Denní archiv Listopad 7, 2018

0

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

Název kni­hy je sice kon­sta­to­vá­ní, ale sou­čas­ně byl patr­ně pro autor­ku výzvou, pro­to­že se sna­ží na mno­ho zaži­tých spo­le­čen­ských ste­re­o­ty­pů týka­jí­cích se role ženy ve spo­leč­nos­ti pou­ká­zat. Autorka Angela Saini roz­dě­li­la text do osmi kapi­tol, kte­ré jsou plné infor­ma­cí, výsled­ků výzku­mů i růz­ných teo­rií, kte­ré něja­kým způ­so­bem ovliv­ni­ly spo­le­čen­ské posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Při porov­ná­vá­ní výsled­ků výzku­mů i for­mu­lo­vá­ní teo­rií respek­tu­je autor­ka dobo­vá spe­ci­fi­ka i tech­nic­kou vyspě­lost či spo­le­čen­ský sys­tém. Nutno říci, že sice vychá­zí z mno­ha vědec­kých pra­cí, ale v kni­ze volí sro­zu­mi­tel­né for­mu­la­ce a neza­bře­dá­vá zby­teč­ně do odbor­né ter­mi­no­lo­gie. Využívá čas­to cita­ce věd­ců, ale sou­čas­ně je komen­tu­je a dává do sou­vis­los­tí nebo je navzá­jem porov­ná­vá. Seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry je roz­sáh­lý a je také seřa­zen pod­le jed­not­li­vých kapi­tol.

Jednotlivé názvy kapi­tol samy napo­ví­da­jí jejich zamě­ře­ní: Podřadnost žen, Ženy jsou více nemoc­né, Vrozené roz­dí­ly, Chybějích pět uncí žen­ské­ho moz­ku, Ženská prá­ce, Vybíravá, Proč muži vlád­nou, Staré ženy, kte­ré nehod­la­jí umřít. I když jsou již mno­ho uvá­dě­ných teo­rií nebo pre­zen­ta­ce dokon­če­ných výzku­mů zná­mé, jsou pre­zen­to­vá­ny v nových sou­vis­los­tech. Příjemným zpes­t­ře­ním je zve­řej­ně­ní zají­ma­vých detai­lů nebo zku­še­nos­tí z prů­bě­hu výzku­mů. Od kri­tic­ké­ho vní­má­ní vědec­kých názo­rů v minu­los­ti pře­chá­zí autor­ka do polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí, obdo­bí, kdy se poča­lo posta­ve­ní žen v zápa­do­ev­rop­ské spo­leč­nos­ti výraz­ně měnit. Oceňuje klad­ně půso­be­ní femi­nis­tic­ké­ho hnu­tí, kte­ré je dle její­ho vyjá­d­ře­ní „lam­pou, kte­rá osvět­lu­je před­po­ja­tost ve vědě“. Takové hod­no­ce­ní je bás­nic­ky nad­ne­se­né a autor­ka jej uved­la v doslo­vu, kde porov­ná­vá budo­vá­ní obra­zu ženy v minu­los­ti a v sou­čas­ném svě­tě. Současné poje­tí vědy může nabíd­nout stej­né šan­ce ženám i mužům. Takové kon­sta­to­vá­ní vychá­zí nej­spíš ze spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí, kde autor­ka žije a pra­cu­je. Podobně zúže­ný pohled má autor­ka na budouc­nost, kdy člo­věk ovlád­ne pro­stře­dí i život lid­ských jedin­ců. Neuvádí sou­čas­né pro­blémy ani rizi­ko­vé fak­to­ry sou­čas­né­ho vývo­je, vidí budouc­nost v „růžo­vých“ bar­vách.

Přestože se autor­ka sna­ží for­mu­lo­vat text se sna­hou o maxi­mál­ní objek­tiv­nost a uka­zu­je, jak někte­ré vědec­ké závě­ry nebo for­mu­la­ce ovliv­ni­ly for­mo­vá­ní norem na cho­vá­ní a posta­ve­ní mužů i žen ve spo­leč­nos­ti, nepře­svěd­či­la mě, že si s vyja­d­řo­vá­ním závě­rů a objek­tiv­ním hod­no­ce­ním situ­a­ce doká­že pora­dit. Hned v úvo­du totiž popi­su­je záži­tek z dět­ství, kte­rý byl pro její tvor­bu inspi­ru­jí­cí. Ale prá­vě popis situ­a­ce a závě­ry, kte­ré před­klá­dá bez uve­de­ní dal­ších sou­vis­los­tí, jsou sub­jek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním. Možná by mi to tolik neva­di­lo, kdy­by se k tomu­to zážit­ku ješ­tě opa­ko­va­ně nevrá­ti­la. Z mého pohle­du je to zavá­dě­jí­cí infor­ma­ce, kte­rá v sou­vis­los­ti s obsa­hem kni­hy uka­zu­je, jak je pro člo­vě­ka obtíž­né ori­en­to­vat se ve spo­leč­nos­ti dru­hých lidí a stej­ně jako sama autor­ka, poro­zu­mět sám sobě. Prohlášení autor­ky v závě­ru kni­hy „Chtěla jsem jen lépe poro­zu­mět bio­lo­gic­ké­mu pří­bě­hu o sobě a o dal­ších ženách“ pova­žu­ji za doce­la výstiž­né a přes­to­že se v kni­ze hovo­ří hod­ně o femi­nis­tic­kém hnu­tí a femi­nist­kách, mys­lím si, že kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí vybí­ze­jí­cích k zamyš­le­ní neje­nom ženy.

Anglická novi­nář­ka Angela Saini si dala hod­ně prá­ce s pří­pra­vou kni­hy, kte­rá vyšla v roce 2017 ve Velké Británii, kde byla vědec­kou komu­ni­tou při­ja­ta pozi­tiv­ně. V letoš­ním roce kni­hu vydal Sociologický ústav Akademie Věd s před­mluvou Mgr. Marcely Linkové, Ph.D.  V před­mluvě je struč­ně shr­nut obsah kni­hy a klad­ně hod­no­ce­ný argu­men­tač­ní poten­ci­ál tex­tu s odpo­věd­ným pří­stu­pem k vědec­ké­mu bádá­ní a uži­tí výsled­ků výzku­mů uži­teč­ných nejen pro vědec­kou komu­ni­tu, ale také pro širo­kou veřej­nost. Vyjádření „argu­men­tač­ní zdroj“ mi při­pa­dá nad­sa­ze­né a spí­še bych zařa­di­la kni­hu mezi pub­li­ka­ce, kte­ré popu­la­ri­zu­jí vědu a její výsled­ky.

Kniha mě zau­ja­la nejen svým obsa­hem, ale také způ­so­bem zpra­co­vá­ní a při­ja­tel­nou pre­zen­ta­cí roz­sáh­lé­ho množ­ství výsled­ků výzku­mů. Textu by jis­tě pomoh­la nápa­di­těj­ší gra­fic­ká úpra­va a ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la foto­gra­fie nebo nespo­lu­pra­co­va­la s vtip­ným výtvar­ní­kem.

Hodnocení: 60 %

Autor:
OLDA ŘÍHA (KATAPULT)0

OLDA ŘÍHA (KATAPULT)

ROZHOVOR — Rok 2018 je pro Katapult, legendu tuzemského rocku v mnohém výjimečný. Nejenže letos oslavil frontman tohoto populárního tria Olda Říha sedmdesáté narozeniny, k čemuž mu popřál i Supraphon na jaře vydanou trojdiskovou Zlatou kolekcí Katapult Essential. Kulatiny slaví i dnes již kultovní debut známý jako „Stříbrné album“, který při té příležitosti vyšel ve výpravné Super Silver Edition Box Jubilejní edici 1978/2018, čítající LP i CD verzi alba a cenné katapultovské memorábilie.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park

Nechvalně zná­má par­tič­ka Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy obje­ví ve 22. sérii. Tentokrát ale dojde k radi­kál­ní obmě­ně a South Park už nikdy nebu­de jako dřív – a odne­se to jed­na z postav. Na koho jiné­ho měl čer­ný Petr pad­nout než na jed­nu z hlav­ních postav - Kylea. Nemusíte se děsit, žád­né smr­tel­né nebez­pe­čí mu nehro­zí ani se nebu­de stě­ho­vat někam dale­ko. Změna při­chá­zí v podo­bě hla­su, kte­rý oblí­be­né­mu zrz­ko­vi pro­půj­čo­val dabér Pavel Šrom již od prv­ní série. Českého Kyla jsme měli mož­nost popr­vé sly­šet před více než 20 lety! Za tu dobu odve­dl Pavel Šrom vyni­ka­jí­cí prá­ci a jako by se řídil hes­lem – v nej­lep­ším je dob­ré pře­stat.

Nyní je tře­ba najít pro Kyla náhrad­ní­ka. A kdo jiný by měl o výsled­ku roz­hod­nout než odbor­ní­ci na slo­vo vza­tí – divá­ci. Prima Comedy Central se pro­to roz­hod­la na svém face­boo­ku uspo­řá­dat anke­tu a budou to prá­vě fanouš­ci South Parku, kte­ří vybe­rou pro Kyla nej­vhod­něj­ší hlas. Anketa star­tu­je již v nedě­li 11. lis­to­pa­du a trvat bude až do 13. lis­to­pa­du.

Rozhodněte o tom, jak budou znít nové epi­zo­dy Městečka South Park, a hla­suj­te v anke­tě. Nového Kyla usly­ší­te již během úno­ra ve 22. sérii na Prima Comedy Central.…

Autor:
0

Mazalové (TV seriál)

Komediální seri­ál o neleh­kém sou­ži­tí hrad­ních stra­ši­del s pří­šer­nou rodi­nou Mazalů.
Mazalové jsou rodin­ný kome­di­ál­ní seri­ál, kte­rý nás zave­de na sta­ro­by­lý hrad Oreb, kde si spo­ko­je­ně žije nevel­ká sku­pin­ka kou­zel­ných bytos­tí. Jejich klid je zásad­ně naru­šen pří­cho­dem nových maji­te­lů hra­du. Od této chví­le musí stra­ši­dla čelit nesne­si­tel­né zbo­hat­lic­ké rodi­ně Mazalů (a jejich pro­střed­nic­tvím vše­mož­ným nástra­hám dneš­ní­ho svě­ta), což se uká­že jako úkol téměř pře­sa­hu­jí­cí veš­ke­ré jejich schop­nos­ti, včet­ně těch kou­zel­ných.
Příběhy jsou vysta­vě­né na vtip­né situ­a­ci, záplet­ce a dia­lo­gu. Jednotlivé díly vyprá­vě­jí o pří­cho­du Mazalů na hrad, o neu­vá­že­né kou­pi, kte­rá se usku­teč­ní dřív, než Mazalové zjis­tí, že hrad je plný stra­ši­del, o neú­spěš­ných poku­sech stra­ši­dla z hra­du vystr­na­dit, o děs­ných plá­nech Mazalů jak vyu­žít hrad a jeho původ­ní oby­va­te­le, když už se jich nejde zba­vit nor­mál­ní ces­tou, o ple­se upí­rů, kte­rý se na hra­dě pra­vi­del­ně koná a nic tomu nedo­ká­že zabrá­nit, o ces­tě časem do doby Rudolfa II., kte­ré se nedob­ro­vol­ně zúčast­ní i noví maji­te­lé hra­du, a napří­klad také o dlou­ho při­pra­vo­va­ném sym­pó­ziu stra­ši­del, ke kte­ré­mu dojde v závě­ru seri­á­lu.
Hlavní posta­vy seri­á­lu jsou důstoj­ná bílá paní Albína (kte­rá by vypa­da­la na tři­cet, kdy­by jí neby­lo tři sta), ne zrov­na nej­sta­teč­něj­ší rytíř Theobald (občas ztrá­cí hla­vu a to nejen obraz­ně), poně­kud zbrk­lý alchy­mis­ta Balone (kdy­si omy­lem vypil lek­tvar nesmr­tel­nos­ti a dodnes ho to mrzí), vystra­še­ný vod­ník Dušička (neu­stá­le pro­ží­vá nej­straš­něj­ší den své­ho živo­ta, což je ovšem s Mazaly zce­la na mís­tě) a kou­zel­né zrca­dlo Leopold (je vše­vě­dou­cí a všem tím občas leze na ner­vy).
Rodinu Mazalů tvo­ří vychyt­ra­lý Hugo Mazal, jeho cti­žá­dosti­vá žena Růžena a dvě zvlášť nesne­si­tel­né děti: Hugo Mazal Junior – malý roz­maz­le­ný kluk, kte­rý si mys­lí, že si může dovo­lit coko­li, a star­ší dce­ra Pavlínka, kte­rá se neo­hlí­ží na niko­ho a na nic a pod­lé­há neu­stá­le novým tren­dům – zjev­ně se hle­dá, ale bohu­žel se nikdy nena­jde.…

Autor:
0

Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

Kniha čte­ná­ře zavá­dí do tro­chu smyš­le­né minu­los­ti, kdy Valoriáni vyhrá­li vál­ku a pod­ma­ni­li si Herrnaskou zemi, zabra­li domo­vy lidem, kte­ří se sta­li jejich otro­ky.

17 letá Kestrel, dce­ra slav­né­ho gene­rá­la, se musí roz­hod­nout, zda se sta­ne bojov­ni­cí a naru­ku­je do armá­dy, jak by si přál její otec, nebo se vdá. Nechce se jí ani do jed­no­ho. Jednoho dne se však při­ple­te na mís­to, kde se dra­ží otro­ci a upou­tá ji mla­dík, kte­rý vzdo­ru­je své­mu osu­du. Impulsivně se zapo­jí do draž­by a vyhra­je. Poté musí zapla­tit cenu, kte­rá je vyso­ká.

Postupně se s otro­kem sblí­ží, což je spo­leč­nos­ti trnem v oku. Ovšem najed­nou se kar­ta obrá­tí a otro­ci se bou­ří. S napě­tím pak čte­nář sle­du­je, jak vše dopad­ne. Dosáhnou otro­ci svo­bo­dy a otro­ká­ři se sta­nou otro­ky, aby zase oku­si­ly život z dru­hé stra­ny?

Kniha je urče­na mla­dým dospě­lým, nicmé­ně si ji urči­tě se zájmem pře­čtou i star­ší čte­ná­ři. Děj je sviž­ný, bez zby­teč­ných zdlou­ha­vých popi­sů a odbo­ček, tak­že mě děj rych­le pohl­til a občas bylo těž­ké kni­hu odlo­žit. Nechybí ani napě­tí, prv­ky fan­ta­sy ten­to­krát nehle­dej­te, jde spí­še o his­to­ric­ký pří­běh, byť upra­ve­ný.

Kniha se samo­zřej­mě neo­be­jde bez roman­tic­ké lin­ky, kdy se Kestrel začne sbli­žo­vat s otro­kem, kte­ré­ho vydra­ži­la, ale to zase tolik neva­dí, jádrem kni­hy je něco jiné­ho – pře­vlá­dá stra­te­gie, plá­ny boje. Objevují se i psy­cho­lo­gic­ké prv­ky pro­ží­vá­ní postav, pře­de­vším jejich vlast­ní situ­a­ce. Ale posta­vy se nene­chá­va­jí ovlá­dat jen city, ale vždy spí­še vítě­zí rozum a stra­te­gie jejich hry.

Oceňuji, že kni­ha ote­ví­rá cit­li­vé téma otroc­tví a uka­zu­je, jak ten­ká hra­ni­ce může být mezi tím být pánem a otro­kem. Sympatická mi byla i hlav­ní hrdin­ka, kte­rá sice žije v pře­py­chu jako gene­rá­lo­va dce­ra, není to zdat­ná bojov­ni­ce, jak by mohl člo­věk spí­še oče­ká­vat, ale zato je výbor­ný stra­tég. S nastou­pe­ním k armá­dě váha kvů­li své lás­ce k hud­bě, pro niž je ochot­ná obě­to­vat hod­ně věcí. Její lás­ka k otro­ko­vi se dala doce­la oče­ká­vat, ale není to hlav­ní náplň kni­hy, pořád Kestrel hra­je svou hru až do kon­ce a city děj jen dopl­ňu­jí.

Za mě roz­hod­ně pěk­ná kni­ha, u kte­ré si člo­věk odpo­či­ne, bude vta­žen do děje, při­tom mu budou ale před­lo­že­ny téma­ta k pří­pad­né­mu zamyš­le­ní. Těším se na dal­ší díl. Napadá mě něko­lik mož­nos­tí pokra­čo­vá­ní, tak uvi­dí­me, jakým smě­rem autor­ka bude dal­ší díl smě­řo­vat.


Autor: Marie Rutkoski

Žánr: young adult, dob­ro­druž­ství

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 352

Hodnocení: 90 %…

Autor:
0

Vraždy v kruhu (TV seriál)

Vraždy v kru­hu se chtě­jí při­řa­dit k detek­tiv­kám kla­sic­ké­ho společensko-psychologického cha­rak­te­ru. Nepřinesou divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří, sou­hru širo­ké­ho týmu neo­sob­ních kri­mi­na­lis­tů, ale pře­de­vším sil­nou osob­nost hlav­ní posta­vy – majo­ra Holiny (Ivan Trojan). „Holina není drs­ňák, ale řídí se svou intu­i­cí. Během své prá­ce pocho­pil, že zlo­čin vyrůs­tá stá­le ze stej­né­ho pod­hou­bí, že je ve své roz­ma­ni­tos­ti pros­tý,“ popi­su­je své­ho hrdi­nu spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka Iva Procházková a dodá­vá: „Úvahy o pohnut­kách vra­ha ho v prů­bě­hu jeho pro­fes­ní kari­é­ry při­ved­ly i k ast­ro­lo­gii. Chápe ji jako psy­cho­lo­gic­ký roz­bor osob­nos­ti a to mu pomá­há úspěš­ně sle­do­vat sto­py zlo­či­nu.“ Diváci spo­lu s vyšet­řo­va­te­li zabrou­sí do všech mož­ných zákou­tí spo­le­čen­ské­ho i poli­tic­ké­ho živo­ta.
Hlavními posta­va­mi jsou kro­mě majo­ra Mariána Holiny také jeho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci – poru­čík Diviš Mrštík (Marek Němec) a kapi­tán Rosťa Bor (Richard Krajčo). Společně v kaž­dém z dílů řeší jeden pří­pad násil­né smr­ti. Záhadné vraž­dy jsou navíc vol­ně pro­po­je­ny se zna­me­ní­mi zvě­ro­kru­hu, jejichž pod­sta­tu pomá­há objas­ňo­vat Rosťova man­žel­ka Sábina (Hana Vagnerová). „Na posta­vě Sábiny mě nej­víc bavi­la ta osob­ní rovi­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Hana Vagnerová a dodá­vá: „Stála před slo­ži­tým roz­hod­nu­tím ve vzta­hu s Rosťou, kte­rý nefun­go­val. On se však zra­nil nato­lik, že nebyl scho­pen nor­mál­ní­ho živo­ta. A to dile­ma, jest­li má člo­věk být sobec­ký, nebo tam má být pro toho dru­hé­ho a vykaš­lat se na to, co by sám chtěl, to se mi moc líbi­lo.“
Ivan Trojan o své posta­vě říká: „Holina je inte­li­gent­ní chla­pík, kte­rý si umí dávat věci do sou­vis­los­tí a oplý­vá vel­kým talen­tem pro poli­cej­ní pro­fe­si. Důležité pro něj je, že nerad pro­hrá­vá a má vůli věci dota­ho­vat do kon­ce. Zároveň je v něm ale urči­tá svo­bo­do­my­sl­nost a nad­hled.“ A k samot­né ast­ro­lo­gii, jež se celým seri­á­lem táh­ne jako ústřed­ní motiv, říká: „Já jsem k těm­to věcem doce­la zdr­žen­li­vý, ale to ne pro­to, že by mě neza­jí­ma­ly, ale pro­to, že bych tomu mohl tře­ba i uvě­řit a dozvě­dět se něco, co by mi neby­lo úpl­ně milé. Jinak si ale mys­lím, že jsem coby Rak doce­la typic­kým zástup­cem toho­to zna­me­ní. Jsou to obvykle cit­li­ví, rodin­ně zalo­že­ní a věr­ní lidé.“

Autor:
ČT - 07.11.20180

ČT - 07.11.2018

Televizni program na 07.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 07.11. 02:22 07.11. 04:53
StarDance IX ...když hvězdy tančíVelkolepá taneční show. Přenosem provázejí Tereza Kostková a Marek Eben. Zbývajících osm soutěžních párů předvede paso doble a slowfox. Vše za doprovodu Moondance Orchestra M. Kumžáka. Žánr: kviz / soutěž; Podpořte svůj hvězdný pár! Režie R. Petrenko.|HDTV|Dolby| 07.11. 14:01 07.11. 16:40
Cestománie, Uzbekistán: Na Hedvábné cestěI přes dlouholetou sovětskou nadvládu ztratila země mezi Čínou a Evropou jen málo z pohádkové atmosféry dob, kdy jejími pouštěmi putovaly velbloudí karavany (2000). Scénář a režie Žánr: turistika, cestování; G. Kajumov.|4:3|Zvukový popis|Asi můžeme jen tušit utrpení těch, kteří kdysi na hřbetech velbloudů podnikali cestu z Číny do Evropy po Hedvábné stezce. Tisíce kilometrů na zvířeti, kolébajícím se pouští rychlostí lidské chůze, by udolaly snad každého. Naštěstí města, která bohatla díky Hedvábné cestě, můžeme dnes poznávat mnohem pohodlnějším způsobem. Starobylá sídla emírů a krásných Šeherezád jako Buchara či Samarkand neztratila nic ze své pohádkovosti a velkoleposti. Nic se nezměnilo ani na tradiční výrobě hedvábí, jehož cena dělá z housenek bource morušového snad nejrozmazlovanější členy nejedné uzbecké rodiny. A minimální proměny i přes léta sovětské nadvlády dosud prodělalo i postavení ženy ve zdejším islámském společenství. 07.11. 16:40 07.11. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 07.11. 17:15 07.11. 17:41
Černé ovceVYZKOUŠELI JSME - Bramborové a houskové knedlíky si můžeme sami připravit, nebo je koupit hotové - třeba v supermarketu. Co na jejich složení a chuť říkají kuchař a odbornice na výživu? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 07.11. 17:41 07.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 07.11. 18:00 07.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 07.11. 18:25 07.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 07.11. 18:55 07.11. 19:00
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Roman Špidlen nás seznámí s různými druhy rajčat, které si můžeme doma vypěstovat. Podle rady Lenky Pachmanové si jistě budeme schopni vyrobit zajímavé zrcadlo. Tomáš Procházka nabídne expozici rozkvetlých kaktusů a prozradí, jak je pěstovat i v našich klimatických podmínkách. Vařit dnes budeme se Saskií Burešovou. Připravíme si krůtí nudličky na paprikové smetaně. 07.11. 01:55 07.11. 02:22
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 07.11. 19:00 07.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 07.11. 19:50 07.11. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 07.11. 19:59 07.11. 20:05
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 07.11. 20:05 07.11. 20:10
Rapl, Black JackZdá se, že drsnější než Krušné hory může být jen Kuneš. Detektivní série s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Dále hrají: L. Příkazký, A. Pyško, L. Žáčková, T. Jeřábek, A. Krejčíková, M. Etzler, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; C. Drozda, S. Sandeva, J. Ježková, P. Rímský a další. Kamera M. Janda. Scénář a režie J. Pachl.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Bývalá Kunešova žena (K. Cibulková) zahynula se svým partnerem (S. Majer) při automobilové nehodě a Kuneš prožívá krizi. Jak se dokáže postarat o dospívající dceru (S. Sandeva)? Zločin se ale nezastaví kvůli soukromým trablům jednoho policajta... Hasiči vyloví z řeky auto s mrtvolou muže. O kus dál je později nalezeno i tělo ženy a pohozená taška s papíry nastříhanými na velikost bankovek. Mrtvý byl naposledy viděn v kasinu, kde vyhrál velkou sumu peněz. Při zkoumání záznamů z kamer v kasinu se přece jen objeví stopa. Vyhrané peníze však stále nejsou k nalezení... 07.11. 20:10 07.11. 21:10
Dovolená v éře páry: Tajný spolek, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍUnikátní docureality nás na dva měsíce zavede do továrny 19. století. Již několik týdnů se snaží dělníci dohodnout s továrníkem lepší podmínky, ovšem s malými úspěchy. Pátý týden přinese hned několik zásadních zvratů. Režie Z. Cejnková.|HDTV|Zvukový popis|Zkusit žít v jiné době bylo snem každého našeho protagonisty. Nikdo z nich si však ani z části nedovedl představit, co ho čeká. S blížícím se koncem století svět ovládla moderna a doslova technická horečka. I Češi chtějí svoji věž, podobně jako ji mají v Paříži. A tak pražská Petřínská věž byla postavena za necelé čtyři měsíce. Jubilejní všeobecná zemská výstava v Praze slavila obrovský úspěch. A Němci začínají chápat, že Češi se vzmáhají obrovskou rychlostí. V této době je jednoduché zaplést se s policií, která za vším hledá spiknutí Čechů. I pro naše dělníky bude důležité, jak se zachovají. Uniknou zatčení? 07.11. 21:10 07.11. 22:07
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 07.11. 22:07 07.11. 22:09
Mladý papežPůsobivý seriál italského režiséra Paola Sorrentina vypráví kontroverzní příběh o nejmladším papeži v historii římskokatolické církve (2016). Hrají: J. Law, D. Keatonová, J. Cromwell, Žánr: klasické drama / historický film; S. Orlando, S. Shepherd, J. Cámara a další. Režie Paolo Sorrentino.|HDTV|2 jazykové verze|Státní sekretář Voiello začíná být stále znepokojenější papežovým jednáním. Obává se, že by mohly být vážně ohroženy vatikánské politické vztahy a především narušen vztah s věřícími. Papež si totiž přeje, aby nebyla zveřejněná jediná reprodukce jeho obrazu. Chce se stát neviditelným a nedostupným, vytvořit obrácenou hyperbolu. Papež se připravuje na svůj první oficiální projev a o pomoc požádá svého celoživotního rádce, kardinála Spencera. Ten ale jeho nabídku, aby se stal prefektem kongregace pro klérus, odmítá. Voiellovy obavy o budoucnost církve se naplňují ve chvíli, kdy papež přednáší svůj první oficiální projev na balkóně baziliky svatého Petra. Ten svým kontroverzním a nebývale rázným projevem šokuje katolickou veřejnost. 07.11. 22:09 07.11. 23:05
Columbo, Rekviem za padající hvězduPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1973). Dále hrají: A. Baxterová, F. Converse, P. Scottová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; K. McCarthy, M. Ferrer a další. Režie Richard Quine.|HDTV|2 jazykové verze|Uvadající filmová hvězda Nora Chandlerová zjistí, že její sekretářka Jean Davisová se chce provdat za bulvárního novináře Jerryho Parkse. Herečku to zděsí, neboť Parks ví o jistých neblahých skutečnostech z minulosti, kvůli kterým Noru vydírá. Proto nastraží u Jerryho v garáži benzin a v pravou chvíli jej zapálí. Jenže místo novináře při požáru zemře právě nevinná Jean. Nora má od té doby co dělat se dvěma podezřívavými muži - s Jerrym a s odrbaným losangelským detektivem Columbem... 07.11. 23:05 08.11. 00:18
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak využít roli" (2004). Spoluúčinkují D. Havlová a J. Kukura. Režie: H. Pawlowská, P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 07.11. 00:55 07.11. 01:27
Zajímavosti z regionůUzavření hřbitovů kvůli větru, Týden po uzavírce Zábrdovického mostu v Brně, Nová letecká linka Brno - Bergamo, Autobusy na bioplyn, Opravená nádraží v regionu. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 07.11. 01:25 07.11. 01:50
Holka nebo kluk?I malé děti mohou mít problémy s módou. Poradíme vám, jak je oblékat, aby vám nepřidělávaly ještě více starostí (2009). Žánr: věda / fakta / vzdělání; 07.11. 04:53 07.11. 05:02
Bydlet jako... hyggePomalé bydlení jako životní styl. Pokud ještě netušíte, co to je hygge, pak vám jej ukáže designerský tým vedený Janou Strykovou a Romanem Zachem. Připravili: P. Blahotová, M. Došlá, K. Teslíková a R. Habada. Žánr: móda / bydlení / životní styl; HDTV|Zvukový popis|Chcete vědět, proč jsou seveřané nejšťastnější lidé? Protože žijí ve stylu hygge, který vznikl v Dánsku a v krátkosti se dá popsat slovy pomalu, v klidu a příjemně. Podobně je na tom i bydlení v tomto stylu, je přirozené, hřejivé a pohodlné. Jak bydlet hygge, vám ukáže designerský tým pod vedením Jany Strykové a Romana Zacha. 07.11. 05:02 07.11. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 07.11. 05:31 07.11. 05:59
Studio 6Dnes vrcholí volby do amerického Kongresu. Voliči ve Spojených státech rozhodují o obsazení křesel ve federálním parlamentu a v zákonodárných sborech jednotlivých států. Ve 39 státech voliči vybírají i guvernéry. Jaké Žánr: zpravodajský magazín; budou průběžné výsledky? A jak velké komplikace by pro prezidenta Donalda Trumpa znamenala případná výhra demokratů? Více ve speciálních blocích v zítřejším Studiu 6 s Michalem Kubalem v 6:10, 7:10 a 8:10.|HDTV| 07.11. 05:59 07.11. 09:00
To je vražda, napsala VIII, Vražda ve filmovém studiu, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Anthony Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 07.11. 09:00 07.11. 09:55
Rozsudek, Ztráta paměti, Václav Voska - 100 letVáclav Voska v televizním seriálu o ztrátě paměti způsobené dramatickými událostmi na sklonku druhé světové války. V sanatoriu doktora Nowaka žije od konce války jakýsi Erich, Žánr: klasické drama / historický film; jenž si nepamatuje události, které předcházely jeho zranění... (1970). Dále hrají: B. Záhorský, F. Le Breux, J. Petrovická, J. Holý, V. Šmeral, J. Schánilec, Z. Kryzánek a další. Scénář O. Železný. Kamera F. Vlček. Režie O. Haas.|4:3|Tento příběh se tak, jak ho hrajeme, nikdy nestal. Pokud by vám přesto něco připomínal, hledejte souvislost v sobě a v době, kdy se udál... V dramatickém seriálu z roku 1970 o muži, jemuž byla po dvaceti letech operací vrácena paměť a v jehož vzpomínkách ožívají události z konce 2. světové války, si hlavní roli zahrál vynikající herec Václav Voska, od jehož narození 21. 10. uplyne 100 let. |V sanatoriu doktora Nowaka (F. Le Breux) pobývá od konce války jakýsi Erich (V. Voska). Ten člověk jako by se znovu narodil v roce 1945. Nikdo po něm nepátrá, nikdo nezná jeho pravé jméno. A ani on o své minulosti neví vůbec nic... Jeho případná operace nese kromě rizika odborného, nesmírné riziko lidské. "Nové" narození, vrácení paměti, pro něj může znamenat tragický šok. A je to vždycky uzdravení? 07.11. 09:55 07.11. 10:42
Doktor Martin 2, Láska pod psaMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou povahou ale Žánr: detektivka / krimi / thriler; přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, T. Měcháček, V. Kotek a další. Scénář A. Gebert a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Láska hýbe Protějovem! Do Martina se zakouká jedna z jeho pacientek - majitelka místního hotelu Karin Vajdušová (D. Batulková), která se k němu snaží dostat i za cenu vymýšlení si zdravotních problémů, což nelibě nese nejen Martin, ale i žárlivá Lída (J. Čvančarová). Svého ctitele nachází překvapivě i Marie (J. Štěpánková) - v mladém malíři Edovi Milířovi (P. Lněnička), který trpí epileptickými záchvaty. Do Protějova se konečně vrací Miloš Brázda (T. Měcháček) a nestačí se divit, co všechno se změnilo. Setkává se tu s Michalem (V. Kotek), svým dávným sokem ze školy, a navíc zjišťuje, že otec pověsil instalatéřinu definitivně na hřebík, což mění situaci i pro něj. Do toho se u něj ještě začínají projevovat příznaky poruchy spánku, které v Martinovi vyvolávají otázky, zda v Praze opravdu Miloš jen studoval, jak všem tvrdí. Tomáš Topinka (R. Mikluš) se mezitím vrací do normálního života bez fobií s velkou parádou - rozhodne se uspořádat pro všechny své přátele narozeninovou oslavu v hotelu Karin Vajdušové. Obzvlášť pro Martina to bude nakonec dlouhý večer, na jehož konci zjistí, že ony epileptické záchvaty Edy Milíře mají možná daleko prozaičtější vysvětlení, než si kdo na začátku myslel, a že zbavit se nechtěné ctitelky pod tíhou okolností nemusí být zase tak složité. 07.11. 10:42 07.11. 11:40
Černé ovceTEST - Hellerová - Dětské autosedačky; ZRUŠENÝ LET - Chtěli strávit dovolenou v Itálii a na Mallorce. Jejich letadlo ale odletělo o 23 hodin později, takže nemohli využít některé už zaplacené služby. Na co má Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; cestující nárok?|HDTV| 07.11. 11:40 07.11. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 07.11. 11:53 07.11. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 07.11. 12:00 07.11.
Autor:
NOVA - 07.11.20180

NOVA - 07.11.2018

Televizni program na 07.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Dr. HousePacientem doktora House se stává romský mladík s těžkým respiračním problémem. Protože symptomy jsou nejasné, Chase a Cameronová se vypraví do místa jeho bydliště. Ke svému překvapení však zjistí, že mladík v nemocnici uvedl nepravdivou adresu. Nemá žádný skutečný byt, jeho rodina kočuje. Záchvaty se opakují a přidává se nedefinovatelné krvácení. Při operaci vyoperují lékaři mladíkovi poškozenou slezinu. Důvod jeho obtíží to však není... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 07.11. 14:05 07.11. 15:00
Dr. HousePři prvním ošetření mladé dívky po autonehodě si House všimne, že trpí velmi vzácnou chorobou. Necítí bolest a nedokáže se potit. To doktora velmi zaujme a snaží se ji pořádně vyšetřit. Ona má však velkou starost o svou matku. Nátlak, který na ni tým vyvíjí, způsobí, že dívka v návalu rozrušení skočí přes zábradlí v hale nemocnice. House, kterému její záležitost nedá spát, dojde k závěru, že dívce něco ujídá látku označovanou jako B 12. Skutečně, při velmi drsné operaci z dívky vytáhne dlouhého cizopasníka... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 07.11. 15:00 07.11. 16:00
Kriminálka Las VegasPřímo na ulici jsou zastřeleni tři mladí lepiči plakátů, kteří pracovali pro známého rapera. Nikdo nechápe motiv vražd. Stopy nalezené na místě činu však vedou ke konkurenční skupině. Její člen zahlédl plakát, na kterém je jeho idol, raper, pro kterého pracuje, oblečený v ženských bikinách. Popadl ho vztek a konkurenty jednoduše popravil. Plakát však vznikl na základě záběru z videa, na němž muž se zbraní nutí rapera pózovat v dámských bikinách. Ve chvíli, kdy policisté objeví v kufru auta svázaného rapera, je jasné, že ho někdo zneužil. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 07.11. 16:00 07.11. 16:57
Odpolední Počasí 07.11. 16:57 07.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 07.11. 17:00 07.11. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 07.11. 17:25 07.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 07.11. 18:25 07.11. 19:30
Kriminálka Las VegasPolicisté vyšetřují vraždu jasnovidky, která byla zastřelena ve svém krámku. Podle někdejšího policisty souvisí její vražda s dávno odloženým případem ztracené ženy bývalého policisty. Penzista v zájmu tohoto případu vyhledal jasnovidku a ona mu poskytla určitá vodítka. A právě proto musela zemřít. Vrah se jejích informací bál. Policisté se na případ znovu zaměří a najdou kostru ženy. Bohužel DNA není k dispozici, prostředí, ve kterém kostra dlouho ležela, vše zničilo. Grissom však najde způsob, jak pachatele usvědčit. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 07.11. 02:00 07.11. 02:45
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 07.11. 19:30 07.11. 20:20
Mise nový domov IISimona zemřela pouhé čtyři hodiny před vlastní svatbou! Ze svatebčanů se rázem stali pozůstalí, ze ženicha ani ne vdovec, hlavně však ze tří dětí polosirotci mezi nimiž je i Blanka, která není biologickou dcerou Mirka. On však o ní chce zabojovat - vždyť mu už léta říká táto. K tomu, aby se nedostala do dětského domova, může přispět i naprosto nevyhnutná úprava domu, v němž smutná rodina teď žije. (premiéra) 07.11. 20:20 07.11. 21:35
O 10 let mladšíKdyž se dnes už manželé Dana a Vladimír potkali, Dana měla děti a Vladimír byl bezdětný. V manželství jim přibyli další potomci. A nejenom ti, dokonce i vnouček Míša, o kterého se nestarala Danina dcera z prvního manželství. Pro krutý trest pro malého Míšu si nešla daleko. Dana a Vladimír si ho vzali a vychovávají ho společně. To ovšem velmi ovlivnilo jejich vztah. Dana se velmi trápí a často pláče, mrzí ji vztah její dcery k vnoučkovi. Vladimír přiznává, že místo toho, aby si užívali, jejich intimní a partnerský život velmi utrpěl. To vše se podepsalo na jejich duších, ale i vzhledu. Od proměny pořadu O10 let mladší si slibují nový životní start. A také to bude velká prověrka jich samotných, a především jejich vztahu. Jak říká Dana, do proměny jdou spolu, ale jestli spolu i odejdou, nedokáže odhadnout. Na jejich cestě odloučení a proměny v projektu O 10 let mladší je bude doprovázet vysoce profesionální tým plastických chirurgů, estetických dermatologů, fitness trenérů, stylistů, kadeřníků a vizážistů. A uvidíme, jak to celé dopadne. Režie David Bonaventura (premiéra) 07.11. 21:35 07.11. 22:35
Námořní vyšetřovací službaRyan a jeho otec kapitán Smith se hádají v autě. Když otec vystoupí, aby vybral peníze z bankomatu, je sražen jiným řidičem, který z místa nehody ujede. Gibbs a jeho tým přijíždí na místo činu, když si Palmer všimne, že na řimse budovy stojí nějaký muž a chystá se skočit. Tím mužem je Ryan. Dává si za vinu otcovu smrt a chce spáchat sebevraždu. Palmer bez rozmýšlení vyleze na římsu a snaží se mladíka přesvědčit, aby neskákal. Během dlouhé noci, kterou na římse prožijí, se mu Palmer svěří s velmi nečekaným tajemstvím. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 07.11. 22:35 07.11. 23:25
Beze stopyPřímo z taxíku je unesena žena. Udělal to jeden z poskoků místního drogového krále, kterému žena překážela, když začala pátrat po své dceři. Policistům netrvá dlouho a ženu zachrání. Ukáže se, že unesena byla i její dcera, která se zapletla s podivnou skupinkou náboženských fanatiků. Na neznámém místě ji drží sexuální deviant. Při běžné kontrole na ulici ho ale zastřelí pochůzkář. Začíná hra o čas... Závěr páté řady amerického krimi seriálu (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 07.11. 23:25 08.11. 00:20
Krok za krokemZa Markem přijíždí kamarád, který však pro dům Franka a Carol znamená pohromu. Zachová se ovšem jako gentleman, když doprovodí Al na školní večírek, kam původně nechtěla jít, protože ji její partner odmítl. Dana požádá JT, aby pro ni sehnal vstupenky na Kočky. JT sice vstupenky sežene, ale na výstavu, nikoli na požadovaný muzikál. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 07.11. 02:45 07.11. 03:15
Dr. HouseDo nemocnice se dostane hasič s podivným chováním a se srdečními problémy. Muž blábolí a dochází u něho ke zvláštnímu střídání teplot. Tým lékařů musí tentokrát pracovat bez House. Ten totiž nastupuje na odvykací kúru, aby předešel soudnímu rozsudku, který by ho poslal na léta do vězení. Cameronová ho však na léčení vyhledá poté, co zjistí, že mužovy příznaky propukají v přítomnosti ženy, která je zřejmě partnerkou jeho bratra. House po vyslechnutí všech informací navrhuje elektrošoky. Ty mají vymazat mužovu paměť a tím zamezit mozku vytvářet látku, která poškozuje srdce. Elektrošoky sice udělají to, co House očekával, tým však zjistí, že problémy dál přetrvávají. House po telefonátu Cameronové odejde velmi arogantním způsobem přímo ze soudního jednání, a to za účelem najít to, co tak ničí pacienta. Odhalí, že muž má nádor přímo na míše. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 07.11. 01:20 07.11. 02:00
Ordinace v růžové zahradě 2Čestmír a Magda Mázlovi se snaží navázat kontakt s Jakubem, přimět ho, aby se začal chystat na maturitu. Jakub pod vlivem povrchní Angeliny ale argumenty Mázlů odmítá. Švarc pomůže Hanákovi z vězení. Žádný jeho čin ale není nezištný, a tak po Gábině požaduje, aby Hanáka donutila odstoupit z funkce náměstka. Jinak se Hanák dozví, na co byla Gábina kvůli němu ochotna přistoupit. Matka Eriky Jánská přijíždí z Prahy kvůli operaci muslimské dívky a zjišťuje s nelibostí, že Jánský začal pracovat v nemocnici, v blízkosti své dcery. Nakonec ale Jánská vyjde překvapivě své dceři vstříc, a to dokonce i ohledně jejího vztahu s vozíčkářem Šimonem. Maty se snaží pomoci Lucii, ale stává se jen figurkou na šachovnici hejtmanových zájmů. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, P. Rychlý, S. Rašilov, A. Kulovaná, V. Kratina a další. Režie M. Kleis Porad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.11. 03:55 07.11. 04:55
Novashopping 07.11. 04:55 07.11. 05:55
Snídaně s Novou 07.11. 05:55 07.11. 08:30
Novashopping 07.11. 08:30 07.11. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.11. 08:45 07.11. 09:40
Ordinace v růžové zahradě 2Mázlovi dojde, že při akci "láska pro Rytíře" už riskuje příliš. Kdyby se Alena dozvěděla, že si dopisuje s krásnou Sašou, těžko by uvěřila, že jí nechtěl být nevěrný. Čestmír se tedy rozhodne, že Sašu konečně "předá" pravému nápadníkovi Karlovi. Marika má strašný strach o Adama, kterého museli převézt do nemocnice. Tam jí navíc odmítnou poskytnout informace o Adamově zdravotním stavu. Jonáš marně shání peníze, které musí zaplatit Standovi. Petr Hanák nabídne Denise půjčku, ale Jonáš v tom vidí jen další důkaz, že Hanák Denisu svádí. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.11. 09:40 07.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 07.11. 11:00 07.11. 11:45
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 07.11. 11:45 07.11. 12:00
Polední Televizní noviny 07.11. 12:00 07.11. 12:30
Krok za krokemCarol se rozhodla oslavit měsíční výročí svatby s Frankem. Bohužel Frankovi řekla, aby nekupoval žádný dárek, a on její přání splnil. Manželku si usmířil, až když přestavěl kadeřnický salon na karibskou hospůdku a JT přiměl dělat číšníka. Přijíždí Frankův synovec Cody, který se s JT vsadí, že dostane Danu na rande. To by se mu nikdy nepovedlo, kdyby se ona o sázce nedozvěděla. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 07.11. 12:30 07.11. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Jánský rozhlásí, že si Běla otevírá vesnickou ordinaci, načež se okamžitě dostaví první pacienti. Běla se rozčílí a donutí ho, aby všem vysvětlil, že to není pravda. Ale ten se jen tak nevzdá. Frynta se dozvídá, že výsledky jeho léčení po chemoterapii jsou nadějné. Z radosti si splní klukovský sen a je odhodlán užívat si života plnými doušky. Hanákova snaha o urovnání situace s Gábinou končí jen další hádkou, rozhodne se podat výpověď a odejít z Kamenice... Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, V. Kratina, J. Šťastný, M. Stránský, J. Stryková, R. Fiala, S. Nováková a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.11. 12:50 07.11. 14:05

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Uprchlík(The Fugitive) Harrison Ford a Tommy Lee Jones v americkém akčním thrilleru o dramatickém pátrání po jednorukém vrahovi. USA 1993, akční. Hrají Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Andreas Katsulas, Jeroen Krabbé a další. Režie Andrew Davis Policie přijíždí na místo vraždy, kterou ohlásil úspěšný cévní chirurg Richard Kimble. Obětí se stala jeho milovaná manželka Helena. Lékařovu vyprávění o jednorukém muži, se kterým se v bytě utkal, však policie nevěří a ze zločinu podezřívá právě Kimbla. Šokovaný lékař je odsouzen k smrti. Spolu s dalšími vězni nastoupí do vězeňského autobusu. Když se dva vězňové pokusí o útěk, sjede během rvačky autobus ze silnice a převrátí se na železniční trať. Kimblovi, kterému řidič sundal
Autor:
TV Barrandov - 07.11.20180

TV Barrandov - 07.11.2018

Televizni program na 07.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 07.11. 03:05 07.11. 04:15
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 07.11. 02:10 07.11. 03:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 07.11. 01:10 07.11. 02:10
Konec vysílání 07.11. 04:15 07.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 07.11. 04:45 07.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 07.11. 09:30 07.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 07.11. 11:05 07.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 07.11. 12:40 07.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 07.11. 13:50 07.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 07.11. 14:50 07.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 07.11. 15:50 07.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 07.11. 17:10 07.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 07.11. 18:30 07.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 07.11. 19:20 07.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 07.11. 20:05 07.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 07.11. 20:15 07.11. 20:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 07.11. 20:25 07.11. 21:30
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 07.11. 21:30 07.11. 22:30
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 07.11. 22:30 07.11. 23:45
Týden podle Jaromíra Soukupa 07.11. 23:45 08.11. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 07.11. 04:05 07.11. 05:10
Pomsta nebo láska (75,76)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 07.11. 01:40 07.11. 04:05
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 07.11. 09:20 07.11. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 07.11. 10:20 07.11. 11:50
Live Teleshopping 07.11. 11:50 07.11. 13:50
Speciální jednotka (5,6)Je jich pět. Jsou vzdělaní, fyzicky dobře připravení, neznají soukromí a jejich bleskový zásah všechno vyřeší. Německý krimi seriál (2006). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli trénováni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzické zdatnosti a striktně dodržují pravidla. Muži ze Speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace GSG 9, jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence, tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili celí? 07.11. 13:50 07.11. 15:50
Matlock IV (16,17)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 07.11. 15:50 07.11. 17:55
Velkolepé století III (3,4)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Osmanská říše vyhlašuje válku perskému šáhovi a vojenský postup má na starost Ibrahim Paša. Po nezdarech Iskendera Čelebiho pověří Ibrahim dozorem nad bezpečným postupem Mustafu Pašu. Ibrahim svolává všechny beje z okolních provincií a slibuje jim podporu ze sultánské pokladnice za nadálou věrnost sultánovi. Zároveň však jasně dává najevo svoji krutost, když na místě zabodne jednoho z bejů, který se kladně vyjádří o skutcích perského šáha. Kudret Aga pověřený Ibrahimem přichází vysvobodit Nigar Kalfu z vězení v paláci Hatice Sultan , avšak ta je přistihne při činu a nedovolí jim utéct. Sultán je rozhořčený, že si Hürrem dovolila zakázat ostatním konkubínám, aby chodily do jeho komnaty. Po rozepři se sultánem se Hürrem naschvál nastěhuje do komnaty po Válide sultan. Tento její čin však velmi popudí Hatice Sultan a pohádá se s ní. Hatice Sultan sděluje Hürrem, že se nerozvede s Ibrahimem a tím jí překazí její plány. 07.11. 17:55 07.11. 20:00
Láska z Fjordu: Letní příběh láskyZjistila, že se v ní probouzejí nové city a musí se rozhodnout mezi dvěma muži, které miluje. Německý romantický film (2010). Hrají S. Simon, H. Schrott, M. Feifel, H. Reents, P. Franke a další. Režie M. Tiefenbacher (89 min) (Premiéra) Kristina Gustavssonová žije se svým mužem Petterem a dcerou Idou v Solvornu v severním Norsku. Je to žena, která je zvyklá vše organizovat ? at už se jedná o její obchod nebo o chování pubertální Idy. Když se však ve vesnici po dlouhé době překvapivě objeví mladší sestra Marita, dostává se její svět do vážného nebezpečí. Marita totiž zná tajemství, které chtěla Kristina navždy utajit před svoji dcerou: Marita, černá ovce rodiny je Idinou biologickou matkou. Tenkrát, ihned po porodu, ji na nátlak rodičů přenechala v péči Kristiny, protože sama byla ještě skoro dítě. A teď, když se vrátila, opět začíná řevnivost a nepřátelství obou sester. Ida se brzy dozvídá pravdu o svém původu a Kristina se zoufale snaží udržet svoji rodinu pohromadě... 07.11. 20:00 07.11. 21:55
Stupeň 6Renomovaná geoložka Mara je obviněna ze smrti svého přítele, který zemřel při společném ponoru na dno Lucernského jezera. Svým vlastním vyšetřováním odhalí tajemství, které mělo navždy zůstat skryto a ocitne se v ohrožení života. Německo-švýcarský thriller (2013). Hrají C. Michelsen, P. Aleardi, I. Fritschi, J. Moravec, A. Matti a další. Režie S. Boss (89 min) Mara Grafová je renomovaná expertka na zemětřesení a tsunami, kterou seismologický institut angažuje, aby instalovala měřicí zařízení na dno jednoho ze švýcarských jezer. Během ponoru však při záhadné nehodě zahyne její partner a přítel Gian Wyss. Policie ji podezírá z odpovědnosti za jeho smrt a Mara se tak rozhodne rozjet vlastní vyšetřování tragické události. Natrefí na stopu, která ji přivede až k tajemství, z období 2. světové války, která měla zůstat navždy skrytá... 07.11. 21:55 07.11. 23:55
Místo činu: Berlín (7,8)Policisté Gorsky a Lottner vyšetřují závažné případy organizovaného zločinu v Berlíně. Německo-rakouská krimi série (2010). Hrají M. Riemelt, R. Zehrfeld, M. Bäumer, A. Levshin, M. Maticevic a další Během večeře v restauraci Bocca je strýček Saša, uznávaný patriarcha Míšova klanu, svědkem krutého zacházení pasáka Kolji s Jelenou. Saša jde k Andrejovu stolu a nabídne Jeleně, aby sla s ním. Andrej, který ví, jaké postavení Saša v hierarchii jejich ?rodiny“ zaujímá, Kolju zadrží a Jelenu nechá se Sašou odejít. Saša žádá po Andrejovi Jelenin pas, ubytuje dívku v jednom ze svých bytů a sežene pro ni práci v restauraci. Kolja posílá Světlanu, aby jako kamarádka přesvděčila Jelenu k návratu. Nejenže se jí to nepodaří, ale Kolja navíc přijde na to, že si obě dívky nechávaly část výdělků bokem. Rozhodne se tak Světlanu prodat jinym pasákům... 07.11. 23:55 08.11. 02:05
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 07.11.20180

Prima - 07.11.2018

Televizni program na 07.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 07.11. 01:50 07.11. 03:50
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 07.11. 03:50 07.11. 04:34
Přestávka ve vysílání 07.11. 04:34 07.11. 06:15
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 07.11. 06:15 07.11. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 07.11. 06:30 07.11. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.11. 07:15 07.11. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.11. 08:05 07.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.11. 08:40 07.11. 09:10
Ohnivý kuřeManka stále není k nalezení. Jarda s Malvínou mají plné ruce práce s hospodou. Trébl zve Kláru s Mikem na společný oběd, ale Klára si není jistá. Renáta se už nemůže dočkat, až Trébl přepíše hotel na Juniora. Trébl ale váhá a nepřesvědčí ho ani Renátino naléhání. Renáta tak vymyslí nový plán, jak se dostat k penězům. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie V. Moravec 07.11. 09:10 07.11. 10:25
Naše farma v Irsku: Nové časyMartin před čtyřmi lety ovdověl a sám vychovává tři dcery. Nejmladší Paula trpí astmatickými záchvaty, a tak se Martin rozhodne odjet k rodičům do Irska na farmu. Zde se Paula zázračně vyléčí a rodina by tu ráda zůstala, třeba tu najdou štěstí i lásku... Německá romantická filmová série (2007-10). Hrají E. Habermannová, D, Morgenroth, L. Sonntagová a další (Premiéra) 07.11. 10:25 07.11. 12:15
Polední zprávy 07.11. 12:15 07.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 07.11. 12:30 07.11. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 07.11. 13:30 07.11. 14:30
Návrat komisaře Rexe XI (1) -ST -W -HDRex, nejoblíbenější policejní pes všech dob, se pouští do další akce. Tentokrát musí zachránit před krutým osudem zvířata cvičená pro psí zápasy... Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 07.11. 14:30 07.11. 15:30
Návrat komisaře Rexe XI (2) -ST -W -HDKomisaře Fabbriho a jeho pomocníka Rexe čekají tentokrát ilegální závody motorek a vražda nejlepšího šampióna. Má se záhadnou smrtí něco společného přítelkyně oběti? Italský kriminální seriál (2011). Hrají K. Capparoni, F. Ferri, P. Abellaová a další 07.11. 15:30 07.11. 16:35
Odpolední zprávy 07.11. 16:35 07.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 07.11. 16:50 07.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 07.11. 17:50 07.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 07.11. 18:55 07.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 07.11. 19:40 07.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 07.11. 19:55 07.11. 20:15
Modrý kód (133) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Adam zvažuje, že požádá Rasputina o pomoc se svým problémem. Maty s Prokopem znovu hledají třetího do týmu pro blížící se soutěž. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 07.11. 20:15 07.11. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 07.11. 21:35 07.11. 22:35
Cesty k úspěchuČeští a moravští podnikatelé a jejich cesty k úspěchu. Uvádí Marek Vašut (Premiéra) 07.11. 22:35 07.11. 22:50
Tátové na tahu (9) -ST -W -HDMarka sžírají výčitky svědomí kvůli učitelce Noskové, a i když poslechne radu Lubora, aby si tajemství nechal pro sebe, Alena jeho prohřešek přece jenom odhalí. Kamil s Tomem se připravují na pohovor, aby si mohli adoptovat další dítě. Jakub se dozvídá, že se Nikola s Robinem a dětmi stěhuje do Norska. Nehodlá se s tím smířit. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie J. Chlumský 07.11. 22:50 07.11. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 07.11. 23:55 08.11. 00:55

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 07.11. 06:05 07.11. 06:30
Přestávka ve vysílání 07.11. 02:00 07.11. 06:05
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 07.11. 08:05 07.11. 08:55
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 07.11. 08:55 07.11. 09:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 07.11. 09:50 07.11. 10:50
Thunderbolt a LightfootBývalý bankovní lupič se chystá získat peníze, které s parťáky po poslední akci ukryli na zdánlivě bezpečném místě. Do cesty se mu však připlete bezstarostný mladík... Americká komedie (1974). Hrají C. Eastwood, J. Bridges, G. Kennedy a další. Režie M. Cimino (Premiéra) 07.11. 10:50 07.11. 13:15
CvokařKe známému psychoterapeutovi se chodí svěřovat slavné osobnosti s malichernými problémy. On sám se vyrovnává se smrtí manželky a utápí se v alkoholu. Když k němu přijde nová pacientka, která opravdu potřebuje pomoci, uvědomí si, že neví, jak na to... Americká komedie (2009). Hrají K. Spacey, J. Nunez, K. Palmerová a další. Režie J. Pate 07.11. 13:15 07.11. 15:35
Všichni jsou v pohoděČerstvý důchodce Frank, který před časem i ovdověl, očekává dohodnutou návštěvu svých čtyř dospělých dětí. Ty mu však postupně volají, že přijet nemůžou. Frank je zklamán a i přes varování lékaře se rozhodne vydat na cestu a postupně všechny překvapit návštěvou. Zjišťuje však, že jeho děti nejsou tak šťastné a úspěšné, jak si myslel... Americko-italský film (2009). Hrají R. de Niro, D. Barrymore, K. Beckinsaleová, S. Rockwell, K. Moennigova a další. Režie K. Jones 07.11. 15:35 07.11. 17:40
Kletba Růžového panteraFrancie oplakává zmizení inspektora Clousseaua. Prezident proto požaduje rychlé vyšetření této nešťastné události. Na scénu nastupuje nejlepší z nejlepších, aby tuto záhadu rozlousknul... Britsko-americká komedie (1983). Hrají D. Niven, R. Wagner, H. Lom a další. Režie B. Edwards 07.11. 17:40 07.11. 20:00
Dobrý ročníkÚspěšný obchodník Russell Crowe se po smrti strýčka vrací na francouzskou vinici, kde prožil nejkrásnější část dětství. Chce hodit minulost za hlavu a dědictví co nejdříve prodat. Ale osud tomu chtěl jinak... Americká romantická komedie (2006). Dále hrají M. Cotillardová, A. Panjabiová, F. Highmore, A. Finney a další. Režie R. Scott 07.11. 20:00 07.11. 22:25
Námořní pěchotaSpeciální komando amerického námořnictva je vysláno na záchrannou misi. Teroristická skupina zadržuje rukojmí, a ještě k tomu vlastní nebezpečné zbraně, které mohou přinést obrovskou zkázu... Americký akční film (1990). Hrají Ch. Sheen, M. Biehn, J. Whalleyová, R. Rossovich a další. Režie L. Teague 07.11. 22:25 08.11. 00:55

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VšemocnýBrian se stal součástí FBI. Namísto dobrodružných akcí ho však čeká jen vysedávání v kanceláři. Pustí se proto do případu na vlastní pěst... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantoniová a další 07.11. 01:45 07.11. 02:40
SimpsonoviUž i Homer si založil vlastní kapelu. Jak to bude taťkům šlapat? Americký kultovní animovaný seriál (2014) 07.11. 13:20 07.11. 13:40
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 07.11. 13:40 07.11. 13:55
SimpsonoviJsou Vánoce a Homer stále nedorazil od Vočka. Marge se rozhodne, že tohle bylo jeho poslední selhání... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 07.11. 13:55 07.11. 14:25
SimpsonoviSimpsonovi jedou navštívit zábavní park. Jsou však uneseni zelenými slintajícími mimozemšťany... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 07.11. 14:25 07.11. 14:50
Teorie velkého třeskuJaký vliv to bude mít na ostatní, když začne Amy spolupracovat s Howardem a Penny začne na úpravu Sheldonova chování využívat příručku o výchově dětí? Americký sitcom (2017). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 07.11. 14:50 07.11. 15:20
Teorie velkého třeskuKdyž se Sheldon dozví, že se má obnovit jeho oblíbený vědecký pořad, je ochoten udělat téměř cokoli, aby dostal roli moderátora... Americký sitcom (2017). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 07.11. 15:20 07.11. 15:45
FuturamaDokáže Zoidberg i přes zápach svého pižma najít lásku? A Bender kamarádku? Americký kultovní animovaný seriál (2013) 07.11. 15:45 07.11. 16:05
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2008) (Premiéra) 07.11. 16:05 07.11. 17:05
To nejlepší z Top GearuPodívejte se na speciální díly, kde jsou vybrané ty nejlepší scény ze sezóny 2013/14... Kultovní britský magazín (2014). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 07.11. 17:05 07.11. 18:15
SimpsonoviNa Homera tak moc padají pracovní povinnosti, že si nedokáže užít ani návštěvu cirkusu. Ale co když se dostane do rukou hypnotizéra? Americký kultovní animovaný seriál (2014) 07.11. 18:15 07.11. 18:45
SimpsonoviDo Springfieldu přiletí jeden z nejslavnějších vynálezců a způsobí elektrickou revoluci ve městě... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 07.11. 18:45 07.11. 19:15
12 opicCole a Cassie uvízli v roce
Autor:
0

Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz

Někdo tvr­dí, že to byla paro­die, někdo říká, že v žád­ném pří­pa­dě nešlo o paro­dii, ale kome­dii a někdo hlá­sá, že Soumrak mrtvých byl kla­sic­ký zom­bie film oko­ře­ně­ný čer­ným humo­rem. Je v pod­sta­tě jed­no, do kte­ré­ho žán­ru nako­nec pat­ří, hlav­ně, že je zábav­ný a to dost své­ráz­ným způ­so­bem.…

Autor:
Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy0

Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy

Devadesát ověřených konstrukčních detailů a návody pro jejich správné navrhování a provádění najdete v knize, která vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností členů Centra pasivního domu. Publikace slouží jako návod, jak konstrukce a detaily navrhovat a na co si dát pozor. Pomůže vám při projektování, na stavbě i při výpočtu tepelných mostů. V knize najdete: - popis prvků pasivních a nulových domů - rady pro návrh a provádění detailů - výkresy konstrukčních detailů - průběhy teplot v infračerveném zobrazení i průběhy izoterm - důležité rady pro správné provedení detailů - fotografie z realizace. Detaily jsou přehledně rozděleny do pěti částí podle konstrukcí, a to: A. Vápenopískové zdivo + ETICS B. Pórobetonové zdivo + ETICS C. Systém ztraceného bednění z polystyrenu D. Sloupková dřevostavba + izolací v roštu E. Masivní dřevěné panely + izolace v roštu F. Společné detaily pro všechny systémy Snahou bylo v této publikaci předat zkušenosti s efektivními konstrukcemi . Můžete je přímo použít nebo vzít jako inspiraci pro vlastní řešení.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 339.00 Kč

Autor:
Oni zblízka, my pod drobnohledem0

Oni zblízka, my pod drobnohledem

Tahle knížka vznikala převážně v roce 2016, kdy vrcholil příval běženců do Evropy a souběžně s ním se začaly různit reakce evropských národů i vlád na nečekanou situaci. My v Česku jsme na obrazovkách viděli jen dav, málokdy tváře. Zejména když se mezi „námi“ a „jimi“ zvedly ploty. Proti pocitu hrozby jsme nemohli postavit vlastní zkušenost s migranty na naší půdě, ani poznatky o jejich počínající integraci u našich sousedů. O té se téměř nepsalo. To přivedlo autora k rozhodnutí vypravit se do nejbližšího zahraničí, vybavit se tam osobními poznatky a sepsat pak o imigraci a integraci aspoň kusé, ale snad i objektivní svědectví. Některé stránky této knížky varují, jiné dokazují, že identitu Evropy migranti nemění a o její islamizaci viditelně neusilují.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
Orientace v přírodě0

Orientace v přírodě

Dávno před GPSkami, kompasy a dokonce před existencí kartografie se lidé dokázali ve světě nějak zorientovat. Přírodní detektiv připomíná polozapomenuté vědění našich předků. Stačí se soustředit na strom ohnutý větrem, hloubku kaluže nebo ptačí zpěv. Průvodcem se snadno stane slunce, měsíc, hvězdy, mraky, počasí, prodlužující se stíny, rostliny, zvířata. Knížka je plná anekdot a příkladů z celé planety, z různých kontinentů a kultur, a přitom se informace dají dobře přenést i na českou krajinu. Dobrodružná cesta plná obdivu k malým i velkým zázrakům přírody právě začíná.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 359.00 Kč

Autor: