Denní archiv Listopad 18, 2018

Video | Režisér Jiří Heřman a dramaturgyně Patricie Částková o Příhodách lišky Bystroušky0

Video | Režisér Jiří Heřman a dramaturgyně Patricie Částková o Příhodách lišky Bystroušky

„Tento úžasný kus spojení světa lidského a zvířecího je něčím opravdu mimořádným.“ Premiérou opery Příhody lišky Bystroušky v režii Jiřího Heřmana a hudebním nastudování Marko Ivanoviće jsme slavnostně otevřeli Janáčkovo divadlo a zahájili festival Janáček Brno 2018

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?

Máte rádi neob­vyk­lá pro­stře­dí, ve kte­rých se ode­hrá­va­jí činy za hra­ni­cí záko­na, ve kte­rých figu­ru­jí ne vždy oso­by s čis­tým trest­ným rejstří­kem, kde nahlí­ží­te na děj z pohle­du více postav a ve kte­rém nechy­bí napě­tí? Pak jis­tě sáh­ne­te po tom­to thrille­ru zasa­ze­ném do pro­stře­dí tater­ství, teto­vá­ní a čás­teč­ně tak máte i mož­nost nahléd­nout i k moti­va­ci, smys­lu, proč vzni­ká teto­vá­ní.

Místo nové­ho poli­cej­ní­ho šéfin­spek­to­ra ve výbě­ro­vém říze­ní vyhrá­vá mla­dý, ambi­ci­óz­ní, ale nepří­liš zku­še­ný Francis Sullivan před star­ším, slu­žeb­ně zku­še­něj­ším kole­gou Rorym, kte­rý má být Francisovi nápo­mo­cen, být mu co nej­ví­ce při ruce a poslou­chat jeho nápa­dy a pří­ka­zy. Takovéto situ­a­ce se ale pře­ce běž­ně nestá­va­jí, před­nost by měla mít zku­še­nost. A tak Rory čeká na pří­le­ži­tost, kdy se uká­že, že jeho nový šéf Francis svo­ji novou funk­ci nezvlá­dá, nemá dosta­tek zku­še­nos­tí. Příležitost se záhy nasky­tu­je, kdy je na poli­cej­ní sta­ni­ci ano­nym­ně ozná­me­no nale­ze­ní mrt­vé­ho těla v kon­tej­ne­ru na tater­ské akci.

Zahajuje se pát­ra­cí akce, ve kte­ré se zjiš­ťu­je iden­ti­ta mrt­vé­ho těla, kdo je tím nezná­mým svěd­kem, kte­rý tělo obje­vil a proč nena­hlá­sil svo­ji totož­nost? Marni Mullinsová, tatér­ka, kte­rá náhod­ně obje­vi­la a násled­ně i ohlá­si­la nález mrt­vo­ly poli­cii, má ale svo­je důvo­dy, proč poli­cii nevě­ří a pro­to jim nesdě­li­la svo­ji totož­nost. Policií je ale jako „ta“ svěd­ky­ně vypá­t­rá­na, a po nale­ze­ní dal­ší­ho mrt­vé­ho těla, i díky své vlast­ní zvě­da­vos­ti a tou­ze po vyře­še­ní pří­pa­du zatáh­nu­ta do vyšet­řo­vá­ní, ve kte­rém pomá­há Francisovi se pohy­bo­vat a ori­en­to­vat v „jejím tater­ském svě­tě“, tím nalézt motiv pacha­te­le a zajis­tit jeho dopa­de­ní. Pro mla­dé­ho šéfin­spek­to­ra je to pří­le­ži­tost doká­zat, že si své pový­še­ní prá­vem zaslou­ží a pří­pad zdár­ně a hlav­ně co nej­rych­le­ji vyře­ší.

Nalezených obě­tí při­bý­vá, je mož­né, že by se jed­na­lo o séri­o­vé­ho vra­ha? Co svý­mi činy sle­du­je a proč si své obě­ti vybí­rá mezi teto­va­ný­mi? Může se jed­nat o vodít­ko, kte­ré navrh­la Marni Mullinsová po důklad­ném zkou­má­ní všech poli­cií nale­ze­ných indi­cií a poda­ří se jí spo­leč­ně s Francisem odha­lit a zasta­vit pacha­te­le dří­ve, než se sta­ne dal­ší vraž­da či se na sezna­mu obě­tí vyskyt­ne někdo z jejích přá­tel či rodi­ny? Obstojí Francis ve svém prv­ním pří­pa­du?

Autorka popi­su­je děj nahléd­nu­tím z pozi­ce svěd­ky­ně, dvou poli­cis­tů i dává nahléd­nout do moti­vů a duše pacha­te­le. Jestliže se Vám nelí­bí občas­né rea­lis­tic­ké vyob­ra­ze­ní prů­bě­hu činu nebo popi­su krva­vých moti­vů, pak se vám tyto krat­ší pasá­že líbit nebu­dou. Kniha je čti­vá, vtáh­ne do děje a nutí vás se dozvě­dět, jak to bude dál. Nechcete ji odlo­žit, dokud se nedo­čte­te až na konec.

 


Autor: Alison Belshamová

Počet stran: 354

Nakladatelství: Plus

Žánr: thriller, detek­tiv­ka

Hodnocení: 87%…

Autor:
NOVA - 18.11.20180

NOVA - 18.11.2018

Televizni program na 18.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Na křídlech vážky(Dragonfly) Kevin Costner v hlavní roli příběhu o lékaři, který navazuje záhadné i tajemné spojení se svou ženou, která tragicky zahynula. Německo, USA 2002, psychologický. Dále hrají J. Morton, R. Rifkin, S. Thompson a další. Režie T. Shadyac Manželka lékaře Joea Darrowa navzdory svému těhotenství odjela plnit misi Červeného kříže do divokých pralesů ve Venezuele a stala se jednou z obětí nehody autobusu vysoko v horách. Její tělo nebylo nikdy nalezeno, protože autobus se zřítil do hlubokého koryta divoké řeky. Joe se stále nedokáže se smrtí milované ženy vyrovnat, vyhýbá se přátelům, bolestné vzpomínky se snaží přehlušit posedlostí prací. Náhle však začne kolem sebe vnímat podivné věci. Dostane balíček, který si jeho žena před odjezdem objednala. V domě, který společně sdíleli, ho začínají pronásledovat zvláštní představy a vidiny. Tyto podivné události přivedou muže k myšlence, že s ním manželka zkouší navázat spojení ze záhrobního světa. Na rozdíl od dospělých podporují mužovu domněnku těžce nemocné děti, někdejši pacienti jeho zemřelé ženy. Kolegové už začínají pochybovat o Joeově duševním zdraví, když vyjdou najevo šokující skutečnosti. Jediný způsob, jak vše potvrdit nebo vyvrátit, ale také jak přinést duši zemřelé klid, je vydat se na místo nehody. (skryté titulky) 18.11. 01:00 18.11. 03:00
Kriminálka MiamiKamarádka nahlásí zmizení své přítelkyně. Zanedlouho je nalezen její vůz, který měla pronajatý. V něm policisté objeví sledovací kameru. Brzy zjistí, že dívku sledoval na jejím výletě její nevlastní otec. Ona se cítila takrka dospělá a výstup, který jí on udělal, způsobil to, že se skutečně doslova spustila. S kamarádkou pokračovaly v divokém večírku, který bohužel skončil její smrtí. Policisté totiž najdou její tělo pohozené v blízkém parku. Jeden z mladíků ji znásilnil a uškrtil. Ač se zdá usvědčit vraha takřka nemožné, protože každý z mladíků svaluje vinu na toho druhého, policistům pomůže vzorek vody z postřikovacího systému v parku. Vrah má tuto uschlou vodu v podobě skvrn na své košili. A k jeho smůle má tato voda skutečně specifické složení. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 18.11. 03:00 18.11. 03:40
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 18.11. 03:40 18.11. 04:10
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 18.11. 04:10 18.11. 04:50
Novashopping 18.11. 04:50 18.11. 05:55
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Závěr amerického animovaného seriálu (2016). 18.11. 05:55 18.11. 06:20
Looney Tunes(The Looney Tunes Show II) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2012) 18.11. 06:20 18.11. 06:45
Kačeří příběhy (39, 40)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 18.11. 06:45 18.11. 07:40
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show II) Kdo by je neznal? Vychytralý myšák Jerry a protřelý kocour Tom, toužící jen po jediném, dostat Jerryho. Druhá řada amerického animovaného seriálu (2015) 18.11. 07:40 18.11. 08:00
Ďábel se třemi zlatými vlasy(Der Teufel mit den drei goldenen Haaren) Pohádka o chytrém mlynáři, bystré princezně a lásce, která musela překonat mnoho překážek. Německo-Rakousko 2009, TV pohádka. Hrají Bela Baptiste, Ina-Alice Kopp, Leonard Lansink, Rita Russek, Ilse Bendin, Stephan Boden, Barbara Ferun, Beate Furcht a další. Režie Hans-Günther Bücking Chudým rodičům se narodil syn, kterému sudičky předpověděly, že se ožení s královskou dcerou. Když se chamtivý král o proroctví dozvěděl, rozhodl se zabránit mu stůj co stůj a dítěte se zbavit. Hodil ho i s košíkem do řeky, ten však vylovila mlynářova žena a dítě vychovala jako vlastního syna. Když se o řadu let později jejich cesty znovu zkříží, král se právě chystá provdat dceru Isabellu za hloupého prince Willibalda a brzy pochopí, kdo je ve skutečnosti mlynářův ochotný syn Hans. Pošle ho proto do zámku s dopisem, v němž nařídí, aby ho kat okamžitě popravil. Jenže Hans v lese narazí na loupežníky, kteří si dopis přečtou a napíší nový, ve kterém král nařizuje královně, aby Hanse oženila s princeznou. A když se král vrátí, zastihne zámek uprostřed zásnub. Aby svatbě zabránil, oznámí, že se bude konat pouze tehdy, pokud se Hans vypraví do pekla a přinese odtud čertovy tři zlaté vlasy. Hans neváhá a vydá se na cestu, přestože se úkol zdá nesplnitelný. Hluboko v podzemí si však získá čertovu babičku, která mu s nelehkým úkolem pomůže. 18.11. 08:00 18.11. 09:40
Bílý tesák(White Fang) Ethan Hawke se svým věrným společníkem chce najít zlato v nebezpečném údolí Yukonu, a splnit tak poslední přání umírajícího otce. USA 1991, dobrodružný. Dále hrají K. M. Brandauer, S. Hogan, S. Cassel, J. Remar a další. Režie R. Kleiser Naivní a nezkušený mladý dobrodruh Jack Conroy přichází v roce 1898 do Yukonu, aby našel pozemek, který mu zanechal zesnulý otec, a pokračoval na něm v hledání zlata. Najít otcův důl pod silnou vrstvou sněhu na nedozírných pláních Aljašky není jednoduché. Brzy pozná první zákony divočiny, tři podvodníci ho oberou o všechno. Naštěstí je tu zkušený stopař Alex Larson, který mladého zelenáče vezme pod svou ochranu. Když Jacka napadne grizzly, na pomoc mu přispěchá čtyřnohý chlupáč, napůl vlk, napůl pes, a v poslední chvíli mu zachrání život. Je to Bílý tesák, jehož matku nedávno zabili lovci a který mu navždy změní život. 18.11. 09:40 18.11. 11:50
Můj přítel delfín 2(Dolphin Tale 2) Tým, který zachránil Winter život, se opět schází, aby našel pro truchlící delfíní samičku novou společnici. USA 2014, rodinný. Hrají Morgan Freeman, Ashley Judd, Harry Connick, Jr., Kris Kristofferson, Nathan Gamble, Cozi Zuehlsdorff, Austin Stowell, Zachary Gordon, Cameron Boyce a další. Od záchrany delfíní samičky Winter uplynuly už tři roky. Naučila se plavat s ocasní protézou a stala se pro mnohé hrdinkou i inspirací. Když jednoho dne uhyne její delfíní kamarádka Panama, začne to být s jejím zdravotním stavem špatné. Pokud pro ni nenajdou jinou samičku a její stav se nezlepší, bude převezena do mořského parku v Texasu. Dobrovolný záchranář Sawyer i jeho přátelé z mořského akvária v Clearwateru budou mít opět plné ruce práce. Když už se zdá, že milovanou Winter ztratí, objeví se samička jménem Hope. (skryté titulky) 18.11. 11:50 18.11. 13:55
Policejní akademie 7: Moskevská mise(Police Academy 7: Mission to Moscow) Další, sedmé a poslední, dobrodružství svérázných kadetů policejní akademie a jejich stejně osobitých nadřízených. USA 1994, komedie. Hrají G. Gaynes, M. Winslow, D. Graf, L. Easterbrook a další. Režie A. Metter Tentokrát se pustí do řešení problému na opačném konci světa. Boris Jelcin má totiž trable se šéfem ruské mafie Konstantinem Konalim. Ten během krátké doby vydělal miliardu dolarů prodejem nové počítačové hry a teď se rozhodl ovládnout celý svět, Ruskem počínaje. Jelcinova žádost o pomoc je v USA vyslyšena a úkolem je pověřen samozřejmě Lassard, se svými neschopnými, ale stoprocentně úspěšnými policisty. Zmatky začnou hned na letišti v Moskvě, kde je vítá velitel Rakov a nesympatický poručík Talinskij. Lassard omylem nastoupí do pohřebního vozu, odjede na pohřeb nějakého komunisty a nakonec je přijat do rodiny pozůstalých. Mezitím senilní Rakov s obtížemi vysvětlí Američanům, co je jejich úkolem, Connors se zamiluje do krásné tlumočnice Káti a Konali nařídí svým zabijákům, aby americké policisty odstranili. To je však nesplnitelný úkol, neboť policisté všem nástrahám uniknou. Naopak Konali podlehne půvabům Callahanové, která vystupuje v jeho baru jako zpěvačka. Poté, co pokus zatknout Konaliho během představení Labutího jezera skončí fiaskem, jsou Američané vykázáni z Ruska. Zdá se, že je vše ztraceno, když tu se na scéně objeví zmizelý Lassard. (skryté titulky) 18.11. 13:55 18.11. 15:30
Holky z porcelánuDagmar Veškrnová nesměle miluje Jana Hartla a rozbíjí talíře ve velkoskladu! ČR 1974, komedie. Dále hrají Míla Myslíková, Marie Rosůlková, Lenka Kořínková, Mnislav Hoffmann, Josef Langmiler, Karel Smyczek, Vladimír Hlavatý a další. Režie Juraj Herz Do skladu porcelánu nastupuje nová pracovní síla, nesmělá šestnáctiletá Maruška, zatímco dlouholetá vedoucí paní Světla jako již mnohokrát vyhrožuje, že "s tím sekne" a půjde dělat jinam. A protože tentokrát už je toho na ni zřejmě příliš, rozhodne se svou výhrůžku splnit. Vedení porcelánky obratem najde nového vedoucího skladu Jarolíma. Ten když zjistí, koho má nahradit, je ochoten sklad převzít okamžitě a bez kontroly, jenže Světla si postaví hlavu a trvá na předávací inventuře. Kdyby ovšem tušila, jaký pedant je pan Rybička, jmenovaný předsedou inventurní komise, asi by si to rozmyslela. Předávací inventura se totiž jeho vinou mění v groteskní noční můru, která zaskočí všechny zúčastněné a značně naruší nejen pracovní režim, ale také osobní program každé ze skladnic, vedení porcelánky i ostatních členů komise. A v už tak napjaté atmosféře se navíc ukáže, že Světla a Jarolím se znají z minulosti a mají toho společného mnohem víc, než jsou ochotni přiznat. (skryté titulky) 18.11. 15:30 18.11. 17:35
Sněženky a machřiHořká filmová komedie o gymplu na horách, nepovedeném mejdanu a pokrytectví. ČR 1982, hořká komedie. Hrají Václav Kopta, Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Eva Jeníčková, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová, Valentina Thielová a další. Režie Karel Smyczek Studenti druhého ročníku jednoho pražského gymnázia jedou na povinný lyžařský kurz. Nikoho příliš netěší, že hlavním vedoucím je přísný profesor Karda, který vzal s sebou dceru Mariku. Kromě Kardy tvoří dozor mladá učitelka Hanka, zkušená a skeptická učitelka Boženka a pohledný instruktor Vláďa. Od počátku kurz provázejí drobné konflikty. U Vikyho Cabadaje, který je vůdčí osobností třídy, najde Karda rozbitou láhev vína. Hned první večer se po večerce kluci vydají na dívčí pokoj a profesor je málem přistihne. Další den začíná výcvik, ale také zápolení mezi Vikym, Radkem a Karlem o Maričinu přízeň. Té se však líbí instruktor, a tak se jejich snahy soustředí na to, jak Vláďu znemožnit. Zatímco se ho snaží vyšachovat, má Karda problémy s věčně opilým kotelníkem, který odmítá topit, protože má koks složený před chatou. Kardovu žádost, aby mu pomohli uhlí složit, kluci odmítnou. Potom se však domluví s kotelníkem, že jim za složení obstará alkohol. Když pak Karda odjede na celý den a noc mimo chatu, využijí příležitosti a benevolence učitelky Hanky a uspořádají v kotelně tajný mejdan. Karel se opije do bezvědomí, a když jej ostatní najdou ve sněhu, zavolá Radek i přes nesouhlas ostatních učitelku. Ta začne případ vyšetřovat, ale všichni předstírají, že o ničem nevěděli, a nechají v tom Radka samotného. (skryté titulky) 18.11. 17:35 18.11. 19:30
Televizní noviny 18.11. 19:30 18.11. 20:15
Profesor T.Jeden ze studentů vysoké školy záhadně zmizí poté, co obdrží katastrofální výsledky svých testů. Vypadá to na sebevraždu, ale to odmítá jeho otec, který nedokáže vysvětlit, jak je možné, že jeho syn takto pohořel, ani to, odkud se na jeho účtu vzalo veliké množství peněz, přestože jeho rodina živoří. Když se Profesor a Amálie seznámí s kamarádem zmizelého studenta, jistým synkem bohatého a vlivného muže, začíná se nabízet varianta, že za zmizením může stát právě on. Nový detektivní seriál TV Nova (2018). Dále hrají S. Haváčová, J. Schneiderová, I. Bareš, T. Pauhofová, J. Nosek, J. Vondráček a další. Režie T. Mašín Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 18.11. 20:15 18.11. 21:25
Vládní krize: Andrej Babiš exkluzivněÚdajný únos Andreje Babiše juniora a vládní krize v Česku. Hlavní témata exkluzivního rozhovoru premiéra země s Reyem Korantengem živě na Nově. 18.11. 21:25 18.11. 21:55
Demolition ManSylvester Stallone a Wesley Snipes se ocitli ve společnosti bez násilí a sexu. Přesto, že jsou zbraně už jen v muzeu, je nutné je proti zločinu opět použít. USA 1993, akční. Hrají S. Stallone, W. Snipes, S. Bullock, N. Hawthorne, B. Bratt, D. Leary, B. Gunton a další. Režie M. Brambilla Píše se rok 1996. Život v Los Angeles připomíná peklo. Chaos, bezpráví a zločin zvítězily nad slušností a pořádkem. Jedním z nejtvrdších a nejúspěšnějších policistů je seržant John Spartan, který během tří
Autor:
ČT - 18.11.20180

ČT - 18.11.2018

Televizni program na 18.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 18.11. 10:00 18.11. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. V první reportáži se vydáme do Chorvatska na ostrov Vir, pak nás čeká fiesta San Fermin ve Španělsku a závěr bude patřit československým legionářům, Objektiv se vydal po jejich stopách Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; v Rusku.|HDTV| 18.11. 10:30 18.11. 10:58
Slavné historky zbojnické, Trestanec SalvadorVladimír Dlouhý v titulní roli závěrečného dílu cyklu příběhů o legendárních zbojnících a dobrodruzích - o mužích, jejichž jména vstoupila do dějin kriminalistiky (1985). Dále Žánr: romantický; hrají: M. Kopecký, I. Svobodová, M. Stropnický, J. Abrhám, L. Křiváček, S. Beneš a další. Scénář J. Melíšek. Kamera S. Rašilov. Režie H. Bočan.|HDTV|Zvukový popis|Salvador (V. Dlouhý) byl Francouz, inteligentní, vzdělaný mladík ze zámožné rodiny. K řemeslu zbojnickému ho přivedla láska ke krásné Suzanne, která pro něj byla vychovávána v klášteře. Ještě před sňatkem však svůdná Suzanne prožila milostný románek s důstojníkem a brzy po svatbě se Salvadorem utekla do Ameriky s jeho příručím. Tehdy zhrzený manžel zapálil obchod, rozdal šperky v nevěstinci a stal se zbojníkem... 18.11. 10:58 18.11. 12:00
Otázky Václava MoravceKomu věřit? Předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, šéf bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten z SPD a místopředseda KDU-ČSL Jan Žánr: diskuze / rozhovor; Bartošek.|HDTV|ČT1 a ČT24 12:00 - 13:00||Jan Hamáček /ČSSD/, předseda strany, vicepremiér, ministr vnitra|Jaroslav Faltýnek /ANO/, 1. místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu|Radek Koten /SPD/, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR|Jan Bartošek /KDU-ČSL/, místopředseda strany, předseda poslaneckého klubu||-snaha o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě|-požadavky opozice, možnosti dalšího vývoje|-nezávislost vyšetřovatelů a státních zástupců|-nové vedení Senátu PČR, role horní parlamentní komory 18.11. 12:00 18.11. 13:00
Svíčková pro AlbertaNáš tým dnes zachraňuje Moniku, která s vařením spíš válčí a má pohostit zahraniční návštěvu v duchu národních tradic (2008). Žánr: věda / fakta / vzdělání; 18.11. 01:52 18.11. 02:18
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 18.11. 13:00 18.11. 13:05
KouzelniceSimona Stašová jako kouzelnice Móna v pohádce plné kouzel a tajemství (1997). Dále hrají: Š. Ullrichová, D. Tůma, V. Cibulková, V. Dlouhý, L. Mrkvička, J. Dolanský a další. Scénář P. Janiš. Kamera J. Kadaňka. Režie Žánr: pořad pro Děti / mládež; S. Simonová.|4:3|Tajemství, jež po osmnáct let ukrývá stará věž hluboko v lesích, zná pouze víla Dafné. Jen její péčí z malého dítěte, které mělo zemřít vůlí zlé královny, vyrostl princ a následník trůnu (D. Tůma). Co učiní královna Groselis (V. Cibulková) s hrozbou, jež pro ni představuje nečekaný sok? Jak princ naloží se svou láskou k dívce Johance (Š. Ullrichová), schovance kouzelnice Móny (S. Stašová)? Dokáže vůbec žít ve světě lidí bez kouzelné ochrany zázračné mušle? 18.11. 13:05 18.11. 14:14
Princezna za dukátPohádka o princezně, která se proti své vůli musela provdat za nuzáka (1991). Hrají: L. Zedníčková, J. Šťastný, M. Bočanová, M. Stehlík, J. Krytinář a další. Kamera V. Štinglová. Scénář a režie Žánr: pořad pro Děti / mládež; V. Janečková.|4:3|Tak dlouho si princezna vybírala ženicha, až králi došla trpělivost. Vyhodil z okna dukát a rozhodl, že se princezna musí provdat za toho, kdo dukát najde. Vybíravá princezna byla vdaná natotata. O tom, jak se jí vedlo po boku chudého manžela, vypráví pohádka Vlasty Janečkové, v níž hlavní role vytvořili letošní jubilantka Lucie Zedníčková, Jan Šťastný a Mahulena Bočanová. 18.11. 14:14 18.11. 15:00
O zrzavé AndulePohádka o děvčeti se srdcem na dlani a kouzelných bytostech z pražské Kampy (1988). Hrají: I. Andrlová, S. Postlerová, J. Čenský, J. Bek, K. Fialová, L. Mrkvička, J. Březinová, P. Štěpánek a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; J. Turnovská. Kamera V. Štinglová. Režie V. Janečková.|4:3|Slyšeli jste už někdy o vltavském ostrově Kampa? Je to jeden z nejkrásnějších a nejmalebnějších koutů staré Prahy. A právě zde, v rodině pana lékárníka (J. Bek a K. Fialová) slouží laskavá a upřímná Andula (I. Andrlová), kterou od rána do večera prohání namyšlená lékárníkovic dcera Terezka (S. Postlerová). V nejtěžších životních chvílích pomáhají Andule pohádkové bytosti z Kampy (L. Mrkvička a J. Březinová), které si i smlsnou na potrestání snobské Terezky. Je to ale právě Andula, neschopná jakékoli pomstychtivosti a zášti, která se vydává Terezce na pomoc, když je zapotřebí... 18.11. 15:00 18.11. 16:05
Zkus mít vkusŠatník podle barvy vlasů (2009). Magazín, který změní váš styl. Žánr: móda / bydlení / životní styl; 18.11. 02:18 18.11. 02:41
My všichni školou povinní, Viníci, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a rodičích (1984). Dále hrají: Žánr: film / dramatický pořad; J. Janatová, M. Kudláčková, Z. Honzík, J. Preissová, J. Hanzlík, V. Galatíková, Z. Hadrbolcová, D. Medřická, L. Havelková, J. Šulcová, J. Bartoška, M. Šimáček, E. Hudečková, J. Obermaierová, K. Augusta a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Jitka (J. Janatová), aniž se domluvila s Barčou (M. Kudláčková), přiznává krádež peněz. V jejím podání větší část viny padá na kamarádku. Učitelka Gajdošová (Z. Hadrbolcová) pomáhá Michalovi (M. Vladyka) s vyšetřováním krádeže a ředitelka Martínková (V. Galatíková) není zatím o celé záležitosti informována. Barča, kterou učitelé donutili přiznat spoluúčast na krádeži, považuje Jitku za zrádkyni. Jitka se snaží získat peníze, aby je mohla Lubošovi (Z. Honzík) vrátit, ale on ji má rád a žádné peníze od ní nechce. Přijme od Jitky jen prstýnek jako zástavu jejich vztahu. Teprve teď se Alice Povejšová (J. Preissová) dozví, co Jitka provedla, a necitlivě zasáhne. Krádež už není jen věcí jedné třídy... 18.11. 16:05 18.11. 17:05
Až bude padat hvězdaTaťjana Medvecká jako přímá a obětavá Víťa, která touží stát se zdravotní sestřičkou. Musí však složit zkoušku nejen před maturitní komisí, ale hlavně sama před sebou... (1976). Dále hrají: Žánr: film / dramatický pořad; D. Medřická, R. Lukavský, J. Kemr, J. Hrušínský, F. Vicena, V. Bublíková a další. Podle novely V. Stýblové napsal F. Pavlíček. Kamera F. Němec. Režie V. Jordánová.|4:3|Televizní film nás zavede do prostředí zdravotnické školy, mezi studentky. Odehrává se ke konci studií, tedy během praxe v nemocnici a při závěrečných zkouškách studentek. Hrdinkami jsou dívky různých povah, na jedné straně bezstarostná, veselá Irena, na druhé Víťa, přímá a obětavá, s hlubokým smyslem pro zodpovědnost. Víťa s opravdovou láskou pečuje o dětské pacienty, prožívá drobné ústrky, musí se vyrovnávat s tím, že ji její třídní učitelka nemá ráda, ale i se vztahem k mladíkovi Vildovi, který je vážně nemocen... |Podle románu lékařky Valji Stýblové scénář napsal František Pavlíček, jehož nedožité 95 narozeniny si právě připomínáme, a v režii Věry Jordánové si hlavní roli zahrála Taťjana Medvecká, která právě slaví 65 let. 18.11. 17:05 18.11. 18:25
HerbářŠestá řada originálního lifestylového magazínu nejen o skvělých receptech, ale také zdravé krajině, lidech a zdravějším životním stylu. Uvádí Kateřina Winterová. Režie J. Včela. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Místní, sezónní, domácí, české - to vše vystihuje další díl nového Herbáře. Tentokrát hodně ovocná epizoda, která bude chutnat i masožravcům. A navíc jedna česká bylina, o které jsme netušili, že se u nás vůbec pěstuje. Už jste zvědaví? Tak se dívejte! 18.11. 18:25 18.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 18.11. 18:55 18.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 18.11. 19:00 18.11. 19:45
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 18.11. 19:45 18.11. 19:57
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 18.11. 19:57 18.11. 20:01
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 18.11. 20:01 18.11. 20:05
GEN - Galerie elity národa, Daniel KroupaFilozof, pedagog, politik a signatář Charty 77. Režie B. Rychlík. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Daniel Kroupa, filozof, politik a vysokoškolský učitel se jako žák legendárního profesora Jana Patočky za totality řídil heslem, že živit se je třeba prací, nikoliv kolaborací. Jako signatář Charty 77 našel v komunistické společnosti uplatnění jako čistič výloh, topič, propagační redaktor a technik. Po sametové revoluci, které se od počátku aktivně účastnil a v Občanském fóru patřil k představitelům pravice, byl zvolen československým poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění a v 90. letech poslancem Poslanecké sněmovny za ODA, které v letech 1998-2001 předsedal. Na přelomu století byl 6 let senátorem Parlamentu České republiky. Přednášel postupně na několika univerzitách politickou filozofii. V současné době vede Katedru politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem. 18.11. 20:05 18.11. 20:25
Rédl, Komu se dá věřit?Dva mladí lidé jsou mrtví a vojenský prokurátor Roman Rédl ví, že vrahové se nezastaví, dokud nezabijí i dalšího svědka. V obchodě, při kterém se kradou zbraně od sovětských vojsk, jde o hodně. Žánr: film / dramatický pořad; Věk: 15+; Premiéra čtyřdílné televizní minisérie s Ondřejem Sokolem v hlavní roli. Dále hrají: R. Polák, D. Novotný, M. Hofmann, P. Hřebíčková a další. Scénář M. Šifra. Kamera M. Šácha. Režie J. Hřebejk.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Dva mladí lidé jsou mrtví a vojenský prokurátor Roman Rédl ví, že vrahové mohou kdykoli znovu udeřit. Proč vraždí? Jaké tajemství se snaží chránit? Rédl musí pátrat nejen po odpovědích, ale i schovat svědka jedné z vražd. Díky němu si Rédl poskládá obraz, co předcházelo vraždě. Svědek spolu s kamarádem narazili na machinace v počítačovém systému železnic. Ukazují na to, že i v roce 1992 se dá udělat velká vlaková loupež. Sovětská vojska se odsouvají zpět do východní Evropy a územím Československa přepravují vagóny plné zbraní. A díky úpravám v systému je někdo dokáže nepozorovaně krást. Rédl ví, že krádeže vojenských zbraní jsou případ pro tajnou službu. V nové tajné službě očekává amatéry, ale opak je pravdou. Tajní rychle odhalí, že Rédl jim neukázal všechny karty a to se v paranoidní porevoluční garnituře neodpouští. |Rédl je rozhodnutý případ dotáhnout do konce i sám, ale jen do té doby, než se vrahové objeví před dveřmi jeho bytu. 18.11. 20:25 18.11. 21:35
168 hodinŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 18.11. 21:35 18.11. 22:07
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 18.11. 22:07 18.11. 22:09
Rubikova kostka, V HLAVNÍ ROLI ZLOČINPatřil mrtvý muž nalezený poblíž trati mezinárodního rychlíku k bandě pašeráků heroinu? Detektivní příběh, který před lety vzbudil pozornost tehdy tabuizovaným tématem (1984). Hrají: Žánr: detektivka / krimi / thriler; R. Brzobohatý, K. Hlušička, V. Freimanová, O. Pavelka, E. Hudečková, J. Přeučil, P. Nový, S. Skopal, J. Tomsa, R. Kuba, J. Tichá a další. Scénář M. Ducháček a P. Sudek. Kamera A. Nožička. Režie J. Svoboda.|4:3|Kdysi populární pestrobarevná krychle se do názvu televizní hry nedostala náhodou. V příběhu ji sice zahlédneme jen v roli ozdobného přívěsku ke klíčům, tvůrce však zřejmě zaujala spíš jako symbol hlavolamu, jehož každou jednotlivost je nutno přísně logicky umístit tam, kam patří, stejně jako fakta v detektivce. Možná také, že autorská dvojice M. Ducháček - P. Sudek i režisér inscenace J. Svoboda nám tím názvem chtěli naznačit svůj vztah k detektivnímu žánru. |Začátek příběhu se odehrává na letišti a v mezinárodním rychlíku, kterým cestuje německý občan Otto Lang (J. Tomsa). Průvodčí (O. Pavelka) a jeho přítelkyně (V. Freimanová) řeší problém společného bydlení a zdá se, že průvodčí přišel k velkým penězům. Večer proběhne v blízké hospodě rvačka dvou mladíků. Druhého dne se poblíž trati najde mrtvola jednoho z nich. Vyšetřovatelé (R. Brzobohatý a K. Hlušička) však v lese narazí na další mrtvolu, tentokrát jde o neznámého muže. Snaží se vypátrat jeho totožnost a vztah mezi mrtvými. Začnou vyslýchat lidi, kteří měli tu noc v rychlíku službu. Narazí i na několik hotelových podvodníků. Pak se objeví další stopa - heroin nalezený u jiného německého občana. S každým novým faktem se pátrání zdá obtížnější... 18.11. 22:09 18.11. 23:35
Mladý Montalbano II, Muž, který chodil za pohřebním průvodem, Giovane Montalbano, IlTen nenápadný muž rád prokazoval úctu mrtvým. Kdo mohl mít zájem udělat nebožtíka z něj? Epizoda z italského detektivního cyklu (2015). Žánr: detektivka / krimi / thriler; Hrají: M. Riondino, A.
Autor:
TV Barrandov - 18.11.20180

TV Barrandov - 18.11.2018

Televizni program na 18.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 18.11. 03:10 18.11. 04:15
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 18.11. 02:10 18.11. 03:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 18.11. 01:15 18.11. 02:10
Konec vysílání 18.11. 04:15 18.11. 04:50
Extrémní sportyAdrenalinové sporty jsou nebezpečné a lidé při nich neustále hazardují se životem. Přesto se jim po celém světě věnuje stále více lidí. Sportovní dokumentární seriál (2014) 18.11. 04:50 18.11. 05:30
ANIMÁČEK 18.11. 05:30 18.11. 06:35
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 18.11. 06:35 18.11. 07:10
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 18.11. 07:10 18.11. 09:30
Věřte nevěřte (23,24)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 18.11. 09:30 18.11. 11:40
Nejvyšší soudNezdá se Vám rozhodnutí soudu? Nejste spokojeni s rozsudkem? Mělo podle Vás všechno dopadnout jinak. Pak se odvolejte. Zasedá Nejvyšší soud 18.11. 11:40 18.11. 13:00
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 18.11. 13:00 18.11. 14:00
Otec BraunKromě práce a poslání je jeho velkou zálibou luštění kriminálních případů. A toho si na venkově užívá až až... Německý krimi seriál (2003-12). Hrají O. Fischer, H. Jochmann, A. Wannek, H. M. Rehberg, G. von Sohlern, P. H. Brix a další. Režie A. de Roche (88 min) (Premiéra) Otec Braun tělem i duší káže slovo Boží a díky své otevřenosti je oblíbený široko daleko. Policie jeho talent dokáže ocenit a považuje tohoto "komisaře ze záliby" za velice přínosného... 18.11. 14:00 18.11. 16:10
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 18.11. 16:10 18.11. 17:15
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 18.11. 17:15 18.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 18.11. 18:30 18.11. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 18.11. 19:15 18.11. 20:00
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 18.11. 20:00 18.11. 20:10
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 18.11. 20:10 18.11. 20:20
Rosamunde PilcherJeden muž, dvě ženy? Část roku trávil Richard v Anglii se svoji ženou a dcerami, část v Kanadě u své druhé ženy a syna. Po jeho náhlé smrti se obě setkávají? Německý dvoudílný romantický film (2012). Hrají N. Wörner, R. Everett, J. Hannah, H. Connell, M. Kreiling a další. Režie G. Foster (90 min) (Premiéra) Bývalá balerína Rebecca Kendallová žije se svým manželem Richardem a dcerami Eloisií a Gemou v Bramshawově domě v malebném městečku Cotswolds. Zatímco její nadaná dcera Eloise se chystá následovat příklad její matky a stát se tanečnicí v Národním baletu, její mladší dcera Gemma chce po skole studovat mořskou biologii. Rebecca se rozloučí s Richardsem, který musí navštívit svou firmu v Kanadě, která se specializuje na hledání nerostných surovin. Pro Richarda to spojuje lásku k práci a dobrodružství - a Rebecca si uz zvykla na dlouhé odloučení 18.11. 20:20 18.11. 22:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 18.11. 22:20 18.11. 23:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 18.11. 23:30 19.11. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Justiční omylJednoho dne zavolá právničce Anně sériový vrah, který touží po uznání. Aby dosáhl svého, unese její kamarádku. Podaří se Anně zachránit Caroline dříve, než ji potká stejný osud jako vrahovy předešlé oběti? Německý krimi thriller (2009). Hrají A. Neldel, K. Schuch, C. Schick, M. von Pufendorf a další. Režie M. F. Hendry (90 min) Anna, dříve právnička, má za sebou náročné období a hledá si tedy klidné zaměstnání v call centru. Jeden z volajících ji upozorní na justiční omyl, na kterém pracuje i novinář Stimmler. Jde o vraždy, které páchá sériový vrah. Ukáže se, že volajícím je právě onen vrah, který touží, aby svět uznal jeho právo zabíjet, protože se ho snaží očistit od špíny. Zajme i Anninu novou přítelkyni Caroline a vydírá Annu, aby se plně soustředila na jeho případ. Anně se nakonec podaří vypátrat, kde vrah ukrývá Caroline, a zachránit ji. 18.11. 22:05 19.11. 00:05
Místo činu: Berlín (9,10)Policisté Gorsky a Lottner vyšetřují závažné případy organizovaného zločinu v Berlíně. Závěr německo-rakouské krimi série (2010). Hrají M. Riemelt, R. Zehrfeld, M. Bäumer, A. Levshin, M. Maticevic a další Sven Lottner informuje svého parťáka Gorskeho, že ho sledování Vietnamců z klubu King George přivedlo ke skladu, odkud jsou na berlínský trh expedovány neproclenné cigarety. Viděl také, jak ze skladu vychází Victor Lushin, jeden z mužů z diskotéky Oděssa, údajně s cestovní taškou plnou peněz. Lottner chce sklad v každém případě dál sledovat. Gorsky a Jelena se tak sami vydávají na cestu na Východ. Jedou do Běloruska a podaří se jim najít bordel, ve kterém drží Světlanu jako zajatce. Pomocí lsti se jim ji podaří osvobodit. Na útěku, kde dojde i ke střelbě, přicházejí i o vůz a musí dál pokračovat pěšky. Nakonec Gorsky jednoho z pronásledovatelů zabije a Světlana s Jelenou se tak dostávají zpátky do rodné vesnice. 18.11. 02:25 18.11. 04:30
Bůh odpouští, já ne!Komu zůstane uloupená kořist z vlakové loupeže? Lupiči nebo pistolníkům Terence Hillovi a Budu Spencerovi? Italsko-španělský spaghetti western (1967). Dále hrají F. Wolff, G. Rovere, J. M. Martín, T. García a další. Režie G. Colizzi (108 min) Lupič Bill San Antonio se svou bandou přepadnou vlak převážející značné bohatství určené na výplaty mezd, všechny postřílí a svou kořist dobře ukryje. Hlavní postavou klasického westernového příběhu je pistolník na straně zákona přezdívaný Doc, který chce dostat Billa i jeho lup. Vláká ho do partie pokeru, a když se objeví falešná karta, je z toho souboj, při kterém bleskurychle tasící Doc udělá s lupičem krátký proces. Potom se spojí s vyšetřovatelem pojišťovny Earpem Hargitayem, aby našel ukrytý lup. Ani jeden z nich netuší, že Billy nezemřel a jakmile je to možné, vydá se svými muži po stopách Doca a Earpa, aby se pomstil. 18.11. 00:00 18.11. 02:25
Na plac! 18.11. 04:30 18.11. 05:10
Konec vysílání 18.11. 05:10 18.11. 05:45
SekretářkyKatja nikdy netoužila stát se asistentkou. Problematický šéf a náročné kolegyně jí práci neusnadňují. Takže má v hlavě jediné ? jak přežít od devíti do pěti. Německý komediální seriál (2013). Hrají E. Salvo González, S. Hoecke, N. Vorbrodt, Th. Feller, J. Horst a další Společnost "Sluneční toasty" čeká návštěvu z USA. Chtějí dostat velkou zakázku od americké firmy Sendwichmaker. Katjin šéf Bergr si chystá složitou šroubovanou prezentaci, ale bohužel nestihne do firmy na schůzku dorazit včas. Protože Katja zná celou Bergrovu prezentaci nazpaměť, rozhodne druhý ředitel Schoner, že prezentaci spolu s ním přednese Katja. Nicol a Melanie jí mají pomoct s přípravou. Američané jsou z počátku ironičtí a dělají si z Katji legraci. Katja tedy zavrhne celý projev a řekne jim pravdu. Že je pouhá sekretářka a že byla během dvou hodin kolegy připravena, aby předvedla celou prezentaci. To je přeci jasný důkaz, že právě firma Sluneční toasty je dostatečně flexibilní a profesionální, aby s ní Američané uzavřeli obchod. A přesně tak to taky dopadne. Berger nakonec dorazí a spolu s Schonerem oslavují úspěšné uzavření obchodu. 18.11. 05:45 18.11. 06:15
Svědectví vraždy: Otázka ctiTentokrát stojí Mark a Rebeka před složitým případem. Obětí vraždy se stala masérka Helga, která měla za sebou pestrou minulost? Závěr německé krimi série (2007). Hrají S. Terpoorten, L. Klebow, U. Buschhorn, H. Blank, R. Lohr, S. Schäfer a další. Režie Th. Nennstiel (93 min) Bisexuální masérka Helga Lauberová se stane obětí vraždy - byla pobodána nůžkami. Žila spolu s partnerkou Ligbart a jejím 14letým synem Georgem ve společné domácnosti. Vyšetřovatelé Mark Brenner a Rebeka Lerchingerová zjistí, že Helga už jednou stála před soudem - pro prostituci. A tak pátrají po jejich bývalých pasácích. Podezřele se i chová Helgin soused Walter Reihart, kterého policisté zastihnou v jejím bytě... 18.11. 06:15 18.11. 09:00
Matlock V (11,12)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Pátá řada amerického krimi seriálu (1990-1991). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 18.11. 09:00 18.11. 11:30
Live Teleshopping 18.11. 11:30 18.11. 13:45
Dva machři mezi nebem a peklemTerence Hill a Bud Spencer křižují nad kolumbijskou džunglí v chatrném letadýlku a bojují s místními bandity o diamanty! Italská akční komedie (1972). Dále hrají R. Kolldehoff, C. Munoz, R. Pizzuti, M. Verziera a další. Režie G. Colizzi (89 min) Ze začátku dva kamarádi Salud (Bud Spencer) a Plata (Terence Hill) pracovali pro svého známého, ale pak se s jedním jeho letadlem zřítili do džungle. Naštěstí vyvázli s pár šrámy a dostali se do tábora hledačů diamantů. Seznámí se tu nejen se starým prospektorem Mattem, ale také s poměry, které ovlivňuje gangsterský boss, přezdívaný pan Ucho. Salud a Plata se rozhodnou začít sami podnikat. Seženou si staré letadlo, opraví ho a pustí se do práce. Daří se jim a dokonce si otevřou prosperující hospodu. To se ovšem nelíbí konkurenci, kterou je mocný boss pan Ucho. Proto boss nechá vyhodit do vzduchu jejich letadlo a podpálí jejich novou hospodu. Salud se to dozví, nakoupí zbraně a jde si to s panem Uchem a jeho kumpány vyřídit. S pomocí Plata se mu podaří gangstery porazit a pak bossovým letadlem odvážejí Matta a jeho psa do Salvadoru, což bylo staříkovo vysněné přání. Když Matt zemře, zjistí přátelé, že jeho historky o diamantové hoře vůbec nebyly smyšlené. V jeho věcech totiž objeví obrovský diamant. Ale to není konec dobrodružství, protoze je tu ještě gangster Ucho a jeho daleko sahající moc. 18.11. 13:45 18.11. 15:50
Bez důkazu: PomstaVšichni obyvatelé domu mají nějaký důvod zabít vrátného. Kdo je tedy vrahem? Německá krimi série (2006). Hrají H. Baum, T. Horst, A. Rossaro, E. Uhlig a další. Režie Th. Nennstiel (90 min) Vrátný Alfred Brunner se pokusí opravit rozbitou televizní anténu, náhle však
Autor:
Prima - 18.11.20180

Prima - 18.11.2018

Televizni program na 18.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Les sebevrahůAmerická studentka se o Halloweenu vydává s přáteli pátrat po okolnostech smrti své matky, která si vzala život. V lese pod japonskou horou Fudži je však zastihnou duše zemřelých sebevrahů... Americký horor (2013). Hrají K. Leebová, C. Thomsonová, G. Wardle a další. Režie S. Monroe 18.11. 00:30 18.11. 02:25
Vraždy v MidsomeruKouzelník Ferdy spáchal před devíti lety sebevraždu a nyní umírá za nevyjasněných okolností jeho tetička. Šéfinspektor Barnaby vyšetřuje, zda spolu tyto dva činy souvisejí. Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, J. Hopkins, B. Alexander, W. Chubb a další. Režie R. Rye 18.11. 02:25 18.11. 04:30
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 18.11. 04:30 18.11. 05:09
Přestávka ve vysílání 18.11. 05:09 18.11. 06:15
Powerpuff GirlsEpizoda: Střelkyně Panenka / Běž, Kytko, běž! / Ping pong atd. V městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 18.11. 06:15 18.11. 06:30
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 18.11. 06:30 18.11. 06:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 18.11. 06:50 18.11. 07:30
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 18.11. 07:30 18.11. 07:55
Přírodní vesmírNeskutečně pestrý a někdy i divoký svět je všude kolem nás. Stačí se jen umět dívat a objevit krásu drobných tvorů. Obyčejná louka, les nebo mokřad jsou pro jejich malinké obyvatele obrovským vesmírem... Rakouský dokumentární seriál (2013) 18.11. 07:55 18.11. 09:05
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 18.11. 09:05 18.11. 09:40
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 18.11. 09:40 18.11. 10:10
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní lehká menu! Spousta zdravých chutných receptů, po kterých neztloustnete, a přesto vás nasytí. Sledujte nejlepší českou cooking show, již tradičně přímo ze Zdeňkova statku! Čerstvé suroviny, svězí nápady, jednoduchá příprava - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! (Premiéra) 18.11. 10:10 18.11. 11:00
PartieTah dámou s Terezií Tománkovou (Premiéra) 18.11. 11:00 18.11. 11:55
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Oldřichem Navrátilem a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 18.11. 11:55 18.11. 12:50
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 18.11. 12:50 18.11. 14:20
Vraždy v MidsomeruBadger"s Drift je idylická anglická vesnička, kde každý zná každého. Pouze pachatele několika vražd zatím nikdo nezná... Britský kriminální seriál (1998). Hrají J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová, D. Casey a další. Režie J. Silberston 18.11. 14:20 18.11. 16:40
Po stopách krveMajor Kalaš pátrá po sexuálně úchylném vrahovi dětí, u něhož pohled na krev probouzí skrývanou agresivitu. Český kriminální film podle skutečného případu (1969). Hrají R. Hrušínský, V. Ptáček, I. Prachař, K. Dellapina, V. Huber a další. Režie P. Schulhoff 18.11. 16:40 18.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 18.11. 18:55 18.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 18.11. 19:40 18.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 18.11. 19:55 18.11. 20:15
Tátové na tahu (11) -ST -W -HDGábinu překvapí příjezd mámy, která uniká z rozpadajícího se manželství. Alena s Markem už nechtějí další dítě, rozhodnou se pro vasektomii, čehož Alena hned vzápětí lituje. Gábina s Luborem kvůli miminku málem zapomenou na Týniny narozeniny, snaží se vše dohnat oslavou v parku. Ukáže se ale, ža na to samé datum už jedna oslava plánovaná je, tatínci tedy musí vynaložit veškeré úsilí, aby Týnina oslava byla nejlepší. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, R. Rázlová a další. Režie J. Chlumský (Premiéra) 18.11. 20:15 18.11. 21:25
Sport StarVše, na co jste se chtěli o sportovcích zeptat! (Premiéra) 18.11. 21:25 18.11. 22:15
Sbal prachy a jeďBankovní lupič si najme jako řidičského instruktora bývalého šampiona Formule 1. Když pak gangster během jedné lekce vyloupí banku, nemá instruktor jinou možnost než se stát komplicem a dát se společně na útěk před policií... Australská akční komedie (2014). Hrají J. Cusack, T. Jane, Z. Ventoura a další. Režie B. Trenchard-Smith (Premiéra) 18.11. 22:15 19.11. 00:05

Prima Max

Název programu Popis Od Do
ŽoldnéřVálečný veterán Joey utekl před vojenským soudem a žije jako bezdomovec. Jednoho dne se vloupe do na čas opuštěného bytu londýnského bankéře, rozhodne se v něm zůstat a s novou identitou napravit všechny chyby, které během života udělal... Britský akční film (2013). Hrají J. Statham, A. Buzeková, V. McClureová a další. Režie S. Knight 18.11. 22:15 19.11. 00:20
Přestávka ve vysílání 18.11. 03:58 18.11. 06:05
Hlídka v ArdenáchSkupina amerických vojáků má obsadit opuštěný zámek hluboko v lesích. Běžný úkol se však změní v tragédii, na kterou bude každý z přeživších vojáků vzpomínat celý život. Je totiž prosinec 1944 a vojáci právě vstoupili do ardenského lesa... Americký válečný film (1992). Hrají P. Berg, K. Dillon, E. Hawke a další. Režie K. Gordon 18.11. 02:15 18.11. 03:58
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 18.11. 06:05 18.11. 06:30
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 18.11. 06:30 18.11. 06:45
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 18.11. 06:45 18.11. 07:55
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 18.11. 07:55 18.11. 08:50
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 18.11. 08:50 18.11. 09:45
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 18.11. 09:45 18.11. 10:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 18.11. 10:35 18.11. 11:35
Ali Baba a čtyřicet loupežníkůDobráka Ali Babu trápí nesnesitelné soužití s chamtivým bratrem. Jeho život se ale obrátí k lepšímu, když objeví jeskyni plnou pokladů. Netuší však, že jeskyně patří 40 nemilosrdným loupežníkům... Dvoudílná francouzská pohádka (2007). Hrají G. Jugnot, L. Bekhtiová, S. Jawad a další. Režie P. Aknine 18.11. 11:35 18.11. 13:35
Andílek na nervyČtrnáctiletá bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově, nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné bláznů, se kterými se žít nedá. Brzy tu ale nachází první lásku... Česká komedie (2015). Hrají P. Řezníček, A. Kadeřávková, P. Černocká, M. Vladyka, L. Rybová, A. Mišík a další. Režie J. Šajmovič 18.11. 13:35 18.11. 15:55
Táta na plný úvazekBen Affleck pracuje v New Yorku, kde se mu slibně rozjíždí kariéra. Nečekaně mu však při porodu zemře žena a starost o novorozeně zůstává na něm. Opouští svět, který ho tolik naplňoval, a stěhuje se ke svému otci do New Jersey, kde hodlá začít nový život výchovou malé dcerky... Americká romantická komedie (2004). Dále hrají J. Biggs, J. Lopezová, L. Tylerová a další. Režie K. Smith 18.11. 15:55 18.11. 18:10
Hříšný tanec 2Když mladá Katey přijede s rodiči na Kubu, netuší, že zde objeví nejen vášeň pro tanec, ale i velkou lásku. Osudovým se jí stane setkání se sympatickým číšníkem Xavierem. Mladý pár se spolu tajně schází v nočním klubu a trénuje na prestižní soutěž v tanci... Americký romantický film (2004). Hrají R. Garaiová, J. Jackson, Mýa, P. Schwayze, D. Luna a další. Režie G. Ferland (Premiéra) 18.11. 18:10 18.11. 20:00
Rychlejší než smrtKdo bude vítězem střelecké soutěže v městečku Redemption? Despotický starosta Gene Hackman, nezkušený mladíček Leonardo DiCaprio, nebo záhadná cizinka Sharon Stone? Americký western (1995). Hrají G. Hackman, L. DiCaprio, S. Stoneova, R. Crowe, L. Henriksen a další. Režie S. Raimi (Premiéra) 18.11. 20:00 18.11. 22:15

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
KilljoysDutch se probouzí z bezvědomí a zjišťuje, co všechno se mezitím stalo. Je odhodlaná vše napravit a zachránit své blízké... Kanadský sci-fi seriál (2018). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další (Premiéra) 18.11. 01:05 18.11. 02:10
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! 18.11. 02:10 18.11. 02:45
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 18.11. 02:45 18.11. 03:20
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 18.11. 03:20 18.11. 04:58
Přestávka ve vysílání 18.11. 04:58 18.11. 06:55
ExtantMolly dostává druhou šanci na život a spolu s Ethanem, JD a Terrou se ukrývá na bezpečném místě, zatímco GSC si myslí, že je mrtvá... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 18.11. 06:55 18.11. 07:50
Top Gear: Botswanský speciálNejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2007). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 18.11. 07:50 18.11. 09:05
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 18.11. 09:05 18.11. 11:35
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 18.11. 11:35 18.11. 12:05
FuturamaBender najde po flámu spásu ve Chrámu robotologie. Pod vlivem své nové víry začne být nadmíru slušný a zbožný, až tím okolí začne lézt na nervy... Americký kultovní animovaný seriál (1999) 18.11. 12:05 18.11. 12:35
SimpsonoviDěda Simpson chřadne. Rozhodne se proto vydat s celou rodinou na Kubu, která mu připomíná mládí... Americký kultovní animovaný seriál (2016) 18.11. 12:35 18.11. 13:05
SimpsonoviHomer objevil novou úžasnou aplikaci. Netuší však, kam až ho její používání dostane... Americký kultovní animovaný seriál (2016) 18.11. 13:05 18.11. 13:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 18.11. 13:25 18.11. 13:40
SimpsonoviPan Burns odjede na dovolenou a Homera napadne, že když může parkovat na jeho místě, může žít i jeho život... Americký kultovní animovaný seriál (2016) 18.11. 13:40 18.11. 14:10
SimpsonoviReverend Lovejoy má problém. Musí někoho přesvědčit, aby konvertoval, a vybere si k tomu Krustyho... Americký
Autor:
Srdce Šamana0

Srdce Šamana

Světově proslulý psycholog, lékařský antropolog, spisovatel a šamanský mistr Alberto Villoldo vede čtenáře po obohacující, oduševnělé cestě ke zdraví, radosti a vnitřní rovnováze. V knize Srdce šamana přibližuje učení laiků (laika - nejvyšší andský léčitel), jejichž léčivé praktiky a vize změnily svět. Villoldo ve své knize představuje jejich moudrost a ukazuje, jak je možné přenést jejich praktiky do moderního života. Uvádí nás na hlubokou cestu proměny, cestu bojovníka světla, a nabízí mapu i způsob, jak se zbavit programů, které do nás vkládá současná společnost, a jak v životě můžeme dosáhnout rovnováhy a radosti. Kniha osloví každého, kdo se zabývá duchovním hledáním a osobním rozvojem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
Právem moje0

Právem moje

Mladá brilantní a ambiciózní právnička Francine Day stojí jen kousek od nejvyššího ocenění své kariéry – udělení titulu advokát Jejího Veličenstva. Potřebuje k tomu ještě jeden velký případ, který by se dostal na přední stránky novin. Tím by mohl být Martin Joy. Mezi advokátkou a klientem se však okamžitě objevuje vzájemná silná přitažlivost. Neodbytná vášeň. Propadnou jí a mají spolu tajný poměr. Fran je přesvědčená, že vše zvládne udržet pod kontrolou. Jenže pak záhadně zmizí Martinova žena Donna a Martin se stává hlavním podezřelým. Vyšetřování případu odkrývá zásadní překvapení, dokonce i pro Fran – protože právě ona je zřejmě poslední, kdo Donnu viděl živou. Navíc si Francine z osudné noci několik klíčových hodin vůbec nepamatuje. Probudila se až ráno v bytě svého souseda, ušpiněná od krve a zmatená. Fran se ocitá lapena v nebezpečném a spletitém labyrintu podvodů, lží a tajemství, kde jeden chybný krok pro ni může znamenat zkázu. Kde je Donna a kdo stojí za jejím zmizením? Čím usilovněji Fran pátrá po odpovědích, tím těsněji se zatahuje síť – kolem ní, jejího milence i života, který si tak pečlivě vybudovala.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor: