Denní archiv Listopad 6, 2018

0

Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018

Letošní kon­cert­ní sezó­na je v plném prou­du. Před-předevčírem jsem vyra­zil na kon­cert vel­mi zají­ma­vé kom­bi­na­ce, a sice dánsko-švédských Amaranthe před­sko­ka­nů v čele s moji pla­to­nic­kou lás­kou Elize Ryd, po kte­rých násle­do­va­li německo-rumunští Powerwolf. Kombinace vskut­ku zají­ma­vá. Kdo chce vědět, kdo ztra­til veš­ke­ré ilu­ze o své oblí­ben­ky­ni, ale kdo také záro­veň našel nové oblí­ben­ce k posle­chu, čte dále.

Amaranthe

O mé dlou­ho­le­té náklon­nos­ti ke švéd­ské vychá­ze­jí­cí hvězdě sever­ské­ho meta­lo­vé­ho nebe Elize Ryd už ví asi kaž­dý. Když před lety spo­lu­pra­co­va­la s Timem Tolkkim na jeho prv­ním Avalonu, oka­mži­tě si mě zís­ka­la nejen pro nád­her­nou bar­vu své­ho hla­su. Posvítil jsem si na ni tedy a zjis­til, že se svou rela­tiv­ně novou, žánro­vě nevy­hra­ně­nou a co se počtu čle­nů a jejich roz­ma­ni­tos­ti týká vel­mi nabu­še­nou kape­lou Amaranthe vyda­la dvě moc pěk­ná alba. To však bylo teh­dy. Od té doby jsem absol­vo­val jeden kon­cert kape­ly na zim­ním Masters of Rock před 4 lety, posle­chl si do dneš­ní­ho dne 3 nová alba, kte­rá vypro­du­ko­va­li, a pře­devčí­rem opět navští­vil jejich kon­cert. Tolik mi sta­či­lo k tomu, abych mohl zkla­ma­ně pro­hlá­sit, že o Elize defi­ni­tiv­ně ztrá­cím zájem. Ta mla­dá krás­ka z Avalonu s naděj­ným hla­sem, kte­rá se ale totál­ně vykaš­la­la na jeho roz­voj, se sta­la pou­ze ozdo­bou na vánoč­ním strom­ku teh­dy ješ­tě své kape­ly. Amaranthe ale mezi­tím vyrost­li, mís­ty při­tvr­di­li, zvý­raz­ni­li ori­gi­nál­ní hla­so­vý pro­jev díky chrapla­vým voká­lům Henrika Englunda Wilhelmssona a Elize tak nějak pře­sta­la stí­hat. A nikde jin­de to neby­lo tolik znát, jako na tom­to kon­cer­tě, kde jsem si uvě­do­mil, že kdy­by své aku­rát­ní žen­ské tělo nepa­so­va­la do stá­le těs­něj­ších kože­ných obleč­ků, kte­ré během kon­cer­tů postup­ně odha­lu­je, už by tam oprav­du byla úpl­ně k niče­mu, neboť svou hla­so­vou nevy­zrá­los­tí a neo­cho­tou s tím coko­liv dělat už kape­le na kon­cer­tu oprav­du k niče­mu není. Osobně mě to straš­ně mrzí, viděl jsem v ní obrov­ský poten­ci­ál, ale dopadlo to tak, že se zaši­la v kape­le, kte­rou nepo­tře­bu­je, a kte­rá nepo­tře­bu­je ji.

Abych ale více zhod­no­til samot­ný kon­cert, než své hoř­ké zkla­má­ní se v samot­né Elize, nu, to také neby­la žád­ná slá­va. Ozvučení ryt­mic­kých nástro­jů bylo na pomě­ry posled­ních let praž­ských kon­cer­tů pří­jem­né, ale jakmi­le do toho vstou­pi­la prá­vě výše zmí­ně­ná Elize, kte­rá už navíc ani nejde pova­žo­vat za frontman­ku v totál­ně nevkus­ném čer­ve­ném čem­si, s hlás­kem koli­b­ří­ka, kte­rý nevě­děl, jak hla­si­tě začí­nat slo­ky a jak cel­ko­vě kon­čit výš­ky, vše bylo ztra­ce­né a přes­to, že při kon­cer­tě kape­la vsa­di­la vět­ši­no­vě na sta­ré zná­mé pec­ky z původ­ních alb, nijak zvlášť to výsled­né­mu dojmu nepo­moh­lo. Možná by Amaranthe pomoh­lo, kdy­by moh­li ode­hrát svůj vlast­ní kon­cert, kte­rý by si pola­di­li pod­le svých před­stav, a nebýt jen hos­ty vět­ších kapel. Jenže dokud na sobě nezačne Elize pra­co­vat a kape­la se nevrá­tí k vyso­ké kva­li­tě svých prv­ních dvou až tří alb, pochy­bu­ji, že by u nás vypro­da­li halu.

Uděluji 40%

Powerwolf

Po svém zne­chu­ce­ní z Amaranthe, ve kte­ré jsem věřil, že před­ve­dou o mno­ho více, jsem se poti­chu a s iro­nic­kým úsmě­vem na rtech těm, kte­ří z nich byli hoto­ví, ode­bral k pípě zapít smu­tek ze ztrá­ty jed­né ze svých ikon. Nedá se nic dělat, život jde dál. Po pár kous­cích jsem se louda­vým kro­kem ode­bral na bal­kon kar­lín­ské­ho Fóra, abych z dál­ky nakou­kl na to, jak to půjde pro mne poměr­ně nezná­mým Powerwolf, od kte­rých znám pou­ze před­po­sled­ní foš­nu Blessed & Possessed. Z letar­gie mě pro­bra­lo, když jsem si vši­ml, jak napja­tě a mís­ty i hla­si­tě davy dole kape­lu oče­ká­va­jí. To však byl jen začá­tek mého údi­vu, pro­to­že když pěti­ce vlkodla­ků vtrh­la na stage, roz­pou­ta­lo se peklo, jaké jsem na halo­vých kon­cer­tech neza­žil! Wolfíci s doko­na­le vyla­dě­ným zvu­kem od samé­ho začát­ku a nápa­di­tou scé­nou s hřbi­tov­ní atmo­sfé­rou pub­li­kum totál­ně odrov­na­li od samé­ho začát­ku. Pár těch kon­cer­tů už mám za sebou, ale tako­vý­hle úvod­ní hukot jsem fakt zatím neza­žil a bylo vidět, že i kape­la z toho byla pořád­ně pře­kva­pe­ná.

Jak Powerwolf zača­li, tak i pokra­čo­va­li a já si uží­val kaž­dou jejich sklad­bu přes­to, že z jejich tvor­by znám tak maxi­mál­ně 20%. Shodou okol­nos­tí z mnou napo­slou­cha­né­ho CD zazně­lo nej­ví­ce pís­ni­ček, tak­že u těch nej­lep­ších jako Army of The Night, Let There Be Night, Armata Strigoi a samot­né Blessed and Possessed, kte­ré shod­ně zazně­ly zhru­ba upro­střed vystou­pe­ní, pro mě a řekl bych i pro vět­ši­nu návštěv­ní­ků kon­cer­tu nastal vrchol celé­ho veče­ra. Po nich bohu­žel při­šlo mír­né ochla­ze­ní, pro­to­že nej­vět­ší hity zazně­ly a kon­cert už byl pro moder­ní pub­li­kum pří­liš dlou­hý. Díky tomu, že dora­zi­ly dvo­jí hos­té a před Amaranthe hrá­li ješ­tě Kissin‘ Dynamite, dél­ka postá­vá­ní se blí­ži­la ke čtyřem hodi­nám a ať si zatvr­ze­lí fes­ti­va­lo­ví fan­do­vé říka­jí co chtě­jí, pro vět­ši­nu lidí včet­ně mě už je to pros­tě moc dlou­hé. Stejnou chy­bu udě­la­la Avantasia před dvě­ma lety, kdy ode­hrá­li kon­cert trva­jí­cí 3 hodi­ny bez pře­stáv­ky. Je to super výkon kape­ly, ale lidi už to pros­tě ke kon­ci tolik neba­ví, jsou una­ve­ní a jejich ocho­ta spo­lu­pra­co­vat s kape­lou na záva­ru kle­sá. Powerwolf bohu­žel doje­li na to samé a v kom­bi­na­ci s ne úpl­ně dota­že­ným setlis­tem dopla­ti­li na to, že si své fan­dy una­vi­li hned na začát­ku a ke kon­ci už tedy po úvod­ním pekle pod jeviš­těm neby­lo ani sto­py. Přesto ale ode­hrá­li úchvat­ný, skvě­le ozvu­če­ný kon­cert, na kte­rém jsem nena­le­zl chyb. Klávesista Falk Maria Schlegel nesku­teč­ně bavil nejen svou dra­ma­tic­kou pózou při hra­ní, ale také skvě­le nacvi­če­ný­mi pohy­by a ani­ma­ce­mi, kte­rý­mi dochu­co­val kon­cert, když zrov­na neby­lo klá­ves potře­ba. Spolu s frontma­nem Attilou Dornem, kte­rý má původ v ope­ře, a kte­rý zpěv na kon­cer­tu oprav­du pocti­vě oddřel, tvo­ři­li nesku­teč­né duo, jenž chví­le­mi navo­zo­va­lo kva­li­tou před­ne­su dojem posle­chu z CD. Do toho skvě­le syro­vě vyla­dě­ná kyta­ra s basou, bube­ník nad scé­nou, něko­lik cit­li­vě zvo­le­ných pyro­tech­nic­kých efek­tů a bylo o skvě­lou zába­vu posta­rá­no.

Přesto, že kape­la tro­chu přešvih­la dél­ku celé­ho veče­ra pro moder­ní pub­li­kum, kte­ré už se dnes nepo­sil­ňu­je tak, jak tomu bylo dří­ve zvy­kem, a ke kon­ci už návštěv­ní­kům dochá­zel dech, to byl nesku­teč­ný kon­cert a pro mě obrov­ské pře­kva­pe­ní. Powerwolf díky němu zařa­dím mezi kape­ly, kte­rým věnu­ji svůj čas i pozor­nost, a roz­hod­ně dože­nu vzdě­lá­ní chy­bě­jí­cí­mi alby. A příš­tě nej­spí­še při­jdu zas!

Uděluji 85%

Autor:
0

MARTIN CHODÚR

„HALLELUJAH“ — Martin Chodúr si po dvouleté usilovné práci splnil velký sen – natočil desku s šedesátičlennou Janáčkovou filharmonií Ostrava v čele s dirigentem Markem Prášilem. Na albu se podílel textově i aranžérsky a společně s dramaturgem Janem Adamem sestavili čtrnáct vánočních písní a koled. Album pojmenovali podle titulní písně Hallelujah.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 %


DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první (DC: The New Frontier)
Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 minisérie "DC: The New Frontier" a jako "Adventure Comics 466" v nakladatelství DC Comics. České vydání se prodává v plné ceně za 229 Kč na stáncích. Předplatit je možné sérii na stránkách nakladatele.

Scénář: Darwyn Cooke
Kresba: Darwyn Cooke

Darwyn Cooke byl - bohužel byl - sakra schopný autor, což ukazuje i na knize "DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první", která - jak název napovídá - je prvním dílem ze dvou v minisérii, kterou vytvořil něco velmi specifického. Vlastně se rozhodl, že se podívá na historii DC Universe, především v 50. a 60. letech a pokusí se ji dát do jednoho příběhu, který bude mít smysl, bude mít hlavu a patu a bude spojovat všechny důležité události, které jsou se superhrdiny DC spojeny. Popravdě se na první pohled zdá, že si vzal trochu moc velké sousto. Jenže Darwyn prostě byl dobrý autor a chopil se toho se ctí a skutečně se mu podařilo ty událost dát do souvislostí, a to nejen v rámci DC Universe, ale i v rámci historických událostí, které v té době hýbaly Amerikou - především se jedná o Studenou válku, rasismus, lety do vesmíru, Mccarthismus a syndrom asijských válek v kontrastu s vlastní neschopností urovnat si interní problémy, v čemž USA nadále pokračují. Mimochodem, je docela zajímavé - a smutné - že problémy, které Amerika řešila v 50. a 60. letech jsou nadále aktuální. A přibývají k nim další.

Docela zajímavé je i to, že komiks, i když se jeví jako především zábava pro masy, a také tak zamýšlen je, ale přesto určitým způsobem odráží náš reálný svět a jeho problémy, v tomhle případě tedy reálný americký svět své doby. Darwyn Cooke tomu ještě dává trochu větší důraz, aby bylo zřejmé, že superhrdinský komiks není nutně jen jednoduchou zábavou a že všechno se vším souvisí. V tomhle směru kniha "DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první" funguje tak trochu i jako encyklopedie DC Universe, i když je nutné si uvědomit, že zde nejsou odkazy na konkrétní příběhy, ty by musel čtenář sám znát. Díky tomu, že jsou ale jednotlivé události zasazeny do skutečného světa a jsou provázány jednotlivé postavy, není nutné ani pochopení bohaté historie komiksů DC, protože tady před námi vyvstává jeden velký obraz světa superhrdinů.

Díky příběhu v knize "DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první" se tak seznamujeme s tím, proč Superman a Wonder Woman začali dělat pro vládu, sledujeme Hala Jordana a jeho cestu k nejlepšímu a nejegoističtějšímu pilotovi, vidíme, jak se na zem dostal J'onn J'onzz a jak se snažil adaptovat v kontrastu lidské nenávisti k čemukoli jinému, jsme u zrodu týmů, které ani pořádně neznáme, jako jsou Vyzyvatelé neznáma nebo Bojová jednotka X. Je toho skutečně hodně. Objevuje se i nový Flash, nikoli ten původní z JSA, o níž víme jen to, že se sama rozpustila. Jsou zde další postavy, některé skutečně zajímavé. Takový John Henry je skvělá postava. A to rozhodně není všechno. Jak jsem řekl, kniha "DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první" je teprve prvním dílem, takže jsme v polovině a ještě toho na nás dost čeká. Darwyn Cooke sice vytvořil jen šest sešitů, ale každý je pěkně objemný, takže i obě knihy jsou docela narvané.

Kniha "DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první" obsahuje navíc ještě retro komiks "Adventure Comics 466", kde se čtenáři dověděli o tom, jak to vlastně bylo s tím rozpuštěním původní JSA a jak k němu došlo. Tenhle sešit jen podtrhuje to, jak jsou skutečné politické události důležité pro DC Universe, že zde mají své místo a že je prostřednictvím superhrdinů ukázat, jak sžíravá někdy ta naše realita vlastně je. Konec komiksu "Adventure Comics 466" je takovým nadčasovým poselstvím o tom, že když se dá jednomu muži moc velká moc, končí to špatně a trpí nevinní. A to se zde ani nemluví o takový "velikánech" jako byli Hitler nebo Stalin. I Amerika má ale svoje temná období a persony, které udávaly hodně depresivní směr jejího vývoje. Asi se není čemu divit, že v tak sebevědomém a sebestředném národě se vždycky najde někdo podobný. A v 50. a 60. letech to rozhodně nekončí. Komiks v knize "DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první" je takovou nadčasovou ukázkou toho, jak byl Stříbrný věk komiksu krásný a jak v něm bylo i něco víc.

Na Comics Blogu najdete také recenzi na knihy:
"DC komiksový komplet 1: Batman - Ticho, kniha první"
"DC komiksový komplet 2: Batman - Ticho, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 3: Green Lantern - Tajemství původu"
"DC komiksový komplet 4: Batman a syn"
"DC komiksový komplet 5: Superman - Utajený počátek"
"DC komiksový komplet 6: Batman - Dlouhý Halloween, kniha první"
"DC komiksový komplet 7: Batman - Dlouhý Halloween, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 8: Green Lantern - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 9: Superman - Pro zítřek, kniha první"
"DC komiksový komplet 10: Superman - Pro zítřek, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 11: JLA - Babylonská věž"
"DC komiksový komplet 12: Superman - Poslední syn Kryptonu"
"DC komiksový komplet 13: Superman/Batman - Nepřátelé státu"
"DC komiksový komplet 14: JLA - Rok jedna, kniha první"
"DC komiksový komplet 15: JLA - Rok jedna, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 16: Harley Quinn - Preludia a nokurňa"
"DC komiksový komplet 17: Superman - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině"
"DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli"
"DC komiksový komplet 20: JLA - Země 2"
"DC komiksový komplet 21: The Brave and the Bold - Vládci štěstí"
"DC komiksový komplet 22: Superman - Supermanova smrt"
"DC komiksový komplet 23: Flash - Zrozen k běhu"
"DC komiksový komplet 24: Robin - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 25: Superman/Batman - Supergirl"
"DC komiksový komplet 26: Triumvirát"
"DC komiksový komplet 27: Wonder Woman - Ztracený ráj"
"DC komiksový komplet 28: JLA - Hřebík"
"DC komiksový komplet 29: Batman - Zkáza, jež postihla Gotham"
"DC komiksový komplet 30: Wonder Woman - Kruh"
"DC komiksový komplet 31: Superman - Brainiac"
"DC komiksový komplet 32: Catwoman - Selinina velká loupež"
"DC komiksový komplet 33: JLA - Spravedlnost, kniha první"
"DC komiksový komplet 34: JLA - Spravedlnost, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 35: Batgirl - Rok jedna"
"DC komiksový komplet 36: Batman - Zrození démona, kniha první"
"DC komiksový komplet 37: Batman - Zrození démona, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 38: Mladá spravedlnost - Jejich vlastní liga"
"DC komiksový komplet 39: Catwoman - Po stopách Catwoman"
"DC komiksový komplet 40: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha první"
"DC komiksový komplet 41: Green Arrow - Prázdný toulec, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 42: Flash - Válka lotrů"
"DC komiksový komplet 43: Batman - Podivná zjevení"
"DC komiksový komplet 44: Superman - Odkaz, kniha první"
"DC komiksový komplet 45: Superman - Odkaz, kniha druhá"
"DC komiksový komplet 46: Wonder Woman - Oči Gorgony"
"DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku"
"DC komiksový komplet: Krize na nekonečnu Zemí"
Autor:
0

Divoká voda - cesta na vrchol

Naši závodníci ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě patří ke světové špičce nejen v posledních desetiletích, ale už v totalitní době si českoslovenští reprezentanti připisovali velké mezinárodní úspěchy. Obě tyto disciplíny jsou typické úspěchy celých rodinných klanů, které se kolem vody pohybují. Pojďme tedy nahlédnout do přípravy i závodní kariéry jednotlivých sportovců a trenérů, ale také pod pokličku zajímavostí, jako jsou stavba tratí, organizace závodů apod. Při cestě na vrchol můžete sledovat klany vodních slalomářů Hilgertů, Prskavců, Pollertů, Rohanů, Přindišů, Říhů, klany sjezdařů Kneblů, Mrůzků a Satků, ale také osudy těch, kteří se kolem divoké vody pohybují jako individuality: Vavřince Hradilka, Jaroslava Volfa s Ondřejem Štěpánkem, Marka Jirase s Tomášem Mádrem, Stanislava Ježka, Kateřiny Kudějové, Kateřiny Havlíčkové, Jonáše Kašpara s Markem Šindlerem a Ondřeje Rolence.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 424.00 Kč

Autor:
0

Trojboj s draky

Nechte se inspirovat strhujícím příběhem triatlonisty Tomáše Slavaty, původně sprejera a kluka ulice, kterého nezlomily ani neuspořádané poměry v jeho vlastní rodině. Sám vyrostl v rodině bez otce, s matkou alkoholičkou, kde nechybělo násilí. Jednoho dne tento malý, vysmívaný a koktavý Tomáš dobíhal tramvaj a předběhl ji. Cestující mu zatleskali – a tehdy se v něm něco zlomilo. Stačilo malé ocenění okolí a začal běhat, získal motivaci něčeho dosáhnout. Když pak v patnácti letech otěhotněla Tomášova starší sestra (a za nějaký ten rok podruhé), skončili její synové v dětském domově. Tomáš se rozhodl, že je získá do péče. Bylo mu 21 let. Dnes má v péči další dva kluky z dětského domova. V době, kdy se naplno věnoval svým synovcům a docházel do zaměstnání, vypracoval se v kvalitního sportovce (terénní triatlon Xterra). Tomáše sport zachránil. Nyní investuje svůj čas do dětí, které vyrůstají v dětských domovech nebo v sociálně slabých poměrech, a snaží se jim dodávat životní motivaci a naději. Jeho cílem je hledání dětí, které si o pomoc neumějí říct či se stydí. Pro děti z domovů pořádá ročně až 50 akcí, mezi nimi i tzv. Triatlonovou Tour – což je série triatlonových závodů, které jsou po celé České republice od roku 2011 pořádány pro děti mezi 7 a 18 lety. Tento projekt zapojuje jak děti z dětských domovů, tak děti z běžných rodin a přirozenou cestou je svádí dohromady. „Je to příběh statečného a silného rytíře. A taky trochu koktavého a plachého. Je mu osmatřicet, ale pořád bojuje s draky. S draky tam venku i s draky ve své hlavě. Bojuje za spravedlnost, za lásku, za děti, ale taky sám za sebe. Sílu mu dodává potlesk, oslabují ho nálety nočních můr. Někdy to jsou ozvěny dětství, které prožil v domově zamořeném alkoholem, násilím a nestálostí, jindy dozvuky proher a bezmoci z posledních let. Už tolikrát spadl z koně, ale pokaždé vstal. A pořád běží dál. Často vyhrává, ale vyhráno nemá. Hlavy drakům dorůstají... „

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Bike manuál

Nejprodávanější kniha o kolech přináší neocenitelné rady a postupy pro kompletní údržbu a péči o jízdní kola, které jistě ocení bikeři, cyklisté i servismani. Toto nové, v anglickém originále již sedmé, vydání bylo zásadně přepracované a aktualizované s ohledem na nejnovější vývoj v oboru. Bike manuál obsahuje víc než 1 000 okomentovaných fotografií, na kterých najdete mnoho zajímavých tipů, jak vyměnit a seřídit jednotlivé komponenty, jak provést základní nutnou údržbu i jaké nářadí k tomu použít. Kniha je určena pro silniční, horská, městská i treková kola. Je nejlepší dostupnou příručkou na trhu pro údržbu kol a základní pomůckou každého cyklisty.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 407.00 Kč

Autor: