Denní archiv Listopad 6, 2018

0

Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018

Letošní kon­cert­ní sezó­na je v plném prou­du. Před-předevčírem jsem vyra­zil na kon­cert vel­mi zají­ma­vé kom­bi­na­ce, a sice dánsko-švédských Amaranthe před­sko­ka­nů v čele s moji pla­to­nic­kou lás­kou Elize Ryd, po kte­rých násle­do­va­li německo-rumunští Powerwolf. Kombinace vskut­ku zají­ma­vá. Kdo chce vědět, kdo ztra­til veš­ke­ré ilu­ze o své oblí­ben­ky­ni, ale kdo také záro­veň našel nové oblí­ben­ce k posle­chu, čte dále.

Amaranthe

O mé dlou­ho­le­té náklon­nos­ti ke švéd­ské vychá­ze­jí­cí hvězdě sever­ské­ho meta­lo­vé­ho nebe Elize Ryd už ví asi kaž­dý. Když před lety spo­lu­pra­co­va­la s Timem Tolkkim na jeho prv­ním Avalonu, oka­mži­tě si mě zís­ka­la nejen pro nád­her­nou bar­vu své­ho hla­su. Posvítil jsem si na ni tedy a zjis­til, že se svou rela­tiv­ně novou, žánro­vě nevy­hra­ně­nou a co se počtu čle­nů a jejich roz­ma­ni­tos­ti týká vel­mi nabu­še­nou kape­lou Amaranthe vyda­la dvě moc pěk­ná alba. To však bylo teh­dy. Od té doby jsem absol­vo­val jeden kon­cert kape­ly na zim­ním Masters of Rock před 4 lety, posle­chl si do dneš­ní­ho dne 3 nová alba, kte­rá vypro­du­ko­va­li, a pře­devčí­rem opět navští­vil jejich kon­cert. Tolik mi sta­či­lo k tomu, abych mohl zkla­ma­ně pro­hlá­sit, že o Elize defi­ni­tiv­ně ztrá­cím zájem. Ta mla­dá krás­ka z Avalonu s naděj­ným hla­sem, kte­rá se ale totál­ně vykaš­la­la na jeho roz­voj, se sta­la pou­ze ozdo­bou na vánoč­ním strom­ku teh­dy ješ­tě své kape­ly. Amaranthe ale mezi­tím vyrost­li, mís­ty při­tvr­di­li, zvý­raz­ni­li ori­gi­nál­ní hla­so­vý pro­jev díky chrapla­vým voká­lům Henrika Englunda Wilhelmssona a Elize tak nějak pře­sta­la stí­hat. A nikde jin­de to neby­lo tolik znát, jako na tom­to kon­cer­tě, kde jsem si uvě­do­mil, že kdy­by své aku­rát­ní žen­ské tělo nepa­so­va­la do stá­le těs­něj­ších kože­ných obleč­ků, kte­ré během kon­cer­tů postup­ně odha­lu­je, už by tam oprav­du byla úpl­ně k niče­mu, neboť svou hla­so­vou nevy­zrá­los­tí a neo­cho­tou s tím coko­liv dělat už kape­le na kon­cer­tu oprav­du k niče­mu není. Osobně mě to straš­ně mrzí, viděl jsem v ní obrov­ský poten­ci­ál, ale dopadlo to tak, že se zaši­la v kape­le, kte­rou nepo­tře­bu­je, a kte­rá nepo­tře­bu­je ji.

Abych ale více zhod­no­til samot­ný kon­cert, než své hoř­ké zkla­má­ní se v samot­né Elize, nu, to také neby­la žád­ná slá­va. Ozvučení ryt­mic­kých nástro­jů bylo na pomě­ry posled­ních let praž­ských kon­cer­tů pří­jem­né, ale jakmi­le do toho vstou­pi­la prá­vě výše zmí­ně­ná Elize, kte­rá už navíc ani nejde pova­žo­vat za frontman­ku v totál­ně nevkus­ném čer­ve­ném čem­si, s hlás­kem koli­b­ří­ka, kte­rý nevě­děl, jak hla­si­tě začí­nat slo­ky a jak cel­ko­vě kon­čit výš­ky, vše bylo ztra­ce­né a přes­to, že při kon­cer­tě kape­la vsa­di­la vět­ši­no­vě na sta­ré zná­mé pec­ky z původ­ních alb, nijak zvlášť to výsled­né­mu dojmu nepo­moh­lo. Možná by Amaranthe pomoh­lo, kdy­by moh­li ode­hrát svůj vlast­ní kon­cert, kte­rý by si pola­di­li pod­le svých před­stav, a nebýt jen hos­ty vět­ších kapel. Jenže dokud na sobě nezačne Elize pra­co­vat a kape­la se nevrá­tí k vyso­ké kva­li­tě svých prv­ních dvou až tří alb, pochy­bu­ji, že by u nás vypro­da­li halu.

Uděluji 40%

Powerwolf

Po svém zne­chu­ce­ní z Amaranthe, ve kte­ré jsem věřil, že před­ve­dou o mno­ho více, jsem se poti­chu a s iro­nic­kým úsmě­vem na rtech těm, kte­ří z nich byli hoto­ví, ode­bral k pípě zapít smu­tek ze ztrá­ty jed­né ze svých ikon. Nedá se nic dělat, život jde dál. Po pár kous­cích jsem se louda­vým kro­kem ode­bral na bal­kon kar­lín­ské­ho Fóra, abych z dál­ky nakou­kl na to, jak to půjde pro mne poměr­ně nezná­mým Powerwolf, od kte­rých znám pou­ze před­po­sled­ní foš­nu Blessed & Possessed. Z letar­gie mě pro­bra­lo, když jsem si vši­ml, jak napja­tě a mís­ty i hla­si­tě davy dole kape­lu oče­ká­va­jí. To však byl jen začá­tek mého údi­vu, pro­to­že když pěti­ce vlkodla­ků vtrh­la na stage, roz­pou­ta­lo se peklo, jaké jsem na halo­vých kon­cer­tech neza­žil! Wolfíci s doko­na­le vyla­dě­ným zvu­kem od samé­ho začát­ku a nápa­di­tou scé­nou s hřbi­tov­ní atmo­sfé­rou pub­li­kum totál­ně odrov­na­li od samé­ho začát­ku. Pár těch kon­cer­tů už mám za sebou, ale tako­vý­hle úvod­ní hukot jsem fakt zatím neza­žil a bylo vidět, že i kape­la z toho byla pořád­ně pře­kva­pe­ná.

Jak Powerwolf zača­li, tak i pokra­čo­va­li a já si uží­val kaž­dou jejich sklad­bu přes­to, že z jejich tvor­by znám tak maxi­mál­ně 20%. Shodou okol­nos­tí z mnou napo­slou­cha­né­ho CD zazně­lo nej­ví­ce pís­ni­ček, tak­že u těch nej­lep­ších jako Army of The Night, Let There Be Night, Armata Strigoi a samot­né Blessed and Possessed, kte­ré shod­ně zazně­ly zhru­ba upro­střed vystou­pe­ní, pro mě a řekl bych i pro vět­ši­nu návštěv­ní­ků kon­cer­tu nastal vrchol celé­ho veče­ra. Po nich bohu­žel při­šlo mír­né ochla­ze­ní, pro­to­že nej­vět­ší hity zazně­ly a kon­cert už byl pro moder­ní pub­li­kum pří­liš dlou­hý. Díky tomu, že dora­zi­ly dvo­jí hos­té a před Amaranthe hrá­li ješ­tě Kissin‘ Dynamite, dél­ka postá­vá­ní se blí­ži­la ke čtyřem hodi­nám a ať si zatvr­ze­lí fes­ti­va­lo­ví fan­do­vé říka­jí co chtě­jí, pro vět­ši­nu lidí včet­ně mě už je to pros­tě moc dlou­hé. Stejnou chy­bu udě­la­la Avantasia před dvě­ma lety, kdy ode­hrá­li kon­cert trva­jí­cí 3 hodi­ny bez pře­stáv­ky. Je to super výkon kape­ly, ale lidi už to pros­tě ke kon­ci tolik neba­ví, jsou una­ve­ní a jejich ocho­ta spo­lu­pra­co­vat s kape­lou na záva­ru kle­sá. Powerwolf bohu­žel doje­li na to samé a v kom­bi­na­ci s ne úpl­ně dota­že­ným setlis­tem dopla­ti­li na to, že si své fan­dy una­vi­li hned na začát­ku a ke kon­ci už tedy po úvod­ním pekle pod jeviš­těm neby­lo ani sto­py. Přesto ale ode­hrá­li úchvat­ný, skvě­le ozvu­če­ný kon­cert, na kte­rém jsem nena­le­zl chyb. Klávesista Falk Maria Schlegel nesku­teč­ně bavil nejen svou dra­ma­tic­kou pózou při hra­ní, ale také skvě­le nacvi­če­ný­mi pohy­by a ani­ma­ce­mi, kte­rý­mi dochu­co­val kon­cert, když zrov­na neby­lo klá­ves potře­ba. Spolu s frontma­nem Attilou Dornem, kte­rý má původ v ope­ře, a kte­rý zpěv na kon­cer­tu oprav­du pocti­vě oddřel, tvo­ři­li nesku­teč­né duo, jenž chví­le­mi navo­zo­va­lo kva­li­tou před­ne­su dojem posle­chu z CD. Do toho skvě­le syro­vě vyla­dě­ná kyta­ra s basou, bube­ník nad scé­nou, něko­lik cit­li­vě zvo­le­ných pyro­tech­nic­kých efek­tů a bylo o skvě­lou zába­vu posta­rá­no.

Přesto, že kape­la tro­chu přešvih­la dél­ku celé­ho veče­ra pro moder­ní pub­li­kum, kte­ré už se dnes nepo­sil­ňu­je tak, jak tomu bylo dří­ve zvy­kem, a ke kon­ci už návštěv­ní­kům dochá­zel dech, to byl nesku­teč­ný kon­cert a pro mě obrov­ské pře­kva­pe­ní. Powerwolf díky němu zařa­dím mezi kape­ly, kte­rým věnu­ji svůj čas i pozor­nost, a roz­hod­ně dože­nu vzdě­lá­ní chy­bě­jí­cí­mi alby. A příš­tě nej­spí­še při­jdu zas!

Uděluji 85%

Autor:
MARTIN CHODÚR0

MARTIN CHODÚR

„HALLELUJAH“ — Martin Chodúr si po dvouleté usilovné práci splnil velký sen – natočil desku s šedesátičlennou Janáčkovou filharmonií Ostrava v čele s dirigentem Markem Prášilem. Na albu se podílel textově i aranžérsky a společně s dramaturgem Janem Adamem sestavili čtrnáct vánočních písní a koled. Album pojmenovali podle titulní písně Hallelujah.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
TV Barrandov - 06.11.20180

TV Barrandov - 06.11.2018

Televizni program na 06.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 06.11. 02:25 06.11. 02:50
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 06.11. 01:40 06.11. 02:25
Konec vysílání 06.11. 04:13 06.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 06.11. 04:45 06.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 06.11. 09:30 06.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 06.11. 11:05 06.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 06.11. 12:40 06.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 06.11. 13:50 06.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 06.11. 14:50 06.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 06.11. 15:50 06.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 06.11. 17:10 06.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 06.11. 18:30 06.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 06.11. 19:20 06.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 06.11. 20:05 06.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 06.11. 20:15 06.11. 20:25
Takhle tu žijeme!Myslíme si, že všechno zvládneme, že na život máme partnera jako oporu. Potom přijde špatné rozhodnutí a všechno hezké končí krachem, hádkou, rozvodem, exekucí. Jak z toho ven? Komu se svěřit? Co udělat lépe? Pojďme společně u vás doma vyprávět příběhy, které se týkají mnoha z nás (Premiéra) 06.11. 20:25 06.11. 21:30
Aréna Jaromíra SoukupaJaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 06.11. 21:30 06.11. 23:10
Interview Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů 06.11. 23:10 07.11. 00:10

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (73,74)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 06.11. 01:45 06.11. 04:05
Ostříháno 06.11. 04:05 06.11. 05:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 06.11. 09:20 06.11. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 06.11. 10:20 06.11. 11:45
Live Teleshopping 06.11. 11:45 06.11. 13:50
Speciální jednotka (3,4)Je jich pět. Jsou vzdělaní, fyzicky dobře připravení, neznají soukromí a jejich bleskový zásah všechno vyřeší. Německý krimi seriál (2006). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli trénováni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzické zdatnosti a striktně dodržují pravidla. Muži ze Speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace GSG 9, jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence, tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili celí? 06.11. 13:50 06.11. 15:45
Matlock IV (14,15)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 06.11. 15:45 06.11. 17:50
Velkolepé století III (1,2)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 06.11. 17:50 06.11. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2007). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, G. Berger, F. Fitz, A. Hailer, U. Friedrichsen a další. Režie H. J. Tögel (90 min) (Premiéra) Loď snů nyní míří do Kalifornie, do San Franciska s jeho známými tramvajemi, mostem Golden Gate, kolonií hausbótů v Sausalitu a kdysi obávaným Alcatrazem, který je dnes další turistickou atrakcí. Sven Nowak se těší na vzrušující cestu se svojí sekretářkou a milenkou Mandy. Jenže na palubě ho čeká nepříjemné překvapení: je tu i jeho zaměstnanec Raphael. Sven i Mandy se cítí strašně trapně, ale Sven se nakonec s Raphaelem domluví, že o jejich výletu pomlčí. Jenže to není poslední nepříjemnost ? další překvapení čeká v zamluveném svatebním apartmá v podobě Svenovy manželky Rity. Nejen Svenova pohotovost v nacházení výmluv je tak vystavena těžké zkoušce.. 06.11. 20:00 06.11. 22:00
Titanic: Historie se opakujeSto let po havárii Titanicu vyplouvá na moře jeho věrná kopie. Čeká ho stejný osud? Opravdu nelze zabránit, aby se historie opakovala? Americký dobrodružný film (2010). Hrají S. Van Dyke, M. Westbrook, B. Davison, B. Burns a další. Režie S. Van Dyke (86 min) POd tragické nehody Titanicu uplynulo už celých sto let, nyní se na svou první plavbu chystá jeho přesná replika, Titanic II. Čeká pasažéry Titanicu II stejně tragický osud? Katastrofické drama USA. Zámožný dědic Hayden se rozhodl, že u příležitosti stého výročí potopení Titanicu nechá postavit přesnou repliku této obří zaoceánské lodi. Krátce poté vyráží Titanic II na svou první plavbu. Je vybaven moderními technologiemi, všichni proto věří, že jim žádné nebezpečí nehrozí. Situace se mění v okamžiku, kdy se z grónského ledovce odlomí obří kra, a oceánem se začnou šírit vlny tsunami. Do akce je povovolána pobřežní stáž, záchranáři i armáda. Pokud obří vlny mrští kusy ledu proti trupu lodi, půjde Titanic II ke dnu... 06.11. 22:00 06.11. 23:55
Útok pětihlavého žralokaNestvůra v podobě pětihlavého predátora nejprve šíří hrůzu na otevřeném moři. Pak se rozhodne utišit hlad u pobřeží Portorika a z poklidného ostrovního ráje se rázem stane krvavé peklo! Americký sci-fi film (2017). Hrají Ch. Bruno, L. Sawyer, N. Howard, J. Navarro a další. Režie N. De Leon (83 min) Vypadá sice jako monstrózní mořská hvězdice, ale tento nestvůrný pětihlavý predátor je mnohem nebezpečnější. Nejprve šíří hrůzu na otevřeném moři, poté se rozhodne tišit hlad u pobřeží Portorika, a z poklidného ostrovního ráje rázem udělá krvavé peklo. Podaří se ho zastavit, nebo dokonce rovnou ulovit a umístit jako hlavní exponát do místního mořského akvária? 06.11. 23:55 07.11. 01:40
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 06.11.20180

ČT - 06.11.2018

Televizni program na 06.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Sváteční slovo kytaristy Tomáše SamieceŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk|Kreativec, lektor, moderátor, vystudovaný hudebník, aktuálně ale také tiskový mluvčí Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Samiec nazval své Sváteční slovo "Pas do Božího království“. Jde vlastně o vypravování jednoho osobního tragikomického příběhu, ovšem s duchovním poselstvím... 06.11. 02:24 06.11. 02:31
To je vražda, napsala VIII, Vražda ve filmovém studiu, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Anthony Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 06.11. 16:00 06.11. 16:46
Cestománie, Uruguay - Staré časy na prodejS kamerou po latinskoamerické zemi, která je obchodní velmocí se starožitnostmi a kde výnosné dobytkářství dnes pomalu zaniká pod vidinou nového zlatého dolu - turistického ruchu (2003). Žánr: turistika, cestování; Scénář a režie J. Mančuška.|4:3|Zvukový popis|Na každého Uruguayce připadají asi tři kusy skotu a osm ovcí. Právě maso bývalo symbolem prosperity tohoto prvního státu se sociálním zabezpečením na jihoamerickém kontinentu. Z Montevidea, jediného opravdového velkoměsta Uruguaye, kde žije polovina všech obyvatel země, se vydáme na příjemnou cestu úrodnou, mírně zvlněnou zemí s obrovskými stády dobytka. Navštívíme například nejstarší město Uruguaye - Colonii del Sacramento, založené Portugalci v roce 1680 a zapsané na seznamu památek UNESCO pro svou jedinečnou architekturu. Zajedeme i do Punta del Este, což je vyhlášené přímořské letovisko uruguayské riviéry, kam prý musí zavítat každý, kdo v Jižní Americe něco znamená. A cestou neopomeneme ani všudypřítomná starožitnictví a automobilové veterány, jež jsou neodmyslitelnými symboly země, z níž dnes putují za oceán tisíce předmětů, které sem po staletí přiváželi evropští přistěhovalci. 06.11. 16:46 06.11. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 06.11. 17:15 06.11. 17:42
Černé ovceTEST - Hellerová - Dětské autosedačky; ZRUŠENÝ LET - Chtěli strávit dovolenou v Itálii a na Mallorce. Jejich letadlo ale odletělo o 23 hodin později, takže nemohli využít některé už zaplacené služby. Na co má Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; cestující nárok?|HDTV| 06.11. 17:42 06.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 06.11. 18:00 06.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 06.11. 18:25 06.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 06.11. 18:55 06.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 06.11. 19:00 06.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 06.11. 19:50 06.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 06.11. 20:00 06.11. 20:05
Doktor Martin 2, Láska pod psaMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou povahou ale Žánr: detektivka / krimi / thriler; přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, T. Měcháček, V. Kotek a další. Scénář A. Gebert a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Láska hýbe Protějovem! Do Martina se zakouká jedna z jeho pacientek - majitelka místního hotelu Karin Vajdušová (D. Batulková), která se k němu snaží dostat i za cenu vymýšlení si zdravotních problémů, což nelibě nese nejen Martin, ale i žárlivá Lída (J. Čvančarová). Svého ctitele nachází překvapivě i Marie (J. Štěpánková) - v mladém malíři Edovi Milířovi (P. Lněnička), který trpí epileptickými záchvaty. Do Protějova se konečně vrací Miloš Brázda (T. Měcháček) a nestačí se divit, co všechno se změnilo. Setkává se tu s Michalem (V. Kotek), svým dávným sokem ze školy, a navíc zjišťuje, že otec pověsil instalatéřinu definitivně na hřebík, což mění situaci i pro něj. Do toho se u něj ještě začínají projevovat příznaky poruchy spánku, které v Martinovi vyvolávají otázky, zda v Praze opravdu Miloš jen studoval, jak všem tvrdí. Tomáš Topinka (R. Mikluš) se mezitím vrací do normálního života bez fobií s velkou parádou - rozhodne se uspořádat pro všechny své přátele narozeninovou oslavu v hotelu Karin Vajdušové. Obzvlášť pro Martina to bude nakonec dlouhý večer, na jehož konci zjistí, že ony epileptické záchvaty Edy Milíře mají možná daleko prozaičtější vysvětlení, než si kdo na začátku myslel, a že zbavit se nechtěné ctitelky pod tíhou okolností nemusí být zase tak složité. 06.11. 20:05 06.11. 21:02
Já, Mattoni, CísařovnaVelké děti, velké starosti. Původní historický seriál o Heinrichu Mattonim (2016). Hrají: A. Švehlík, D. Švehlík, T. Vilhelmová, B. Lukešová, V. Navrátil, O. Malý, J. Plouhar, H. Vagnerová a další. Žánr: romantický; Scénář P. Zikmund. Kamera M. Štěpánek. Režie M. Najbrt.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Každý otec má problémy se svými dětmi. Nevyhnou se ani Mattonimu (D. Švehlík). Jeho dospívající syn Leo (V. Navrátil) má zcela jiné představy o životě a cti než jeho otec. Studuje ve Vídni a chová se zcela nepatřičně. Pohrdá obchodnickým duchem svého otce, míří výš, k těm bohatým a privilegovaným, utrácí velké peníze. Mattoni se musí rozjet do hlavního města monarchie, aby zjednal nápravu a přivedl syna na správnou, mattoniovskou cestu. Zpočátku to vypadá beznadějně, mladý lev se nečekaným způsobem vzpírá. Pak se ale náprava přece jen dostaví, ovšem zcela neobvyklým způsobem, do něhož se osudově zamíchá i sama rakouská panovnice (B. Lukešová). 06.11. 21:02 06.11. 22:01
Žiješ jenom 2x, Milovník ocelového městaPan Josef se vyučil kovářem a léta pracoval ve Vítkovických železárnách. Rád by se vrátil do míst, kde za mlada působil, a předal své letité praktické zkušenosti návštěvníkům Žánr: aktivity pro Volný čas; ojedinělé industriální památky. Zvládne roli turistického průvodce v Dolní oblasti Vítkovic? (2013). Režie R. Motyčka.|HDTV|Zvukový popis| 06.11. 01:55 06.11. 02:24
Výsledky losování Šťastných 10 a EuromilionyŽánr: kviz / soutěž; HDTV 06.11. 22:01 06.11. 22:04
Mladý papežPůsobivý seriál italského režiséra Paola Sorrentina vypráví kontroverzní příběh o nejmladším papeži v historii římskokatolické církve (2016). Hrají: J. Law, D. Keatonová, J. Cromwell, Žánr: klasické drama / historický film; S. Orlando, S. Shepherd, J. Cámara a další. Režie Paolo Sorrentino.|HDTV|2 jazykové verze|-------- o seriálu --------|Desetidílnou sérii Mladý papež natočil režisér Paolo Sorrentino krátce poté, co sklidil na mezinárodním poli své největší úspěchy s filmy Velká nádhera (2013) a Mládí (2015). Velká nádhera byla oceněna mimo jiné Oscarem za nejlepší cizojazyčný film a Mládí získalo ocenění Evropské filmové ceny za nejlepší film. V hlavní roli papeže Pia XIII. vyniká držitel dvou nominací na Oscara Jude Law a v dalších rolích se představí slavní herci jako Diane Keatonová či James Cromwell.||Hlavní postavu vysoce hodnoceného seriálu představuje papež Pius XIII., vlastním jménem Lenny Belardo. Ten se stal novou hlavou katolické církve zcela nečekaně, zvolen byl na základě zákulisního taktizování kardinálů během papežské konkláve. Ve svých 47 letech se stává nejmladším a zároveň prvním severoamerickým papežem. V očekáváních státního vatikánského tajemníka by měl nový papež představovat umírněný most mezi pokrokovým a konzervativním křídlem římskokatolické církve. Lenny se ovšem od samého začátku svého pontifikátu projevuje jako prozřetelný zákulisní hráč, který se rychle dokáže zorientovat v síti vatikánských intrik a pomluv. Jeho suverénní počínání je nepředvídatelné a chytře si začíná budovat síť vlastních spolupracovníků. Zároveň ovšem dokáže projevit hluboký zármutek a soucit se svými bližními i těmi nejchudšími věřícími. Klade si hluboké otázky ve vlastním vztahu k víře a ve své rozporuplnosti se stává složitou hádankou nejen pro své okolí. ||-------- díl 1 --------|Nový papež Pius XIII. se krátce po svém zvolení setkává s kardinály Voiellem a Gutierrezem, kteří jej budou doprovázet po celou dobu jeho pontifikátu. Poznává vatikánské zákulisí a dává rázně najevo, že nastolí nové pořádky. Svou nesmlouvavostí a bezskrupulózním jednáním šokuje především státního vatikánského sekretáře Voiella. Silného zákulisního hráče, který byl zvyklý ovlivňovat veškeré dění. Svými vůdčími schopnostmi dokázal ovlivnit papežskou volbu ve prospěch Lennyho v naději, že pro něj bude představovat "pohlednou loutku“. Ten se však od samého počátku svého pontifikátu staví vůči jeho radám přezíravě a do exponované role první asistentky prosadí sestru Mary navzdory mechanismům kurie. Papeže totiž pojí se sestrou Mary dlouholetý důvěrný vztah. Vychovala ho poté, co ho rodiče odložili do sirotčince. Voiello začíná být chováním nového papeže znepokojený a začíná pátrat po jeho slabých stránkách. 06.11. 22:04 06.11. 23:00
Kriminalista, Padlí andělé, Kriminalist, DerSympatický policista jde s ohromující důkladností po stopách každého případu. Německý kriminální seriál (2006-14). Hrají: Ch. Berkel, F. Giering, A. Schudtová, S. Anbehová, A. Žánr: detektivka / krimi / thriler; C. Holfelderová a další. Režie Torsten C. Fischer.|16:9|Časně ráno je vrchní komisař Bruno Schumann odvolán na místo nálezu mrtvoly. Asi šestnáctiletý mladík leží doslova "napěchovaný" ve velké tašce, která byla vylovena z kanálu. Oběť zřejmě po brutálním útoku upadla do bezvědomí, ale do vody byla vhozena ještě zaživa. Kdo měl motiv pro tak krutý čin? Manželům, podnikatelům Voelkovým, kteří se právě vrátili z veletrhu v USA a nahlásili zmizení svého dítěte, se najednou zhroutil svět. Mrtvý je jejich syn Chris. V jejich vile policie nalezne stopy po divokém mejdanu z předešlého večera. V průběhu dalšího vyšetřování jsou si Schumann a jeho kolegové stále jistější: řešení brutální vraždy musí hledat v událostech bujarého večírku... 06.11. 23:00 07.11. 00:00
GEN - Galerie elity národa, Ivan KrálHudebník, skladatel a producent působící v USA. Režie P. Jandourek. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Rocková legenda Ivan Král je jedním z mála českých umělců, který dosáhl na světovou slávu. Držitel Grammy hrál s Patti Smithovou i Blondie, psal písně pro Iggyho Popa, Davida Bowieho nebo Johna Calea. Zpěváka, kytaristu, skladatele a producenta, tvůrce jediného světového rockového megahitu českého autora Dancing Barefoot, který nahrály takové veličiny jako Patti Smithová, U2 nebo Simple Minds, zachytil štáb GENu během jeho letošního zářijového turné po českých klubech. 06.11. 01:05 06.11. 01:25
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 06.11. 01:25 06.11. 01:50
Týden v regionechJe jí úctyhodných 102 let. Narodila se ještě za Rakouska-Uherska, osud ji ale zavál až do Spojených států. S Růženou Bunžovou - manželkou lidoveckého poslance, kterého minulý režim za útěk z vlasti odsoudil k Žánr: zprávy, aktuální publicistika; trestu smrti, jsme natáčeli přímo v New Yorku, kde žije už více než 40 let.|16:9| 06.11. 01:25 06.11. 01:51
13. komnata Gabriely KoukalovéÚspěšná biatlonistka, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná olympionička přiznala dlouholetý boj s bulimií a úzkostmi. Připravili: M. Hynková Vrbová, P. Hlavatý a V. Stehlíková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Gabriela Koukalová je úspěšná biatlonistka, stříbrná olympionička, dvojnásobná mistryně světa, držitelka Velkého glóbusu za celkové vítězství ve Světovém poháru. V roce 2017 se stala první biatlonistkou, která se umístila na nejvyšším místě v anketě Sportovec roku v kategorii jednotlivců a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců. Stejně jako ve své knize odhaluje svůj dlouholetý boj s bulimií a úzkostmi. Narodila se 1. listopadu 1989 v Jablonci nad Nisou do sportovní rodiny: bývalé reprezentantce v běhu na lyžích a všestrannému lyžaři a trenérovi. Od tří let závodila na lyžích, ale kvůli tlaku rodičů měla k lyžování odpor, trénovala s nimi od sedmi ráno a od osmi večer. Učili ji disciplíně, vytrvalosti a cílevědomosti. Nechtěla se účastnit závodů, toužila zůstat v teple domova nebo u babičky, kreslit si a hrát na klavír. Až v deváté třídě se začala na tréninky těšit, protože ji chytla střelba a biatlon. Na Střední umělecké škole v Jablonci se začala naplno věnovat sportu a uvěřila, že může v životě něco dokázat. Poprvé zažila i to, že přibírala na váze, propadala bulimii i úzkostem, kterými trpěla deset let. V závodní sezóně se snažila nejíst, nebo hned po pozření jídla vše vyzvracet, aby nepřibírala. Sledovala se, marně držela různé diety. Před olympiádou v Soči měla nejnižší váhu, 54 kg, ale po sezoně přibrala na 70 kg. V období velkých váhových výkyvů a pocitu, že při více kilech ztrácí rychlost a sama sobě se nelíbí, jí pomohl Petr, Gábinin současný manžel. Seznámila se s ním na jaře roku 2014 a za dva roky se vzali. Přiměl ji, aby navštívila výživového poradce a
Autor:
NOVA - 06.11.20180

NOVA - 06.11.2018

Televizni program na 06.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Snídaně s Novou 06.11. 05:55 06.11. 09:05
Přestávka ve vysílání 06.11. 02:00 06.11. 05:55
Kriminálka Las VegasStředoškolský student je souzen pro vraždu oblíbené spolužačky. Sám se k vraždě přiznal a všechny nepřímé důkazy směřují k jeho osobě. Celou věc však komplikuje prohlášení jeho dvanáctileté sestry. Dívka bere přímo před soudem vraždu na sebe a jako důkaz ukazuje zkrvavené tričko. Policejní tým má prokázat, že právě ona, velmi chytrá středoškolačka, která přeskočila několik tříd a byla s obětí v ročníku, není vrahem. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 06.11. 01:15 06.11. 02:00
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.11. 09:05 06.11. 10:00
SpecialistéŘeditel učňáku Matulka předá Specialistům video, na němž maskovaní teenageři mlátí železnou trubkou neznámého muže. Video zabavil svému synovi Jiřímu. Ten si je prý stáhnul z internetu, ale nic bližšího neví. Specialisté pátrají po těžce zraněném muži, aby mu pomohli, ale i když místo útoku identifikují, je již pozdě, muž je mrtvý. Stopy je vrací zpět do učiliště. Zavražděným je otec jedné z žákyň Matulkova učňáku, problémové a agresivní Ely Orgoníkové. Do podezření se dostane i Elin spolužák Bořek, který je do ní zamilovaný. Zdá se, že jí pomáhal. Oba mladí zapírají, že by s vraždou měli něco společného. Stopy a DNA z místa činu ukazují na jiného pachatele. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 06.11. 10:00 06.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 06.11. 11:00 06.11. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově. 06.11. 11:45 06.11. 12:00
Polední Televizní noviny 06.11. 12:00 06.11. 12:25
Krok za krokemCarol rozčiluje nedisciplinovanost Frankových dětí, a tak se rozhodne vytvořit "domácí řád", kterým se všichni musí řídit a který všechny členy rodiny pěkně štve. Al chce utéci k babičce, což spolu s Frankovým naléháním poté, co přišel o fotbalové finále, přiměje Carol se nad řádem zamyslet a poněkud jej zmírnit. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 06.11. 12:25 06.11. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Švarc informuje Hanáka o svém večeru s Gábinou a vyprovokuje ho tak k fyzickému útoku. Hanák přichází o místo náměstka, ohrožen je ale hlavně jeho vztah s Gábinou. Šimon po operaci přestane komunikovat s Erikou. Erika se za ním vydá, vše ale dopadne jinak, než jak si představovala. Maty se pohádá s Lucií i Markétou kvůli koupi podílu Čerta, obhajuje hejtmana i proti svým nejbližším. Jánský pustí neoprávněně ke zraněnému chlapci jeho otce. Chlapec pak zmizí a jeho matka exmanžela podezřívá z únosu. I když se vše zdárně vyřeší, vztah Běly a Jánského zůstává napjatý. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, S. Rašilov, A. Kulovaná, I. Jirešová, M. Novotný a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.11. 12:45 06.11. 14:05
Dr. HouseDo nemocnice se dostane hasič s podivným chováním a se srdečními problémy. Muž blábolí a dochází u něho ke zvláštnímu střídání teplot. Tým lékařů musí tentokrát pracovat bez House. Ten totiž nastupuje na odvykací kúru, aby předešel soudnímu rozsudku, který by ho poslal na léta do vězení. Cameronová ho však na léčení vyhledá poté, co zjistí, že mužovy příznaky propukají v přítomnosti ženy, která je zřejmě partnerkou jeho bratra. House po vyslechnutí všech informací navrhuje elektrošoky. Ty mají vymazat mužovu paměť a tím zamezit mozku vytvářet látku, která poškozuje srdce. Elektrošoky sice udělají to, co House očekával, tým však zjistí, že problémy dál přetrvávají. House po telefonátu Cameronové odejde velmi arogantním způsobem přímo ze soudního jednání, a to za účelem najít to, co tak ničí pacienta. Odhalí, že muž má nádor přímo na míše. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 06.11. 14:05 06.11. 15:00
Dr. HouseCuddyová chce po Houseovi, aby sloužil na ambulanci. V ohromném množství případů, které House musí řešit, zažije i několik spíše úsměvných momentů, ale i kuriózních situací. Má pacienta, kterému vlezl do ucha šváb, a malého chlapce, který spolkl magnet. Jeden z případů se ho však přímo osobně dotkne. Zdá se, že dívka, která vykazuje známky pohlavní nemoci, byla znásilněna. House s ní není zprvu schopen komunikovat, a to ani poté, co se mu ostatní lékaři snaží poradit. Dívka však odmítá jiného lékaře. House si k ní sám začne hledat tu správnou cestu až poté, co mu Cuddyová oznámí, že pacientka je v důsledku znásilnění těhotná. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 06.11. 15:00 06.11. 15:55
Kriminálka Las VegasPolicisté vyšetřují vraždu jasnovidky, která byla zastřelena ve svém krámku. Podle někdejšího policisty souvisí její vražda s dávno odloženým případem ztracené ženy bývalého policisty. Penzista v zájmu tohoto případu vyhledal jasnovidku a ona mu poskytla určitá vodítka. A právě proto musela zemřít. Vrah se jejích informací bál. Policisté se na případ znovu zaměří a najdou kostru ženy. Bohužel DNA není k dispozici, prostředí, ve kterém kostra dlouho ležela, vše zničilo. Grissom však najde způsob, jak pachatele usvědčit. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 06.11. 15:55 06.11. 16:57
Odpolední Počasí 06.11. 16:57 06.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 06.11. 17:00 06.11. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 06.11. 17:25 06.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra) 06.11. 18:25 06.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 06.11. 19:30 06.11. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Mázlovi dojde, že při akci "láska pro Rytíře" už riskuje příliš. Kdyby se Alena dozvěděla, že si dopisuje s krásnou Sašou, těžko by uvěřila, že jí nechtěl být nevěrný. Čestmír se tedy rozhodne, že Sašu konečně "předá" pravému nápadníkovi Karlovi. Marika má strašný strach o Adama, kterého museli převézt do nemocnice. Tam jí navíc odmítnou poskytnout informace o Adamově zdravotním stavu. Jonáš marně shání peníze, které musí zaplatit Standovi. Petr Hanák nabídne Denise půjčku, ale Jonáš v tom vidí jen další důkaz, že Hanák Denisu svádí. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.11. 20:20 06.11. 21:40
Víkend 06.11. 21:40 06.11. 22:40
Námořní vyšetřovací službaGibbs sedí ráno ve svém oblíbeném bistru, když zahlédne muže, který před lety se svým bratrem ukradl nukleární palivové články. Gibbs se tehdy v utajení infiltroval do skupiny, ale články se mu najít nepodařilo. A nyní se nečekaně otevřela nová šance. Tým tuší, že něco není v pořádku, když Gibbs nedorazí do práce, a tak po něm začnou pátrat. Brzy si Gibbse se starým případem spojí a vydají se mu na pomoc. Ale když je Gibbs nečekaně odhalen, dojde jim, že pachatel musel od někoho získávat interní informace. Je tedy třeba najít krysu. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 06.11. 22:40 06.11. 23:35
Beze stopyTentokrát tým hledá dívku, která zmizela ze svého promočního večírku. Ve chvíli, kdy se v jedné z popelnic najdou její zakrvavené šaty, jsou policisté přesvědčeni, že mohlo dojít i k nejhoršímu. Krev na šatech však není její. Díky svědectví spolužačky vyšetřovatelé zjistí, že dívka velmi těžce nesla smrt svého chlapce před několika měsíci. Teď však prý byl tento mladík viděn živý. Za jeho podivným zmizením byly zřejmě dluhy za drogy. Ty dívka měla vysypat do záchodu ve chvíli, kdy je našla u něj v bytě. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 06.11. 23:35 07.11. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Nezvratný osud 3(Final Destination 3) Jsou odsouzeni k smrti, nebo se tomu dá ještě zabránit? Německo, USA 2006, drama. Hrají Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Alexz Johnson, Sam Easton, Kris Lemche, Gina Holden a další. Režie James Wong Parta studentů střední školy se velmi dobře baví v místním zábavním parku. Rozhodnou se i pro Ďábelskou horskou dráhu. Jenže jedna z dívek, Wendy, má špatné tušení. Někteří kamarádi z horské dráhy vystoupí, jiní na atrakci zůstanou. Dráha se rozjede a po několika vteřinách vykolejí a všichni ve vozících zemřou. Předtucha se vyplnila. Po společném pohřbu obětí chce Wendy školu opustit. Spolužačky se jí snaží pomoci, aby se netrápila a nedávala si za vinu smrt ostatních. Kamarád Kevin objeví na internetu článek o pasažérech letu 180, kteří vystoupili kvůli zlé předtuše z letadla, jež později spadlo. Ti, co přežili, pak ale za nejasných okolností stejně zemřeli. Hrůzná vize se začne naplňovat. Smrt postupně nalézá všechny Wendiny přeživší kamarády. O pět měsíců později jsou naživu už jen Wendy, Kevin a Wendina sestra Julie. Smrt ale nezapomíná... Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 06.11. 00:05 06.11. 05:05
Útěk do pouště(No Time to Die aka Tank Force) Podaří se americkému seržantovi Thetcherovi dostat ze zajateckého tábora v libyjské poušti? Velká Británie1958, válečný. Hrají Victor Mature, Leo Genn, Bonar Colleano, Anthony Newley, Richard Marner, Kenneth Cope a další. Režie Terence Young Daniel Thatcher je americký seržant sloužící u britského tankového sboru v severni Africe. Celá jeho jednotka i s ním je zajata Němci. Jeden z důstojníků v něm pozná muže, který se kdysi pokusil zavraždit Hitlerovu pravou ruku, Josefa Goebblese. Němci si uvědomují, že je pro ně Thatcher velmi cenný a chtějí ho doravit do Německa. To ale Thatcher samozřejmě nechce, a proto se s několika ostatními vojáky rozhodne pro zoufalý útěk. Podaří se mu dostat ze zajetí v libyjské poušti? 06.11. 05:05 06.11. 06:25
Dr. HouseDo nemocnice je dopravena malá, šestiletá holčička. Dostala záchvat přímo na dětské pouti. Lékaři jí odstraní žlučník, hned po zákroku se u dívky objeví podivná vyrážka, která se stále zhoršuje. House je přesvědčen, že dítě má bakterii, která napadá živé maso. House, který trpí nedostatkem Vicodinu, se dostane do stavu, kdy není schopen ovládat své pocity. To zapříčiní, že velmi hrubým způsobem urazí Cuddyovou a fyzicky napadne Chase ve chvíli, kdy se Chase snaží zastavit zbytečnou amputaci pacientčiných končetin. Chase si totiž uvědomí, že dívenka má těžkou alergickou reakci na světlo. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 06.11. 08:15 06.11. 09:05
Dr. HouseHouse tentokrát léčí dívenku, pacientku dr. Cuddyové. Její matka trpí růstovou poruchou a o své dceři tvrdí totéž. Symptomy, které dívka má, však Housovi naznačují, že diagnóza musí být špatná. Lékařský tým se tedy zprvu zaměří na slinivku. Další možností je rakovina. Výsledky však stále nejsou uspokojivé. House, který kvůli tomu, že nemá přístup ke svému Vicodinu, hrozně trpí, však nakonec přijde s nápadem prověřit dívčinu hypofýzu. Vysledek potvrdí jeho očekávání. Dívka má problém se štítnou žlázou a tím pádem jí chybí růstový hormon. Wilson se nechal chytit od Trittera do pasti a udělal s ním dohodu. Jejím výsledkem je to, že House nepůjde do vězení, když přijme dvoutýdenní léčbu. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 06.11. 09:05 06.11. 10:25
Troja(Troy) Orlando Bloom unesl ženu
Autor:
Prima - 06.11.20180

Prima - 06.11.2018

Televizni program na 06.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 06.11. 01:20 06.11. 02:20
Odpolední zprávy 06.11. 16:35 06.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 06.11. 16:50 06.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 06.11. 17:50 06.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 06.11. 18:55 06.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 06.11. 19:40 06.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 06.11. 19:55 06.11. 20:15
KrejzoviAnna má podezření, že je těhotná. Radost s toho nemá a chystá se na potrat. Bára se jí to snaží vymluvit, ale Anna je pevně rozhodnutá. Vše se ale změní, když je Petr zachrání před vážnou autonehodou. Báře se začíná dařit v její dekoratérské práci. Toho si všimne i Flanderková a odkoupí od ní několik dekorací. Bára zjistí, že Flanderková její dekorace přeprodává na internetu. K Petrovi do ordinace přijde stará paní se svým psem. Petr mu bohužel diagnostikuje rakovinu. Operace by byla velice drahá a výsledek nejistý. Aneta, která je u Petra na brigádě, celou záležitost pozorně sleduje... Danka od Marka dostane krásný a originální šperk. Sabina však tvrdí, že ten šperk nekupoval Marek, ale nějaká starší paní... Má Marek starší milenku, která ho zahrnuje dary? Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Rezie L. Kodad (Premiéra) 06.11. 20:15 06.11. 21:35
PoldaV šermířském klubu nejspíš jeden z žáků předčil svého učitele. Trenér šermu byl nalezen uprostřed šermířského sálu s bodnou ránou přímo do srdce. Proč by chtěl oběť někdo "odklidit z cesty", když bylo známo, že už tu příští sezónu trénovat nebude? A co vražedná zbraň? Šlo o jednu z historických zbraní, které vlastní majitel šermířského klubu? Andrej měl k zavražděnému také blízko, protože se jako mladý věnoval modernímu pětiboji a chodil šermovat do stejného klubu. Pamatují si jeho kvality ještě? A jak přišel v té době ke kuriózní přezdívce? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, E. Maximová, J. Sedláčková, K. Basák, J. Koudela, A. Bílík, A. Hardt, M. Tanner, E. Jenický, B. Jánová. Režie J. Fuit (2018) 06.11. 21:35 06.11. 22:55
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 06.11. 02:20 06.11. 03:03
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 06.11. 22:55 06.11. 23:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 06.11. 23:50 07.11. 00:50
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 06.11. 06:35 06.11. 06:50
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 06.11. 06:50 06.11. 07:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.11. 07:35 06.11. 08:25
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.11. 08:25 06.11. 09:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.11. 09:00 06.11. 09:30
Naše farma v IrskuMartin před čtyřmi lety ovdověl a sám vychovává tři dcery. Nejmladší Paula trpí astmatickými záchvaty, a tak se Martin rozhodne odjet k rodičům do Irska na farmu. Zde se Paula zázračně vyléčí a rodina by tu ráda zůstala, třeba tu najdou štěstí i lásku... Německá romantická filmová série (2007-10). Hrají E. Habermannová, D, Morgenroth, L. Sonntagová a další (Premiéra) 06.11. 09:30 06.11. 11:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 06.11. 11:30 06.11. 12:20
Polední zprávy 06.11. 12:20 06.11. 12:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 06.11. 12:30 06.11. 13:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 06.11. 13:30 06.11. 14:35
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 06.11. 14:35 06.11. 16:35

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 06.11. 06:05 06.11. 06:30
Přestávka ve vysílání 06.11. 02:17 06.11. 06:05
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 06.11. 08:05 06.11. 08:55
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 06.11. 08:55 06.11. 09:55
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 06.11. 09:55 06.11. 10:50
FridaFrida Kahlo byla nejen mexická malířka, ale také okouzlující žena, která uměla život vychutnávat naplno, přestože se s ní osud nikdy nemazlil. Celý život trpěla nesnesitelnými bolestmi. Stejně jako může bolet tělo, sžíravou bolest přináší i šrámy na duši. Pouze ona však dokázala všechna svá utrpení tak originálním způsobem přenést na plátno... Americko-kanadský životopisný film (2002). Hrají S. Hayeková, A. Molina, M. Maestrová, G. Rush, A. Juddová a další. Režie J. Taymorová 06.11. 10:50 06.11. 13:35
Veterinář vyšetřuje: Kapitán HookBývalý policista se usadí v malém městečku u Baltského moře, aby si tu otevřel veterinární praxi. Místo zvířecích pacientů bude ale muset nejprve vyšetřit vraždu svého předchůdce... Německý kriminální film (2014). Hrají H. Schönemann, H. Reentsová, M. Lohseová a další. Režie M. Brummund 06.11. 13:35 06.11. 15:25
PrimeSympatická Rafi řeší své zklamání z rozvodu u zkušené terapeutky Lisy. Dá na její radu, aby si našla nového přítele. Stane se jím o 14 let mladší muž. Lisino nadšení z pozitivního vývoje však kalí zjištění, že Rafi randi s jejím synem... Americká komedie (2005). Hrají U. Thurmanová, M. Streepová, J. Abrahams a další. Režie B. Younger 06.11. 15:25 06.11. 17:45
CvokařKe známému psychoterapeutovi se chodí svěřovat slavné osobnosti s malichernými problémy. On sám se vyrovnává se smrtí manželky a utápí se v alkoholu. Když k němu přijde nová pacientka, která opravdu potřebuje pomoci, uvědomí si, že neví, jak na to... Americká komedie (2009). Hrají K. Spacey, J. Nunez, K. Palmerová a další. Režie J. Pate 06.11. 17:45 06.11. 20:00
A jitra jsou zde ticháRok 1942 se v ruské pustině zdá být naprosto klidný, jako by ani nebyla válka. Až do okamžiku, kdy jedna mladá vojínka spatří v lese dva německé vojáky. Staršina Vaskov se rozhodne jednat. Vybere pět žen, se kterými se vydá zneškodnit nepřítele. Bohužel se ukáže, že nepřítel je v přesile... Ruský válečný film (2015). Hrají P. Fjodorov, A. Kuzněcovová, K. Asmusová, S. Lebeděvová a další. Režie R. Davleťarov a A. Vitkin 06.11. 20:00 06.11. 22:25
OdstřelovačChristian je expert na hledání min. Na misi v Angole se však objeví neznámá nová mina, která se obtížně hledá. Christianův syn na jednu takovou šlápne a zemře. Po několika letech je Christian požádán o pomoc při hledání človeka, který tyto miny vyrábí... Americký akční film (1998). Hrají D. Lundgren, B. Payne, C. Stansfieldová a další. Režie K. Waxman 06.11. 22:25 07.11. 00:30

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VšemocnýBrian toho v životě zrovna moc nedokázal, ale až když jeho otec vážně onemocněl, začal si vyčítat svoji neschopnost. V tu chvíli se objeví starý kamarád a dá mu pilulku, která mu změní život... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantoniová a další 06.11. 02:20 06.11. 03:02
12 opicJames a Cassie cestují do roku 1944, kde mají za úkol zachránit vědce. Nikdo neví, proč ho Poslové chtějí zabít, ale je potřeba je zastavit... Americký sci-fi seriál natočený podle kultovní filmové předlohy (2016). V hlavních rolích A. Stanford, A. Schullová, K. Acevedo a další 06.11. 01:25 06.11. 02:20
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 06.11. 06:55 06.11. 08:10
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 06.11. 08:10 06.11. 09:30
To nejlepší z Top GearuPodívejte se na speciální díly, kde jsou vybrané ty nejlepší scény ze sezóny 2013/14... Kultovní britský magazín (2014). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 06.11. 09:30 06.11. 10:35
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2008) 06.11. 10:35 06.11. 11:45
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Návrat kultu, který nám umožňuje netradiční vhled do míst, kde se fakt tvrdě maká 06.11. 11:45 06.11. 12:15
FuturamaK Zemi se blíží tajemná loď, která vydává podivný zvuk. Fry už tu melodii někde slyšel, ale nemůže si vzpomenout kde... Americký kultovní animovaný seriál (2013) 06.11. 12:15 06.11. 12:45
SimpsonoviJak to dopadne, když se Marge odhodlá k podnikání? Americký kultovní animovaný seriál (2014) 06.11. 12:45 06.11. 13:15
SimpsonoviBart se rozhodne studovat v pekle, Homer
Autor:
Divoká voda - cesta na vrchol0

Divoká voda - cesta na vrchol

Naši závodníci ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě patří ke světové špičce nejen v posledních desetiletích, ale už v totalitní době si českoslovenští reprezentanti připisovali velké mezinárodní úspěchy. Obě tyto disciplíny jsou typické úspěchy celých rodinných klanů, které se kolem vody pohybují. Pojďme tedy nahlédnout do přípravy i závodní kariéry jednotlivých sportovců a trenérů, ale také pod pokličku zajímavostí, jako jsou stavba tratí, organizace závodů apod. Při cestě na vrchol můžete sledovat klany vodních slalomářů Hilgertů, Prskavců, Pollertů, Rohanů, Přindišů, Říhů, klany sjezdařů Kneblů, Mrůzků a Satků, ale také osudy těch, kteří se kolem divoké vody pohybují jako individuality: Vavřince Hradilka, Jaroslava Volfa s Ondřejem Štěpánkem, Marka Jirase s Tomášem Mádrem, Stanislava Ježka, Kateřiny Kudějové, Kateřiny Havlíčkové, Jonáše Kašpara s Markem Šindlerem a Ondřeje Rolence.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 424.00 Kč

Autor:
Trojboj s draky0

Trojboj s draky

Nechte se inspirovat strhujícím příběhem triatlonisty Tomáše Slavaty, původně sprejera a kluka ulice, kterého nezlomily ani neuspořádané poměry v jeho vlastní rodině. Sám vyrostl v rodině bez otce, s matkou alkoholičkou, kde nechybělo násilí. Jednoho dne tento malý, vysmívaný a koktavý Tomáš dobíhal tramvaj a předběhl ji. Cestující mu zatleskali – a tehdy se v něm něco zlomilo. Stačilo malé ocenění okolí a začal běhat, získal motivaci něčeho dosáhnout. Když pak v patnácti letech otěhotněla Tomášova starší sestra (a za nějaký ten rok podruhé), skončili její synové v dětském domově. Tomáš se rozhodl, že je získá do péče. Bylo mu 21 let. Dnes má v péči další dva kluky z dětského domova. V době, kdy se naplno věnoval svým synovcům a docházel do zaměstnání, vypracoval se v kvalitního sportovce (terénní triatlon Xterra). Tomáše sport zachránil. Nyní investuje svůj čas do dětí, které vyrůstají v dětských domovech nebo v sociálně slabých poměrech, a snaží se jim dodávat životní motivaci a naději. Jeho cílem je hledání dětí, které si o pomoc neumějí říct či se stydí. Pro děti z domovů pořádá ročně až 50 akcí, mezi nimi i tzv. Triatlonovou Tour – což je série triatlonových závodů, které jsou po celé České republice od roku 2011 pořádány pro děti mezi 7 a 18 lety. Tento projekt zapojuje jak děti z dětských domovů, tak děti z běžných rodin a přirozenou cestou je svádí dohromady. „Je to příběh statečného a silného rytíře. A taky trochu koktavého a plachého. Je mu osmatřicet, ale pořád bojuje s draky. S draky tam venku i s draky ve své hlavě. Bojuje za spravedlnost, za lásku, za děti, ale taky sám za sebe. Sílu mu dodává potlesk, oslabují ho nálety nočních můr. Někdy to jsou ozvěny dětství, které prožil v domově zamořeném alkoholem, násilím a nestálostí, jindy dozvuky proher a bezmoci z posledních let. Už tolikrát spadl z koně, ale pokaždé vstal. A pořád běží dál. Často vyhrává, ale vyhráno nemá. Hlavy drakům dorůstají... „

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
Bike manuál0

Bike manuál

Nejprodávanější kniha o kolech přináší neocenitelné rady a postupy pro kompletní údržbu a péči o jízdní kola, které jistě ocení bikeři, cyklisté i servismani. Toto nové, v anglickém originále již sedmé, vydání bylo zásadně přepracované a aktualizované s ohledem na nejnovější vývoj v oboru. Bike manuál obsahuje víc než 1 000 okomentovaných fotografií, na kterých najdete mnoho zajímavých tipů, jak vyměnit a seřídit jednotlivé komponenty, jak provést základní nutnou údržbu i jaké nářadí k tomu použít. Kniha je určena pro silniční, horská, městská i treková kola. Je nejlepší dostupnou příručkou na trhu pro údržbu kol a základní pomůckou každého cyklisty.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 407.00 Kč

Autor: