris a další. Režie S. Rothemund (94 min) (Premiéra) Max je majitel antikvariátu a vzorným manželem novinářky Andrei a otcem syna Lukase. Jenže ve volném čase si Max hraje na Robina Hooda. Spolu se svými partnery Sandrou a Reném bohatým berou a chudým dávají. Vždy, když se dozvědí o nějaké nespravedlnosti, kterou nějaký boháč způsobil člověku, co nemá prostředky se bránit, tak zasáhnout. Maxova žena Andrea o všem ví a podporuje to. Jen by taky ráda, aby ji vzali do party, což Max stále odmítá. Tentokrát se samozvaní mstitelé podívají na zoubek obchodníkovi Krixovi, který připravil programátora Goslara o jeho vynález - šachový program, který nikdo nedokáže porazit. Krix Goslara doslova dostal na ulici a jako bonus mu ještě přebral ženu s dítětem. Maxova parta se rozhodne připravit Krixe o peníze a celou věc napravit. Což se jim také podaří. 05.12. 21:55 06.12. 00:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

#1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 %


Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)
Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Vyšlo původně jako "Tomb Raider 0", "Tomb Raider 1/2", čísla 1 až 12 série "Tomb Raider Journeys", "Tomb Raider: Origins", "Tomb Raider: Epiphany", "Tomb Raider: Takeover", "Tomb Raider: Arabian Nights" a "Tomb Raider: The Greatest Treasure of All" v letech 2000 až 2005. Souborně vyšlo v roce 2018. České vydání má 528 stran a prodává se v plné ceně za 1 300 Kč.

Scénář: Fiona Avery, James Bonny, Dan Jurgens
Kresba: Různí

Asi už sem se prostě smířil s tím, že komiksové série s Larou Croft není scenáristicky vyloženě skvělá, protože při čtení knihy "Tomb Raider Archivy S.4" mi to nevadilo. Snažil jsem se více soustředit na kresbu než na vyprávění, a ta stojí za to. Někdy je taková celkem tradiční, ale jsou zde dva tvůrci, kteří vynikají. Oba se objevují až na konci. Prvním je Billy Tan, jehož obraz jsou spíše malbou, protože byly vybarvovány vodovými barvami. Tím druhým je autor předmluvy Joe Jusko, který zase vsadil na fotorealističnost, která Laře rozhodně sluší. A ten lev je zde prostě božský. Až jsem si chvílemi říkal, jestli nejsou některé stránky jen upravenými fotografiemi, aby to všechno do toho stylu sedělo. Tohle je něco, co vás na knize "Tomb Raider Archivy S.4" skutečně zaujme a díky čemuž si čtení užijete, i když vás třeba příběhy neohromí.

Hlavní komiksová série už se nám dojela v předchozích knihách, tady jsou vlastně sebrané další příběhy, které se točily kolem Lary. Většinu prostoru pak zabírají sešity "Cesty za dobrodružstvím" - celkem dvanáct sešitů, jež v sobě mají vlastně jeden kompaktní příběh. Jednotlivé díly na sebe navazují, jsou zde postavy, které se objevují častěji, je zde nějaká základní linie. Netvrdím, že je skvělá, má svoje mouchy, ale nějak se to snaží držet pohromadě. Tohle je docela fajn. Bohužel se pak ukazují prvky, které jsou překvapivé. Třeba součástí příběhu "Cesty za dobrodružstvím" je i skutečnost, že Lara slíbila, že nikoho nikdy nezabije. Hned v dalším příběhu mimo tuto sérii ale říká, že jí zabíjení nebaví, ale někdy se nedá nic dělat. Je strašná škoda, že si redaktoři originálního vydání trochu více nepohlídali konzistenci jednotlivých příběhů.

Tohle by se dalo říct i o tom, kdo všechno Laru ovlivňoval. Přijde mi, že v téhle knize už se objevilo až trochu moc těch, kdo byli jejími mentory. Nebo že by Elektřin komplex, který si Lara kompenzuje tím, že byla a je ráda ve společnosti starších mužů, kdežto ty stejně staré od sebe spíše odhání? Asi, trochu by to souviselo i s tím, že v sobě má postava hodně erotického, i když v sexuálních scénách ji vlastně nevidíme. Její vztahy jsou spíše platonické, což u takové hrdinky překvapuje. Ale aspoň se mluví o tom, že měla nějaké partnery. Asi se tím jen posiluje její pozice samostatné, sebevědomé hrdinky, která nikoho nepotřebuje, a už vůbec ne chlapa. I takový Chase Carver je zde jen jako lichotník a přicmrndávač, který se samotným hledáním pokladů moc nepomůže. Ale však je to komiks o Laře a nikoli o jiných postavách, ty jsou prostě jen kulisami.

Sbírka "Tomb Raider Archivy S.4" obsahuje příběhy, které lze považovat za bonusové, ale přece jen je zde jedna celá samostatná série, která vytváří pocit, že to všechno, co se zde objevuje, je kompaktnější. Osobně se mi moc nelíbí, že příběhy s Larou Croft nemají v rámci celku větší návaznost, že je v podstatě většinou jedno, kdy se odehrávají, který následuje po kterém, ale i tohle k Laře patří. Buď si jí oblíbíte i s tímhle, anebo nikoli. Lara je prostě svá, a to i v komiksové podobě. Líbilo by se mi, kdyby se tu vytvořil kompaktní svět, kde nebudou jen přibývat postavy za postavou, aby stejně rychle mizely. Ale takový komiks prostě není. Za mě bohužel, někomu jinému ale tohle vadit nebude. V první řadě s knihou "Tomb Raider Archivy S.4" dostáváte Laru Croft, což je to hlavní, proč vlastně její komiksy budete číst. Na tu ženskou se chcete dívat. A v knize "Tomb Raider Archivy S.4" je kresba, v níž Laru skutečně chcete vidět.

Knihu "Tomb Raider Archivy S.4" zakoupíte na stránkách nakladatelství Comics Centrum se slevou.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Tomb Raider Archivy S.1"
"Tomb Raider Archivy S.2"
"Tomb Raider Archivy S.3"
Autor:
0

Léčba kardiovaskulárních onemocnění

V předložené publikaci se čtenář dozví o léčebných postupech u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění. Najdeme zde moderní postupy léčby srdečních a cévních onemocnění, od hypertenze, přes srdeční selhání, zánětlivá srdeční onemocnění, ischemickou chorobu srdeční – jak akutní, tak chronickou, hypertrofické kardiomyopatie, léčbu poruch srdečního rytmu, tromboembolické choroby včetně plicní embolie a plicní hypertenze, dále také ischemickou chorobu končetin, léčbu spánkové apnoe, dyslipidemie, léčbu po srdeční transplantaci a erektilní dysfunkci. Na závěr je podán návod pro kardiology jak interpretovat závěry klinických studií. Publikace je opět velmi dobře dokumentována obrázky, schématy a tabulkami. S předchozí publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění tvoří takřka nedílný komplet a obě knihy tak pokrývají celou oblast přístupu ke kardiovaskulárním chorobám. Kniha je určena zejména kardiologům, internistům, lékařům urgentních příjmů a všem lékařům v první linii. Knihu recenzoval: Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA, předseda České kardiologické společnosti.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 293.00 Kč

Autor:
0

Úvod do psychologie

Vyhledávaná publikace s didaktickou pečlivostí charakterizuje stěžejní psychologické pojmy a zároveň čtenáře seznamuje s historií i aktuálním směřováním oboru. Důraz je kladen na vyčlenění základních psychologických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, v druhých lidech i v sobě samém orientuje a zvládá nároky smysluplného života. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématu osobnosti – její skladbě a vývojovým fázím. Nastíněny jsou také základy sociální a vývojové psychologie.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor:
0

Nemoci střev

Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální. Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu, velmi podrobně o symptomatologii a vyšetřovacích metodách. Speciální část je rozčleněna na nemoci duodena, tenkého střeva, slepého střeva a Bauhinovy chlopně, červovitého přívěsku, tračníku, konečníku a řiti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. ileózním stavům, stomiím, infekcím střeva, včetně sexuálně přenosných a parazitárních onemocnění, AIDS, těhotenství, funkčním onemocněním, průjmu a zácpě, krvácení a břišním katastrofám. Kapitoly, u kterých je to přínosné, obsahují chirurgické a pediatrické dodatky. Kolektiv autorů byl sestaven z 49 odborníků z celé České republiky, knihu recenzovali prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., a prof. MUDr. Jan Wechsler CSc. Bohatě obrazově dokumentovaná barevná publikace je určena zejména gastroenterologům, internistům, chirurgům, pediatrům, ale i dalším spolupracujícím odbornostem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 1274.00 Kč

Autor:
0

Reklama

Nové vydání základní české knihy o reklamě je kompletně aktualizované a doplněné o nové trendy a příklady, například v online reklamě nebo oblasti působení a výzkumu efektivnosti reklamy. Začínající marketéři a studenti VŠ v knize najdou vše důležité o tom, jak naplánovat a vytvořit tu "správnou" reklamu, která splní své cíle. Dozví se, jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit rozpočet a zvolit média, jak komunikovat s různými cílovými skupinami, účinně využívat slova a barvy, vybrat vhodný název, jméno produktu a logo. Autoři se dále věnují působení reklamy a jejímu měření, radí jak vybrat reklamní agenturu a představují nové trendy v marketingové komunikaci. V přílohách čtenáři najdou užitečné informace o legislativě spojené s reklamou, seznam tisku věnující se marketingu, odkazy na asociace komunikačních agentur a důležité adresy.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Hormony v harmonii

Laskavý průvodce hormonální terapií, v němž se autorky snaží překlenout bariéry mezi klasickou a alternativní medicínou. Zpracovaly témata od PMS přes fertilitu až po menopauzu a doplnily řadou diagnostických testů, rad i receptů. Kniha vznikla díky spolupráci dvou žen, které se ve své praxi problémy žen denně zabývají – gynekoložky a bioložky vzdělané v naturopatii. Mile, vtipně, a s ženským citem napsaný rádce zabývající se příznaky problémů žen v jejich plodném i přechodovém období. Velkou předností knihy je skutečnost, že z žen nedělá oběti jejich situace nebo věku, ale naopak jim dodává sebedůvěru ve vlastní síly. Publikace je dále doplněna vybranými vkusnými recepty a neodolatelnými fotografiemi pořízenými se skromným severským šarmem. Text je psaný lehkou čtivou formou, přesně tak, jak žena po celodenní práci uvítá. Tento průvodce, kromě odborných rad nabízí to, na co žena většinou ve svém shonu nepomyslí – citlivý přístup, který ji nenápadně přeladí na příjemnou strunu a dodá pocit sounáležitosti s ostatními ženami v podobné situaci. Žena tak přestává být v zoufalém labyrintu nároků na ni kladených osamocena, ale naučí se brát svoji životní roli s nadhledem a humorem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor: