Denní archiv Listopad 11, 2018

0

ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ

Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové pat­ří jako jed­na z knih do řady „Má to háček“ a jejím hlav­ním cílem je pro­střed­nic­tvím pří­bě­hu pomá­hat dětem a rodi­čům s řeše­ním život­ních pro­blé­mů a slo­ži­tých situ­a­cí.

Všechny kníž­ky, kte­ré dopo­sud vyšly v této edi­ci, můžou být nejen inspi­ra­cí, ale i povzbu­ze­ním všem čte­ná­řům, kte­ří se s něja­kým „háč­kem“ muse­jí vyrov­nat, jako napří­klad v této kníž­ce Toník s dět­skou šika­nou.

Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu je Toník, a jak už samot­ný název napo­ví­dá, je vše­mi v oko­lí pova­žo­ván za tako­vé­ho typic­ké­ho ňou­mu. A i když je Toník vel­mi hod­ný, sna­ži­vý, milý kluk, a ke všem se cho­vá vel­mi přá­tel­sky, přec se mu - co se týče vzta­hů mezi ním a jeho spo­lu­žá­ky - moc neda­ří. Svým vrs­tev­ní­kům je pro smích a moc ho mezi sebe nebe­rou.

Není pro­to divu, že se ve tří­dě sta­ne jakým­si otlou­kán­kem, na kte­ré­ho se vždy, když se něco pro­ve­de a ve vzdu­chu visí pořád­ný prů­švih, na něho postě a jed­no­du­še hodí. Vždy je totiž potře­ba rych­le nalézt něko­ho, na koho se všech­ny ty lum­pár­ny sve­dou, a kdo si je sám za ostat­ní vyže­re.

Bohužel vět­ši­nou prv­ní na řadě vždy bývá Toník! Nikdy nepro­tes­tu­je, mlčí a trest za čin, co nikdy nepro­ve­dl, bere mlč­ky a bez jaké­ho­ko­liv pro­tes­tu na svá bed­ra.

Pro Toníka, jakož­to tříd­ní­ho ňou­mu, je vel­mi těž­ké pro­sa­dit se mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky a kama­rá­dy, zís­kat si jejich respekt. Ne vždyc­ky je tato ces­ta jed­no­du­chá, a lec­kdy si jí musí člo­věk těž­ce vybo­jo­vat. Podaří se to i Toníkovi? Může se z typic­ké­ho out­si­de­ra stát hrdi­na? Dokáže to ane­bo bude dál za toho ňou­mu, za kte­ré­ho ho mají všich­ni?

Co udě­lá ňou­ma při jed­né z výprav do staré­ho skle­pe­ní, kde dojde k neho­dě, ve kte­ré půjde sku­teč­ně o život. Kdo nako­nec bude za toho hrdi­nu, a kdo za out­si­de­ra? Může jed­na náho­da obrá­tit život jed­no­ho oby­čej­né­ho klu­ka vzhů­ru noha­ma?

Osobně jsem byla tou­to kníž­kou malin­ko otře­se­na jakož­to z pohle­du mat­ky, kte­ré by tím­to způ­so­bem moh­ly ostat­ní děti odstr­ko­vat, či šika­no­vat vlast­ní dítě. Ale na dru­hou stra­nu si mys­lím, že skvě­lým způ­so­bem donu­tí děti pře­mýš­let o pří­pad­ných důsled­cích jed­not­li­vých činů, i o tom, jak bychom se měli nebo nao­pak nemě­li cho­vat k ostat­ním. 

Navíc v závě­ru kni­hy, ale i na jed­not­li­vých posta­vič­kách hrdi­nů, je popsán a roze­psán celý kolek­tiv, celá par­ta přá­tel a jejich samot­ná hie­rar­chie, jed­not­li­vá posta­ve­ní i to, jak se navzá­jem vůči sobě pro­je­vu­jí. Většinou jsou v kolek­ti­vu out­si­de­ři a ti dru­zí.

„Být out­si­de­rem není dia­gnó­za. Je to „jen“ nevý­hod­ná pozi­ce v kolek­ti­vu. V kaž­dé tří­dě, v kaž­dé par­tě dětí nebo spor­tov­ním oddí­le exis­tu­je něja­ká hie­rar­chie: někte­ří jsou „naho­ře“ - mají vliv na ostat­ní, mohou porou­čet, jsou oblí­be­ní a respek­to­va­ní. Jiné děti nema­jí potře­bu velet a jejím dob­ře ve střed­ní čás­ti této pomy­sl­né pyra­mi­dy. Existují ale i děti, kte­ré v kolek­ti­vu dobrou pozi­ci nema­jí - jsou ostat­ní­mi opo­mí­je­né, odstr­ko­va­né, lec­cos se na ně sve­de. Bývají vyu­ží­vá­ny, ale když něco od kama­rá­dů potře­bu­jí ony samy, nikdo jim nechce vyho­vět. Takovým klu­kem je i Toník - hrdi­na této kníž­ky.“

Jako rodič dvou malých dětí jsem v závě­ru kni­hy uví­ta­la pár slov pro rodi­če, pří­buz­né, přá­te­lé a peda­go­gy, kde nalez­nou nejen rodi­če, ale i jejich rato­les­ti drob­né rady např. jak nemít doma ňou­mu, jak posi­lo­vat u tak­to „šika­no­va­né­ho“ dítě­te soci­ál­ní doved­nos­ti, schop­nos­ti porou­čet či pod­ři­zo­vat se, jak mít sebe­vě­do­mí, a v nepo­sled­ní řadě i nau­čit se v někte­rých situ­a­cích být sám sebou, SÁM ZA SEBE!

Zároveň podrob­ně roze­bí­rá i to, z jakých dětí se vět­ši­nou stá­va­jí ňou­mo­vé, ane­bo ale­spoň z pohle­du dětí, čím mohou být tyto děti nej­ví­ce ohro­že­né vylou­če­ním z kolek­ti­vu. Příkladem autor­ka uvá­dí fyzic­kou neob­rat­nost, záze­mí v soci­ál­ně sla­bé rodi­ně, odliš­ným pohle­dem na věc, to že jsou napří­klad čas­to nemoc­né ane­bo trpí­cí zdra­vot­ní­mi potí­že­mi, nebo nao­pak nad­měr­ně ope­čo­vá­va­né a nesa­mo­stat­né.

Těch důvo­dů je hod­ně, ale hlav­ně umět otevřít oči a umět se dívat, a v nepo­sled­ní řadě se nau­čit i naslou­chat své­mu dítě­ti, co nám chce říci a co nám říká.

Autorka radí, čeho vše­ho si vší­mat, abys­te na svém dítě­ti pozna­li, že dítě trpí nepři­je­tím do sku­pi­ny. Nabízí i řeše­ní, jak může­te své­mu dítě­ti pomo­ci s jeho snad­něj­ším začle­ně­ním mezi své vrs­tev­ní­ky, a to v deví­ti vel­mi jed­no­du­chých kro­cích.

A aby toho neby­lo málo, může­te si záro­veň stáh­nout při­pra­ve­né tema­tic­ké pra­cov­ní lis­ty k této pro­ble­ma­ti­ce a spo­leč­ně se svý­mi dět­mi se na ně vrh­nout.

Ilustrace ke kni­ze nama­lo­va­la Anna Mastníková, kte­ré se skvě­lým způ­so­bem poda­ři­lo vystih­nout „typic­ké­ho“ ňou­mu, ulíz­nu­té vla­sy na pěšin­ku, vel­ké ber­lič­ky a rame­na vystr­če­ná stá­le dopře­du, jež doko­na­le sym­bo­li­zu­jí chy­bě­jí­cí sebe­vě­do­mí hlav­ní­ho hrdi­ny. Kresbičky jsou krás­ně barev­né, pou­ta­vé a zaujmou kaž­dé­ho začí­na­jí­cí­ho čte­ná­ře.

 

Ňouma z áčka

Napsala: Ivona Březinová

Ilustrovala: Anna Mastníková

Vydali: Albatros, 2018 a Pasparta Publishing, 2018

ISBN 978-80-00-08517-3 (Albatros)

ISBN 978-80-88290-05-6 (Pasparta Publishing)

 

 …

Autor:
Oni a Silvio (Loro) – Recenze – 60%0

Oni a Silvio (Loro) – Recenze – 60%

Pro italský film Oni a Silviorežiséra Paola Sorrentina (Velká nádhera, Mládí) je středobodem zájmu osobnost kontroverzního politika, excentrického miliardáře a nechvalně proslulého skandalisty Silvia Berlusconiho. Snímek se odehrává v letech 2006 až 2010, kdy Berlusconi již potřetí vykonával funkci předsedy italské vlády, přestože byl soustavně kritizován coby mediální magnát, který se po vstupu do politiky nevzdal svých podnikatelských aktivit a stal se tím pádem učebnicovým příkladem střetu zájmů, přiživených vlivnými kontakty, neprůhlednými machinacemi a klientelismem. Coby stejnou měrou populární i zatracovaný činitel, který postavil svou kampaň na čirém populismu a kultu osobnosti, proslul výstředním životním stylem po vzoru filmových hvězd a pořádáním zhýralých večírků hraničících s orgiemi a čelil řadě obvinění ohledně daňových úniků i spolčování s mafií, přičemž byl i několikrát odsouzen, ale do vězení nikdy nešel.

Oni a Silvio (Loro) – Recenze
Zdroj fotek: aerofilms.cz

Je nutno upozornit, že v Itálii byl film Oni a Silvio uveden ve dvou samostatných částech, které mají dohromady tři a půl hodiny, přičemž k nám jde do kin sjednocená a o hodinu zkrácená mezinárodní verze. Je možné, že zhlédnutí filmu v původní dvoudílné podobě by vedlo k odlišnému hodnocení, protože přeskakování potenciálně důležitých scén je ve zkrácené variantě na pár místech znát, avšak těžko říct, jestli by to pomohlo i k ukotvení a ospravedlnění řady motivů a pasáží, které v ní působí nedotaženě a nahodile.

Každopádně ale není potřeba se orientovat v italské politice nebo znát podrobně Silvia Berlusconiho, jehož životem, činy nebo politickými kroky se snímek ani příliš nezabývá (a poprvé se objeví na plátně po více než půlhodině). Spíš než o životopisné politické drama jde totiž o mnohovrstevnatou a obrazově opulentní zábavnou satiru, jejíž sdělení se snaží být platná a aplikovatelná obecně, takže v ní ani není jmenován nikdo konkrétní a za celou dobu v ní nezazní jméno „Berlusconi“. Film se nezaklíná důsledným přístupem ke skutečným událostem a naopak od začátku jasně naznačuje, že se ponese na vlně polemických úvah ve smyslu „jak to tehdy možná mohlo být,“ samozřejmě nepříliš realistických a extrémně stylizovaných.

Hlavní hrdina je tudíž po moci toužící sedmdesátiletý obchodník, oportunista a manipulátor s charakterovými vlastnostmi odpovídajícími Berlusconiho naturelu, mezi něž se řadí i slabost pro velkolepost, luxus a mladé ženy, takže si užijete i dlouhých sekvencí dekadentních večírků po vzoru Vlka z Wall Street plných alkoholu, drog, bazénů a (polo)nahých pětadvacetiletých modelek. Výborně ho hraje Sorrentinův dvorní herec Toni Servillo, který Berlusconiho výrazy, gesta a výřečný slovní projev skvěle imituje.

Oni a Silvio (Loro) – Recenze

Paolo Sorrentino si dává záležet na tom, aby každá scéna ve filmu určitým způsobem odrážela osobnost hlavního hrdiny a specifika prostředí, v němž se pohybuje. Téměř přitom rezignuje na vyprávění nějakého souvislého příběhu, který se následkem toho rozpadá do změti více či méně podstatných scének ignorujících to, nakolik smysluplně zapadají do celkově rozvolněné struktury filmu (jediná zásadní, od začátku budovaná dějová linie vedlejší postavy vypočítavého byznysmena, který se snaží vetřít do Berlusconiho přízně, je po třetině filmu najednou na více než hodinu odsunuta do pozadí a téměř zapomenuta, aby nakonec po návratu na výsluní vyzněla do prázdna).

Prostřednictvím vizuálně opojných, promyšleně komponovaných a efektně nasnímaných záběrů tak Sorrentino mistrovsky zrcadlí hrdinův požitkářský životní styl, schopnost obmotat si lidi kolem prstu a zneužívat je ve svůj prospěch, ale i strach ze stárnutí a ztráty důležitosti, a vyžívá se v kontrastech mezi stářím a mládím, klasikou a modernou, skutečným světem obyčejného lidu a umělým životem smetánky, nacházejíc přitom krásu v povrchnosti a umělecky stylizovaném snímání všedních banalit v nevšedních kontextech. Akorát to tak dělá stále dokola po dvě a půl hodiny, navíc úplně tím samým způsobem, jako ve svých předchozích filmech, a kromě toho už neříká nic moc dalšího, takže po určité době se to omrzí, mnohokrát opakovaná sdělení pozbydou na závažnosti a zůstane jen potěcha z audiovizuální složky, připomínající pásmo fantasticky realizovaných drahých videoklipů.

Oni a Silvio (Loro) – Recenze

Závěr snímku je pak sice věnován kontaktu Silvia s prostým lidem stiženým katastrofou, ale i tohle zavítání do životů dělnické třídy a řadových občanů je natočeno se stejnou okázalostí, patosem a nerealistickou stylizací jako ty dvě a čtvrt hodiny předtím. Tímto způsobem vzniklé výjevy jsou nicméně i tak značně působivé (opět hlavně audiovizuálně) a zábavné, stejně jako některé bizarnější výjevy z průběhu filmu (třeba když před zraky dvou tuctů nafintěných modelek havaruje ve zpomaleném záběru popelářské auto, nebo když v Berlusconiho vile zemře vinou automatické klimatizace ovce).

Filmu Oni a Silvio lze vytýkat určitou vyprázdněnost a mělkou práci s nedostatečně provázanými motivy, skládajícími se do vypravěčsky nepříliš uspokojivého tvaru, který se spíš než na zprostředkování koherentního obsahu soustředí na vyumělkovanost a pozlátko obalu, v němž ten obsah předává. Je zábavný, vtipný, Toni Servillo je v hlavní roli báječný a Sorrentinova schopnost okouzlit pompézními obrazy s nádhernou kamerou, pečlivě vystavěnou mizanscénou a dokonalými kompozicemi je schopná přebít mnohé, ale na jednoho z nejvýraznějších evropských režisérů současnosti a držitele Oscara je to i tak poněkud málo.
Autor:
0

Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea?

Byl posled­ní den vysvěd­če­ní a děti šly vstříc prázd­ni­no­vým zážit­kům. Jen Maruška si postesk­la, že Jasmínu už nikdy neu­vi­dí. Jasmína Bílá byla víla, kte­rá k nim při­šla a uči­la je ve ško­le. Ovšem muse­la se vrá­tit, pro­to­že víly nemů­žou být v lid­ském svě­tě navždy. Jasmína jim dala na památ­ku kaž­dé­mu kou­zel­ný dárek. Petra míni­la, že je to nespra­ved­li­vé, že už s nimi Jasmína nebu­de. Adélka měla ješ­tě nadě­ji, že je při­jde učit tře­ba něja­ká jiná víla v dal­ším roce. Děvčata už se chtě­la lou­čit, když vtom si Petra uvě­do­mi­la, že mají všich­ni pozván­ku do muzea na desá­té­ho čer­ven­ce, tak­že byla nadě­je, že Jasmínu zno­vu uvi­dí - ona totiž měla vstu­pen­ku též.

Maruška dora­zi­la domů, kde už na ni čeka­li mamin­ka a tatí­nek, kte­ří ode­šli dnes dřív z prá­ce, tak byli nedo­čka­ví na její vysvěd­če­ní. Hned zača­li na Marušku dorá­žet, ta však děla­la, že nejdřív nechá­pe, pak zase, že vysvěd­če­ní nemů­že najít, až to tatí­nek nevy­dr­žel a vzal si ho sám. Při pohle­du na znám­ky se usmí­val, mamin­ka se zlo­bi­la, že to chce taky vidět, ale přes tatín­ka to bylo těž­ké, pro­to­že byl hod­ně vyso­ký. Nakonec spo­lu znám­ky osla­vi­li a Maruška dosta­la ješ­tě dvě krás­né kníž­ky. Navíc ji čeka­lo s rodi­či kino.

Ovšem při­po­mně­la si ješ­tě vstu­pen­ku do muzea, o kte­ré nyní nevě­dě­la nic. Ptala se mamin­ky, ale ta také nevě­dě­la, kde by vstu­pen­ka moh­la být. Ptala se i tatín­ka zase nic. Maruška byla zou­fa­lá a tak mamin­ka zača­la hle­dat. Zkoušela to na všech mož­ných mís­tech, ale po vstu­pen­ce ani sto­pa. Maminka těši­la Marušku, že ji urči­tě najdou. Druhý den to pokra­čo­va­lo ve stej­ném duchu, avšak po vstu­pen­ce do muzea jako­by se sleh­la zem. Je zají­ma­vé, že to samé se sta­lo u všech jejich spo­lu­žá­ků, aniž by o tom Maruška něco vědě­la. Devátý den prázd­nin začí­nal a vstu­pen­ka stá­le nikde, při­tom už desá­té­ho čer­ven­ce se mělo jít do muzea.

 

Další díl z této série a jako ty před­chá­ze­jí­cí stej­ně dob­rý. Rozhodně výbor­ný pro malé čte­ná­ře, kte­ří s čet­bou začí­na­jí. Obálka stej­ně hezká jako pokaž­dé. Má 72 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 16. 08. 2018
Autor:
Prima - 11.11.20180

Prima - 11.11.2018

Televizni program na 11.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Temné létoMladý Daniel prolomí internetový profil své spolužačky a je odsouzený k domácímu vězení. Zdrcená Mona se před jeho očima zastřelí a její duch ho začne nekompromisně pronásledovat... Americko-britský horor (2015). Hrají K. Gilchrist, G. Phippsová, P. Stormare a další. Režie P. Solet 11.11. 01:35 11.11. 03:10
Vraždy v MidsomeruMajitel oblíbené hospody "U jezerní panny" a jeho zaměstnanec Jamie se stanou oběťmi úkladné vraždy. Šéfinspektor Barnaby a seržant Scott hledají pachatele i motiv hrůzného činu... Britský kriminální seriál (2004). Hrají J. Nettles, J. Hopkins, R. Coulthard, A. Cox, W. Gaunt a další. Režie R. Holthouse 11.11. 03:10 11.11. 05:10
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 11.11. 05:10 11.11. 05:48
Přestávka ve vysílání 11.11. 05:48 11.11. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 11.11. 06:20 11.11. 06:35
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 11.11. 06:35 11.11. 07:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 11.11. 07:05 11.11. 07:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 11.11. 07:35 11.11. 08:00
Přírodní vesmírNeskutečně pestrý a někdy i divoký svět je všude kolem nás. Stačí se jen umět dívat a objevit krásu drobných tvorů. Obyčejná louka, les nebo mokřad jsou pro jejich malinké obyvatele obrovským vesmírem... Rakouský dokumentární seriál (2013) 11.11. 08:00 11.11. 09:10
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 11.11. 09:10 11.11. 09:45
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 11.11. 09:45 11.11. 10:15
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní lehká menu! Spousta zdravých chutných receptů, po kterých neztloustnete, a přesto vás nasytí. Sledujte nejlepší českou cooking show, již tradičně přímo ze Zdeňkova statku! Čerstvé suroviny, svězí nápady, jednoduchá příprava - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! (Premiéra) 11.11. 10:15 11.11. 11:00
PartieTah dámou s Terezií Tománkovou (Premiéra) 11.11. 11:00 11.11. 11:50
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Oldřichem Navrátilem a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 11.11. 11:50 11.11. 12:45
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 11.11. 12:45 11.11. 13:50
Jak se staví senRady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar 11.11. 13:50 11.11. 14:30
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby a seržant Scott vyšetřují upálení a hrůzostrašná samovznícení několika obyvatel vesnice, kde lidé dodnes věří na čarodějnice... Britský kriminální seriál (2004). Hrají J. Nettles, J. Hopkins, K. Barrow, R. Careyová, R. Cordery a další. Režie S. Hellingsová 11.11. 14:30 11.11. 16:45
Vrah skrývá tvářMajor Kalaš a nadporučík Varga vyšetřují tři vraždy mladých žen, které má pravděpodobně na svědomí stejný pachatel... Český kriminální film (1966). Hrají R. Hrušínský, R. Brzobohatý, J. Pleskot, F. Krůta a další. Režie P. Schulhoff 11.11. 16:45 11.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 11.11. 18:55 11.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 11.11. 19:40 11.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 11.11. 19:55 11.11. 20:15
Tátové na tahu (10) -ST -W -HDJakub si užívá výlet s dětmi a odmítá se vrátit domů. Jen díky kamarádům a Lucii se vyhne velkému maléru. Ani Nikola není o svém odjezdu s Robinem přesvědčena, nakonec dává přednost dětem. Alena ztěží hledá podkopanou důvěru ke svému manželovi, navíc začíná pochybovat i o své profesi. Petra Lubora vystresuje nečekanou informací: asi bude rodit! Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček, A. Chocholatá a další. Režie J. Chlumský (Premiéra) 11.11. 20:15 11.11. 21:25
Sport StarVše, na co jste se chtěli o sportovcích zeptat! (Premiéra) 11.11. 21:25 11.11. 22:15
SkrýšForenzní psychiatrička postavila svou kariéru na definování rozpolcených osobností schizofreniků. Čím více se toho dozvídá o novém pacientovi Adamovi, tím více je život její i jejích blízkých v ohrožení. Celý svět se jí zacne hroutit pod rukama... Americký thriller (2010). Hrají J. Mooreová, J. R. Meyers, J. DeMunn a další. Režie M. Marlind a B. Stein (Premiéra) 11.11. 22:15 12.11. 00:40

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Romeo krvácíJack je zkorumpovaný policajt a nepříliš věrný manžel. Jednoho dne mu ale kšeft pro mafii nevyjde a Jack se ocitne v hledáčku zabijáků i policie... Americko-britský krimithriller (1993). Hrají G. Oldman, L. Olinová, J. Lewisová a další. Režie P. Medak 11.11. 02:00 11.11. 03:45
Přestávka ve vysílání 11.11. 03:45 11.11. 06:20
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 11.11. 06:20 11.11. 06:45
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 11.11. 06:45 11.11. 07:05
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 11.11. 07:05 11.11. 08:20
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 11.11. 08:20 11.11. 09:15
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 11.11. 09:15 11.11. 10:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 11.11. 10:05 11.11. 11:10
Old SurehandVlak Union Pacific je přepaden bandou desperátů vedených mužem, který je všemi titulován jako Generál. Old Surehand již celá léta marně pátrá po vrahovi svého bratra. Začíná tušit, že i za touto krutou smrtí stojí tento zločinec... Německo-jugoslávský western (1965). Hrají P. Brice, S. Granger, T. Hill a další. Režie A. Vohrer (Premiéra) 11.11. 11:10 11.11. 13:10
Ali Baba a čtyřicet loupežníkůDobráka Ali Babu trpí nesnesitelné soužití s chamtivým bratrem. Jeho život se ale obrátí k lepšímu, když objeví jeskyni plnou pokladů. Netuší však, že jeskyně patří 40 nemilosrdným loupežníkům... Dvoudílná francouzská pohádka (2007). Hrají G. Jugnot, L. Bekhtiová, S. Jawad a další. Režie P. Aknine 11.11. 13:10 11.11. 15:05
Moje krásná učitelkaAby získal lepší práci, rozhodne se osamělý Tom Hanks, že půjde studovat. Netuší ovšem, že se mu do cesty připlete krásná učitelka Julia Robertsová... Americká romantická komedie (2011). Dále hrají S. Mahoneyová, R. Ortegová, R. Park a další. Režie T. Hanks 11.11. 15:05 11.11. 17:20
Barevný závojNepříliš šťastně vdaná Kitty si najde milence. Když její manžel nevěru odhalí, přijme práci v odlehlé čínské vesnici, kam vezme Kitty s sebou. Teprve tady, na konci světa, se mohou naučit jeden druhého chápat, milovat a odpouštět si... Americký romantický film (2006). Hrají E. Norton, N. Wattsová, L. Schreiber a další. Režie J. Curran 11.11. 17:20 11.11. 20:00
Exodus: Bohové a královéPrvotní přátelství faraona Ramesse II. s Mojžíšem se změní v krvavou zášť. Mojžíš trvá na tom, aby vládce propustil izraelské otroky po 400 letech poroby a nechal je odejít do Země zaslíbené... Britsko-španělsko-americký dobrodružný film (2014). Hrají Ch. Bale, J. Turturro, J. Edgerton a další. Režie R. Scott 11.11. 20:00 11.11. 23:15
Hacksaw Ridge: Zrození hrdinyDesmond chce ve válce sloužit svému národu, ale odmítá používat zbraně a zabíjet. Mnozí z jeho spolubojovníků a velitelů ho považují za zbabělce a odpírače vojenské služby. On přesto narukuju ke zdravotnickému pěšímu pluku a prokáže ve válce svoje hrdinství... Americko-australský válečný film (2016). Hrají A. Garfield, V. Vaughn, S. Worthington, T. Palmerová, H. Weaving a další. Režie M. Gibson (Premiéra) 11.11. 23:15 12.11. 02:05

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VikingovéV Kattegatu se stupňuje napětí mezi Ivarem a Lagerthou. Bjorna jeho družina na své misi dorazí do Španělska, kde je Floki zcela ohromen muslimskou kulturou... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2016). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další (Premiéra) 11.11. 22:15 11.11. 23:10
Živí mrtvíZachránci osvobodili Útočiště a vydali se do Alexandrie, Hilltopu a Králosvtví, aby se pomstili. Negan míří samozřejmě za Rickem, ale v Alexandrii najde jen Carla, který nabízí svůj život výměnou za mír... Kultovní americký hororový seriál (2017). Hrají A. Lincoln, N. Reedus, D. Guriraová a další (Premiéra) 11.11. 23:10 12.11. 00:25
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! 11.11. 02:05 11.11. 02:40
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 11.11. 02:40 11.11. 03:15
KilljoysZatímco zraněný Johnny prchá před bandou všehoschopných zločinců, D'av a Delle Seyah dělají všechno pro to, aby ho zachránili... Kanadský sci-fi seriál (2018). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další (Premiéra) 11.11. 01:00 11.11. 02:05
Přestávka ve vysílání 11.11. 05:00 11.11. 07:05
ExtantGenerál Shepherd způsobí ve vesnici androidů masakr a vojáci vypustí virus, který nakazí nejen Adhua, ale také Molly... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 11.11. 07:05 11.11. 08:00
Top Gear XXIVMírně proměněná, ale o to lépe sehraná trojice hlavních moderátorů, Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, přijíždí v další sérii testovat vybrané automobilové novinky a trochu si u toho zablbnout... Kultovní britský automobilový magazín (2016) 11.11. 08:00 11.11. 09:15
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 11.11. 09:15 11.11. 11:35
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 11.11. 11:35 11.11. 12:05
FuturamaNová posádka profesora Farnsworthe dostává první úkol - doručit zásilku do zábavního parku na Měsíci. Fry je zde na rozdíl od ostatních poprvé a chce si toto nebeské těleso náležitě užít... Americký kultovní animovaný seriál (1999) 11.11. 12:05 11.11. 12:35
SimpsonoviŽít s Homerem není vůbec jednoduché, obzvlášť, když se ukáže, že trpí narkolepsií... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 11.11. 12:35 11.11. 13:05
SimpsonoviMarge pošle Homera pořídit novou pračku. Místo pračky koupí Homer starý zahradní gril. Maso z grilu je tak dobré, že se slavný šéfkuchař rozhodne vyzvat Homera na grilovací souboj... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 11.11. 13:05 11.11. 13:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 11.11. 13:25 11.11. 13:40
SimpsonoviKdyž se Patty a Selma od matky dozví, že otec zemřel na rakovinu plic, rozhodnou se přestat kouřit. Ale dodržet předsevzetí není tak snadné... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 11.11. 13:40 11.11. 14:10
SimpsonoviLisa má po návštěvě Krustylandu strach z halloweenské výzdoby. Všechna musí pryč a Homer se dostane do sporu s jejími prodavači... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 11.11. 14:10 11.11. 14:40
FuturamaVzhledem ke svým
Autor:
NOVA - 11.11.20180

NOVA - 11.11.2018

Televizni program na 11.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemJT požádá otce o peníze, i když dostal kapesné před několika dny. Frank se rozhodne zaměstnat ho o víkendu na stavbě. Protože JT zničí vše, na co sáhne, musí se rychle pakovat. Dana má vyrobit do školy ptačí budku, Al napsat referát o Tomu Sawyerovi. Své úkoly si vymění a vše by dospělo ke zdárnému předání, kdyby se do toho nevmísil Brendan. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 11.11. 03:05 11.11. 04:00
Taková normální rodinkaŽivot není jednoduchý, musí se však brát z té humornější stránky. Prostě tak, jak ho bere taková normální rodinka. ČR 2008, komedie. Hrají Jiří Mádl, Eva Holubová, Marián Labuda, Ivana Chýlková, Jaromír Dulava, Vanda Hybnerová, Monika Zoubková a další. Režie Patrik Hartl Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! V hájence na samotě jich žijí na hromádce už čtyři generace. Babička překypuje životním elánem a její vášní je psaní detektivek. Její dcera, paní Hanáková, rázná žena s velkým srdcem, miluje zpěv, ale protože nemá talent, celý život dělala kuchařku. Pan Hanák je výpravčí, jeho celoživotními láskami jsou zvířata všech druhů a velikostí, která chová v domě i okolí. Starší dcera Pavla má s mužem Petrem, příležitostným kutilem, který většinou spí nebo jí, dva hyperaktivní syny, jimž nikdo neřekne jinak než Raubíři. Neformálním členem rodiny je pak pan Poštolka, který v domě za městečkem tráví podezřele mnoho času! Jedno úplně běžné rodinné odpoledne oznámí mladší dcera Káča rodině, že čeká dítě. Zdeněk se chce zachovat jako čestný muž a s Kateřinou se oženit. Jeho matka však pro toto řešení nemá pochopení, a tak se Zdeněk stává dalším obyvatelem rodinného domu Hanákových. Ti si ho hodlají pečlivě prověřit, a tak Zdeňka čeká řada nástrah a zkoušek. Projde šťastně až k svatbě, nebo bude soužití s takovou normální rodinkou nad jeho síly? (skryté titulky) 11.11. 16:55 11.11. 18:50
HospodaU stolu je veselo, štamgasti si dobírají bábi Jiráskovou. Když do hospody vstoupí Goliáš, vběhne za ním černá doga. Zamíří rovnou do kuchyně, kde sežere kus masa a rozbije pár talířů. V novinách pak osazenstvo hospody najde inzerát, že se hledá doga, a když zjistí, že pes v kuchyni slyší na jméno uvedené v inzerátu, zavolají tam. Když si pro ni přijde šťastný majitel, servírka Mařenka ho osloví jako dávného známého. Oba se podivují tomu setkání a výčepní Dušek hned zareaguje a uvolní Mařenku z práce na rande. Český seriál (1995). Účinkují P. Nárožný, J. Menzel, J. Kanyza, B. Poloczek, L. Potměšil, J. Dvořák, L. Lipský, P. Vondruška, V. Knop, Z. Bydžovská a J. Krytinář. Režie J. Dudek (skryté titulky) 11.11. 18:50 11.11. 19:30
Televizní noviny 11.11. 19:30 11.11. 20:15
Profesor T.Školní inspektorka je zabita ve svém dome?. Nejdr?íve to vypadá, že jde o náhodnou loupež, ale Profesor díky několika indiciím odmítá uvěřit tak banálnímu vysvětlení. Zaměří se proto na školu, na kterou měla inspektorka podat negativní hlášení, a postupně začne rozkrývat podhoubí mezilidských a profesních vztahů. Když zjistí, že jeden z učitelů měl vztah s jednou ze studentek, podezření padá na ředitele, který měl zájem na tom, aby byla tato aféra utajena. Ovšem ukáže se, že ne vždy musí mít zločin jen jednoho pachatele. Nový detektivní seriál TV Nova (2018). Dále hrají S. Haváčová, J. Schneiderová, I. Bareš, T. Pauhofová, J. Nosek, J. Vondráček a další. Režie T. Mašín Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 11.11. 20:15 11.11. 21:20
Střepiny 11.11. 21:20 11.11. 21:55
Šerifové(U.S. Marshals) Neúprosný pronásledovatel Sam Gerard stíhá dalšího uprchlíka, tentokrát to ovšem není žádný amatér. USA 1998, akční. Hrají Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Kate Nelligan, Joe Pantoliano, Irene Jacob, Tom Wood a další. Ve volném pokračování úspěšného hitu Uprchlík se tentokrát pronásledovaným mužem, kterého má za úkol dostihnout Sam Gerard, stane černoch Mark Warren, známý pod jménem Mark Roberts, který je na základě záznamu bezpečnostní kamery podzemních garáží a pistole nalezené v jeho voze obviněn z dvojnásobné vraždy. Cestou k newyorskému soudu se ho ve vězeňském letadle pokusí zabít podplacený vězeň. Mark se ubrání, letadlo havaruje a on unikne. Sam Gerard dá dohromady tým a chystá se vyrazit po uprchlíkových stopách. Proti své vůli však musí přijmout také agenta z ochranky diplomatických služeb, nepříjemného a sebevědomého Johna Royce. Na okamžik se jim podaří Marka obklíčit v bažinách, ale podaří se mu uniknout. Gerard mezitím zjistí, že v garážích střílel v sebeobraně a všechny důkazy na něj byly narafičeny. Royceův nadřízený musí přiznat, že Mark, ve skutečnosti Mark Sherridan, byl agentem, kterého CIA používala na špinavou práci. Zatímco Gerard se svými lidmi pokračuje v pátrání, Mark se setká se svou přítelkyní Marií, které řekne, že je nevinen. Pustí se do sledování čínského atašé Čchena, který je ve skutečnosti špionem přebírajícím od amerického zrádce informace o utajovaných skutečnostech USA. Gerard si uvědomuje, že v celém případu něco nehraje, a začne o Markově vině pochybovat. (skryté titulky) 11.11. 21:55 12.11. 00:20
Pozdravy ze spermabanky(Delivery Man) David Wozniak jednoho dne zjistí, že je biologickým otcem 533 dětí. USA 2013, komedie. Hrají Vince Vaughn, Cobie Smulders, Britt Robertson, Chris Pratt, Ben Bailey, Bobby Moynihan a další. Režie Ken Scott David Wozniak je čtyřicátník, který se pouze protlouká životem. V podstatě mu nic nechybí a jeho současný život mu vyhovuje. Nemá žádné ambice a postrádá smysl pro zodpovědnost. Pracuje v rodinné firmě na zpracování masa, ale většinu pracovní doby se věnuje svým koníčkům. Není ani schopen si udržet stálou přítelkyni. Jednoho dne se však jeho život obrátí vzhůru nohama. Navštíví ho právník jedné spermabanky, kterou před 20 lety hojně navštěvoval. A protože sperma, které prodal, bylo velmi kvalitní, klinika ho použila na umělé oplodnění stovek žen. On se tak stal otcem 533 dětí! Část jeho potomků nyní požaduje odtajnění identity svého biologického otce. Dostane se mu do rukou obálka, která obsahuje jména a fotografie dětí. Čeká ho těžké rozhodnutí. Má vystoupit z anonymity a odhalit svou pravou identitu, nebo si žít dál svůj bezstarostný život? (skryté titulky) 11.11. 01:15 11.11. 03:05
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 11.11. 04:00 11.11. 05:30
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 11.11. 05:30 11.11. 05:55
Looney Tunes(The Looney Tunes Show II) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2012) 11.11. 05:55 11.11. 06:20
Kačeří příběhy (35, 36)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 11.11. 06:20 11.11. 07:15
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show II) Kdo by je neznal? Vychytralý myšák Jerry a protřelý kocour Tom, toužící jen po jediném, dostat Jerryho. Druhá řada amerického animovaného seriálu (2015) 11.11. 07:15 11.11. 07:35
Željesboj(Der Eisenhans) Malý princ osvobodí Železného Jana z vězení, ten ho pak učí, jak přežít v divočině a neztratit se ve světě. V jednom království žil v hlubokém lese divý muž, říkali mu Železný Jan. Chránil před pytláky lesní zvěř, ale král na něj vypsal odměnu, protože se domníval, že je Železný Jan vrah lidí. Jednoho dne se podařilo Černému rytíři Železného Jana chytit a odvlekl ho v poutech na královský dvůr. Tam Jana uvrhli do vězení. Malému princovi Johanessovi ale bylo divého muže líto, tajně mu nosil jídlo a spřátelil se s ním. Nakonec ho z vězení pustil a odešel s ním do lesa učit se tajům přírody. Johaness dostal za úkol hlídat zlatou studánku, díky které si pozlatil prsty a prameny vlasů. Když Johaness dospěl, Železný Jan ho poslal do světa. Princ si našel práci v královské kuchyni, poté jako zahradník. V zahradě ho spatřila princezna, zrovna když měl sundanou čepici. Viděla jeho zlaté vlasy a hned se do něj zamilovala. Každý den jí Johaness nosil čerstvou kytici květin. Království se ale ocitlo v nebezpečí, na hranicích stála vojska Černého rytíře. Johannes se obrátil o pomoc k Železnému Janovi a dostal od něj krásného koně, zbroj a také oddíl kouzelných rytířů. Johanesse čeká závěrečná bitva, musí zachránit království a ziskat ruku milované princezny. Německo 2011, pohádka. Hrají Laurence Rupp, Paula Schramm, Michael Mendl, André Hennicke, Marion Mitterhammer, Johann Adam Oest, Leopold Conzen a další. Režie Manuel Sibenmann 11.11. 07:35 11.11. 09:20
101 dalmatinů(101 Dalmatians) Kožich ze štěňátek dalmatinů není fantazie, ale ďábelská touha bohaté Cruelly DeVil. A té je třeba zabránit! USA 1996, komedie. Hrají G. Close, J. Daniels, J. Richardson, J. Plowright, H. Laurie, M. Williams a další. Režie S. Herek Majitelka módního ateliéru je nadšena návrhem mladé návrhářky Anity, která se nechala inspirovat svým psím miláčkem, dalmatinkou Perdy. Když se však od ní dozví, že dalmatini mají jemnou srst pouze jako štěňata, pustí se do realizace ďábelského plánu. V rozpadlém klášteře na venkově začne shromažďovat skoupená či jejími poskoky Horácem a Kašparem uloupená štěňata dalmatinů. Mezitím se Anita díky své dalmatince seznámí s osamělým tvůrcem počítačových her Rogerem, který má dalmatina Ponga a problém s milionářem, pro něhož vytváří počítačovou hru. Stále ještě nedostal zaplaceno, protože nedokázal vytvořit patřičně povedeného padoucha. Netrvá dlouho a koná se svatba, a pak trvá jen o něco málo déle, než manželé Anita a Roger mohou svým mazlíčkům Pongovi a Perdě blahopřát k přírůstku do rodiny v podobě patnácti malých dalmatinů. Dlouho se však neradují, protože Cruella už má na ně políčeno. Její poskoci všechna štěňátka uloupí a dopraví do skrýše, kde už se bezcitný jirchář chystá stáhnout kůži z 99 malých dalmatinů. Tomu je samozřejmě třeba zabránit a postarají se o to zvířata, která se spojí a řádně vytrestají nejen Kašpara s Horácem a jirchářem, ale také samotnou Cruellu. 11.11. 09:20 11.11. 11:25
Můj přítel delfín(Dolphin Tale) Příběh o velkém přátelství chlapce a delfína. USA 2011, rodinné drama. Hrají Harry Connick Jr., Ashley Judd, Nathan Gamble, Kris Kristofferson, Cozi Zuehlsdorff, Morgan Freeman a další. Režie Charles Martin Smith Sawyer je plachý a uzavřený chlapec, který neprožívá zrovna nejšťastnější období. Kvůli špatnému prospěchu musí chodit do letní školy, jeho otec před pár lety odešel a nikdo neví, kam zmizel. Jeho starší bratranec Kyle, který je mu velmi blízký, je nadějný plavec a rád by se zúčastnil olympiády. Protože nemá peníze na trénink, narukuje do armády, která jeho plaveckou kariéru podpoří. Jednoho dne cestou do školy objeví Sawyer na pláži zraněného delfína. Neváhá a vyprostí ho ze sítě na kraby. Vzápětí přijíždi tým na záchranu zraněných mořských zvířat v čele s doktorem Clayem Haskettem a převezou delfína na záchrannou stanici. Tam se hned po škole vydává i Sawyer. Dovídá se, že Clayova dcerka Hazel pojmenovala delfíní samičku Zima. Zvíře je na tom velmi špatně, odmítá potravu a musí mu být odstraněna ocasní ploutev. Chlapec tráví na stanici celé dny a o Zimu s láskou pečuje. Vzápětí přichází další smutná zpráva, Kyle byl během výbuchu zraněn a má ochrnutou nohu. V nemocnici pro válečné veterány se Sawyer setkává s konstruktérem protetických náhrad, doktorem McCarthym, a žádá ho o sestrojení protézy ocasní ploutve. Díky rozsáhlým škodám po hurikánu se stanice ocitá ve velkých finančních problémech. Je rozhodnuto, že bude prodána a na jejím místě bude postaven hotel. A tak má Sawyer opět plné ruce práce, aby zachránil Zimu i celou stanici. (skryté titulky) 11.11. 11:25 11.11. 13:35
Policejní akademie 6: Město v obležení(Police Academy 6: City Under Siege) Zmatky a brilantní akce svérázného výkvětu Lassardovy policejní akademie v dalším pokračování úspěšné americké komedie. USA 1989, komedie. Hrají Bubba Smith, D. Graf, M. Winslow, L. Easterbrook, M. Ramsey a další. Režie P. Bonerz Vlna zločinnosti opět zachvátila město a policie nedokáže řádění zločinců zastavit, obzvláště když jsou v akci takoví "experti" jako kapitán Harris s Proctorem. A tak se na guvernérův příkaz ujme vyšetřování speciální tým vedený náčelníkem Lassardem. S ním
Autor:
TV Barrandov - 11.11.20180

TV Barrandov - 11.11.2018

Televizni program na 11.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 11.11. 01:20 11.11. 02:20
Konec vysílání 11.11. 04:15 11.11. 04:50
Extrémní sportyAdrenalinové sporty jsou nebezpečné a lidé při nich neustále hazardují se životem. Přesto se jim po celém světě věnuje stále více lidí. Sportovní dokumentární seriál (2014) 11.11. 04:50 11.11. 05:30
ANIMÁČEK 11.11. 05:30 11.11. 06:35
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 11.11. 06:35 11.11. 07:10
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 11.11. 02:20 11.11. 03:15
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 11.11. 07:10 11.11. 09:30
Věřte nevěřte (19,20)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 11.11. 09:30 11.11. 11:40
Nejvyšší soudNezdá se Vám rozhodnutí soudu? Nejste spokojeni s rozsudkem? Mělo podle Vás všechno dopadnout jinak. Pak se odvolejte. Zasedá Nejvyšší soud 11.11. 11:40 11.11. 13:00
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 11.11. 13:00 11.11. 14:00
Otec BraunKromě práce a poslání je jeho velkou zálibou luštění kriminálních případů. A toho si na venkově užívá až až... Německý krimi seriál (2003-12). Hrají O. Fischer, H. Jochmann, A. Wannek, H. M. Rehberg, G. von Sohlern, P. H. Brix a další (89 min) (Premiéra) Otec Braun je odvelen do obce Kursdorf ve Frankách. Už při příjezdu se dozvídá o zázraku, který se zjevil nedaleko obce. Ze siluety Krista na skále vytéká červená tekutina. Místní snaživec Treulieb si z prodeje ?Kristovy krve“ udělal vzkvétající obchod. Manažer cestovního ruchu Kammler je nadšen a chce zázrak co nejvíc využít ve prospěch obce. Nedaleko zázraku je nalezena mrtvola se stigmaty. Otec Braun se hned pouští do vyšetřování. Mrtvý muž byl místní novinář Kullmann, který zřejmě něco věděl o původu zázraku. Podezřelými se tak stávají obchodník Treulieb a manažer Kammler. Otec Braun se domnívá, že kdyby novinář napsal pravdu o podezřelém zázraku, přišli by oba o zajímavý zdroj peněz. Pod skálou se zázračnou siluetou je objevena druhá mrtvola. Byl to vatikánský vyslanec, který měl ověřit pravost zázraku. Manažer Kammler se otci Braunovi přiznává, že zázrak zfalšoval on. Vatikánský vyslanec nepravost zázraku poznal. Když spolu po té mluvili na skále, vyslanec uklouzl a spadl ze skály. Novináře Kullmanna zavraždil místní samozvany kazatel, jemuž se nelíbilo, že se Kullmann dvořil jeho dceři. 11.11. 14:00 11.11. 16:10
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 11.11. 16:10 11.11. 17:15
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 11.11. 17:15 11.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 11.11. 18:30 11.11. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 11.11. 19:15 11.11. 20:20
Rosamunde PilcherElisabeth se po transplantaci srdce snaží pochopit city k manželovi a dospívajícím dětem, vše se jí zdá jiné. Proto souhlasí se setkáním s mužem, který chce poznat ženu nosící srdce své milované manželky, s jejíž smrtí se stále nedokáže vyrovnat? Závěr německého dvoudílného romantického filmu (2014). Hrají C. Vera, G. Burkhard, G. Wise, J. Sands, S. Cookson a další. Režie G. Foster (90 min) (Premiéra) Šest měsíců po transplantaci srdce se Elizabeth Lancaster plně fyzicky zotavila. ale psychicky pořád trpí traumatem z " blízké smrti" a cítí se vzdálená od svého manžela Duncana a 17-letých dvojčat Millie a Bena, s nímiž žije na farmě, která je už po celé generace rodinným vlastnictvím. Dokonce Andrew Shaw, vdovec a dárce orgánů, se nemůže vyrovnat s novou situací. Stále žertuje a zoufale a marně se snaží smířit a uzavřít minulost. Chce se setkat s tou ženou, v níž pokračuje srdce své velké lásky, a požádá ošetřujícího lékaře, aby se obrátil na Elizabeth. Navzdory všem obavám, obzvláště od společnosti Duncan, souhlasí se schůzkou. Elizabeth a Andrew okamžitě se setkají, jako by jen druhá osoba mohla odhadnout, co utrpěli. 11.11. 20:20 11.11. 22:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 11.11. 22:20 11.11. 23:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 11.11. 23:30 12.11. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Místo činu: Berlín (7,8)Policisté Gorsky a Lottner vyšetřují závažné případy organizovaného zločinu v Berlíně. Německo-rakouská krimi série (2010). Hrají M. Riemelt, R. Zehrfeld, M. Bäumer, A. Levshin, M. Maticevic a další Během večeře v restauraci Bocca je strýček Saša, uznávaný patriarcha Míšova klanu, svědkem krutého zacházení pasáka Kolji s Jelenou. Saša jde k Andrejovu stolu a nabídne Jeleně, aby sla s ním. Andrej, který ví, jaké postavení Saša v hierarchii jejich ?rodiny“ zaujímá, Kolju zadrží a Jelenu nechá se Sašou odejít. Saša žádá po Andrejovi Jelenin pas, ubytuje dívku v jednom ze svých bytů a sežene pro ni práci v restauraci. Kolja posílá Světlanu, aby jako kamarádka přesvděčila Jelenu k návratu. Nejenže se jí to nepodaří, ale Kolja navíc přijde na to, že si obě dívky nechávaly část výdělků bokem. Rozhodne se tak Světlanu prodat jinym pasákům... 11.11. 02:25 11.11. 04:30
Tajná zbraňNeviditelný mstitel Terence Hill se snaží odhalit teroristický počítačový gang a zlikvidovat nebezpečnou výbušninu... Francouzsko-italská krimi komedie (1997). Dále hrají J. Martinez, G. Blondet, M. M. Hagler, S. Edward a další. Režie A. Margheriti (89 min) To pravé letní vedro sem tam schladí přímořský vánek, když detektiv Marvin přijíždí na letiště v Miami vyzvednout svého bývalého partnera Skimsa. Ten přiletí z Washingtonu jako zvláštní agent pověřený tajným úkolem zlikvidovat teroristický počítačový gang. Již cestou z letiště je pronásleduje černá dodávka, ze samopalů maskovaní teroristé.. 11.11. 00:25 11.11. 02:25
Na plac! 11.11. 04:30 11.11. 05:10
Konec vysílání 11.11. 05:10 11.11. 05:45
SekretářkyKatja nikdy netoužila stát se asistentkou. Problematický šéf a náročné kolegyně jí práci neusnadňují. Takže má v hlavě jediné ? jak přežít od devíti do pěti. Německý komediální seriál (2013). Hrají E. Salvo González, S. Hoecke, N. Vorbrodt, Th. Feller, J. Horst a další Potrhlá Katja zoufale hledá práci, když jí zavolá kamarádka Tina, že u nich ve firmě právě zemřel zaměstnanec podatelny, ať si pospíší, že jeho místo je dosud volné. Shodnou náhod však personální šéf firmy Katju pošle na místo sekretářky jednoho z ředitelů, cholerika Bergera. Katja má v kanceláři dvě kolegyně, Nicole a Melanii, které ji od začátku nesnáší a doufají, že ji Berger co nejdříve vyhodí. Což tak vypadá, protože jako první akce se Katje podaří prozradit Bergerově přítelkyni, že Berger stále žije se svou manželkou. Katja však vše urovná a přesvedčí Bergera, aby ji zaměstnal. Ten jí svěří do rukou management svého celého soukromého života, na oplátku chce, aby mu Katja byla permanentně ve dne v noci k dispozici. To Katja s nadšením slíbí. 11.11. 05:45 11.11. 06:15
Svědectví vraždy: Láska kvete v každém věkuV domově důchodců je nalezeno tělo uznávaného krejčího Hofera. Zdá se, že zemřel přirozenou smrtí, ale následná pitva ukáže, že byl zavražděn. Vyšetřovatelé Mark a Rebeka tak musí najít skutečného pachatele? Německá krimi série (2007). Hrají L. Klebow, S. Terpoorten, U. Buschhorn, H. Blank, R. Lohr, S. Gielnik a další. Režie D. Satin (90 min) Módní návrhař Hofer, obyvatel exkluzivního domova pro seniory, je nalezen mrtvý na lavičce v parku. Zpočátku se zdá, že zemřel přirozenou smrtí, ale státní zástupce v penzi Jahann Mayerle trvá na tom, že se jeho krejčí stal obětí vraždy. Proč? Protože Hofer si nikdy nevázal kravatu běžným windsorským způsobem. A opravdu, pitva ukáže, že Hofnerova smrt byla vražda! Byl otráven jedem z květu Náprstku červeného. Vyšetřovatelé Mark a Rebecca prověří Hoferovu vnučku, jedinou dědičku jeho obrovského jmění. Vede květinářství, kde najdou onu jedovatou rostlinu, která byla použita k vraždě. Jako jediná dědička má samozřejmě motiv, je ale skutečným pachatelem? 11.11. 06:15 11.11. 08:50
Matlock V (6,7)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Pátá řada amerického krimi seriálu (1990-1991). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 11.11. 08:50 11.11. 11:20
Live Teleshopping 11.11. 11:20 11.11. 13:20
Bůh odpouští, já ne!Komu zůstane uloupená kořist z vlakové loupeže? Lupiči nebo pistolníkům Terence Hillovi a Budu Spencerovi? Italsko-španělský spaghetti western (1967). Dále hrají F. Wolff, G. Rovere, J. M. Martín, T. García a další. Režie G. Colizzi (108 min) Lupič Bill San Antonio se svou bandou přepadnou vlak převážející značné bohatství určené na výplaty mezd, všechny postřílí a svou kořist dobře ukryje. Hlavní postavou klasického westernového příběhu je pistolník na straně zákona přezdívaný Doc, který chce dostat Billa i jeho lup. Vláká ho do partie pokeru, a když se objeví falešná karta, je z toho souboj, při kterém bleskurychle tasící Doc udělá s lupičem krátký proces. Potom se spojí s vyšetřovatelem pojišťovny Earpem Hargitayem, aby našel ukrytý lup. Ani jeden z nich netuší, že Billy nezemřel a jakmile je to možné, vydá se svými muži po stopách Doca a Earpa, aby se pomstil. 11.11. 13:20 11.11. 15:50
Svědectví vraždy: Otázka ctiTentokrát stojí Mark a Rebeka před složitým případem. Obětí vraždy se stala masérka Helga, která měla za sebou pestrou minulost? Závěr německé krimi série (2007). Hrají S. Terpoorten, L. Klebow, U. Buschhorn, H. Blank, R. Lohr, S. Schäfer a další. Režie Th. Nennstiel (93 min) Bisexuální masérka Helga Lauberová se stane obětí vraždy - byla pobodána nůžkami. Žila spolu s partnerkou Ligbart a jejím 14letým synem Georgem ve společné domácnosti. Vyšetřovatelé Mark Brenner a Rebeka Lerchingerová zjistí, že Helga už jednou stála před soudem - pro prostituci. A tak pátrají po jejich bývalých pasácích. Podezřele se i chová Helgin soused Walter Reihart, kterého policisté zastihnou v jejím bytě... 11.11. 15:50 11.11. 17:50
Velkolepé století III (11,12)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S.
Autor:
ČT - 11.11.20180

ČT - 11.11.2018

Televizni program na 11.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje O. Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 11.11. 01:40 11.11. 02:05
Sama domaBýt doma neznamená šeď a nudu. Móda, zdraví, děti a tipy na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV| 11.11. 02:14 11.11. 03:51
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak přežít přepracovanost" (2000). Spoluúčinkují I. Csáková a I. Šmoldas. Režie P. Sladký a K. Czaban. Žánr: talk show; 11.11. 00:35 11.11. 01:03
Žiješ jenom 2x, Milovník ocelového městaPan Josef se vyučil kovářem a léta pracoval ve Vítkovických železárnách. Rád by se vrátil do míst, kde za mlada působil, a předal své letité praktické zkušenosti návštěvníkům Žánr: aktivity pro Volný čas; ojedinělé industriální památky. Zvládne roli turistického průvodce v Dolní oblasti Vítkovic? (2013). Režie R. Motyčka.|HDTV|Zvukový popis| 11.11. 01:03 11.11. 01:40
Zahrada je hraKaždá květina zdobí (2006). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 11.11. 04:15 11.11. 04:41
KřtinyTomáš chystá oslavu pro svého syna a je v koncích. Na pomoc vyjíždí náš "záchranný" tým (2008). Žánr: věda / fakta / vzdělání; 11.11. 04:41 11.11. 05:07
Pod pokličkouRoupy ba i upíry česnek z těla vybílí (2006). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: aktivity pro Volný čas; 11.11. 05:07 11.11. 06:00
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 11.11. 05:32 11.11. 06:00
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 11.11. 06:00 11.11. 06:25
Zajímavosti z regionůRozšiřování kapacit hřbitovů, Konec sezóny lodní dopravy v Brně, Přeplněné domovy pro seniory, Návrat ovocných stromů, Přípravy na Vánoce v Brně. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 11.11. 06:00 11.11. 06:25
Táto sežeň štěně, Pro pamětníky... Miroslav Horníček - 100 letMiroslav Horníček, od jehož narození v těchto dnech uplynulo 100 let, v rodinné komedii o jednom velkém dětském přání (1964). Dále hrají: J. Šejbalová, Žánr: pořad pro Děti / mládež; R. Řepík, M. Jandová, Z. Deyl, V. Brodský, J. Marvan a další. Režie M. Vošmik.|HDTV|František Hlavsa, pražský redaktor, odjede se svými dětmi - Olgou, Frantou, malým Milánkem a babičkou na venkovskou chalupu. Děti milují zvířata a moc by chtěly psa. I babička by brala hlídače, protože má s dětmi zůstat o prázdninách na chatě sama. František se brání, myslí si, že by dětem mohla stačit kočka. Celá záležitost se štěnětem mu poslouží alespoň jako námět na fejeton. Jenže ten má poněkud nečekaný ohlas...|Milan Vošmik, režisér a scenárista, už po dobu studií na FAMU natáčel etudy s dětskou tematikou, které zůstal i později věrný. Debutoval přepisem knihy Bohumila Říhy Honzíkova cesta v roce 1956. Nejmenším divákům byl určen i jeho další film - Pohádka o staré tramvaji na motivy knihy Oty Hofmana. Také film Táto sežeň štěně z roku 1964 je filmem, při kterém se již léta baví celá rodina. 11.11. 06:45 11.11. 08:05
Úsměvy Jaroslava MoučkyHostem Jaromíra Hanzlíka bude výrazný herec, který by v těchto dnech oslavil 95. narozeniny (1998). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;V roce 1998 ve svém vzpomínkovém pořadu přivítal Jaromír Hanzlík Jaroslava Moučku (*9. 11. 1923 - +26. 12. 2009), od jehož narození v těchto dnech uplynulo 95 let. Tohoto výrazného herce si diváci jistě pamatují jako Trepifajksla z Drdových Dalskabátů. Dnes si vedle záznamu představení Zapomenutého čerta připomeneme formou ukázek inscenace a seriály Taková normální rodinka, Věštba z ruky, Krejčí Šajtle Dobrodruh, Scapinova šibalství, Byli jednou dva písaři; záznamy divadelních představení Mnoho povyku pro nic, Lakomec; filmy Tři chlapi na cestách, Velká filmová loupež či Čtyři vraždy stačí, drahoušku. 11.11. 08:05 11.11. 08:45
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 11.11. 08:45 11.11. 08:50
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes si řekneme, jaká zelenina nám bude prospívat v zimě a jak v ní uchovat co nejvíce vitamínů, proto si představíme kvašenou zeleninu a upečeme v páře, budeme mluvit o přírodních látkách a zdrojích vitamínů, které pomáhají proti nachlazení, uklidíme doma bez zbytečné dřiny a představíme kaliny i plemeno holubů, zvané Říman.||Obsah dílu:|1. Jakou zeleninu konzumovat v zimě||Opravdu musíme mít v zimě například čerstvá rajčata, která se k tomuto období nehodí? Nebo jsou vhodnější plodiny, které k nám přirozeně patří? Poradíme, jakou zeleninu v zimě jíst i jak ji pěstovat. ||2. Úklid za pár minut||S podzimními plískanicemi nastává otázka, jak co nejjednodušeji a nejrychleji uklidit. Uvidíte, že úklid už nemusí být strašákem a navíc se dá zvládnout téměř bez chemie a namáčení rukou. ||3. Kaliny||Rozsáhlý rod kalin kvete od února do května a navíc atraktivní červeně zbarvené podzimní listí zdobí zahradu i v zimě. Některé druhy kalin vám představí Dana Makrlíková.| |4. Pečení v páře ||Zdravé vaření a pečení v páře usnadňuje cestu k pestré skladbě domácích jídel s různě upraveným masem a s množstvím variant zeleninových příloh.||5. Pěstování zeleniny v zimě||Ukážeme si, jak přezimovat zeleninu na záhonu nebo jak ji případně uchovat, aby během zimy obsahovala požadované množství vitamínů. Čerstvé vitamíny si ale můžete vypěstovat i doma v bytě během zimy.||6. Betaglukany||Na podzim se nachlazení, bolest v krku či rýma vyhne málokomu. Poradíme vám, které bylinky jsou v boji při onemocnění dýchacích cest nejúčinnější.||7. Chov římských holubů||Předci dnešních holubů Římanů pocházejí z území současného Tuniska, kde je objevili Féničané. Tito zdatní mořeplavci a obchodníci si brzy uvědomili, jaký úspěch může mít tak majestátní pták, a dovezli ho do starověkého Říma. Dnes si toto plemeno holubů blíže představíme.||8. Kimči||Na závěr se vrátíme k zimní zelenině a připravíme si kvašenou zeleninu, a to konkrétně kimči. 11.11. 08:50 11.11. 09:45
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 11.11. 09:45 11.11. 10:00
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 11.11. 10:00 11.11. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Italská Verona - město Romea a Julie, záchrana outloně váhavého na Sumatře a nejzajímavější kostnice Peru v Lampě. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 11.11. 10:30 11.11. 10:58
Slavné historky zbojnické, Róža ŠándorPavel Zedníček v titulní roli dalšího dílu cyklu příběhů o legendárních zbojnících a dobrodruzích - o mužích, jejichž jména vstoupila do dějin kriminalistiky (1985). Dále hrají: Žánr: romantický; M. Kopecký, V. Freimanová, N. Konvalinková, L. Lipský, J. Bláha, V. Preiss, J. Pleskot, M. Vašinka, J. Lábus, J. Schwarz, L. Geprtová, V. Maurer, L. Gerendáš a další. Scénář J. Melíšek. Kamera S. Rašilov. Režie H. Bočan.|HDTV|Zvukový popis|Jméno maďarského loupežníka Róži Šándora (P. Zedníček) se dokonce dostalo i do seriózních slovníků a encyklopedií. Nikoli však pro Róžiho zbojnické zásluhy, ale proto, že se v letech 1848-1849 přihlásil do řad bojovníků za maďarskou věc. Róža Šándor byl vůbec zvláštní bandita. Byl to tvrdý, nedůvěřivý a nelítostný chlap. Ani nemrkl, když ho v bitkách řezali nožem, zato na peníze se třásl jako nikdo jiný. Nakonec se mu však stala osudnou záliba v ženách... 11.11. 10:58 11.11. 12:00
Otázky Václava MoravceSpolečnost demokracie. V jaké je kondici? Předseda Senátu Milan Štěch, ústavní právník Jan Wintr a politolog Tomáš Lebeda. Žánr: diskuze / rozhovor; HDTV|ČT1 a ČT24 12:00 - 13:00||Milan Štěch /ČSSD/, předseda Senátu PČR|Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta UK v Praze|Tomáš Lebeda, politolog, Filozofická fakulta UP v Olomouci||-role Senátu PČR, bilance fungování, nové rozložení sil|-stav demokracie v ČR, role a stav veřejných institucí |-Ústava ČR, průběžné úvahy o změnách|-veřejná vystoupení ústavních činitelů, normotvorná role politiků 11.11. 12:00 11.11. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 11.11. 13:00 11.11. 13:05
Hospoda U bílé kočky, Taťjana Medvecká - 65 letDobrodružná pohádka o vychytralém padouchovi, kouzelné kočce a tajemství jedné obyčejné hospody (2009). Hrají: J. Stryková, H. Hornáčková, P. Rychlý, V. Udatný, V. Kubánková, Žánr: pořad pro Děti / mládež; T. Medvecká, Z. Slavíková-Čisáriková, Z. Vejvodová, O. Novák, L. Šteflová, L. Šplíchal, M. Sitta, V. Svoboda, M. Zelenka a další. Scénář M. Mathausová. Kamera J. Šajmovič. Režie K. Hanzlík.|16:9|Osazenstvo zájezdního hostince U bílé kočky sleduje s obavami a nedůvěrou časté návštěvy poštovního úředníka Johana (P. Rychlý). Ten nastrojený a uhlazený panáček se vytrvale dvoří ovdovělé hospodské Kristýně (J. Stryková), i když jinak místními lidmi opovrhuje. Kristýnin synek Vítek (O. Novák) ho nemá rád. A o to více, když se Johan pokouší z domu vystrnadit jeho mazlíčka a ochránkyni hospody - bílou kočku! Vítek, Kristýnini sloužící i její přítel, pytlák Prokop (V. Udatný), jsou odhodláni zbavit se Johana nebo mu přinejmenším pěkně znepříjemnit život. Stejný plán se rodí i v podzemním kočičím království. Jeho panovnice přece nemůže strpět, aby někdo hrubě zacházel s příslušnicí jejího rodu! Na pomoc spiklencům přichází nová služebná Míca (H. Hornáčková). A v hospodě se začnou dít věci... |Pohádku uvádíme u příležitosti výročí narození herečky T. Medvecké, která si zahrála vládkyni kočičího království. 11.11. 13:05 11.11. 14:08
Tom v kozí kůžiNajde mladý Tom svého otce a získá ruku krásné princezny? Pohádka na keltské motivy (1999). Hrají: R. Mihok, Š. Ullrichová, B. Rösner, H. Ševčíková, F. Němec, M. Steinmasslová, R. Holub a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; I. Pavlová. Kamera J. Kadaňka. Režie D. Klein.|4:3|Jednou našel mladý Tom (R. Mihok) doma píšťalku a s chutí si na ni zahrál. A tak nedokázal pochopit, proč mu ji pak matka (M. Steinmasslová) v hněvu sebrala a zahodila. Tom ovšem nevěděl, že píšťalka byla to jediné, co matce zbylo po jeho otci, bohu Cernunovi (B. Rösner), který ji opustil. Roztrpčený Tom opouští domov, a tak začíná sled jeho dobrodružství, na jehož konci nejenom zachrání zemi před nájezdem dánských vojsk a získá ruku své lásky, princezny Olwen (Š. Ullrichová), ale najde i svého otce. 11.11. 14:08 11.11. 15:04
Princezna KaziO tom, jak čarodějka Laskonka začaruje princeznu a jak ji švec Kuba zase napraví (1989). Hrají: J. Molavcová, S. Laurinová, J. Dvořák, J. Langmajer, J. Šťastný a další. Scénář V. Špaňhel. Kamera F. Němec. Režie Žánr: pořad pro Děti / mládež; J. Makoszová-Pokorná.|4:3|Princezna Amálka (S. Laurinová) je sice hezká, ale všichni jí říkají princezna Kazi. Je totiž rozmazlená a ničí všechny věci kolem sebe. Trhá šaty, rozbíjí hrnečky a talíře, ničí obrazy. To všechno kvůli tomu, že ji začarovala kuchařka Laskonka (J. Molavcová). Kdo Kazi nakonec vyléčí? 11.11. 15:04 11.11. 15:28
My všichni školou povinní, Svátky klidu a míru, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a rodičích Žánr: film / dramatický pořad; (1984). Dále hrají: B. Holišová, J. Schwarz, J. Bruder, M. Krb, J. Štěpnička, V. Brabec, J. Janěková, J. Šulcová, J. Bartoška, M. Šimáček, Z. Honzík, J. Preissová, J. Hanzlík, J. Janatová, J. Obermaierová, K. Augusta, M. Kudláčková, V. Galatíková a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Ani vánoční pohoda nezlepší vztah Jindry Jokla (M. Krb) k matčinu partnerovi (J. Štěpnička). Ten se snaží přimět Joklovou, aby poslala chlapce do učení mimo domov. Štědrý večer u Olivů prožívá nejintenzivněji Jirka (M. Šimáček). Zato Lubošovu (Z. Honzík) radost poznamenala nešťastná předvánoční příhoda s ukradenými penězi. Dárek, který dostala k vánocům od Luboše Jitka (J. Janatová), jí připomněl, jak nepěkně se k němu zachovala. Lituje toho, ale matce se nesvěří. Novoroční pozdrav od Jany (V. Žilková) předčasně ukončí Michalův (M. Vladyka) pobyt u rodičů... 11.11. 15:28 11.11. 16:36
To byla svatba, strýčku, Zdeněk Podskalský - 25 let od úmrtíNové eskapády neodolatelného svůdce a světáka. Miloš Kopecký jako okouzlující záletník v dalším příběhu volného cyklu oblíbených hudebních komedií. Valentina Žánr: komedie / sitcom; Čurdu si zahrál Václav Voska, od jehož narození uplynulo sto let (1976). Dále hrají: I. Janžurová, S. Zázvorková, Z. Dítě, K. Slunéčková, L. Smoljak, D. Veškrnová, V. Brodský a další. Scénář G. Oplustil. Kamera
Autor: