Denní archiv Listopad 10, 2018

0

MIROSLAV HORNÍČEK 100

PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ — Dne 10. listopadu 2018 by oslavil Miroslav Horníček 100. narozeniny. Na divadelní prkna vstoupil už na střední škole, kde spoluzaložil Studentský avantgardní kolektiv. Ačkoli po absolutoriu nastoupil na úřednickou dráhu, jeho ochotnické úspěchy zapříčinily, že v roce 1941 přijal angažmá v Městském divadle v Plzni. Po válce odešel do pražského divadla Větrník a o rok později přestoupil do Divadla satiry. Následovalo šestileté účinkování v Národním divadle.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera

There's good in you, fatherTřetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem také návrat na pev­nou zemi, na půdu fil­mo­vé komer­ce, kde chlu­pa­té posta­vič­ky jako­by z oka vypad­lé popu­lár­ní­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Muppets zna­me­na­jí oka­mži­té mili­ó­no­vé zis­ky ze stán­ko­vé­ho pro­de­je.

Jabbovo sídloNicméně i šest­náct let po prv­ním uve­de­ní je i slab­ší díl Star Wars lep­ší, než žád­ný. Co mi tu vlast­ně chy­bí? Nápad. Všechny role jsou pev­ně dané, klišé nabí­ra­jí na důra­zu a Luke Skywalker se z galak­tic­ké fňuk­ny vypra­co­val na zpup­né­ho, sebe­vě­do­mé­ho mníš­ka, kte­ré­mu nako­nec musí pomo­ci všich­ni oko­lo, aby se mu jeho intri­ky zda­ři­ly.
Emzácká zpěvačka Sy SnootlesRoboti C-3PO (Anthony Daniels) a R2-D2 (Kenny Baker) se vydá­va­jí do síd­la Jabby Hutta, zná­mé­ho krá­le zlo­či­nu na Lukově rod­né pla­ne­tě Tatooine, aby vyří­di­li Lukovu žádost o pro­puš­tě­ní Hana Sola (Harrison Ford), zmra­ze­né­ho v kar­bo­ni­tu a vysta­ve­né­ho jako deko­ra­ce Jabbovy nechut­né slu­je - pocho­pi­tel­ně, že trum­be­ro­vé nepo­cho­dí. Ani lest prin­cez­ny Leiy (Carrie Fisher) nesta­čí; doká­žou to tepr­ve všich­ni přá­te­lé spo­leč­ně, včet­ně Landa Calrissiana (Billy Dee Williams), Chewbaccy (Peter Mayhew) a Luka Skywalkera (Mark Hamill), pra­vé­ho rytí­ře Jedi v kut­ně, plné­ho sebe­vě­do­mí a SSarlacc v jámě Carkoonskéíly.
Naši hrdinové prchají na skiffuZnačně potr­ha­ná, ale zjev­ně opra­vi­tel­ná smr­tí­cí Hvězda Smrti (Death Star) má být impe­rá­to­ro­vým defi­ni­tiv­ním pro­střed­kem, jak potla­čit hnu­tí Rebelů a nasto­lit nad­vlá­du nad celou gala­xií. Zlý Lord Dart Vader (David Prowse / James Earl Jones) při­lé­tá osob­ně dohlí­žet na zdár­né uve­de­ní do pro­vo­zu a záhy tu vítá i samot­né­ho impe­rá­to­ra (Ian McDiarmid). To je báječ­ná pří­le­ži­tost pro Rebely, jak zni­čit nejen obá­va­nou sta­ni­ci, ale i původ­ce vše­ho zla.

Imperiální křižník směřuje k Hvězdě SmrtiJeště před­tím, než může dojít k roz­hod­né­mu úto­ku, musí Luke zpát­ky na Dagobah, aby dokon­čil tré­nink u Mistra Yody (Frank Oz). Ten ale může vyslo­vit jen přá­ní, aby se nedal zviklat Temnou stra­nou Síly - a sta­čí nám ješ­tě odkrýt dal­ší tajem­ství Lukovy rodi­ny.
Imperátor - temný čarodějV úspěš­ném úto­ku na Hvězdu Smrti, zakot­ve­nou na oběž­né drá­ze kolem les­na­té­ho měsí­ce Endoru, brá­ní Rebelům silo­vé pole napá­je­né prá­vě dob­ře brá­ně­ným zdro­jem na řeče­ném měsí­ci. Zatímco se rebel­ská flo­ti­la při­pra­vu­je k nápo­ru, naši hrdi­no­vé se vypra­ví na Endor, aby štít vyřa­di­li z pro­vo­zu. Netuší, že hus­té lesy jsou obyd­le­ny drob­ný­mi chlu­pa­tý­mi domo­rod­ci, Ewoky, kte­ří jim při­pra­ví nejed­no pře­kva­pe­ní.

Rozhodující bitvaAni Luka Skywalker neče­ká leh­ký úkol. Jelikož se s Vaderem navzá­jem doká­ží na dál­ku vycí­tit, roz­hod­ne se neo­hro­žo­vat expe­di­ci a vydá se do rukou impe­ri­ál­ních vojá­ku, aby před­stou­pil před Vadera a impe­rá­to­ra a zno­vu kon­fron­to­val světlou a tem­nou strán­ku Síly...
Chtěl bych tě aspoň jednou vidět na vlastní oči, synuTechnická vylep­še­ní jsou i v tom­to dílu vel­mi decent­ní. Hudební čís­lo v lou­pež­ní­ko­vě slu­ji evo­ku­je název Ali Jabba a čty­ři­cet mutan­tů. Žravý Sarlacc v poušt­ní jámě dostal nový zoban, bitev­ní scé­ny ve vesmí­ru naby­ly na pre­ciz­nos­ti, zvu­ko­vé efek­ty vám berou dech.

Imperátor bere události do vlastních rukouZávěrečná kapi­to­la ságy Star Wars dělá důstoj­nou teč­ku, a i po šest­nác­ti letech je obdi­vu­hod­ným mil­ní­kem fil­mo­vé­ho umě­ní. Všem těm, kte­ří si před­cho­zí díly oblí­bi­li, film nemu­sím dopo­ru­čo­vat. Vy, co jste Hvězdné Války ješ­tě nevi­dě­li, na ně urči­tě běž­te - ale začně­te prv­ním dílem.

Hodnocení: VELMI DOBRÉ
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/whitedot.gif

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Imperiální krocanNaši hrdi­no­vé, odvá­že­ni na ote­vře­ném ski­f­fu přes poušť k jámě se Sarlaccem, jsou i ve vyso­ké rych­los­ti ofu­ko­vá­ni jen mír­ným ván­kem, aby jim to nebra­lo pří­čes­ky.
  • Luke Skywalker, náš slav­ný super­hr­di­na, je nepři­mě­ře­ně zpup­ný, vese­le napo­cho­du­je do pas­tí (tře­ba u Jabby), ze kte­rých ho muse­jí jiní vyta­ho­vat. U impe­rá­to­ra jenom bez­moc­ně odfu­ku­je a nako­nec se sva­lí a kvi­čí o pomoc.
  • Naši hrdi­no­vé a impe­ri­ál­ní vojá­ci se pro­le­tu­jí na skútrech po zvět­še­ném kali­forn­ském redwo­o­do­vém pra­le­se jako paka. Vojáčky nena­pad­ne o naru­ši­te­lích podat hlá­še­ní. Co je na skútrech tak prud­ce výbuš­né­ho, a proč musí vždyc­ky vra­zit do stro­mu, kte­rý je výbu­chem nepo­ško­zen (to by ochra­ná­ři řva­li!), zatím­co by mohl klid­ně žuch­nout do kap­ra­dí?
  • Za krko­lom­né­ho letu na skůtru mas­ko­va­cí pelerí­na prin­cez­ny Leiy vla­je jen vel­mi nepa­tr­ně. Ani Ewokovy chlu­py se na skůtru neče­ří. Kdo kdy jel na motor­ce, ví, o čem mlu­vím.
  • A máme tu dal­ší neo­hra­ba­né váleč­né krá­čed­lo - dvou­no­hý wal­ker jehož se osmě­lu­ji nazý­vat impe­ri­ál­ním kro­ca­nem. Blaster mu neuško­dí, ale pár klád jej sploští jako pixlu od koly.
  • Kdepak ti pri­mi­tiv­ní Ewokové tak naho­nem nabra­li tolik kata­pul­tů, bera­ni­del a pas­tí?
  • Až budu sta­vět obrov­skou bitev­ní struk­tu­ru, vyhra­dím v ní spe­ci­ál­ní kori­do­ry, kudy se kos­mic­ké lodi mohou dostat až k elek­trár­ně, aniž by jim v ces­tě brá­ni­ly tře­ba jen řetě­zy.

Recenze sepsá­na: 30. břez­na 1997

Autor: