Denní archiv Prosinec 4, 2018

0

The Christmas Chronicles

Štědrý den se kvapem blíží a tak se do nabídky kin chystají poslední velké hity dnešní sezony. Své želízka v ohni představuje i Netflix, který koncem listopadu poslal na svojí službu novinku The Christmas Chronicles, která se podle údajů společnosti stala jedním z prvních opravdu velkých hitů na této platformě, když si ji po prvním víkendu pustilo více jak 20 milionů uživatelů po celém světě. Spíše než ale o další pokus o blockbuster se jedná o vánočně laděný příběh, který servíruje modernější pojetí Santy Clause, kterého si v tomto snímku zahrál Kurt Russell. Pokud si tedy chcete navodit vánoční atmosféru a tahle novinka vás doposud míjela, je čas to napravit. 

Kate (Darby Camp) má těsně před vánoci problém. Je to necelý rok od doby, kdy jí zemřel otec a celá její rodina jako by se nemohla dostat do vánoční nálady. Její bratr Teddy (Judah Lewis) se navíc v poslední době stýká s ne úplně vzorovými kamarády, kteří ho tahají z průšvihu do průšvihu. Když už se vše zdá být ztracené, objeví Kate na jednom ze záznamů na staré kameře, kterou vánoční radovánky natáčel její otec, ruku někoho, kdo údajně žije jen v lidské fantazii. Připraví tedy plán, jak během štědrého večera natočit Santu Clause (Kurt Russell) a dokázat všem, že skutečně existuje. Co ovšem ještě v tu dobu neví je fakt, že svými činy ohrozí vánoce nejenom pro sebe, ale také pro všechny ostatní děti po celém světě... 

Je celkem příjemné vidět, že když se chce tak to prostě jde. Po řadě průšvihů, které viděly po velkých nenaplněných ambicích Netflix jako jistou záchranu od komerčního fiaska v pokladnách kin, přichází na řadu další čistokrevně originální produkce této společnosti, která ukazuje, že i tato platforma má co nabídnout. Pod slupkou trochu těžce identifikovatelného a snadno zaměnitelného filmu (ať co se týče propagace tak samotného názvu) se totiž skrývá velice příjemná vánoční jízda, kterou si každý v náladě na něco trochu nového o letošních vánocích nesmí nechat ujít.  


Musím sice přiznat, že ne vždy film funguje úplně na výbornou a triky jsou povětšinou trochu slabší, i přesto a fakt, že The Christmas Chronicles v podstatě kromě "cool" santy nepřináší moc nového do diskuze, jsem se u téhle novinky bavil více, než jsem sám čekal. A mám takový pocit, že tenhle kousek se zařadí do výběru filmů, které si o vánocích budete rádi každoročně připomínat. Tahle záležitost v režii Claye Kaytise (debutoval dva roky zpět s Angry Birds ve filmu) se totiž nesnaží být dalším vánočním blockbusterem (alespoň ne příliš okatě), spíše se vydává cestou méně nákladné podívané, která si vás získá svým přístupem. 

Ano, je jedna věc mít v hlavní roli Kurta Russella a ne moc známých tváří k tomu ve filmu. To co je ovšem důležité je fakt, že jeho Santa je prostě fajn a baví nejenom ty malé ale i ty trochu odrostlejší díky chytrým narážkám a po celou dobu se prostě ve společnosti tohoto dědy nudit ani na moment nebudete. Emocionální linka filmu funguje, humoru je tu dostatek a vánoční atmosféra je tu v trochu nezvyklém a moderním podání, to ale díky zvolenému pojetí filmu prostě funguje, především díky obsazení.   


Pokud tedy budete ochotni trochu povolit na nárocích na příběh samotný a slevit trochu co se týče kvality digitálních triků (především scény s elfy), přichystal si pro vás Netflix jedno z největších překvapení filmového podzimu. Zábavná rodinná podívaná ve vánočním duchu, která i přes své očividné nedostatky zvládá bavit na tu hodinu a třičtvrtě více než dobře a má potenciál stát se novodobou vánoční klasikou. Pokud tak hledáte na čas předvánoční nějakou zábavu na večer, ke které na moment utéct z předvánočního shonu, pak dále hledat nemusíte. 

PS. Ta Goldie Hawn v závěru je sympatickým detailem, který potěší.   
The Christmas Chronicles je překvapivě zábavnou rodinnou podívanou do času vánočního, která stojí na skvělém Kurtu Russellovi coby "cool" Santovi. Pokud hledáte něco trochu jiného a oddechovějšího na předvánoční večery, pak dál hledat nemusíte. I přes slabší triky a nepříliš originální příběhovou stránku je tenhle kousek dostatečně zábavný na to, abyste mu jeho neduhy rádi odpustili. Pro někoho možná i nová vánoční klasika.    

The Christmas Chronicles
(12/24)
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy

USA, 2018, 104 min

Režie: Clay Kaytis
Scénář: Matt Lieberman
Kamera: Don Burgess
Hudba: Christophe Beck
Hrají: Kurt Russell, Kimberly Williams-Paisley, Goldie Hawn, Oliver Hudson, Judah Lewis, Lamorne Morris, Darby Camp, Lauren Collins, Martin Roach, Danielle Bourgon, Steven Van Zandt, Kari Wahlgren, Debra Wilson, Vella Lovell, Tony Nappo
Producenti: Michael Barnathan, Chris Columbus, David Guggenheim, Mark Radcliffe
Scénografie: Paul D. Austerberry
Kostýmy: Luis Sequeira

V nabídce Netflixu od 22.11.2018
https://www.csfd.cz/film/671260-the-christmas-chronicles/
https://www.imdb.com/title/tt2990140/


Autor:
0

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

Česká tele­vi­ze nabíd­ne na jaře řadu nových původ­ních seri­á­lů, fil­mů a mini­sé­rií. Divákům se před­sta­ví dva nové kome­di­ál­ní for­má­ty – jeden od tvůr­čí dvo­ji­ce Prušinovský – Kolečko, dru­hý od reži­sé­ra Miroslava Krobota s celým sou­bo­rem Dejvického diva­dla v hlav­ní roli. V nové sezo­ně se také uza­vře cyk­lus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce pod režií Jana Hřebejka a Viktora Tauše. Diváci se vrá­tí se do bes­kyd­ské­ho Protějova ve Strážmistru Topinkovi a Česká tele­vi­ze nabíd­ne i tři nové tele­viz­ní fil­my pod­le knih Hany Proškové s Viktorem Preissem, dru­hou řadu Rapla a desít­ku pre­mi­ér nej­no­věj­ších čes­kých fil­mů. Poprvé se před­sta­ví také nová talk show Václava Kopty.

 „Pro prv­ní polo­vi­nu příští­ho roku jsme nato­či­li sérii výji­meč­ných původ­ních pro­jek­tů, na kte­rých jsme spo­lu­pra­co­va­li s reži­sé­ry, jako je Jan Hřebejk, Jan Prušinovský, Miroslav Krobot, Viktor Tauš nebo Jan Pachl. Důraz jsme ten­to­krát klad­li na ori­gi­na­li­tu, na původ­ní čes­ké lát­ky a spe­ci­fic­ký humor, což se pro­je­ví pře­de­vším v seri­á­lech Most! a Zkáza Dejvického diva­dla. Navíc na jaře před­sta­ví­me dva původ­ní spin-offy České tele­vi­ze, tedy seri­á­ly, ve kte­rých hlav­ní roli hra­je posta­va, jež se už ve ved­lej­ší úlo­ze obje­vi­la v někte­rém z pře­de­šlých pořa­dů. Odvysíláme tak dru­hou řadu Rapla, ale i Strážmistra Topinku, což je celo­svě­to­vě prv­ní for­mát nava­zu­jí­cí na Doktora Martina,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Dalším výraz­ným rysem násle­du­jí­cí sezo­ny je zasa­ze­ní nových pro­jek­tů do reá­lií čes­kých regi­o­nů, Ústecka, Beskyd, Mostu nebo do oko­lí Olomouce.“

 

Již šes­tou spo­lu­pra­cí dvo­ji­ce Prušinovský a Kolečko je kome­di­ál­ní, osmi­díl­ný seri­ál Most!. V pro­jek­tu, kte­rý si s nad­sáz­kou bere na paškál slo­ži­tá téma­ta jako nesná­šen­li­vost a xeno­fo­bie, si hlav­ní roli zahrál Martin Hofmann. „Není moc měst, kde se snou­bí krás­ná pří­ro­da s ryze socre­a­lis­tic­kou archi­tek­tu­rou,“ říká Jan Prušinovský a k téma­tům, kte­rá seri­ál tema­ti­zu­je, dodá­vá: „Když jsem se pro­chá­zel po Mostě, tak ona raso­vá nená­vist najed­nou půso­bi­la spíš jako titu­lek z bul­vá­ru. Člověk tam potká­vá smí­še­né dvo­ji­ce, démo­ni­zo­va­ný Chanov není žád­ný slum, ale jen pár dál­ni­cí izo­lo­va­ných pane­lá­ků. Chodil jsem tam na začát­ku úpl­ně sám a nikdo mi do drž­ky nedal. Každodenní rea­li­ta je pros­tě mno­hem barev­něj­ší než repor­tá­že v tele­vi­zi.“

 

Vedení slav­né­ho Dejvického diva­dla je vysta­ve­no neče­ka­né, exis­tenč­ní zkouš­ce. Divadlo totiž nezís­ká grant, musí sehnat pení­ze na svůj pro­voz a nesle­vit při­tom ze svých umě­lec­kých ambi­cí. Tak začí­ná šes­ti­díl­ný kome­di­ál­ní seri­álZkáza Dejvického diva­dla, jehož hlav­ním a jedi­ným hrdi­nou je kolek­tiv této kul­tov­ní scé­ny. „Série má cha­rak­ter pohle­du pod poklič­ku. Velmi rádi si udě­lá­me legra­ci sami ze sebe, pro­to­že to je jed­na z mož­nos­tí, jak čelit sku­teč­né kri­zi diva­dla, oddá­lit jeho zkost­na­tě­ní a zame­zit tvor­bě z pod­sta­ty,“ říká reži­sér Miroslav Krobot a pokra­ču­je: „Z toho­to úhlu pohle­du bude humor série lehce absurd­ní, sebe­i­ro­nic­ký, neko­rekt­ní, ale niko­liv vul­gár­ní.“

Cyklus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce se na jaře uza­vře posled­ní­mi dvě­ma mini­sé­ri­e­mi. Variaci na erbe­nov­ský motiv s názvem Vodník nato­čil pod­le scé­ná­ře Petra Jarchovského a auto­ra kniž­ní před­lo­hy Michala Sýkory reži­sér Viktor Tauš. „Vodník je kla­sic­ká inves­ti­ga­tiv­ní detek­tiv­ka opí­ra­jí­cí se o míst­ní horo­ro­vou legen­du – Vodníka Karla Jaromíra Erbena,“ vysvět­lu­je Viktor Tauš a dodá­vá: „Pro mě je však pře­de­vším stu­dií toho, co s člo­vě­kem udě­lá kon­fron­ta­ce se zlem, kte­ré není pojme­no­vá­no a objas­ně­no.“ Posledním pří­pa­dem Marie Výrové v podá­ní Kláry Melíškové budou Živé ter­če v režii Jana Hřebejka. „Specifické na celém cyk­lu je, že kaž­dý pří­pad je tak troš­ku jiný žánr a pode­pi­su­je se na něm i odliš­ný pří­stup reži­sé­ra. Zároveň se v kaž­dé mini­sé­rii kla­de důraz na jiné posta­vy. V Živých ter­čích jsem se zamě­řil pře­váž­ně na osu­dy obě­tí a pode­zře­lých,“ dopl­ňu­je Jan Hřebejk. Adaptací lite­rár­ní před­lo­hy jsou také tři nové fil­my pod­le detek­ti­vek Hany Proškové – Případ dvou sester, Případ dvou bás­ní­ků a Případ dvou man­že­lek s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem v hlav­ních rolích. „Detektivky od Proškové jsou pri­már­ně psy­cho­lo­gic­ké pří­běhy s kri­mi­nál­ní záplet­kou. V cen­t­ru její pozor­nos­ti jsou lid­ské bytos­ti, niko­liv akce. Vypráví vzta­ho­vé slo­ži­tos­ti a pro­ple­ten­ce mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi, zají­má ji, jak lidé mys­lí, cítí a jed­na­jí za urči­tých okol­nos­tí,“ vysvět­lu­je reži­sér­ka Lucie Bělohradská.

Z Krušných hor na Ústecko se pře­su­ne major Kuneš v podá­ní Hynka Čermáka ve dru­hé sérii oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu Rapl. „Měli jsme chuť a vůli udě­lat dru­hou řadu, pro­to­že nám při­šlo, že s posta­va­mi se dá ješ­tě pra­co­vat,“ uvá­dí reži­sér a sce­náris­ta Jan Pachl a dodá­vá: „Jak už ty posta­vy ale zná­me, tak jsme si dovo­li­li více pra­co­vat s jejich cha­rak­te­ry a dru­hou řadu jsme posta­vi­li na humor­něj­ších situ­a­cích. Prostě se seri­ál nebe­re tolik váž­ně, má odstup a nad­hled.“ Naopak Strážmistr Topinka, divá­kům zná­mý ze seri­á­lu Doktor Martin, zůstá­vá stá­le na svém mís­tě, v bes­kyd­ském Protějově a ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu bude objas­ňo­vat nej­růz­něj­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. „Natáčeli jsme ve stej­ném pro­stře­dí, ale troš­ku se změ­nil žánr. Nyní v kaž­dém díle řeší­me něja­kou ves­nic­kou detek­tiv­ní záplet­ku. Takže se tem­po tro­chu zrych­li­lo,“ vysvět­lu­je reži­sér Petr Zahrádka a uza­ví­rá: „Topinkův cha­rak­ter se roz­ví­jí, stá­vá se mno­hem plas­tič­těj­ší.“ Vedle před­sta­vi­te­le Topinky, Roberta Mikluše, se v seri­á­lu obje­ví i posta­vy divá­kům zná­mé už z Doktora Martina – Miroslav Donutil, Gabriela Marcinková, nebo Norbert Lichý, ale také nové posta­vy v podá­ní Jiřího Bartošky, Veroniky Freimanové, nebo Jenovéfy Bokové.

Další novin­kou bude pra­vi­del­ná talk show Václava Kopty Kopta Show, kam si herec a mode­rá­tor bude zvát vždy tři zná­mé osob­nos­ti, na něž spo­lu se svým „detek­tiv­ním týmem“ vypá­t­rá něja­ké pro­po­je­ní, o němž ani sami hos­té nema­jí tuše­ní.

Jarní vysí­la­cí sché­ma České tele­vi­ze nabíd­ne cel­kem deset pre­mi­ér nej­no­věj­ších fil­mů – sní­mek Jan Palach reži­sé­ra Roberta Sedláčka pod­le scé­ná­ře Evy Kantůrkové, Hmyz slav­né­ho čes­ké­ho surre­a­lis­ty Jana Švankmajera, horo­ro­vě ladě­ný milost­ný pří­běh Ondřeje Havelky Hastrman s Karlem Dobrým, ani­mo­va­ný sci-fi muzi­kál Lajka Aurela Klimta, tragi­ko­mic­kou road movie s Jiřím Menzelem Tlumočník, slo­ven­ský thriller Čiara reži­sé­ra Petera Bebjaka, dra­ma Na krát­ko8 hlav šílen­ství s Anetou Langerovou, film z pro­stře­dí urban par­kou­ru Ani ve snu!. Z kin zpát­ky na tele­viz­ní obra­zov­ku se vrá­tí Miroslav Donutil ve fil­mu Doktor Martin – Záhada v Beskydech.

Autor:
0

Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode

Ve vel­ko­fil­mu Jan Žižka se to doslo­va hemží svě­to­vě uzná­va­ný­mi herec­ký­mi osob­nost­mi. Producent a reži­sér Petr Jákl pro­zra­dil, komu byla svě­ře­na role krá­le Zikmunda, pře­zdí­va­né­ho „liš­ka ryša­vá“. Postavy se s nad­še­ním ujal brit­ský cha­risma­tic­ký herec Matthew Goode, kte­ré­ho může­te znát napří­klad z fil­mu Woodyho Allena Match Point – Hra osu­du.

„V Čechách jsem  byl napo­sle­dy před 15 lety, natá­čel jsem v roce 2003 v Praze. A musím říct, že se to tady za tu dobu tak změ­ni­lo! Samozřejmě k lep­ší­mu. Moc se mi tady líbí,“ svě­řil se Matthew během natá­če­ní na hra­dě Zvíkov. „Tohle je asi moje nej­ob­lí­be­něj­ší mís­to ze všech, kde jsme natá­če­li,“ dodal hrdi­na seri­á­lů Panství Downton, The Crown nebo Čas čaro­děj­nic.

20181110-IMG_9097 Matthew Goode se během své­ho dvou­tý­den­ní­ho pra­cov­ní­ho poby­tu v Čechách setkal s něko­li­ka hvězd­ný­mi kole­gy. „Nejvíc scén jsem měl s Tilem Schweigerem, kte­ré­ho jsem před­tím moc neznal, ale je to napros­to úžas­ný člo­věk. A taky s Michaelem Cainem, což je pro mě iko­na a natá­čet s ním bylo něco, co si budu pama­to­vat navždyc­ky,“ dodal nad­še­ně.

Skvělý pocit má prý Matthew i ze scé­ná­ře. „Příběh o Janu Žižkovi je skvě­lý, je neu­vě­ři­tel­né, čeho ten člo­věk dosá­hl, že to byl nikdy nepo­ra­že­ný voje­vůd­ce, navíc když při­šel o oči a byl v pod­sta­tě sle­pý ... Je to str­hu­jí­cí pří­běh ze stře­do­vě­ku, z doby plné válek, a on byl vel­mi inspi­ra­tiv­ní posta­va,“ vysvět­lil herec, kte­rý neo­po­mněl pochvá­lit také prá­ci reži­sé­ra Petra Jákla a dán­ské­ho kame­ra­ma­na Jaspera Toffnera.

„Štáb byl taky skvě­lý, loka­ce nád­her­né, navíc jsem hrál dare­bá­ka, před kame­rou jsem byl s Tilem a Michaelem ...Takže já odjíž­dím domů napros­to šťast­ný,“ uza­vřel své poví­dá­ní Matthew.

Film Jan Žižka se bude točit ješ­tě něko­lik dní a po nároč­ných post­pro­dukč­ních pra­cích by měl při­jít do kin v roce 2020.

 …

Autor:
13.12.2018 20:40 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Audiowalk: F.A.U.S.T. Corporation“0

13.12.2018 20:40 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Audiowalk: F.A.U.S.T. Corporation“

Prožijte mimořádný program v režii společnosti F.A.U.S.T. Corporation, která se zaměřuje na rozvoj lidského potenciálu a vyplňovaní mezer v čase. Zažijte svou jedinečnost uprostřed davu a rozhodněte se přečkat nekonečně dlouhou pauzu s naší firmou! Ve F.A.U.S.T. Corporation nám jde hlavně o vás, nebojíme se váš obyčejný svět změnit ve svět magický, a to za pouhých 15 minut! F.A.U.S.T. Corporation je zvuková procházka podobná formátu audio-guide. Dostanete přehrávač – stisknete tlačítko – a jdete. Slyšíte hlas, který vám dává pokyny, povídá si s vámi, vypráví vám a provádí vás prostorem. Vše se odehrává ve foyer a na chodbách Stavovského divadla. Ideální pro ty, kteří touží zažít krátké, ale intenzivní setkání mezi dvěma půlkami náročné inscenace. Díky spojení tradičních a nových technologií vzniká virtuální realita nejen pro vaše uši. Místo chlebíčku o pauze obdarujte sebe, ale i své blízké unikátním zážitkem. Nebudete litovat! Společnost F.A.U.S.T. Corporation se na vás těší! Pro diváky 18+ Tento program vznikl ve spolupráci F.A.U.S.T. corporation, režisérky Petry Tejnorové, dramaturgyně Marty Ljubkové a skladatele Michala Cába. Za podpory Mecenášského klubu ND.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie LarsonSamuel L. Jackson a Jude Law a pří­běh bude umís­těn do 80. let, kdy Nick Fury Phil Coulson tepr­ve začí­na­li v F.B.I.…

Autor:
TV Barrandov - 04.12.20180

TV Barrandov - 04.12.2018

Televizni program na 04.12.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy 04.12. 01:45 04.12. 02:55
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 04.12. 02:55 04.12. 04:15
Konec vysílání 04.12. 04:15 04.12. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 04.12. 04:45 04.12. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 04.12. 09:30 04.12. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 04.12. 11:05 04.12. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 04.12. 12:40 04.12. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 04.12. 13:50 04.12. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 04.12. 14:50 04.12. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 04.12. 15:50 04.12. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 04.12. 17:10 04.12. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 04.12. 18:30 04.12. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.12. 19:20 04.12. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 04.12. 20:05 04.12. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 04.12. 20:15 04.12. 20:25
Jaromír Soukup LIVE - Krimi SpeciálPrvní a jediný diskusní pořad na téma nejzajímavějších kriminálních a justičních případů s oblíbeným moderátorem politických pořadů TV Barrandov Jaromírem Soukupem. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky odborníků i obyčejných lidí (Premiéra) 04.12. 20:25 04.12. 21:30
Aréna Jaromíra SoukupaJaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 04.12. 21:30 04.12. 23:05
Jaromír Soukup LIVE SpeciálExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa se slavným hollywoodským hercem Dannym Trejem nejenom o jeho herecké kariéře, ale i o politické situaci, Donaldu Trumpovi a dalším 04.12. 23:05 04.12. 23:45
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované Jaromírem Soukupem 04.12. 23:45 05.12. 00:35

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 04.12. 01:55 04.12. 02:55
Gigantický zabijákV oblacích, vysoko nad zemí žijí krvelační pravěcí tvorové, kteří napadají lidstvo. Najde se někdo se zabijáckými schopnostmi, aby je mohl zlikvidovat? Americký sci-fi film (2013). Hrají J. March, B. Cross, J. Atkins, R. Boyle, V. Glover a další. Režie M. Atkins (84 min) Obří stonek fazole přenáší Jacka do země v oblacích, kde přežívá prastaré Zlo v podobě dravých pravěkých tvorů. Krvelačná zvířata se navíc rozhodnou napadnout Zemi a bude na Jackovi a jeho zabijáckých schopnostech, aby tyto potvory poslal tam, kam patří. 04.12. 23:55 05.12. 01:40
Pomsta nebo láskaAniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 04.12. 02:55 04.12. 04:05
Na plac! 04.12. 04:05 04.12. 05:10
Konec vysílání 04.12. 05:10 04.12. 06:05
Matlock VI (6,7)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.12. 06:05 04.12. 08:05
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Při procházce po břehu Sprévy spadne malé Ellie do vody medvídek. Patrick jí ho odvážným skokem do vody zachrání. Ve vode je ale nápadné množství mrtvých ryb, proto Julia odebere vzorek vody. A Patrick se začne škrábat. Jen o chvíli později podává na policejní stanici matka malého syna oznámení: syn si při hraní na břehu Sprévy přivodil otravu a nyní leží v nemocnici. Rozbor vody ukáže vysokou koncentraci toxické chemikálie dimethylsulfátu, důležité suroviny pro chemický průmysl.Jediný podnik, který v okolí s touto nebezpečnou substancí pracuje, je firma Chemobasics. Jednatelka firmy Desiree Reiterová však kategoricky odmítá, že by jed mohl pocházet z její firmy... 04.12. 08:05 04.12. 09:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.12. 09:55 04.12. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.12. 10:50 04.12. 12:30
Live Teleshopping 04.12. 12:30 04.12. 14:30
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Když chce Johannes Sonntag vstoupit do svého nového bytu zjistí, že naletěl podvodníkovi. Byt, který si před několika dny pronajal, je už několik let obsazený. Pro vedoucího odboru podvodů je to velká potupa, neboť už několik let shromažďuje důkazy proti bandě podvodníků, kteří chytrým trikem pronajímají jeden byt naráz několika osobám. Johannes není se svým osudem sám. Před dveřmi onoho vytouženého bytu se setká s důchodkyní Amelií Lohmannovou, která tam bezmocně mává nájemní smlouvou. Protože Johannes je v tomto případě považován za podjatého, svěřuje vedoucí policejního ředitelství 7, Nadja Bocková, případ Julii Klugové. Julie spolupracuje s Johannesem a společně přemýšlejí, jak se tomuto gangu dostat na kobylku... 04.12. 14:30 04.12. 15:40
Matlock VI (8,9)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.12. 15:40 04.12. 17:50
Velkolepé století III (56,57)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 04.12. 17:50 04.12. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2010). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, W. Carpendale, J. Hartmann, K. Weitzenböck, K. Dor a další. Režie K. Meeder (89 min) (Premiéra) Loď snů kapitána Paulsena míří do Panamy. První důstojník Martin Hansen je poslán napřed, aby vyřešil problémy se zásobováním. Jenže se ocitne v nesprávný čas na nesprávném místě ? a je neprávem obviněn z vraždy... Architekt Daniel se zamiluje do Violy, sestry své bývalé manželky Steffie. A lodní doktor Horst Schroder stále váhá, zda má požádat Ellen o ruku. 04.12. 20:00 04.12. 21:55
Mořský vlkPo ztroskotání parníku se Humphrey ocitl na palubě lodi obávaného kapitána Wolfa Larssena. Poprvé v životě musí tvrdě pracovat a vydobýt si místo v prostředí, kde vládne jen právo silnějšího. Německo-kanadská dobrodružná minisérie (2009). Hrají S. Koch, S. C. Moore, T. Roth, N. Campbell, A. Jackson, T. Schenke a další. Režie M. Barker (86 min) (Premiéra) Intelektuál a literární kritik Humphrey van Weyden se při ztroskotání parníku dostává na palubu Přízraku. Loď vede despotický, krutý a obávaný kapitán Wolf Larssen, který vládne posádce tvrdou rukou. Kapitán nehodlá zachráněného Humphreyho vyložit v nejbližším přístavu. Namísto toho si ho chce ponechat jako dalšího člena posádky. Humphrey musí poprvé v životě tvrdě pracovat a vydobýt si v prostředí, kde vládne jen právo silnějšího, důstojné postavení. Předlohou filmu je stejnojmenný slavný román Jacka Londona. 04.12. 21:55 04.12. 23:55
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 04.12.20180

ČT - 04.12.2018

Televizni program na 04.12.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.12. 01:45 04.12. 02:14
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.12. 02:14 04.12. 02:41
Týden v regionechPrvního prosince 1941 odjel z pátého nástupiště brněnského hlavního nádraží první transport židovských obyvatel z Brna do koncentračního tábora v Terezíně. Následovalo dalších dvanáct. Z Brna poslali Němci Žánr: zprávy, aktuální publicistika; do Terezína přes devět tisíc Židů, vrátilo se jich necelých sedm stovek. Štěstí měla i Doris Grozdanovičová.|16:9| 04.12. 01:45 04.12. 02:11
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 04.12. 05:30 04.12. 05:59
Studio 6Francouzi v ulicích. Takzvané hnutí žlutých vest už dva týdny organizuje velké protestní demonstrace |proti chystanému zvýšení daně z pohonných hmot.|Teď se ale nepokoje přesunuly do oblasti boje proti růstu životních Žánr: zpravodajský magazín; výdajů obecně.|Podaří se prezidentu Macronovi situaci zklidnit?|Víc ve Studiu 6 v 7:35 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 04.12. 05:59 04.12. 09:00
To je vražda, napsala IX, Vítr ve věži, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Walter Žánr: detektivka / krimi / thriler; Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 04.12. 09:00 04.12. 09:47
Dynastie Nováků, RozchodJak koupě kožichu v létě způsobila rodinný skandál. Komediální televizní seriál o jedné železničářské rodině (1982). Hrají: R. Brzobohatý, J. Kemr, J. Hanzlík, H. Maciuchová, O. Kaiser, Žánr: film / dramatický pořad; K. Macháčková, O. Vízner, I. Janžurová, P. Nárožný, T. Medvecká, F. Filipovský, Č. Řanda, O. Velen, M. Zoubková, M. Musil a další. Scénář F. Vlček a V. P. Borovička. Kamera S. Rašilov. Režie I. Novák.|HDTV|Zvukový popis|Na otcovu oslavu nedorazil zeť Emil (O. Vízner), a tak si ho šla Lída (H. Maciuchová) vyzvednout do práce. Našla ho tam s jeho kolegyní Helenou (I. Janžurová) a kožichem, na který jí muž ten den nechtěl dát peníze. Na vysvětlení nepočkala a vrátila se do lůna rodiny. Jak asi dopadne manželská roztržka? Složitost situace se snaží vyřešit celá rodina a přinutí Lídu učinit první krok ke smíření. Lída jde domů, jenže tam se dočká nového překvapení... 04.12. 09:47 04.12. 10:38
My všichni školou povinní, Zvonění na časy, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v závěru pamětnického seriálu o učitelích, Žánr: film / dramatický pořad; žácích a rodičích (1984). Dále hrají: J. Šulcová, J. Bartoška, M. Šimáček, Z. Honzík, J. Preissová, J. Hanzlík, J. Janatová, M. Krb, V. Brabec, J. Obermaierová, K. Augusta, M. Kudláčková, V. Galatíková, D. Medřická, G. Vránová, P. Kostka, J. Vinklář, Z. Hadrbolcová, B. Bohdanová a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Učitelka Hajská (G. Vránová) je stále v pracovní neschopnosti, stýská se jí po škole a chce si s někým popovídat. Navštíví učitelku Zmatlíkovou (D. Medřická), kde je ale i malý Jirka Oliva (M. Šimáček). Ten jí bude navždy připomínat její zhroucení... Jitka (J. Janatová) s Lubošem (Z. Honzík) si na horách vše vysvětlí, snaží se urovnat i svůj vztah s Barčou (M. Kudláčková). Marně. Ve škole probíhají pohovory s rodiči, kteří jsou informováni, zda škola jejich dětem dá či nedá doporučení na střední školu či učební obor. Alice Povejšová (J. Preissová) se ohrazuje proti tomu, že škola nedala Jitce doporučení na konzervatoř. Nakonec se ale ukáže, že sama Jitka (J. Janatová) se po rozhovoru s otcem (J. Hanzlík) rozhodla jinak. Jindra Jokl (M. Krb) odchází na internát v Mostě. Joklová (J. Bohdalová) vyčte bývalému muži (V. Brabec), že se nedostavil k pohovorům do školy a že už se s dětmi nestýká. Učitelka Hajská si prosadila, že Alena (M. Kvasničková) půjde na gymnázium. Do školy se přišel také podívat učitel Lamač (J. Sovák), který se souhlasem své ženy (B. Bohdanová) nabídl Michalovi (M. Vladyka) svůj byt ve městě, a rozhodl se definitivně žít na venkově. Jenom Barča, jak se zdá, je nešťastná. Ale místo ztraceného kamarádství s Jitkou pro ni možná začíná jiné přátelství... 04.12. 10:38 04.12. 11:38
Černé ovceSOCIÁLNÍ BYDLENÍ - Samoživitelce s dcerou hrozí, že přijde o domov. Obec se rozhodla ženě neprodloužit nájem. Žádný důvod neuvedla. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 04.12. 11:38 04.12. 11:52
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 04.12. 11:52 04.12. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 04.12. 12:00 04.12. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.12. 12:20 04.12. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 04.12. 12:30 04.12. 14:00
RytířVladimír Ráž a Jana Preissová v komorním příběhu z období těsně před heydrichiádou. Scénář napsal Z. Mahler, jehož nedožité devadesáté narozeniny si právě připomínáme (1975). Dále hrají: E. Cupák, V. Preiss, Žánr: klasické drama / historický film; J. Klem, J. Dítětová, J. Přeučil a další. Kamera A. Nožička. Režie M. Poledňáková.|4:3|Příběh se odehrává v několika posledních týdnech před heydrichiádou. Klade si odvěkou otázku po smyslu života a smrti. Průsečíkem stupňovaného napětí je domov spisovatele a jeho dcery. Sebeobětavý čin člověka, jenž se nemůže zpronevěřit svému přesvědčení a charakteru, je protestem proti zvůli, násilí a hrůzám fašismu. Televizní film natočila v roce 1975 režisérka M. Poledňáková podle scénáře Z. Mahlera, jehož nedožité 90. narozeniny si právě připomínáme (*7. 12. 1928 - +17. 3. 2018). 04.12. 14:00 04.12. 15:10
VšechnopártyZábavná talkshow Karla Šípa, tentokrát na téma "Svět opery". Pořad uvádíme k výročí narození Zdeňka Mahlera (2006). Režie V. Polesný. Žánr: talk show;Populární talkshow Karla Šípa se dnes věnuje světu opery. Jeden z hlavních hostů tohoto dílu, dr. Zdeněk Mahler, hovoří nejen o odkazu Emy Destinnové v současné kultuře. Mahler byl pedagog, spisovatel, scenárista, publicista a muzikolog. Účastnil se tvorby zahraničních filmů, např. Amadea a Dynastie Straussů. Následně tvořil i pro televizi, kde vznikl triptych o Masarykovi, Antonínu Dvořákovi v Americe a Alfonsu Muchovi. Podle jeho námětů vznikly filmy Svatba jako řemen, Božská Ema, Lidice. Od 90. let se věnoval především hudební tematice. Letos by oslavil devadesáté narozeniny. |Dalšími hosty jsou operní pěvci Eva Urbanová a Luděk Vele, který s humorem a nadhledem dnešní operní téma uzavře. 04.12. 15:10 04.12. 15:50
To je vražda, napsala IX, Tajný archiv, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Anthony Žánr: detektivka / krimi / thriler; Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 04.12. 15:50 04.12. 16:40
Cestománie, Martinik a Guadeloupe - Žhavé Malé AntilyCo spojuje dva ostrovy v Karibiku: průzračné moře, krásné dívky, záplava květin a divoké rytmy. Každý z nich má však i svou jedinečnou a překvapivou tvář (2001). Scénář a Žánr: turistika, cestování; režie D. Trančík.|4:3|Zvukový popis|Jen několik hodin cestou lodí leží od sebe dva ostrovy, které spojuje všechno, co má pravý Karibik mít: krásné ženy, průzračné moře, pravý rum, záplavu květin a ovoce, vášnivé rytmy. Režisér Dušan Trančík však zapátral i hlouběji ve vnitrozemí a natočil místa, jež si každý hned s exotickým rájem nespojí. Například činnou sopku, která by mohla v okamžiku smést vše živé, nebo místní hřbitovy v neopakovatelné atmosféře karibských Dušiček. Vypravil se i na místo, kde tak rád ještě před svým tahitským obdobím pobýval malíř Gauguin. A také k domu první Napoleonovy ženy, kterou však nikdo na ostrově neměl rád. 04.12. 16:40 04.12. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.12. 17:15 04.12. 17:40
Černé ovceTEST - Lososi - Jaké jsou rozdíly mezi prodávanými zmrazenými lososovými filety? Test absolvovalo deset vzorků. CESTA - Manželé dostali stavební povolení ke stavbě domu. Pak o něj zase přišli. Soused totiž podal námitku Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; kvůli úzké příjezdové cestě.|HDTV| 04.12. 17:40 04.12. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.12. 18:00 04.12. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.12. 18:25 04.12. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 04.12. 18:55 04.12. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.12. 19:00 04.12. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 04.12. 19:50 04.12. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 04.12. 20:00 04.12. 20:05
Doktor Martin 2, V kurníkuMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou povahou ale Žánr: komedie / sitcom; přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, R. Mikluš, T. Měcháček, J. Štěpánková, V. Cibulková, M. Steinmasslová, I. Janžurová, J. Pecha, Z. Norisová, M. Pechlát a další. Scénář T. Končinský a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Martin se v Praze setkává se svým známým a bývalým kolegou, který vede výběrové řízení na pozici chirurga. O Martina stojí, ale je bezpodmínečně nutné, aby překonal svou fobii z krve. Martin se proto rozhodne překonat sám sebe a využít kontaktu od Edity (V. Cibulková) k návštěvě terapeutického sezení u odborníka. Při zpáteční cestě vlakem je Martin svědkem úmrtí pana Sekyrky (J. Pecha), jeho pacienta z Protějova. Smrtí to ale nekončí, alespoň ne pro paní Sekyrkovou (I. Janžurová), která svého manžela stále vidí vedle sebe a komunikuje s ním, jako by se nic nestalo. Je za jejím stavem nějaký medicínský problém, nebo jsou snad vidiny paní Sekyrkové skutečné? Problém, a poměrně velký, má taky Marie (J. Štěpánková). Po návštěvě školní exkurze vedené Lídou zavřela na své farmě drzého a nevychovaného Adama Vlka (O. Juchelka) do kurníku. Ten následně dostal záchvat a Vlkovi ji teď chtějí žalovat. Jedinou nadějí je pro ni Martin, který má možnost zjistit pravou příčinu chlapcových obtíží, ale ani on si na začátku není jistý, zda zdravotní problém chlapce opravdu nezpůsobila Marie. 04.12. 20:05 04.12. 21:01
Já, Mattoni, Lokomotiva vládního radyKaždá bilance má svůj konec. Závěrečný díl původního historického seriálu (2016). Hrají: A. Švehlík, T. Medvecká, J. Plodková, J. Vondráček, J. Španbauer, T. Hofová, M. Hanuš, J. Žánr: romantický; Boková, M. Dalecký, O. Malý, J. Budař, J. Polášek a další. Scénář P. Zikmund. Kamera M. Štěpánek. Režie M. Najbrt.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Vzpomínky, které vládní rada Mattoni (A. Švehlík) sepisuje, se zvolna chýlí ke konci. Blíží se k přítomnosti, a ta není nijak veselá. Boj o železnici nevede k úspěchu, a nekončí ani snaha vládního rady udržet osud dcery Alberty (J. Plodková) ve vlastních rukou. To první ukončí zázrak. Snad poslední v Mattoniho osudu, kde o zázraky, stejně jako o rány a bolest, nebyla nouze. Potíže s dcerou sice skončí, ale způsobem, který jemu samému nastaví nepříjemné, možná i pravdivé zrcadlo. Ale smrt nakonec vše napraví, to dobré i zlé. Jde jen o to, zda zbude vzpomínka. Nemusí být napsaná, stačí ta živá, která nemizí... 04.12. 21:01 04.12. 22:00
Výsledky losování Šťastných 10 a EuromilionyŽánr: kviz / soutěž; HDTV 04.12. 22:00 04.12. 22:04
Mladý papežPůsobivý seriál italského režiséra Paola Sorrentina vypráví kontroverzní příběh o nejmladším papeži v historii římskokatolické církve (2016). Hrají: J. Law, D. Keatonová, J. Cromwell, Žánr: klasické drama / historický film; S. Orlando, S. Shepherd, J. Cámara a další. Režie Paolo Sorrentino.|HDTV|2 jazykové verze|Papež rozmlouvá se svým duchovním otcem Spencerem. Ten mu vyčítá chyby, kterých se během svého pontifikátu dopustil. Papež sice zavedl pravdivé koncepty, ve výsledku ovšem vytváří přehnaně rigidní systém. Mezitím v New Yorku shromažďuje kardinál Guttierrez svědectví a důkazy proti tamějšímu arcibiskupovi Kurtwellovi. Ten je podezřelý ze závažného zneužití svého mocenského postavení a čelí závažným obviněním. Vyšetřování ovšem probíhá bezúspěšně a zdá se, že se arcibiskupovi nepodaří vinu
Autor:
Prima - 04.12.20180

Prima - 04.12.2018

Televizni program na 04.12.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře Rexe XIV (2) -ST -W -HDPrezident ragbyového mužstva je nalezen mrtvý. Vyšetřování dovede komisaře Terzaniho až k podplácení zápasů... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 04.12. 01:35 04.12. 02:45
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 04.12. 02:45 04.12. 03:29
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 04.12. 06:15 04.12. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 04.12. 06:30 04.12. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.12. 07:15 04.12. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.12. 08:00 04.12. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.12. 08:40 04.12. 09:15
Ohnivý kuřeTrébl svolává narychlo rodinný oběd a sděluje rodině šokující informace. Renáta se nevzdává. Veruna žije cukrářskou soutěží. Na hospodu kluků dolehl problém se šváby, který se bohužel po Jánkách rozkřikl. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad 04.12. 09:15 04.12. 10:25
Rosamunde PilcherNavázání nových lásek, obnovení starých, překvapivá odhalení dávných tajemství - to vše přináší narozeninová oslava na idylickém skotském panství... Britsko-německý romantický příběh z cyklu televizních filmů podle romanů Rosamunde Pilcherové (1998). Hrají M. Lubowski, U. Buschhornová, T. Rulandová a další. Režie D. Kehler 04.12. 10:25 04.12. 12:15
Polední zprávy 04.12. 12:15 04.12. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 04.12. 12:25 04.12. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 04.12. 13:30 04.12. 14:30
Návrat komisaře Rexe XIV (3) -ST -W -HDNový ředitel továrny na čokoládu je nalezen mrtvý ve své kanceláři. Rex hned pozná, že se otrávil čokoládou, která mu leží na stole... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 04.12. 14:30 04.12. 15:30
Návrat komisaře Rexe XIV (4) -ST -W -HDKomisař Terzani a Rex vyšetřují vraždu významného římského stavitele, který byl zastřelen během lovu... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 04.12. 15:30 04.12. 16:35
Odpolední zprávy 04.12. 16:35 04.12. 16:55
Linka 112Epizoda: Požád v domě 2.část / Staří manželé / Infarkt / Otrava houbami / Feťák na střeše 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince (Premiéra) 04.12. 16:55 04.12. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 04.12. 17:50 04.12. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.12. 18:55 04.12. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 04.12. 19:40 04.12. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 04.12. 19:55 04.12. 20:15
KrejzoviKrejzovu pořadu klesá sledovanost. Producent je přesvědčený, že jim může pomoci bulvár. Krejza ale s bulvárem není zadobře. Márty dostane nápad. Podaří se mu Krejzovi přilákat nové diváky? Michal nechá všechny v rádiu vyplnit časový snímek dne. Pája ale ten den moc práce nemá, a navíc mu to celé připadá jako blbost. Netuší, že Michal potřebuje zúžit jejich tým... Bára dostane exkluzivní zakázku, a dostane strach, že na ni nestačí. Helena poradí Ondrovi, aby na ni aplikoval metodu "kontrolovaného výbuchu". Ondra dostane za úkol se s Bárou pohádat. Kájovi má rodit čivava Princezna. Je tak hysterický, že před ním uteče i Pája a odstěhuje se k Dance. Kája je každou chvíli u Petra na kontrole a není s ním k vydržení. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 04.12. 20:15 04.12. 21:35
PoldaPřed gymnáziem našli mrtvou sedmnáctiletou studentku Dianu. Zřejmě ji někdo vystrčil z okna. Podezření ihned padne na její kamarádku Romanu, jejíž nahé fotky někdo z Dianina telefonu nahrál na internet. Ta ale tvrdí, že byla v době incidentu doma. Michal se během případu probírá z těžké kocoviny. Snaží se vypátrat majitelku červené podprsenky, kterou u sebe našel ráno. Když prý šla Táňa brzy domů, tak kdo mu zanechal takovou zářivou stopu? A jak to, ze má jeho kolega Mráz u sebe kalhotky stejné barvy? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, J. Sedláčková, E. Jeníčková, P. Tomicová, A. Kadeřávková, E. Zbranková, D. Černá, D. Krejčík, O. Kavan, Š. Fingerhutová, R. Žák, S. H. Karkoszka, sbor Prážata. Režie J. Fuit (2018) 04.12. 21:35 04.12. 22:55
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 04.12. 22:55 04.12. 23:50
Linka 112Epizoda: Požád v domě 2.část / Staří manželé / Infarkt / Otrava houbami / Feťák na střeše 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince 04.12. 23:50 05.12. 00:45

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Detektivové z HollywooduPostarší zkušený detektiv Joe a jeho mladý parťák K. C. pátrají po vrazích raperské skupiny. Joe si snaží bokem polepšit realitním makléřstvím. Calden touží po kariéře herce a vyučuje tantrickou jógu. Stopa vede k hudebnímu magnátu Sartainovi, který má bohatou kriminální minulost. Na lovu za důkazy jsou však oba detektivové stále více zdržováni svými vedlejšáky... Americký krimikomedie (2003). Hrají H. Ford, J. Hartnett, L. Olinová, K. David a další. Režie R. Shelton (Premiéra) 04.12. 20:00 04.12. 22:25
Underworld: Vzpoura LycanůNemilosrdný boj upírů a vlkodlaků pokračuje. Mladý vlkodlak Lucian se ujímá role vůdce a vydává se porazit démonického krále upírů... Americký fantasy film (2009). Hrají M. Sheen, R. Mitraová, B. Nighy a další. Režie P. Tatopoulos 04.12. 22:25 05.12. 00:25
Přestávka ve vysílání 04.12. 02:43 04.12. 06:05
TrosečníkŽivot Toma Hankse se dramaticky změní poté, co havaruje letadlo, jímž cestoval. Systémový inženýr se najednou ocitne na opuštěném ostrově bez jakýchkoli vymožeností civilizace. Začíná boj o holý život a také boj s ubíjející samotou... Americký dobrodružný film (2000). Dále hrají H. Huntová, D. A. Brooks, N. Searcy a další. Režie R. Zemeckis 04.12. 00:25 04.12. 02:43
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 04.12. 06:05 04.12. 06:35
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 04.12. 06:35 04.12. 06:45
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.12. 06:45 04.12. 08:10
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2016) 04.12. 08:10 04.12. 09:00
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2009) 04.12. 09:00 04.12. 09:55
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 04.12. 09:55 04.12. 10:55
Sexy botkyCharlie zdědil po otci rodinnou továrnu na boty. Podnik má velké problémy a nový šéf o vedení společnosti neví skoro nic. Jen málokdo by čekal, že se díky jeho náhodnému setkání s transvestitou nakonec rodinný podnik podaří zachránit... Britsko-americká komedie (2005). Hrají J. Edgerton, L. Bassettová, Ch. Ejiofor, N. Frost, J. Rooperová a další. Režie J. Jarrold 04.12. 10:55 04.12. 13:15
Žárlivá profesorkaBridgette je hvězdou školního atletického týmu, ale její známky se začnou prudce zhoršovat, a tak dostane stopku, dokud se prospěch nezlepší. S tím jí začne pomáhat nová profesorka angličtiny. Zdá se to na dobré cestě, až dokud si Bridgette neuvědomí, že profesorka je její osobou doslova posedlá... Americký thriller (2015). Hrají M. Haganová, M. R. Framptonová, B. Blissová a další. Režie B. Hayesová 04.12. 13:15 04.12. 15:00
Smím prosit?Richard Gere při své každodenní cestě z práce míjí okna tanečního studia a v nich spatří půvabnou Jennifer Lopezovou. Jednoho dne se osmělí a zapíše se do jejích kurzů. Ovládne ho kouzlo mladé lektorky, nebo propadne jiné vášni - tanci? Americká romantická komedie (2004). Dále hrají S. Sarandonová, L. A. Walterová, S. Tucci a další. Režie P. Chelsom 04.12. 15:00 04.12. 17:20
Kuře s ouškamaLudo a Anna spolu žijí už dva roky. A vztah pomalu ubíjí každodenní rutina. Vše se změní, když za Annou přijede na návštěvu její bývalý přítel a Ludo také potká jednu ze svých ex... Německá romantická komedie (2009). Hrají T. Schweiger, N. Tschirnerová, M. Schweighhöfer a další 04.12. 17:20 04.12. 20:00

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
12 opicMeredith musí po prožitém traumatu chodit k psychologovi. Zpočátku se snaží, aby se ho rychle zbavila, ale nakonec si odnáší cenné informace... Americký sci-fi seriál (2017). Hrají A. Stanford, A. Schullová, K. Acevedo a další (Premiéra) 04.12. 01:20 04.12. 02:20
VšemocnýBrian skončil v FBI, vrátil se do domu svých rodičům a pracuje jako prodejce elektroniky. Ulice New Yorku mezitím zcela zahlcuje NZT, které někdo vypustil do světa jako neřízenou střelu... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantoniová a další 04.12. 02:20 04.12. 03:15
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 04.12. 06:30 04.12. 07:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 04.12. 07:50 04.12. 09:10
Top Gear IINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické
Autor:
NOVA - 04.12.20180

NOVA - 04.12.2018

Televizni program na 04.12.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 04.12. 02:00 04.12. 05:55
Snídaně s Novou 04.12. 05:55 04.12. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.12. 08:55 04.12. 09:55
SpecialistéSpecialisté přijíždějí k brutální vraždě staršího muže. Podezřelým je agresívní a arogantní syn majitele tiskárny Vladimír Hodr, který obtěžuje své sousedy a domnívá se, že když si může dovolit platit vyhlášeného pravníka JUDr. Jiráka, tak pro něj zákony neplatí. Ačkoli jsou Specialisté přesvědčeni, že Hodr vraždu spáchal, nedaří se jim kvůli Jirákovým právnickým kličkám dostat ho do vazby. Aby mohl Hodr Vondráčka vydírat, unese jeho dceru Lenku, která se ocitá v ohrožení života. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, M. Sitta a další. Režie B. Mišík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.12. 09:55 04.12. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 04.12. 10:55 04.12. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově. 04.12. 11:45 04.12. 12:00
Polední Televizní noviny 04.12. 12:00 04.12. 12:25
Krok za krokemDana dělá přijímačky na vysokou školu, ale Cody dosáhne lepšího výsledku, a to i při opakovaném testu. Děti si bez dovolení berou Frankovo oblečení, ten proti tomu bojuje instalací alarmu do své šatní skříně. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 04.12. 12:25 04.12. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Mázl zuří kvůli Jakubovu maturitnímu fiasku, odmítá ho dál podporovat. Mladík uznává svou chybu a je připraven se odstěhovat z domova. Zasáhnout musí Lucie a promluvit Mázlovi do duše. Nora si dál uměle vyvolává zdravotní potíže, aby mohla být nablízku Otovi Kovářovi. S Fryntou nemohou přijít na kloub její diagnóze, nakonec se ale rozhodnou pro operativní řešení. Ota se mezitím snaží Noře vysvětlit, že oni dva skutečně nejsou pár. Filip kontroluje Gábininy maily, aby zabránil kontaktu s Hanákem. Ta si jeho neobvyklé chování mylně vyloží a v dobré víře ho dotlačí k tomu, aby udělal další krok v jejich vztahu. Hofman sbírá síly k návratu do aktivního života. Veronika mu pomáhá zajistit informace o chystaném tunelování bratří Švarců. Je připraven jejich plány překazit. Oni jsou ale odhodláni postarat se o to, aby jejich záměr nebyl ohrožen, i drastickými prostředky. Nové příběhy nejsledovanějšiho českého seriálu. Hrají M. Zounar, J. Kanyza, S. Nováková, F. Tomsa, P. Rychlý, M. Častvaj Plánková, M. Stránský, J. Šťastný a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.12. 12:50 04.12. 14:05
Dr. HouseŠikanované obézní šestnáctileté Natalii podstrčí spolužáci halucinogenní houby. Selhávají jí játra a v nemocnici se přidá plicní edém, později záchvaty a potíže se srdcem. Nejdřív mají podezření, že se chtěla zabít, pak se přijde na to, že hodně pila alkohol. Cuddyová zjistí, že Natalie byla tajně těhotná a trpí eklampsií. Bohužel je už pozdě, játra a srdce pacientky jsou příliš poškozené. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 04.12. 14:05 04.12. 15:05
Dr. HouseJeff má už tři roky zhoršující se chronické bolesti po celém těle, pokusí se spáchat sebevraždu, protože už je nemůže snést. Postupně se vyloučí psychosomatická bolest a možnost otravy křepelčím masem. Nové příznaky si Jeff způsobí sám, když si foukne skrz kapačku vzduch do krve. House pak napadne, že jde o bolest vyvolanou opiáty na potlačení bolesti, a všechny léky mu vysadí. Po několika hodinách mučivých bolestí to vzdává a chce ho nechat odejit domů zemřít... Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 04.12. 15:05 04.12. 15:55
Kriminálka MiamiUprostřed křižovatky havaruje s autem žena. V kufru vozu je nalezena mrtvola muže. Policie zjistí, že se jedná o pasáka z místního hotelu. Auto, které ženu ze silnice vytlačilo, si z místní půjčovny pronajal obchodník Miller... Ctvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 04.12. 15:55 04.12. 16:57
Odpolední Počasí 04.12. 16:57 04.12. 17:00
Odpolední Televizní noviny 04.12. 17:00 04.12. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 04.12. 17:25 04.12. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 04.12. 18:25 04.12. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 04.12. 19:30 04.12. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Vojta zjistí, že Inna si sbalila věci a zmizela. Navíc nikomu nebere telefon. Vojta nechápe, co se náhle mezi nimi stalo, Inna ho opustila bez vysvětlení a bez rozloučení... Policie vyslýchá Terezu a Máru ohledně případu zemřelé pacientky Pokorné. Vypadá to ale, že krom Terezy bude obviněn také Eduard, který leží po srdeční příhodě v nemocnici. Mára seznámí Sekoru se svými plány - hodlá z kamenické chirurgie udělat specializované pracoviště se skvělou pověstí. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.12. 20:20 04.12. 21:35
Víkend 04.12. 21:35 04.12. 22:35
Námořní vyšetřovací službaNa letadlové lodi je nalezen mrtvý mariňák. Palmer s Gibbsem letí vyzvednout tělo, ostatní se chystají strávit klidný den v kanceláři. Klid ale naruší zmizení námořníkovy mrtvoly. Rázem je jasné, že nemohlo jít o nešťastné umrtí. McGee a Delilah zatím připravují svatbu. Vše je velmi hektické a Delilah náhle zkolabuje. Zoufalý McGee stráví celou noc v nemocnici, aby se dozvěděl, že nevolnost jeho nastávající způsobilo těhotenství. Když se večer vsichni sejdou na McGeeho pozvání v jejich bytě, dozvědí se nejen o brzkém přírůstku do rodiny, ale také to, že se McGee a Delilah v jejich přítomnosti rozhodli vzít. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 04.12. 22:35 04.12. 23:30
Beze stopyHledanou je tentokrát 24letá Laura Richardsová, která byla za krádež v hospodě odsouzena k pěti týdnům veřejně prospěšných prací. Zmizení nahlásil Joel Kemper, její vedoucí z nemocnice, kde Laura modelovala a zdobila protézy pro válečné veterány. Kemper upozornil vyšetřovatele na Malcolma Raynera, který se okolo Laury motal a kterého se ona údajně obávala. Pátrání ukazuje, že Laura přišla Malcolmovi na nějaké podvody, ale slíbila, že ho neprozradí, když jí zfalšuje dva podpisy. Podle všeho se pokusila ukrást dvě auta z podniku svého otce, ten však odmítá, že by měla Laura s krádežemi něco společného. Americký krimi seriál (2007). Hrají E. Close, A. LaPaglia, M. Jean-Baptiste, P. Montgomery, E. Murciano a další. (skryté titulky) 04.12. 23:30 05.12. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Smrtelná nákaza(Fatal Contact: Bird Flu in America) Žádné očkování, žádná naděje a miliony ohrožených. Ptačí chřipka zmutovala. USA-Nový Zéland 2006, TV katastrofické drama. Hrají Joely Richardson, Scott Cohen, Justina Machado, Ann Cusack, David Ramsey, John Atkinson, Stacy Keach a další. Režie Richard Pearce Když se v Číně objeví nová mutace děsivého viru ptačí chřipky, vyšlou USA do oblasti epidemioložku Iris Vamackovou. Čeká ji šokující zjištění, že na účinný zásah už může být pozdě. Virem, který se po mutaci může přenášet vzduchem, se totiž nakazil americký obchodník Connelly, který se už stihl vrátit do USA a začít virus roznášet mezi přátele, kolegy i diváky školního baseballového zápasu. O týden později je mrtev a guvernér Virginie vyhlásí karanténu. O tři týdny později už Washington eviduje 150 000 obětí. Ministr zdravotnictví Collin Reed dělá, co může, aby zabránil narůstající panice. Státní úředníci jsou nuceni přiznat, že nemají vakcínu a jen omezené množství protivirových léků. Nemocných přibývá, blíží se kolaps, který se projeví nedostatkem potravin, výpadky elektřiny a nepokoji v ulicích. Objeví se první případy rabování, hromadné útěky z věznic a gangy všeho schopných ničemů. Země se ocitá na počátku občanské války a ani armáda nedokáže situaci zvládnout. Když už jdou oběti do milionů, zjistí Iris, že Francouzi vyvinuli vakcínu. Po obrovském úsilí lékařů se sice zdá, že epidemie začíná opadávat, jenže to už v odlehlé angolské vesnici virus znovu zmutoval. 04.12. 04:55 04.12. 06:15
Dr. HouseOzbrojený muž v čekárně kliniky vezme House, Třináctku a pár dalších pacientů jako rukojmí a usídlí se s nimi v kanceláři Cuddyové. Muž tvrdí, že je dlouhodobě nemocný s nediagnostikovaným onemocněním, a vyžaduje lékařskou péči od nejlepšího doktora v nemocnici pod pohrůžkou zabití některého z rukojmích. House musí na nemocných pacientech dokázat, že léky, které mu chce dát, jsou v pořádku. Houseovo odhodlání určit mužovu diagnózu ohrožuje plán týmu SWAT ukončit tuto bezvýchodnou situaci. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 04.12. 07:40 04.12. 08:40
Dr. HouseHouse a tým převezmou případ známé fitness trenérky, která zkolabuje během natáčení reklamy. Zatímco ji tým testuje na různá onemocnění, jako je cvičením způsobené astma, zneužívání steroidů, či dokonce vitamínový deficit způsobený přísnou dietou, její stav se zhoršuje. Mezitím se Třináctka začíná podílet na klinických testech léků na Huntingtonovu chorobu, které vede Foreman. Kutner vytvoří a provozuje on-line lékařskou poradnu pod Houseovým jménem a Cuddyová se dočasně nastěhuje k Houseovi do kanceláře. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 04.12. 08:40 04.12. 09:35
Násilní muži(The Violent Men) Bývalý voják Unie chce prodat ranč a se svou snoubenkou vyrazit na východ. Když je jeden z jeho pomocníků zabit, změní své rozhodnutí a dává se do boje. USA 1955, western. Hrají Glenn Ford, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Dianne Foster, Brian Keith a další. Režie Rudolph Maté Bývalý kapitán vojenské kavalerie John Parrish během válečné bitvy utrpěl střelná zranění. Když válka skončila, vrátil se na svůj domovský ranč v údolí. Chová zde dobytek a snaží se žít v míru. Když se konečně uzdraví, má v plánu ranč výhodně prodat a odjet se svou snoubenkou na východ. Jediným zájemcem je ale bezohledny majitel okolních pozemků Wilkinson, který mu za ranč nabídne směšnou částku. Parrish s návrhem nesouhlasí. Wilkinson ale chce jeho pozemek získat stůj co stůj. Poté, co se John stane svědkem bezpráví páchaného Wilkinsonovými pistolníky a vraždy jednoho ze svých chlapů, rozhodne se, že bude s ostatními farmáři bojovat za spravedlnost. 04.12. 09:35 04.12. 11:55
Mocný vládce Oz(Oz the Great and Powerful) Druhořadý kouzelník je vržen do boje o moc, který svádějí tři čarodějnice. USA 2013, fantasy. Hrají James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Zach Braff, Abigail Spencer a další. Režie Sam Raimi Oscar "Oz" Diggs je charismatický, ale nepříliš úspěšný cirkusový kouzelník. Při vystoupeních předvádí své iluzionistické triky, ale i šarm prohnaného a nemilosrdného svůdníka. Díky rozhořčené reakci manžela jedné z oklamaných žen se ocitá na útěku v horkovzdušném balónu. Balón se ale ocitne ve víru rozběsněného tornáda a přenese Oscara do pohádkové země Oz. Díky přezdívce si ho obyvatelé kouzelné říše ztotožní s vyvoleným mužem, který má podle dávného proroctví jejich zemi zachránit před úklady zlé čarodějnice. Seznámí se s laskavou kouzelnicí Theodorou a dozvídá se, že zemi kdysi vládl její otec, kterého zahubila její proradná sestra Glinda. Se svou druhou sestrou Evanorou už dlouho čekají na čaroděje, který zbaví zemi zlé čarodějnice i náletů jejích příšer. Neochotnému hrdinovi se na nebezpečnou výpravu nechce, když ale zjistí, že by se mohl stát králem a vlastníkem bájného zlatého pokladu, společně se sluhou Finleym, létající opicí a osiřelou
Autor:
0

#1862: Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové - 90 %


Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové (Usagi Yojimbo: Thieves and Spies )
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 145 až 151 série "Usagi Yojimbo" u Dark Horse. Souborně vyšlo v roce 2016 v nakladatelství Dark Horse. České vydání má 184 stran a prodává se v plné ceně za 229 Kč.
Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Stan Sakai
Kresba: Stan Sakai

Sbírka "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" je knihou, která nijak zásadně nevybočuje z toho, co Stan Sakai vytvořil. Není to komiks, u kterého byste padli na zadek, tedy především v případě, že tvorbu Stana Sakaie znáte a sérii "Usagi Yojimbo" dlouhodobě sledujete. Ale je to přesně ta kvalita, kterou od série očekáváte a nenajdete zde jediný slabý příběh. Jen zde není ani takový, který by nad všemi vynikal a který by určil, že tahle série má ještě nějaké hlavní směřování. S posledními sbírkami se zdá, že na to Stan Sakai spíše rezignoval a prostě se vyžívá v jednotlivých epizodách, kde se objevují staré oblíbené postavy, anebo se odhalují nové, neméně zajímavé, což platí i pro knihu "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové", kde se minimálně jedna nová dobrá postava skutečně ukázala.

Kniha je rozdělena na celkem pět příběhů, kdy hned ten první je nejdelší. "Zlodějka a kunoichi" je komiksem, kde se postavy vracejí, konkrétně je to tentokrát Kitsune a Chizu, s kterou jsme se docela dlouho neviděli. Jejich konfrontace je velmi zajímavá a krásně výbušná, kdy Usagi je zde jako uklidňující prvek, což velmi dobře funguje, a to na pozadí příběhu, který má historické prvky. Navíc je velmi dobře promyšlený. A ke konci i velmi akční. Ale akce je celkově v knize "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" velmi mnoho a soubojů si užijeme opravdu nadmíru. To platí i pro následující příběh "Jednoruký šermíř", kde je ta titulní postava celkem jasná podle názvu. A právě on je pro mě tou nejzajímavější novou postavou, jež se v komiksu objevila. Souboj má lehce nečekané finále, což se mi velmi zamlouvalo.

"Vzdálená hora" jed krásně ironickým příběhem, který je přesně z těch, jež vás dovedou zasáhnout. Co je to čest? A v jakém je vztahu s povrchností? Čeho bychom si skutečně měli vážit? Na tohle všechno tak trochu odpovídá povídka, jejíž konec je prostě skvělý, dokonale sedne. Pointou rozhodně nejlepší povídka v knize. Ale ani ta následující, která nese název "Smrt čajového mistra" není špatná, vůbec není špatná. Její síla není v pointě, i když i zde je, ale je v tom, jak se Usagi zachová ve chvíli, kdy se v jeho přítomnosti stane bezpráví, s nímž on sám nemohl nic udělat. Ale čin rozhodně nemůže nechat bez následků, to by mu jeho svědomí nedovolilo. Příběh je ale odlišný i z toho pohledu, že zde vystupuje nová postava, nová i ve smyslu národnosti. "Smrt čajového mistra" tak ukazuje i negativní vlivy otevírání Japonska zbytku světa. A platí to nejen pro feudální období.

"Nevěsta" je poslední komiksem ve sbírce "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" a je to příjemné uzavření. Stan Sakai zde ukazuje, jak hezky má promyšlený příběh, kdy i sice myslíte, že odhalíte velmi brzy, jak to vlastně celé bylo, ale závěrečná scéna vám ukáže, že to měl autor ještě o něco chytřeji vymyšlené. A tohle se mi na Stanovi nesmírně líbí. I když není každá kniha vyloženě dokonalá, uhrančivá, má k tomu tak blízko, až je to neuvěřitelné. Je to schopný vypravěč, schopný scenárista a skvělý kreslíř, kdy ukazuje, jak mu jsou nejen akční scény, ale i klidné scény. Nemluvě o tom, že jeho dialogy si zkrátka užíváte. I díky knize "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" je "Usagi Yojimbo" nadále jednou z nejlepších sérií, které u nás vycházejí. Jako kdyby Stan Sakai ani neměl špatné nápady.

Komiks "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" zakoupíte na stránkách obchodu Crew.

Na Comics Blogu najdete recenzi na knihy:
"Usagi Yojimbo 8: Stíny smrti"
"Usagi Yojimbo 9: Daisho"
"Usagi Yojimbo 10: Mezi životem a smrtí"
"Usagi Yojimbo 11: Roční období"
"Usagi Yojimbo 12: Ostří trav"
"Usagi Yojimbo 13: Šedé stíny"
"Usagi Yojimbo 14: Maska démona"
"Usagi Yojimbo 15: Ostří trav II - Pouť do svatyně Atsuta"
"Usagi Yojimbo 16: Bezměsíčná noc"
"Usagi Yojimbo 17: Souboj v Kitanoji"
"Usagi Yojimbo 18: Na cestách s Jotarem"
"Usagi Yojimbo 19: Otcové a synové"
"Usagi Yojimbo 20: Záblesky smrti"
"Usagi Yojimbo 21: Matka hor"
"Usagi Yojimbo 22: Příběh Tomoe"
"Usagi Yojimbo 23: Most slz"
"Usagi Yojimbo 24: Návrat Černé duše"
"Usagi Yojimbo 25: Hon na lišku"
"Usagi Yojimbo 26: Zrádci země"
"Usagi Yojimbo 27: Město zvané Peklo"
"Usagi Yojimbo 28: Červený škorpion"
"Usagi Yojimbo 29: Dvě stě sošek Jizo"
"Usagi Yojimbo: Senso"
Autor:
Tajemství skotské krve0

Tajemství skotské krve

Kapitán Ian Deveron-Gordon přijíždí na hrad Kilcarron do středního Skotska, aby sepsal dějiny rod Carronů. Nikdo ale netuší, že pravým důvodem příjezdu mladého kapitána je zcela něco jiného. V Kilcarronu totiž zemřelo několik služebných podivnou smrtí. Ian má pochybnosti, že se nejednalo o nehodu či nešťastnou náhodu, v čemž ho utvrzuje i fakt, že někteří obyvatelé Kilcarronu se mu snaží pátrání všelijak zkomplikovat. Sužuje hrad opravdu nějaké děsivé prokletí? Podaří se kapitánovi odkrýt tajemství rodu Carronů?

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 237.00 Kč

Autor:
Velcí vynálezci od A do Z0

Velcí vynálezci od A do Z

Tato kniha vypráví o neobyčejných životech vynálezců, a především o jejich mimořádných nápadech. Najdete zde vynálezy zcela zásadní a velmi důležité, ale i jiné, které jsou snad na první pohled poněkud bezvýznamné a lidé je berou jako samozřemost. Víte, kdo vymyslel dálkové ovládání, kávovar, lego, kuličkové pero, kreslené firmy, počítač, mobilní telefon, baterii, lanovku nebo kukuřičné lupínky? Zde se dočtete podrobnosti o těchto a mnoha dalších vynálezech a jejich vynálezcích.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Z předškoláka školákem

Máte pochybnosti o tom, zda je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Nevíte, jak mu pomoci s rozvojem rozumových a grafomotorických schopností a dovedností? Tato kniha je věnována nejen rodičům předškolních dětí, ale také všem, kteří s nimi pracují a věnují se jim při přípravě na jejich novou roli školáka. Kniha nejprve představuje kritéria školní zralosti předškolního dítěte a nabízí seznam otázek, na které by zralé dítě mělo znát odpovědi. Dále se zabývá tím, jaké mohou být důvody k odkladu školní docházky nebo naopak k předčasnému zaškolení. V první části knihy naleznete také ukázkové případy psychologického vyšetření dětí, u kterých byla školní zralost posuzována. Jsou zde uvedeny ukázky jejich kresebného projevu, které tak můžete porovnat s kresbami svého dítěte. Druhá část knihy přináší na 90 černobílých pracovních listů podněcujících dětskou fantazii, které vám pomohou rozvíjet dítě tak, aby bylo připravené na školu. • Umí se orientovat v prostoru? • Pozná rytmus? • Má početní představy? • Drží správně tužku? • Rozpozná, co je malé a co velké? • Zvládne odlišit figuru od pozadí? Pracovní listy můžete použít jako pomocný diagnostický nástroj – pokud si vaše dítě poradí se všemi úkoly bez problémů, je velmi pravděpodobné, že je po rozumové a grafomotorické stránce zralé a připravené na vstup do školního světa.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 259.00 Kč

Autor:
0

Alenka lékařka

Alenka má jasno! Až vyroste, bude lékařka jako její maminka. Jednou si půjčí maminčin stetoskop a začne objevovat tajemství lidského těla. Připojte se k Alence, přečtěte si její příhody a poznejte, jak dýcháme, trávíme, myslíme a pohybujeme se. Dozvíte se také, jestli jsou slyšet myšlenky a jak vzniká řeč. Knížka plná barevných ilustrací, obrázků, hádanek a doplňovaček poskytuje předškolákům a mladším školákům základní informace o lidském těle.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
Tři muži ve člunu jsou zpět0

Tři muži ve člunu jsou zpět

Lužnice jako anglická Temže z dob královny Viktorie? Téma i styl vyprávění slavného humoristického románu Jeroma Klapky Jeroma znovu ožívají. Tentokrát v jiném prostředí a s novými aktéry. Muži jsou čtyři a nemají s sebou psa, ale i jejich vodácké dobrodružství se prolíná s množstvím příběhů a vtipných situací, které s sebou život přináší. Pánská jízda může začít!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Tvoření z čajových sáčků0

Tvoření z čajových sáčků

Čajový sáček – pro někoho odpad, který skončí v koši, pro tvořivé zázrak. V nové knize z edice Šikovné ruce najdete mnoho způsobů a inspirací, jak s tímto úžasným materiálem pracovat. Návody jsou přehledně zpracovány a popsány krok za krokem. Kromě techniky Tea Bag Folding se v knize seznámíte i s technikami jako jsou origami, kusudama nebo iris folding. S drobnými úpravami je lze využít při práci se všemi věkovými skupinami. Vzhledem k množství druhů čajových sáčků je toto tvoření téměř nekonečné…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Anatomie v přehledech a schématech0

Anatomie v přehledech a schématech

Cévy, nervy a svaly pro zkoušku i praxi ve zjednodušeném přehledu anatomie na 60 barevných obrázcích a ve 20 tabulkách. Krátké konzistentní texty a tabulky, přehledné schematické barevné obrázky. To, co si mnoho studentů připravuje samo, za vás udělali světoznámí autoři. Profesionálně a bez chyb. Tato publikace vám ušetří čas tolik potřebný ke studiu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
To dáme, dědo!0

To dáme, dědo!

Ať děláte s dědou cokoliv, nikdy to není zlobení. Tohle jsou moje neuvěřitelné příhody s bláznivým dědou! Ty si nesmíte nechat ujít! Děda se řídí heslem, že dítě má vyzkoušet všechno co nejdřív, aby se mohlo zdárně rozvíjet. Tak jsme se s dědou vydali raketou ke Slunci, podruhé děda řešil, trochu podivně, můj problém ve škole – nechal mě pokousat. A potřetí, to jsem lítal. Nevěříte? Uvěříte, až poznáte mého nejbáječnějšího dědu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 152.00 Kč

Autor:
Vyrobte si kouzelná zvířátka0

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Kniha je sbírkou tvůrčích nápadů a výtvarných technik, kterými můžete děti provést, vysvětlit jim jednotlivé postupy a pomoci jim s těžšími částmi návodů. Vytvoříte si společné chvíle plné tvůrčího nadšení a vzpomínek v podobě postaviček těch nejpodivnějších tvorů. Podívej, stále tu mám toho nosorožce s křivýma nohama, kterého jsme lepili, když pršelo, pamatuješ? Děti někdy vyrostou rychleji, než jsme čekali, a máme pocit, že jakékoli množství společně stráveného času nám nikdy nestačí. Chceme tu být pro ně, chránit je a vytvářet krásné společné chvíle, které se pro ně stanou cennými vzpomínkami. Pomáháme dětem objevovat jejich tvořivost – naučíme je přišít knoflík, věnujeme jim první „dospělácké nůžky“, nakreslíme jim dinosaury a skřítky na přání, a jen kvůli nim si nasadíme na hlavu nemožnou papírovou čepici. Krátké legendy o jednotlivých tvorech pomáhají dětem rozvíjet jejich fantazii a vedou je k vytváření vlastních příběhů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Školnice Valerie se ujímá vedení0

Školnice Valerie se ujímá vedení

Tajemná kráska s netopýřím tetováním proměnila nudnou a smutnou Pátou základní školu k nepoznání. Něco důležitého ale ještě zbývá zařídit. Před Valerií je poslední úkol, ve kterém hlavní roli sehraje sám pan ředitel. Bez kouzla se to ale neobejde ani tentokrát. Bude to kouzlo docela sladké… Další vyprávění Zuzany Pospíšilové volně navazuje na knihy Školnice Valerie v podezření a Školnice Valerie odhalena. Opět se v něm setkáte s působivými ilustracemi úspěšné výtvarnice Zuzany Osako.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Církevní dějiny – novověk0

Církevní dějiny – novověk

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny. Publikace představuje jak politicko-církevní vývoj jednotlivých křesťanských denominací v novověku, tak utváření spirituality, liturgie, řeholního života či teologie. Nabízí potřebné informace nejen všem zájemcům o hlubší poznání církve a jejího vývoje, ale zaujme také studenty vysokoškolských společenskovědních, teologických či právních oborů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 509.00 Kč

Autor:
0

Čas vlků

Starodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků vyhraje? Ten, kterého živíme. Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný - strýc, který se vrátil z Ameriky - jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, obdivovatel nového hrdiny - Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při hledání tří zmizelých finských válečných dětí se osudově setkají Magdalena a Carl-Magnus a jejich odvaha a obětavost změní život nejen jim, ale i mnoha dalším lidem. Čas vlků je kniha o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a neuposlechnout rozkazy. I nejčernější temnotou jasně prosvítá zářivé světlo lásky a naděje. A coby symbol boje dobra se zlem čtenáře celou knihou doprovázejí tři sněhobílí vlci.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 322.00 Kč

Autor: