Denní archiv Prosinec 3, 2018

0

TATA / BOJS

POKRAČUJÍ V OSLAVÁCH 30. LET! — Když je vidíte na pódiu, řekli byste to do nich jen stěží, ale je to tak – oblíbení pěšáci rock'n'rollu letos slaví neuvěřitelné 30té narozeniny! A nebyli by to Tata Bojs, kdyby tohle výjimečné jubileum nepojali náležitě stylově. Ostatně, kdo byl přítomen na první části oslav v červnu na festivalu Metronome, mohl by vyprávět. Pomyslný druhý díl narozeninového kvasu je na programu právě teď, a má hned několik chodů. Pošmáknout si můžete mimo jiné na skvěle provedené reedici kultovního Nanoalba, jež vyjde v následujících dnech jako luxusní „white double LP“. A velké věci jsou k vidění také v pražském DOXu, kde v pátek 30. 11. odstartovala výstava TATA 30JS – vizuálně-hudební pře(ds)tavení historie jedné kapely, již kapela doprovodí několika speciálním koncerty.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.

„Blade 2“ není až tak špat­ným pokra­čo­vá­ním, i když to říkám hlav­ně pro­to, že jej nato­čil můj oblí­be­nec Guillermo del Toro. Když se však člo­věk na film podí­vá kri­tic­kým okem, je to pře­ce jen tak tro­chu vykrá­dá­ní původ­ní­ho fil­mu a kopí­ro­vá­ní scén. Ne, nechci tvr­dit, že fil­my jsou totož­né, to vůbec ne, ale pod­sta­ta zůstá­vá stej­ná a někte­ré scé­ny vám oprav­du při­jdou jak přes kopí­rák. Přesto si „Blade 2“ sto­jí doce­la dob­ře, ale­spoň v rám­ci dané­ho sub­žán­ru akč­ních horo­rů. V rám­ci upí­ří­ho horo­ru se zase o tako­vý pře­vrat nejed­ná.…

Autor:
0

Kam chodí malé myšky spát?

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde v zimě byd­lí. A co tře­ba tako­vá malá myš­ka? Kde slo­ží hla­vu? Po pře­čte­ní kníž­ky Domeček pro myš­ku děti zjis­tí, že i tako­vé malé stvo­ře­ní jako je myš, má občas plnou hla­vu sta­ros­tí s byd­le­ním. Britský ori­gi­nál ilu­stro­val Alex Barrow a tex­ty napsa­la Gabby Dawnay. Do češ­ti­ny pře­lo­ži­la, či spí­še pře­ver­šo­va­la Ludmila Hénková.

Útlá kníž­ka je urče­na pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří s malou myš­kou postup­ně hle­da­jí vhod­ný domov, kde by se moh­la natr­va­lo usa­dit. Myška při svém puto­vá­ní postup­ně míjí obyd­lí jiných postav, kte­ré zná­me z pohá­dek a vyprá­vě­ní pro děti a pro­jde kus svě­ta, než si vybe­re doko­na­lý domov.  Nejprve s myš­kou pro­jde­me kolem domeč­ků tří pra­sá­tek, věže Šípkové Růženky, ochut­ná­me ze stře­chy per­ní­ko­vé cha­loup­ky, vyhne­me se plné­mu domeč­ku v botě, až v dál­ce myš­ka spat­ří vel­ký opuš­tě­ný hrad. Konečně bytel­né obyd­lí, po kte­rém tak tou­ži­la, ale co si sama počne v obrov­ském hra­dě?  Ale po ote­vře­ní těž­kých vrat čeká na malou ces­to­va­tel­ku pře­kva­pe­ní. Jaké? To už zjis­tí malí čte­ná­ři sami.

S ohle­dem na cílo­vou sku­pi­nu čte­ná­řů je vět­ši­na pro­sto­ru věno­vá­na ilu­stra­cím, kte­ré občas vypa­da­jí, jako by je kres­li­lo dítě ško­lou povin­né, což před­po­klá­dám, byl záměr ilu­strá­to­ra. Texty jsou ve ver­ších v typic­kém ově­ře­ném ryt­mu a b a b.

Kniha jako celek půso­bí roz­to­mi­le a při­ná­ší pří­běh, kte­rý je mož­ný dětem číst před spa­ním nebo jen tak pro poba­ve­ní. Škoda jen, že Domeček pro myš­ku je vel­mi útlý a obsa­hu­je jen pár lis­tů. Určitě by se dalo najít ješ­tě víc mož­nos­tí, kam moh­la myš­ka na své ces­tě zaví­tat. Vtipným detai­lem je mapa myš­či­na puto­vá­ní ztvár­ně­ná na před­ní dvoj­stra­ně a jeli­kož je vyve­de­ná pou­ze v obry­sech, obá­vám se, že řada malých čte­ná­řů vez­me pas­tel­ky a  tuto část kni­hy si dotvo­ří k obra­zu své­mu.


  • Název kni­hy:     Domeček pro myš­ku
  • Autorka:              Gabby Dawnay
  • Ilustrace:             Alex Barrow
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství: C Press (Albatros Media)
Autor:
0

Podporujte kreativitu svých dětí

V posled­ní době je trh doslo­va zapla­ve­ný návo­dy, jak si sám doma vyro­bit to či ono. Od jíd­la počí­na­je, přes kos­me­ti­ku, hrač­ky a deko­ra­ce­mi kon­če. Většina z těch­to návo­dů je urče­na pro dospě­lé, ale pro dlou­hé pod­zim­ní a zim­ní veče­ry se vždy hodí něco, čím zaba­vit děti, kte­ré se doma nudí. Pokud nepa­t­ří­te k rodi­čům, kte­ří by je bez výči­tek odlo­ži­li před tele­vi­zi, zbystře­te! Na pul­tech sku­teč­ných i vir­tu­ál­ních knih­ku­pec­tví se obje­vi­la kníž­ka pod­po­ru­jí­cí kre­a­ti­vi­tu dětí i dospě­lých, jejichž pomoc budou malí šiku­lo­vé při výro­bě potře­bo­vat. Tvořivá díl­na s podti­tu­lem Celoroční inspi­ra­ce pro klu­ky a hol­ky z pera Libuše Schneiderové při­ná­ší dal­ší nápa­dy, co s dět­mi zku­sit doma vyro­bit. Obligátní zví­řát­ka z kašta­nů a sně­hu­lá­ky z vaty jsme už zkou­še­li asi všich­ni a nastal čas posu­nout se dál.…

Autor:
0

Prvním koučem The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk!

Televize Nova už na jaře nasa­dí do vysí­lá­ní jeden z nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých for­má­tů The Voice. Do kře­sel zased­ne čtve­ři­ce osob­nos­tí vybra­ných z nej­lep­ších čes­kých a slo­ven­ských zpě­vá­ků a muzi­kan­tů. Který sou­tě­ží­cí dosta­ne šan­ci na postup, roz­hod­ne prá­vě kouč oto­če­ním své­ho křes­la.

Prvním kou­čem The Voice Česko Slovensko bude zpě­vák a muzi­kant Vojta Dyk, kte­rý bude vůbec popr­vé v his­to­rii sou­čás­tí tak­to vel­ké talen­to­vé show. Vojta má jeden z nej­vět­ších hla­so­vých roz­sa­hů na čes­ké i slo­ven­ské hudeb­ní scé­ně, je uzná­va­ným pro­fe­si­o­ná­lem ve svém obo­ru a v sou­čas­né době exce­lu­je ve swin­go­vé for­ma­ci B-Side Band. „Už dlou­ho jsem dostá­val nabíd­ky na růz­né pořa­dy nejen na TV Nova, kte­ré jsem úspěš­ně odmí­tal. Rozhodování bylo dlou­hé, pro­to­že se moc do tele­viz­ní zába­vy necpu, ale tady mi dává smy­sl to, že všich­ni lidé, kte­ří se sou­tě­že budou účast­nit, už vlast­ně umí zpí­vat, jde jen o to jim pomoct, nakop­nout, mož­ná i pora­dit. Takže žád­né zesměš­ňo­vá­ní, ušklí­bá­ní se, ale spíš sna­ha o pomoc. Tedy vlast­ně samá pozi­ti­va. S tím do toho jdu. To mi dává smy­sl,“ říká Vojta Dyk.

„Tato show je o hla­se, hle­dá­me nej­lep­ší hlas obou zemí a na ničem jiném vlast­ně nezá­le­ží. To je prá­vě síla toho­to for­má­tu, a pro­to je i nadá­le jed­nou z nej­lep­ších show na svě­tě,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent a reži­sér show Pepe Majeský.

Kdo bude vítě­zem show The Voice Česko Slovensko, sta­ne se novou pěvec­kou hvězdou a navíc zís­ká výhru v hod­no­tě dvou mili­o­nů korun? The Voice Česko Slovensko už na jaře na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova.…

Autor:
AktaX010

Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne?

Fenomén, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších pořa­dů, kul­tov­ní seri­ál, kte­rý má i po 13 letech od posled­ní klap­ky obrov­skou fanouš­kov­skou základ­nu – i tak by se dala popsat Akta X, mys­te­ri­óz­ní, sci-fi seri­ál 90. let. I pro­to vzbu­di­lo v břez­nu minu­lé­ho roku obrov­ské vlny nad­še­ní pro­hlá­še­ní, že bude nato­če­na nová série. Fanoušci čeka­li původ­ní štáb, původ­ní her­ce a hlav­ně chtě­li zpát­ky tem­nou atmo­sfé­ru, tro­chu stra­chu a obav, kte­ré cíti­li při sle­do­vá­ní 9 před­cho­zích sérií. Bohužel, něco se spl­nit dá, ale někte­ré věci už nikdy nebu­dou stej­né.…

Autor:
NOVA - 03.12.20180

NOVA - 03.12.2018

Televizni program na 03.12.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
DO-RE-MIZpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel Trávníček. Účinkuje skupina Olympic. Režie P. Čepický (2002) 03.12. 02:40 03.12. 03:30
Volejte Novu 03.12. 01:50 03.12. 02:40
Snídaně s Novou 03.12. 05:55 03.12. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.12. 08:50 03.12. 09:50
Profesor T.Když je Profesorova důvěrnice Tamara nalezena mrtvá ve svém bytě, zhroutí se Tauberovi svět. Nejenže přišel o spřízněnou duši, ale zároveň nemůže být oficiální součástí vyšetřování. To mu ovšem nezabrání, aby pátral na vlastní pěst. Dá dohromady profily všech Tamařiných klientů a s pomocí Amálie vytipuje jednoho muže. K překvapení všech je však tento muž, bohatý obchodník Drexner, schopen poskytnout neprůstřelné alibi. Profesorovi při návstěvě ovšem neunikne několik zdánlivě nepodstatných detailů, které ve výsledku vedou k pravému vrahovi. Nový detektivní seriál TV Nova (2018). Hrají P. Řezníček, T. Pauhofová, S. Haváčová, J. Schneiderová, L. Noha, T. Kostková a další. Režie M. Blaško Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.12. 09:50 03.12. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 03.12. 10:55 03.12. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 03.12. 11:45 03.12. 12:00
Polední Televizní noviny 03.12. 12:00 03.12. 12:25
Krok za krokemFrank slaví čtyřicátiny a Carol, vyděšená brakovou, laickou knihou o psychologii, se rozhodne splnit mu sen z dětství - daruje mu kurs létání. Instruktor se ale v letadle dozví o tom, že jej opustila manželka, a chce spáchat sebevrazdu i s Frankem a Carol na palubě. Navíc se porouchá vysílačka a dojde palivo... Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 03.12. 12:25 03.12. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Běla se definitivně pohádá s Jánským a chystá se k návratu do vily. V chalupě se ale objeví sestra Marie Esterházy a dožaduje se rodinného majetku. Ještě ve větším ohrožení je Hofmanova nemocnice. Bratři Švarcové společně založí firmu A-Z Estet, jejímž prostřednictvím hodlají Hofmanovi vytunelovat nemocnici pod nosem. Švarcové hrají o čas, není jasné, kdy se Hofman bude moci opět ujmout vlády nad nemocnicí, a do té doby potřebují mít vše právně podchycené. Ota se zalekne intenzity, s jakou Nora prožívá jejich vztah, a navrhne jí, aby si dali několik dní přestávku. Ta souhlasí, ale brzy se s ním opět setká, jde do nemocnice s podezřením na vážnou chorobu. Jakub je v předvecer maturity nervózní z nadcházející zkoušky, Kuba mu raději ordinuje odreagování v klubu. To ovšem dopadne úplně jinak, nežli oba čekali. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají M. Zounar, J. Kanyza, P. Rychly, M. Častvaj Plánková, J. Šťastný, J. Stryková, M. Stránský a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.12. 12:45 03.12. 14:00
Dr. HouseOzbrojený muž v čekárně kliniky vezme House, Třináctku a pár dalších pacientů jako rukojmí a usídlí se s nimi v kanceláři Cuddyové. Muž tvrdí, že je dlouhodobě nemocný s nediagnostikovaným onemocněním, a vyžaduje lékařskou péči od nejlepšího doktora v nemocnici pod pohrůžkou zabití některého z rukojmích. House musí na nemocných pacientech dokázat, že léky, které mu chce dát, jsou v pořádku. Houseovo odhodlání určit mužovu diagnózu ohrožuje plán týmu SWAT ukončit tuto bezvýchodnou situaci. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 03.12. 14:00 03.12. 15:05
Dr. HouseHouse a tým převezmou případ známé fitness trenérky, která zkolabuje během natáčení reklamy. Zatímco ji tým testuje na různá onemocnění, jako je cvičením způsobené astma, zneužívání steroidů, či dokonce vitamínový deficit způsobený přísnou dietou, její stav se zhoršuje. Mezitím se Třináctka začíná podílet na klinických testech léků na Huntingtonovu chorobu, které vede Foreman. Kutner vytvoří a provozuje on-line lékařskou poradnu pod Houseovým jménem a Cuddyová se dočasně nastěhuje k Houseovi do kanceláře. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 03.12. 15:05 03.12. 15:55
Kriminálka MiamiV parku je nalezena mrtvola sexuálního násilníka. Na první pohled vše vypadá tak, že ho dav ubil. Jenže Alexx také najde na jeho těle hluboké bodné zranění. První stopa, otisk boty na tváři oběti, tým zavede k jednomu z útočníků. Je jím otec malého děvčete. Muž tvrdí, že oběť znal z plakátů, které visely všude okolo a zobrazovaly ho jako sexuálního násilníka zaměřeného na malá děvčata. Policisté zjistí, že jejich původcem je jejich patoložka Alexx. Když zjistila, že násilník se po propuštění z vězení ubytoval u svého bratra v blízkosti jejího domova, udělala tuto hloupou věc. V pokoji oběti je pak nalezen počítač. Delko zjistí, že muž sám čelil všemožným útokum. Někdo mu kupříkladu posílal e-mailem dětské porno. K překvapení policistů však tým na základě analýzy rány a nože zjistí, že oběť zabil jeho vlastní bratr. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 03.12. 15:55 03.12. 16:57
Odpolední Počasí 03.12. 16:57 03.12. 17:00
Odpolední Televizní noviny 03.12. 17:00 03.12. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 03.12. 17:25 03.12. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 03.12. 18:25 03.12. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 03.12. 19:30 03.12. 20:20
SpecialistéSpecialisté přijíždějí k brutální vraždě staršího muže. Podezřelým je agresívní a arogantní syn majitele tiskárny Vladimír Hodr, který obtěžuje své sousedy a domnívá se, že když si může dovolit platit vyhlášeného pravníka JUDr. Jiráka, tak pro něj zákony neplatí. Ačkoli jsou Specialisté přesvědčeni, že Hodr vraždu spáchal, nedaří se jim kvůli Jirákovým právnickým kličkám dostat ho do vazby. Aby mohl Hodr Vondráčka vydírat, unese jeho dceru Lenku, která se ocitá v ohrožení života. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, M. Sitta a další. Režie B. Mišík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.12. 20:20 03.12. 21:15
SpecialistéV centru Prahy je v řece nalezeno tělo mladého muže. Brzy vyjde najevo, že to je zaměstnanec taxislužby Michal Krátký. Pitva prokáže, že se neutopil, ale byl zastřelen. Vyšetřování přivádí kriminalistický tým mezi taxikáře, setkávají se tam s přetvářkou, rivalitou, ale i závistí. Potkají tam ale i slušné chlapy, kteří se opravdově snaží policii pomoci. Majitelka taxislužby Hana Tylerová je přivede na stopu Michalova spolubydlícího Felixe. Ten společně s jedním automechanikem prodává auta, která byla taxikářům ukradena. Mezitím mezi šéfem kriminalistů Vondráčkem a jeho dcerou probíhá konflikt týkající se metody její novinářské práce. Nový český kriminální seriál (2017). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, M. Adamczyk, V. Kubařová, L. Noha, M. Mikulčík, J. Vlasák, L. Termerová, T. Dastlík a další. Režie P. Bebjak Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.12. 21:15 03.12. 22:25
Námořní vyšetřovací službaČlenka jízdní policie Dawsonová najde v Rock Creek parku mrtvého mariňáka. Při ohledání místa činu se najdou lebky afrických opic. Gibbsův tým zjistí, že mariňák působil několik měsíců v Libérii, kde učil tamní strážce lesa bojovat s pytláky. Když je vážně postřelen další člen jízdní policie, přivede to tým na stopu pašeráckému gangu obchodujícímu s takzvaným "bush-meat", masem divokých afrických zvířat. Ředitel Vance se spojí s liberijským velvyslancem a společnými silami se pokusí pašeráky a pytláky dopadnout. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 03.12. 22:25 03.12. 22:55
Beze stopyPrávník Rudolph seznamuje vyšetřovatele s případem, na němž pro něj pracoval Scott Lucas, který se ztratil poté, kdy přistihl radního Geoffreyho Pfeiffera ve společnosti prostitutky. V případu žaluje Vince Marano řidiče McCormicka, že ho srazil autem, ale vše nasvědčuje tomu, že mu Marano vběhl pod auto úmyslně. Postupně se vyjasňuje, že McCormick byl s Vincem domluvený a Scott na to přišel. Jak se ukáže, Scott měl více kauz, naposledy se připletl do případu drogového dealera. Americký krimi seriál (2007). Hrají E. Close, A. LaPaglia, M. Jean-Baptiste, P. Montgomery, E. Murciano a další. (skryté titulky) 03.12. 22:55 03.12. 23:50
Dr. HouseOzbrojený muž v čekárně kliniky vezme House, Třináctku a pár dalších pacientů jako rukojmí a usídlí se s nimi v kanceláři Cuddyové. Muž tvrdí, že je dlouhodobě nemocný s nediagnostikovaným onemocněním, a vyžaduje lékařskou péči od nejlepšího doktora v nemocnici pod pohrůžkou zabití některého z rukojmích. House musí na nemocných pacientech dokázat, že léky, které mu chce dát, jsou v pořádku. Houseovo odhodlání určit mužovu diagnózu ohrožuje plán týmu SWAT ukončit tuto bezvýchodnou situaci. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 03.12. 23:50 04.12. 00:55

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Americký sniper(American Sniper) Film je adaptací stejnojmenné biografie odstřelovače jednotek SEAL Chrise Kylea, který sloužil v Iráku a stal se vzorem pro všechny své kolegy. USA 2014, akční. Hrají Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman, Cory Hardrict, Luke Grimes, Brian Hallisay, Sammy Sheik, Keir O'Donnell a další. Režie Clint Eastwood Chris Kyle vyrůstá pod vlivem autoritativního bohabojného otce, kterého oslovuje pane a učí se od něj, že na světě existují jen hodní lidé a zlí lidé. A pak ti, co ty hodné chrání. Když v televizi uvidí hořící americké ambasády ve východní Africe, narukuje do armády a je odhodlán za každou cenu chránit svou vlast. Jeho neomylná střelecká přesnost zachrání na bojišti hodně životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných kouscích, vyslouží si přezdívku "Legenda". Na jeho hlavu je vypsána odměna a brzy se z něj stává hlavní terč povstalců. Zúčastní se čtyř hrůzných misí v Iráku a stává se symbolem kréda jednotek SEAL "neopustit ani jednoho muže". Po návratu domů k ženě a dětem Chris zjišťuje, že je duchem pořád ve vybombardovaných iráckých ulicích a že na válku nedokáže zapomenout. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 03.12. 00:35 03.12. 04:35
Jak na věc(About a Boy) Téměř romantická komedie o starém mládenci a jeho cestě za poznáním, že nikdo nemůže být ostrovem jenom sám pro sebe. Francie, Německo, USA, Velká Británie 2002. Hrají H. Grant, N. Hoult, T. Collette, R. Weisz, S. Small a další. Režie Ch. a P. Weitz. Osmatřicetiletý Will je typický londýnský bohatý playboy, který se trvalého vztahu, rodiny, dětí, závazků děsí víc než čert kříže. Hlásá, že každý člověk je "osamělý ostrov", že on vlastní problémy nemá a ty cizí se ho netýkají. Ale jen do chvíle, než mu jedna z velkého počtu přítelkyň dá kvůli svému dítěti kopačky. Právě tato nová a zcela nepochopitelná zkušenost přivede Willa do nedotčeného loviště, a tím je Sdružení osamělých rodičů, kde jsou téměř výhradně svobodné či rozvedené ženy. Právě díky Suzan, té nejatraktivnejší, se Will jedné neděle seznámí s Marcusem. Je to divný kluk a ještě podivnější je jeho matka Fiona. Právě ten víkend, kdy poslala syna se sousedkou, se pokusí o sebevraždu, a tak se Will proti své vůli ocitne v roli záchranáře a vzápětí i pěstouna. Willovi zprvu není po chuti, že se Marcus vnutil do jeho života. Ale v přátelství s chlapcem najde pocit sebeúcty, uvědomí si, že by měl konečně dospět a přijmout taky nějakou zodpovědnost. 03.12. 11:30 03.12. 13:40
Mocný vládce Oz(Oz the Great and Powerful) Druhořadý kouzelník je vržen do boje o moc, který svádějí tři čarodějnice. USA 2013, fantasy. Hrají James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Zach
Autor:
TV Barrandov - 03.12.20180

TV Barrandov - 03.12.2018

Televizni program na 03.12.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? Pánové Zedníčkové vyzvali na souboj Pavla Nového, Veroniku Jeníkovou a Otakara Brouska. Ti na hru nezůstanou sami, přivedou si své hosty a pokusí se pokořit všechny nástrahy zábavné soutěže Kurňa, co to je? 03.12. 02:55 03.12. 04:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 03.12. 19:20 03.12. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 03.12. 20:05 03.12. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 03.12. 20:15 03.12. 20:30
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 03.12. 20:30 03.12. 21:30
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované Jaromírem Soukupem (Premiéra) 03.12. 21:30 03.12. 22:20
Duel SPECIÁL - Jaromír Soukup vs. Viktor OrbánExkluzivní rozhovor s maďarským premiérem o společných plánech v Evropě 03.12. 22:20 03.12. 23:00
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 03.12. 23:00 03.12. 23:50
Jaromír Soukup LIVE - Krimi SpeciálPrvní a jediný diskusní pořad na téma nejzajímavějších kriminálních a justičních případů s oblíbeným moderátorem politických pořadů TV Barrandov Jaromírem Soukupem. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky odborníků i obyčejných lidí 03.12. 23:50 04.12. 00:45
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! 03.12. 01:55 03.12. 02:55
Konec vysílání 03.12. 04:15 03.12. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 03.12. 04:45 03.12. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 03.12. 09:30 03.12. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 03.12. 11:05 03.12. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 03.12. 12:40 03.12. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 03.12. 13:50 03.12. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 03.12. 14:50 03.12. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 03.12. 15:50 03.12. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 03.12. 17:10 03.12. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 03.12. 18:30 03.12. 19:20

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Bez důkazu (1,2)Chytrý a šarmantní šéfinspektor a jeho kolegyně jsou neporazitelnými bojovníky proti zločinu. Německý krimi seriál (2002). V hlavních rolích Henning Baum a Elena Uhlig Chytrý a šarmantní šéfinspektor Leo a jeho upřímná, ale chaotická kolegyně detektiv Nina. Oba mají obrovský smysl pro humor, a když ho tito dva mazaní vyšetřovatelé spojí s dalšími schopnostmi, stanou se neporazitelnými bojovníky proti zločinu. Ačkoli se i ty nejsložitější případy prakticky vyřeší samy, když jsou konfrontovány s jejich důvtipem a železnými nervy, stále mají před sebou velkou výzvu - dokázat zda jsou opravdu týmem snů : Když je Nina vyhozena z bytu, nastěhuje se "dočasně" do Leova bytu. 03.12. 02:10 03.12. 04:10
Na plac! 03.12. 04:10 03.12. 05:10
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Julia Klugová má na letišti vyzvednout svoji kamarádku Karlu. Náhodou se stane svědkem toho, když jakýsi zlodějíček krade jedné z letušek její malý kufr. Julia chce zloděje zadržet, ten však kufr odhodí a zmizí. Při dopadu na zem se kufr otevře a vysypou se z něj ruličky dvoueurových mincí a po okradené letušce jako by se zem slehla. Podle Johannese Sonntaga maximálně případ pro letištní policii. Julie to však vidí jinak. S pomocí Patricka letušku vypátrá. Ta tvrdí, že mince vyhrála na letišti ve Frankfurtu na hracích automatech. Mohla by to být pravda, kdyby se některé mince nerozpadaly... 03.12. 08:20 03.12. 10:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 03.12. 10:00 03.12. 11:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 03.12. 11:00 03.12. 12:30
Live Teleshopping 03.12. 12:30 03.12. 14:35
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Při procházce po břehu Sprévy spadne malé Ellie do vody medvídek. Patrick jí ho odvážným skokem do vody zachrání. Ve vode je ale nápadné množství mrtvých ryb, proto Julia odebere vzorek vody. A Patrick se začne škrábat. Jen o chvíli později podává na policejní stanici matka malého syna oznámení: syn si při hraní na břehu Sprévy přivodil otravu a nyní leží v nemocnici. Rozbor vody ukáže vysokou koncentraci toxické chemikálie dimethylsulfátu, důležité suroviny pro chemický průmysl.Jediný podnik, který v okolí s touto nebezpečnou substancí pracuje, je firma Chemobasics. Jednatelka firmy Desiree Reiterová však kategoricky odmítá, že by jed mohl pocházet z její firmy... 03.12. 14:35 03.12. 15:45
Matlock VI (6,7)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 03.12. 15:45 03.12. 17:50
Velkolepé století III (54,55)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 03.12. 17:50 03.12. 20:00
Inga Lindström: Tajemství SvenaholmuMladá lékařka Lea dlouho sní o vlastní praxi. Když dostane nabídku ze Svenaholmu, netuší, že objeví stinnou minulost své rodiny a potká muže svého života... Německý romantický film (2006). Hrají J. Bremermann, P. Rapold, O. Clemens, O. Silhavy, G. Lippert, G. Dossi a další. Režie J. Delbridge (89 min) Mladá doktorka Lea Matssonová přijíždí do malého přístavního města Svenaholmu převzít lékařskou praxi. Hned při své první cestě do města potká Lea nesmělého zahradního architekta Mikaela a poté i jeho extrovertního bratra Pera. Oba muži se do mladé doktorky na první pohled zamilují. Zatímco Pere nadbíhá Lei každý den, Mikael se drží stranou a bojí se projevit své city. Lea postupně odhaluje dávno zapomenuté tajemství své matky, která kdysi ve Svenaholmu žila.... Mladá doktorka však nechce žít minulostí a dokáže všem, že do Svenaholmu patří, stejně tak dokáže, že její srdce patří Mikaelovi. 03.12. 20:00 03.12. 21:55
Lilly Schönauer: Osudová setkáníJenny čeká dítě s přítelem, který není na otcovství připraven. A v tom okamžiku se do jejího života vrací bývalá láska... Německý romantický film (2014). Hrají M. Zielcke, A. Stieblich, R. Knizka, H. Jürgen, H. Grimm, M. Morreis a další. Režie K. Hattop (89 min) Jenny je mladá úspěšná žena, která právě zjistila, že čeká se svým přítelem Tobiasem dítě. V práci se jí představí nový scénograf Erik. Už se znají, kdysi tvořili pár, ale nevyšlo jim to. A aby toho nebylo málo, přijela její matka. Živelná žena, která si s ničím neláme hlavu. Svou nespoutaností okouzlí i Romana, otce Tobiase který je už dlouhá léta vdovcem. Jeho jediným zájmem byla jen rodinná firma. Tobias už dlouho usiluje o její převzetí. Jeho otec se ještě cítí silný, ale pod nátlakem firmu nakonec postoupí Tobiasovi. A on nemyslí na nic jiného než na svoji zářivou kariéru. Jenny se cítí velmi osamělá. Vrátí se jí vzpomínky na vztah s Ericem a znovu cítí velkou lásku. Když jí Tobias řekne, že v jeho životě děti nemají místo, učiní zásadní rozhodnutí. Do jejího života děti patří víc než cokoli jiného. Dítě si nechá a vychovávat ho bude s Ericem. 03.12. 21:55 03.12. 23:55
Wolffův revír (1,2)Vraždy, únosy, loupeže... to vše musí řešit komisař Wolff v hlavním městě Berlíně. Německý krimi seriál (2000). Hrají J. Heinrich, N. Seiffert, S. Merting, K. Pönitz, E. Heise a další Kriminální seriál, který se pohybuje mezi rutinní všedností a zvláštností každého jednotlivého případu a v němž se případy vyšetřují a objasňují s pomocí lidského a často psychologického jemnocitu a menšího fyzického nasazení. V centru dění stojí komisař Andreas Wolff (Jürgen Heinrich), angažovaný čtyřicátník s rozumem, srdcem a citem pro oběti a pachatele, pro něhož je spravedlnost někdy důležitější než zákon. Při řešení případů v hlavním městě Berlíně Wolffa účinně podporují jeho spolupracovníci. Kolega Günther Sawatzki (Klaus Pönitz) je Wolffovou pravou rukou a často mu pomáhá z nebezpečných situací. 03.12. 23:55 04.12. 01:55
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 03.12.20180

Prima - 03.12.2018

Televizni program na 03.12.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruZ midsomerské investiční společnosti se ztrácejí peníze. Světlo na konci tohoto tunelování zkouší nalézt inspektor Barnaby - zatím však nachází pouze vraždy... Britský kriminální seriál (1998). Hrají J. Nettles, D. Casey, R. Allam, R. Ayresová a další. Režie B. Taylor 03.12. 01:20 03.12. 03:30
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 03.12. 03:30 03.12. 04:35
Jak se staví senSledujte proměny vašich domovů a splňte si sen o krásnějším bydlení. Za 5 dní vytvoříme nové místo, kde se nejen lépe bydlí, ale i lépe žije! Chybět nebudou ani rady designérů a odborníků. Uvádí L. Něrgešová 03.12. 04:35 03.12. 05:25
Přestávka ve vysílání 03.12. 05:25 03.12. 06:10
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 03.12. 06:10 03.12. 06:25
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 03.12. 06:25 03.12. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 03.12. 07:10 03.12. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 03.12. 07:55 03.12. 08:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 03.12. 08:35 03.12. 09:10
Ohnivý kuřeTrébl má velké trápení se situací v hotelu. Potvrdí se mu i velká rodinná lež. Chce zjistit, zda Leoš o všem věděl a zda i on je součástí této velké intriky. Junior má plán, jak se pomstít Mikovi a Burákovi za přetáhnutí klienta. Ferda se dozví, že je Manka těhotná, a rozhodne se najít Bédu, aby za všechna příkoří zaplatil. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie J. Chlumský 03.12. 09:10 03.12. 10:20
Rosamunde PilcherTaková to byla velká láska - než zjistili, že jsou sourozenci! Co bude dál? Německý romantický příběh z cyklu televizních filmů podle románů Rosamunde Pilcherové (1996). Hrají L. J. Körnerová, F. Jordan, P. Fichte, R. Demuth, L. von Friedlová a další. Režie R. von Sydow 03.12. 10:20 03.12. 12:10
Polední zprávy 03.12. 12:10 03.12. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 03.12. 12:25 03.12. 13:25
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 03.12. 13:25 03.12. 14:25
Návrat komisaře Rexe XIV (1) -ST -W -HDNový komisař Terzani s Rexovou pomocí pracuje na případu oběšeného učitele. Stopy vedou k podivné sektě... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 03.12. 14:25 03.12. 15:30
Návrat komisaře Rexe XIV (2) -ST -W -HDPrezident ragbyového mužstva je nalezen mrtvý. Vyšetřování dovede komisaře Terzaniho až k podplácení zápasů... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 03.12. 15:30 03.12. 16:35
Odpolední zprávy 03.12. 16:35 03.12. 16:55
Linka 112Epizoda: Zaseknutý výtah / Šikana / Astmatický záchvat dítěte / Požád v domě 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince (Premiéra) 03.12. 16:55 03.12. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 03.12. 17:50 03.12. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 03.12. 18:55 03.12. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 03.12. 19:40 03.12. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 03.12. 19:55 03.12. 20:15
Modrý kód (140) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Adam opět nepřišel do práce, a dokonce to vypadá, že bude trvat na podání výpovědi. Eva zapomene vyměnit infuzi, a před průšvihem ji zachrání Libuška. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Buchar (Premiéra) 03.12. 20:15 03.12. 21:30
Ano, šéfová!Nová dvojice v populárním pořadu začíná svoji misi! Jitka a Santo jako zkušení a úspěšní gastronomové budou zachraňovat nefungující resturace. Sledujte každý týden zábavné i tragické příběhy z hospod, a jak se s nimi svérazná Jitka a její syn Santo poperou (Premiéra) 03.12. 21:30 03.12. 22:50
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní lehká menu! Spousta zdravých chutných receptů, po kterých neztloustnete, a přesto vás nasytí. Sledujte nejlepší českou cooking show, již tradičně přímo ze Zdeňkova statku! Čerstvé suroviny, svězí nápady, jednoduchá příprava - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! 03.12. 22:50 03.12. 23:35
Linka 112Epizoda: Zaseknutý výtah / Šikana / Astmatický záchvat dítěte / Požád v domě 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince 03.12. 23:35 04.12. 00:25

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Stíny minulostiBývalý agent CIA Jack přijíždí s dcerou do Bukurešti, aby uctil památku své zesnulé ženy. Jeho dceru však unesou příslušníci ruské tajné služby, kteří po Jackovi jdou kvůli vzorku smrtícího viru... Americko-britsko-rumunský akční film (2006). Hrají S. Seagal, I. Stauntonová, S. Bennett a další. Režie M. Keusch 03.12. 01:05 03.12. 03:10
Sám mezi všemiŠestnáctiletý Daniel je obviněn ze zneužití a vraždy malého chlapce. Rodina, žijící na malém městě, musí čelit útokům veřejnosti. A s Danielem je už před soudem zacházeno jako s odsouzeným... Německý film (2013). Hrají A. Frierová, J. Nay, G. Schubert a další. Režie O. Dommenget (Premiéra) 03.12. 03:10 03.12. 04:44
Přestávka ve vysílání 03.12. 04:44 03.12. 06:05
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2016) 03.12. 06:05 03.12. 06:30
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 03.12. 06:30 03.12. 06:40
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 03.12. 06:40 03.12. 07:45
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2016) 03.12. 07:45 03.12. 08:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2009) 03.12. 08:35 03.12. 09:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 03.12. 09:30 03.12. 10:30
Procházka v oblacíchKdyž se vojín Keanu Reeves vrací z války, ani netuší, jak neuvěřitelné dobrodružství ho v nejbližších dnech čeká. Rozhodne se totiž doprovodit domů neznámou spolucestující a předstírat, že je její manžel... Americko-mexicky romantický film (1995). Dále hrají D. Messingová, A. Quinn a další. Režie A. Arau 03.12. 10:30 03.12. 12:45
Kouzelný křišťálŠvec Sebastian si vzal za ženu Susanne, dceru bohatého barvíře ze sousední vesničky. Mezi oběma vesnicemi panuje dlouholetá nenávist, třebaže nikdo z nich nevěděl, proč vlastně a jak to začalo. Dokážou jejich děti pomocí magickeho křišťálu své sousedy a rodinu znovu usmířit...? Německý dobrodružný film (2004). Hrají D. Vávrová, M. Tidof, D. Morgenroth a další. Režie J. Vilsmaier 03.12. 12:45 03.12. 14:45
Hobit: Šmakova dračí poušťNastal čas osvobodit vlast všech trpaslíků. Osvoboditelem má být neohrožený Thorin Pavéza, kterého doprovází moudrý Gandalf, nezkušený Bilbo Pytlík a také skupinka odhodlaných trpaslíků... Americko-novozélandský fantasy film (2013). Hrají M. Freeman, R. Armitage, I. McKellen a další. Režie P. Jackson 03.12. 14:45 03.12. 18:15
Žárlivá profesorkaBridgette je hvězdou školního atletického týmu, ale její známky se začnou prudce zhoršovat, a tak dostane stopku, dokud se prospěch nezlepší. S tím jí začne pomáhat nová profesorka angličtiny. Zdá se to na dobré cestě, až dokud si Bridgette neuvědomí, že profesorka je její osobou doslova posedlá... Americký thriller (2015). Hrají M. Haganová, M. R. Framptonová, B. Blissová a další. Režie B. Hayesová 03.12. 18:15 03.12. 20:00
Smím prosit?Richard Gere při své každodenní cestě z práce míjí okna tanečního studia a v nich spatří půvabnou Jennifer Lopezovou. Jednoho dne se osmělí a zapíše se do jejích kurzů. Ovládne ho kouzlo mladé lektorky, nebo propadne jiné vášni - tanci? Americká romantická komedie (2004). Dále hrají S. Sarandonová, L. A. Walterová, S. Tucci a další. Režie P. Chelsom 03.12. 20:00 03.12. 22:10
Americké psychoPatrick je úspěšný mladý muž, který má časté nutkání k násilí. Jeho psychická porucha, kterou si nepřipouští, došla už tak daleko, že ho uklidňuje jen brutální vraždění. Americko-kanadský horor (2000). Hrají R. Witherspoonová, B. Sage, W. Dafoe a další. Režie M. Harronová 03.12. 22:10 04.12. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 03.12. 02:20 03.12. 03:30
KilljoysKilljoys chtějí zachránit děti a přenést jezírko s plazmou na flotilu. Nebude to však tak jednoduché, jak se zdá... Kanadský sci-fi seriál (2018). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další (Premiéra) 03.12. 01:20 03.12. 02:20
Přestávka ve vysílání 03.12. 05:09 03.12. 06:10
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 03.12. 06:10 03.12. 07:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 03.12. 07:25 03.12. 08:45
Top Gear IINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2008). Moderují J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a další 03.12. 08:45 03.12. 09:50
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký
Autor:
ČT - 03.12.20180

ČT - 03.12.2018

Televizni program na 03.12.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
13. komnata Jana VodňanskéhoPísničkář, básník, textař a osobitý filozof čelil komunistickému bezpráví a represím, kvůli nimž se jeho rodina ocitla v ohrožení a existenční nejistotě. Připravili: M. Vrbová Hynková, J. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; Halousek, J. Zykmund a P. Křemen.|HDTV|Zvukový popis|Jan Vodňanský je spisovatel, herec a písničkář, který dvě desetiletí tvořil autorskou dvojici s hudebníkem Petrem Skoumalem. Svým osobitým humorem bavili diváky v těžkých dobách komunistické totality. Vystudoval Fakultu strojní na ČVUT a v roce 1973 absolvoval ještě na Filozofické fakultě UK. Od raného mládí psal texty a básničky, které publikoval už v 1963 v časopisech Mladý svět, Sluníčko, Mateřídouška i Ohníček. Vodňanský a Skoumal se poznali v roce 1962 v pražské Klášterní vinárně a o dva roky později už natáčeli písničky pro rozhlas. Skoumal zhudebňoval Vodňanského texty, Vodňanský je zpíval a komentoval na "textappealech“. Vystupovali v literární kavárně Luxor, Redutě i na zájezdech mimo Prahu, než jim stálé angažmá nabídl Činoherní klub. V květnu 1969 tu zahájili premiérou pořadu S úsměvem idiota, scénickými kolážemi parodických skečů, básní a písniček, kterými reagovali na aktuální situaci v zemi, později hráli úspěšná pásma Hurá na Bastilu a S úsměvem Donkichota. Jenže jejich texty, dvojsmyslné popěvky a hříčky, z nichž některé narážely na politickou situaci, se nelíbily komunistickým normalizátorům. I když oba nechtěli na nikoho útočit, bavilo je především jiskření mezi hudbou a slovem, stíhala je udání, zákazy a cenzura, až v roce 1974 museli z Činoherního klubu odejít. Brzy se dočkali zákazu účinkování v televizi a rozhlase a mohli jen příležitostně vystupovat na některých malých scénách, byli vytlačováni mimo Prahu a oficiální scény do vysokoškolských klubů nebo podnikových organizací. Pod stálým tlakem a ve stresu musela dvojice snášet zabavování scénářů, Vodňanský i výslechy v Bartolomějské, kde byl fyzicky napaden, když odmítl spolupracovat. Svůj vzdor korunoval podpisem Charty 77 a jako důsledek zažíval šikanu, sledování příslušníků Státní bezpečnosti, strach o manželku a dítě. Nepracoval, nevydělával, tížilo ho, že do ciziny se nikdy nepodívá, ale nad vodou ho drželo přesvědčení, že bojuje proti příkoří. Dokázal se postavit komunistickému bezpráví, ale s tím musel přijmout a zvládnout i represe, existenční nejistotu a ohrožení celé své rodiny. Po zákazu vystupování se s Petrem Skoumalem věnoval hlavně tvorbě pro děti. Později se spolu pracovně rozešli a znovu spolu vystupovali až po roce 1989 v pořadu Večírek rozpadlých dvojic. I když už ze slavné dvojice zůstal sám, stále hraje, zpívá a vystupuje, nedávno vydal album necenzurovaných verzí písní dvojice Petr Skoumal a Jan Vodňanský z let 1974-1981. 03.12. 02:10 03.12. 02:37
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak si užít hory" (2003). Spoluúčinkují B. Matuš a E. Svobodová. Režie P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 03.12. 01:32 03.12. 02:10
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Lenka Kohoutová předvede výrobu zajímavých vánočních ozdob na stromeček. Jiří Mařan poradí, jak správně pěstovat hroznové víno v našich klimatických podmínkách. Václav Friedmann přichází s inspirací na šťastné Vánoce. S Tomášem Procházkou si budeme povídat o šťavelech, jejich zvláštnostech i pěstování. V naší kuchyni dnes přivítáme Vendulu Křížovou. Připravíme si s ní kuře s kysaným zelím a hrníčkovými knedlíky. 03.12. 02:44 03.12. 03:11
Bydlení je hraPohodlný obývák pro starší a pokročilé (2011). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 03.12. 03:11 03.12. 03:35
Chalupa je hraVít Chaloupka ve svém víkendovém westernovém ráji (2011). Magazín nejen pro chataře a chalupáře. Žánr: film / dramatický pořad; 03.12. 03:35 03.12. 03:59
Zahrada je hraAdaptogeny - krásné rostliny, které vás postaví na nohy (2008). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 03.12. 03:59 03.12. 04:22
Padající květináčO květinách, stromech a keřích z netradičního úhlu pohledu (2007). Režie L. Cmíral. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 03.12. 04:22 03.12. 04:50
Na forbíně TMTak trochu jiná (talk) show Tomáše Matonohy s jeho hosty M. Krajíčkem, M. Chmelařovou a švédskou pěveckou hvězdou La Godiva na prknech brněnského divadla Reduta (2012). Režie Z. Tyc. Žánr: talk show;Zvukový popis| 03.12. 04:50 03.12. 05:32
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 03.12. 05:32 03.12. 05:59
Studio 6Žánr: zpravodajský magazín; HDTV| 03.12. 05:59 03.12. 09:00
Otec Brown V, Zelená Tanganika, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, J. Burton, Žánr: detektivka / krimi / thriler; R. Huw, P. Lunkuseová, B. Hall, M. Jupp a další. Režie Simon Gibney.|HDTV|2 jazykové verze|Do Kemblefordu se sjíždějí lidé z širokého okolí. Letos poprvé je totiž součástí výročního jarmarku také trh se starožitnostmi, jehož se mají zúčastnit i znalci až ze samotného Londýna. Paní McCarthyová je z toho celá rozvrkočená, zatímco otec Brown mumlá cosi o mamonu. Do městečka přijíždí i bývalý zaměstnanec koloniální Východoafrické poštovní služby Aldous Kemp s dcerou Grace, jejímž snem je studium medicíny. Ihned po příjezdu dostává Aldous tajemný vzkaz, zatímco Bunty krouží kolem londýnského experta na umění Wynforda Collinse. Druhý den ráno Grace nachází otce mrtvého v jeho pokoji, a když patolog určí příčinu smrti jako otravu prášky na spaní v kombinaci s jeho léky na malárii, inspektor Mallory Grace coby budoucí medičku, zběhlou v medikamentech, zatýká. Zoufalá dívka prosí otce Browna, aby zjistil pravdu. 03.12. 09:00 03.12. 09:45
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Ani v dnešním dílu Evu tvůrčí nálada neopouští. Na dvířka od skříněk vytváří malovanou vitráž. Dvířka chce osvětlit a vykouzlit tak ve své pracovně příjemnou atmosféru. Pro adventní čas připravila malovanou roládu podle divačky Hanky z Nové Dubnice, do které vymyslela vlastní náplň. Každoročně Eva vyrábí litry zázvorového sirupu, nejen pro vlastní spotřebu na oblíbený zázvorový čaj a jako prevenci nachlazení, ale i jako dárky z kuchyně pro kamarády a kolegy. Do květináče si vysadila cibuli, aby měla v zimě dostatek čerstvé natě a vitamínů. Kocourek Dušan se konečně dočkal nového škrabadla, na které je Eva pyšná, protože ho sestavila jen z toho, co našla doma. Také si protřídila bižuterii a vyrobila si skvělý věšáček na svoje poklady. Konečně má pořádek a přehled. S kamarádkou Sašou každoročně vyrábějí adventní věnce. Stejně to bude i letos, vždyť první adventní neděle je již za pár dní. 03.12. 09:45 03.12. 10:20
168 hodinEvropské spiknutí - Exekuční kalkulačka - Putinovi emigranti - Malostranské korekce - Sousedi sobě - Alena a Jana. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 03.12. 10:20 03.12. 10:51
První republika III, Díl třináctýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Další řada oblíbeného seriálu. Dočká se Magdalena Vladimíra? Rozhodne se Žánr: klasické drama / historický film; Irena zůstat s Andrlem nebo s Hansem? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Začíná vrchol boxerské sezóny, zápas na život a na smrt mezi poručíkem Andrlem a Kiliánem o olympiádu. Magdalena má po zápasu vystoupit s projevem. I když dostane fotografii Vladimíra s oprátkou na krku a policie ji přesvědčuje, že její vystoupení může přerůst v násilnosti, kde se bude střílet, nezalekne se a vkročí do ringu... 03.12. 10:51 03.12. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 03.12. 11:53 03.12. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 03.12. 12:00 03.12. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 03.12. 12:20 03.12. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 03.12. 12:30 03.12. 14:01
RevizořiKontrola jízdenek, prosím... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1976. Hrají: J. Kepka, M. Nedbal a I. Hüttnerová. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Mladý účetní (J. Kepka) si před odjezdem vlaku nestihne koupit jízdenku. Když pak ve vlaku provádí kontrolu jízdenek revizor dráhy Vambera (M. Nedbal), starý praktik, mladík se mu představí také jako revizor. Vambera začne mladého poučovat a chlubí se, že pozná každého černého pasažéra. Po odchodu se náhle vrací, protože si na něco vzpomněl, a s údivem zjišťuje, že mladík si od průvodčí (letošní jubilantka I. Hüttnerová) kupuje dodatečně jízdenku... 03.12. 14:01 03.12. 14:17
Území strachu, V HLAVNÍ ROLI ZLOČINDetektivní pátrání po motivu vraždy v jedné textilní továrně (1986). Hrají: A. Molčík, O. Vízner, J. Přeučil, Z. Schulzová, D. Syslová, M. Steinmasslová, J. Havel, P. Rímský, Žánr: klasické drama / historický film; I. Vondrovicová, J. Schwarz, R. Vrchota a další. Scénář J. Bednář a K. Štorkán. Kamera M. Horák. Režie A. Procházková.|HDTV|Zvukový popis|V bezprostřední blízkosti textilní továrny je nalezeno tělo mrtvé ženy. Policie, v čele s kapitánem Beránkem (A. Molčík), začíná pátrat po příčinách vraždy. Pozornost se začne brzy soustřeďovat na manžela zavražděné - inženýra Krále (J. Přeučil). Všem v okolí je totiž známo, že ing. Král je velký záletník a jeho manželka mohla být zavražděna právě ze žárlivosti. V továrně panuje strach, ženy odmítají pracovat na odpolední směně. Napětí vzroste ještě ve chvíli, kdy je na stejném místě proveden další vražedný pokus. Obětí měla být tentokrát milenka ing. Krále... 03.12. 14:17 03.12. 15:55
To je vražda, napsala IX, Vítr ve věži, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Walter Žánr: detektivka / krimi / thriler; Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 03.12. 15:55 03.12. 16:45
Cestománie, Švýcarsko - Ticino - Od subtropů k ledovcůmNávštěva kantonu, kde si italský šarm a téměř subtropická atmosféra podávají ruce se švýcarskou precizností a kouzlem alpských scenérií (2004). Režie L. Rataj. Žánr: turistika, cestování;Zvukový popis|Švýcarsko je zemí mnoha tváří a kulturních vlivů. Tentokrát jsme se s kamerou vydali na její svébytný jih, na němž se rozkládá kanton Ticino s charakteristickým italským koloritem. Mluví se tu italsky, vládne zde italská kuchyně a místní pijí italské víno. Ale nade vším stále bdí švýcarská přesnost a jistota. Nádhernou krajinou jsme se pohybovali výhradně moderní veřejnou dopravou a autem jsme neujeli ani metr. Jak jinak bychom mohli zažít onu úžasnou návaznost jednotlivých vlaků mezi proslulými letovisky jako je Locarno, Lugano či Svatý Mořic? Během jediné hodiny se za okny vyhlídkového expresu vystřídala bujná vegetace subtropů s lyžaři na bohatě zasněžených svazích. Zrak nám ovšem přecházel nejen nad nevídanou rozmanitostí krajiny, ale i před působivými díly moderní architektury či v jednom z typických obchodů s čokoládovými pralinkami. 03.12. 16:45 03.12. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 03.12. 17:15 03.12. 17:42
Černé ovceSOCIÁLNÍ BYDLENÍ - Samoživitelce s dcerou hrozí, že přijde o domov. Obec se rozhodla ženě neprodloužit nájem. Žádný důvod neuvedla. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 03.12. 17:42 03.12. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 03.12. 18:00 03.12. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 03.12. 18:25 03.12. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 03.12. 18:55 03.12. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 03.12. 19:00 03.12. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 03.12. 19:50 03.12. 19:59
Losování SAZKAmobil šanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 03.12. 19:59 03.12. 20:02
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 03.12. 20:02 03.12. 20:06
Lynč, Likvidace zásobAlena čelí neúprosné realitě ve své rodině, podobně jako Líba. Magdino podnikání se mění v noční můru. Tomášovou jedinou nadějí je tak Lukáš s Petrou a spolupráce s policií. Premiéra televizního Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; seriálu ČT. Hrají: M. Anděl, M. Bendig, Z. Stivínová,
Autor:
0

#1861: Krakatit - 60 %


Krakatit
Vydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 120 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.

Scénář: Jan Štěpánek podle Karla Čapka
Kresba: Jan Štěpánek

Přiznám se, s komiksem "Krakatit"" mám trochu problém, tedy alespoň se zpracováním, které prezentoval Jan Štěpánek. Jednu adaptaci "Krakatitu" už jsme v knižní podobě měli, jednalo se o komiks "Krakatit" od Hzy Bažanta, kde mi moc nesedla kresba, ale v porovnání se Štěpánkovým pojetím se jedná o relativně originální počin. Chvíli jsem se na Štěpánkův komiks díval a nějak jsem nedovedl pochopit, proč je to vlastně grafická adaptace filmu s Karlem Högerem v hlavní roli, kdy očividně i Štěpánkův Prokop je Högerem, stejně jako jsou ostatní komiksové postavy podobné svým předobrazům ze známého a uznávaného Vávrova filmového zpracování. Takže ve Štěpánkově komiksu nedostáváme jen jednu adaptaci, ale rovnou adaptace dvě. Adaptaci román i adaptaci filmu, což je trochu zbytečně moc.

Přiznám se, od adaptace komiksové bych čekal trochu více originality, trochu více vlastního pojetí. Není nutné si Prokopa spojovat s Högerem, stálo by za to mít jiné obličeje, takové, jaké si Jan Štěpánek sám vytvořil ve vlastní představivosti. Tohle mi v komiksu "Krakatit" hodně chybělo. Myslím si, že ho to trochu sráží, protože myšlenky, jež jsou v komiksu zachyceny, jsou nadále velmi silné. Adaptací původního díla dochází k tomu, že se může to zásadní vytratit, ale tohle se Štěpánkovi podařilo zachovat. Nosné myšlenky Čapkova díla zde jsou, a to i přesto, že v komiksovém podání může být dění ještě trochu zmatečnější, než jak je tomu v podání beletristickém. Přesto si nemyslím, že by se čtenář v díle ztrácel.

Původní Čapkův "Krakatit" je románem o tom, jak se člověk dokáže upnout na válku, a to i přesto, že s ní vlastně nechce mít nic společného, nechce, aby se jakkoli podílel na tom, že budou umírat lidé. Je to klasický příběh dobrého a zlého, kde ale není nutně jednoznačné, kde to dobro je, případně odkud přijde, protože i Prokopova postava je do jisté míry nejasná. Tohle se podařilo v komiksu skvěle zachytit, stejně jako se povedlo převést onu touhu po destrukci, lidskou touhu ničit, která je spojena nejen s válkou, ale celkově s potřebou po moci, jenž je pro člověka bohužel typická. Nezáleží na tom, jak moc destruktivní síla bude, protože následky, ty se řeší až poté, nikoli před tím, než k nim dojde. V tomhle ohledu byl Čapek skutečně prorocký, protože sílu takového úderu, který Krakatit měl, je možné vztáhnout na atomovou bombu, ale přeneseně i na moderní formy vlky, kdy jsme schopni zabíjet v podstatě od počítače, kdy nám jen stačí sledovat obraz z družice a navést rakety na požadované místo. Síla a význam takového úderu jsou děsivé.

Komiks Jana Štěpánka tohle dovede přenášet. Je v tom ta horečka, ten Prokopův špatný psychický stav, které všemu dávají nesmírnou sílu a jen podtrhávají závažnost sdělení, jež je nám prezentováno. Ani po téměř sto letech tak myšlenky knihy neztrácejí na významu a na síle, což je skutečně dechberoucí. Přesto si stále myslím, že by bylo lepší si přečíst samotnou Čapkovu knihu. Komiks "Krakatit" se jeví jako stravitelnější, ale jak říkám, až příliš si bere z filmového zpracování, což je škoda. Samo filmové zpracování je relativně stravitelnější než kniha. I u něj je pak zajímavé, že mu nevadí sedmdesát let věku, pořád je to film, na který se lze dívat a z něhož si člověk něco vezme. Tohle platí i pro komiks, ale ty základy položil už Čapek, Jan Štěpánek ty myšlenky dovedl dobře do komiksu zakomponovat.

Komiks "Krakatit" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.
Autor: