Denní archiv Listopad 4, 2018

0

Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní, jak fyzic­ké, tak umě­lec­ké.

Ředitelka fes­ti­va­lu, stu­dent­ka 2. roč­ní­ku Katedry pro­duk­ce na FAMU, Adéla Boháčová, k letoš­ní­mu moti­vu FAMUFESTU dodá­vá: „Most je klí­čo­vá stav­ba v celém spo­le­čen­ském kon­tex­tu. Postavením mos­tu vytvá­ří­me nové ces­ty mezi dvě­ma odliš­ný­mi ele­men­ty. Na mos­tech se psa­ly ději­ny, vzta­hu­jí se k nim pověs­ti, jde o mís­ta bojů. Most sto­jí na pilí­řích, kte­ré všech­ny musí být bez­chyb­né. Obdobně fun­gu­je nejen tvor­ba fil­mu, ale i fes­ti­va­lu.“

zněl­ka : : https://www.youtube.com/watch?v=ksfJnd4TQWM&feature=youtu.be

Primární cíl fes­ti­va­lu je při­blí­žit stu­dent­skou fil­mo­vou tvor­bu posled­ní­ho roku širo­ké veřej­nos­ti. Na letoš­ní FAMUFEST se při­hlá­si­lo 77 sním­ků. V tuto chví­li před­po­ro­ta vybí­rá nej­lep­ší z nich, jenž se budou v sou­těž­ní sek­ci uchá­zet o ceny v cel­kem 15 kate­go­ri­ích (letos popr­vé i cena za nej­lep­ší scé­no­gra­fii). Jednotlivé vítě­ze vybe­re poro­ta, v jejímž čele zased­ne reži­sér Hynek Bočan (S čer­ty nejsou žer­ty, Přítelkyně z domu smut­ku, Zdivočelá země), dále dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Anifilm Malvína Balvínová, pro­du­cent­ka Pavla Janoušková Kubečková (Hořící keř), stři­hač Šimon Hájek (Domestik, King Skate) a fil­mo­vý teo­re­tik Petr Bilík.

Soutěžit se bude také v kate­go­rii pro nere­a­li­zo­va­ný scé­nář, foto­gra­fii a inter­me­di­ál­ní a kon­cep­tu­ál­ní tvor­bu. V rám­ci fes­ti­va­lu se pro­to v pro­sto­rách kul­tur­ní­ho cen­t­ra Letohradská 10 usku­teč­ní i výsta­va a scé­nic­ké čte­ní nere­a­li­zo­va­ných scé­ná­řů.

Celým FAMUFESTEM se od dopro­vod­né­ho pro­gra­mu po dra­ma­tur­gii jed­not­li­vých fil­mo­vých blo­ků prol­ne téma spo­jo­vá­ní roz­ma­ni­tých prv­ků. Pětatřicátý roč­ník poja­li orga­ni­zá­to­ři jako osla­vu růz­no­ro­do­sti a mož­nos­ti neš­ka­tul­ko­vat.

Vyhlášení výsled­ků pro­běh­ne na slav­nost­ním zakon­če­ní 9.11. od 19. hod. v Bio Oku.

U pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky pro­běh­ne v rám­ci pro­gra­mu také sek­ce „FAMU meets VŠMU“ - pásmo fil­mů stu­den­tů fil­mo­vé ško­ly v Bratislavě dopl­ně­né před­náš­ka­mi jejich peda­go­gů.

Dějištěm FAMUFESTU se pro ten­to rok sta­ne Praha 7. Na pro­jek­ce sou­těž­ních sním­ků budou moci divá­ci zajít do leten­ské­ho kina Bio Oko, nesou­těž­ní fil­my budou k vidě­ní v Kině AVU. Doprovodný pro­gram, od výstav po kon­cer­ty, pro­běh­ne v Kulturním pro­sto­ru Letohradská 10 nebo v klu­bu Underground 36.

Akreditace je mož­né zakou­pit cca od půl­ky říj­na v před­pro­de­ji na por­tá­lu GoOut za 150 Kč. Na mís­tě poté za 200 Kč (stu­den­ti a seni­o­ři) a 250 Kč (veřej­nost). Jednodenní akre­di­ta­ce je za 120 Kč.

 …

Autor:
9.2.2019 - The Celtic Social Club (SKOTSKO/FRANCIE)0

9.2.2019 - The Celtic Social Club (SKOTSKO/FRANCIE)

Skotští a bretaňští muzikanti v Brně! Keltská hudba se rozezní i na prknech Janáčkova divadla, ovšem v poněkud netradičním hávu. Skupina The Celtic Social Club navazuje na keltskou tradiční hudbu velmi inovativně. Věrní svým kořenům, zároveň otevření novým dobrodružstvím! Jejich hudba, to je "mash-up" bez hranic. Bude to stát za to! Koncert proběhne v sobotu 9.2.2019 od 19 hodin.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
NOVA - 04.11.20180

NOVA - 04.11.2018

Televizni program na 04.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Pan božský(The Perfect Man) Romantická komedie o snaživé dceři, která pro svou svobodnou matku hledá toho nejdokonalejšího muže. USA 2005, komedie. Hrají Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth, Mike O'Malley, Ben Feldman a další. Režie Mark Rosman Jean Hamiltonová je matka ve středních letech a její největší radostí jsou dcery Holly a Zoe. Největší starosti zase chlapi. Každý nepodařený vztah řeší útěkem bez ohledu na své dcery a ani ji nenapadne, že by na tom bylo něco špatného. Holly už unavuje stěhovat se pokaždé, když matce nevyjde další vztah. Jediné, co by pomohlo, je tajný ctitel. Ten ale neexistuje, a tak si ho Holly jednoduše vymyslí. Její matka je po dlouhé době znovu šťastná. Muž, který se do ní zamiloval, je konečně tím pravým, ráda by ale znala jeho jméno a tvář. Jediným adeptem na dokonalého muže je spolužaččin šarmantní strýc Ben, a tak si Holly tak nějak "vypůjčí" jeho totožnost... 04.11. 01:05 04.11. 02:50
Krok za krokemSeznamujeme se s rodinami Franka a Carol, kteří se impulzivně vzali na dovolené, a především jejich dětmi, jež se zatím navzájem nenávidí, aby k sobě časem našly cestu. Dana stírá Karen a Marka a netuší, že pro svou prostořekost brzy získá mnohem vděčnější objekt. Al prodělá v nemocnici operaci slepého střeva. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 04.11. 02:50 04.11. 03:20
Kriminálka AndělNevlastní syn ředitele malého sportovního letiště, který zde pracoval jako správce budov, je nalezen mrtvý. Vražda souvisí s nedávnou krádeží větroně místního pilota, ze které je správce podezřelý. Propletenec vztahů zavede vyšetřovatele k další vraždě sportovního instruktora ze zážitkové firmy, kterému se neotevře padák. Věra Beránková odlétá na pracovní víkend do Říma a Jana má narozeniny, na kterých se sejdou všichni kriminalisté, včetně bývalého šéfa Ivana Tomečka. Ten se mimořádně ujme vyšetřování místo Beránkové. Kriminalistům tentokrát aktivně pomáhá i znalec prostředí, patolog Emil Mach. Ivan nechce, aby se o jeho záskoku vědělo na prezidiu, a Beránkova si tak připisuje další úspěšně vyřešený případ. Český kriminální seriál z prostředí Prahy (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, H. Dvořáková, J. Pidrmanová, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 04.11. 04:05 04.11. 06:10
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 04.11. 06:10 04.11. 06:35
Looney Tunes(The Looney Tunes Show II) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2012) 04.11. 06:35 04.11. 06:55
Kačeří příběhy (31, 32)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 04.11. 06:55 04.11. 07:45
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show II) Kdo by je neznal? Vychytralý myšák Jerry a protřelý kocour Tom, toužící jen po jediném, dostat Jerryho. Druhá řada amerického animovaného seriálu (2015) 04.11. 07:45 04.11. 08:05
Kocour v botách(Der gestiefelte Kater) Po smrti mlynáře odchází nejmladší z jeho tří synů do světa. Zjistí, že kocour, kterého zdědil, umí mluvit lidskou řečí... Německo 2009, TV pohádka. Hrají Roman Knizka, Jacob Matschenz, Jürgen Tarrach, Kai Wiesinger, Jennifer Ulrich a další. Režie Christian Tweede Chudý mlynář Hinze onemocní, protože ho vyčerpávají vysoké daně, které vyžaduje zlý kouzelník Abbadon. Než zemře, stihne ještě rozdělit nevelké dědictví mezi své tři syny. Nejstarší Herman dostane mlýn a převezme otcovo místo, prostřední Hubert získá osla a na nejmladšího, dobromyslného Hanse zbude jen kocour Minkus. Zklamaný mladík se netají tím, že by možná bylo nejlepší udělat z kocoura rukavice, ale Minkus mu slíbí, že když mu sežene pár bot, postará se o jeho štěstí. A tak Hans za poslední peníze koupí pár velkých červených bot, zatímco Abbadon se třemi černými rytíři napadne vesnici, aby potrestal neposlušného mlynáře. Protože ten už je mrtev, promění Huberta v psa a slíbí, že oba jeho bratři přijdou na řadu později. Mezitím se Minkus seznámí s králem Ottou, kterému přinese jako dar od svého pána, hraběte Karrabase, pytel koroptví. Později zinscenuje u jezera setkání Hanse s králem a jeho dcerou, princeznou Friedou, při němž předstírá, že byl hrabě přepaden a oloupen o své šaty. Zatímco se okouzlený Hans seznamuje s princeznou, Minkus navede vesničany, aby králi na otázku, komu patří pole, lesy i vesnice, odpovídali, že hraběti Karrabasovi. Nakonec vnikne v doprovodu proměněného Huberta na Abbadonův zámek, odhodlán zbavit se mocného čaroděje dřív, než dorazí král s princeznou a Hansem. Není to však pro jednoho kocoura příliš velké sousto? 04.11. 08:05 04.11. 09:20
Sněhová královna(Snow White) Nechybí kouzelné zrcadlo, trpaslíci ani otrávené jablko, přesto je tentokrát pohádka o Sněhurce trochu jiná. Kanada-USA 2001, rodinná fantasy. Hrají Miranda Richardson, Tom Irwin, Vera Farmiga, Kristin Kreuk, Clancy Brown, José Zúniga, Tyron Leitso a další. Režie Caroline Thompson John a jeho manželka Josephine žijí šťastně v prosté chalupě a těší se na prvního potomka. V den, kdy se narodí krásná Sněhurka, Josephine zemře. Zoufalý John se s miminkem vydá sehnat mléko, a když padne vyčerpáním, jeho horoucí slzy rozpustí led a osvobodí Černokněžníka, který mu slíbí splnit tři přání. Zaskočený muž si nejprve přeje mléko pro Sněhurku, a potom chce, aby se mezi živé vrátila jeho žena. Černokněžník nedokáže vrátit mrtvé, a tak místo toho dá Johnovi celé království i s novou královnou Elspeth. Je to jeho šeredná sestra, kterou sice proměnil v krasavici, její zlá povaha jí však zůstala. Tak uplyne šestnáct let, ze Sněhurky vyroste krásná dívka se zlatým srdcem, a když se na zámku objeví princ Albert, na prvni pohled se do ní zamiluje. O princovy city však usiluje i zlá Elspeth, a když Albert odmítne její flirtování, promění ho v medvěda. Králi náhle z oka vypadne úlomek kouzelného zrcadla a zjistí, že Elspeth vůbec není tak krásná a dobrotivá, jak ji viděl. Zuřící královna přemluví dvořana Hectora, aby dívku vylákal do lesa a zabil. Ten toho však není schopen a nechá dívku uprchnout. Po dlouhém bloudění se dostane k chaloupce trpaslíků. Královna díky zrcadlu zjistí, že Sněhurka je stále naživu. Krutě potrestá Hectora a sama se vydá do lesa, aby se jí zbavila... 04.11. 09:20 04.11. 11:05
Ladíme!(Pitch Perfect) Velmi nesourodá parta děvčat se na univerzitě dá dohromady, aby si splnila sen. Nezáleží na tom, jak vypadáte, důležitý je váš hlasový projev. USA 2012, hudební komedie. Hrají A. Kendrick, S. Astin, R. Wilson, A. Devine, A. Camp, B. Snow, A. Knapp, E. Dean a další. Režie J. Moore Beca nejraději poslouchá hudbu ze svých sluchátek a touží se stát profesionální DJ. Když přijde do nové školy, zjistí, že je plná divných, zlých, ale i hodných holek, které mají jednu věc společnou - zajímají se jen o to, jak dobře zní, když společně zpívají. Jako těžký introvert se nehodlá s nikým přátelit. Svého plánu se drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu holek, které spojuje sborové zpívání bez hudebního doprovodu. Ten si vytvářejí vlastním hlasem. Beca sice na první kolo námluv řekne "ne", ale nezpochybnitelný hudební sluch a schopnost zpívat čistě i ve sprše ji nakonec do klubu zpívajících studentek přivede. Jenže Beca je tak trochu rebelka, a tak to okamžitě začne mezi ní a neoficiální šéfkou týmu Aubrey nezdravě jiskřit... (premiera) 04.11. 11:05 04.11. 13:15
Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach(Police Academy 5: Assignment: Miami Beach) Další pokračování slavné komedie, tentokrát o kongresu policejních náčelníků, zlodějích diamantů a záměně zavazadel. USA 1988. Hrají George Gaynes, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Bubba Smith, David Graf, Marion Ramsey, G.W. Bailey a další. Režie Alan Myerson Vtipálek Mahoney sice starou partu z akademie opustil, mnozí další však zůstali, a tak se můžete znovu setkat s mohutným černochem Mosesem Hightowerem, háklivým na každou narážku týkající se barvy kůže, lehce trhlým imitátorem zvuků Larvellem Jonesem, drobnou a nesmělou černoškou Laverne Hooksovou, která dokáže svuj tichounký dětský hlásek nahradit v případě potřeby hurónským řevem. Nechybí samozřejmě ani fanatický pistolník Tackleberry, energická Debbie Callahanová, roztržitý velitel Lassard a na druhé straně ambiciózní blb kapitán Harris se svým vlezlým poskokem Proctorem. Všichni se tentokrát vydávají na prázdniny do Miami Beach, kde se koná kongres policejních náčelníků. Zatímco Lassard tu má před svým odchodem do důchodu být vyhlášen policistou stoleti, Harris se chce postarat, aby byl místo něj zvolen velitelem policejní akademie. Ostatní chtějí svého velitele podpořit - znemožní Harrise, Lassardovi zajistí další službu v čele akademie a ještě přitom stihnou dopadnout bandu zlodějů diamantů. (skryté titulky) 04.11. 13:15 04.11. 15:05
Hop - a je tu lidoopAladdin po česku aneb filmová komedie o lásce, chamtivosti a laskavém džinovi z láhve. ČR 1977, satirická komedie. Hrají Josef Somr, Josef Vinklář, Vladimír Dlouhý, Monika Hálová, Josef Kemr, Otakar Brousek ml. a další. Režie Milan Muchna Rybář Fuksa vyloví z řeky láhev a prodá ji vedoucímu hostince Mertovi, který vzápětí zjistí, že její obsah je poněkud neobvyklý. Je totiž příbytkem džina, který chce svého majitele učinit šťastným a jediným slůvkem dokáže splnit každé přání. Merta toho samozřejmě využije k hromadění majetku. Stejně si počíná další vlastník, chamtivý řezník Tureček. Ten se navíc rozhodne každého, kdo se mu jen trochu nelíbí, proměnit v šimpanze. Zázrakem nabyté bohatství poznamená také Turečkovu dceru Blanku, což se vůbec nelíbí sympatickému Ondrovi, o kterého dívka stojí víc než o svého nápadníka Viktora, syna odklizeného Merty. Její otec má ovšem s Ondrou jiné plány. Chce se mu pomstít za to, že se od něj nenechal okrást, a nastraží mu léčku. Ve zmatku, který tím vyvolá, se však rozbije džinova láhev a on se přestěhuje do jiné. Shodou okolností do té, kterou si domů odnese Ondra. Nechá se džinem proměnit ve štěně a odnést Blance. Může tak být stále s ní, aniž by o tom dívka věděla. Ta se již začíná probouzet z opojení bohatstvím a hledá jiné hodnoty. Zdá se, že džinovo přání učinit svého pána šťastným se konečně naplní. (skryté titulky) 04.11. 15:05 04.11. 16:30
Jak básníci neztrácejí naději...trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu. ČR 2004, komedie. Hrají Pavel Kříž, David Matásek, Michaela Badinková, Tereza Brodská, L. Vaculík, J. Somr, J. Hlaváčová, P. Zedníček a další. Režie D. Klein Od chvíle, kdy Štěpán Šafránek nastoupil do ústavu pro mentálně postižené děti, uplynulo deset let. Ústav byl zrušen a Štěpán se vrací do nemocnice jako lékař u záchranky. Stále žije s pragmatickou lékárnicí Ute. Navíc mu zemřela maminka a musí se postarat o pohřeb i pozůstalost. V dispečinku záchranky slyší sestru Toničku vyprávět o řediteli Sahulákovi, který chtěl skočit z okna, a doma ho vyhledá Kendy, kterého vyhodila manželka. Když se zastaví za Ute, narazí na zrzku Annu a nabídne jí svezení. Majitel prosperujícího autosalonu Karas ho přemlouvá, aby se přihlásil do konkurzu na nového ředitele nemocnice, ale on o tom nechce ani slyšet. Pohádá se s Ute a poté opět narazí na Annu. Napíše pro ni básničku a další den Karasovi řekne, že se rozhodl kandidovat. Dál se schází s Annou. V konkurzu vyhraje a stane se novým ředitelem nemocnice. Začátky nejsou snadné. Navíc přijde o svou novou lásku Aničku, která zahlédla Ute, jak přichází ke Štěpánovi domů s kufrem. Marně ji hledá, v nemocnici se pouze dozví, že otěhotněla a odstěhovala se. Štěpán se odmítne zaplést do podvodných machinací a vrátí se k záchrance. O sedm měsíců později je nahlášen akutní porod... (skryté titulky) 04.11. 16:30 04.11. 18:50
HospodaJonáš organizuje svatbu a k údivu všech jsou ženichem a nevěstou dědek Horáček a bábi Jirásková. Nikdo to nechápe a pomalu se dovídají, že jim Jonáš platí svatbu a sestěhování. Hned vědí, že něco není v pořádku. Jonáš se přizná, že v bytě bábi chce uskutečnit svůj sen o fitness, ale do toho tam vběhne Jonášová a diví se, co že to přivezli za nábytek. Spoustu kanapátek a bar a židličky a povlečení. Jonáš se přizná, že to vlastně měl být
Autor:
Prima - 04.11.20180

Prima - 04.11.2018

Televizni program na 04.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruMajitel pozemků Gareth Heldman byl zavražděn kopím, které pochází ze vzácného archeologického naleziště. Šéfinspektor Barnaby a seržant Daniel Scott se budou muset zaobírat keltskou mytologií... Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, J. Hopkins, M. Tierney, L. Bellinghamová a další. Režie R. Holthouse 04.11. 02:05 04.11. 04:00
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 04.11. 04:00 04.11. 04:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.11. 07:05 04.11. 07:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.11. 07:35 04.11. 08:00
Přírodní vesmírNeskutečně pestrý a někdy i divoký svět je všude kolem nás. Stačí se jen umět dívat a objevit krásu drobných tvorů. Obyčejná louka, les nebo mokřad jsou pro jejich malinké obyvatele obrovským vesmírem... Rakouský dokumentární seriál (2013) 04.11. 08:00 04.11. 09:10
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 04.11. 09:10 04.11. 09:45
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 04.11. 09:45 04.11. 10:15
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní lehká menu! Spousta zdravých chutných receptů, po kterých neztloustnete, a přesto vás nasytí. Sledujte nejlepší českou cooking show, již tradičně přímo ze Zdeňkova statku! Čerstvé suroviny, svězí nápady, jednoduchá příprava - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! (Premiéra) 04.11. 10:15 04.11. 11:00
PartieTah dámou s Terezií Tománkovou (Premiéra) 04.11. 11:00 04.11. 11:55
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Oldřichem Navrátilem a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 04.11. 11:55 04.11. 12:50
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 04.11. 12:50 04.11. 13:40
Jak se staví senRady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar 04.11. 13:40 04.11. 14:20
Vraždy v MidsomeruAni tak mírumilovná akce, jakou je midsomerský literární festival, se neobejde bez vraždy. Obětí je účetní festivalové nadace a pravděpodobným motivem nemalá částka pro vítěze soutěže... Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, J. Hopkins, S. Gonetová, T. Mannion a další 04.11. 14:20 04.11. 16:40
StrachMajor Kalaš se snaží odhalit síť vyzvědačů, jejíž počátky sahají do temné okupační minulosti... Český kriminální film (1963). Hrají R. Hrušínský, R. Brzobohatý, B. Záhorský, H. Čočková, S. Sejk, L. Potměšil a další. Režie P. Schulhoff 04.11. 16:40 04.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.11. 18:55 04.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 04.11. 19:40 04.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 04.11. 19:55 04.11. 20:15
Tátové na tahu (9) -ST -W -HDMarka sžírají výčitky svědomí kvůli učitelce Noskové, a i když poslechne radu Lubora, aby si tajemství nechal pro sebe, Alena jeho prohřešek přece jenom odhalí. Kamil s Tomem se připravují na pohovor, aby si mohli adoptovat další dítě. Jakub se dozvídá, že se Nikola s Robinem a dětmi stěhuje do Norska. Nehodlá se s tím smířit. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie J. Chlumský (Premiéra) 04.11. 20:15 04.11. 21:25
Sport StarVše, na co jste se chtěli o sportovcích zeptat! (Premiéra) 04.11. 21:25 04.11. 22:15
Všichni jsou v pohoděČerstvý důchodce Frank, který před časem i ovdověl, očekává dohodnutou návštěvu svých čtyř dospělých dětí. Ty mu však postupně volají, že přijet nemůžou. Frank je zklamán a i přes varování lékaře se rozhodne vydat na cestu a postupně všechny překvapit návštěvou. Zjišťuje však, že jeho děti nejsou tak šťastné a úspěšné, jak si myslel... Americko-italský film (2009). Hrají R. de Niro, D. Barrymore, K. Beckinsaleová, S. Rockwell, K. Moennigova a další. Režie K. Jones (Premiéra) 04.11. 22:15 05.11. 00:20

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 04.11. 01:51 04.11. 06:35
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 04.11. 06:35 04.11. 07:05
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 04.11. 07:05 04.11. 07:20
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.11. 07:20 04.11. 08:20
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 04.11. 08:20 04.11. 09:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 04.11. 09:10 04.11. 10:15
Mezi supyPřes vyprahlou poušt Llano Estacado musí projet vozy přistěhovalců, kteří se chtějí dostat na západ. Čekají je zde nejen nepříjemné přírodní podmínky, ale také bandité, kteří je chtějí připravit o všechen majetek. Pomůžou Vinnetou s Old Shuterhandem? Francouzsko-německý western (1964). Hrají P. Brice, S. Granger, R. Baldini a další. Režie A. Vohrer (Premiéra) 04.11. 10:15 04.11. 12:20
PropastPoškozená jaderná ponorka uvízla na mořském dně. O její záchranu se pokusí speciálně vybavený tým ropných těžařů. Při riskantním sestupu zjistí, že hlubiny skrývají tajemství, které nepochází z tohoto světa... Americký sci-fi thriller (1989). Hrají E. Harris, M. E. Mastrantoniová, M. Biehn, L. Burmerster a další. Režie J. Cameron 04.11. 12:20 04.11. 15:20
Škola rockuDeweyho vyhodili spoluhráči z jeho vlastní kapely a on se náhodou ocitá v roli suplenta na prestižní základní škole, kde panují přísná pravidla. Dewey je rocker tělem i duší, a tak s dětmi tajně založí rockovou kapelu... Německo-americká hudební komedie (2003). Hrají J. Black, J. Cusacková, A. Pascal a další. Režie R. Linklater 04.11. 15:20 04.11. 17:40
Chuť znovu žítStárnoucí spisovatel kovbojek Monte se už místo psaní věnuje spíše alkoholu. Když se s vidinou odpočinku a popíjení přestěhuje na léto do malého městečka, zasáhne do jeho života energická Charlotte, která sama vychovává tři dcery... Americká romantická komedie (2012). Hrají M. Freeman, V. Madsenová, K. Thompson, E. Fuhrmannová, F. Willard a další. Režie R. Reiner (Premiéra) 04.11. 17:40 04.11. 20:00
USS Indianapolis: Boj o přežitíDruhá světová válka se chýlí ke konci a americký křižník USS Indianapolis má v rámci supertajné mise za úkol přepravit atomovou bombu. Během návratu ho ale napadnou Japonci a loď potopí. Stovky mužů jsou tak vydáni napospas pocasí, hladu, žízni a žralokům... Americký válečný film (2016). Hrají N. Cage, L. Deyne, T. Sizemore, T. Lane, M. Lanter a další. Režie M. Van Peebles (Premiéra) 04.11. 20:00 04.11. 22:35
Zběsilý únosPohodový den v parku se rázem změnil v peklo, když Karle při chvilce nepozornosti cizí muži unesli šestiletého syna. Žena se rozhodne vzít zákon do vlastních rukou. A zoufalou matku při pronásledování únosců nezastaví nic na světě... Americký thriller (2017). Hrají H. Berryová, S. Correa, Ch. McGin, L. Temple, Ch. Berry a další. Režie L. Prieto (Premiéra) 04.11. 22:35 05.11. 00:35

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 04.11. 02:40 04.11. 04:50
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 04.11. 02:05 04.11. 02:40
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! 04.11. 01:35 04.11. 02:05
ExtantEthan si stále častěji vybavuje Mollyinu tvář a chce znát pravdu. Vyhledá společnost Lucy, která je cvičená na zabíjení hybridů, aby mu pomohla. A Molly při dalším záchvatu zaviní automobilovou nehodu... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 04.11. 04:50 04.11. 05:31
Přestávka ve vysílání 04.11. 05:31 04.11. 06:30
Poslední loďDoktorka Scottová i přes osobní antipatie spolupracuje s doktorem Nielsem na dalším vývoji léku. A Chandler a jeho komando se setkávají se skupinou ozbrojených teenagerů, kteří se je pokusí zajmout... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 04.11. 06:30 04.11. 07:25
ExtantMolly přijde na to, co se s ní děje, a protože potřebuje Adhuovu DNA, rozjede se ho s Richterem hledat. Zatímco GSI připravuje virus, který zabije všechny hybridy, Molly se od svého vesmírného syna dozvídá, proč se vlastně objevili na Zemi... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 04.11. 07:25 04.11. 08:15
To nejlepší z Top GearuPodívejte se na speciální díly, kde jsou vybrané ty nejlepší scény ze sezóny 2013/14... Kultovní britský magazín (2014). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 04.11. 08:15 04.11. 09:30
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 04.11. 09:30 04.11. 11:50
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 04.11. 11:50 04.11. 12:20
FuturamaBender přišel o svůj pověstný naleštěný zadek. Získá jej zpět? Americký kultovní animovaný seriál (2013) 04.11. 12:20 04.11. 12:45
SimpsonoviLisa má nového ctitele. Obézního chlapečka Lucase, který se chce stát profesionálním jedlíkem... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 04.11. 12:45 04.11. 13:15
SimpsonoviDalší alternativní budoucnost oblíbených žlutých hrdinů je tu. Homer 127krát za sebou zemře, z Milhouse se stane zombie a Bartovi uteče manželka s mimozemšťanem... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 04.11. 13:15 04.11. 13:35
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 04.11. 13:35 04.11. 13:50
SimpsonoviBarta zoufale nebaví výtvarná výchova. Pokusí se tedy proklít učitelku. Kletba se však zvrtne a ona otěhotní. A Bart se stane expertem na magické oplodňování... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 04.11. 13:50 04.11. 14:20
SimpsonoviSimpsonovi žijí ve světě stavebnice Lego, kde do sebe všechno krásně zapadá a nikomu se nemůže nic stát. Homera však začínají trápit vize animovaného světa, kde jsou žlutí lidé z masa a kostí... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 04.11. 14:20 04.11. 14:50
FuturamaLeela se začíná měnit ve stoprocentního mutanta. Dokáže to někdo zastavit dřív, než bude muset odejít do stoky? Americký kultovní animovaný seriál (2013) 04.11. 14:50 04.11. 15:15
Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úderSkupina povstaleckých pilotů vedená Lukem Skywalkerem vybudovala novou tajnou základnu na opuštěné ledové planetě Hoth. Imperátorův pobočník Darth Vader, posedlý hledáním mladého Skywalkera, však vyslal tisíce sond do všech koutu vesmíru. Už brzy stanou tváří v tvář... Americký sci-fi film (1977). Hrají H. Ford, M. Hamill, C. Fisherová a další. Režie G. Lucas 04.11. 15:15 04.11. 17:55
SimpsonoviLíza má velký problém najít si kamarády. Když se zničehonic objeví malá Tumi, která má úplně stejné zájmy jako Lisa a chce se s ní přátelit, přijde to Bartovi podezřelé... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 04.11. 17:55 04.11. 18:30
SimpsonoviMilhouse chce vyhrát výroční běžecký závod. Nelson a jeho parta mu v tom však chtějí zabránit. A Bart se musí rozhodnout,
Autor:
YVETTA SIMONOVÁ SLAVÍ 900

YVETTA SIMONOVÁ SLAVÍ 90

JE LEGENDOU SUPRAPHONU! — Zpěvačka Yvetta Simonová u příležitosti svých devadesátin, které slaví 4. listopadu 2018, obdrží výroční cenu vydavatelství Supraphon. Ocenění v podobě platinové desky převezme stále aktivní umělkyně na chystaném benefičním koncertu k životnímu jubileu, který se uskuteční 18. listopadu v pražském Divadle U Hasičů v produkci klubu Amfora.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
TV Barrandov - 04.11.20180

TV Barrandov - 04.11.2018

Televizni program na 04.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 04.11. 02:20 04.11. 03:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.11. 01:20 04.11. 02:20
Konec vysílání 04.11. 04:15 04.11. 04:50
Extrémní sportyAdrenalinové sporty jsou nebezpečné a lidé při nich neustále hazardují se životem. Přesto se jim po celém světě věnuje stále více lidí. Sportovní dokumentární seriál (2014) 04.11. 04:50 04.11. 05:35
ANIMÁČEK 04.11. 05:35 04.11. 07:00
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 04.11. 07:00 04.11. 07:35
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 04.11. 07:35 04.11. 09:55
Věřte nevěřte (15,16)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 04.11. 09:55 04.11. 12:00
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 04.11. 12:00 04.11. 13:00
Otec BraunKromě práce a poslání je jeho velkou zálibou luštění kriminálních případů. A toho si na venkově užívá až až... Německý krimi seriál (2003-12). Hrají O. Fischer, H. Jochmann, A. Wannek, P. H. Brix, H. M. Rehberg, G.von Sohlern a další (89 min) (Premiéra) Otec Braun tělem i duší káže slovo Boží a díky své otevřenosti je oblíbený široko daleko. Policie jeho talent dokáže ocenit a považuje tohoto "komisaře ze záliby" za velice přínosného... 04.11. 13:00 04.11. 15:00
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 04.11. 15:00 04.11. 16:20
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 04.11. 16:20 04.11. 17:15
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 04.11. 17:15 04.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 04.11. 18:30 04.11. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.11. 19:15 04.11. 20:20
Rosamunde PilcherElisabeht se po transplantaci srdce snaží pochopit city k manželovi a dospívajícím dětem, vše se jí zdá jiné. Proto souhlasí se setkáním s mužem, který chce poznat ženu nosící srdce své milované manželky, s jejíž smrtí se stále nedokáže vyrovnat? Německý dvoudílný romantický film (2014). Hrají C. Vera, G. Burkhard, G. Wise, J. Sands, S. Cookson a další. Režie G. Foster (88 min) (Premiéra) Šest měsíců po transplantaci srdce se Elizabeth Lancaster plně fyzicky zotavila. ale psychicky pořád trpí traumatem z " blízké smrti" a cítí se vzdálená od svého manžela Duncana a 17-letých dvojčat Millie a Bena, s nímiž žije na farmě, která je už po celé generace rodinným vlastnictvím. Dokonce Andrew Shaw, vdovec a dárce orgánů, se nemůže vyrovnat s novou situací. Stále žertuje a zoufale a marně se snaží smířit a uzavřít minulost. Chce se setkat s tou ženou, v níž pokračuje srdce své velké lásky, a požádá ošetřujícího lékaře, aby se obrátil na Elizabeth. Navzdory všem obavám, obzvláště od společnosti Duncan, souhlasí se schůzkou. Elizabeth a Andrew okamžitě se setkají, jako by jen druhá osoba mohla odhadnout, co utrpěli. 04.11. 20:20 04.11. 22:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.11. 22:20 04.11. 23:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 04.11. 23:30 05.11. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Místo činu: Berlín (5,6)Policisté Gorsky a Lottner vyšetřují závažné případy organizovaného zločinu v Berlíně. Německo-rakouská krimi série (2010). Hrají M. Riemelt, R. Zehrfeld, M. Bäumer, A. Levshin, M. Maticevic a další Policisté Lottner a Gorsky najdou nové důkazy v případu Josky Bodrovova. Joska ale od Hollmanna dostává varování, že by zatčený člen jeho skupiny, Nikolaj, mohl začít mluvit. Nikolaj klade policistům naoko podmínku, že promluví, pokud mu umožní strávit hodinu se svou přítelkyní Larissou v hotelovém pokoji. Mezitím Joska ztrácí hlavu, nadopuje se kokainem a když před svým domem uvidí po zuby ozbrojené policejní komando, otevře v bytě kohoutky s plynem a čeká na jejich příchod se zapalovačem v ruce... 04.11. 02:05 04.11. 04:05
Ostříháno 04.11. 04:05 04.11. 05:10
Svědectví vraždy: Mlčeti zlatoV místním kostele je nalezeno tělo mladé právničky. Pachatel se po činu vyzpovídal faráři, který je však vázán přísahou mlčenlivosti. A tak nezbývá Markovi a Rebece, než si pomoci malou lstí? Německá krimi série (2006). Hrají L. Klebow, S. Terpoorten, U. Buschhorn, H. Blank, R. Lohr, N. Voigtländer a další. Režie D. Satin (91 min) Kdosi našel v kostele mrtvého právníka a zločin oznámil faráři. Vyšetřovatel Mark nedokáže pochopit, proč farář nechce říci, co ví. Při dalším rozhovoru Mark použije všechno své komunikační umění a konfrontuje kněze podruhé. Během jejich konverzace kněze přesvědčí lstí a informace od něj získá. Když vyjde najevo, že Mark získal informace trikem, město je rozzlobeno a tento čin odsuzuje. Pobouření občané se ptají: ?Jak to, že kriminalista přesvědčil faráře, aby porušil slib mlčenlivosti?“ A také: ?Je nemorální chránit vraha?“ Kněz není jediný cenný svědek, který odmítá spolupracovat. Dr. Anette Hofmanová také hodlá chránit své pacienty a nechce Markovi nic říci. V kostele je nalezena další oběť vraždy a vyvstává otázka: ?Ve kterém okamžiku se má člověk vzdát své profesní morálky, aby bylo právu učiněno zadost?“? 04.11. 07:15 04.11. 09:50
Matlock V (2,3)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Pátá řada amerického krimi seriálu (1990-1991). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.11. 09:50 04.11. 12:15
Live Teleshopping 04.11. 12:15 04.11. 14:30
Tajná zbraňNeviditelný mstitel Terence Hill se snaží odhalit teroristický počítačový gang a zlikvidovat nebezpečnou výbušninu... Francouzsko-italská krimi komedie (1997). Dále hrají J. Martinez, G. Blondet, M. M. Hagler, S. Edward a další. Režie A. Margheriti (89 min) To pravé letní vedro sem tam schladí přímořský vánek, když detektiv Marvin přijíždí na letiště v Miami vyzvednout svého bývalého partnera Skimsa. Ten přiletí z Washingtonu jako zvláštní agent pověřený tajným úkolem zlikvidovat teroristický počítačový gang. Již cestou z letiště je pronásleduje černá dodávka, ze samopalů maskovaní teroristé.. 04.11. 14:30 04.11. 16:35
Svědectví vraždy: Láska kvete v každém věkuV domově důchodců je nalezeno tělo uznávaného krejčího Hofera. Zdá se, že zemřel přirozenou smrtí, ale následná pitva ukáže, že byl zavražděn. Vyšetřovatelé Mark a Rebeka tak musí najít skutečného pachatele? Německá krimi série (2007). Hrají L. Klebow, S. Terpoorten, U. Buschhorn, H. Blank, R. Lohr, S. Gielnik a další. Režie D. Satin (90 min) Módní návrhař Hofer, obyvatel exkluzivního domova pro seniory, je nalezen mrtvý na lavičce v parku. Zpočátku se zdá, že zemřel přirozenou smrtí, ale státní zástupce v penzi Jahann Mayerle trvá na tom, že se jeho krejčí stal obětí vraždy. Proč? Protože Hofer si nikdy nevázal kravatu běžným windsorským způsobem. A opravdu, pitva ukáže, že Hofnerova smrt byla vražda! Byl otráven jedem z květu Náprstku červeného. Vyšetřovatelé Mark a Rebecca prověří Hoferovu vnučku, jedinou dědičku jeho obrovského jmění. Vede květinářství, kde najdou onu jedovatou rostlinu, která byla použita k vraždě. Jako jediná dědička má samozřejmě motiv, je ale skutečným pachatelem? 04.11. 16:35 04.11. 18:35
Velkolepé stoletíTak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 04.11. 18:35 04.11. 20:00
Kojak (19,20)Policejní poručík Theo Kojak se s nebezpečným podsvětím nemazlí. Vezme si své lízátko a vyráží do zapadlých uliček v jižním Manhattanu potírat zločin? Populární americký krimi seriál (1973). V hlavních rolích T. Savalas, D. Frazer, K. Dobson, G. Savalas a další (Premiéra) Holá hlava, lízátko a neúnavný smysl pro spravedlnost. Poručík Theo Kojak z 13. okrsku na jižním Manhattanu byl špičkovým detektivem oddělení vražd. A také nepřehlédnutelným exemplářem ? holá hlava, byť většinou skrytá pod kloboukem, lízátko v koutku úst, cynický smysl pro humor (who loves ya, baby?) a buldočí urputnost při prosazování práva, ne vždy respektující platné policejní předpisy a přání nadřízených. 04.11. 20:00 04.11. 22:05
Pod tlakemSteve a Patrick si vyrazili na pánskou jízdu. Náhodou narazili na motorest plný svůdných roztleskávaček. Měli jet raději dál, ale zůstali a to byla velká chyba... Americký akční thriller (2002). Hrají K. Smith, L. Munro, A. Featherstone, A. Dorval, M. Harrison a další. Režie R. Gale (83 min) Mladí medici Steve Hillman a Patrick Fisher si vyrazili na pánskou jízdu. A co náhoda nechtěla, do cesty se jim přimotal motorest plný svůdných a svádějících roztleskávaček. Steve věděl, že by bylo, s ohledem na jeho slečnu Sáru, lepší jet raději dál. Patrik ho ale tak dlouho přemlouval, až nakonec zůstali. A to byla velká chyba. Během pár desítek minut se životy obou mladíků otočily o 180°. Steve je přepaden, zmlácen a jen tak tak unikne smrti z rukou neznámého šílence. Aby toho nebylo málo, z vraha se vyklube policista a Steve je záhy obviněn zpřepadení, únosu a vraždy. Kdo uteče, vyhraje. Ale na stopě jsou zavilí lovci s šerifem Cooperem v čele. A o něm každý ví, že raději střílí, než se ptá... 04.11. 22:05 04.11. 23:55
Zákon a pořádekPřípady elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2012-2013). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a další 04.11. 23:55 05.11. 01:45
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 04.11.20180

ČT - 04.11.2018

Televizni program na 04.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Banánové rybičkyHalina Pawlowská a její hosté I. Devátá a I. Ženatý o tom, "jak využít světlo" (2004). Režie: H. Pawlowská, P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 04.11. 01:57 04.11. 02:25
168 hodinŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 04.11. 22:06 04.11. 22:39
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 04.11. 22:39 04.11. 22:40
Santiniho jazykDavid Švehlík v hlavní roli moderního mysteriózního filmu natočeného podle známého románu Miloše Urbana, odehrávajícího se na pozadí fascinující architektury Jana Blažeje Santiniho (2011). Dále hrají: Žánr: film / dramatický pořad; M. Stropnický, M. Taclík, M. Timková, L. Molnárová, P. Molnárová, V. Preiss a další. Scénář M. Urban a T. Končinský. Kamera M. Šec. Režie J. Strach.|HDTV|Dolby|Filmové zpracování známého románu Miloše Urbana vzniklo v režii letošního jubilanta Jiřího Stracha. Na pozadí fascinující a znepokojivé architektury Jana Blažeje Santiniho, která unikátním způsobem mísí prvky baroka a gotiky, se rozvíjí příběh člověka, hledajícího na počátku nového tisíciletí ztrácející se pocit smyslu a životního naplnění. |Nespokojený zaměstnanec reklamní agentury Martin Urmann (D. Švehlík) je pověřen nesplnitelným úkolem, který má fakticky ospravedlnit jeho náhlý vyhazov ze zaměstnání. Martin úkol přijímá, ale je to spíše gesto vzdoru, než vážně míněná snaha zachránit své postavení. Práce ho nepřímo zavede na stopu tajemných vzkazů dávno mrtvého architekta, které se zdají promlouvat přes hloubku času přímo k němu. Martin sám i realita, ve které žije, se začíná proměňovat. Bývalý zaměstnanec tuctové reklamní agentury je postupně konfrontován se skutečností, která dalekosáhle přesahuje jeho dosavadní zkušenost. Musí si zvolit, zda přijme plnou odpovědnost za proměnu sebe sama, nebo se pokusí na všechno zapomenout a bude dál žít svůj život prostoupený pocitem zbytečnosti a marnosti. 04.11. 22:40 05.11. 00:10
Žiješ jenom 2x, Z učebny chemie do podzemíPaní Jarmila celý život učila chemii a geologii a snila o tom, že se zúčastní speleologické výpravy, aby si kameny a skály prohlédla "zevnitř“. Jarmila se ale bojí výšek - i Žánr: aktivity pro Volný čas; hloubek. Překoná samu sebe? (2013). Režie R. Motyčka.|HDTV|Zvukový popis| 04.11. 02:25 04.11. 03:00
Chalupa je hraŽánr: film / dramatický pořad; 04.11. 04:38 04.11. 05:02
Pod pokličkouKdyž se doma vaří, tak se dobře daří (2009). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: aktivity pro Volný čas; 04.11. 05:02 04.11. 06:00
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.11. 05:32 04.11. 06:00
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.11. 06:00 04.11. 06:25
Modrý závoj, Pro pamětníky... Vlasta Matulová - 100 letVlasta Matulová, která se narodila před 100 lety, v hlavní dvojroli romantického filmu o síle lásky a vzájemném porozumění (1941). Hrají: V. Matulová, K. Höger, V. Leraus, Žánr: romantický; S. Rašilov, V. Vydra st., M. Burešová, L. Veverka a další. Scénář V. Řezáč. Kamera J. Tuzar. Režie J. A. Holman.|HDTV|Slepá violoncellistka Marta a sochařka Helena jsou sestry - dvojčata. To dlouho netuší herec Robert Holan, kterého zaujala osamělá dívka na terase rozhlasového paláce. Zamiluje se do ní na první pohled...|Komorní drama režiséra Jana Alfréda Holmana Modrý závoj podle scénáře Václava Řezáče vzbudilo při premiéře v roce 1941 ohlas nejen suverénně zvládnutým zpracováním (kamera Jaroslav Tuzar, hudba Jiří Srnka), ale především znamenitým hereckým výkonem Vlasty Matulové v náročné dvojroli sester, podobných si zevnějškem, ale diametrálně se lišících povahově. Vlasta Matulová, jejíž sté výročí narození si v těchto dnech připomínáme, dostala svou první velkou filmovou roli v roce 1940, rovněž v Holmanově filmu Minulost Jany Kosinové. Svým osobitým zjevem, zvláštním hlubokým, zdánlivě syrovým a přitom podmanivým hlasem a oduševnělým herectvím se pronikavě lišila od tehdejších filmových milovnic. Velmi dobré herecké výkony podali i její partneři, především Karel Höger v roli herce Roberta Holana a Vladimír Leraus jako MUDr. Pavel Průša. Snímek má i dokumentární hodnotu. Část děje se totiž odehrává v atraktivním prostředí rozhlasu, kde se můžeme setkat s vynikajícím českým violoncellistou Ladislavem Zelenkou, s Orchestrem F.O.K a známým dirigentem Otakarem Paříkem. 04.11. 06:25 04.11. 08:10
Úsměvy Yvetty Simonové, Yvetta Simonová - 90 letHostem Jaromíra Hanzlíka je legenda české populární hudby, která dnes slaví významné životní jubileum (2008). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;Do dnešních Úsměvů si Jaromír Hanzlík pozval legendu české populární hudby - zpěvačku Yvettu Simonovou (*4. 11. 1928), která dnes slaví významné životní jubileum. Paní Simonová zavzpomíná na své pěvecké začátky a na své kolegy, přátele a partnery. V ukázkách si připomeneme její nezapomenutelné písničky i televizní pořady, ve kterých vystupovala s řadou známých herců. 04.11. 08:10 04.11. 08:48
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 04.11. 08:48 04.11. 08:52
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes si ukážeme, že se dá bydlet i ve stodole, doma si vyrobíme kosmetiku i stihneme předvánoční úklid, ušijeme si dekorativní dýně, budeme vařit v pomalém hrnci, představíme japonské javory i ořešák královský a jeho léčivé účinky.||Obsah dílu:|1. Dřevostavba uvnitř stodoly||Dnes vám představíme německé architekty, kteří žijí a pracují v Česku. Uvidíte dřevostavbu, kterou vestavěli do stodoly. ||2. Robotický vysavač ||Víte, co nám říkají energetické štítky na vysavačích a jak je číst? Při jejich správném porozumění se totiž mohou stát užitečným pomocníkem pro zorientování se v nabídce a výběru toho nejlepšího vysavače.||3. Domácí kosmetika||Obliba kosmetických přípravků, které si můžete sami připravit doma, stále stoupá. Dnes vám proto nabídneme recept na ochranný sprej na vlasy a antiperspirant.||4. Ořešák královský||Už od jara lze z ořešáku připravovat likéry, tinktury, masti. Vedle jiných účinků fungují látky obsažené především v listech nebo jejich pupenech antibakteriálně a antiparaziticky.||5. Stodola s architektonickou hodnotou||Ukážeme vám další stodolu, ze které vytvořil architekt rodinný dům. Uvidíte, jak se dá s takovým otevřeným prostorem zacházet a jak z něho vybudovat útulný a neotřelý domov.||6. Šité dýně||Dýně jsou coby dekorace vděčné nejen během podzimu a mohou zdobit jak exteriér, tak interiér. Nemusí to být ale jen živé plody. Můžete si třeba vyrobit dýni z látky.||7. Pomalý hrnec ||Začíná období dlouhých nocí, a tak můžeme věnovat i více času přípravě jídla. Pomalé pečení nebo vaření sice trvá několik hodin, ale výsledek pak stojí opravdu za to.||8. Japonský javor||Japonské javory do podzimní zahrady vnesou krásu a barevnost. Pěstování se bát nemusíte. A pokud nemáte rozlehlou zahradu, postačí vám i terasa nebo se dají snadno pěstovat i v nádobách.||9. Obytná část stodoly||Na závěr se vrátíme do unikátní stodoly, která právem získala ocenění, a podíváme se do jejích obytných prostor. 04.11. 08:52 04.11. 09:45
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 04.11. 09:45 04.11. 10:00
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 04.11. 10:00 04.11. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Jak to vypadá ve sloním sirotčinci? Objektiv natáčel v keňském Nairobi. Pak se vydáme do jednoho z největších vojenských muzeí v Evropě, do Krakova. A závěr bude patřit gruzínské Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; oblasti Imeretie.|HDTV| 04.11. 10:30 04.11. 10:58
Slavné historky zbojnické, SchinderhannesMiroslav Vladyka v titulní roli dalšího dílu cyklu příběhů o legendárních zbojnících a dobrodruzích - o mužích, jejichž jména vstoupila do dějin kriminalistiky (1985). Dále hrají: Žánr: romantický; M. Kopecký, V. Brodský, O. Vetchý, L. Potměšil, J. Růžička, Y. Kornová, B. Štěpánová, L. Kostelka, O. Brousek ml., L. Trojan a další. Scénář J. Melíšek. Kamera S. Rašilov. Režie H. Bočan.|HDTV|Zvukový popis|Hrdina dalšího zbojnického příběhu pochází z německo-francouzského pomezí. Jeho přezdívka Schinderhannes by se dala přeložit asi jako Jeník Ras a její nositel k ní přišel díky svému rodinnému původu, neboť otec původně jako ras pracoval. Také Jeníka (M. Vladyka) čekala rasovská budoucnost, ale on raději dal přednost pašeráctví. Jeho zbojnická dráha začala v Olomouci, kam byl jako osmiletý i s tatínkem naverbován do císařského vojska. Inspirován krutostí a válečným rabováním, stal se vůdcem malé, ale neohrožené skupiny lupičů... 04.11. 10:58 04.11. 12:00
Otázky Václava MoravceKomu pomohly komunální volby? Hosty předsedové stran a hnutí Petr Fiala z ODS, Vojtěch Filip z KSČM a Petr Gazdík ze Starostů a nezávislých. Žánr: diskuze / rozhovor; HDTV|ČT1 a ČT24 12:00 - 13:00||Petr Fiala (ODS), předseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny|Vojtěch Filip (KSČM), předseda strany, první místopředseda Poslanecké sněmovny|Petr Gazdík (STAN), předseda hnutí, poslanec||-prezentace říjnového Volebního modelu ČT |-koaliční spolupráce na komunální úrovni|-stav vyjednávání o novém vedení Senátu|-důležitá ekonomická rozhodnutí na vládní úrovni|-aktuální politická situace 04.11. 12:00 04.11. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 04.11. 13:00 04.11. 13:05
VápeničkaPohádka o bělounké dívce, která nesměla promluvit, dokud princ neuhodl její jméno (1995). Hrají: H. Ševčíková, F. Staněk, O. Vlach, J. Kretschmerová, Y. Blanarovičová, K. Fialová, S. Zindulka a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; V. Pašková. Kamera F. Procházka. Režie P. Burian.|HDTV|Zvukový popis|V jednom domku žili babička (K. Fialová) a dědeček (S. Zindulka). Protože neměli děti, vytvořili si z vápna dívenku a dali jí jméno Vápenička (H. Ševčíková). Byla krásná, celá bílá, ale neuměla mluvit. V té zemi žil princ (F. Staněk) a tomu se Vápenička zalíbila a chtěl se s ní oženit. Jenže jak to tak bývá, panu králi (O. Vlach) nevěsta nebyla vůbec po chuti. Proto dal princi za úkol uhodnout dívčino jméno, jinak svatbu nepovolí... 04.11. 13:05 04.11. 14:02
Vodnická čertovina, Taťjana Medvecká - 65 letPohádka o lidské hlouposti a potrestaných pytlácích (1996). Hrají: V. Vydra, M. Vladyka, D. Veškrnová, T. Medvecká, B. Navrátil, L. Mrkvička a další. Scénář A. Jiráček. Kamera Žánr: pořad pro Děti / mládež; M. Dostál. Režie V. Janečková.|4:3|Vodníci přece nejsou, na vodníky věří jenom pověrčivé báby a chudák porybný, co mu z hlídání kapříků už drobátko straší ve věži. Tak si to aspoň myslí švec s krejčím, kteří drancují rybník, aby měly jejich povedené ženušky na parádu. A co teprve, když se jim povede kolosální úlovek: vytáhnou obrovského kapra. Hned se jim v hlavě zrodil plán, jak kapra vydávat za vodníka, vystavovat ho po hospodách a vydělat hromady peněz. Jenomže není kapr jako kapr, zvláště pak kapr v pohádce. |Jak to s oběma chamtivci dopadlo, se dozvíte v této veselé pohádce, kde si vodníka zahrál B. Navrátil, vykutálené pytláky M. Vladyka a V. Vydra a jejich ženy D. Veškrnová a T. Medvecká, která v nadcházejících dnech oslaví 65. narozeniny. 04.11. 14:02 04.11. 15:00
Pohádka z větrného mlýnaPohádka o hodné Marianě, zlé Adrianě a králi, který si vybral tu pravou nevěstu (1996). Hrají: A. Černá, J. Schwarz, V. Galatíková, S. Laurinová, J. Zindulka a další. Scénář A. Jurásková. Kamera Žánr: pořad pro Děti / mládež; J. Kadaňka. Režie S. Simonová.|4:3|Byl jednou jeden královský větrný mlýn a v něm žili královna (V. Galatíková) a její syn, mladý král Sebastian (J. Schwarz). Ten už měl dávno čas na ženění, jenomže mnohem víc než dívky a kralování jej zajímala jeho sbírka kuriozit. Jednoho dne prince na trhu zaujala prostá dívka (A. Černá). Jedině ta se stane královnou, pomyslel si Sebastian. To ještě netušil, že jeho vyvolená, hodná a pilná Mariana, má závistivou sestru Adrianu, a že obě dívky, v jedné hodině narozené, jsou si k nerozeznání podobné. 04.11. 15:00 04.11. 16:01
My všichni školou povinní, Dárek k Vánocům, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a Žánr: film / dramatický pořad; rodičích (1984). Dále hrají: J. Šulcová, J. Bartoška, M. Šimáček, Z. Honzík, J. Preissová, J. Hanzlík, J. Janatová, M. Krb, V. Brabec, M. Kudláčková, V. Galatíková, D. Kolářová, G. Vránová, P. Kostka, J. Jurištová, E. Hudečková, B. Bohdanová a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Richard Jokl (V. Brabec) ani po rozvodu nenechává svou ženu (J. Bohdalová) na pokoji a snaží se nevybíravými prostředky
Autor: