Denní archiv Listopad 13, 2018

0

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50%

Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek let před událostmi, které známe z knih a filmů o Harry Potterovi. Její první díl s názvem Fantastická zvířata a kde je najít šel do kin v roce 2016, snímek Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny je jeho pokračováním. Celkem by těch filmů mělo být pět.

Název Fantastická zvířata a kde je najít přitom nese už předloha celé série, lexikon magických tvorů od spisovatelky J. K. Rowlingové, autorky všech knih o Harry Potterovi. Jednotlivé filmy si z něj pochopitelně berou jen nápaditě vymyšlenou faunu a postavu Mloka Scamandera, fiktivního tvůrce lexikonu, neb nic jiného útlá knížečka ani neobsahuje. Příběh Fantastických zvířat proto bylo potřeba vzít odjinud. Ne že by pro něj musela Rowlingová chodit daleko – mytologii a historii svého čarodějného světa měla řádně promyšlenou už dávno, leč nic z toho, zdá se, nestačí na pokrytí rozsáhlé filmové pentalogie, údajně se snažící obsáhnout devatenáctileté období let 1926 až 1945.
 
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

U filmových adaptací Harry Potterů měli jejich tvůrci vždycky dost co dělat, aby se jim podařilo nacpat toho do nich z naditých románových předloh co nejvíc a nemuseli děj osekávat víc, než bylo nezbytně nutné. Fantastická zvířata trpí opačným problémem – celou dobu prakticky jen vaří z vody, jejich příběh, roztažený na pět dílů, působí strašlivě řídce a natahovaně, a vzhledem k tomu dá práci zajistit, aby se v nich vůbec něco dělo. Celá série bude pravděpodobně vrcholit legendárním kouzelnickým soubojem mezi Albusem Brumbálem a Grindelwaldem (fanoušci jistě vědí, o čem je řeč), k němuž se ale už druhý film v řadě akorát pomaličku schyluje a zřejmě se k němu bude i nadále pomaličku schylovat ještě v dalších dvou pokračováních.

Oba dosavadní filmy tudíž působí jako pouhé epizody řádně rozvolněného seriálu, v nichž je postupně budován fikční svět a představováno nemalé množství postav, na jejichž vzájemná střetnutí a zásadní činy si však diváci budou muset mnohdy počkat až do dalších dílů. Pilotní film Fantastická zvířata a kde je najít v tomto plnil úlohu jakéhosi prologu, jenž sice načrtnul několik hlavních hrdinů, ale polovinu vyprávění strávil nad jejich naháněním kouzelnické zvířeny po ulicích New Yorku. Ve druhém dílu prolog pokračuje, neb se tu po více než dvě třetiny stopáže nahání pro změnu po Paříži postava čaroděje Credence (Ezra Miller), který ve francouzské metropoli pátrá po své biologické matce a vlastní identitě.

O Credencově původu a schopnostech se šuškají všelijaké zvěsti, takže po něm jde jak Grindelwald (Johnny Depp), tak Albus Brumbál (Jude Law), který pošle pátrat po jeho stopě Mloka Scamandera (Eddie Redmayne), americké Ministerstvo kouzel, vysílající do akce bystrozorku Tinu (Katherine Waterson) i britské Ministerstvo kouzel, kde pracuje Mlokův bratr (Callum Turner) se svou snoubenkou (Zoë Kravitz). Ti všichni se ho snaží najít, aniž by bylo úplně jasné, kdo z nich ho chce zabít, kdo ochránit, a kdo polapit, vyslechnout a zjistit, kým je. A do toho se motá ještě zamilovaný páreček tvořený čarodějkou Queenie (Alison Suchdol) a mudlou (čili nečarodějem) Jacobem (Dan Fogler).

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze

Celá ta pátrací akce, kulminující složitým rozkrýváním rodokmenu, přitom není ani zdaleka dostatečně obsáhlá na to, aby vystačila na dvě a čtvrt hodiny, takže tvůrci v čele s režisérem Davidem Yatesem (který režíroval už předchozí díl a poslední čtyři Harry Pottery) a Rowlingovou (jakožto autorkou scénáře) film přecpali vedlejšími podzápletkami a okrajovými postavami za účelem vyvolat dojem dějově naditého filmu, v němž se toho ale ve skutečnosti odehraje povážlivě málo. Na pozadí je za tím cítit jakýsi náběh na epochální příběhový oblouk o osudovém střetu dvou největších čarodějů své doby, ani jeden díl Fantastických zvířat ale zatím žádný velký příběh nevypráví, jen se veze na relativně banálních nesnázích méně zásadních postav, pohybujících se v nekoherentním světě bez ustálených pravidel, v němž je nedostatek pořádného děje maskován tunou digitálních triků a vizuálních atrakcí.

Mlok Scamander tudíž řeší hlavně to, že cítí cosi hlubokého k Tině, ale ta ho mylně považuje za zasnoubeného s přítelkyní jeho bratra. Jacob a Queenie už nejsou rozverně komediálním duem, leč tragicky zkroušeným párem toužícím po svatbě, která však kvůli zákazu sňatků kouzelníků s mudly není možná. Albus Brumbál se krčí ve škole v Bradavicích a kromě pedagogické činnosti nic dalšího nedělá. Přítomnost Grindelwalda je oproti předchozímu filmu mírným zpestřením, protože hrdinové mají konečně proti komu bojovat, leč bohužel jde o značně plochého záporáka bez špetky psychologie, který je zlý jen proto, že vypadá jako psychopat a že sem tam někoho nelítostně odpraví. Každou chvíli dojde i na nějaké to zvířátko, aby film dostál svému názvu (svůj kufr Mlok nosí stále u sebe) nebo na nějakou marginální postavu známou ze světa Harryho Pottera, ale obojí je prakticky jen na okrasu.

Naprosto typická je například přítomnost postavy jménem Nagini, kterou fanoušci znají jako Voldemortova hada, a která do filmu vstupuje jako mladá exotická žena, která se umí v hada přeměňovat (a je řečeno, že jednou už ta přeměna nepůjde vrátit). Ta postava je představena někdy v první třetině, kdy je Credencem osvobozena z cirkusového obludária, a pak ho po zbytek filmu doprovází na každém kroku, ANIŽ BY ZA CELOU DOBU COKOLI ŘEKLA NEBO UDĚLALA. Dá se tušit, že její existence bude ospravedlněna někdy v budoucnu v dalších pokračováních, ale pro dění v tomto filmu je momentálně zcela zbytečná. A takových postav je tu víc.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze

Rozdíl oproti předchozímu filmu je akorát v tom, že děj se namísto Ameriky v roce 1926 odehrává převážně v Paříži a Londýně roku 1929, zmizel motiv obezřetného strachu čarodějů z vyzrazení existence kouzelnického světa před mudly a namísto reflexe společensko-politických témat USA ve 20. letech Rowlingová vytváří paralely se strachem evropské společnosti z další války (nicméně sekvence s předzvěstí druhé světové je nejdivnějším místem celého filmu). A také je tu tedy poprvé vidět mladý Brumbál, což je zdaleka nejzajímavější postava (bohužel je na plátně dost málo), zatímco většina ostatních jsou řadoví komedianti (Jacob), podivíni (Mlok) nebo pramálo využité figurky do počtu.

Ve velké míře tudíž pro Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny platí ty samé připomínky jako pro Fantastická zvířata a kde je najít. Pozitiva tvoří hlavně audiovizuální a technická stránka filmu (zejména evidentně nehorázně nákladná výprava), zajišťující, že jeho sledování je esteticky příjemným zážitkem se spoustou barevných, originálních, nápaditých a zábavně realizovaných podnětů. Negativa stojí hlavně na slabém a rozvleklém ději, resp. na jeho absenci, a nedostatečně prokreslených postavách. Výsledkem je stejně jako v minulém případě přehlídka digitálních triků v lunaparku motivů do mrtě dojících známou a populární značku s vidinou co největšího finančního zisku a s homeopaticky dávkovaným příběhem, v závěru samozřejmě lákajícím na další pokračování.
Autor:
0

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo jiný by měl pře­dá­vat dál infor­ma­ce, o tom, jak se vkus­ně oblék­nout, co licho­tí kte­ré posta­vě, v jaké míře pou­ží­vat doplň­ky.

Síla sty­lu zaujme už svou obál­kou, na kte­ré je v umě­lec­ké póze zvěč­ně­na sama autor­ka jak jinak než ve své oblí­be­né čer­né. A co na obál­ce zaujme hned ve dru­hé řadě? Černá mat­ná barva, kte­rá je pou­ži­ta na pod­kla­du, na kte­ré je vidět kaž­dý otisk prs­tu, tak­že pokud bude­te pub­li­ka­ci čas­to vyu­ží­vat, bude vypa­dat jako sešit neši­kov­né­ho prv­ňáč­ka, kte­rý se učí zachá­zet s inkous­tem. Samá šmou­ha a otis­ky prs­tů, kam se podí­váš.

Tím bohu­žel nega­ti­va kni­hy nekon­čí. Už při prv­ním pro­lis­to­vá­ní zjis­tí­te, že více než kni­hu, drží­te v ruce ver­zi dra­hé­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kde se to více než tex­tem, hemží fot­ka­mi oble­če­ní, kte­ré poří­dí­te vět­ši­nou jen v jed­né nejme­no­va­né uli­ci v cen­t­ru Prahy, pří­pad­ně v Londýně, Miláně a podob­ných mód­ních met­ro­po­lích. Podle názvu láka­vé kapi­to­ly Top 20, Kabelky, Boty, Šperky, Cesty svě­tem, apod. obsa­hu­jí vždy jen sou­bor foto­gra­fií vybra­ných kusů oděvů, bot a doplň­ků bez jakých­ko­liv dal­ších dopo­ru­če­ní. Pokud má kni­ha čte­nář­kám pomo­ci najít svůj styl, mož­ná by neško­di­lo napsat, co s čím, jak a kam zkom­bi­no­vat, kte­ré bar­vy pro kte­rý typ pou­žít, co se hodí a neho­dí k urči­té pří­le­ži­tos­ti,…

Oproti časo­pi­sům, kte­ré mají za hlav­ní cíl pre­zen­to­vat mód­ní tren­dy má tato kni­ha navíc ješ­tě jed­nu nevý­ho­du. Chybí zde ceny jed­not­li­vých polo­žek, což vět­ši­nou u fotek v mód­ních měsíč­ní­cích bývá uve­de­no.

Několik strá­nek tex­tu kni­hu beze­spo­ru vylep­šu­je a dočká­me se „sta­ré dob­ré“ Barbary Nesvadbové, jak ji zná­me už od dob Řízkařů a Brusinek. Spíše než rady, se jed­ná o osob­ní zamyš­le­ní, jak k módě při­stu­pu­je autor­ka s ohle­dem na věk a aktu­ál­ní fyzic­ké pro­por­ce. Ovšem rče­ní, že kaž­dá žena a kaž­dá veli­kost je krás­ná, ale obe­zi­ta by se pro­pa­go­vat nemě­la, už nás zase vra­cí na strán­ky sou­čas­ných časo­pi­sů zamě­ře­ných na žen­skou čte­nář­skou obec.

Závěr kni­hy pat­ří lidem, kte­ří módou žijí a je jejich den­ním chle­bem. Na stej­ný sou­bor otá­zek odpo­ví­da­jí napří­klad Liběna Rochová, Klára Nademlýnská nebo Taťána Kovaříková. Co oso­ba, to názor, ale prak­tic­kých tipů se zde opět moc nedo­čká­te.

Pokud se chce­te dozvě­dět prak­tic­ké tipy, jak být sty­lo­ví a nešla­pat v módě ved­le, nejsem si jis­tá, že se vám dosta­ne odpo­vě­di prá­vě v této kni­ze. Pro čte­ná­ře (respek­ti­ve čte­nář­ky) bude lep­ší, když se Barbara Nesvadbová bude autor­sky držet psa­ní poví­dek a feje­to­nů spí­še než mód­ních pub­li­ka­cí jako je Síla sty­lu.


  • Název kni­hy: Síla sty­lu
  • Autorka: Barbara Nesvadbová
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Motto (Albatros Media)
Autor:
0

AUDIOKNIHY

O ČERTECH I O VÁNOCÍCH — Vydavatelství Supraphon přichystalo pro letošní adventní období hned několik audioknih, které by mohly malým i velkým posluchačům zpříjemnit období očekávání příchodu Vánoc. A protože se pomalu blíží mikulášský večer a děti se určitě těší na nadílku s cukrovím a také na pořádný mikulášský šrumec a veselí, připravil Supraphon speciální audioknihu pro ty, které možná více než Mikuláš baví vychytralý čert. Audiokniha Nejlepší pohádky o čertech obsahuje klasické i převyprávěné filmové pohádky, v nichž vystupují čerti v rolích ochránců spravedlnosti a dobra. „Audiokniha obsahuje klasické pohádky z archivu Supraphonu a nově nahrané příběhy podle oblíbených filmů S čerty nejsou žerty a Čertoviny. Uslyšíte známé pohádky z díla Boženy Němcové Čert a Káča, Čertův švagr, z lidových pramenů pak Švec a čert a Čertův mlýn, vše namluveno řadou oblíbených herců,“ uvedla producentka mluveného slova Supraphonu Naďa Dvorská.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1847: Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová - 55 %


Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová (Jessica Jones)
Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "The Pulse" a jako "New Avengers Annual 1" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává v plné ceně za 249 Kč na stáncích.

Scénář: Brian Michael Bendis
Kresba: Mark Bagley, Olivier Coipel

Jessica Jones je jednou z těch postav, které už jsou aktuálně docela známé. Vždyť má vlastní seriál, a tak ani není moc nutné ji představovat. Ale co si budeme povídat, i když má v komiksu už určitou tradici, my jsme se s ní mohli setkat skutečně jen pouze omezeně, a to v rámci jiných příběhů, kde se spíše mihla, než aby měla hlavní roli. Tím je kniha "Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová" primárně zajímavá, protože se jedná o uvedení postavy v sérii, která ji představuje v docela zajímavém světe. Přesto si ale stejně asi neodpustíte postesknutí nad tím, že by bylo možná lepší, kdyby se k nám dostala série "Alias", kde bychom mohli sledovat, jak Brian Michael Bendis postavu zakomponoval do existujícího Marvel Universe a udělal z někoho, kdo tam dlouhodobě patří, nikoli jen přicmrndává.

Zde je pak celkem zajímavé srovnání s knihou "Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry", protože ta tvůrci udělali vlastně to samé. Přišli s naprosto novou postavou, která zde doposud nebyla. Ale tam, kde si Paul Jenkins dovolil takovou zvláštní hru na čtenáře s tím, že Sentry je vlastně postava, kterou už dávno vymyslel Stan Lee, tam Brian Michael Bendis přišel s jiným a dle mého názoru s lepším přístupem. Jednoduše vytvořil postavu, která už existovala v různých příbězích, na různých panelech je zachycená, ale prostě se o ní nemluvilo. Nebyla tak důležitá. A to je Jessica Jones, tehdy ještě Jessica Campbell, mladá holka, která byla zamilovaná do Petera Parkera, aniž by si jí on všiml, i když spolu chodili do školy. Ale její život se změnil, když měl její rodina automobilovou nehodu, ona se dostala do styku s chemikáliemi a na několik měsíců upadla do kómatu. Poté už normální studentkou prostě nebyla.

Co následovalo, to jev sérii "Alias", ale my se zaměřujeme na dění po komiksu "Alias", kdy je Jessica životní partnerkou Luka Cage, čekají spolu dítě a ona dostává nabídku, která se odmítá. Může totiž pro J. Jonaha Jamesona pracovat na speciální příloze novin, která se bude zaměřovat na superhrdina. Ano, J. Jonah musel ustoupit svým ideálům a začít tisknout to, co prodává. I když Jessica váhá, rozhodne se práci pro Daily Bugle přijmout. Hned dostává zajímavý případ. V New Yorku bylo nalezeno tělo jedné její kolegyně, novinářky, a není jasné, kdo jí zabil. Tedy čtenáři to jasné je, ale novináři se sami pouštějí do pátrání. Trochu zábavné na celém komiksu je skutečnost, že tohle ani tolik není o Jessice, ale o jiných postavách, jež zde mají významnou roli. Brian Michael Bendis ale dokázal napsat docela dobrý detektivní případ, který vede k velkému odhalení. Čtenář ale opět dávno ví.

Kniha "Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová" kromě hlavního příběhu, kde se řeší i osobní život Jessicy Jones, obsahuje ještě sešit "New Avengers Annual 1", který je napsán v podstatě jen proto, aby mohlo dojít na svatbu Jessicy a Luka Cage. Popravdě, to dění předtím mi přišlo zbytečné, trochu pro nás vytržené z kontextu a zmatečné. V knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová" se nám pak má Jessica Jones představit, což se daří jen částečně, protože ten komiks o ní prostě tolik není, těch postav je tam mnohem víc. Tohle je taková spíše lidská týmovka, kde se objevují i supráci. Jako kdyby ten komiks moc chtěl zapadnout do Marvel Universe, i když o sobě dobře věděl, že bez nich by to vlastně bylo zajímavější. Příběh vlastně přítomností superhrdinů trochu ztrácí. A možná je škoda, že není tak drsný, jako byl "Alias". Nečetl jsem, ale dovedu si představit, že by to mělo ještě něco navíc. Takhle dostáváme i nějaký ten balast, který není nutný. Na závěr nepřesvědčí ani kresba, která je taková nijaká, nevýrazná, v některých případech jsou především Bagleyho obličeje i nehezké.

Na Comics Blogu najdete:
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 1: Avengers"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 2: Spider-Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 3: Wolverine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 4: Hawkeye"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 5: Iron Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 6: Captain America"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 7: Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 8: Power Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 9: Bratři ve zbrani"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 10: Captain Marvel"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 11: Fantastic Four"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 12: X-Men"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 13: Black Widow"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 14: Strážci galaxie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 15: Human Torch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 16: Vision"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 17: Falcon"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 18: Deadpool"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 19: Valkyrie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 20: Punisher"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 21: Nick Fury"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 22: Black Panther"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 23: Mockingbird"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 24: Defenders"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 25: Daredevil"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 26: Doctor Strange"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 27: Scarlet Witch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 28: Iron Fist"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 29: Blade"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 30: Inhumans"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 31: Beast"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 32: Thor"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 33: Shang-Chi"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 34: Warlock"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 35: Hank Pym"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 36: Herkules"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 37: Wasp"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 38: Ghost Rider"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 39: Wonder Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 40: Silver Surfer"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 41: Elektra"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 42: Black Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 43: Moon Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 44: Star-Lord"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 45: Mýval Rocket"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 46: Captain Britain"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 47: Nova"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 48: Machine Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 49: Spider-Woman"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 50: Ant-Man (Scott Lang)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 51: She-Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 52: Cloak a Dagger"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 53: Captain Marvel (Carol Danversová)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 54: War Machine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 55: Spider-Girl"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 56: Marvel Boy"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry"…
Autor:
0

Načítání

Román Vadima Petrova na aktuální téma virtuálních životů, kyberterorismu a fakenews. Adam je představitel internetové generace. Také je programátor, počítačový hacker a aktivista. Je přesvědčený, že dosavadní společenská pravidla musí skončit a nahradí je jiná. Internet a volný přístup všech a ke všemu k tomu dává jedinečnou příležitost. Ne všechny z jeho generace to trápí, život nabízí tolik jiných povyražení než měnit svět, ale je to jedna ze zábavných možností. Adamova přítelkyně Eva má například o životě zcela jinou představu. Daniel je čerstvý důchodce. Snaží se ještě nějak chytit. Jenže pracovní trh potřebuje mladé lidi, kteří dokážou přepínat mezi reálným a virtuálním světem automaticky, bez přemýšlení. Navíc Daniel cítí, jak mu ubývá energie. Dost sil ho stojí, aby se přicházejícímu stáří ubránil a přirozený úpadek organismu zpomalil. Jeho o dost mladší partnerka Clare věnovala veškerý čas kariéře a životnímu stylu bez dětí. Velkou rodinu ale vždycky chtěla. Má poslední příležitost něco s tím udělat. Posledním z hlavních hrdinů je Wang. Životní tragédie mu změnila pohled na svět. Stal se vnímavější. Ti všichni mají silnou touhu po životní změně. Jen potřebují impulz.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Tilda a její nápady

Vyrobte si skvělé dárky, šperky a doplňky... Z korálků si můžete vyrobit úplně všechno. Nepřebernou řadu překrásných motivů pro radost. Je libo dortíky, ovoce, bižuterii, květiny, zvířátka nebo pohádkové postavičky? S touhle báječnou knihou budete umět vytvořit, nač si vzpomenete. Miniaturní čajový servis, lesní scenerii, přímořskou idylku i vánoční atmosféru. A samozřejmě spoustu dárků pro zamilované a dalších úžasných věcí. Je to jednoduché. Podle podrobných návodů a názorných vyobrazení to svede úplně každý. Korálková říše zkrátka čeká jen na vás a na to, až se necháte okouzlit jejím půvabem a romantikou.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor: