Denní archiv Listopad 7, 2018

0

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

Název kni­hy je sice kon­sta­to­vá­ní, ale sou­čas­ně byl patr­ně pro autor­ku výzvou, pro­to­že se sna­ží na mno­ho zaži­tých spo­le­čen­ských ste­re­o­ty­pů týka­jí­cích se role ženy ve spo­leč­nos­ti pou­ká­zat. Autorka Angela Saini roz­dě­li­la text do osmi kapi­tol, kte­ré jsou plné infor­ma­cí, výsled­ků výzku­mů i růz­ných teo­rií, kte­ré něja­kým způ­so­bem ovliv­ni­ly spo­le­čen­ské posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Při porov­ná­vá­ní výsled­ků výzku­mů i for­mu­lo­vá­ní teo­rií respek­tu­je autor­ka dobo­vá spe­ci­fi­ka i tech­nic­kou vyspě­lost či spo­le­čen­ský sys­tém. Nutno říci, že sice vychá­zí z mno­ha vědec­kých pra­cí, ale v kni­ze volí sro­zu­mi­tel­né for­mu­la­ce a neza­bře­dá­vá zby­teč­ně do odbor­né ter­mi­no­lo­gie. Využívá čas­to cita­ce věd­ců, ale sou­čas­ně je komen­tu­je a dává do sou­vis­los­tí nebo je navzá­jem porov­ná­vá. Seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry je roz­sáh­lý a je také seřa­zen pod­le jed­not­li­vých kapi­tol.

Jednotlivé názvy kapi­tol samy napo­ví­da­jí jejich zamě­ře­ní: Podřadnost žen, Ženy jsou více nemoc­né, Vrozené roz­dí­ly, Chybějích pět uncí žen­ské­ho moz­ku, Ženská prá­ce, Vybíravá, Proč muži vlád­nou, Staré ženy, kte­ré nehod­la­jí umřít. I když jsou již mno­ho uvá­dě­ných teo­rií nebo pre­zen­ta­ce dokon­če­ných výzku­mů zná­mé, jsou pre­zen­to­vá­ny v nových sou­vis­los­tech. Příjemným zpes­t­ře­ním je zve­řej­ně­ní zají­ma­vých detai­lů nebo zku­še­nos­tí z prů­bě­hu výzku­mů. Od kri­tic­ké­ho vní­má­ní vědec­kých názo­rů v minu­los­ti pře­chá­zí autor­ka do polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí, obdo­bí, kdy se poča­lo posta­ve­ní žen v zápa­do­ev­rop­ské spo­leč­nos­ti výraz­ně měnit. Oceňuje klad­ně půso­be­ní femi­nis­tic­ké­ho hnu­tí, kte­ré je dle její­ho vyjá­d­ře­ní „lam­pou, kte­rá osvět­lu­je před­po­ja­tost ve vědě“. Takové hod­no­ce­ní je bás­nic­ky nad­ne­se­né a autor­ka jej uved­la v doslo­vu, kde porov­ná­vá budo­vá­ní obra­zu ženy v minu­los­ti a v sou­čas­ném svě­tě. Současné poje­tí vědy může nabíd­nout stej­né šan­ce ženám i mužům. Takové kon­sta­to­vá­ní vychá­zí nej­spíš ze spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí, kde autor­ka žije a pra­cu­je. Podobně zúže­ný pohled má autor­ka na budouc­nost, kdy člo­věk ovlád­ne pro­stře­dí i život lid­ských jedin­ců. Neuvádí sou­čas­né pro­blémy ani rizi­ko­vé fak­to­ry sou­čas­né­ho vývo­je, vidí budouc­nost v „růžo­vých“ bar­vách.

Přestože se autor­ka sna­ží for­mu­lo­vat text se sna­hou o maxi­mál­ní objek­tiv­nost a uka­zu­je, jak někte­ré vědec­ké závě­ry nebo for­mu­la­ce ovliv­ni­ly for­mo­vá­ní norem na cho­vá­ní a posta­ve­ní mužů i žen ve spo­leč­nos­ti, nepře­svěd­či­la mě, že si s vyja­d­řo­vá­ním závě­rů a objek­tiv­ním hod­no­ce­ním situ­a­ce doká­že pora­dit. Hned v úvo­du totiž popi­su­je záži­tek z dět­ství, kte­rý byl pro její tvor­bu inspi­ru­jí­cí. Ale prá­vě popis situ­a­ce a závě­ry, kte­ré před­klá­dá bez uve­de­ní dal­ších sou­vis­los­tí, jsou sub­jek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním. Možná by mi to tolik neva­di­lo, kdy­by se k tomu­to zážit­ku ješ­tě opa­ko­va­ně nevrá­ti­la. Z mého pohle­du je to zavá­dě­jí­cí infor­ma­ce, kte­rá v sou­vis­los­ti s obsa­hem kni­hy uka­zu­je, jak je pro člo­vě­ka obtíž­né ori­en­to­vat se ve spo­leč­nos­ti dru­hých lidí a stej­ně jako sama autor­ka, poro­zu­mět sám sobě. Prohlášení autor­ky v závě­ru kni­hy „Chtěla jsem jen lépe poro­zu­mět bio­lo­gic­ké­mu pří­bě­hu o sobě a o dal­ších ženách“ pova­žu­ji za doce­la výstiž­né a přes­to­že se v kni­ze hovo­ří hod­ně o femi­nis­tic­kém hnu­tí a femi­nist­kách, mys­lím si, že kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí vybí­ze­jí­cích k zamyš­le­ní neje­nom ženy.

Anglická novi­nář­ka Angela Saini si dala hod­ně prá­ce s pří­pra­vou kni­hy, kte­rá vyšla v roce 2017 ve Velké Británii, kde byla vědec­kou komu­ni­tou při­ja­ta pozi­tiv­ně. V letoš­ním roce kni­hu vydal Sociologický ústav Akademie Věd s před­mluvou Mgr. Marcely Linkové, Ph.D.  V před­mluvě je struč­ně shr­nut obsah kni­hy a klad­ně hod­no­ce­ný argu­men­tač­ní poten­ci­ál tex­tu s odpo­věd­ným pří­stu­pem k vědec­ké­mu bádá­ní a uži­tí výsled­ků výzku­mů uži­teč­ných nejen pro vědec­kou komu­ni­tu, ale také pro širo­kou veřej­nost. Vyjádření „argu­men­tač­ní zdroj“ mi při­pa­dá nad­sa­ze­né a spí­še bych zařa­di­la kni­hu mezi pub­li­ka­ce, kte­ré popu­la­ri­zu­jí vědu a její výsled­ky.

Kniha mě zau­ja­la nejen svým obsa­hem, ale také způ­so­bem zpra­co­vá­ní a při­ja­tel­nou pre­zen­ta­cí roz­sáh­lé­ho množ­ství výsled­ků výzku­mů. Textu by jis­tě pomoh­la nápa­di­těj­ší gra­fic­ká úpra­va a ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la foto­gra­fie nebo nespo­lu­pra­co­va­la s vtip­ným výtvar­ní­kem.

Hodnocení: 60 %

Autor:
0

OLDA ŘÍHA (KATAPULT)

ROZHOVOR — Rok 2018 je pro Katapult, legendu tuzemského rocku v mnohém výjimečný. Nejenže letos oslavil frontman tohoto populárního tria Olda Říha sedmdesáté narozeniny, k čemuž mu popřál i Supraphon na jaře vydanou trojdiskovou Zlatou kolekcí Katapult Essential. Kulatiny slaví i dnes již kultovní debut známý jako „Stříbrné album“, který při té příležitosti vyšel ve výpravné Super Silver Edition Box Jubilejní edici 1978/2018, čítající LP i CD verzi alba a cenné katapultovské memorábilie.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park

Nechvalně zná­má par­tič­ka Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy obje­ví ve 22. sérii. Tentokrát ale dojde k radi­kál­ní obmě­ně a South Park už nikdy nebu­de jako dřív – a odne­se to jed­na z postav. Na koho jiné­ho měl čer­ný Petr pad­nout než na jed­nu z hlav­ních postav - Kylea. Nemusíte se děsit, žád­né smr­tel­né nebez­pe­čí mu nehro­zí ani se nebu­de stě­ho­vat někam dale­ko. Změna při­chá­zí v podo­bě hla­su, kte­rý oblí­be­né­mu zrz­ko­vi pro­půj­čo­val dabér Pavel Šrom již od prv­ní série. Českého Kyla jsme měli mož­nost popr­vé sly­šet před více než 20 lety! Za tu dobu odve­dl Pavel Šrom vyni­ka­jí­cí prá­ci a jako by se řídil hes­lem – v nej­lep­ším je dob­ré pře­stat.

Nyní je tře­ba najít pro Kyla náhrad­ní­ka. A kdo jiný by měl o výsled­ku roz­hod­nout než odbor­ní­ci na slo­vo vza­tí – divá­ci. Prima Comedy Central se pro­to roz­hod­la na svém face­boo­ku uspo­řá­dat anke­tu a budou to prá­vě fanouš­ci South Parku, kte­ří vybe­rou pro Kyla nej­vhod­něj­ší hlas. Anketa star­tu­je již v nedě­li 11. lis­to­pa­du a trvat bude až do 13. lis­to­pa­du.

Rozhodněte o tom, jak budou znít nové epi­zo­dy Městečka South Park, a hla­suj­te v anke­tě. Nového Kyla usly­ší­te již během úno­ra ve 22. sérii na Prima Comedy Central.…

Autor:
0

Mazalové (TV seriál)

Komediální seri­ál o neleh­kém sou­ži­tí hrad­ních stra­ši­del s pří­šer­nou rodi­nou Mazalů.
Mazalové jsou rodin­ný kome­di­ál­ní seri­ál, kte­rý nás zave­de na sta­ro­by­lý hrad Oreb, kde si spo­ko­je­ně žije nevel­ká sku­pin­ka kou­zel­ných bytos­tí. Jejich klid je zásad­ně naru­šen pří­cho­dem nových maji­te­lů hra­du. Od této chví­le musí stra­ši­dla čelit nesne­si­tel­né zbo­hat­lic­ké rodi­ně Mazalů (a jejich pro­střed­nic­tvím vše­mož­ným nástra­hám dneš­ní­ho svě­ta), což se uká­že jako úkol téměř pře­sa­hu­jí­cí veš­ke­ré jejich schop­nos­ti, včet­ně těch kou­zel­ných.
Příběhy jsou vysta­vě­né na vtip­né situ­a­ci, záplet­ce a dia­lo­gu. Jednotlivé díly vyprá­vě­jí o pří­cho­du Mazalů na hrad, o neu­vá­že­né kou­pi, kte­rá se usku­teč­ní dřív, než Mazalové zjis­tí, že hrad je plný stra­ši­del, o neú­spěš­ných poku­sech stra­ši­dla z hra­du vystr­na­dit, o děs­ných plá­nech Mazalů jak vyu­žít hrad a jeho původ­ní oby­va­te­le, když už se jich nejde zba­vit nor­mál­ní ces­tou, o ple­se upí­rů, kte­rý se na hra­dě pra­vi­del­ně koná a nic tomu nedo­ká­že zabrá­nit, o ces­tě časem do doby Rudolfa II., kte­ré se nedob­ro­vol­ně zúčast­ní i noví maji­te­lé hra­du, a napří­klad také o dlou­ho při­pra­vo­va­ném sym­pó­ziu stra­ši­del, ke kte­ré­mu dojde v závě­ru seri­á­lu.
Hlavní posta­vy seri­á­lu jsou důstoj­ná bílá paní Albína (kte­rá by vypa­da­la na tři­cet, kdy­by jí neby­lo tři sta), ne zrov­na nej­sta­teč­něj­ší rytíř Theobald (občas ztrá­cí hla­vu a to nejen obraz­ně), poně­kud zbrk­lý alchy­mis­ta Balone (kdy­si omy­lem vypil lek­tvar nesmr­tel­nos­ti a dodnes ho to mrzí), vystra­še­ný vod­ník Dušička (neu­stá­le pro­ží­vá nej­straš­něj­ší den své­ho živo­ta, což je ovšem s Mazaly zce­la na mís­tě) a kou­zel­né zrca­dlo Leopold (je vše­vě­dou­cí a všem tím občas leze na ner­vy).
Rodinu Mazalů tvo­ří vychyt­ra­lý Hugo Mazal, jeho cti­žá­dosti­vá žena Růžena a dvě zvlášť nesne­si­tel­né děti: Hugo Mazal Junior – malý roz­maz­le­ný kluk, kte­rý si mys­lí, že si může dovo­lit coko­li, a star­ší dce­ra Pavlínka, kte­rá se neo­hlí­ží na niko­ho a na nic a pod­lé­há neu­stá­le novým tren­dům – zjev­ně se hle­dá, ale bohu­žel se nikdy nena­jde.…

Autor:
0

Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

Kniha čte­ná­ře zavá­dí do tro­chu smyš­le­né minu­los­ti, kdy Valoriáni vyhrá­li vál­ku a pod­ma­ni­li si Herrnaskou zemi, zabra­li domo­vy lidem, kte­ří se sta­li jejich otro­ky.

17 letá Kestrel, dce­ra slav­né­ho gene­rá­la, se musí roz­hod­nout, zda se sta­ne bojov­ni­cí a naru­ku­je do armá­dy, jak by si přál její otec, nebo se vdá. Nechce se jí ani do jed­no­ho. Jednoho dne se však při­ple­te na mís­to, kde se dra­ží otro­ci a upou­tá ji mla­dík, kte­rý vzdo­ru­je své­mu osu­du. Impulsivně se zapo­jí do draž­by a vyhra­je. Poté musí zapla­tit cenu, kte­rá je vyso­ká.

Postupně se s otro­kem sblí­ží, což je spo­leč­nos­ti trnem v oku. Ovšem najed­nou se kar­ta obrá­tí a otro­ci se bou­ří. S napě­tím pak čte­nář sle­du­je, jak vše dopad­ne. Dosáhnou otro­ci svo­bo­dy a otro­ká­ři se sta­nou otro­ky, aby zase oku­si­ly život z dru­hé stra­ny?

Kniha je urče­na mla­dým dospě­lým, nicmé­ně si ji urči­tě se zájmem pře­čtou i star­ší čte­ná­ři. Děj je sviž­ný, bez zby­teč­ných zdlou­ha­vých popi­sů a odbo­ček, tak­že mě děj rych­le pohl­til a občas bylo těž­ké kni­hu odlo­žit. Nechybí ani napě­tí, prv­ky fan­ta­sy ten­to­krát nehle­dej­te, jde spí­še o his­to­ric­ký pří­běh, byť upra­ve­ný.

Kniha se samo­zřej­mě neo­be­jde bez roman­tic­ké lin­ky, kdy se Kestrel začne sbli­žo­vat s otro­kem, kte­ré­ho vydra­ži­la, ale to zase tolik neva­dí, jádrem kni­hy je něco jiné­ho – pře­vlá­dá stra­te­gie, plá­ny boje. Objevují se i psy­cho­lo­gic­ké prv­ky pro­ží­vá­ní postav, pře­de­vším jejich vlast­ní situ­a­ce. Ale posta­vy se nene­chá­va­jí ovlá­dat jen city, ale vždy spí­še vítě­zí rozum a stra­te­gie jejich hry.

Oceňuji, že kni­ha ote­ví­rá cit­li­vé téma otroc­tví a uka­zu­je, jak ten­ká hra­ni­ce může být mezi tím být pánem a otro­kem. Sympatická mi byla i hlav­ní hrdin­ka, kte­rá sice žije v pře­py­chu jako gene­rá­lo­va dce­ra, není to zdat­ná bojov­ni­ce, jak by mohl člo­věk spí­še oče­ká­vat, ale zato je výbor­ný stra­tég. S nastou­pe­ním k armá­dě váha kvů­li své lás­ce k hud­bě, pro niž je ochot­ná obě­to­vat hod­ně věcí. Její lás­ka k otro­ko­vi se dala doce­la oče­ká­vat, ale není to hlav­ní náplň kni­hy, pořád Kestrel hra­je svou hru až do kon­ce a city děj jen dopl­ňu­jí.

Za mě roz­hod­ně pěk­ná kni­ha, u kte­ré si člo­věk odpo­či­ne, bude vta­žen do děje, při­tom mu budou ale před­lo­že­ny téma­ta k pří­pad­né­mu zamyš­le­ní. Těším se na dal­ší díl. Napadá mě něko­lik mož­nos­tí pokra­čo­vá­ní, tak uvi­dí­me, jakým smě­rem autor­ka bude dal­ší díl smě­řo­vat.


Autor: Marie Rutkoski

Žánr: young adult, dob­ro­druž­ství

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 352

Hodnocení: 90 %…

Autor:
0

Vraždy v kruhu (TV seriál)

Vraždy v kru­hu se chtě­jí při­řa­dit k detek­tiv­kám kla­sic­ké­ho společensko-psychologického cha­rak­te­ru. Nepřinesou divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří, sou­hru širo­ké­ho týmu neo­sob­ních kri­mi­na­lis­tů, ale pře­de­vším sil­nou osob­nost hlav­ní posta­vy – majo­ra Holiny (Ivan Trojan). „Holina není drs­ňák, ale řídí se svou intu­i­cí. Během své prá­ce pocho­pil, že zlo­čin vyrůs­tá stá­le ze stej­né­ho pod­hou­bí, že je ve své roz­ma­ni­tos­ti pros­tý,“ popi­su­je své­ho hrdi­nu spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka Iva Procházková a dodá­vá: „Úvahy o pohnut­kách vra­ha ho v prů­bě­hu jeho pro­fes­ní kari­é­ry při­ved­ly i k ast­ro­lo­gii. Chápe ji jako psy­cho­lo­gic­ký roz­bor osob­nos­ti a to mu pomá­há úspěš­ně sle­do­vat sto­py zlo­či­nu.“ Diváci spo­lu s vyšet­řo­va­te­li zabrou­sí do všech mož­ných zákou­tí spo­le­čen­ské­ho i poli­tic­ké­ho živo­ta.
Hlavními posta­va­mi jsou kro­mě majo­ra Mariána Holiny také jeho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci – poru­čík Diviš Mrštík (Marek Němec) a kapi­tán Rosťa Bor (Richard Krajčo). Společně v kaž­dém z dílů řeší jeden pří­pad násil­né smr­ti. Záhadné vraž­dy jsou navíc vol­ně pro­po­je­ny se zna­me­ní­mi zvě­ro­kru­hu, jejichž pod­sta­tu pomá­há objas­ňo­vat Rosťova man­žel­ka Sábina (Hana Vagnerová). „Na posta­vě Sábiny mě nej­víc bavi­la ta osob­ní rovi­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Hana Vagnerová a dodá­vá: „Stála před slo­ži­tým roz­hod­nu­tím ve vzta­hu s Rosťou, kte­rý nefun­go­val. On se však zra­nil nato­lik, že nebyl scho­pen nor­mál­ní­ho živo­ta. A to dile­ma, jest­li má člo­věk být sobec­ký, nebo tam má být pro toho dru­hé­ho a vykaš­lat se na to, co by sám chtěl, to se mi moc líbi­lo.“
Ivan Trojan o své posta­vě říká: „Holina je inte­li­gent­ní chla­pík, kte­rý si umí dávat věci do sou­vis­los­tí a oplý­vá vel­kým talen­tem pro poli­cej­ní pro­fe­si. Důležité pro něj je, že nerad pro­hrá­vá a má vůli věci dota­ho­vat do kon­ce. Zároveň je v něm ale urči­tá svo­bo­do­my­sl­nost a nad­hled.“ A k samot­né ast­ro­lo­gii, jež se celým seri­á­lem táh­ne jako ústřed­ní motiv, říká: „Já jsem k těm­to věcem doce­la zdr­žen­li­vý, ale to ne pro­to, že by mě neza­jí­ma­ly, ale pro­to, že bych tomu mohl tře­ba i uvě­řit a dozvě­dět se něco, co by mi neby­lo úpl­ně milé. Jinak si ale mys­lím, že jsem coby Rak doce­la typic­kým zástup­cem toho­to zna­me­ní. Jsou to obvykle cit­li­ví, rodin­ně zalo­že­ní a věr­ní lidé.“

Autor:
0

#1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %


William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice
Vydalo nakladatelství Labyrint v brožované vazbě v roce 2016. Vydání má 100 stran a prodává se v plné ceně za 295 Kč.
Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Taťána Rubášová a Jindřich Janíček
Kresba: Jindřich Janíček

Když se podíváte na přebal knihy "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice", asi to není něco, co by vás vyloženě nadchlo. Ale na druhou stranu si myslím, že obálka knihy "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice" - a vlastně kresba celého komiksu - jsou takové, které jsou prostě jedinečné. Jindřich Janíček ukazuje, že je autorem, který má svůj specifický styl, jenž je schopen prezentovat v pořádném příběhu, který je dlouhý a který má svoje specifické tempo, stejně jako formu. A tohle se v knize "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice" prostě povedlo. Navíc se zde vypráví příběh, který je zajímavý, má hezký nadhled, příjemný slovní vtip a také pointu, která je velmi dobrá, navíc vlastně dvojitá.

Taťána Rubášová a Jindřich Janíček ještě nejsou vyloženě zavedené komiksová dvojice, ale už za sebou mají knihu "Přicházíme v míru ve jménu lidstva 1957 - 1969", která vyšla v roce 2015 a má celkem 64 stran - jedná se tedy spíš o sešit, ale už publikovali, Jindřich pak má toho publikování za sebou víc, většinou v rámci UMPRUM, kde absolvoval Ateliér ilustrace. Je na něm vidět, že si již v mladém věku vytvořil svůj velmi osobitý styl, který používá pro tvorbu svých komiks. A je vidět, že mu styl sedí a nedělá mu nejmenší problém vyprávět příběh, který je souvislý, jemuž kresba pomáhá vytvářet atmosféru, ale i vtip, případně děj komiksu posouvat dál bez toho, aby byla potřeba jakéhokoli textu.

Kniha "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice" na začátku vlastně vypadá, že bude vyprávěna jen obrazem, ale nakonec se ukáže, že je zde text přítomný, a to podobně, jako tomu bylo u starých komiksů někdy z počátku jejich existence v českých zemích. Text se nachází pod obrázkem, kdy většinou se jedná o jednostránkové panely, ale není to vyloženě nutnost, Jindřich dokáže kresbu přizpůsobit tomu, co se zrovna děje v příběhu. Ale je pravda, že těch vybočení zase tolik není. Ale to vůbec nevadí, protože celý komiks má formu jakýchsi deníkových záznamů, kdy robot William popisuje, co na své podivuhodné robotí expedici zažili. Tady už nastupuje více Taťána Rubášová a ona přidává nějaký text, i když jsou spolu s Jindřichem oba uváděni jako autoři námětu. A text je dobrý je takový pohodový, ale hlavně je uzpůsoben tomu, aby byl mluvčím skutečně robot. A z toho vychází dost vtípků.

Taťána a Jindřich odvedli dobrou práci a myslím si, že je škoda, že se o jejich tvorbě troch víc nemluví, protože kniha "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice" je určená nejen k tomu, abyste si ji jedno přečetli, ale abyste se k ní sem tam vrátili a třeba si jen prohlíželi ilustrace, které jsou v ní obsažené. Jsou to ilustrace, které rozhodně stojí za to, ale pokud se vrátíte i k příběhu, rozhodně nebudete zklamáni. Skvěle to funguje a má to v sobě jak vědecko-fantastický rozměr, tak i rozměr lidský. A tohle je na knize "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice" krásné. Je to příjemné čtení, které vás dovede potěšit, ale i pobavit. Třeba vás to sem tam přiměje i k zamyšlení, což by bylo fajn.
Autor:
0

Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz

Někdo tvr­dí, že to byla paro­die, někdo říká, že v žád­ném pří­pa­dě nešlo o paro­dii, ale kome­dii a někdo hlá­sá, že Soumrak mrtvých byl kla­sic­ký zom­bie film oko­ře­ně­ný čer­ným humo­rem. Je v pod­sta­tě jed­no, do kte­ré­ho žán­ru nako­nec pat­ří, hlav­ně, že je zábav­ný a to dost své­ráz­ným způ­so­bem.…

Autor:
0

Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy

Devadesát ověřených konstrukčních detailů a návody pro jejich správné navrhování a provádění najdete v knize, která vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností členů Centra pasivního domu. Publikace slouží jako návod, jak konstrukce a detaily navrhovat a na co si dát pozor. Pomůže vám při projektování, na stavbě i při výpočtu tepelných mostů. V knize najdete: - popis prvků pasivních a nulových domů - rady pro návrh a provádění detailů - výkresy konstrukčních detailů - průběhy teplot v infračerveném zobrazení i průběhy izoterm - důležité rady pro správné provedení detailů - fotografie z realizace. Detaily jsou přehledně rozděleny do pěti částí podle konstrukcí, a to: A. Vápenopískové zdivo + ETICS B. Pórobetonové zdivo + ETICS C. Systém ztraceného bednění z polystyrenu D. Sloupková dřevostavba + izolací v roštu E. Masivní dřevěné panely + izolace v roštu F. Společné detaily pro všechny systémy Snahou bylo v této publikaci předat zkušenosti s efektivními konstrukcemi . Můžete je přímo použít nebo vzít jako inspiraci pro vlastní řešení.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 339.00 Kč

Autor:
0

Oni zblízka, my pod drobnohledem

Tahle knížka vznikala převážně v roce 2016, kdy vrcholil příval běženců do Evropy a souběžně s ním se začaly různit reakce evropských národů i vlád na nečekanou situaci. My v Česku jsme na obrazovkách viděli jen dav, málokdy tváře. Zejména když se mezi „námi“ a „jimi“ zvedly ploty. Proti pocitu hrozby jsme nemohli postavit vlastní zkušenost s migranty na naší půdě, ani poznatky o jejich počínající integraci u našich sousedů. O té se téměř nepsalo. To přivedlo autora k rozhodnutí vypravit se do nejbližšího zahraničí, vybavit se tam osobními poznatky a sepsat pak o imigraci a integraci aspoň kusé, ale snad i objektivní svědectví. Některé stránky této knížky varují, jiné dokazují, že identitu Evropy migranti nemění a o její islamizaci viditelně neusilují.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Orientace v přírodě

Dávno před GPSkami, kompasy a dokonce před existencí kartografie se lidé dokázali ve světě nějak zorientovat. Přírodní detektiv připomíná polozapomenuté vědění našich předků. Stačí se soustředit na strom ohnutý větrem, hloubku kaluže nebo ptačí zpěv. Průvodcem se snadno stane slunce, měsíc, hvězdy, mraky, počasí, prodlužující se stíny, rostliny, zvířata. Knížka je plná anekdot a příkladů z celé planety, z různých kontinentů a kultur, a přitom se informace dají dobře přenést i na českou krajinu. Dobrodružná cesta plná obdivu k malým i velkým zázrakům přírody právě začíná.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 359.00 Kč

Autor: