Denní archiv Prosinec 4, 2018

0

The Christmas Chronicles

Štědrý den se kvapem blíží a tak se do nabídky kin chystají poslední velké hity dnešní sezony. Své želízka v ohni představuje i Netflix, který koncem listopadu poslal na svojí službu novinku The Christmas Chronicles, která se podle údajů společnosti stala jedním z prvních opravdu velkých hitů na této platformě, když si ji po prvním víkendu pustilo více jak 20 milionů uživatelů po celém světě. Spíše než ale o další pokus o blockbuster se jedná o vánočně laděný příběh, který servíruje modernější pojetí Santy Clause, kterého si v tomto snímku zahrál Kurt Russell. Pokud si tedy chcete navodit vánoční atmosféru a tahle novinka vás doposud míjela, je čas to napravit. 

Kate (Darby Camp) má těsně před vánoci problém. Je to necelý rok od doby, kdy jí zemřel otec a celá její rodina jako by se nemohla dostat do vánoční nálady. Její bratr Teddy (Judah Lewis) se navíc v poslední době stýká s ne úplně vzorovými kamarády, kteří ho tahají z průšvihu do průšvihu. Když už se vše zdá být ztracené, objeví Kate na jednom ze záznamů na staré kameře, kterou vánoční radovánky natáčel její otec, ruku někoho, kdo údajně žije jen v lidské fantazii. Připraví tedy plán, jak během štědrého večera natočit Santu Clause (Kurt Russell) a dokázat všem, že skutečně existuje. Co ovšem ještě v tu dobu neví je fakt, že svými činy ohrozí vánoce nejenom pro sebe, ale také pro všechny ostatní děti po celém světě... 

Je celkem příjemné vidět, že když se chce tak to prostě jde. Po řadě průšvihů, které viděly po velkých nenaplněných ambicích Netflix jako jistou záchranu od komerčního fiaska v pokladnách kin, přichází na řadu další čistokrevně originální produkce této společnosti, která ukazuje, že i tato platforma má co nabídnout. Pod slupkou trochu těžce identifikovatelného a snadno zaměnitelného filmu (ať co se týče propagace tak samotného názvu) se totiž skrývá velice příjemná vánoční jízda, kterou si každý v náladě na něco trochu nového o letošních vánocích nesmí nechat ujít.  


Musím sice přiznat, že ne vždy film funguje úplně na výbornou a triky jsou povětšinou trochu slabší, i přesto a fakt, že The Christmas Chronicles v podstatě kromě "cool" santy nepřináší moc nového do diskuze, jsem se u téhle novinky bavil více, než jsem sám čekal. A mám takový pocit, že tenhle kousek se zařadí do výběru filmů, které si o vánocích budete rádi každoročně připomínat. Tahle záležitost v režii Claye Kaytise (debutoval dva roky zpět s Angry Birds ve filmu) se totiž nesnaží být dalším vánočním blockbusterem (alespoň ne příliš okatě), spíše se vydává cestou méně nákladné podívané, která si vás získá svým přístupem. 

Ano, je jedna věc mít v hlavní roli Kurta Russella a ne moc známých tváří k tomu ve filmu. To co je ovšem důležité je fakt, že jeho Santa je prostě fajn a baví nejenom ty malé ale i ty trochu odrostlejší díky chytrým narážkám a po celou dobu se prostě ve společnosti tohoto dědy nudit ani na moment nebudete. Emocionální linka filmu funguje, humoru je tu dostatek a vánoční atmosféra je tu v trochu nezvyklém a moderním podání, to ale díky zvolenému pojetí filmu prostě funguje, především díky obsazení.   


Pokud tedy budete ochotni trochu povolit na nárocích na příběh samotný a slevit trochu co se týče kvality digitálních triků (především scény s elfy), přichystal si pro vás Netflix jedno z největších překvapení filmového podzimu. Zábavná rodinná podívaná ve vánočním duchu, která i přes své očividné nedostatky zvládá bavit na tu hodinu a třičtvrtě více než dobře a má potenciál stát se novodobou vánoční klasikou. Pokud tak hledáte na čas předvánoční nějakou zábavu na večer, ke které na moment utéct z předvánočního shonu, pak dále hledat nemusíte. 

PS. Ta Goldie Hawn v závěru je sympatickým detailem, který potěší.   
The Christmas Chronicles je překvapivě zábavnou rodinnou podívanou do času vánočního, která stojí na skvělém Kurtu Russellovi coby "cool" Santovi. Pokud hledáte něco trochu jiného a oddechovějšího na předvánoční večery, pak dál hledat nemusíte. I přes slabší triky a nepříliš originální příběhovou stránku je tenhle kousek dostatečně zábavný na to, abyste mu jeho neduhy rádi odpustili. Pro někoho možná i nová vánoční klasika.    

The Christmas Chronicles
(12/24)
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy

USA, 2018, 104 min

Režie: Clay Kaytis
Scénář: Matt Lieberman
Kamera: Don Burgess
Hudba: Christophe Beck
Hrají: Kurt Russell, Kimberly Williams-Paisley, Goldie Hawn, Oliver Hudson, Judah Lewis, Lamorne Morris, Darby Camp, Lauren Collins, Martin Roach, Danielle Bourgon, Steven Van Zandt, Kari Wahlgren, Debra Wilson, Vella Lovell, Tony Nappo
Producenti: Michael Barnathan, Chris Columbus, David Guggenheim, Mark Radcliffe
Scénografie: Paul D. Austerberry
Kostýmy: Luis Sequeira

V nabídce Netflixu od 22.11.2018
https://www.csfd.cz/film/671260-the-christmas-chronicles/
https://www.imdb.com/title/tt2990140/


Autor:
0

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

Česká tele­vi­ze nabíd­ne na jaře řadu nových původ­ních seri­á­lů, fil­mů a mini­sé­rií. Divákům se před­sta­ví dva nové kome­di­ál­ní for­má­ty – jeden od tvůr­čí dvo­ji­ce Prušinovský – Kolečko, dru­hý od reži­sé­ra Miroslava Krobota s celým sou­bo­rem Dejvického diva­dla v hlav­ní roli. V nové sezo­ně se také uza­vře cyk­lus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce pod režií Jana Hřebejka a Viktora Tauše. Diváci se vrá­tí se do bes­kyd­ské­ho Protějova ve Strážmistru Topinkovi a Česká tele­vi­ze nabíd­ne i tři nové tele­viz­ní fil­my pod­le knih Hany Proškové s Viktorem Preissem, dru­hou řadu Rapla a desít­ku pre­mi­ér nej­no­věj­ších čes­kých fil­mů. Poprvé se před­sta­ví také nová talk show Václava Kopty.

 „Pro prv­ní polo­vi­nu příští­ho roku jsme nato­či­li sérii výji­meč­ných původ­ních pro­jek­tů, na kte­rých jsme spo­lu­pra­co­va­li s reži­sé­ry, jako je Jan Hřebejk, Jan Prušinovský, Miroslav Krobot, Viktor Tauš nebo Jan Pachl. Důraz jsme ten­to­krát klad­li na ori­gi­na­li­tu, na původ­ní čes­ké lát­ky a spe­ci­fic­ký humor, což se pro­je­ví pře­de­vším v seri­á­lech Most! a Zkáza Dejvického diva­dla. Navíc na jaře před­sta­ví­me dva původ­ní spin-offy České tele­vi­ze, tedy seri­á­ly, ve kte­rých hlav­ní roli hra­je posta­va, jež se už ve ved­lej­ší úlo­ze obje­vi­la v někte­rém z pře­de­šlých pořa­dů. Odvysíláme tak dru­hou řadu Rapla, ale i Strážmistra Topinku, což je celo­svě­to­vě prv­ní for­mát nava­zu­jí­cí na Doktora Martina,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Dalším výraz­ným rysem násle­du­jí­cí sezo­ny je zasa­ze­ní nových pro­jek­tů do reá­lií čes­kých regi­o­nů, Ústecka, Beskyd, Mostu nebo do oko­lí Olomouce.“

 

Již šes­tou spo­lu­pra­cí dvo­ji­ce Prušinovský a Kolečko je kome­di­ál­ní, osmi­díl­ný seri­ál Most!. V pro­jek­tu, kte­rý si s nad­sáz­kou bere na paškál slo­ži­tá téma­ta jako nesná­šen­li­vost a xeno­fo­bie, si hlav­ní roli zahrál Martin Hofmann. „Není moc měst, kde se snou­bí krás­ná pří­ro­da s ryze socre­a­lis­tic­kou archi­tek­tu­rou,“ říká Jan Prušinovský a k téma­tům, kte­rá seri­ál tema­ti­zu­je, dodá­vá: „Když jsem se pro­chá­zel po Mostě, tak ona raso­vá nená­vist najed­nou půso­bi­la spíš jako titu­lek z bul­vá­ru. Člověk tam potká­vá smí­še­né dvo­ji­ce, démo­ni­zo­va­ný Chanov není žád­ný slum, ale jen pár dál­ni­cí izo­lo­va­ných pane­lá­ků. Chodil jsem tam na začát­ku úpl­ně sám a nikdo mi do drž­ky nedal. Každodenní rea­li­ta je pros­tě mno­hem barev­něj­ší než repor­tá­že v tele­vi­zi.“

 

Vedení slav­né­ho Dejvického diva­dla je vysta­ve­no neče­ka­né, exis­tenč­ní zkouš­ce. Divadlo totiž nezís­ká grant, musí sehnat pení­ze na svůj pro­voz a nesle­vit při­tom ze svých umě­lec­kých ambi­cí. Tak začí­ná šes­ti­díl­ný kome­di­ál­ní seri­álZkáza Dejvického diva­dla, jehož hlav­ním a jedi­ným hrdi­nou je kolek­tiv této kul­tov­ní scé­ny. „Série má cha­rak­ter pohle­du pod poklič­ku. Velmi rádi si udě­lá­me legra­ci sami ze sebe, pro­to­že to je jed­na z mož­nos­tí, jak čelit sku­teč­né kri­zi diva­dla, oddá­lit jeho zkost­na­tě­ní a zame­zit tvor­bě z pod­sta­ty,“ říká reži­sér Miroslav Krobot a pokra­ču­je: „Z toho­to úhlu pohle­du bude humor série lehce absurd­ní, sebe­i­ro­nic­ký, neko­rekt­ní, ale niko­liv vul­gár­ní.“

Cyklus Detektivové od Nejsvětější tro­ji­ce se na jaře uza­vře posled­ní­mi dvě­ma mini­sé­ri­e­mi. Variaci na erbe­nov­ský motiv s názvem Vodník nato­čil pod­le scé­ná­ře Petra Jarchovského a auto­ra kniž­ní před­lo­hy Michala Sýkory reži­sér Viktor Tauš. „Vodník je kla­sic­ká inves­ti­ga­tiv­ní detek­tiv­ka opí­ra­jí­cí se o míst­ní horo­ro­vou legen­du – Vodníka Karla Jaromíra Erbena,“ vysvět­lu­je Viktor Tauš a dodá­vá: „Pro mě je však pře­de­vším stu­dií toho, co s člo­vě­kem udě­lá kon­fron­ta­ce se zlem, kte­ré není pojme­no­vá­no a objas­ně­no.“ Posledním pří­pa­dem Marie Výrové v podá­ní Kláry Melíškové budou Živé ter­če v režii Jana Hřebejka. „Specifické na celém cyk­lu je, že kaž­dý pří­pad je tak troš­ku jiný žánr a pode­pi­su­je se na něm i odliš­ný pří­stup reži­sé­ra. Zároveň se v kaž­dé mini­sé­rii kla­de důraz na jiné posta­vy. V Živých ter­čích jsem se zamě­řil pře­váž­ně na osu­dy obě­tí a pode­zře­lých,“ dopl­ňu­je Jan Hřebejk. Adaptací lite­rár­ní před­lo­hy jsou také tři nové fil­my pod­le detek­ti­vek Hany Proškové – Případ dvou sester, Případ dvou bás­ní­ků a Případ dvou man­že­lek s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem v hlav­ních rolích. „Detektivky od Proškové jsou pri­már­ně psy­cho­lo­gic­ké pří­běhy s kri­mi­nál­ní záplet­kou. V cen­t­ru její pozor­nos­ti jsou lid­ské bytos­ti, niko­liv akce. Vypráví vzta­ho­vé slo­ži­tos­ti a pro­ple­ten­ce mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi, zají­má ji, jak lidé mys­lí, cítí a jed­na­jí za urči­tých okol­nos­tí,“ vysvět­lu­je reži­sér­ka Lucie Bělohradská.

Z Krušných hor na Ústecko se pře­su­ne major Kuneš v podá­ní Hynka Čermáka ve dru­hé sérii oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu Rapl. „Měli jsme chuť a vůli udě­lat dru­hou řadu, pro­to­že nám při­šlo, že s posta­va­mi se dá ješ­tě pra­co­vat,“ uvá­dí reži­sér a sce­náris­ta Jan Pachl a dodá­vá: „Jak už ty posta­vy ale zná­me, tak jsme si dovo­li­li více pra­co­vat s jejich cha­rak­te­ry a dru­hou řadu jsme posta­vi­li na humor­něj­ších situ­a­cích. Prostě se seri­ál nebe­re tolik váž­ně, má odstup a nad­hled.“ Naopak Strážmistr Topinka, divá­kům zná­mý ze seri­á­lu Doktor Martin, zůstá­vá stá­le na svém mís­tě, v bes­kyd­ském Protějově a ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu bude objas­ňo­vat nej­růz­něj­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. „Natáčeli jsme ve stej­ném pro­stře­dí, ale troš­ku se změ­nil žánr. Nyní v kaž­dém díle řeší­me něja­kou ves­nic­kou detek­tiv­ní záplet­ku. Takže se tem­po tro­chu zrych­li­lo,“ vysvět­lu­je reži­sér Petr Zahrádka a uza­ví­rá: „Topinkův cha­rak­ter se roz­ví­jí, stá­vá se mno­hem plas­tič­těj­ší.“ Vedle před­sta­vi­te­le Topinky, Roberta Mikluše, se v seri­á­lu obje­ví i posta­vy divá­kům zná­mé už z Doktora Martina – Miroslav Donutil, Gabriela Marcinková, nebo Norbert Lichý, ale také nové posta­vy v podá­ní Jiřího Bartošky, Veroniky Freimanové, nebo Jenovéfy Bokové.

Další novin­kou bude pra­vi­del­ná talk show Václava Kopty Kopta Show, kam si herec a mode­rá­tor bude zvát vždy tři zná­mé osob­nos­ti, na něž spo­lu se svým „detek­tiv­ním týmem“ vypá­t­rá něja­ké pro­po­je­ní, o němž ani sami hos­té nema­jí tuše­ní.

Jarní vysí­la­cí sché­ma České tele­vi­ze nabíd­ne cel­kem deset pre­mi­ér nej­no­věj­ších fil­mů – sní­mek Jan Palach reži­sé­ra Roberta Sedláčka pod­le scé­ná­ře Evy Kantůrkové, Hmyz slav­né­ho čes­ké­ho surre­a­lis­ty Jana Švankmajera, horo­ro­vě ladě­ný milost­ný pří­běh Ondřeje Havelky Hastrman s Karlem Dobrým, ani­mo­va­ný sci-fi muzi­kál Lajka Aurela Klimta, tragi­ko­mic­kou road movie s Jiřím Menzelem Tlumočník, slo­ven­ský thriller Čiara reži­sé­ra Petera Bebjaka, dra­ma Na krát­ko8 hlav šílen­ství s Anetou Langerovou, film z pro­stře­dí urban par­kou­ru Ani ve snu!. Z kin zpát­ky na tele­viz­ní obra­zov­ku se vrá­tí Miroslav Donutil ve fil­mu Doktor Martin – Záhada v Beskydech.

Autor:
0

Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode

Ve vel­ko­fil­mu Jan Žižka se to doslo­va hemží svě­to­vě uzná­va­ný­mi herec­ký­mi osob­nost­mi. Producent a reži­sér Petr Jákl pro­zra­dil, komu byla svě­ře­na role krá­le Zikmunda, pře­zdí­va­né­ho „liš­ka ryša­vá“. Postavy se s nad­še­ním ujal brit­ský cha­risma­tic­ký herec Matthew Goode, kte­ré­ho může­te znát napří­klad z fil­mu Woodyho Allena Match Point – Hra osu­du.

„V Čechách jsem  byl napo­sle­dy před 15 lety, natá­čel jsem v roce 2003 v Praze. A musím říct, že se to tady za tu dobu tak změ­ni­lo! Samozřejmě k lep­ší­mu. Moc se mi tady líbí,“ svě­řil se Matthew během natá­če­ní na hra­dě Zvíkov. „Tohle je asi moje nej­ob­lí­be­něj­ší mís­to ze všech, kde jsme natá­če­li,“ dodal hrdi­na seri­á­lů Panství Downton, The Crown nebo Čas čaro­děj­nic.

20181110-IMG_9097 Matthew Goode se během své­ho dvou­tý­den­ní­ho pra­cov­ní­ho poby­tu v Čechách setkal s něko­li­ka hvězd­ný­mi kole­gy. „Nejvíc scén jsem měl s Tilem Schweigerem, kte­ré­ho jsem před­tím moc neznal, ale je to napros­to úžas­ný člo­věk. A taky s Michaelem Cainem, což je pro mě iko­na a natá­čet s ním bylo něco, co si budu pama­to­vat navždyc­ky,“ dodal nad­še­ně.

Skvělý pocit má prý Matthew i ze scé­ná­ře. „Příběh o Janu Žižkovi je skvě­lý, je neu­vě­ři­tel­né, čeho ten člo­věk dosá­hl, že to byl nikdy nepo­ra­že­ný voje­vůd­ce, navíc když při­šel o oči a byl v pod­sta­tě sle­pý ... Je to str­hu­jí­cí pří­běh ze stře­do­vě­ku, z doby plné válek, a on byl vel­mi inspi­ra­tiv­ní posta­va,“ vysvět­lil herec, kte­rý neo­po­mněl pochvá­lit také prá­ci reži­sé­ra Petra Jákla a dán­ské­ho kame­ra­ma­na Jaspera Toffnera.

„Štáb byl taky skvě­lý, loka­ce nád­her­né, navíc jsem hrál dare­bá­ka, před kame­rou jsem byl s Tilem a Michaelem ...Takže já odjíž­dím domů napros­to šťast­ný,“ uza­vřel své poví­dá­ní Matthew.

Film Jan Žižka se bude točit ješ­tě něko­lik dní a po nároč­ných post­pro­dukč­ních pra­cích by měl při­jít do kin v roce 2020.

 …

Autor:
13.12.2018 20:40 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Audiowalk: F.A.U.S.T. Corporation“0

13.12.2018 20:40 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Audiowalk: F.A.U.S.T. Corporation“

Prožijte mimořádný program v režii společnosti F.A.U.S.T. Corporation, která se zaměřuje na rozvoj lidského potenciálu a vyplňovaní mezer v čase. Zažijte svou jedinečnost uprostřed davu a rozhodněte se přečkat nekonečně dlouhou pauzu s naší firmou! Ve F.A.U.S.T. Corporation nám jde hlavně o vás, nebojíme se váš obyčejný svět změnit ve svět magický, a to za pouhých 15 minut! F.A.U.S.T. Corporation je zvuková procházka podobná formátu audio-guide. Dostanete přehrávač – stisknete tlačítko – a jdete. Slyšíte hlas, který vám dává pokyny, povídá si s vámi, vypráví vám a provádí vás prostorem. Vše se odehrává ve foyer a na chodbách Stavovského divadla. Ideální pro ty, kteří touží zažít krátké, ale intenzivní setkání mezi dvěma půlkami náročné inscenace. Díky spojení tradičních a nových technologií vzniká virtuální realita nejen pro vaše uši. Místo chlebíčku o pauze obdarujte sebe, ale i své blízké unikátním zážitkem. Nebudete litovat! Společnost F.A.U.S.T. Corporation se na vás těší! Pro diváky 18+ Tento program vznikl ve spolupráci F.A.U.S.T. corporation, režisérky Petry Tejnorové, dramaturgyně Marty Ljubkové a skladatele Michala Cába. Za podpory Mecenášského klubu ND.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie LarsonSamuel L. Jackson a Jude Law a pří­běh bude umís­těn do 80. let, kdy Nick Fury Phil Coulson tepr­ve začí­na­li v F.B.I.…

Autor:
0

#1862: Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové - 90 %


Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové (Usagi Yojimbo: Thieves and Spies )
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 145 až 151 série "Usagi Yojimbo" u Dark Horse. Souborně vyšlo v roce 2016 v nakladatelství Dark Horse. České vydání má 184 stran a prodává se v plné ceně za 229 Kč.
Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Stan Sakai
Kresba: Stan Sakai

Sbírka "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" je knihou, která nijak zásadně nevybočuje z toho, co Stan Sakai vytvořil. Není to komiks, u kterého byste padli na zadek, tedy především v případě, že tvorbu Stana Sakaie znáte a sérii "Usagi Yojimbo" dlouhodobě sledujete. Ale je to přesně ta kvalita, kterou od série očekáváte a nenajdete zde jediný slabý příběh. Jen zde není ani takový, který by nad všemi vynikal a který by určil, že tahle série má ještě nějaké hlavní směřování. S posledními sbírkami se zdá, že na to Stan Sakai spíše rezignoval a prostě se vyžívá v jednotlivých epizodách, kde se objevují staré oblíbené postavy, anebo se odhalují nové, neméně zajímavé, což platí i pro knihu "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové", kde se minimálně jedna nová dobrá postava skutečně ukázala.

Kniha je rozdělena na celkem pět příběhů, kdy hned ten první je nejdelší. "Zlodějka a kunoichi" je komiksem, kde se postavy vracejí, konkrétně je to tentokrát Kitsune a Chizu, s kterou jsme se docela dlouho neviděli. Jejich konfrontace je velmi zajímavá a krásně výbušná, kdy Usagi je zde jako uklidňující prvek, což velmi dobře funguje, a to na pozadí příběhu, který má historické prvky. Navíc je velmi dobře promyšlený. A ke konci i velmi akční. Ale akce je celkově v knize "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" velmi mnoho a soubojů si užijeme opravdu nadmíru. To platí i pro následující příběh "Jednoruký šermíř", kde je ta titulní postava celkem jasná podle názvu. A právě on je pro mě tou nejzajímavější novou postavou, jež se v komiksu objevila. Souboj má lehce nečekané finále, což se mi velmi zamlouvalo.

"Vzdálená hora" jed krásně ironickým příběhem, který je přesně z těch, jež vás dovedou zasáhnout. Co je to čest? A v jakém je vztahu s povrchností? Čeho bychom si skutečně měli vážit? Na tohle všechno tak trochu odpovídá povídka, jejíž konec je prostě skvělý, dokonale sedne. Pointou rozhodně nejlepší povídka v knize. Ale ani ta následující, která nese název "Smrt čajového mistra" není špatná, vůbec není špatná. Její síla není v pointě, i když i zde je, ale je v tom, jak se Usagi zachová ve chvíli, kdy se v jeho přítomnosti stane bezpráví, s nímž on sám nemohl nic udělat. Ale čin rozhodně nemůže nechat bez následků, to by mu jeho svědomí nedovolilo. Příběh je ale odlišný i z toho pohledu, že zde vystupuje nová postava, nová i ve smyslu národnosti. "Smrt čajového mistra" tak ukazuje i negativní vlivy otevírání Japonska zbytku světa. A platí to nejen pro feudální období.

"Nevěsta" je poslední komiksem ve sbírce "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" a je to příjemné uzavření. Stan Sakai zde ukazuje, jak hezky má promyšlený příběh, kdy i sice myslíte, že odhalíte velmi brzy, jak to vlastně celé bylo, ale závěrečná scéna vám ukáže, že to měl autor ještě o něco chytřeji vymyšlené. A tohle se mi na Stanovi nesmírně líbí. I když není každá kniha vyloženě dokonalá, uhrančivá, má k tomu tak blízko, až je to neuvěřitelné. Je to schopný vypravěč, schopný scenárista a skvělý kreslíř, kdy ukazuje, jak mu jsou nejen akční scény, ale i klidné scény. Nemluvě o tom, že jeho dialogy si zkrátka užíváte. I díky knize "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" je "Usagi Yojimbo" nadále jednou z nejlepších sérií, které u nás vycházejí. Jako kdyby Stan Sakai ani neměl špatné nápady.

Komiks "Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové" zakoupíte na stránkách obchodu Crew.

Na Comics Blogu najdete recenzi na knihy:
"Usagi Yojimbo 8: Stíny smrti"
"Usagi Yojimbo 9: Daisho"
"Usagi Yojimbo 10: Mezi životem a smrtí"
"Usagi Yojimbo 11: Roční období"
"Usagi Yojimbo 12: Ostří trav"
"Usagi Yojimbo 13: Šedé stíny"
"Usagi Yojimbo 14: Maska démona"
"Usagi Yojimbo 15: Ostří trav II - Pouť do svatyně Atsuta"
"Usagi Yojimbo 16: Bezměsíčná noc"
"Usagi Yojimbo 17: Souboj v Kitanoji"
"Usagi Yojimbo 18: Na cestách s Jotarem"
"Usagi Yojimbo 19: Otcové a synové"
"Usagi Yojimbo 20: Záblesky smrti"
"Usagi Yojimbo 21: Matka hor"
"Usagi Yojimbo 22: Příběh Tomoe"
"Usagi Yojimbo 23: Most slz"
"Usagi Yojimbo 24: Návrat Černé duše"
"Usagi Yojimbo 25: Hon na lišku"
"Usagi Yojimbo 26: Zrádci země"
"Usagi Yojimbo 27: Město zvané Peklo"
"Usagi Yojimbo 28: Červený škorpion"
"Usagi Yojimbo 29: Dvě stě sošek Jizo"
"Usagi Yojimbo: Senso"
Autor:
Tajemství skotské krve0

Tajemství skotské krve

Kapitán Ian Deveron-Gordon přijíždí na hrad Kilcarron do středního Skotska, aby sepsal dějiny rod Carronů. Nikdo ale netuší, že pravým důvodem příjezdu mladého kapitána je zcela něco jiného. V Kilcarronu totiž zemřelo několik služebných podivnou smrtí. Ian má pochybnosti, že se nejednalo o nehodu či nešťastnou náhodu, v čemž ho utvrzuje i fakt, že někteří obyvatelé Kilcarronu se mu snaží pátrání všelijak zkomplikovat. Sužuje hrad opravdu nějaké děsivé prokletí? Podaří se kapitánovi odkrýt tajemství rodu Carronů?

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 237.00 Kč

Autor:
Velcí vynálezci od A do Z0

Velcí vynálezci od A do Z

Tato kniha vypráví o neobyčejných životech vynálezců, a především o jejich mimořádných nápadech. Najdete zde vynálezy zcela zásadní a velmi důležité, ale i jiné, které jsou snad na první pohled poněkud bezvýznamné a lidé je berou jako samozřemost. Víte, kdo vymyslel dálkové ovládání, kávovar, lego, kuličkové pero, kreslené firmy, počítač, mobilní telefon, baterii, lanovku nebo kukuřičné lupínky? Zde se dočtete podrobnosti o těchto a mnoha dalších vynálezech a jejich vynálezcích.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Z předškoláka školákem

Máte pochybnosti o tom, zda je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Nevíte, jak mu pomoci s rozvojem rozumových a grafomotorických schopností a dovedností? Tato kniha je věnována nejen rodičům předškolních dětí, ale také všem, kteří s nimi pracují a věnují se jim při přípravě na jejich novou roli školáka. Kniha nejprve představuje kritéria školní zralosti předškolního dítěte a nabízí seznam otázek, na které by zralé dítě mělo znát odpovědi. Dále se zabývá tím, jaké mohou být důvody k odkladu školní docházky nebo naopak k předčasnému zaškolení. V první části knihy naleznete také ukázkové případy psychologického vyšetření dětí, u kterých byla školní zralost posuzována. Jsou zde uvedeny ukázky jejich kresebného projevu, které tak můžete porovnat s kresbami svého dítěte. Druhá část knihy přináší na 90 černobílých pracovních listů podněcujících dětskou fantazii, které vám pomohou rozvíjet dítě tak, aby bylo připravené na školu. • Umí se orientovat v prostoru? • Pozná rytmus? • Má početní představy? • Drží správně tužku? • Rozpozná, co je malé a co velké? • Zvládne odlišit figuru od pozadí? Pracovní listy můžete použít jako pomocný diagnostický nástroj – pokud si vaše dítě poradí se všemi úkoly bez problémů, je velmi pravděpodobné, že je po rozumové a grafomotorické stránce zralé a připravené na vstup do školního světa.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 259.00 Kč

Autor:
0

Alenka lékařka

Alenka má jasno! Až vyroste, bude lékařka jako její maminka. Jednou si půjčí maminčin stetoskop a začne objevovat tajemství lidského těla. Připojte se k Alence, přečtěte si její příhody a poznejte, jak dýcháme, trávíme, myslíme a pohybujeme se. Dozvíte se také, jestli jsou slyšet myšlenky a jak vzniká řeč. Knížka plná barevných ilustrací, obrázků, hádanek a doplňovaček poskytuje předškolákům a mladším školákům základní informace o lidském těle.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
Tři muži ve člunu jsou zpět0

Tři muži ve člunu jsou zpět

Lužnice jako anglická Temže z dob královny Viktorie? Téma i styl vyprávění slavného humoristického románu Jeroma Klapky Jeroma znovu ožívají. Tentokrát v jiném prostředí a s novými aktéry. Muži jsou čtyři a nemají s sebou psa, ale i jejich vodácké dobrodružství se prolíná s množstvím příběhů a vtipných situací, které s sebou život přináší. Pánská jízda může začít!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Tvoření z čajových sáčků0

Tvoření z čajových sáčků

Čajový sáček – pro někoho odpad, který skončí v koši, pro tvořivé zázrak. V nové knize z edice Šikovné ruce najdete mnoho způsobů a inspirací, jak s tímto úžasným materiálem pracovat. Návody jsou přehledně zpracovány a popsány krok za krokem. Kromě techniky Tea Bag Folding se v knize seznámíte i s technikami jako jsou origami, kusudama nebo iris folding. S drobnými úpravami je lze využít při práci se všemi věkovými skupinami. Vzhledem k množství druhů čajových sáčků je toto tvoření téměř nekonečné…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Anatomie v přehledech a schématech0

Anatomie v přehledech a schématech

Cévy, nervy a svaly pro zkoušku i praxi ve zjednodušeném přehledu anatomie na 60 barevných obrázcích a ve 20 tabulkách. Krátké konzistentní texty a tabulky, přehledné schematické barevné obrázky. To, co si mnoho studentů připravuje samo, za vás udělali světoznámí autoři. Profesionálně a bez chyb. Tato publikace vám ušetří čas tolik potřebný ke studiu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
To dáme, dědo!0

To dáme, dědo!

Ať děláte s dědou cokoliv, nikdy to není zlobení. Tohle jsou moje neuvěřitelné příhody s bláznivým dědou! Ty si nesmíte nechat ujít! Děda se řídí heslem, že dítě má vyzkoušet všechno co nejdřív, aby se mohlo zdárně rozvíjet. Tak jsme se s dědou vydali raketou ke Slunci, podruhé děda řešil, trochu podivně, můj problém ve škole – nechal mě pokousat. A potřetí, to jsem lítal. Nevěříte? Uvěříte, až poznáte mého nejbáječnějšího dědu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 152.00 Kč

Autor:
Vyrobte si kouzelná zvířátka0

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Kniha je sbírkou tvůrčích nápadů a výtvarných technik, kterými můžete děti provést, vysvětlit jim jednotlivé postupy a pomoci jim s těžšími částmi návodů. Vytvoříte si společné chvíle plné tvůrčího nadšení a vzpomínek v podobě postaviček těch nejpodivnějších tvorů. Podívej, stále tu mám toho nosorožce s křivýma nohama, kterého jsme lepili, když pršelo, pamatuješ? Děti někdy vyrostou rychleji, než jsme čekali, a máme pocit, že jakékoli množství společně stráveného času nám nikdy nestačí. Chceme tu být pro ně, chránit je a vytvářet krásné společné chvíle, které se pro ně stanou cennými vzpomínkami. Pomáháme dětem objevovat jejich tvořivost – naučíme je přišít knoflík, věnujeme jim první „dospělácké nůžky“, nakreslíme jim dinosaury a skřítky na přání, a jen kvůli nim si nasadíme na hlavu nemožnou papírovou čepici. Krátké legendy o jednotlivých tvorech pomáhají dětem rozvíjet jejich fantazii a vedou je k vytváření vlastních příběhů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Školnice Valerie se ujímá vedení0

Školnice Valerie se ujímá vedení

Tajemná kráska s netopýřím tetováním proměnila nudnou a smutnou Pátou základní školu k nepoznání. Něco důležitého ale ještě zbývá zařídit. Před Valerií je poslední úkol, ve kterém hlavní roli sehraje sám pan ředitel. Bez kouzla se to ale neobejde ani tentokrát. Bude to kouzlo docela sladké… Další vyprávění Zuzany Pospíšilové volně navazuje na knihy Školnice Valerie v podezření a Školnice Valerie odhalena. Opět se v něm setkáte s působivými ilustracemi úspěšné výtvarnice Zuzany Osako.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Církevní dějiny – novověk0

Církevní dějiny – novověk

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny. Publikace představuje jak politicko-církevní vývoj jednotlivých křesťanských denominací v novověku, tak utváření spirituality, liturgie, řeholního života či teologie. Nabízí potřebné informace nejen všem zájemcům o hlubší poznání církve a jejího vývoje, ale zaujme také studenty vysokoškolských společenskovědních, teologických či právních oborů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 509.00 Kč

Autor:
0

Čas vlků

Starodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků vyhraje? Ten, kterého živíme. Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný - strýc, který se vrátil z Ameriky - jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, obdivovatel nového hrdiny - Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při hledání tří zmizelých finských válečných dětí se osudově setkají Magdalena a Carl-Magnus a jejich odvaha a obětavost změní život nejen jim, ale i mnoha dalším lidem. Čas vlků je kniha o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a neuposlechnout rozkazy. I nejčernější temnotou jasně prosvítá zářivé světlo lásky a naděje. A coby symbol boje dobra se zlem čtenáře celou knihou doprovázejí tři sněhobílí vlci.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 322.00 Kč

Autor: