Denní archiv Listopad 8, 2018

EVA OLMEROVÁ0

EVA OLMEROVÁ

JUBILEJNÍ EDICE ČEKEJ TIŠE — Eva Olmerová – enfant terrible i femme fatale. Žena mnoha tváří. Žena živel. Stylově ne zcela ukotvená, ale ve všech svých podobách výtečná a výjimečná. Její talent byl báječný, osud nelehký. V příštím roce by 21. ledna oslavila 85. narozeniny, odešla však mnohem dříve. Co zůstalo, je její osobitý repertoár, jenž hravě chytí za srdce pamětníky i mladší generaci. Aktuálně to dokazuje reedice vinylového alba Čekej tiše z roku 1983, která v nové zvukové úpravě a grafickém ztvárnění vychází na CD, LP i digitálně 9. listopadu u Supraphonu, navíc doplněna šesticí bonusových písní.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Supraphonline INFO LISTOPAD0

Supraphonline INFO LISTOPAD

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller

V dneš­ní recen­zi odhléd­nu od horo­rů a podí­vám se na film z žán­ru, kte­rý je s horo­rem mnoh­dy spo­jo­ván a někdy se s ním čas­to ple­te. Ono se stá­vá, že je těž­ké určit, zda daný film pat­ří do žán­ru horo­ro­vé­ho ane­bo ke thrille­rům. Mnou recen­zo­va­ný film je thriller a nut­no říct, že jeden z nej­lep­ších.

David Fincher, reži­sér fil­mu, se do pod­vě­do­mí nej­pr­ve dostal jako reži­sér, kte­rý se točí oko­lo hudeb­ní­ho prů­mys­lu. Točil s Madonnou, Aerosmith, poz­dě­ji ješ­tě s Georgem Michaelem, Paulou Abdul a Stingem. Ale již svým prv­ním fil­mem se hod­lal uká­zat, a tak se stal reži­sé­rem tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní vetřel­cov­ské série, tedy reži­sé­rem fil­mu Vetřelec3. Jako debut roz­hod­ně nic dru­ho­řa­dé­ho a nako­nec se uká­za­lo, že i jeho Vetřelec může fun­go­vat, i když lidé milu­jí hlav­ně prv­ní Scottům film, ori­gi­nál.

Sedm se sta­lo dru­hým Fincherovým fil­mem a bylo jas­né, že tenhle chla­pík má zadě­lá­no na zají­ma­vou kari­é­ru. A zatím to plní do pun­tí­ku. Stačí jme­no­vat jeho dal­ší fil­my a mys­lím, že vět­ši­na z nich vám něco řek­ne. Hra s Michaelem Douglasem, Klub rvá­čů podru­hé s Bradem Pittem a popr­vé s Edwardem Nortonem (herec, kte­rý snad nedo­ká­že zahrát špat­ně), Úkryt s Jodie Foster ane­bo nej­no­věj­ší Zodiac s Jakem Gyllenhaalem. Tenhle reži­sér doká­že zaujmout kaž­dým fil­mem, ale mys­lím, že prá­vě thriller Sedm, je zatím jeho nej­lep­ším dílem.

Proč? To je dob­rá otáz­ka. Odpovědí může být něko­lik. Tou prv­ní je atmo­sfé­ra fil­mu. Osobně mám rád fil­my, u kte­rých člo­věk od začát­ku neví, kdo mohl vraž­dit. Navíc se jed­ná o maso­vé­ho vra­ha. Ti vždy vraž­dí pod­le něja­ké­ho klí­če. A klíč toho­to mani­aka je sku­teč­ně zají­ma­vý. Už z názvu vyplý­vá, že se jed­ná o něja­kých sedm. Přesně sedm je smr­tel­ných hříchů a prá­vě o ty tu jde. Hněv, lako­ta, lenost, obžer­ství, pýcha, chtíč a závist. Právě těch­to hříchů se mají dopus­tit lidé, kte­ré zabí­jí nezná­mý šíle­nec. Atmosféra fil­mu je sku­teč­ně skvě­lá, nemá­te ani poně­tí, kdo může být vra­hem, stej­ně jako detek­ti­vo­vé, kte­ří když se k němu dosta­nou dost blíz­ko, tak jim stej­ně uni­ká, až se nako­nec sám při­hlá­sí a při­zná k vraž­dám. Depresivnost a neú­těš­nost New Yorku k cel­ko­vé vze­zře­ní fil­mu při­spí­vá doko­na­le. Jako by celý svět byl špat­ný a přes­to, že se to dva hlav­ní detek­ti­vo­vé sna­ží změ­nit, mno­ho nezmů­žou.
Ale film nesta­ví jen na zají­ma­vém a skvě­le pro­pra­co­va­né atmo­sfé­ře. Jeho plu­sem jsou herec­ké výko­ny a to jak dvo­ji­ce detek­ti­vů v podá­ní Morgana Freemana a Brada Pitta, tak v posta­vě, kte­rou ztvár­nil Kevin Spacey ali­as Lex Luthor ane­bo otec z Americké krá­sy. Trojice sku­teč­ně výteč­ných her­ců, na jejichž výko­nech film sto­jí.
Mluvím o tom, jak je film skvě­lý, ale když se podí­vá­me na základ­ní pří­běh, ono vlast­ně o nic napros­to nové­ho, pře­vrat­né­ho vůbec nejde. Starý detek­tiv, kte­rý se chys­tá do týd­ne na důchod a k němu při­řa­dí hor­ko­krev­né­ho mla­dí­ka. Ti dva si od sebe udr­žu­jí odstup, jsou napros­to roz­díl­ní a hned si nepad­nou do oka. Ale oba svou prá­ci děla­jí dob­ře, jen star­ší má více zku­še­nos­tí, mla­dý se mu však sna­ží vyrov­nat. A do toho jim při­chá­zí vraž­dy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né. U kaž­dé­ho těla se najde nápis jed­no­ho ze sed­mi smr­tel­ných hříchů. A detek­ti­vo­vé mají za úkol najít toho, kdo všech­ny vraž­dy páchá.
Že má tenhle film dvě hodi­ny? Přiznám se, že mně to ani nepři­šlo. Pořád se něco děje. Už od začát­ku fil­mu jste v pod­sta­tě vta­že­ni do pří­pa­du, kte­rý kon­čí až s posled­ním zábě­rem. A závěr? No pros­tě něco krás­né­ho, ale­spoň pro mě z fil­mař­ské­ho hle­dis­ka. Žádný hap­py end, ale sku­teč­ně depre­siv­ní konec, kte­rý Finchera řadí mimo main­stre­am holly­wo­od­ských fil­ma­řů. Ale žád­ný Lynch to ješ­tě není.
Jestli máte rádi depre­siv­ní fil­my, kde není mís­to pro mno­ho vti­pů, ale film doká­že sklou­bit bru­ta­li­tu a vyši­nu­tost s umě­ním, je Sedm sku­teč­ně pra­vým fil­mem. Jedná se o skvě­lou kom­bi­na­ci thrille­ru a dra­ma­tu, kte­rá ze Sedm dělá jeden z nej­lep­ších thrille­rů. Škoda, že něco podob­né­ho nemů­že vznik­nout i mezi horo­rem. Film, kte­rý by doká­zal sta­vět na dob­rém pří­bě­hu, atmo­sfé­ře a herec­kých výko­nech.
Autor:
0

Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může

Kouzelníček Smíchula a kulič­ko­vé kouz­lo - Smíchula jed­no­ho dne při­stál na dět­ském pís­ko­viš­ti prá­vě ve chví­li, kdy se malá Alenka sna­ži­la udě­lat bábo­vič­ku. Bohužel to nešlo, písek se roz­pa­dal. Nakonec se nakva­še­ně podí­va­la na Smíchulu, kte­rý ji mír­ně popích­nul, aby s tím něco tedy udě­lal sám, když je tak chyt­rý.

Kouzelníček Smíchula a vla­sa­té kouz­lo - Smíchula takhle jed­nou naku­ko­val do kadeř­nic­tví U Kudrlinky. Nikdy ješ­tě sám v kadeř­nic­tví nebyl, pro­to­že to nepo­tře­bo­val. Jenže jed­nou straš­ně sprch­lo a Smíchula byl nucen pod­stou­pit kvů­li svým nepo­sed­ným vla­sům stří­há­ní. Kadeřnický mis­tr Kudrlinka si ho tedy vzal do pará­dy, ale jakmi­le začal stří­hat, vla­sy zno­vu samy narost­ly.

Kouzelníček Smíchula a flét­nič­ko­vé kouz­lo - bylo jaro a Smíchula seděl v koru­ně dubu. Dělal to tak kaž­dé ráno, pro­to­že si chtěl poslech­nout pta­čí zpěv. Najednou odně­kud při­le­těl vítr a pro­hra­bá­val hníz­da - hle­dal totiž svou flét­nu, kte­rou ztra­til. Nakonec mu pomoh­li sami ptáč­ci a také Smíchula.

Kouzelníček Smíchula a psí kouz­lo - Smíchula si jed­no­ho rána při­vstal, pro­to­že chtěl být včas ve ško­le s čer­ve­nou stře­chou. Když dora­zil, neby­ly tam žád­né děti. Smíchula se divil, ale pak se pomo­cí svých kou­zel dozvě­děl, že děti ohro­žu­je něja­ký zlý pes. Nakonec pomoh­lo kou­zel­né koleč­ko a pes už děti nechal být a pelášil domů.

Kouzelníček Smíchula a uzdra­vo­va­cí kouz­lo - Smíchula byl smut­ný, pro­to­že jeho kama­rád­ka Terezka leže­la v poste­li a byla nemoc­ná. Smíchula se roz­ho­dl, že za ní při­le­tí a roz­ve­se­lí ji. Když ji navští­vil, leže­la v poste­li a na obli­če­ji a po těle měla pun­tí­ky. Terezka mu pro­zra­di­la, že má nešto­vi­ce.

Kouzelníček Smíchula a nafu­ko­va­cí kouz­lo - jed­no­ho dne vle­těl Smíchula oknem do dru­hé tří­dy základ­ní ško­ly. Hned je zdra­vil, ale děti ho vůbec nevní­ma­li. Místo toho se zají­ma­li o tříd­ní hvězdu - Ríšu. Ten měl zrov­na nový mobil. Jinak to ani nemoh­lo být, pro­to­že od rodi­čů dostal coko­liv se mu zama­nu­lo.

Roztomilé pří­běhy pro ty men­ší děti. Písmo je dosta­teč­ně vel­ké, roz­hod­ně rodi­če nepro­hlou­pí, když si tuhle kni­hu pro svo­je rato­les­ti poří­dí, dopo­ru­ču­ji. Má 72 stran.

  • Autor: Lenka Rožnovská
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 23. 07. 2018

 …

Autor:
KAREL GOTT0

KAREL GOTT

TA PRAVÁ NA VINYLU! — V pátek 16. listopadu 2018 vyjde novinkové album Ta pravá Karla Gotta na vinylové desce! Kompletní obsah úspěšného cédéčka byl převeden do formátu gramofonové desky, která činí z titulu nový zážitek. LP je vybaveno texty písní a aktuálními fotografiemi Ondřeje Pýchy. Vydání novinky Karla Gotta na vinylu dává také mimořádnou příležitost všem opravdovým fanouškům: prvních pět set kusů LP je vlastnoručně zpěvákem podepsáno.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
ČT - 08.11.20180

ČT - 08.11.2018

Televizni program na 08.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
KratochvíleZuzana Slavíková provází perlou renesanční zahradní architektury (2009). Režie J. Novák. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis| 08.11. 02:12 08.11. 02:32
Hovory H ještě po dvaceti letech, Miroslav Horníček - 100 letMiroslav Horníček se svými hosty Stellou Zázvorkovou a Jiřím Sovákem vzpomínají na Jana Wericha. Pořad uvádíme jako vzpomínku na herce a všestranného umělce Miroslava Žánr: talk show; Horníčka, který se narodil před 100 lety (1990). Režie J. Roháč a I. Paukert.|4:3|Po roce 1989 obnovil Miroslav Horníček svůj někdejší úspěšný televizní pořad pod názvem Hovory H ještě po dvaceti letech (1990-1991). Do dnešního dílu si pozval Stellu Zázvorkovou a Jiřího Sováka, aby si společně připomněli velkou osobnost české kultury Jana Wericha. |Pořad uvádíme jako vzpomínku na herce, spisovatele, režiséra i výtvarníka Miroslava Horníčka, od jehož narození letos uplyne 100 let. 08.11. 14:01 08.11. 15:00
Malý vodní hadPavel Kříž coby nový spolužák v příběhu z učňovského internátu... (1985) Dále hrají: J. Duchoslav, S. Tofi, J. Zindulka, J. Moučka, D. Syslová, S. Stašová, L. Geprtová, O. Vlach, M. Reifová, F. Renč a další. Žánr: film / dramatický pořad; Scénář S. Rudolf. Kamera A. Kovacs. Režie L. Koutná.|4:3|Učeň Petr (P. Kříž) nastupuje do internátu a zjišťuje, že tu vládne parta kluků v čele s Edou (J. Duchoslav), kteří šikanují ty slušné. U dospělých, vychovatelky (S. Stašová), ředitelky (D. Syslová) a mistra (J. Moučka, od jehož narození uplynulo 95 let) se nedočká pochopení, a tak začne jednat sám... 08.11. 15:00 08.11. 15:55
To je vražda, napsala VIII, Vraždy v Monte Carlu, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jerry Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 08.11. 15:55 08.11. 16:45
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 08.11. 01:47 08.11. 02:12
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov v novém hobby magazínu. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Evě dělají starosti otazníky kolem stavby. Myslela si, že už nebude nic sázet a počká na rekonstrukci zahrady, ale všechno se nějak prodlužuje. Rozhodla se zasadit česnek, který může sklidit na jaře nazeleno, ale možná i dozraje, než se s prací dostane na místo, kde ho vysázela. Před zimou také stihla svěřit zemi pár cibulovin. Na záhon po tújích zasadila narcisy, tulipány a kvetoucí chryzantémy. Evu navštívila kamarádka, herečka Hanka Kašáková. Vařily z dýně krémové rizoto a koláč. Eva si vyrobila tašku ze starého svetru. Z demižonu a lahví vytvořila osvětlení terasy. Začala vyrábět stolek k sedačce do nové místnosti. Pohlídala kamarádce Saše dcerku Stellinku. Užily si společný čas a hezky si zazpívaly. 08.11. 16:45 08.11. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 08.11. 17:15 08.11. 17:41
Černé ovceSTORNO - Manželé si koupili zájezd do Egypta, který si i pojistili. Ještě před tím byla paní na preventivním odstranění mateřského znaménka. Histologické vyšetření nedopadlo dobře a proto nemohli na dovolenou Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; odletět. Pojišťovna jim ale odmítla storno zájezdu proplatit.|HDTV| 08.11. 17:41 08.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 08.11. 18:00 08.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 08.11. 18:25 08.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 08.11. 18:55 08.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 08.11. 19:00 08.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 08.11. 19:50 08.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 08.11. 20:00 08.11. 20:05
Doktor Martin 2, Už tě nechci vidětMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou Žánr: detektivka / krimi / thriler; povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, T. Měcháček, V. Kotek, L. Krobotová a další. Scénář H. Trojánek a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Martin s Lídou jsou pozváni na koncert v přírodě od Lídiny bývalé spolužačky Sylvy (L. Krobotová). Co vypadá na krásný, romantický zážitek, nabere ovšem postupně nečekané rozuzlení a Lída je rozhodnutá definitivně s Martinem skončit. Závislost Ireny (G. Marcinková) na hazardních hrách dostoupí vrcholu, což jako první odhalí Martin. Hromadí se dluhy, objevují se podezřelí lichváři, zabavuje se její nezaplacený skútr a do toho všeho vznikají třenice mezi Milošem (T. Měcháček) a Michalem (V. Kotek), jejichž společným jmenovatelem je právě Irena. Tváří v tvář své závislosti je Irena postavena před nelehkou volbu, jestli si problém přiznat a nechat si pomoct, nebo strčit hlavu do písku. Lídina kamarádka Sylva přijíždí po koncertu na návštěvu do Protějova zavzpomínat na staré časy. Má však nehodu, po níž zůstává ležet neschopná pohybu. Do záchranné akce se zapojuje pomalu téměř polovina městečka v čele s Martinem, který zatím ještě netuší, že umíněné Sylvě, jež odmítá jet do nemocnice a zůstává v domácí péči u Lídy, bude brzy zachraňovat život znovu. |Martin se na radu své tety snaží dokonce chvíli chovat mile a empaticky, což Lídu vyděsí. Ale události i doposud nevyřčené věci mezi Martinem a Lídou nakonec dostanou zcela jiný spád. 08.11. 20:05 08.11. 21:00
GejzírGeniální nápady, odvážné experimenty a inspirativní příběhy s Ivetou Toušlovou a Jiřím Rejmanem. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Pozitivní myšlení léčí, proto sledujte magazín se samými dobrými zprávami. Co se v naší zemi podařilo, v čem jsme, nebo jsme byli úspěšní. Všímáme si našich prvenství, hledáme pozoruhodné lidi, vynálezce, vědce, umělce, ale i hrabalovské pábitele či takové, kteří zvítězili sami nad sebou, zákeřnou nemocí nebo zachránili lidské životy. 08.11. 21:00 08.11. 21:33
Máte slovo s M. JílkovouŽivě. Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 8.11. 2018|na téma: Je účast českých vojáků v zahraničních misích nutná?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o zahraničních vojenských misích. Diskutovat budou: Jan Bartošek - předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, Zdeněk Ondráček - místopředseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR (KSČM), Pavel Štefka - armádní generál v záloze, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, Hynek Blaško - generálmajor ve výslužbě, Marek Obrtel - lékař, voják v záloze, vrátil vyznamenání za účast v misích NATO, Ladislav Sornas - podplukovník ve výslužbě, Sdružení válečných veteránů ČR a další.|Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Letos v dubnu schválila česká vláda posílení účasti naší armády v zahraničních misích. V Afghánistánu, Iráku, Mali a dalších zemích tak smí působit najednou přes tisíc českých vojáků.|Česká republika tím reaguje se spojenci na aktuální hrozby. Ve všech případech jde o mírové a výcvikové úkoly. Náš stát tak má být chráněn před terorismem a nelegální migrací v místě jejich vzniku. Celkem jsme již v zahraničních operacích ztratili 29 vojáků a nejvíce (14) jich padlo v Afghánistánu.||Je účast českých vojáků v zahraničních misích skutečně nutná? Jaké jsou největší bezpečnostní hrozby současnosti? Bojují naši vojáci daleko za hranicemi za naši bezpečnost nebo jde jen o gesto spojencům a zbytečný risk s mladými životy? Máme dál plnit koaliční závazky směrem k NATO nebo bychom měli raději své jednotky stáhnout? Co by to udělalo s naší bezpečností? ||Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 15.11. 2018 na ČT1 od 21:30 hodin. ||Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 08.11. 21:33 08.11. 22:31
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 08.11. 22:31 08.11. 22:33
Případy detektiva Murdocha VIII, Murdoch a Chrám smrti, Murdoch MysteriesBritsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2015). Hrají: Y. Bisson, T. Craig, H. Joyová, J. Harris a další. Režie Harvey Žánr: detektivka / krimi / thriler; Crossland.|HDTV|Detektiv Murdoch a konstábl Crabtree řeší případ muže nalezeného v řece. Tam jej objevil Inspektor Brackenreid, když rybařil se svými syny. Příčinou smrti neznámého rozhodně nebylo utopení, ale kovová tyč ve tvaru šípu, která zasáhla jeho čelo. Účetní stvrzenka v kapse oběti pak nasměruje další vyšetřování policistů do města Markham. Tam je mrtvý identifikován jako muž, jenž tu před časem hledal mýtický chrám Taj Mahal. Je údajně ukrytý v lese, někde na západ od města a střežen trollem. Vše je hodně podivné a podezřelé. Toho si jsou detektiv Murdoch a Constable Crabtree dobře vědomi, když se pokusí tajemný chrám nalézt... 08.11. 22:33 08.11. 23:16
Mladý papežPůsobivý seriál italského režiséra Paola Sorrentina vypráví kontroverzní příběh o nejmladším papeži v historii římskokatolické církve (2016). Hrají: J. Law, D. Keatonová, J. Cromwell, Žánr: klasické drama / historický film; S. Orlando, S. Shepherd, J. Cámara a další. Režie Paolo Sorrentino.|HDTV|2 jazykové verze|-------- o seriálu --------|Desetidílnou sérii Mladý papež natočil režisér Paolo Sorrentino krátce poté, co sklidil na mezinárodním poli své největší úspěchy s filmy Velká nádhera (2013) a Mládí (2015). Velká nádhera byla oceněna mimo jiné Oscarem za nejlepší cizojazyčný film a Mládí získalo ocenění Evropské filmové ceny za nejlepší film. V hlavní roli papeže Pia XIII. vyniká držitel dvou nominací na Oscara Jude Law a v dalších rolích se představí slavní herci jako Diane Keatonová či James Cromwell.||Hlavní postavu vysoce hodnoceného seriálu představuje papež Pius XIII., vlastním jménem Lenny Belardo. Ten se stal novou hlavou katolické církve zcela nečekaně, zvolen byl na základě zákulisního taktizování kardinálů během papežské konkláve. Ve svých 47 letech se stává nejmladším a zároveň prvním severoamerickým papežem. V očekáváních státního vatikánského tajemníka by měl nový papež představovat umírněný most mezi pokrokovým a konzervativním křídlem římskokatolické církve. Lenny se ovšem od samého začátku svého pontifikátu projevuje jako prozřetelný zákulisní hráč, který se rychle dokáže zorientovat v síti vatikánských intrik a pomluv. Jeho suverénní počínání je nepředvídatelné a chytře si začíná budovat síť vlastních spolupracovníků. Zároveň ovšem dokáže projevit hluboký zármutek a soucit se svými bližními i těmi nejchudšími věřícími. Klade si hluboké otázky ve vlastním vztahu k víře a ve své rozporuplnosti se stává složitou hádankou nejen pro své okolí. ||-------- díl 1 --------|Nový papež Pius XIII. se krátce po svém zvolení setkává s kardinály Voiellem a Gutierrezem, kteří jej budou doprovázet po celou dobu jeho pontifikátu. Poznává vatikánské zákulisí a dává rázně najevo, že nastolí nové pořádky. Svou nesmlouvavostí a bezskrupulózním jednáním šokuje především státního vatikánského sekretáře Voiella. Silného zákulisního hráče, který byl zvyklý ovlivňovat veškeré dění. Svými vůdčími schopnostmi dokázal ovlivnit papežskou volbu ve prospěch Lennyho v naději, že pro něj bude představovat "pohlednou loutku“. Ten se však od samého počátku svého pontifikátu staví vůči jeho radám přezíravě a do exponované role první asistentky prosadí sestru Mary navzdory mechanismům kurie. Papeže totiž
Autor:
Prima - 08.11.20180

Prima - 08.11.2018

Televizni program na 08.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře Rexe XI (2) -ST -W -HDKomisaře Fabbriho a jeho pomocníka Rexe čekají tentokrát ilegální závody motorek a vražda nejlepšího šampióna. Má se záhadnou smrtí něco společného přítelkyně oběti? Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 08.11. 01:55 08.11. 02:55
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 08.11. 02:55 08.11. 03:55
Přestávka ve vysílání 08.11. 04:37 08.11. 06:15
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 08.11. 06:15 08.11. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 08.11. 06:30 08.11. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.11. 07:15 08.11. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.11. 08:00 08.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.11. 08:40 08.11. 09:10
Ohnivý kuřeManka se konečně vrací domů, ale situace mezi ní a Jardou se po jejím návratu ještě víc vyhrotí. Veruna má problém v cukrárně a Burák jí nabídne svou pomoc. Dojde ale k nečekané nehodě a Burák se zraní. Renáta dál rozvíjí svůj plán oženit Juniora se Sabinou. Junior podlehne tlaku a se Sabinou se sejde. Leoš chce, aby konečně Tréblovi odhalil pravdu s hotelem. Renáta to razantně odmítá. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie V. Moravec 08.11. 09:10 08.11. 10:25
Naše farma v Irsku: Láska mého životaMartin před čtyřmi lety ovdověl a sám vychovává tři dcery. Nejmladší Paula trpí astmatickými záchvaty, a tak se Martin rozhodne odjet k rodičům do Irska na farmu. Zde se Paula zázračně vyléčí a rodina by tu ráda zůstala, třeba tu najdou štěstí i lásku... Německá romantická filmová série (2007-10). Hrají E. Habermannová, D, Morgenroth, L. Sonntagová a další (Premiéra) 08.11. 10:25 08.11. 12:15
Polední zprávy 08.11. 12:15 08.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 08.11. 12:30 08.11. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 08.11. 13:30 08.11. 14:30
Návrat komisaře Rexe XI (3) -ST -W -HDKomisař Fabbri a jeho pomocník Rex nebudou mít vyšetřování vraždy předsedy golfového klubu rozhodně jednoduché. Jak se ukazuje, motiv k hroznému činu měl snad každý, kdo přišel s mužem do styku... Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 08.11. 14:30 08.11. 15:30
Návrat komisaře Rexe XI (4) -ST -W -HDRex sice není zrovna hudební fanoušek, ale tentokrát to bude muset překousnout. S komisařem Fabbrim a inspektorem Morinim totiž budou řešit vraždu mladé a nadějné zpěvačky... Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 08.11. 15:30 08.11. 16:35
Odpolední zprávy 08.11. 16:35 08.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 08.11. 16:50 08.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 08.11. 17:50 08.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 08.11. 18:55 08.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 08.11. 19:40 08.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 08.11. 19:55 08.11. 20:15
KrejzoviAnna má v práci teambuilding s Mirko Dobešem. Mirko Anně navrhne, že jí pomocí společné terapie pomůže zlepšit její vztah s Anetou. Anna to přijme a přinutí k tomu i Anetu. Ondra s Bárou si užívají postelové dobrodružství v domě, který má Ondra za úkol prodat. Jedné klientce dojde, co se před jejím příchodem v domě odehrávalo, a druhý den, chce po Ondrovi totéž. Danka tlačí na Páju, aby babičce přiznal pravdu. Pája se několikrát odhodlává, ale nikdy nenastane vhodná situace. Danka se naštve a rozhodne se, že to babičce poví sama... Slepičákův pes se už pár týdnů chová divně, a teď ještě začal zvracet. Petr u psa zjistí otravu olovem. Další komplikace přichází s tím, že divně se začíná chovat i Slepičák... Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie J. Rezková (Premiéra) 08.11. 20:15 08.11. 21:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 08.11. 21:35 08.11. 22:45
Já, KajínekJe to nenapravitelná vraždící bestie, jak bylo popsáno v psychologickém posudku, kvůli kterému dostal doživotí, nebo je to normální člověk s mnoha chybami, které ale dokáže přiznat a staví se k nim čelem? Ve druhé části mluví o životě za mřížemi a poprvé nám prozrazuje detaily útěku z Mírova i plány dalších svých útěků z jiných věznic. Popisuje homosexualitu mezi vězni, chování dozorců, odměny, tresty, nepsaná pravidla. Mluví o tom, co by udělal, kdyby nedostal milost 08.11. 22:45 08.11. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 08.11. 23:55 09.11. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
OdstřelovačChristian je expert na hledání min. Na misi v Angole se však objeví neznámá nová mina, která se obtížně hledá. Christianův syn na jednu takovou šlápne a zemře. Po několika letech je Christian požádán o pomoc při hledání človeka, který tyto miny vyrábí... Americký akční film (1998). Hrají D. Lundgren, B. Payne, C. Stansfieldová a další. Režie K. Waxman 08.11. 00:55 08.11. 02:28
Přestávka ve vysílání 08.11. 02:28 08.11. 06:10
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 08.11. 06:10 08.11. 06:40
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 08.11. 06:40 08.11. 06:50
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 08.11. 06:50 08.11. 08:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 08.11. 08:10 08.11. 09:05
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 08.11. 09:05 08.11. 10:10
Kletba Růžového panteraFrancie oplakává zmizení inspektora Clousseaua. Prezident proto požaduje rychlé vyšetření této nešťastné události. Na scénu nastupuje nejlepší z nejlepších, aby tuto záhadu rozlousknul... Britsko-americká komedie (1983). Hrají D. Niven, R. Wagner, H. Lom a další. Režie B. Edwards 08.11. 10:10 08.11. 12:35
Thunderbolt a LightfootBývalý bankovní lupič se chystá získat peníze, které s parťáky po poslední akci ukryli na zdánlivě bezpečném místě. Do cesty se mu však připlete bezstarostný mladík... Americká komedie (1974). Hrají C. Eastwood, J. Bridges, G. Kennedy a další. Režie M. Cimino 08.11. 12:35 08.11. 15:05
Dobrý ročníkÚspěšný obchodník Russell Crowe se po smrti strýčka vrací na francouzskou vinici, kde prožil nejkrásnější část dětství. Chce hodit minulost za hlavu a dědictví co nejdříve prodat. Ale osud tomu chtěl jinak... Americká romantická komedie (2006). Dále hrají M. Cotillardová, A. Panjabiová, F. Highmore, A. Finney a další. Režie R. Scott 08.11. 15:05 08.11. 17:35
UkolébavkaRobert umírá na rakovinu a chce se nechat odpojit od přístrojů. Svolá proto celou rodinu, aby se s ní rozloučil... Americký film (2014). Hrají T. Howard, G. Hendlund, A. Adamsová a další. Režie A. Levitas 08.11. 17:35 08.11. 20:00
Vrah skrývá tvářMajor Kalaš a nadporučík Varga vyšetřují tři vraždy mladých žen, které má pravděpodobně na svědomí stejný pachatel... Český kriminální film (1966). Hrají R. Hrušínský, R. Brzobohatý, J. Pleskot, F. Krůta a další. Režie P. Schulhoff 08.11. 20:00 08.11. 22:10
Alibi pro vrahaGreg pořádá večírek na oslavu výročí svatby. Servírka Marcey ho přistihne s mrtvým tělem milence jeho ženy. Grag je strašný zmatkář, a tak se mu Marcey pokusí pomoct zločin zamaskovat... Britská krimikomedie (2003). Hrají M. Kitchen, S. Okonedová, P. Loganová a další. Režie D. Richards (Premiéra) 08.11. 22:10 09.11. 00:45

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2008) (Premiéra) 08.11. 16:05 08.11. 17:05
Největší průšvihy v Top GearuSpeciální dvojdíl se věnuje největším průšvihům z posledních sérií. Zhlédneme hned několik požárů, převrácení dodávky, utopení Rolls-Royce, likvidaci domů armádními vozy a další kousky... Britský motoristický magazín (2012) 08.11. 17:05 08.11. 18:15
SimpsonoviDo Springfieldu zavítal nigerijský král s dcerou. Kdo krásnou princeznu městem provede? Americký kultovní animovaný seriál (2015) 08.11. 18:15 08.11. 18:45
SimpsonoviNešťastnou náhodou je zničen springfieldský kostel. Apu přijde s nebezpečným řešením, jak vydělat peníze na opravu... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 08.11. 18:45 08.11. 19:15
VšemocnýBrian udělal v FBI dojem, když vyřešil vraždu novináře, ale ani to mu nezajistilo stálou práci v terénu. Harrisová se za něj přimluvila a on jí nyní pomůže řešit vraždu jednoho z nejlepších agentů FBI v historii... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantoniová a další 08.11. 01:40 08.11. 02:35
SimpsonoviDuffman si v průvodu přivodil úraz boků. Proto je vyhlášen konkurz na nového Duffmana. Přihlásí se na něj i Homer... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 08.11. 19:15 08.11. 19:40
SimpsonoviMarge podezírá Barta, že ukradl buldozer. Pronásleduje ho proto na každém kroku... Americký kultovní animovaný seriál (2015) 08.11. 19:40 08.11. 20:05
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 08.11. 20:05 08.11. 20:15
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty
Autor:
TV Barrandov - 08.11.20180

TV Barrandov - 08.11.2018

Televizni program na 08.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 08.11. 01:30 08.11. 02:35
Konec vysílání 08.11. 04:15 08.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 08.11. 04:45 08.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 08.11. 09:30 08.11. 11:05
Na plac! 08.11. 02:35 08.11. 03:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 08.11. 11:05 08.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 08.11. 12:40 08.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 08.11. 13:50 08.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 08.11. 14:50 08.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 08.11. 15:50 08.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 08.11. 17:10 08.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 08.11. 18:30 08.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 08.11. 19:20 08.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 08.11. 20:05 08.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 08.11. 20:15 08.11. 20:25
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 08.11. 20:25 08.11. 21:30
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 08.11. 21:30 08.11. 22:45
Interview Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 08.11. 22:45 08.11. 23:45
Takhle tu žijeme!Myslíme si, že všechno zvládneme, že na život máme partnera jako oporu. Potom přijde špatné rozhodnutí a všechno hezké končí krachem, hádkou, rozvodem, exekucí. Jak z toho ven? Komu se svěřit? Co udělat lépe? Pojďme společně u vás doma vyprávět příběhy, které se týkají mnoha z nás 08.11. 23:45 09.11. 00:50

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (77,78)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 08.11. 02:05 08.11. 04:20
Ostříháno 08.11. 04:20 08.11. 05:10
Konec vysílání 08.11. 05:10 08.11. 05:45
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 08.11. 05:45 08.11. 06:40
Speciální jednotka (5,6)Je jich pět. Jsou vzdělaní, fyzicky dobře připravení, neznají soukromí a jejich bleskový zásah všechno vyřeší. Německý krimi seriál (2006). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli trénováni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzické zdatnosti a striktně dodržují pravidla. Muži ze Speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace GSG 9, jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence, tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili celí? 08.11. 06:40 08.11. 09:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 08.11. 09:20 08.11. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 08.11. 10:20 08.11. 11:45
Live Teleshopping 08.11. 11:45 08.11. 13:45
Speciální jednotka (7,8)Je jich pět. Jsou vzdělaní, fyzicky dobře připravení, neznají soukromí a jejich bleskový zásah všechno vyřeší. Německý krimi seriál (2006). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli trénováni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzické zdatnosti a striktně dodržují pravidla. Muži ze Speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace GSG 9, jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence, tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili celí? 08.11. 13:45 08.11. 15:50
Matlock IV (18,19)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 08.11. 15:50 08.11. 17:55
Velkolepé století III (5,6)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 08.11. 17:55 08.11. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2008). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, W. Kreye, R. Immanuel, H. Schmidt, M. Millowitsch a další. Režie S. Bartmann (96 min) (Premiéra) Loď snů si vybrala na silvestrovskou cestu velmi zajímavý cíl - Rio de Janeiro s jeho slavným poznávacím znakem: cukrovou homolí. Kapitána Paulsena, posádku a jeho hosty na palubě lodě Deutschland čeká velmi zajímava cesta plná zážitků, která se bude odehrávat pod vrcholem Korkovada s Kristovou sochou a samozřejmě na nejznámější pláži světa, Copacabana. Na palubě je také vlastník kateringové firmy Horst Jörnsen, která dodává na loď vše potřebné pro plavbu. Ze zdravotních důvodů chce firmu prodat a vydává se na cestu do Ria. K jeho velkému překvapení je na palubě i jeho dcera Nina, která by chtěla pokračovat s otcovou firmou. Obstojí v těžké zkoušce, kterou jí připravili Oleo Müller a Karl Hübner... 08.11. 20:00 08.11. 22:05
Big Ben: Malování s VincentemI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2003). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, M. Feifel, S. Vester a další. Režie N. Leytner (92 min) V penzionu Bennovy matky Resi jsou ubytováni studenti malíře Vincenta Förnbachera, ale Vincent nezaplatil za studenty ubytování, a tak Resi donutí Benna, aby ji za Vincentem pro peníze dovezl. Vincent jí s penězi nabídne jako odškodnění za čekání jednodenní kurz malování a Resi zůstane. Za její přítomnosti tu umírá mladá žena Katja. Kriminalista Benno Berghammer s kolegyní Sabrinou Lorenzovou jsou k mrtvé přivoláni, aby prošetřili, zda nejde o úmyslné zabití. Intuice jim napovídá, že skutečně o nešťastnou náhodu nejde. Mají před sebou mravenčí práci a pouští se do ní s velikou pečlivostí... 08.11. 22:05 09.11. 00:05
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 08.11.20180

NOVA - 08.11.2018

Televizni program na 08.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Sedm(Seven) Brad Pitt a Morgan Freeman pátrají po pachateli tajemných vražd. Začíná být jasné, že oběti jsou zabíjeny podle biblických sedmi smrtelných hříchů. USA 1995, thriller. Dále hrají Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, Richard Roundtree, Mark Boone Jr., R. Lee Ermey, Daniel Zacapa a další. Režie David Fincher Zkušený detektiv Somerset má sedm dnů do důchodu a rozhodně si nepadne do oka se svým nástupcem, mladým sebevědomým detektivem Millesem. Společně jsou však přiděleni k případu, mrtvole nestvůrně tlustého muže. Vyjde najevo, že ho někdo nutil celé tři dny jíst, a pak jen stačilo kopnout ho do břicha. V jeho zaludku je nalezen lístek se slovem obžerství. Následující den je objevena další mrtvola, tentokrát známého obhájce. Na místě činu objeví Mills slovo lakomství. Somerset přijde s teorií, že bude následovat dalších pět mrtvých, protože sadistický psychopat zabíjí podle sedmi smrtelných hříchů, k nimž vedle obžerství a lakoty patří také lenost, smilstvo, pýcha, závist a hněv. Otisky prstů v Gouldově kanceláři zavedou detektivy k tělu muže, kterého objeví v hrůzně zuboženém stavu. Celý rok byl připoután k posteli jako oběť lenosti. Dostávají se vrahovi na stopu, ale vzápětí se ukáže, že i to byl jeho záměr. Netrvá dlouho a objeví další mrtvé, tentokrát potrestané za smilstvo a pýchu. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 08.11. 22:10 09.11. 00:35
Kriminálka Las VegasPřímo na ulici jsou zastřeleni tři mladí lepiči plakátů, kteří pracovali pro známého rapera. Nikdo nechápe motiv vražd. Stopy nalezené na místě činu však vedou ke konkurenční skupině. Její člen zahlédl plakát, na kterém je jeho idol, raper, pro kterého pracuje, oblečený v ženských bikinách. Popadl ho vztek a konkurenty jednoduše popravil. Plakát však vznikl na základě záběru z videa, na němž muž se zbraní nutí rapera pózovat v dámských bikinách. Ve chvíli, kdy policisté objeví v kufru auta svázaného rapera, je jasné, že ho někdo zneužil. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 08.11. 01:50 08.11. 02:30
Krok za krokemCarol rozčiluje nedisciplinovanost Frankových dětí, a tak se rozhodne vytvořit "domácí řád", kterým se všichni musí řídit a který všechny členy rodiny pěkně štve. Al chce utéci k babičce, což spolu s Frankovým naléháním poté, co přišel o fotbalové finále, přiměje Carol se nad řádem zamyslet a poněkud jej zmírnit. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 08.11. 02:30 08.11. 03:15
Dr. HousePacientem doktora House se stává romský mladík s těžkým respiračním problémem. Protože symptomy jsou nejasné, Chase a Cameronová se vypraví do místa jeho bydliště. Ke svému překvapení však zjistí, že mladík v nemocnici uvedl nepravdivou adresu. Nemá žádný skutečný byt, jeho rodina kočuje. Záchvaty se opakují a přidává se nedefinovatelné krvácení. Při operaci vyoperují lékaři mladíkovi poškozenou slezinu. Důvod jeho obtíží to však není... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 08.11. 01:10 08.11. 01:50
Novashopping 08.11. 04:55 08.11. 05:55
Snídaně s Novou 08.11. 05:55 08.11. 08:30
Novashopping 08.11. 08:30 08.11. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 08.11. 08:45 08.11. 09:40
Mise nový domov IISimona zemřela pouhé čtyři hodiny před vlastní svatbou! Ze svatebčanů se rázem stali pozůstalí, ze ženicha ani ne vdovec, hlavně však ze tří dětí polosirotci mezi nimiž je i Blanka, která není biologickou dcerou Mirka. On však o ní chce zabojovat - vždyť mu už léta říká táto. K tomu, aby se nedostala do dětského domova, může přispět i naprosto nevyhnutná úprava domu, v němž smutná rodina teď žije. 08.11. 09:40 08.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 08.11. 11:00 08.11. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 08.11. 11:45 08.11. 12:00
Polední Televizní noviny 08.11. 12:00 08.11. 12:30
Krok za krokemJT požádá otce o peníze, i když dostal kapesné před několika dny. Frank se rozhodne zaměstnat ho o víkendu na stavbě. Protože JT zničí vše, na co sáhne, musí se rychle pakovat. Dana má vyrobit do školy ptačí budku, Al napsat referát o Tomu Sawyerovi. Své úkoly si vymění a vše by dospělo ke zdárnému předání, kdyby se do toho nevmísil Brendan. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 08.11. 12:30 08.11. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Švarcovi se udělá při operaci špatně a profesně selže. Proto se nad ním začnou stahovat mračna, nečekaně se ho ale zastane Magda Mázlová. U kolegů se přitom nesetká s velikým pochopením, kritizuje ji i Čestmír, se kterým navíc Magda vede spory kvůli hlídání Mikyho. Jánský si nevědomky získá Babetinu přízeň, když jí zrestauruje starožitnou panenku. Blanka opřádá Šimona pavučinou polopravd, aby ho vmanipulovala do vztahu. Daří se jí to a brzy slaví první úspěch. Erika je zdrcená. Maty pořádá mejdan pro kamarády, na který mu nikdo nepřijde. Zato ho vřele do své špatné společnosti přivítá hejtman. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají M. Zounar, M. Castvaj Plánková, P. Rychlý, J. Šťastný, V. Kratina, B. Štěpánová, V. Zavřel a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 08.11. 12:50 08.11. 14:05
Dr. HouseDo nemocnice je dopraven zdravotně postižený pianista. V dětství měl nehodu, po které se z něj stal člověk, o kterého musí otec neustále pečovat. Na druhou stranu však začal bez předchozího tréninku hrát na piano. Teď mu při koncertě ochrnula ruka. Po dalším hledání lékaři zjistí, že má vzácnou genetickou chorobu. Ta se dá zvládnout steroidy. Muži po oné nehodě v dětství prakticky odumřela pravá polovina mozku. Značnou část jejích funkcí přebrala levá polovina. House dojde k závěru, že ta by dokázala převzít mnohem více, pokud by měla možnost růst. Proto musí být mrtvá část odstraněna, ale po operaci muž ztratí schopnost hrát na piano... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 08.11. 14:05 08.11. 15:05
Dr. HouseHouse tentokrát léčí vojenského veterána z Iráku. Muž tvrdí, že trpí válečným syndromem. Zprvu si lékaři myslí, že si muž vymýšlí, ale pacient trpí infekcí v ústech, necitlivostí a únavou. Lékaři hledají vše možné, co by mohlo přicházet v úvahu. Teprve když si House všimne poškození sliznic v nose a toho, že pacient je bez vlasů a ztrácí chlupy, pochopí, že muž trpí zvláštní genetickou chorobou. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 08.11. 15:05 08.11. 16:00
Kriminálka Las VegasKontroverzní právnička, která proslula obhajobou známých mafiánských es, byla zavražděna na svatbě svého syna. Pro policisty se tento případ stává špatným snem. Nickovi totiž kdosi ukradne auto se všemi důkazy nalezenými na místě činu. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 08.11. 16:00 08.11. 16:57
Odpolední Počasí 08.11. 16:57 08.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 08.11. 17:00 08.11. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 08.11. 17:25 08.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 08.11. 18:25 08.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 08.11. 19:30 08.11. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Mázl s hrůzou zjistí, že anabáze se Sašou Kouteckou zdaleka neskončila. Saša totiž nemiluje skutečného Rytíře, ale toho, s kým si povídala na chatu, a svého "Cyrana" je rozhodnutá najít za každou cenu. Vojtovi a Inně téměř současně přijde pozvánka k soudu. Budou se rozvádět a oba doufají, že dokážou začít nový život. Petra Hanáka zavolají k ošetření pacienta po nehodě. Hanák zjistí, že zraněný je Prchal - muž, který zabil Andreu. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 08.11. 20:20 08.11. 21:35
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 08.11. 21:35 08.11. 22:10

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Pokání(Atonement) Příliš bujná fantazie třináctileté "budoucí spisovatelky" odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. USA, Velká Británie 2008, drama. Hrají Brenda Blethyn, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, James McAvoy, Julia West a další. Režie Joe Wright Malá Briony Tallisová sní o tom, že z ní jednoho dne bude slavná spisovatelka. Má až příliš bujnou fantazii a to zaviní jedno velké nedorozumění, které nenapravitelně změní život její sestry Cecilie a zahradníka Robbieho i jí samé. Robbie je do Cecilie dlouho zamilovaný a stejně tak ona do něj, i když si to nechce přiznat. Briony se stane svědkem jejich milostného aktu. Večer utečou z domu malí bratranci a celá rodina se je vydá hledat. Briony se při pátrání stane svědkem napadení a znásilnění sestřenice nějakým mužem. Budoucí spisovatelka si spojí násilí přímo s postavou Robbieho a označí jej s naprostou jistotou za pachatele. Všichni s výjimkou Cecilie jí uvěří a Robbie je zatčen. Briony sice neviděla útočníkovi přímo do tváře, díky své obrazotvornosti je přesvědčena, že pachatelem nemůže být nikdo jiný než on. Cecilie na ni i celou svou rodinu zanevře a odstěhuje se do Londýna. Po čtyřech letech je Robbie propuštěn z vězení pod podmínkou, že narukuje do armády. Na dospívající Briony začíná pomalu doléhat, co svou mladistvou nerozvážností napáchala. 08.11. 00:25 08.11. 04:00
Sue ThomasSpící teroristická buňka Al Kajdy ve Washingtonu chystá cvičný útok. Jejího vůdce Jack při zatčení zraní. Jeho advokátka, známá bojovnice za lidská práva, hodlá Jacka žalovat. Protože FBI nemůže zveřejnit, kolik toho o teroristech už ví, nemůže se Jack ani účinně bránit. Advokátka zveřejňuje teroristova prohlášení, kterými údajně dokazuje svou nevinu, ve skutečnosti však zakódovaně komunikuje se členy své teroristické buňky. Teroristé pak advokátku zavraždí. Tara však s dešifrantem Stanleym vyluští i nový kód a útoku, který měl mezinárodní rozměr, se podaří v poslední chvíli zabránit. Druhá řada amerického seriálu podle skutečné události (2003). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 08.11. 04:00 08.11. 04:45
Sue ThomasBývalá vězenkyně koncentračního tábora, hluchoněmá Hilda, spatří na washingtonské ulici gestapáka Zimmera, který zavraždil její rodinu a mučil i ji. Agenti po něm pátrají a zjistí, že Zimmer, který po válce uprchl do Argentiny a působí tam na univerzitě jako mikrobiolog, přijel do USA pod falešným jménem nakoupit kultury antraxu. Spojil se s extremistickou organizací a chtějí spóry antraxu rozprášit do vzduchu přímo v budově Kongresu. Druhá řada amerického seriálu podle skutečné události (2003). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 08.11. 04:45 08.11. 05:25
Sue ThomasVe washingtonské kanceláři FBI se objeví Wes Kenner, starší agent, který kdysi zaškoloval Jacka a Bobbyho. Mají na něj vřelé vzpomínky a velice si váží jeho schopností. Wes má ale taky potíže s disciplínou a teď narazil na řídícího důstojníka Larsona, pověstného svou neschopností a byrokratickým přístupem. Proto chce případ, na kterém právě pracuje, dohodit Jackovi a jeho týmu. Nepřítomného Garretta zrovna zastupuje Dimitrius, a tak se návrh setkáva s nadšeným přijetím. Jde skutečně o velkou věc: někdo na černém trhu skoupil uranium v množství dostatečném k výrobě jaderné bomby. Tu, jak se
Autor:
Pražské vinice I0

Pražské vinice I

Praha je krásná, stověžatá, kulturní… Ale také úrodná. A požitkářská. Byla taková v minulosti, tedy v těch šťastnějších časech, a je i dnes. Svědčí o tom i obnovené pražské vinice. Jejich vína, rok od roku kvalitnější, si lidé zvykli chutnat přímo na místě, kde vznikají. Na osluněných svazích vinohradů, s nádhernými výhledy na metropoli, opředená příběhy vinařů, vinic i ročníků. Projděte se společně s autorkou po Svatováclavské vinici a vinicích Pražského hradu. Ochutnejte víno na Vyšehradě v zahradě kapituly sv. Petra a Pavla i od Starého purkrabství. Vrch Petřín vás přivítá ve vinohradu Strahovského kláštera a na vinici Svatojánské. A můžete navštívit i dejvickou vinici Baba pod záhadnou zříceninou.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor: