Denní archiv Listopad 13, 2018

0

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50%

Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek let před událostmi, které známe z knih a filmů o Harry Potterovi. Její první díl s názvem Fantastická zvířata a kde je najít šel do kin v roce 2016, snímek Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny je jeho pokračováním. Celkem by těch filmů mělo být pět.

Název Fantastická zvířata a kde je najít přitom nese už předloha celé série, lexikon magických tvorů od spisovatelky J. K. Rowlingové, autorky všech knih o Harry Potterovi. Jednotlivé filmy si z něj pochopitelně berou jen nápaditě vymyšlenou faunu a postavu Mloka Scamandera, fiktivního tvůrce lexikonu, neb nic jiného útlá knížečka ani neobsahuje. Příběh Fantastických zvířat proto bylo potřeba vzít odjinud. Ne že by pro něj musela Rowlingová chodit daleko – mytologii a historii svého čarodějného světa měla řádně promyšlenou už dávno, leč nic z toho, zdá se, nestačí na pokrytí rozsáhlé filmové pentalogie, údajně se snažící obsáhnout devatenáctileté období let 1926 až 1945.
 
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

U filmových adaptací Harry Potterů měli jejich tvůrci vždycky dost co dělat, aby se jim podařilo nacpat toho do nich z naditých románových předloh co nejvíc a nemuseli děj osekávat víc, než bylo nezbytně nutné. Fantastická zvířata trpí opačným problémem – celou dobu prakticky jen vaří z vody, jejich příběh, roztažený na pět dílů, působí strašlivě řídce a natahovaně, a vzhledem k tomu dá práci zajistit, aby se v nich vůbec něco dělo. Celá série bude pravděpodobně vrcholit legendárním kouzelnickým soubojem mezi Albusem Brumbálem a Grindelwaldem (fanoušci jistě vědí, o čem je řeč), k němuž se ale už druhý film v řadě akorát pomaličku schyluje a zřejmě se k němu bude i nadále pomaličku schylovat ještě v dalších dvou pokračováních.

Oba dosavadní filmy tudíž působí jako pouhé epizody řádně rozvolněného seriálu, v nichž je postupně budován fikční svět a představováno nemalé množství postav, na jejichž vzájemná střetnutí a zásadní činy si však diváci budou muset mnohdy počkat až do dalších dílů. Pilotní film Fantastická zvířata a kde je najít v tomto plnil úlohu jakéhosi prologu, jenž sice načrtnul několik hlavních hrdinů, ale polovinu vyprávění strávil nad jejich naháněním kouzelnické zvířeny po ulicích New Yorku. Ve druhém dílu prolog pokračuje, neb se tu po více než dvě třetiny stopáže nahání pro změnu po Paříži postava čaroděje Credence (Ezra Miller), který ve francouzské metropoli pátrá po své biologické matce a vlastní identitě.

O Credencově původu a schopnostech se šuškají všelijaké zvěsti, takže po něm jde jak Grindelwald (Johnny Depp), tak Albus Brumbál (Jude Law), který pošle pátrat po jeho stopě Mloka Scamandera (Eddie Redmayne), americké Ministerstvo kouzel, vysílající do akce bystrozorku Tinu (Katherine Waterson) i britské Ministerstvo kouzel, kde pracuje Mlokův bratr (Callum Turner) se svou snoubenkou (Zoë Kravitz). Ti všichni se ho snaží najít, aniž by bylo úplně jasné, kdo z nich ho chce zabít, kdo ochránit, a kdo polapit, vyslechnout a zjistit, kým je. A do toho se motá ještě zamilovaný páreček tvořený čarodějkou Queenie (Alison Suchdol) a mudlou (čili nečarodějem) Jacobem (Dan Fogler).

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze

Celá ta pátrací akce, kulminující složitým rozkrýváním rodokmenu, přitom není ani zdaleka dostatečně obsáhlá na to, aby vystačila na dvě a čtvrt hodiny, takže tvůrci v čele s režisérem Davidem Yatesem (který režíroval už předchozí díl a poslední čtyři Harry Pottery) a Rowlingovou (jakožto autorkou scénáře) film přecpali vedlejšími podzápletkami a okrajovými postavami za účelem vyvolat dojem dějově naditého filmu, v němž se toho ale ve skutečnosti odehraje povážlivě málo. Na pozadí je za tím cítit jakýsi náběh na epochální příběhový oblouk o osudovém střetu dvou největších čarodějů své doby, ani jeden díl Fantastických zvířat ale zatím žádný velký příběh nevypráví, jen se veze na relativně banálních nesnázích méně zásadních postav, pohybujících se v nekoherentním světě bez ustálených pravidel, v němž je nedostatek pořádného děje maskován tunou digitálních triků a vizuálních atrakcí.

Mlok Scamander tudíž řeší hlavně to, že cítí cosi hlubokého k Tině, ale ta ho mylně považuje za zasnoubeného s přítelkyní jeho bratra. Jacob a Queenie už nejsou rozverně komediálním duem, leč tragicky zkroušeným párem toužícím po svatbě, která však kvůli zákazu sňatků kouzelníků s mudly není možná. Albus Brumbál se krčí ve škole v Bradavicích a kromě pedagogické činnosti nic dalšího nedělá. Přítomnost Grindelwalda je oproti předchozímu filmu mírným zpestřením, protože hrdinové mají konečně proti komu bojovat, leč bohužel jde o značně plochého záporáka bez špetky psychologie, který je zlý jen proto, že vypadá jako psychopat a že sem tam někoho nelítostně odpraví. Každou chvíli dojde i na nějaké to zvířátko, aby film dostál svému názvu (svůj kufr Mlok nosí stále u sebe) nebo na nějakou marginální postavu známou ze světa Harryho Pottera, ale obojí je prakticky jen na okrasu.

Naprosto typická je například přítomnost postavy jménem Nagini, kterou fanoušci znají jako Voldemortova hada, a která do filmu vstupuje jako mladá exotická žena, která se umí v hada přeměňovat (a je řečeno, že jednou už ta přeměna nepůjde vrátit). Ta postava je představena někdy v první třetině, kdy je Credencem osvobozena z cirkusového obludária, a pak ho po zbytek filmu doprovází na každém kroku, ANIŽ BY ZA CELOU DOBU COKOLI ŘEKLA NEBO UDĚLALA. Dá se tušit, že její existence bude ospravedlněna někdy v budoucnu v dalších pokračováních, ale pro dění v tomto filmu je momentálně zcela zbytečná. A takových postav je tu víc.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze

Rozdíl oproti předchozímu filmu je akorát v tom, že děj se namísto Ameriky v roce 1926 odehrává převážně v Paříži a Londýně roku 1929, zmizel motiv obezřetného strachu čarodějů z vyzrazení existence kouzelnického světa před mudly a namísto reflexe společensko-politických témat USA ve 20. letech Rowlingová vytváří paralely se strachem evropské společnosti z další války (nicméně sekvence s předzvěstí druhé světové je nejdivnějším místem celého filmu). A také je tu tedy poprvé vidět mladý Brumbál, což je zdaleka nejzajímavější postava (bohužel je na plátně dost málo), zatímco většina ostatních jsou řadoví komedianti (Jacob), podivíni (Mlok) nebo pramálo využité figurky do počtu.

Ve velké míře tudíž pro Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny platí ty samé připomínky jako pro Fantastická zvířata a kde je najít. Pozitiva tvoří hlavně audiovizuální a technická stránka filmu (zejména evidentně nehorázně nákladná výprava), zajišťující, že jeho sledování je esteticky příjemným zážitkem se spoustou barevných, originálních, nápaditých a zábavně realizovaných podnětů. Negativa stojí hlavně na slabém a rozvleklém ději, resp. na jeho absenci, a nedostatečně prokreslených postavách. Výsledkem je stejně jako v minulém případě přehlídka digitálních triků v lunaparku motivů do mrtě dojících známou a populární značku s vidinou co největšího finančního zisku a s homeopaticky dávkovaným příběhem, v závěru samozřejmě lákajícím na další pokračování.
Autor:
0

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo jiný by měl pře­dá­vat dál infor­ma­ce, o tom, jak se vkus­ně oblék­nout, co licho­tí kte­ré posta­vě, v jaké míře pou­ží­vat doplň­ky.

Síla sty­lu zaujme už svou obál­kou, na kte­ré je v umě­lec­ké póze zvěč­ně­na sama autor­ka jak jinak než ve své oblí­be­né čer­né. A co na obál­ce zaujme hned ve dru­hé řadě? Černá mat­ná barva, kte­rá je pou­ži­ta na pod­kla­du, na kte­ré je vidět kaž­dý otisk prs­tu, tak­že pokud bude­te pub­li­ka­ci čas­to vyu­ží­vat, bude vypa­dat jako sešit neši­kov­né­ho prv­ňáč­ka, kte­rý se učí zachá­zet s inkous­tem. Samá šmou­ha a otis­ky prs­tů, kam se podí­váš.

Tím bohu­žel nega­ti­va kni­hy nekon­čí. Už při prv­ním pro­lis­to­vá­ní zjis­tí­te, že více než kni­hu, drží­te v ruce ver­zi dra­hé­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kde se to více než tex­tem, hemží fot­ka­mi oble­če­ní, kte­ré poří­dí­te vět­ši­nou jen v jed­né nejme­no­va­né uli­ci v cen­t­ru Prahy, pří­pad­ně v Londýně, Miláně a podob­ných mód­ních met­ro­po­lích. Podle názvu láka­vé kapi­to­ly Top 20, Kabelky, Boty, Šperky, Cesty svě­tem, apod. obsa­hu­jí vždy jen sou­bor foto­gra­fií vybra­ných kusů oděvů, bot a doplň­ků bez jakých­ko­liv dal­ších dopo­ru­če­ní. Pokud má kni­ha čte­nář­kám pomo­ci najít svůj styl, mož­ná by neško­di­lo napsat, co s čím, jak a kam zkom­bi­no­vat, kte­ré bar­vy pro kte­rý typ pou­žít, co se hodí a neho­dí k urči­té pří­le­ži­tos­ti,…

Oproti časo­pi­sům, kte­ré mají za hlav­ní cíl pre­zen­to­vat mód­ní tren­dy má tato kni­ha navíc ješ­tě jed­nu nevý­ho­du. Chybí zde ceny jed­not­li­vých polo­žek, což vět­ši­nou u fotek v mód­ních měsíč­ní­cích bývá uve­de­no.

Několik strá­nek tex­tu kni­hu beze­spo­ru vylep­šu­je a dočká­me se „sta­ré dob­ré“ Barbary Nesvadbové, jak ji zná­me už od dob Řízkařů a Brusinek. Spíše než rady, se jed­ná o osob­ní zamyš­le­ní, jak k módě při­stu­pu­je autor­ka s ohle­dem na věk a aktu­ál­ní fyzic­ké pro­por­ce. Ovšem rče­ní, že kaž­dá žena a kaž­dá veli­kost je krás­ná, ale obe­zi­ta by se pro­pa­go­vat nemě­la, už nás zase vra­cí na strán­ky sou­čas­ných časo­pi­sů zamě­ře­ných na žen­skou čte­nář­skou obec.

Závěr kni­hy pat­ří lidem, kte­ří módou žijí a je jejich den­ním chle­bem. Na stej­ný sou­bor otá­zek odpo­ví­da­jí napří­klad Liběna Rochová, Klára Nademlýnská nebo Taťána Kovaříková. Co oso­ba, to názor, ale prak­tic­kých tipů se zde opět moc nedo­čká­te.

Pokud se chce­te dozvě­dět prak­tic­ké tipy, jak být sty­lo­ví a nešla­pat v módě ved­le, nejsem si jis­tá, že se vám dosta­ne odpo­vě­di prá­vě v této kni­ze. Pro čte­ná­ře (respek­ti­ve čte­nář­ky) bude lep­ší, když se Barbara Nesvadbová bude autor­sky držet psa­ní poví­dek a feje­to­nů spí­še než mód­ních pub­li­ka­cí jako je Síla sty­lu.


  • Název kni­hy: Síla sty­lu
  • Autorka: Barbara Nesvadbová
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Motto (Albatros Media)
Autor:
0

AUDIOKNIHY

O ČERTECH I O VÁNOCÍCH — Vydavatelství Supraphon přichystalo pro letošní adventní období hned několik audioknih, které by mohly malým i velkým posluchačům zpříjemnit období očekávání příchodu Vánoc. A protože se pomalu blíží mikulášský večer a děti se určitě těší na nadílku s cukrovím a také na pořádný mikulášský šrumec a veselí, připravil Supraphon speciální audioknihu pro ty, které možná více než Mikuláš baví vychytralý čert. Audiokniha Nejlepší pohádky o čertech obsahuje klasické i převyprávěné filmové pohádky, v nichž vystupují čerti v rolích ochránců spravedlnosti a dobra. „Audiokniha obsahuje klasické pohádky z archivu Supraphonu a nově nahrané příběhy podle oblíbených filmů S čerty nejsou žerty a Čertoviny. Uslyšíte známé pohádky z díla Boženy Němcové Čert a Káča, Čertův švagr, z lidových pramenů pak Švec a čert a Čertův mlýn, vše namluveno řadou oblíbených herců,“ uvedla producentka mluveného slova Supraphonu Naďa Dvorská.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
NOVA - 13.11.20180

NOVA - 13.11.2018

Televizni program na 13.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasPolicisté řeší případ, kdy pachatel střílel v kasinu a po střelbě vzal rukojmí, se kterou se zabarikádoval v hotelovém pokoji. Brass se za ním vydává vyjednávat. Pachatele zná, protože před několika hodinami začal vyšetřovat vraždu jeho ženy a kolegů. Muž se doteď vydával za oběť svého bratra, recidivisty. Ten se údajně vrátil z vězení a chtěl svého bratra uchránit před nepřáteli. Jenže přímo při vyjednávání v hotelovém pokoji dostane Brass informaci, že mužův bratr je už dva měsíce mrtvý. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 13.11. 02:10 13.11. 02:50
Krok za krokemCarol a Frankovi dorazí úřední dopis o neplatnosti jejich sňatku, protože kaple, kde byli oddáni, neměla povolení. Ke vzteku všech dětí a přes jejich petici se rozhodnou vzít se znovu. Protože Frank zkazí první pokus na radnici, chce Carol svatbu se vším všudy a za účasti reverenda. Ten však o víkendu odjíždí na dovolenou, a navíc má ve stejný den Brendan narozeniny... Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.11. 02:50 13.11. 03:15
Dr. HouseDo nemocnice se dostane mladá žena, která zkolabovala na ulici. Kolapsu předcházel stav totální ztráty vůle, lékaři nazývaný abulia. Lékařský tým začne pátrat po příčinách. V úvahu přichází infekce, testy jsou však negativní. Při prvním zkoumání pacientky přichází dr. Forman s názorem, že žena buď užívala drogy, nebo byla otrávena zplodinami z prasklého kanalizačního potrubí. To potvrzují i výsledky návštěvy u ní doma. Ženě se přitěžuje a Forman začíná být přesvědčen, že se jedná o rakovinu. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 13.11. 01:30 13.11. 02:10
Snídaně s Novou 13.11. 05:55 13.11. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Andrle Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.11. 08:55 13.11. 09:50
SpecialistéMladá prostitutka Klára Vacková se přijde přiznat k vraždě pasáka Babáka. Při prohlídce hotelového pokoje však Specialisté žádnou mrtvolu nenajdou, jsou tam jen stopy zápasu. Klára se násilnického pasáka bojí, a tak jí Specialisté pomohou s úkrytem. Babák se brzy objeví a má se čile k světu. Má sice rozbitou hlavu, ale to mu nebrání v plánech, jak na Kláře vydělat další peníze. Jedné noci je Babák nalezen mrtvý a vyšetřování odhalí temnou minulost a ještě temnější přítomnost rodiny Vackových. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štafek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, K. Oltová-Sedláčková, P. Batěk, M. Zounar a další. Režie R. Šveda Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.11. 09:50 13.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 13.11. 11:00 13.11. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově. 13.11. 11:45 13.11. 12:00
Polední Televizní noviny 13.11. 12:00 13.11. 12:25
Krok za krokemDana chce jít mermomocí na koncert folkového zpěváka Arlo Prima, zamlčí však Carol, že se vystoupení koná v hospodě u Jakea. Frank Carol upozorňuje na nebezpečnost této hospody a Carol původně povolený koncert zakáže. Dana přesto na koncert tajně odejde. Netuší, co ji tam ale čeká a jak ráda uvidí Franka a Codyho. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.11. 12:25 13.11. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Míra trpělivosti se Švarcovým jednáním konečně přeteče i řediteli Hofmanovi. Je proto připraven lékaře z nemocnice vyhodit, i když ho to bude stát problémy s jeho bratrem - krajským hejtmanem. Nečekané zdravotní komplikace ale reditelovy plány zhatí a kameničtí doktoři mají jedinou šanci: získat na svou stranu Hofmanova syna, který přebírá vedení nemocnice. Hejtman mezitím stupňuje svůj nátlak na Lucii, od které chce odkoupit její půlku Čerta. Zhorši se tak i vztahy mezi barmankou a Matym. Ta je totiž přesvědčena, že o hejtmanových úmyslech od začátku věděl. Erika se chystá odjet na misi, nejprve si ale chce vyřídit účty s Jánským, o jehož diamanty nestojí. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají P. Rychlý, J. Kanyza, M. Zounar, I. Jirešová, M. Novotný, A. Kulovaná a další. Režie J. Rezková, V. Kratina a další. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.11. 12:45 13.11. 14:05
Dr. HouseTým připravuje transplantaci kostní dřeně pro mladého černošského chlapce. Dárcem má být bratr. Ten však v době, kdy má k transplantaci dojít, začne kýchat. Tým má nejvyšší pohotovost. Příjemce byl ozářen, bez transplantace mu zbývají čtyři dny života. House se rozhodne infekci u dárce uspíšit, aby s ní mohli bojovat... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 13.11. 14:05 13.11. 15:00
Dr. HouseHouseův tým léčí mladou dívku, studentku druhého ročníku univerzity, která vykašlává krev. House předpokládá, že trpí nějakou formou infekce. Výsledky však tuto hypotézu nepotvrzují. Když House dojde k závěru, že dívce chybí důležité proteinové látky, je mu jasné, že jí zbývají tak dva dny života. Tuto skutečnost sdělí pacientce a jejím rodičům. Naštěstí mu však včas dojde, že dívka zřejmě trpí depresí a infekci si způsobila sama úmyslně. Chtěla totiž spáchat sebevraždu. Podaří se mu z ní dostat přiznání, a tak včas stihne připravit operaci, která má velkou šanci ji zachránit. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 13.11. 15:00 13.11. 15:55
Kriminálka Las VegasJim Brass bojuje v nemocnici o svůj život a celý tým se o něj bojí. Grissom dokonce zavolá Brassově dceři, aby přijela, že otec je ve vážném stavu a že mu jde o život. Žena přijede, avšak její chování odpovídá tomu, čím se v L. A. živí. Je prostitutkou. Přesto má Grissom pocit, že ve chvílích nejtěžších má dcera o svého otce strach. Tým jinak vyšetřuje smrt dvou mužů. Jeden je nalezen na kolejích, vlak mu doslova uťal hlavu. Druhý zemřel na následky neuvěřitelného množství drog. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 13.11. 15:55 13.11. 16:57
Odpolední Počasí 13.11. 16:57 13.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 13.11. 17:00 13.11. 17:30
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 13.11. 17:30 13.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Andrle Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 13.11. 18:25 13.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 13.11. 19:30 13.11. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Jindřich a Aloisie se konečně dočkali a slaví svatbu. Nejšťastnější den jim ale kazí obavy o Terezu. Ta leží v nemocnici a hrozí, že přijde o své nenarozené dítě. Švarc bojuje s Heluš o přízeň Huga a snaží se předvést jako nejlepší otec na světě. Dokonce se pokusí Huga a jeho spolužáky přesvědčit, že je skvělý lékař. Inna a Marek mají rozvodové stání. Inna ale nemůže k soudu, musí svědčit na policii proti nebezpečnému zločinci. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 13.11. 20:20 13.11. 21:40
Víkend 13.11. 21:40 13.11. 22:40
Námořní vyšetřovací službaDo obtížné situace se dostane Abby, když je přistižena policií, jak klade bombu do velké haly, kde se má odehrávat koncert. Přistoupila na požadavek jiné vládní agentury, která měla údajně simulovat teroristické činy za účelem vývoje preventivních opatření skutečných teroristických útoků. Tým se snaží Abby pomoct a zahajuje své vyšetřování celé události. Je jasné, že klíčovou osobou v celém případu je Earl Goddard, který měl celou simulaci vymyslet a řídit. Goddard je však nezvěstný. O několik hodin později je ale nalezen mrtev v opuštěné dodávce. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 13.11. 22:40 13.11. 23:25
Beze stopyPohřešovanými jsou tentokrát Leo Cutler a jeho dcera Hannah. Když se manželka vrátila domů, zjistila, že jsou oba pryč. Zpočátku se detektivové domnívají, že zmizení má něco společného s Cutlerovou prací, uklízí totiž prostory po násilných činech a podobných záležitostech, a tak tímto směrem prověřují některé stopy. Vyslýchají i přítele Hannah, Jaye. Mezitím se najde dívčino auto a posléze i její tělo uprostřed lesa, nedaleko místa, kam ráda chodila. Později je na jiném opuštěném místě nalezen postřelený Leo Cutler... Americký krimi seriál (2007). Hrají E. Close, A. LaPaglia, M. Jean-Baptiste, P. Montgomery, E. Murciano a další. (skryté titulky) 13.11. 23:25 14.11. 00:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Scary Movie 5Charlie Sheen a Lindsay Lohan jsou napadeni ve svém domě nadpřirozenými silami. USA 2013, komedie. Dále hrají Ashley Tisdale, Simon Rex, Terry Crews, Kate Walsh, Heather Locklear, Molly Shannon, Jasmine Guy, Mike Tyson a další. Režie Malcolm D. Lee, David Zucker. Šťastný manželský pár Dan a Jody si začne všímat paranormálních jevů ve svém domě poté, co přijali do opatrování ztracené děti Danova staršího bratra. Snaží se přijít na to, co je příčinou těchto úkazů. Děti mluví o tom, že za nimi chodí duch jejich biologické matky, která byla prokleta a snaží se je získat zpět. Tomu však nikdo, kromě služky Marie, nevěří. Když je démoni začnou pronásledovat i mimo domov a ohrozí Jodyinu úspěšnou baletní kariéru a Danův výzkum opic, musí najít způsob, jak zrušit prokletí a zachránit svou rodinu. K souboji přizvou psychotroniky, psychiatry a jiné psychopaty, kteří místo uklidnění situace ještě víc umocní všudypřítomný chaos. 13.11. 01:35 13.11. 05:10
Soví houkání(Hoot) Místní populace sov je ohrožená bezohledným podnikatelem. Roy spojí své síly s tajemným záškolákem a jeho sestrou ve snaze zachránit ohrožené tvorečky... USA 2006, dobrodružný. Hrají Luke Wilson, Logan Lerman, Brie Larson, Tim Blake Nelson, Cody Linley a další. Režie Wil Shriner Roy Eberhart se opět stěhuje, tentokrát ze studeného amerického státu Montana na teplou Floridu. Je pro něj těžké opětovně se zapojovat do třídního kolektivu. Hned první den školy je obětí šikany místního hrubiána Dana. Cestou ze školy vidí běžet vedle autobusu zvláštního bosého chlapce, a když chce z něj vystoupit, dostane se opet do střetu s Danem. Při potyčce mu zlomí nos, což má za následek obdiv všech spolužáků. Seznamuje se s kurážnou Beatrice Leepovou i s jejím bratrem Mulletem. Noví kamarádi ho zasvětí do svého tajemství. Starají se o hnízdo divokých sov, jejichž existenci však ohrožuje plánovaná stavba nové restaurace. Děti musí najít způsob, jak ptáky zachránit a jak do akce zapojit policistu Davida Delinka, který vyšetřuje nečisté obchody v pozadí stavby. 13.11. 05:10 13.11. 06:50
Dr. HouseDo nemocnice se dostane mladá žena, která zkolabovala na ulici. Kolapsu předcházel stav totální ztráty vůle, lékaři nazývaný abulia. Lékařský tým začne pátrat po příčinách. V úvahu přichází infekce, testy jsou však negativní. Při prvním zkoumání pacientky přichází dr. Forman s názorem, že žena buď užívala drogy, nebo byla otrávena zplodinami z prasklého kanalizačního potrubí. To potvrzují i výsledky návštěvy u ní doma. Ženě se přitěžuje a Forman začíná být přesvědčen, že se jedná o rakovinu. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 13.11. 07:45 13.11. 08:40
Ostrov(The Island) Lidský klon Ewan McGregor určený na náhradní orgány zjistí, co ho čeká. rozhodne se zachránit nejen sebe, ale také Scarlett Johansson. USA 2005 sci-fi/thriller. Hrají Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan,
Autor:
ČT - 13.11.20180

ČT - 13.11.2018

Televizni program na 13.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
GEN - Galerie elity národa, Jan HřebejkJeden z nejúspěšnějších českých filmových a televizních režisérů současnosti. Režie P. Nesvačilová. Žánr: pozoruhodné osobnosti; HDTV|Zvukový popis|Jan Hřebejk patří k fenomenálním režisérům své doby. Nejen svým umem, který prokazuje v každém svém filmu, ale i oceněními a především produktivitou. Je to řemeslně velmi zdatný režisér, což se projevuje především diváckým ohlasem a návštěvností jeho filmů. Pracovat jako herec či producent s tímto režisérem vždy znamená úspěch. Jeho zásoba znalostí filmografie, hudby literatury, politiky je obrovská. |Jan Hřebejk pochází z Prahy, kde studoval gymnázium. Následovala scenáristika na FAMU. Už na studiích začal tvořit své filmy s Petrem Jarchovských a Ondřejem Trojanem, se kterými tvoří neodlučnou trojici dodnes. |Mezi jeho nejúspěšnější filmy patří Šakalí léta a Pelíšky s nezapomenutelnými "hláškami“, tak populárními pro širokou škálu diváků. 13.11. 01:50 13.11. 02:08
Bydlení je hraPokojík se svítícím stolem (2012). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 13.11. 02:08 13.11. 02:35
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 13.11. 00:57 13.11. 01:12
Sváteční slovo opata Petra Prokopa SiostrzonkaŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 13.11. 01:12 13.11. 01:20
Týden v regionechV bezlepkových moukách z cizrny, pohanky, amarantu nebo rýže se vytváří odlišné bílkovinné struktury. Pšeničný lepek má proteinové řetězce dlouhé a pružné, což dává těstu takovou gumovou konzistenci. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; Zkoumají je vědci z Univerzity Tomáše Bati.|16:9| 13.11. 01:20 13.11. 01:46
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 13.11. 01:20 13.11. 01:46
Pod pokličkouArytmii srovná hned pravý včelí med (2006). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: aktivity pro Volný čas; 13.11. 05:06 13.11. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 13.11. 05:31 13.11. 05:59
Studio 6I v letošním roce připravila Česká televize pro diváky bohatý vánoční program. Nebudou chybět filmové šlágry, ale ani novinky. A na co konkrétně se můžete těšit nejen během vánočních svátků? To se dozvíte v Žánr: zpravodajský magazín; zítřejším Studiu 6 v 8:20 na ČT1 a ČT24.|HDTV| 13.11. 05:59 13.11. 09:00
To je vražda, napsala VIII, Případ zmizelého muže, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Peter Salim.|HDTV|2 jazykové verze| 13.11. 09:00 13.11. 09:46
Rozsudek, Únos, Václav Voska - 100 letVáclav Voska v televizním seriálu o ztrátě paměti způsobené dramatickými událostmi na sklonku druhé světové války. Jakub pobývá v sanatoriu doktora Bechera, kde ho navštíví Ohnesorg se Žánr: klasické drama / historický film; zajímavou nabídkou... (1970). Dále hrají: B. Záhorský, F. Le Breux, J. Petrovická, J. Holý, Z. Kryzánek, V. Šmeral a další. Scénář O. Železný. Kamera F. Vlček. Režie O. Haas.|4:3|Tento příběh se tak, jak ho hrajeme, nikdy nestal. Pokud by vám přesto něco připomínal, hledejte souvislost v sobě a v době, kdy se udál... V dramatickém seriálu z roku 1970 o muži, jemuž byla po dvaceti letech operací vrácena paměť a v jehož vzpomínkách ožívají události z konce 2. světové války, si hlavní roli zahrál vynikající herec Václav Voska, od jehož narození 21. 10. uplynulo 100 let.|Erich, resp. Jakub Rahn (V. Voska) se po úspěšné operaci stává nepohodlným svědkem událostí z konce 2. světové války. Přijímá od Ohnesorga (J. Holý) falešný pas i vyšší částku peněz a na oko tak souhlasí s emigrací do Jižní Ameriky. Během letu sportovním letadlem ale přemůže pilota a přistává ještě v Rakousku... 13.11. 09:46 13.11. 10:32
My všichni školou povinní, Svátky klidu a míru, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a rodičích Žánr: film / dramatický pořad; (1984). Dále hrají: B. Holišová, J. Schwarz, J. Bruder, M. Krb, J. Štěpnička, V. Brabec, J. Janěková, J. Šulcová, J. Bartoška, M. Šimáček, Z. Honzík, J. Preissová, J. Hanzlík, J. Janatová, J. Obermaierová, K. Augusta, M. Kudláčková, V. Galatíková a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Ani vánoční pohoda nezlepší vztah Jindry Jokla (M. Krb) k matčinu partnerovi (J. Štěpnička). Ten se snaží přimět Joklovou, aby poslala chlapce do učení mimo domov. Štědrý večer u Olivů prožívá nejintenzivněji Jirka (M. Šimáček). Zato Lubošovu (Z. Honzík) radost poznamenala nešťastná předvánoční příhoda s ukradenými penězi. Dárek, který dostala k vánocům od Luboše Jitka (J. Janatová), jí připomněl, jak nepěkně se k němu zachovala. Lituje toho, ale matce se nesvěří. Novoroční pozdrav od Jany (V. Žilková) předčasně ukončí Michalův (M. Vladyka) pobyt u rodičů... 13.11. 10:32 13.11. 11:40
Černé ovceÚHRADY - Jejich syn se narodil s fyzickým i mentálním postižením a neobejde se bez finančně náročných zdravotnických pomůcek. Pojišťovna je ale nehradí celé. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 13.11. 11:40 13.11. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 13.11. 11:53 13.11. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 13.11. 12:00 13.11. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 13.11. 12:20 13.11. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 13.11. 12:30 13.11. 14:00
FrantíkVeliké překvapení! Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1981. Hrají: P. Kostka, C. Mayerová, J. Vala, J. Pleskot a další. Scénář J. Hanzlík. Kamera I. Koudelka. Režie V. Hudeček. Žánr: klasické drama / historický film;Rodina se chystá na Štědrý večer, když tu přijíždí strýček Karel (J. Pleskot), který přináší dárky a živého králíka. Manželka Marta (C. Mayerová) by chtěla králíka upéct k obědu na Štěpána, avšak manžel Rudolf (P. Kostka) ho nedokáže zabít. Odmítne také zabít kapra ovdovělému sousedovi, panu Korejsovi (J. Vala). Králíka si navíc chtějí nechat živého jejich čtyři holčičky a dají mu jméno Frantík. Náhle je třeba odvézt manželku do porodnice, a tak ji odveze soused a manžel musí připravit štědrovečerní večeři...|Rodiče si zahráli skuteční manželé C. Mayerová s P. Kostkou a jednu z dcer, malinkou Terezku, hrála jejich skutečná dcera - T. Kostková. Souseda si zahrál J. Vala, od jehož úmrtí uplyne v těchto dnech patnáct let (*27. 11. 1926 - +15. 11. 2003). 13.11. 14:00 13.11. 14:22
To byla svatba, strýčku, Zdeněk Podskalský - 25 let od úmrtíNové eskapády neodolatelného svůdce a světáka. Miloš Kopecký jako okouzlující záletník v dalším příběhu volného cyklu oblíbených hudebních komedií. Valentina Žánr: komedie / sitcom; Čurdu si zahrál Václav Voska, od jehož narození uplynulo sto let (1976). Dále hrají: I. Janžurová, S. Zázvorková, Z. Dítě, K. Slunéčková, L. Smoljak, D. Veškrnová, V. Brodský a další. Scénář G. Oplustil. Kamera J. Kučera. Režie Z. Podskalský.|4:3|Zvukový popis|Dnes potřetí na scénu vstupuje neodolatelný, i když občas smolařský vyznavač ženských půvabů Alfons Karásek, kterého nezapomenutelným způsobem zahrál Miloš Kopecký. |Půvabná hudební komedie s ústřední postavou záletného seladona z roku 1976 opět vznikla podle scénáře G. Oplustila a v režii Z. Podskalského. |Tentokrát je Alfons pozván švagrem (Z. Dítě) na svatbu neteře (D. Veškrnová). Strýc se dostaví ve svém luxusním autě. Svatebčané však nedbají jeho úzkostlivé starosti o auto a posílají ho tu pro pivo, tu pro cement. Strýc sice namítá, ale energická družička (I. Janžurová) autoritativně jedná. Auto trpí, strýc také. Když se konečně svatebčané odhodlají odjet na radnici, je auto téměř nepojízdné. Tím ovšem zmatky zdaleka nekončí... |Volný cyklus oblíbených hudebních komedií s Milošem Kopeckým v hlavní roli uvádíme jako vzpomínku na skvělého režiséra Zdeňka Podskalského, který zemřel před 25 lety. 13.11. 14:22 13.11. 15:15
Hovory H z Paláce K, Miroslav Horníček - 100 letMiroslav Horníček, tentokrát s velkou českou herečkou Jiřinou Jiráskovou. Pořad uvádíme jako vzpomínku na herce a všestranného umělce Miroslava Horníčka, který se narodil před Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; 100 lety (1996). Režie P. Vantuch.|4:3|Po vzájemné dohodě České televize a Kongresového centra v Praze vytvořil režisér a zároveň střihač Pavel Vantuch cyklus pořadů s inteligentním dialogem Miroslava Horníčka a jeho českých i slovenských přátel. Do dnešní epizody si pozval herečku Jiřinu Jiráskovou. |Pořad uvádíme jako vzpomínku na herce, spisovatele, režiséra i výtvarníka Miroslava Horníčka, který by letos oslavil sté narozeniny. 13.11. 15:15 13.11. 15:56
To je vražda, napsala VIII, Až navěky, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Anthony Žánr: detektivka / krimi / thriler; Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 13.11. 15:56 13.11. 16:45
Cestománie, Francie - Chuť BurgundskaV přívětivém francouzském regionu se pozvolně plynoucí život zapíjí doušky vína, obyvatelé jsou hrdí na slavnou galskou minulost a o moci někdejšího království svědčí gotická nádhera Žánr: turistika, cestování; tamějších opatství (2004). Scénář a režie I. Brachtl.|4:3|Zvukový popis|Vydali jsme se na cestu do slavného kraje sýrů, vína a šneků, kde jsme našli mnohé historické stopy počátků francouzské státnosti. Stali jsme se mimo jiné i svědky rekonstrukce historické bitvy starých Galů s vojáky římského impéria, vyzkoušeli si jízdu na proslaveném okruhu Formule 1 v Magny-Cours, dozvěděli se tajemství tradičního receptu na šnečí nádivku a ochutnali další místní speciality a vína. Po návštěvě nádherného kraje plného lesů, kopců a údolí jistě pochopíte, proč spisovatel Jean Anouilh prohlásil: "Ve Francii má všechno jediný důvod - svatby, křty, souboje, pohřby - všechno je pouhou záminkou pro dobré jídlo." 13.11. 16:45 13.11. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 13.11. 17:15 13.11. 17:40
Černé ovceTEST - Změkčovače vody - Ochrání naši pračku, jak slibují reklamy? SÍDLO FIRMY - Majitel rodinného domu zjistil, že má na jeho adrese sídlo firma, se kterou neměl nikdy nic společného. Proč trvá úřadům náprava víc Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; než dva roky?|HDTV| 13.11. 17:40 13.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 13.11. 18:00 13.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 13.11. 18:25 13.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 13.11. 18:55 13.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 13.11. 19:00 13.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 13.11. 19:50 13.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 13.11. 20:00 13.11. 20:05
Doktor Martin 2, Tajemný dům v BeskydechMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou Žánr: detektivka / krimi / thriler; povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, T. Měcháček, V. Kotek, J. Synková, J. Pokorná a další. Scénář T. Končinský a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|K Martinově (M. Donutil) překvapení se zpráva o zasnoubení s Lídou (J. Čvančarová) v Protějově šíří rychlostí blesku, i když to nebylo vůbec v plánu. Naštěstí jsou tu vždycky pacienti, kteří Martina přivedou na jiné myšlenky - jako třeba paní Bety, která nereaguje na předepsané léky, jak by měla, což zaskočí i ostříleného profesionála Martinova formátu. Irena (G. Marcinková) si přiznala problém s gamblerstvím a za podpory Martina i ostatních začíná navštěvovat skupinové terapie lidí s podobnou diagnózou. Mezitím se v restauraci stupňuje nevraživost mezi Milošem (T. Měcháček) a Michalem (V. Kotek), což dělá vrásky na čele hlavně Antonínovi (N. Lichý), obzvlášť ve chvíli, kdy Miloš přijde s velmi závažným obviněním, ve kterém figuruje právě Michal. Do toho se začínají v městečku množit případy nebezpečného dráždivého kašle, s nímž si Martin dlouhou dobu neví rady. Ukazuje se, že celá záležitost bude komplikovanější, než si Martin myslel, a že v ní nějakou roli hraje i podivínská
Autor:
Prima - 13.11.20180

Prima - 13.11.2018

Televizni program na 13.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 13.11. 02:30 13.11. 03:30
Návrat komisaře Rexe XI (8) -ST -W -HDV astronomické laboratoři dojde k trestnému činu. Věhlasný profesor přijde o zrak poté, co mu někdo do očních kapek nalije rozpouštědlo. Komisař Fabbri a Rex mají nový případ... Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 13.11. 01:30 13.11. 02:30
Přestávka ve vysílání 13.11. 04:12 13.11. 06:15
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 13.11. 06:15 13.11. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 13.11. 06:30 13.11. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.11. 07:15 13.11. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.11. 08:00 13.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.11. 08:40 13.11. 09:10
Ohnivý kuřeMike dostává od Macátka předvolání k soudu za porušení podmínky. Burák se pokouší s právníkem Mika zprostit obžaloby. Trébl sdělí rodině, že o hotel má zájem mezinárodní řetězec. Renáta se zalekne auditu a ihned oznámí svatbu Juniora a Sabiny. Jarda, Malvína a Mašlíková se rozhodnou, že Bédovi ze života v Jánkách udělají peklo na zemi. Bédovi se začnou dít náhodné nepříjemnosti. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. L. Kodad 13.11. 09:10 13.11. 10:25
Naše farma v Irsku: Milostný kolotočMartin před čtyřmi lety ovdověl a sám vychovává tři dcery. Nejmladší Paula trpí astmatickými záchvaty, a tak se Martin rozhodne odjet k rodičům do Irska na farmu. Zde se Paula zázračně vyléčí a rodina by tu ráda zůstala, třeba tu najdou štěstí i lásku... Německá romantická filmová série (2007-10). Hrají E. Habermannová, D. Morgenroth, L. Sonntagová a další (Premiéra) 13.11. 10:25 13.11. 12:15
Polední zprávy 13.11. 12:15 13.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 13.11. 12:30 13.11. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 13.11. 13:30 13.11. 14:30
Návrat komisaře Rexe XI (9) -ST -W -HDSousedka komisaře Fabbriho pořádá v noci hlasitý večírek a Fabbri se rozhodne, že zábavu překazí, protože nemůže spát. Dveře bytu ale otevře žena, která ho na první pohled okouzlí a Fabbri jí slíbí, že znovu otevře dávný případ smrti její matky... Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 13.11. 14:30 13.11. 15:30
Návrat komisaře Rexe XI (10) -ST -W -HDKomisaře Fabbriho a jeho pomocníka Rexe čeká tentokrát případ vraždy slavného klavíristy... Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 13.11. 15:30 13.11. 16:35
Odpolední zprávy 13.11. 16:35 13.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 13.11. 16:50 13.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 13.11. 17:50 13.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 13.11. 18:55 13.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 13.11. 19:40 13.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 13.11. 19:55 13.11. 20:15
KrejzoviLukáš studuje matriky a přijde se šokujícím zjištěním. Petr a Čumpelík jsou vzdálení bratranci. Luky s Annou se rozhodnou udělat Petrovi s Čumpelíkem tajně genetický test příbuznosti. Pájova babička se rozhodne hlídat Danku na každém kroku. Pod záminkou, že chce zemřít mezi blízkými, se nastěhuje k Dance do pokoje. Danka s Pájou jsou znovu nuceni hrát spořádané manžele. Bára dostane velkou zakázku. Na zakázku je ale málo času, a Bára navíc nechce, aby se o tom dozvěděl Ondra. Celá rodina musí kooperovat a najít místo, kde dekorace tajně vyrábět... Majitel reklamní agentury Malíř si koupil statek za městem a rozhodl se produkovat bio vejce. Bohužel o slepicích neví vůbec nic. Petr Malíře seznámí se Slepičákem. Malíř nad ním ale ohrnuje nos. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie J. Rezková (Premiéra) 13.11. 20:15 13.11. 21:35
PoldaUčitelka ve večerní škole byla nalezena zavražděná po svém kurzu češtiny pro cizince. Poslední žákyně, která s ní po kurzu zůstávala ve třídě, tvrdí, že jela hned po skončení domů. A co nepříjemný telefonát, který učitelka těsně před vraždou měla? Andrej se vrátil zpátky k Míše a ta pro něj má rovnou hodně překvapivou zprávu. I když si Andrej myslel, že jsou zpátky spolu pouze na zkoušku, vypadá to, že situace je vážnější. A co mu na to všechno řekne jeho potencionální tchán? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, J. Sedláčková, E. Maximová, C. Vašeková, I. Novichková, D. Punčochář, D. Novák, J. Svoboda, B. Čiháková, N. Halouzková, A. Gajdošová, N. Heinzlová, A. Menclová, J. Daňhelová. Režie J. Fuit (2018) 13.11. 21:35 13.11. 22:55
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 13.11. 22:55 13.11. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 13.11. 23:55 14.11. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Exodus: Bohové a královéPrvotní přátelství faraona Ramesse II. s Mojžíšem se změní v krvavou zášť. Mojžíš trvá na tom, aby vládce propustil izraelské otroky po 400 letech poroby a nechal je odejít do Země zaslíbené... Britsko-španělsko-americký dobrodružný film (2014). Hrají Ch. Bale, J. Turturro, J. Edgerton a další. Režie R. Scott 13.11. 00:10 13.11. 02:34
Přestávka ve vysílání 13.11. 02:34 13.11. 06:05
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 13.11. 06:05 13.11. 06:35
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 13.11. 06:35 13.11. 06:45
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 13.11. 06:45 13.11. 08:10
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 13.11. 08:10 13.11. 09:05
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 13.11. 09:05 13.11. 09:55
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 13.11. 09:55 13.11. 10:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 13.11. 10:50 13.11. 11:50
Dávám tomu rokMladému páru Nat a Joshovi nikdo nehádal, že spolu vydrží déle než rok. S blížícím se prvním výročím jejich svatby se objevuje pokušení v podobě Joshovy bývalé přítelkyně a Natina sympatického klienta. Začíná hra o to, kdo to vzdá jako první... Britská romantická komedie (2013). Hrají R. Byrneová, R. Spall, T. Harvey a další. Režie D. Mazer 13.11. 11:50 13.11. 14:05
Veterinář vyšetřuje: Stará kletbaPodle staré legendy žil Viking jménem Sven, který zemřel násilnou smrtí. Když umíral, tak místní proklel. Od té doby se říká, že na výročí jeho smrti dva lidé zemřou. A policie má první oběť... Německý krimifilm (2014). Hrají M. Schönemann, H. Reents, M. Lohseová a další. Režie J. A. Freydank 13.11. 14:05 13.11. 15:55
Láska, svatba, manželstvíAva pracuje jako manželská poradkyně a sama si vzala muže svých snů. Když za ní přijdou její hádající se rodiče, kteří se chtějí rozvést, rozhodne se je přimět, aby zůstali spolu. Bez ohledu na to, že tím začne trpět její vlastní vztah... Americká komedie (2011). Hrají M. Moorová, K. Lutz, J. Brolin, J. Seymourová, J. Szohrová a další. Režie D. Mulroney 13.11. 15:55 13.11. 17:55
Svět jí ležel u nohouEva byla úspěšnou atletkou a chtěla vyhrát olympiádu. Ale její krása ji nakonec zavedla do krutého světa modelingu, kde ji čekala sláva i pád na dno... Francouzský film (2011). Hrají S. Lizlowá, C. Bouanichová, É. Commelinová a další. Režie Ch. Faure (Premiéra) 13.11. 17:55 13.11. 20:00
GattacaVincent je jeden z posledních lidí, kteří se nenarodili geneticky upravení. Jeho snem je cesta do vesmíru, ale v této nové společnosti jsou lidé jako Vincent odsouzeni k podřadné práci. Vincent se proto uchýlí k podvodu a začne se vydávat za někoho jiného, aby si mohl splnit svůj sen... Americká sci-fi (1997). Hrají E. Hawke, U. Thurmanová, J. Law a další. Režie A. Nicol 13.11. 20:00 13.11. 22:15
Ve jménu králeNeohrožený farmář, kterému nestvůry zvané Krugové unesou ženu a zabijí syna, je rozhodnut zničit nejen je, ale i šíleného Galliona, jejich vládce. Vydává se na nebezpečnou výpravu, jejímž cílem je záchrana milované osoby, a především krutá pomsta... Americko-kanadsko-německý fantastický film (2006). Hrají J. Statham, L. Sobieskiová, J. Davies a další. Režie U. Boll 13.11. 22:15 14.11. 00:55

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
12 opicJonesová poslala Cassie do minulosti, aby ji zabila ve chvíli, kdy jí zemře dcera. Jonesová tak chce zastavit sama sebe, protože její cestování časem ničí čas samotný... Americký sci-fi seriál natočený podle kultovní filmové předlohy (2016). V hlavních rolích A. Stanford, A. Schullová, K. Acevedo a další 13.11. 01:25 13.11. 02:25
VšemocnýBrian začíná trpět vedlejšími účinky NZT. Sands mu slíbil dávku jeho léku pod podmínkou, že se zbaví Rebeccy... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantonioová a další 13.11. 02:25 13.11. 03:20
VšemocnýBrian začíná trpět vedlejšími účinky NZT. Sands mu slíbil dávku jeho léku pod podmínkou, že se zbaví Rebeccy... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantonioová a další 13.11. 04:15 13.11. 04:56
Přestávka ve vysílání 13.11. 04:56 13.11. 06:45
Kdo přežijeDalší
Autor:
TV Barrandov - 13.11.20180

TV Barrandov - 13.11.2018

Televizni program na 13.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 13.11. 03:00 13.11. 04:15
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 13.11. 02:05 13.11. 03:00
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy 13.11. 01:00 13.11. 02:05
Konec vysílání 13.11. 04:15 13.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 13.11. 04:45 13.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 13.11. 09:30 13.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 13.11. 11:05 13.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 13.11. 12:40 13.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 13.11. 13:50 13.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 13.11. 14:50 13.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 13.11. 15:50 13.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 13.11. 17:10 13.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 13.11. 18:30 13.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 13.11. 19:20 13.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 13.11. 20:05 13.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 13.11. 20:15 13.11. 20:25
Takhle tu žijeme!Myslíme si, že všechno zvládneme, že na život máme partnera jako oporu. Potom přijde špatné rozhodnutí a všechno hezké končí krachem, hádkou, rozvodem, exekucí. Jak z toho ven? Komu se svěřit? Co udělat lépe? Pojďme společně u vás doma vyprávět příběhy, které se týkají mnoha z nás (Premiéra) 13.11. 20:25 13.11. 21:30
Aréna Jaromíra SoukupaJaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 13.11. 21:30 13.11. 23:10
Interview Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů 13.11. 23:10 14.11. 00:10

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (83,84)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 13.11. 02:05 13.11. 04:35
Na plac! 13.11. 04:35 13.11. 05:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 13.11. 09:20 13.11. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 13.11. 10:20 13.11. 11:50
Speciální jednotkaJe jich pět. Jsou vzdělaní, fyzicky dobře připravení, neznají soukromí a jejich bleskový zásah všechno vyřeší. Závěr první řady německého krimi seriálu (2006). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli trénováni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzické zdatnosti a striktně dodržují pravidla. Muži ze Speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace GSG 9, jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence, tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili celí? 13.11. 11:50 13.11. 12:45
Live Teleshopping 13.11. 12:45 13.11. 14:50
Speciální jednotkaMuži ze speciální elitní protiteroristické organizace jsou připraveni na bleskový zásah tam, kde je to zapotřebí. Druhá řada německého krimi seriálu (2008). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli vycvičeni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzických sil a dodržují přísné rozkazy. Muži se speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace, jsou připraveni čelit nebezpečí. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili v pořádku?. 13.11. 14:50 13.11. 15:45
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Závěr čtvrté řady amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 13.11. 15:45 13.11. 16:50
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Pátá řada amerického krimi seriálu (1990-1991). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 13.11. 16:50 13.11. 17:50
Velkolepé století III (15,16)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 13.11. 17:50 13.11. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2008). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, G. Schramm, R. Zech, L. J. Körner, E. M. Meineke a další. Režie H. J. Tögel (113 min) (Premiéra) Cesta Lodí snů vede tentokrát na nejvyšší vrchol Afriky - Kilimandžáro, dále pokračuje na Maledivy, které jsou porostlé palmami, stromy chlebovníků a jsou obklopeny písečnými plážemi a čistými lagunami. A nakonec jízda končí v kouzelném světě Indie. 13.11. 20:00 13.11. 22:30
ŠpiónkaNejlepší tajná agentka Německa se pouští do náročného úkolu pod názvem Operace Lena. Rozkaz k zahájení této mise přišel přímo z Hitlerova sídla... Válečný thriller v koprodukci Německo-Maďarsko-Rakousko (2013). Hrají V. Niehaus, F. Karl, P. Prager, H. Czypionka, M. Ninidze a další. Režie M. Alexandre (104 min) Hamburg, Německo: V noci z 2. září 1940 je mlha a zima. Skupina německých špičkových špionů se loučí v Hotelu Jacob.V tmavém koutě proslulé restaurace sedí dva muži v doprovodu ženy: Very Schalburg, nejlepší a nejkrásnější tajné agentky v Německu, která se pouští do nejnebezpečnější mise své kariéry: "Operace Lena". Rozkaz k zahájení přišel přímo z Hitlerova sídla: pomocí tajné identity budou pozorovat vojenské základny a letiště v Anglii. Tyto informace jsou nezbytně nutné pro invazi na Britských ostrovech... 13.11. 22:30 14.11. 00:50
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

#1847: Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová - 55 %


Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová (Jessica Jones)
Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "The Pulse" a jako "New Avengers Annual 1" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává v plné ceně za 249 Kč na stáncích.

Scénář: Brian Michael Bendis
Kresba: Mark Bagley, Olivier Coipel

Jessica Jones je jednou z těch postav, které už jsou aktuálně docela známé. Vždyť má vlastní seriál, a tak ani není moc nutné ji představovat. Ale co si budeme povídat, i když má v komiksu už určitou tradici, my jsme se s ní mohli setkat skutečně jen pouze omezeně, a to v rámci jiných příběhů, kde se spíše mihla, než aby měla hlavní roli. Tím je kniha "Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová" primárně zajímavá, protože se jedná o uvedení postavy v sérii, která ji představuje v docela zajímavém světe. Přesto si ale stejně asi neodpustíte postesknutí nad tím, že by bylo možná lepší, kdyby se k nám dostala série "Alias", kde bychom mohli sledovat, jak Brian Michael Bendis postavu zakomponoval do existujícího Marvel Universe a udělal z někoho, kdo tam dlouhodobě patří, nikoli jen přicmrndává.

Zde je pak celkem zajímavé srovnání s knihou "Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry", protože ta tvůrci udělali vlastně to samé. Přišli s naprosto novou postavou, která zde doposud nebyla. Ale tam, kde si Paul Jenkins dovolil takovou zvláštní hru na čtenáře s tím, že Sentry je vlastně postava, kterou už dávno vymyslel Stan Lee, tam Brian Michael Bendis přišel s jiným a dle mého názoru s lepším přístupem. Jednoduše vytvořil postavu, která už existovala v různých příbězích, na různých panelech je zachycená, ale prostě se o ní nemluvilo. Nebyla tak důležitá. A to je Jessica Jones, tehdy ještě Jessica Campbell, mladá holka, která byla zamilovaná do Petera Parkera, aniž by si jí on všiml, i když spolu chodili do školy. Ale její život se změnil, když měl její rodina automobilovou nehodu, ona se dostala do styku s chemikáliemi a na několik měsíců upadla do kómatu. Poté už normální studentkou prostě nebyla.

Co následovalo, to jev sérii "Alias", ale my se zaměřujeme na dění po komiksu "Alias", kdy je Jessica životní partnerkou Luka Cage, čekají spolu dítě a ona dostává nabídku, která se odmítá. Může totiž pro J. Jonaha Jamesona pracovat na speciální příloze novin, která se bude zaměřovat na superhrdina. Ano, J. Jonah musel ustoupit svým ideálům a začít tisknout to, co prodává. I když Jessica váhá, rozhodne se práci pro Daily Bugle přijmout. Hned dostává zajímavý případ. V New Yorku bylo nalezeno tělo jedné její kolegyně, novinářky, a není jasné, kdo jí zabil. Tedy čtenáři to jasné je, ale novináři se sami pouštějí do pátrání. Trochu zábavné na celém komiksu je skutečnost, že tohle ani tolik není o Jessice, ale o jiných postavách, jež zde mají významnou roli. Brian Michael Bendis ale dokázal napsat docela dobrý detektivní případ, který vede k velkému odhalení. Čtenář ale opět dávno ví.

Kniha "Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová" kromě hlavního příběhu, kde se řeší i osobní život Jessicy Jones, obsahuje ještě sešit "New Avengers Annual 1", který je napsán v podstatě jen proto, aby mohlo dojít na svatbu Jessicy a Luka Cage. Popravdě, to dění předtím mi přišlo zbytečné, trochu pro nás vytržené z kontextu a zmatečné. V knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová" se nám pak má Jessica Jones představit, což se daří jen částečně, protože ten komiks o ní prostě tolik není, těch postav je tam mnohem víc. Tohle je taková spíše lidská týmovka, kde se objevují i supráci. Jako kdyby ten komiks moc chtěl zapadnout do Marvel Universe, i když o sobě dobře věděl, že bez nich by to vlastně bylo zajímavější. Příběh vlastně přítomností superhrdinů trochu ztrácí. A možná je škoda, že není tak drsný, jako byl "Alias". Nečetl jsem, ale dovedu si představit, že by to mělo ještě něco navíc. Takhle dostáváme i nějaký ten balast, který není nutný. Na závěr nepřesvědčí ani kresba, která je taková nijaká, nevýrazná, v některých případech jsou především Bagleyho obličeje i nehezké.

Na Comics Blogu najdete:
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 1: Avengers"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 2: Spider-Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 3: Wolverine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 4: Hawkeye"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 5: Iron Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 6: Captain America"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 7: Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 8: Power Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 9: Bratři ve zbrani"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 10: Captain Marvel"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 11: Fantastic Four"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 12: X-Men"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 13: Black Widow"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 14: Strážci galaxie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 15: Human Torch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 16: Vision"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 17: Falcon"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 18: Deadpool"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 19: Valkyrie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 20: Punisher"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 21: Nick Fury"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 22: Black Panther"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 23: Mockingbird"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 24: Defenders"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 25: Daredevil"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 26: Doctor Strange"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 27: Scarlet Witch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 28: Iron Fist"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 29: Blade"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 30: Inhumans"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 31: Beast"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 32: Thor"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 33: Shang-Chi"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 34: Warlock"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 35: Hank Pym"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 36: Herkules"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 37: Wasp"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 38: Ghost Rider"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 39: Wonder Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 40: Silver Surfer"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 41: Elektra"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 42: Black Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 43: Moon Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 44: Star-Lord"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 45: Mýval Rocket"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 46: Captain Britain"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 47: Nova"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 48: Machine Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 49: Spider-Woman"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 50: Ant-Man (Scott Lang)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 51: She-Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 52: Cloak a Dagger"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 53: Captain Marvel (Carol Danversová)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 54: War Machine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 55: Spider-Girl"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 56: Marvel Boy"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry"…
Autor:
0

Načítání

Román Vadima Petrova na aktuální téma virtuálních životů, kyberterorismu a fakenews. Adam je představitel internetové generace. Také je programátor, počítačový hacker a aktivista. Je přesvědčený, že dosavadní společenská pravidla musí skončit a nahradí je jiná. Internet a volný přístup všech a ke všemu k tomu dává jedinečnou příležitost. Ne všechny z jeho generace to trápí, život nabízí tolik jiných povyražení než měnit svět, ale je to jedna ze zábavných možností. Adamova přítelkyně Eva má například o životě zcela jinou představu. Daniel je čerstvý důchodce. Snaží se ještě nějak chytit. Jenže pracovní trh potřebuje mladé lidi, kteří dokážou přepínat mezi reálným a virtuálním světem automaticky, bez přemýšlení. Navíc Daniel cítí, jak mu ubývá energie. Dost sil ho stojí, aby se přicházejícímu stáří ubránil a přirozený úpadek organismu zpomalil. Jeho o dost mladší partnerka Clare věnovala veškerý čas kariéře a životnímu stylu bez dětí. Velkou rodinu ale vždycky chtěla. Má poslední příležitost něco s tím udělat. Posledním z hlavních hrdinů je Wang. Životní tragédie mu změnila pohled na svět. Stal se vnímavější. Ti všichni mají silnou touhu po životní změně. Jen potřebují impulz.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Tilda a její nápady

Vyrobte si skvělé dárky, šperky a doplňky... Z korálků si můžete vyrobit úplně všechno. Nepřebernou řadu překrásných motivů pro radost. Je libo dortíky, ovoce, bižuterii, květiny, zvířátka nebo pohádkové postavičky? S touhle báječnou knihou budete umět vytvořit, nač si vzpomenete. Miniaturní čajový servis, lesní scenerii, přímořskou idylku i vánoční atmosféru. A samozřejmě spoustu dárků pro zamilované a dalších úžasných věcí. Je to jednoduché. Podle podrobných návodů a názorných vyobrazení to svede úplně každý. Korálková říše zkrátka čeká jen na vás a na to, až se necháte okouzlit jejím půvabem a romantikou.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor: