Denní archiv Listopad 19, 2018

0

Anděl Páně 2

Anděl Petronel stá­le pra­cu­je u Nebeské brá­ny, ale je pře­svěd­čen, že by si zaslou­žil lep­ší služ­bu. Jeho věč­ný poku­ši­tel, čert Uriáš, začne Petronela ponou­kat. Stačí utrh­nout jablíč­ko ze stro­mu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A ces­ta k zaslou­že­né­mu uzná­ní bude vol­ná. Hádka Petronela s Uriášem o jabl­ko Poznání ale skon­čí neslav­ně. V potyč­ce se vzác­né ovo­ce sku­tá­lí až na Zemi. Anděl - pople­ta a jeho kama­rád čert-pokušitel musí šupem na svět jabl­ko Poznání najít a při­nést zpát­ky. V před­ve­čer svát­ku sva­té­ho Mikuláše se zamo­ta­jí do podi­vu­hod­né­ho reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krás­nou mamin­kou Magdalenou, par­tou nepo­cti­vých koled­ní­ků, vydři­du­chem Košťálem i sym­pa­tic­kým Párkařem. Než se jim poda­ří jabl­ko najít a vrá­tit tam, kam pat­ří, bude tře­ba zažít vel­ké dob­ro­druž­ství a pro­jít něko­li­ka nebez­peč­ný­mi situ­a­ce­mi. A po řadě lid­ských i „bož­ských“ zkou­šek, naši hrdi­no­vé nako­nec zjis­tí, že ces­ta k pozná­ní vede pře­de­vším přes sebe sama, přes obje­ve­ní síly přá­tel­ství, lás­ky a schop­nos­ti odpuš­tě­ní.…

Autor:
0

Chvilky – Recenze – 40%

České drama Chvilky je celovečerní režijní prvotinou režisérky a scenáristky Beaty Parkanové, která debutovala jako scenáristka v roce 2015 spoluprací na teroristicky příšerné komedii Andílek na nervy. Chvilky jsou úplně jiné kafe – psychologický depresivní příběh se točí kolem mladé ženy Anežky (Jenovéfa Boková), která zažívá sérii „chvilek“ s několika dalšími lidmi, povětšinou příslušníky vlastní rodiny, jimž se všem snaží být nablízku a maximálně jim ve všem vyhovět, a přitom jediný, na koho nikdy čas nemá, je ona sama.

Chvilky – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Výborný výkon Jenovéfy Bokové skvěle přibližuje osobnost hlavní hrdinky, na pohled silné a neochvějné, ale ve skutečnosti citlivé a křehké duše, která je svými nejbližšími, mezi nimiž ustavičně pendluje, akorát využívána a znevažována, aniž by tušila, jak se z jejich vlivu vymanit a jak změnit zavedený chod věcí. Bytostně se trápí ve společnosti pesimistické babičky (Jaroslava Pokorná), rezignované matky (Alena Mihulová), náročného otce (Martin Finger) i ženatého milence (Viktor Tauš) a jejich pasivní agresivita, uštěpačné poznámky a sobeckost ji činí nešťastnou až do té míry, že to pak u psycholožky ani nedokáže vyjádřit slovy. Řada diváků, kteří si připadají podobným způsobem utiskovaní a citově manipulovaní vlastní rodinou, se v tom pravděpodobně snadno pozná.

Potíž je v tom, že film cestu ven z této emocionální pasti neukazuje a místo ní nabízí jen tiché a mlčenlivé trpění. Do Anežky všichni rýpou a neustále jí podrývají sebevědomí, ale ona to vždy jen pasivně přijme, nikomu nic neřekne a raději se přetvařuje, aby se pak mohla vyplakat někde v soukromí o samotě. Přitom je v každé scéně vidět, jak se v ní každou minutou stupňuje vztek, hořkost, smutek a zklamání, avšak nad rozumnou konfrontací rodinných příslušníků s realitou a řešením problémů skrz dialog vždy zvítězí odevzdanost, slabost a neschopnost mluvit o svých pocitech s dalšími lidmi. Všude samá beznaděj, ale rozřešení nikde.

Chvilky – Recenze

Zveličováním prohlubujícího se zoufalství pak film vytváří v divácích bezútěšné pocity bezvýchodnosti, místo toho, aby působil terapeuticky, ukázal jak s takovými pocity pracovat, a jak problémy překonávat. Anežka nikdy nemá ambici postavit se lidem ze svého okolí a oznámit jim, že jí jejich chování vadí, nebo se jinak ohradit proti jejich slovům, a raději to v sobě potlačuje. Jako jedinou alternativu pak film ve svém závěru volí strategii ventilovat veškerý naakumulovaný zármutek činností, která je nejen naprosto stupidní a pro Anežku dokonce potenciálně nebezpečná, ale hlavně i dokonale neefektivní v rámci řešení dané situace.

Ze začátku přitom snímek přirozeně navnadí svou pozoruhodnou a ze života odkoukanou opravdovostí a citem pro dialogy, ty pak ale válcuje chladná deprese, jejíž „chvilky“ v rodinném kruhu nabízejí světlo na konci tunelu jen velmi nezřetelné a mihotavé, a to pouze v tom smyslu, že se diváci snad poučí a nevezmou si z hlavní hrdinky špatný příklad. Z hrdinky, která se kvůli své pasivitě a slabosti nezmůže říct zhola nic na svou obranu (ani u psycholožky, kde by na to byl teoreticky vhodný prostor, jehož se jí jinde nedostává) a s problémy se rozhodne vypořádat způsobem, který z ní dělá akorát naivní nánu bez mozku.

Režie Beaty Parkanové je přitom řemeslně slušná a i hereckým výkonům představitelů vedlejších rolí nelze nic moc vytknout, civilnímu a z psychologického hlediska relativně věrohodně podchycenému portrétu mladé ženy, všemi konstantně pošlapávané a ponižované, nicméně výrazně sráží nohy bezpáteřnost hlavní hrdinky, kvůli níž se Chvilky akorát topí v depresi, ovšem aniž by se snažily z ní vyhrabat.
Autor:
0

MAREK ZTRACENÝ

NOVÝ KLIP — Marek Ztracený má mimořádně povedený rok 2018! V červnu vydal nové album Vlastní svět, nadšeně přijaté jak fanoušky, tak i hudebními publicisty. Pilotní singl „Minulost“ několik týdnů vedl žebříček nejhranějších domácích nahrávek v českých rádiích, a na podzim dokonce zpěvák dvakrát vyprodal pražské Roxy a brněnské Sono se skvělými koncertními křty.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Kancl (2018)

Divadlo Rokoko jsem navští­vil co si pama­tu­ji popr­vé. Překvapilo mě, kolik men­ších diva­del­ních scén Praha ukrý­vá, ale pod­zem­ní hle­diš­tě s cca dvě­ma sty mís­ty pří­stup­ný­mi z pou­ze jed­né chod­by je spo­lu s Kalichem pro mé zku­še­nos­ti zatím rekord­ma­nem. Příjemné je, že i přes men­ší pro­sto­ry se v diva­dle pěk­ně sedě­lo a měl jsem i přes svou výš­ku dosta­tek mís­ta pro nohy, což je sla­bým mís­tem vět­ši­ny praž­ských diva­del. Rokoko si zde tedy při­psa­lo poho­dl­nost­ní body navíc. A že je bude potře­bo­vat, to vám pro­zra­dím hned z úvo­du.

Hra Kancl je napsá­na na moti­vy brit­ské­ho sit­co­mu a v Rokoku se chlu­bí tím, že jde o vůbec prv­ní pre­mi­é­ru toho­to díla na jeviš­ti. Děj se ode­hrá­vá v men­ší brit­ské poboč­ce fir­my, kte­rá vyrá­bí papír, a nad kte­rou se vzná­ší hroz­ba pro­pouš­tě­ní. Vše se sna­ží udr­žet v cho­du ředi­tel poboč­ky David (Vasil Fridrich), za vydat­né­ho vlezdo­pr­del­ko­vá­ní své­ho per­so­nál­ní­ho mana­že­ra Garetha (Jiří Hána) a pocti­vé prá­ce zaměst­nan­ců, z nichž už nikdo dal­ší pří­liš nesto­jí za zmín­ku snad jen s vyjím­kou recepč­ní Dawn (Henrieta Hornáčková), kte­rá v prů­bě­hu jinak doce­la nud­né hry děj ozvlášt­ňu­je ale­spoň svým oso­bi­tým šar­mem.

Hra měla být kome­dií spo­ju­jí­cí typic­ký brit­ský humor a čes­ké podá­ní nená­roč­né kome­die. Faktem je, že pod poklič­kou si pozor­ný divák všim­ne až pří­liš vel­ké sáz­ky na sexu­ál­ně ori­en­to­va­né dvoj­smys­ly a pře­hra­né afek­ty, ale jinak dílo zase tolik kome­di­ál­ní není. Snad až na Garetha. Jiří Hána byl jedi­ný, komu jsem na kon­ci hry upřím­ně zatles­kal, pro­to­že nejen, že jeho role asi jako jedi­ná v této hře umož­ňu­je tro­chu zazá­řit, ale také pro­to, že k ní při­stou­pil s not­nou dáv­kou sebe­i­ro­nie a sku­teč­né­ho herec­ké­ho umu. Ono také jak mají her­ci zazá­řit v nud­ných rolích s nud­ný­mi dia­lo­gy, kte­ré vedou odni­kud nikam, a ve hře, jejíž hlav­ní pří­běh nena­bí­zí ani špet­ku tou­hy zjis­tit, jak to celé vlast­ně dopad­ne, pro­to­že ať už se jed­ná o roli účet­ní­ho nebo ředi­te­le, všech­ny jsou stej­ně pře­hra­né a sází na laci­né vti­py.

Britské sit­co­my znám. Ne sice tenhle kon­krét­ní, ale umím si dost dob­ře před­sta­vit, že by Britové z téhle ver­ze neby­li dva­krát nad­še­ní. Já sice nejsem vůbec nároč­ný divák, ale tak­též jsem nad­šen nebyl. Ba co víc, byl jsem poměr­ně sluš­ně znuděn a nebýt pří­jem­né návštěvy kul­tu­ry v diva­dle, kte­ré jsem dosud neznal, a kte­ré se přes svou komor­nost uká­za­lo jako vel­mi poho­dl­né, mož­ná bych byl i naštván za ztrá­tu času. Když si totiž i jinak nepří­liš kre­a­tiv­ní divák uvě­do­mí, že drti­vou vět­ši­nu scén by i on, coby totál­ní ama­tér, byl scho­pen pře­psat do mno­hem zábav­něj­ší podo­by, pak je na scé­ně něco špat­ně.

Uděluji 20%


Zdroj foto: http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/49/kancl/

Autor:
Prima - 19.11.20180

Prima - 19.11.2018

Televizni program na 19.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruBadger"s Drift je idylická anglická vesnička, kde každý zná každého. Pouze pachatele několika vražd zatím nikdo nezná... Britský kriminální seriál (1998). Hrají J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová, D. Casey a další. Režie J. Silberston 19.11. 01:15 19.11. 03:30
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 19.11. 03:30 19.11. 04:35
Jak se staví senSledujte proměny vašich domovů a splňte si sen o krásnějším bydlení. Za 5 dní vytvoříme nové místo, kde se nejen lépe bydlí, ale i lépe žije! Chybět nebudou ani rady designérů a odborníků. Uvádí L. Něrgešová 19.11. 04:35 19.11. 05:25
Přestávka ve vysílání 19.11. 05:25 19.11. 06:10
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 19.11. 06:10 19.11. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 19.11. 06:30 19.11. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 19.11. 07:10 19.11. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 19.11. 08:00 19.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 19.11. 08:40 19.11. 09:10
Ohnivý kuřeZuzanka se zabydluje u kluků v hospodě. Kluci ale vůbec netuší, co je Zuzanka zač. Klára se dozví, že ji Renata označila jako zlodějku rodinného prstenu, a zuří. Situaci zachrání Leoš. Marek udělá Veruně krevní testy a naordinuje jí krabičkovou dietu. Na Verunu je toho už moc. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. L. Kodad 19.11. 09:10 19.11. 10:25
Ach, ten můj šéf! 2Julianne se vrací po delší době do práce jako Philipova asistentka. V osobním životě patří k sobě, ale ve firmě vystupují jen jako kolegové. Odtažitost v práci se však začne projevovat i doma, a navíc se v podniku schyluje k propouštění... Německý romantický film (2011). Hrají H. Richter-Röhlová, A. Pietschmann, H. Weisová a další. Režie M. Keusch (Premiéra) 19.11. 10:25 19.11. 12:15
Polední zprávy 19.11. 12:15 19.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 19.11. 12:30 19.11. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 19.11. 13:30 19.11. 14:30
Návrat komisaře Rexe XII (5) -ST -W -HDZaplést se s ultrapravicovými extremisty se nevyplácí. Někdo si díky tomu odsedí pár let ve vězení, jiný může přijít i o život. Jak ale odhalí komisař Rex s kolegy, nejhorší je asi vyrovnat se s vlastní temnou minulostí... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 19.11. 14:30 19.11. 15:30
Návrat komisaře Rexe XII (6) -ST -W -HDProč zemřel nadějný sportovec, který měl před sebou úspěšnou kariéru? Šlo o závist některého z konkurentů, sehrál svou roli v případu milostný trojúhelník, anebo souhra nešťastných náhod? Komisař Rivera a Rex jsou znovu pripraveni zasáhnout... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 19.11. 15:30 19.11. 16:35
Odpolední zprávy 19.11. 16:35 19.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 19.11. 16:50 19.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 19.11. 17:50 19.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 19.11. 18:55 19.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 19.11. 19:40 19.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 19.11. 19:55 19.11. 20:15
Modrý kód (136) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Díky Petře se podařilo zachránit dva pacienty, kterým se při seskoku neotevřel padák. Petru ale kvůli tomu čeká nepříjemné setkání se Slavíkem. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 19.11. 20:15 19.11. 21:30
Ano, šéfová!Nová dvojice v populárním pořadu začíná svoji misi! Jitka a Santo jako zkušení a úspěšní gastronomové budou zachraňovat nefungující resturace. Sledujte každý týden zábavné i tragické příběhy z hospod, a jak se s nimi svérazná Jitka a její syn Santo poperou (Premiéra) 19.11. 21:30 19.11. 22:50
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní lehká menu! Spousta zdravých chutných receptů, po kterých neztloustnete, a přesto vás nasytí. Sledujte nejlepší českou cooking show, již tradičně přímo ze Zdeňkova statku! Čerstvé suroviny, svězí nápady, jednoduchá příprava - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! 19.11. 22:50 19.11. 23:35
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 19.11. 23:35 20.11. 00:30

Prima Max

Název programu Popis Od Do
VykoupeníZlatokop prodá svou manželku i dceru za právo ke zlatému dolu. Po dvaceti letech je bohatý muž, ale hrozí mu najednou zabavení majetku kvůli plánované stavbě železnice... Britsko-francouzský western (2000). Hrají P. Mullan, M. Jovovichová, N. Kinská, W. Bentley a další. Režie M. Winterbottom 19.11. 02:20 19.11. 04:16
Přestávka ve vysílání 19.11. 04:16 19.11. 06:40
Powerpuff GirlsEpizoda: Střelkyně Panenka / Běž, Kytko, běž! / Ping pong atd. V městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 19.11. 07:05 19.11. 07:20
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 19.11. 07:20 19.11. 08:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 19.11. 08:40 19.11. 09:30
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 19.11. 09:30 19.11. 10:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 19.11. 10:30 19.11. 11:25
Flynn Carsen: Honba za Kopím osuduSkutečnou náplní práce mladého knihovníka Flynna Carsena je hlídat největší poklady historie, které jsou uloženy v tajné části knihovny. Když je ukradena jedna z částí Kopí osudu, vydává se s kolegyní po stopách tajemného bratrstva... Americký dobrodružný film (2004). Hrají N. Wyle, K. MacLachlan, S. Walgerová a další. Režie P. Winther 19.11. 11:25 19.11. 13:25
Hříšný tanec 2Když mladá Katey přijede s rodiči na Kubu, netuší, že zde objeví nejen vášeň pro tanec, ale i velkou lásku. Osudovým se jí stane setkání se sympatickým číšníkem Xavierem. Mladý pár se spolu tajně schází v nočním klubu a trénuje na prestižní soutěž v tanci... Americký romantický film (2004). Hrají R. Garaiová, J. Jackson, Mýa, P. Schwayze, D. Luna a další. Režie G. Ferland 19.11. 13:25 19.11. 15:20
MumieV roce 1923 pátrá v Egyptě skupina archeologů po tajemství zmizelého města Hamunaptra, kde je v jedné hrobce nalezena mumie faraonova kněze Imhotepa. Její nálezci jí sice vrátí život, za to je ale čeká smrtelné nebezpečí... Americký dobrodružný film (1999). Hrají B. Fraser, R. Weiszová, J. Hannah a další. Režie S. Sommers 19.11. 15:20 19.11. 18:05
Veterinář vyšetřuje: Tajemství EstonieV ospalém přímořském městečku Schwanitz řeší policistka Vogtová případ vraždy. Rozkrývá při té příležitosti i tajemství vlastního otce... Německý krimifilm (2016). Hrají K. Schonemann, M. Lohseová, H. Reents a další. Rezie D. Seume 19.11. 18:05 19.11. 20:00
Můj otec je šílenecTřináctiletý Donny si začne románek se svou učitelkou Mary. Ta je následně odsouzena na třicet let do vězení a Donny musí sám vychovávat jejich syna. Po 27 letech se Donnymu nedaří nejlépe, má velký dluh, a pokud ho nesplatí, půjde i on do vězení. Jeho poslední šancí na získání peněz je reality show, při které by se opět po letech setkal se synem... Americká komedie (2012). Hrají A. Sandler, A. Samberg, J. Caan a další. Režie S. Anders (Premiéra) 19.11. 20:00 19.11. 22:25
Poslední šance na pomstuEvan Lake zjistil, že trpí nemocí, která ho za několik let udělá úplně neschopným. Nehodlá však od CIA odejít, dokud si nevyřídí starý účet s teroristou, o němž si všichni myslí, že je mrtvý. Lake však ví, že žije, a je rozhodnut ho zabít... Americký thriller (2014). Hrají N. Cage, A. Yelchin, A. Karim a další. Režie P. Schrader 19.11. 22:25 20.11. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 19.11. 01:45 19.11. 02:50
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 19.11. 02:50 19.11. 05:05
Poslední loďPo potopení Ramseyho ponorky vše nasvědčuje tomu, že kapitánu Chandlerovi a členům jeho posádky již nemůže nic bránit v šíření léku. Přeživší imunní se však nehodlají vzdát a snaží se za každou cenu udržet svůj vliv... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 19.11. 05:05 19.11. 05:46
Přestávka ve vysílání 19.11. 05:46 19.11. 06:20
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 19.11. 06:20 19.11. 07:40
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 19.11. 07:40 19.11. 08:55
Top Gear XXIVMírně proměněná, ale o to lépe sehraná trojice hlavních moderátorů, Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, přijíždí v další sérii testovat vybrané automobilové novinky a trochu si u toho zablbnout... Kultovní britský automobilový magazín (2016) 19.11. 08:55 19.11. 10:00
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že
Autor:
NOVA - 19.11.20180

NOVA - 19.11.2018

Televizni program na 19.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Dr. HouseKosmetička pracující v pohřebním ústavu dostane záchvat, během nějž ji pronásleduje představa, že ji jedna z mrtvol znásilnila. House se svým týmem uchazečů řeší původce jejího stavu. K současným problémům se přidávají i halucinace, ve kterých žena komunikuje se svou mrtvou matkou. O té tvrdí, že je s ní v pokoji. Následně se přidává i nekróza měkkých tkání. Ve chvíli, kdy dojde k násilné potyčce mezi Housem a jedním z kandidátů, se podaří odhalit příčinu ženiných obtíží. Čtvrtá řada amerického seriálu (2007). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 19.11. 02:50 19.11. 03:30
Dr. HouseHouseovi zůstává v týmu posledních deset uchazečů. Rozhodne se je rozdělit do dvou skupin podle pohlaví. To samozřejmě přináší zbytečné konflikty. Oba týmy mají spolu soupeřit na případu pacienta se svalovou páteřní atrofií. Sám House se rozhodne poznat stav mezi životem a smrtí a použije k tomu nůž vražený do zásuvky. Foremana, který v jiné nemocnici vedl svůj tým, vyhodí z práce ve chvíli, kdy se začne chovat jako House. Čtvrtá řada amerického seriálu (2007). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 19.11. 02:05 19.11. 02:50
Novashopping 19.11. 04:55 19.11. 05:55
Snídaně s Novou 19.11. 05:55 19.11. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Andrle Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 19.11. 08:50 19.11. 09:45
Profesor T.Jeden ze studentů vysoké školy záhadně zmizí poté, co obdrží katastrofální výsledky svých testů. Vypadá to na sebevraždu, ale to odmítá jeho otec, který nedokáže vysvětlit, jak je možné, že jeho syn takto pohořel, ani to, odkud se na jeho účtu vzalo veliké množství peněz, přestože jeho rodina živoří. Když se Profesor a Amálie seznámí s kamarádem zmizelého studenta, jistým synkem bohatého a vlivného muže, začíná se nabízet varianta, že za zmizením může stát právě on. Nový detektivní seriál TV Nova (2018). Dále hrají S. Haváčová, J. Schneiderová, I. Bareš, T. Pauhofová, J. Nosek, J. Vondráček a další. Režie T. Mašín Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 19.11. 09:45 19.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 19.11. 11:00 19.11. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 19.11. 11:50 19.11. 12:00
Polední Televizní noviny 19.11. 12:00 19.11. 12:25
Krok za krokemCarolino staré auto se už rozpadá, a tak pro Franka a děti není problém ji přesvědčit ke koupi nového vozu. K Frankovu překvapení se Carol podaří usmlouvat výraznou slevu. Penny si našla přítele, nechutného patologa Norberta, a jsou pozváni k Lambertovým na večeři. JT si bez dovolení půjčí Carolino auto, aby udělal dojem na svou dívku. Frank si toho všimne a auto odveze do garáže, aby si JT myslel, že bylo ukradeno, a musel s pravdou ven. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 19.11. 12:25 19.11. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Mázlovy patálie s problematickým pozemkem nejsou u konce. Když už se mu konečně podaří parcelu pronajmout serióznímu nájemci, musí kvůli tomu doma ubytovat nevítaného nocležníka. Zdena se dozví, že bude mít holčičku. Zatímco s ní celá nemocnice oslavuje dobrou zprávu, Gábina těžce nese okolní nadšení. Na Fryntu doléhají psychické následky léčby rakoviny. Kateřina si však ví rady. Bratři Švarcové opět prokážou, že v cestě za svým cílem se neštítí ničeho. Tentokrát je třeba přimět k poslušnosti syna ředitele nemocnice Hofmana. A oni vědí jak. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Šťastný, J. Stryková, M. Stránský, S. Rašilov, Z. Adamovská, V. Kratina a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 19.11. 12:50 19.11. 14:05
Dr. HousePřepadený muž dostane záchvat kašle, který plynule přejde do stavu ohrožujícího jeho život. V nemocnici si muž ale na nic nepamatuje. House se svým týmem uchazečů o práci hledá příčinu jeho potíží. Situaci zkomplikuje Foreman, kterého Cuddyová opět najala. House se ho snaží znovu vyhodit, ale neuspěje. Foreman mu sdělí, že pod jeho výchovou se natolik zkazil, že i když si nepřeje nic jiného než pracovat jinde, nikde ho nechtějí. Mezitím se pacientův stav opět komplikuje. Čtvrtá řada amerického seriálu (2007). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 19.11. 14:05 19.11. 15:00
Dr. HouseDo nemocnice je přivezena mladá závodnice na raketových závodních autech s podivnými příznaky. Zvuky se ženě mění na různá vidění a obrazy. Pro House je sama závodnice zajímavým pacientem, ale k jeho překvapení ji právě on neléčí. Je totiž odvezen agenty CIA k pacientovi, který jeví příznaky těžké otravy. House má muže ještě s dvěma dalšími lékaři zachránit. Nakonec je to opravdu House, kdo zjistí, že agent je otráven piniovými oříšky. Foreman po usilovném hledání týmu nakonec určí, že žena měla ve své podstatě velký problém s termoregulací a teplotním šokem. Čtvrtá řada amerického seriálu (2007). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 19.11. 15:00 19.11. 15:55
Kriminálka MiamiČernošský mladík je chycen při útěku z místa činu vraždy. Mladík má na sobě zakrvácené šaty a žena leží zastřelená na podlaze své jachty. I když se vše zdá jasné, Horatio není s okolnostmi nálezu spokojený. Mladík se vsak přiznává a je převezen do věznice, kde se stane sexuální obětí. Horatio a jeho tým při prohledávání místa činu zjistí, že žena musela být zabita ve chvíli, kdy byla loď v pohybu. Podaří se jim také zjistit, že žena se rozváděla s manželem a že se rozhodla loď prodat. Jejími vrahy byli zřejmě kupci, mladý muž a žena. Díky výpisu z telefonu není těžké je najít. Muž se přizná, že na ženu stříleli. Znamená to, že původně obviněný černošských mladík může být propuštěn. Jenže mezitím ve věznici vypukla vzpoura, po jejímž potlačení byl chlapec nalezen v uzavřené cele s mrtvolou spoluvězně. Patoložka Alex hlásí Horatiovi, že mrtvá z lodi nezemřela v důsledku střelných zranění, nýbrž že byla udušena. A právě krevní stopy nakonec spolehlivě vedou k manželovi. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 19.11. 15:55 19.11. 16:57
Odpolední Počasí 19.11. 16:57 19.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 19.11. 17:00 19.11. 17:30
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 19.11. 17:30 19.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Andrle Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 19.11. 18:25 19.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 19.11. 19:30 19.11. 20:20
SpecialistéNezletilý Filip Kašpar večer v restauraci surově zbije spolužáka Martina Ditricha. Při výslechu na místním oddělení se chová arogantně, avšak s ohledem na jeho věk si ho jeho matka, Romana Kašparová, odvádí domů. V noci zbitý Ditrich v nemocnici umírá a další den je na parkovišti nalezena mrtvola Filipa Kašpara, kterého někdo úmyslně několikrát přejel. Mezi hlavními podezřelými jsou otec zbitého mladíka a přítel Kašparovy matky Hynek Breda. Na autovrakovišti, které patří Ditrichovi, je nalezena ochranná plachta na auto se stopami Kašparovy krve. Specialisté tuší, že jeden z nich bude vrah. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štafek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, A. Mišík, J. Žáček a další. Režie R. Šveda Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 19.11. 20:20 19.11. 21:20
Kriminálka Anděl IVNa vltavském nábřeží je nalezen barman jedné z výletních lodí. Někdo věděl, že má slabé srdce, a usmrtil ho elektrickým výbojem paralyzéru. Za vraždou zjevně stojí souboj dvou firem vlastnících výletní lodě na Vltavě. Ty se přetahují o zakázky v lukrativním turistickém průmyslu. Beránková chce, aby Ruda chodil víc do terénu, proto musí v nadcházejících zkouškách fyzické zdatnosti obstát lépe než minule. Ujmou se ho doktor Mach i Lída, každý ho trénuje po svém. Nová řada kriminálních případů inspirovaných skutečnými událostmi (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, J. Pidrmanová, H. Dvořáková, M. Novotný, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 19.11. 21:20 19.11. 22:35
Námořní vyšetřovací službaV domě je nalezeno tělo poručíka Turnerové. Na první pohled zřejmá sebevražda, jenomže McGee zjistí, že někdo ženu vydíral, a proto spáchala sebevraždu. Stopa vede ke starému radiovysílači, kde se tým nečekaně srazí s Bishopovou a Reevsem, kteří potají dál vyšetřují případ Chen. Zdá se, smrt poručíka souvisí s Chenovým plánovaným teroristickým útokem. Gibbs se rozhodne Chena zatknout, ale kongresmanka Flemmingová mu prozradí, že se Chen domluvil na spolupráci s CIA, a je tudíž v tuto chvíli nepostižitelný. Bishopová si však jde pro svou pomstu, a tak neposlechne rozkaz a vydá se Chena dostat na vlastní pěst. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 19.11. 22:35 19.11. 23:30
Beze stopyKdyž Rhonda a její přítel Kenyon nastupují do auta, jsou znenadání překvapeni zásahem policistů. Kenyon je zastřelen, protože policista byl přesvědčen, že sahá po zbrani. Rhonda tvrdí, že Kenyon u sebe žádnou zbraň neměl, a rozhodne se svědčit. Místo schůzky se svým právníkem se však objeví na seznamu pohřešovaných. Ukáže se, že Kenyon byl v minulosti vyšetřován kvůli kontaktům s brooklynským drogovým podsvětím, které vedl Rhondin bratr Wallace. S ním ale Rhonda přerušila veškeré kontakty zhruba před rokem, přesto byl jeden z členů gangu spatřen u Rhondina bytu krátce před jejím zmizením. Americký krimi seriál (2007). Hrají E. Close, A. LaPaglia, M. Jean-Baptiste, P. Montgomery, E. Murciano a další. (skryté titulky) 19.11. 23:30 20.11. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Supertajná zbraň(Steel) Akční film o konstruktérovi, který byl donucen stát se hrdinou. USA 1997, akční sci-fi. Hrají Shaquille O'Neal, Annabeth Gish, Judd Nelson, Richard Roundtree, Irma Hall, Charles Napier, Kerrie Keane, Thom Barry a další. Režie Kenneth Johnson John Henry Irons je konstruktér zbraní a génius v oblasti metalurgie, který s pomocí počítačové expertky Susan Sparksové vyvíjí pro americkou armádu ochranná brnění a novou akustickou zbraň, která nezabíjí, pouze nepřítele zneškodní a vyřadí z boje. Když je však jeho projekt sabotován bezohledným nadřízeným Burkem a Susan je při explozi v laboratoři zraněna zříceným panelem tak vážně, že skončí na vozíčku, rozhodne se znechucený Irons proti Burkovi svědčit. Poté co dosáhne jeho propuštění z armády, sam z projektu odejde. Vzápětí se však stane svědkem bankovní loupeže, provedené s pomocí své revoluční zbraně. Lupiči uprchnou dřív, než stačí cokoli zjistit. Následné pátrání ho přivede k Burkovi, který chce akustickou zbraň vyrábět a prodávat nejen pouličním gangům v Los Angeles, ale také teroristům po celém světě. Obrátí se na strýčka Joea a Susan a s jejich pomocí vytvoří ve své laboratoři speciální brnění, odolné všem klasickým zbraním i akustickým puškám. Zanedlouho se pak objeví v ulicích jako superhrdina, přezdívaný Steel, který potírá zločin a přes všechny překážky se chystá k rozhodujícímu střetnutí s Burkem. 19.11. 02:40 19.11. 05:10
Riddick: Kronika temna(The Chronicles of Riddick) Vin Diesel v hlavní roli sci-fi thrilleru o válce lidí s armádou polomrtvých bytostí, které chtějí získat nadvládu nad celým vesmírem. USA 2004, sci-fi. Hrají Vin Diesel, Judi Dench, Colm Feore, Thandie Newton, Karl Urban a další. Režie David Twohy Riddick je nejnebezpečnějším zločincem v celém vesmíru, který perfektně vidí i v hluboké tmě. Při svém putování zabloudí na planetu Helion. Situace v civilizovaném vesmíru je ale vážná. Planetu po planetě dobývají nepřemožitelní
Autor:
ČT - 19.11.20180

ČT - 19.11.2018

Televizni program na 19.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
13. komnata Zdeňka MaryškyZnámý herec a dabér z jistoty stálého hereckého angažmá riskoval emigraci do Spojených států, kde po tvrdé práci a ve velké konkurenci dosáhl úspěchu. Připravili: M. Hynková Vrbová, M. Šnábl a Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; O. Reif.|HDTV|Zvukový popis|Zdeňka Maryšku, herce a dabéra, vychovávala matka-herečka a otčím. Už ve svých čtyřech letech hrál v Městském divadle v Mariánských Lázních. Na DAMU ho nevzali, otčímem vybranou školu vzdal dřív, než ji začal studovat, proto začal jako elév v plzeňském Divadle Alfa. Brzy se na něj usmálo štěstí: vzali ho na JAMU, kde studoval se S. Skopalem, J. Bartoškou, J. Švandovou, M. Donutilem, P. Zedníčkem, K. Heřmánkem a B. Polívkou aj., což prožíval jako zlaté časy. Jenže normalizační tlaky a omezení ho štvaly: ač nazkoušel krásnou roli v Krejčově Divadle za branou, divadlo bylo roku 1972 z politických důvodů zavřeno, totéž zažil ve Státním divadle v Brně za režie Jana Kačera, když těsně před premiérou zakázali hru Přelet nad kukaččím hnízdem, v níž měl hrát stěžejní roli. Nechtěl se jen podřizovat režimu ani recitovat sovětské verše, proto zvolil emigraci. Na počátku 80. let odjel se svou tehdejší manželkou, herečkou Miriam Vránovou, do Německa, kde strávil třináct měsíců čekáním na azyl. Aby si přivydělali, oba tu načerno roznášeli letáky. Také začátky ve vysněných Spojených státech byly krušné. Dva roky se protloukali - například pracoval jako číšník v české hospodě nebo byl majordomem u bohaté Američanky. Musel být čtyřiadvacet hodin k dispozici jako řidič, správce domu, zahradník, hospodář a řemeslník na jejím panství. Střídal pět uniforem, každou na jinou činnost či reprezentaci. Manželka tu pracovala jako kuchařka. Avšak herectví kvetlo na západním pobřeží, kam se vydal, aby se dostal mezi americké herce, kterých je jen v New Yorku zaregistrovaných 40 000. Pro herce, který odjel z vlasti "až“ ve svých pětatřiceti, to nebylo snadné. Ač má talent na jazyky, zpočátku Američanům nerozuměl. Zapřel se a tvrdošíjně se učil, chtěl porozumět všem dialektům i vypilovat americký přízvuk. Prozatímní místo získal ve špičkové hotelové restauraci Waldorf Astoria, kde se vypracoval na vedoucího číšníků. Mezitím se tvrdě připravoval na kariéru herce a hledal herecké příležitosti, až konečně uspěl na konkurzu mezi sedmi sty uchazeči na roli v Chicagu. Po úspěšně zvládnutém představení si sehnal agenta. Stal se členem prestižního Actor's Studia, kde jeho výkony hodnotili Al Pacino, Paul Newman, aj. Jeho herecká kariéra v USA se rozjela, nakonec vystupoval ve třech jazycích. Ač nevěřil, že se u nás někdy změní režim, v polovině 90. let se vrátil do Čech, především kvůli divadlu. Hrál v Menzelově filmu Obsluhoval jsem anglického krále, v Herzově Dívce a kouzelníkovi, Pasáži, Hitlerově elitě, Klaunech, Pohádkáři, Bardech... Na svých současných jedenasedmdesát let rozhodně nevypadá, je šťastně popáté ženatý, hraje v Divadle Na Fidlovačce, je žádaným hercem ve filmu, v divadle i televizi (seriál Detektiv Martin Tomsa) a dodnes hraje i v zahraničních filmech. 19.11. 02:14 19.11. 02:42
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 19.11. 19:00 19.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 19.11. 19:50 19.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 19.11. 20:00 19.11. 20:05
Lynč, Syn mého otceAlena chce, aby její dcera Helena začala pečovat o své dítě. Marika je ve škole svědkem šikany dalšího nemocného chlapce Líbiným synem Zbyňkem. Takové chování odmítá tolerovat a vyprovokuje ji k reakci. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; Premiéra televizního seriálu ČT. Hrají: M. Anděl, Š. Fingerhutová, N. Topinková, T. Vilišová, B. Šporclová Kodetová, J. Dvořák, Z. Stivínová, P. Kříž, J. Cina, M. Němec, D. Syslová a další. Scénář: R. Hosenseidl, J. Votýpka, H. Apter a další. Kamera T. Juríček. Režie J. Bártek.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Ačkoli se Lukáš snaží zasáhnout, Helena se na otcovo naléhání vrací domů. Lukáš by rád pokračoval v pátrání, nenachází však Jiřího doma. Ve škole onemocní další chlapec. Stane se přitom obětí šikany ze strany Zbyňka, čehož je svědkem Marika. Tu jednoznačná nespravedlnost vyprovokuje k reakci. Zbyňkova matka Líba má pro Maričino jednání pochopení. Pavel si pohrává s Tomášem, kterého ještě více namočí do svých zločinných aktivit. Atmosféra v rodině Janečkových je přitom i vzhledem k Maričině situaci v práci už tak dost zoufalá. Nešťastná je ze svého syna i Líba. Vladimír zjišťuje, že nemoc Dominika a Patrika je skutečně vážná. Helena zůstává doma sama s dítětem a hledá si k němu cestu. 19.11. 20:05 19.11. 20:57
TrpaslíkDej si pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit! Úterý. Pozvání do vinárny U kocourka. Kdo s kým nakonec odejde domů? Komediální minisérie (2017). Hrají: M. Suchánek, M. Procházková, M. Hofmann, J. Šorm, Žánr: komedie / sitcom; Věk: 15+; T. Taliánová, J. Abrhám, P. Nárožný, J. Šulcová, M. Myšička, M. Kyšperský a další. Scénář P. Kolečko a J. Prušinovský. Kamera P. Koblovský. Režie J. Prušinovský.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Na televizní obrazovku se vrací úspěšný komediální seriál České televize, který zaznamenal tuzemský i mezinárodní ohlas. Úspěšní tvůrci, autoři Petr Kolečko a Jan Prušinovský, který seriál rovněž režíroval, v něm stvořili originální svět jedné rodiny a přes absurdní nadsázku a nadpřirozené síly, které rodině zasahují do života, se autorům podařilo zachytit i problémy, které hýbou současným světem.|Luděk oslavil patnácté narozeniny. Nic mu nevychází tak, jak by si přál. Hádka se školní láskou Jolanou, posměch věčného rivala Zounara i zrada kamaráda Hudry ho pěkně otráví. Nespravedlivý trest od učitelky pěstitelských prací je pak vrcholem nepovedeného dne. Doma ho navíc čeká rodinná oslava s dědou Václavem. A přesto se mu jedno přání splní. Jenže mu z toho žádná radost nepovstane. Po těžké pondělní noci nastává ještě těžší úterní ráno. Katka spěchá dopoledne do školy, aby podala vysvětlení ohledně Luďka. Jarda by se nejraději navždy zamknul v garáži, musí ale s dědou Václavem zpátky do domova důchodců. Náročný den pak pro mnohé končí ve vinárně U kocourka, kde to ale dopadne všelijak... 19.11. 20:57 19.11. 21:38
Reportéři ČTŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 19.11. 21:38 19.11. 22:19
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak si užít poklady" (2003). Spoluúčinkují V. Čech a O. Neff. Režie P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 19.11. 01:30 19.11. 02:14
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 19.11. 22:19 19.11. 22:21
Kriminalista, Mimo kontrolu, Kriminalist, DerSympatický policista jde s ohromující důkladností po stopách každého případu. Německý kriminální seriál (2006-14). Hrají: Ch. Berkel, F. Giering, A. Schudtová, S. Anbehová, A. Žánr: detektivka / krimi / thriler; C. Holfelderová a další. Režie Torsten C. Fischer.|16:9|Na policii obdrží v noci tísňové volání mladé ženy, která oznámí vloupání. Spojení je ale brzy přerušeno. Když o několik minut později dorazí policejní hlídka do vily Ebertových, není po majitelích a jejich sedmnáctileté dceři Jessice ani stopa. Vrchní komisař Schumann a jeho kolegové mají o případu pochybnosti. Skutečně by zloději kvůli nedostatku času neodcizili z vily známého hudebního producenta žádné cennosti? Zanedlouho se potvrdí podezření z únosu. Dva pachatelé propustili Dietera Eberta a jeho dceru Jessicu na svobodu, ale dál zadržují Utu Ebertovou. Objevují se určité nesrovnalosti, které Schumanna při zkoumání případu zarážejí. Dieter Ebert mluví o nevalném stavu svého manželství a nevěře manželky. Vyšetřování ukáže, že Uta Ebertová se chtěla rozvést... 19.11. 22:21 19.11. 23:20
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 19.11. 23:20 19.11. 23:45
Taggart, Krvavý sportTy nejšpinavější zápasy se vždy odehrávají mimo ring. Epizoda z britského kriminálního cyklu (2010). Hrají: B. Duffová, J. Michie, A. Norton, D. Ghadami, A. Tall, P. Whitchurch, R. Cavanah, M. Mirgaová a další. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Douglas Mackinnon.|16:9|Na silnici je nalezen ubitý mladý muž, a protože u sebe nemá peněženku, hodinky ani telefon, vše nasvědčuje loupežnému přepadení. Patologovi se to ovšem nějak nezdá a následná pitva prokáže, že některá zranění na těle mrtvého pocházela ze starší doby. Vyšetřování kriminalisty zavede do klubu Palác, ve kterém probíhají tzv. klecové zápasy, kolem nichž se v sázkách točí nemalé peníze. Klub navíc vede Don McGreevy, nechvalně známá postava glasgowského podsvětí, kterou se vrchní inspektor Burke již léta pokouší dostat za mříže. Problémy se nevyhnou ani inspektorovi Rossovi, když se ukáže, že bývá v Paláci více než častým hostem. A do případu by také mohla být zapletena atraktivní striptérka Anita, která s mrtvým zápasníkem udržovala tajný milostný poměr. 19.11. 23:45 20.11. 00:32
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|S Vlastimilem Šindelářem si popovídáme o čtyřlístku pro štěstí a jeho domácím pěstování. Zastavíme se u chovatelky psů plemene Coton de Tulear Terezy Hoření. V naší právní poradně odpoví na váš další dotaz Ivo Jahelka. Ondřej Štemberk poradí, jak si můžeme usnadnit úklid v domácnosti. Tomáš Procházka představí květenu Dračích hor, kterou můžete obdivovat v botanické zahradě v Praze. Vařit dnes budeme se Saskií Burešovou. Připravíme si spolu s ní zapečeného lososa s brambory a brokolicí. 19.11. 02:47 19.11. 03:14
Bydlení je hraŽlutý pokojík pro Terezku a její zvířátka (2012). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 19.11. 03:14 19.11. 03:39
Chalupa je hraPostavte si čistírnu odpadních vod sami a za víkend (2010). Magazín nejen pro chataře a chalupáře. Žánr: film / dramatický pořad; 19.11. 03:39 19.11. 04:03
Selátko na rožniTaké na Kuklově začal další rok a Vašek s Bethany rozebírají úspěchy a prohry uplynulé farmářské sezóny. K této obvyklé debatě nad ohništěm rožní výtečné přeštické sele (2014). Režie R. Šprongl. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis| 19.11. 04:03 19.11. 04:27
V hlavní roli vejceCo dělat, když slepice hodně nesou a dostanete darem plná plata vajíček? Uvidíte, že i takové vejce může být hvězdou a na talíři umí nadělat spoustu parády (2011). Žánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 19.11. 04:27 19.11. 04:50
Diskodrom 2007Dokument z mezinárodní soutěže v moderních a diskotékových tancích v Prostějově. Režie V. Fatka. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; 19.11. 04:50 19.11. 05:33
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 19.11. 05:33 19.11. 05:59
Studio 6Přesně před 35 lety byla slavnostně otevřena Nová scéna v Praze. Novodobá brutalistická divadelní budova, která je unikátním příkladem specifického využití skla, patří pod správu Národního divadla a funguje jako Žánr: zpravodajský magazín; moderní divadlo všech forem a žánrů. Více dodá redaktorka ČT Lada Kolovratová.|HDTV| 19.11. 05:59 19.11. 09:00
FrantíkVeliké překvapení! Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1981. Hrají: P. Kostka, C. Mayerová, J. Vala, J. Pleskot a další. Scénář J. Hanzlík. Kamera I. Koudelka. Režie V. Hudeček. Žánr: klasické drama / historický film;Rodina se chystá na Štědrý večer, když tu přijíždí strýček Karel (J. Pleskot), který přináší dárky a živého králíka. Manželka Marta (C. Mayerová) by chtěla králíka upéct k obědu na Štěpána, avšak manžel Rudolf (P. Kostka) ho nedokáže zabít. Odmítne také zabít kapra ovdovělému sousedovi, panu Korejsovi (J. Vala). Králíka si navíc chtějí nechat živého jejich čtyři holčičky a dají mu jméno Frantík. Náhle je třeba odvézt manželku do porodnice, a tak ji odveze soused a manžel musí připravit štědrovečerní večeři...|Rodiče si zahráli skuteční manželé C. Mayerová s P. Kostkou a jednu z dcer, malinkou Terezku, hrála jejich skutečná dcera - T. Kostková. Souseda si zahrál J. Vala, od jehož úmrtí uplyne v těchto dnech patnáct let (*27. 11. 1926 - +15. 11. 2003). 19.11. 09:00 19.11. 09:22
Znám tvůj senPísničkový medailon Pavla Bobka, od jehož úmrtí uplyne tento týden pět let (1976). Spoluúčinkuje J. Molavcová. Kamera J. Osten. Scénář a režie V. Hrubín. Žánr: rock / pop;Pavel Bobek (1937-2013), který původně vystudoval architekturu, byl v polovině
Autor:
TV Barrandov - 19.11.20180

TV Barrandov - 19.11.2018

Televizni program na 19.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? Pánové Zedníčkové vyzvali na souboj Zlatu Adamovskou, Petra Štěpánka a Janu Strykovou. Ti na hru nezůstanou sami, přivedou si své hosty a pokusí se pokořit všechny nástrahy zábavné soutěže Kurňa, co to je? 19.11. 03:05 19.11. 04:15
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! 19.11. 01:55 19.11. 03:05
Konec vysílání 19.11. 04:15 19.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 19.11. 04:45 19.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 19.11. 09:30 19.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 19.11. 11:05 19.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 19.11. 12:40 19.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 19.11. 13:50 19.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 19.11. 14:50 19.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 19.11. 15:50 19.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 19.11. 17:10 19.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 19.11. 18:30 19.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 19.11. 19:20 19.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 19.11. 20:05 19.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 19.11. 20:15 19.11. 20:30
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 19.11. 20:30 19.11. 21:30
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované Jaromírem Soukupem (Premiéra) 19.11. 21:30 19.11. 22:20
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 19.11. 22:20 19.11. 23:25
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 19.11. 23:25 20.11. 00:25

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Berlín 1905 (10,11)Tehdy se jezdilo kočáry a ženy chodily v krásných dlouhých šatech. Dům byl plný služebných a návštěvy uváděl majordomus. Zatímco lidé z nižších sociálních vrstev měli problém sehnat něco k jídlu, ti bohatší plánovali velkolepé svatby... Německý romantický seriál (2006). Hrají M. Ziesing, T. Sander, J. Schwarz, H. Krause, P. Jäger, P. Prager a další Julius se staví proti tomu, aby se jeho bratr Alexander, který příliš nerozumí podnikání, zapojil do firmy. Strýc Paul, který má v továrně většinový podíl, pohrozí sourozencům, že jim odepře spoluvlastnictví firmy, pokud se nenaučí spolupracovat jeden s druhým... 19.11. 02:10 19.11. 04:10
SekretářkyKatja nikdy netoužila stát se asistentkou. Problematický šéf a náročné kolegyně jí práci neusnadňují. Takže má v hlavě jediné ? jak přežít od devíti do pěti. Německý komediální seriál (2013). Hrají E. Salvo González, S. Hoecke, N. Vorbrodt, Th. Feller, J. Horst a další Společnost "Sluneční toasty" čeká návštěvu z USA. Chtějí dostat velkou zakázku od americké firmy Sendwichmaker. Katjin šéf Bergr si chystá složitou šroubovanou prezentaci, ale bohužel nestihne do firmy na schůzku dorazit včas. Protože Katja zná celou Bergrovu prezentaci nazpaměť, rozhodne druhý ředitel Schoner, že prezentaci spolu s ním přednese Katja. Nicol a Melanie jí mají pomoct s přípravou. Američané jsou z počátku ironičtí a dělají si z Katji legraci. Katja tedy zavrhne celý projev a řekne jim pravdu. Že je pouhá sekretářka a že byla během dvou hodin kolegy připravena, aby předvedla celou prezentaci. To je přeci jasný důkaz, že právě firma Sluneční toasty je dostatečně flexibilní a profesionální, aby s ní Američané uzavřeli obchod. A přesně tak to taky dopadne. Berger nakonec dorazí a spolu s Schonerem oslavují úspěšné uzavření obchodu. 19.11. 04:10 19.11. 04:40
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 19.11. 09:25 19.11. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 19.11. 10:20 19.11. 11:50
Speciální jednotkaMuži ze speciální elitní protiteroristické organizace jsou připraveni na bleskový zásah tam, kde je to zapotřebí. Druhá řada německého krimi seriálu (2008). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli vycvičeni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzických sil a dodržují přísné rozkazy. Muži se speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace, jsou připraveni čelit nebezpečí. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili v pořádku?. 19.11. 11:50 19.11. 12:55
Live Teleshopping 19.11. 12:55 19.11. 14:55
Speciální jednotkaMuži ze speciální elitní protiteroristické organizace jsou připraveni na bleskový zásah tam, kde je to zapotřebí. Druhá řada německého krimi seriálu (2008). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli vycvičeni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzických sil a dodržují přísné rozkazy. Muži se speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace, jsou připraveni čelit nebezpečí. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili v pořádku?. 19.11. 14:55 19.11. 15:55
Matlock V (8,9)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Pátá řada amerického krimi seriálu (1990-1991). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 19.11. 15:55 19.11. 17:50
Velkolepé století III (27,28)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 19.11. 17:50 19.11. 20:00
Inga Lindström: Léto na ostrověZdá se, že mají před sebou romantické léto. Ale pak se objevilo několik nečekaných událostí, které zasáhly jejich rodící se vztah... Německý romantický film (2005). Hrají A. Brendler, K. Scheve, G. Locker, G. von Weitershausen a další. Režie K. Meeder (87 min) Katarinu Fredholmovou, atraktivní mladou ženu ze Stockholmu, která sama vychovává svou malou dcerku Anniku, pozve jeji teta Augusta Vasen, aby převzala dědictví po strýci, který nedávno zemřel... Katarina s potěšením využije příležitost vydat se na návštěvu pratety s vidinou několika příjemně prožitých dnů na malém ostrově ležícím na východním pobřeží Švédska. Jenže když zjistí, že jde o kdysi vyhlášený a turisty velmi oblíbený výletní hostinec a penzion "Tärna", hrozí bankrot, rozhodne se Katarina podnik zachránit... 19.11. 20:00 19.11. 21:55
Ella Schön: Setkání na ostrověElla zdědila po smrti manžela dům na Fischlandu. Po příjezdu na ostrov ke svému překvapení zjistila, že manžel měl další ženu a děti, kteří v tomto domě stále žijí... Německý dvoudílný romantický film (2018). Hrají A. Frier, J. Richter, M. Ehrenreich, Z. Müller, R. Reiners a další. Režie M. Hübner (87 min) Po smrti svého manžela zdědí Ella Schön na Fischlandu nejen dům s dluhy, ale také Christinu a její dvě děti, kteří v tomto domě žijí. Zdrcená informací, že měl manžel další ženu a děti, zachová se Ella tak jako vždy, když dojde na emoce: ?přepne na autopilota“ nekouká nalevo ani napravo a jde? pro ni nejsnazší cestou odporu. Je nemocná, má potíže se sociální integrací a je pro ní velmi obtížné žít s ostatními pod jednou střechou. Proto chce co nejdříve vystěhovat obyvatele domu, dům prodat a vrátit se zpět ke svému dosavadnímu životu. Pro Christinu je to naprostá katastrofa, pro Ellu je to čistě ochranné opatření. Během svého pobytu začne poznávat obyvatele poloostrova. A když jí lépe poznají, zjišťují , že není tak komická a bizarní jak se zprvu zdála, ale že je citlivá a zranitelná? 19.11. 21:55 19.11. 23:55
Pod povrchem (3,4)Aby vyřešili manželskou krizi, přestěhují se Chambersovi do nového domu v Hadleighu. Jejich noví sousedé jsou velmi milí, ale poněkud zvláštní? Britský krimi seriál (2001). Hrají R. Green, B. Goddard, D. Webb, O. Sosnovska a další. Režie A. Pillai Manželé Chambersovi zabředávají čím dál hlouběji do sousedských sexuálních hrátek a krize v jejich vztahu přetrvává. Jack se zdráhá milovat s lékařkou Andreou, protože si oba uvědomují, že vzájemná sympatie přerůstá v citový vztah. Současně mu nejde z hlavy sousedka Lilian, která údajně odjela na Nový Zéland ještě předtím, než se Chambersovi přistěhovali do čtvrti. Jisté podezření v něm vzbudí dopisy, o nichž Andrein manžel Doug tvrdil, že je přeposílá adresátce, a nyní je Jack nachází vyhozené do kontejneru. 19.11. 23:55 20.11. 02:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

#1851: Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát - 60 %


Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát (Colby: Le soleil est mort 2 fois)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Colby: Le soleil est mort 2 fois" v roce 1993. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.

Scénář: Michel Regnier Greg
Kresba: Michel Blanc-Dumont


Po knize "Colby 1: Výška mínus třicet" jsem si myslel, že už mě pokračování nemůže ničím překvapit, ale musím se přiznat, že se mi díl s názvem "Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát" docela líbil. Scénář je chytřejší, už tu není nějaká záchrana na poslední chvíli, respektive je, ale celou dobu o ní víte a víte, že musí přijít, protože vychází z děje. Tohle se mi na knize "Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát" líbilo, ale líbilo se mi i to, o čem kniha vypráví a jak je děj vedený. Tohle prostě bylo něco, co mě zaujalo a myslím, že to bylo lepší než v první knize. Neříkám, že je to skvělé čtení, ale příběh je dobře vedený a kresba, která je inspirována americkým stylem detektivních komiksů, mi prostě sedla.

Colby má se svými parťáky Warsowem a Taxim to, co chtěl. Založili si detektivní agenturu, ale jak se ukázalo, ani v takovém městě jako je New York nemají zrovna na růžích ustláno. Nájem se musí platit, ale oni za sebou mají zatím jen tři případy, které podle všeho rozhodně nestojí za zmínku. Někdo se jim ale nalepil na paty a skoro by to vypadalo, že se před nimi konečně objevuje případ, který přinese to, co zrovna potřebují - pořádné peníze. Úkol je vlastně jednoduchý - stačí najít jednoho domestikovaného Japonce, který zmizel. Pátrá po něm jeho syn. Japonec si říkal pan Sun, tedy pan Slunce, odkud je také název knihy. Byl jedním z Japonců, kteří byli po útoku na Pearl Harbor internováni do speciálních táborů na počátku roku 1942. Na téhle události se mimochodem ukazuje, co dělá strach. Přes 100 000 Japonců, kteří poklidně žili v USA, byli zavřeni do koncentráků. Pravda, neměli podmínky jako židé, ale také to ukazuje na to, co je strach a co je nenávist.

Američané jsou svou nenávistí celkem známí, respektive tím, že strach řeší spíše radikální cestou. Colby, Warsow a Taxi se vydávají po různých stezkách pátrání, protože za případem čují nějakou sviňárnu. A ano, i oni se budou muset vypořádat s nenávistí, která ale tentokrát neplyne ze strachu, ale spíše z vypočítavosti a touhy po moci. Trochu ale předbíhám. Musím uznat, že tentokrát Michel Regnier Greg mnohem lépe využil potenciál tří hlavních hrdinů a každému dal samostatnou linii, které se musí seběhnout. To seběhnutí není až tak pěkně přirozené, ale dobře. Jsou zde i dobré vedlejší postavy, i když většinou celkem karikované, kdy nepochybujete o tom, kdo má jaké vlastnosti a jak se projeví.

Ve scénáři bych ale ještě chtěl zdůraznit skutečnost, že francouzští autoři na začátku 90. let docela dobře pracují s americkými reáliemi a historickými prvky, hodně dobře je zakomponovávají do příběhu. Tohle je prostě dobré. Že to má trochu jednoduché zakončení některých scén, že to je místy trochu naivní. Možná sem tam zbytečně přehnané, to už je další věc. "Colby" rozhodně není skvělá série, ale knihy "Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát" mě docela zaujala a byl bych i zvědavý na to, jak vypadal třetí díl. Ale to už když tak jenom francouzsky, toho se asi česky nedočkáme. Možná je škoda, že to vycházelo v pevných deskách, navíc by si český překlad zasloužil revizi, ale i tak mě dvojice knih potěšila.

Na Comics Blogu najdete recenzi na knihu:
"Colby 1: Výška mínus třicet"
Autor: