Denní archiv Listopad 4, 2018

0

Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní, jak fyzic­ké, tak umě­lec­ké.

Ředitelka fes­ti­va­lu, stu­dent­ka 2. roč­ní­ku Katedry pro­duk­ce na FAMU, Adéla Boháčová, k letoš­ní­mu moti­vu FAMUFESTU dodá­vá: „Most je klí­čo­vá stav­ba v celém spo­le­čen­ském kon­tex­tu. Postavením mos­tu vytvá­ří­me nové ces­ty mezi dvě­ma odliš­ný­mi ele­men­ty. Na mos­tech se psa­ly ději­ny, vzta­hu­jí se k nim pověs­ti, jde o mís­ta bojů. Most sto­jí na pilí­řích, kte­ré všech­ny musí být bez­chyb­né. Obdobně fun­gu­je nejen tvor­ba fil­mu, ale i fes­ti­va­lu.“

zněl­ka : : https://www.youtube.com/watch?v=ksfJnd4TQWM&feature=youtu.be

Primární cíl fes­ti­va­lu je při­blí­žit stu­dent­skou fil­mo­vou tvor­bu posled­ní­ho roku širo­ké veřej­nos­ti. Na letoš­ní FAMUFEST se při­hlá­si­lo 77 sním­ků. V tuto chví­li před­po­ro­ta vybí­rá nej­lep­ší z nich, jenž se budou v sou­těž­ní sek­ci uchá­zet o ceny v cel­kem 15 kate­go­ri­ích (letos popr­vé i cena za nej­lep­ší scé­no­gra­fii). Jednotlivé vítě­ze vybe­re poro­ta, v jejímž čele zased­ne reži­sér Hynek Bočan (S čer­ty nejsou žer­ty, Přítelkyně z domu smut­ku, Zdivočelá země), dále dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Anifilm Malvína Balvínová, pro­du­cent­ka Pavla Janoušková Kubečková (Hořící keř), stři­hač Šimon Hájek (Domestik, King Skate) a fil­mo­vý teo­re­tik Petr Bilík.

Soutěžit se bude také v kate­go­rii pro nere­a­li­zo­va­ný scé­nář, foto­gra­fii a inter­me­di­ál­ní a kon­cep­tu­ál­ní tvor­bu. V rám­ci fes­ti­va­lu se pro­to v pro­sto­rách kul­tur­ní­ho cen­t­ra Letohradská 10 usku­teč­ní i výsta­va a scé­nic­ké čte­ní nere­a­li­zo­va­ných scé­ná­řů.

Celým FAMUFESTEM se od dopro­vod­né­ho pro­gra­mu po dra­ma­tur­gii jed­not­li­vých fil­mo­vých blo­ků prol­ne téma spo­jo­vá­ní roz­ma­ni­tých prv­ků. Pětatřicátý roč­ník poja­li orga­ni­zá­to­ři jako osla­vu růz­no­ro­do­sti a mož­nos­ti neš­ka­tul­ko­vat.

Vyhlášení výsled­ků pro­běh­ne na slav­nost­ním zakon­če­ní 9.11. od 19. hod. v Bio Oku.

U pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky pro­běh­ne v rám­ci pro­gra­mu také sek­ce „FAMU meets VŠMU“ - pásmo fil­mů stu­den­tů fil­mo­vé ško­ly v Bratislavě dopl­ně­né před­náš­ka­mi jejich peda­go­gů.

Dějištěm FAMUFESTU se pro ten­to rok sta­ne Praha 7. Na pro­jek­ce sou­těž­ních sním­ků budou moci divá­ci zajít do leten­ské­ho kina Bio Oko, nesou­těž­ní fil­my budou k vidě­ní v Kině AVU. Doprovodný pro­gram, od výstav po kon­cer­ty, pro­běh­ne v Kulturním pro­sto­ru Letohradská 10 nebo v klu­bu Underground 36.

Akreditace je mož­né zakou­pit cca od půl­ky říj­na v před­pro­de­ji na por­tá­lu GoOut za 150 Kč. Na mís­tě poté za 200 Kč (stu­den­ti a seni­o­ři) a 250 Kč (veřej­nost). Jednodenní akre­di­ta­ce je za 120 Kč.

 …

Autor:
9.2.2019 - The Celtic Social Club (SKOTSKO/FRANCIE)0

9.2.2019 - The Celtic Social Club (SKOTSKO/FRANCIE)

Skotští a bretaňští muzikanti v Brně! Keltská hudba se rozezní i na prknech Janáčkova divadla, ovšem v poněkud netradičním hávu. Skupina The Celtic Social Club navazuje na keltskou tradiční hudbu velmi inovativně. Věrní svým kořenům, zároveň otevření novým dobrodružstvím! Jejich hudba, to je "mash-up" bez hranic. Bude to stát za to! Koncert proběhne v sobotu 9.2.2019 od 19 hodin.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Bohemian Rhapsody

Jen málokterý životopisný film za poslední dekádu vyvolával tolik zájmu jako právě film Bohemian Rhapsody, který promítají od čtvrtka všechny tuzemská kina. Kapela Queen a jejich frontman Freddie Mercury jsou totiž fenoménem jako žádný jiný a na tenhle příběh fanoušci čekali mnoho let. Nyní, po letech odkladů, tvůrčích změnách a problémech při natáčení je film o jedné z největších kapel historie konečně na plátnech kin. A ať už je výsledný film jakýkoliv, tahle více jak dvě hodiny dlouhá show je jednoznačně filmovou událostí, kterou si na velkém plátně nebudete chtít nechat ují. 


Farrokh Bulsara (Rami Malek) měl jeden sen, být hudebníkem jakého svět ještě neviděl. Sám ještě v roce 1969, kde se seznámil se svými budoucími spoluhráči, netušil, jak velkou díru do světa udělá. Později znám jako Freddie Mercury, tento zpěvák stál u zrodu kapel Queen, která se postupem času stala jednou z největších rockových ikon, jejíž jméno je i dnes stejně velkým pojmem, jako v době jejich největší slávy.      

Musím se přiznat, že jsem z filmu měl celkem obavy. Přeci jen se u kormidla i v hlavní roli vystřídalo hned několik zvučných jmen a i samotná finální podoba filmu byla ovlivněna nuceným odchodem Bryana Singera (film dokončil neuvedený Dexter Fletcher). Výsledek je ale i přes značné úpravy skutečného příběhu a trochu povrchnější záběr filmu (jedná se spíše o poctu než věrnou adaptaci příběhu kapely a jejích ikonického frontmana) hodně energickou podívanou, kterou není radno si nechat ujít. 


Bohemian Rhapsody totiž strašně moc těží z energie kapely, kterou zub času ani trochu neotupil. Právě naopak. Díky faktu, že film lineárně prochází příběhem kapely a postupně přechází od jednoho velkého hitu k druhému (a to se na některé z těch velkých ani nedostane při stopáži skoro dvou a čtvrt hodiny), z oné Queen energie nepovolí až do samotného konce, ve kterém si tvůrci vystřihnou v podstatě celé představení kapely v rámci Live Aid koncertu, které bývá označováno jako nejlepší rockové vystoupení všech dob. 

Film také stojí na propojení oné energie a perfektním zosobnění Freddieho hercem Rami Malekem. Těžko si představit lepší herecký výkon protože jeho vyobrazení rockové legendy je téměř bezchybné a minimálně co se týče persony frontmana na pódiu nemá chybu. Díky živelné energii největších hitů kapely a jeho hereckému koncertu (ano muselo to být) se tak není čemu divit, že je film vynášen do nebes kde to jen jde. Faktem ale je, že pokud se na film jako takový zaměří člověk trochu střízlivějším pohledem, jsou patrné i občasné nedostatky, které za mě filmu brání stát se tím ultimátním filmovým portrétem hudební ikony.   


Na filmu je totiž až příliš znát zásah kapely do samotného příběhu (ostatně důvod proč od projektu odešel třeba Sacha Baron Cohen), který je trochu předžvýkanou a upravenou verzí toho, co se skutečně stalo a film prodává vše v trochu černobílejším stylu a nepokládá se příliš do samotného zákulisí a problematických témat. Pokud však od filmu nečekáte věrný životopisný portrét ale spíše slušně natočenou poctu, pak vás to asi příliš trápit nebude. Čekáte-li ovšem náhled pod pokličku, moc se ho v rámci Bohemian Rhapsody nedočkáte. 

Druhým problémem filmu je fakt, že změna režisérů po půlce natáčení je citelná - v některých momentech jde vidět i přes očividnou snahu trochu jiný cit pro samotnou akci a film tak v některých pasážích zvládá zachytit atmosféru jednoduchými záběry a prací s kamerou a v jiných působí až zbytečně strojeně (a možná až příliš mechanicky). Tohle je například patrné v rámci závěrečného vystoupení, které díky hercům a energii skladeb (a velmi přesné realizaci samotného památného koncertu - porovnejte si to se záznamem z roku 1985) dozajista zasáhne všechny v kinosále, způsob snímání kapely je ale hned v několika momentech trochu nešťastný a člověk se tak má problém oprostit od pocitu, že aktéři nejsou ve studiu ale skutečně na pódiu v Londýně. Tohle narušení filmové iluze řemeslnou stránkou filmu je každopádně přítomné hned v několika momentech v průběhu filmu.   


Co si tedy z filmu Bohemian Rhapsody odnést? Jedná se rozhodně o vydařenou poctu ikoně hudebního průmyslu, na kterou se vyplatilo si počkat. Fenomenální Rami Malek a výběr největších hitů kapely vás strhnou a nepustí do konce závěrečných titulků (ani u marvelovek nezůstávají do úplného konce taková kvanta lidí v sále). Jako film má ovšem tenhle portrét kapely pár znatelných vad na kráse, které mu zabraňují stát se oním jedinečným portrétem který by se tučně zapsal do historie kinematografie, předpoklady pro to by tam totiž byly. Jen by musel být tvůrci ochotní jít trochu více do hloubky a za kamerou by musel stát trochu schopnější režisér a scénárista. 

Každopádně i tak mi nezbývá nic jiného, než tenhle hudební životopisný film jen a jen doporučit. Jen málokterý film se totiž může pyšnit tím, že má takhle silnou hudební energii a takhle přesné zosobnění ikony hudebního průmyslu. Přeci jen Queen jsou jen jedni. A pokud si Rami Malek za tuhle roli nevyslouží alespoň nominaci na Oscara, koleduje si akademie o veřejné protesty.  

Energická pocta kapele, ve které naprosto nevídaným způsobem dominuje Rami Malek v roli jedné z největších ikon hudebního průmyslu. Přičtěte si k tomu výběr těch největších hitů kapely Queen a máte dostatek důvodu pro fanoušky k tomu, aby film glorifikovali do nebes. Pokud ovšem od filmu očekáváte snahu jít trochu pod pokličku samotné kapele a jejímu frontmanovi, budete v tomhle ohledu trochu zklamáni, neboť Dexter Fletcher a Bryan Singer servírují podle not zbývajících členů kapely částečně předžvýkaný a upravený příběh, který se odmítá nějak hlouběji věnovat zákulisním událostem v historii skupiny. Stejně jako po řemeslné stránce, kde film ne vždy funguje na takové úrovni jako by si jeho herecká a hudební složka zasloužila. I tak se ovšem jedná o energickou záležitost, která strhne masy a předkládá další důkaz o tom, jak moc velkou ikonou tahle kapela je i po dlouhých letech od jejich posledního koncertu v původní sestavě.      

Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama / Hudební

Velká Británie / USA, 2018, 134 min

Režie: Bryan Singer
Scénář: Anthony McCarten
Kamera: Newton Thomas Sigel
Hudba: John Ottman
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech, Jess Radomska, Aaron McCusker, Michelle Duncan, Max Bennett, Ace Bhatti
Producenti: Graham King, Jim Beach
Střih: John Ottman
Scénografie: Aaron Haye
Kostýmy: Julian Day

Nevhodný mládeži do 12 let

Česko V kinech od: 01.11.2018 CinemArt
Slovensko V kinech od: 01.11.2018 CinemArt SK
USA V kinech od:         02.11.2018 20th Century Fox
Velká Británie V kinech od: 24.10.2018 20th Century Fox UK

https://www.csfd.cz/film/300902-bohemian-rhapsody/
https://www.imdb.com/title/tt1727824/

Autor:
0

YVETTA SIMONOVÁ SLAVÍ 90

JE LEGENDOU SUPRAPHONU! — Zpěvačka Yvetta Simonová u příležitosti svých devadesátin, které slaví 4. listopadu 2018, obdrží výroční cenu vydavatelství Supraphon. Ocenění v podobě platinové desky převezme stále aktivní umělkyně na chystaném benefičním koncertu k životnímu jubileu, který se uskuteční 18. listopadu v pražském Divadle U Hasičů v produkci klubu Amfora.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor: