Denní archiv Listopad 2, 2018

0

Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky

Po 5 letech od prv­ní řady, po 4 od řady dru­hé se vrá­tí na HBO seri­ál Temný pří­pad - pre­mi­é­ra 13. led­na 2019. V hlav­ní roli se obje­ví osca­ro­vý Mahershala Ali, kte­ré­mu budou sekun­do­vat dal­ší slav­ní her­ci, Stephen Dorff (upír z prv­ní­ho upír­ské­ho fil­mu - Blade), Ray Fisher (Cyborg z DC), Mamie Gummer (dce­ra Meryl Streep) a dal­ší her­ci, kte­ří hlav­ní posta­vě budou sekun­do­vat během 6 dílů.

Ke scé­ná­ři se vrá­til autor (reži­sér i scé­náris­ta) Nic Pizzolatto a všech 6 dílů bude v režii Jeremy Saulniera.…

Autor:
SW050

Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie

Come with me

A už se na nás řítí dal­ší vypu­lí­ro­va­ný díl Hvězdných válek. Je to epi­zo­da, kte­rou měli pod­le vlast­ní­ho vyjá­d­ře­ní her­ci nej­rad­ši. Zjišťuji, že o mně se to tak jed­no­znač­ně říct nedá. Možná je to tím, že jsem do kina šel na slu­žeb­ní ces­tě v Portlandu (Oregon) a byl jsem uta­ha­nej; mož­ná že mi už stej­ně jako Američanům nevo­ní fil­my bez „hepá­če“.

Děj Impéria se dá shr­nout do jed­né věty: rebe­lo­vé pokra­ču­jí ve vál­ce s Impériem. Darth Vader (Dawid Prowse - posta­va, James Earl Jones =Chewy, C3PO, Leia a Han hlas) vede výpra­vu, jež je zni­čit povsta­lec­kou základ­nu na ledo­vé pla­ne­tě Hoth, kde pře­bý­va­jí naši přá­te­lé Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford), prin­cez­na Leia (Carrie Fisher), Chewbacca (Peter Mayhew), C3PO (Anthony Daniels) a R2D2 (Kenny Baker). Ve zje­ve­ní řek­ne Obi-Wan (Alec Guinness) Lukovi, aby letěl na Dagobah a pod­stou­pil tré­nink u Jedi uči­te­le Yody (Frank Oz).

Film Souboj dobra a zlaje dob­ro­druž­ný a kome­di­ál­ní, zrov­na jako Star Wars, ovšem hlav­ním téma­tem Impéria vra­ce­jí­cí­ho úder je dua­li­ta Síly a zápas mezi dob­rem a zlem, mani­fes­to­va­ný na Lukovi a Darth Vaderovi. Čeká nás i straš­li­vé tajem­ství, odha­le­né Vaderem.

Masožravý WampaTón cel­ko­vé atmo­sfé­ry fil­mu je tem­ný. Luke o vlá­sek unik­ne smr­ti v tun­dře Hothu, rebe­lo­vé utí­ka­jí z jed­no­ho kou­tu gala­xie do dru­hé­ho, Luke nezvlád­ne tré­nink u Yody, při­jde o ruku, dozví se straš­li­vé věci o své rodi­ně, Hana zmra­ze­jí jako kus hově­zí­ho, milost­ný troj­ú­hel­ník mezi Hanem, Leiou a Lukem se neroz­mo­tá a do toho ješ­tě C3PO je roz­třís­ka­ný na kusy -- no dob­ře, to posled­ní bylo doce­la legrace.PFalcon v Oblačném městěůvod­ní efek­ty fil­mu jsou tako­vou podí­va­nou, že kro­mě vyčiš­tě­ní obra­zu a zvu­ku se dočkal jen mini­ma nových zábě­rů, z nichž hlav­ní část je vylep­še­né Oblačné měs­to a sněž­ný muž Wampa je před­ve­den detail­ně­ji. Naprosto nej­zá­sad­něj­ší jsou impe­ri­ál­ní sou­ma­ři (kdo umí vtip­ně­ji pře­lo­žit AT-AT Walkers, ať mi napí­še. Podle důvě­ry­hod­ných infor­ma­cí se v čes­kých titul­cích jme­nu­jí krá­če­jí­cí tan­ky) Jsou to v pod­sta­tě dese­ti­pa­t­ro­ví mecha­nič­tí čtyř­no­zí dino­sau­ři s lid­skou posád­kou a lase­ro­vý­mi kanó­ny v hla­vo­vé čás­ti. Jejich kon­struk­ce nedá­vá smy­sl, ale je to vyni­ka­jí­cí podívaná.Nejlepší posta­vou této epi­zo­dy je dle mého názo­ru jed­no­znač­ně Yoda, Luke Skywalker a Yodaposta­vou skří­tek, duchem a Silou vel­ký mis­tr a uči­tel rytí­řů řádu Jedi. Kombinace dětin­ské mar­ni­vos­ti s téměř neko­neč­nou moud­ros­tí a pra­po­div­ným slo­vosle­dem. Říká Lukovi, kte­rý neví, že to je Yoda: „Hledáš něko­ho? Našel něko­ho jsi, řek“ bych.“ Když se Luke potý­ká s hýbá­ním před­mě­ty pomo­cí Síly, Yoda mu řek­ne, že to zvlád­ne. Luke odpo­ví: „Tak jo, já to zku­sím.“ Yodovi je na očích a uších vidět, že se zlo­bí, a řek­ne: „Ne zku­sit. Udělat. Nebo neu­dě­lat. Není zkusit.„MysOblačné městolím, že se vám Impérium vra­cí úder bude moc líbit. Dokonalá absen­ce pří­mé­ho gra­fic­ké­ho nási­lí, sexu a spros­té mlu­vy z fil­mu činí vyni­ka­jí­cí pří­le­ži­tost i pro děti shléd­nout napí­na­vé dob­ro­druž­ství, kde jde o děj, dob­ro a zlo, a ne klet­by a pří­ra­zy. Je obdi­vu­hod­né, jak to ten­to 17 let sta­rý sní­mek doká­že natřít (a bez pod­stat­né­ho vylep­še­ní) nej­mo­der­něj­ším sci-fi trhá­kům.Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Zatímco v prv­ním dílu (epi­zo­dě IV) byl Mark Hamill v roli Luka Skywalkera jako cel­kem roz­to­mi­lý blbe­ček, v Impériu je z něho ješ­tě vět­ší fňuk­na, vImperiální soumarypa­dá, jako by celé noci pařil, sotva leze a nej­lé­pe zapad­ne do špi­tál­ní­ho lůž­ka v závě­ru.
 • Když pomi­ne­me kon­strukč­ní nelo­gič­nost a zásad­ní zra­ni­tel­nost impe­ri­ál­ních sou­ma­rů, pořád mi není jas­né, proč muse­li úto­čit jen z jed­né stra­ny a po plá­ni. Obráncům by sta­či­lo udě­lat před kaž­dým pořád­nou jámu a už by se nevy­hra­ba­li. Navíc, na co jsou pocho­du­jí­cí oblu­dy, když všich­ni zvlá­da­jí antigra­vi­tač­ní tech­no­lo­gii?
 • roč mají lase­ro­vé kanó­ny zákluz? Možná pro­to, že nejsou lase­ro­vé, nýbrž ion­to­vé, jak mě upo­zor­nil čte­nář F.F.
 • Millenium Falcon nemá žád­nou pře­cho­do­vou komo­ru a výstup do téměř vaLoučeníkua řeší Han, Leia a Chewy tak, že si nasa­dí lakýr­nic­ké respi­rá­to­ry. Možná pro­to (opět F.F.), že to nejsou vůbec lidi, zvlášť když se to všech­no ode­hrá­vá „před dáv­ný­mi lety v pře­da­le­ké gala­xii“ -- pak jsou ale všich­ni naši hrdi­no­vé bůhví­ja­cí emzá­ci!.
 • Přistávací meto­da „nasle­po“, kte­rou pro­vo­zu­je Luke na Dagobahu, činí ze sou­do­bých rada­rů tech­nic­ký zázrak. A prav­dě­po­dob­nost, že čvacht­ne do močá­lu prá­vě tam, kde na celé pla­ne­tě žije Yoda, je směš­ná.
 • Proč nemů­žou Jedi uči­te­lé Lukovi poma­lu a v kli­du vysvět­lit, jak je to vlast­ně s jeho fami­lií? Proč se to musí dozví­dat ve stres­su?
 • Co to je za pra­po­div­nou šach­tu, do kte­ré se Luke tre­fí po svém sebe­vra­žed­ném pádu? Nějak mi uni­ká cel­ko­vá geo­me­t­rie té zále­ži­tos­ti.

Recenze sepsá­na: 9. břez­na 1997

Autor:
0

Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání

Kniha je urče­ná pře­de­vším pokro­či­lým stu­den­tům všech vyso­kých škol při­pra­vu­jí­cích peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky. „Nové pod­ně­ty pro svou prá­ci v ní ale nejdou i stá­va­jí­cí uči­te­lé, mistři odbor­né výu­ky, tre­né­ři, soci­ál­ní peda­go­go­vé a dal­ší lidé, půso­bí­cí na děti, mlá­dež či dospě­lé stu­den­ty. Knihu lze dopo­ru­čit i stu­den­tům psy­cho­lo­gie, soci­ál­ní prá­ce a zdra­vot­nic­kých obo­rů. I když jde o nauč­nou lite­ra­tu­ru, „bib­li peda­go­gic­ké psy­cho­lo­gie“, uži­teč­ná bude všem, kte­ří by se rádi dozvě­dě­li poznatky o psy­cho­lo­gic­kých prin­ci­pech uče­ní, vzdě­lá­vá­ní a výcho­vy, pod­sta­tě výchov­né­ho pora­den­ství, pedagogicko-psychologické dia­gnos­ti­ky a výzku­mu.

Publikace je roz­dě­le­na do deví­ti kapi­tol, kaž­dá kapi­to­la obsa­hu­je něko­lik tema­tic­kých pod­ka­pi­tol. Úvodní část kni­hy se věnu­je cha­rak­te­ris­ti­ce a obsa­hu obo­ru peda­go­gic­ké psy­cho­lo­gie a jeho his­to­rii a důle­ži­tým vzta­hům s jiný­mi obo­ry. Kapitola 3 se zamě­řu­je na sociálně-psychologické pozná­ní v peda­go­gic­kém pro­sto­ru. Poznání těch­to aspek­tů má vel­ký vliv na kva­li­tu pří­mé výchov­né, vzdě­lá­va­cí, pre­ven­tiv­ně výchov­né a pora­den­ské prá­ce ve ško­lách a škol­ských zaří­ze­ních. Autor kapi­to­ly srov­ná­vá pří­stu­py jed­not­li­vých bada­te­lů a porov­ná­vá pro­ti­chůd­né názo­ry tema­ti­ku peda­go­gic­ké komu­ni­ka­ce.  Zároveň nabí­zí řeše­ní častých pro­blé­mů s agre­sí a mezi­lid­ský­mi vzta­hy ve ško­le.  Kapitola 4 sezná­mí s psy­cho­lo­gic­ký­mi aspek­ty uče­ní a fak­to­ry, kte­ré ovliv­ňu­jí pro­ces výu­ky. Obsáhlá 5. kapi­to­la se věnu­je cílům, meto­dám, for­mám výu­ky a její­mu obsa­hu.  Prostor je věno­ván téma­tu hod­no­ce­ní a znám­ko­vá­ní žáků. Šestá kapi­to­la se věnu­je pro­ble­ma­ti­ce výchov­né­ho půso­be­ní na děti a dospí­va­jí­cí.  Sedmá kapi­to­la při­po­mí­ná význam pre­ven­ce, včas­né dia­gnos­ti­ky a pedagogicko-psychologické péče o ohro­že­né žáky i mož­nos­ti řeše­ní pro­blé­mů.  Kapitola 8 se týká výchov­né­ho pora­den­ství a posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb ve ško­lách a škol­ských zaří­ze­ních. Kapitola 9 před­sta­vu­je vybra­né dia­gnos­tic­ké meto­dy a výzkum­né pří­stu­py, pou­ží­va­né při dia­gnos­ti­ce a zpra­co­vá­ní peda­go­gic­ké pro­gnó­zy.
Jako kaž­dá odbor­ná pub­li­ka­ce, obsa­hu­je Pedagogická psy­cho­lo­gie pro uči­te­le ang­lic­ké Summary, Seznam pra­me­nů a lite­ra­tu­ry, Jmenný a Věcný rejstřík. Dozvíte se i o pra­xi a zamě­ře­ní auto­rů, nechy­bí kapi­to­la Bibliografické poznám­ky.
Některé kapi­to­ly jsou poměr­ně obtíž­né pro stu­di­um a vyža­du­jí urči­tou před­cho­zí zna­lost pro­blé­mu.  Přesto kni­ha při­ná­ší cen­né poznatky z obo­ru, pří­nos­ný je nejen samot­ný výklad, ale i nastí­ně­ní řeše­ní pro­blé­mů, s nimiž se pra­cov­ní­ci ve škol­ství kaž­do­den­ně setká­va­jí. Publikace reflek­tu­je slo­ži­tou a nároč­nou dobu, kte­rou škol­ství v sou­čas­nos­ti pro­chá­zí.


Pedagogická psy­cho­lo­gie pro uči­te­le
Autoři: Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík
Žánr: nauč­ná lis­te­ra­tu­ra
Vydala: Grada
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.
Počet stran: 528
Rok vydá­ní: 2018
Hodnocení: 100 %

 …

Autor:
0

Hoši od Bobří řeky - dokáže Rikitan v chlapcích vzbudit zájem o jiná dobrodružství než jsou bitky?

Vilík a Jirka byli dva nor­mál­ní klu­ci, kama­rá­di, kte­rých je po svě­tě tisí­ce. Dělali to, co ostat­ní a jejich život se ubí­ral cel­kem v poklid­ném ryt­mu až do čtvrt­ka 12. břez­na. Ono to vlast­ně všech­no zača­lo ješ­tě o den poz­dě­ji. Jelikož byd­le­li oba dva na stej­ném mís­tě, tak měli spo­leč­nou ces­tu do ško­ly, a by tomu tak i v ten osud­ný pátek. Když se ubí­ra­li ze ško­ly domů, tak si Jirka nesl pod paží míč. Musel ho nosit, pro­to­že ho pou­ží­va­li na tělo­cvi­ku. Jak tak šli, najed­nou Vilík vykři­kl, aby držel míč, že jdou Novočtvrťáci - víc toho už bohu­žel pro ně říct nesti­hl.

Najednou se přihna­lo něko­lik klu­ků zeza­du a jeden z nich se zmoc­nil míče. Vilík s Jirkou je pozna­li pod­le odzna­ků, kte­ré měli na kabá­tech, že jsou to pod­le nich drzouni z Nové čtvr­ti. Velmi dob­ře se zna­li, pro­to­že už spo­lu sku­pi­ny chlap­ců sved­ly vel­ké bit­ky. Jirka si to nemohl nechat líbit a pus­til se do chlap­ce, kte­rý vzal míč. Za chví­li po ostřej­ší výmě­ně názo­rů už se oba rva­li. Dá se říct, že bitva skon­či­la neroz­hod­ně. Na závěr už si jenom nadá­va­li a už se oba tábo­ry roz­chá­ze­ly. Jirka byl not­ně pošra­mo­ce­ný a takhle se spo­lu s Vilíkem vyda­li k domo­vu.

Doma dosta­li oba kázá­ní od mami­nek kvů­li stu­de­né­mu obě­du a Jiřík dostal ješ­tě nádav­kem pohla­vek za natr­že­nou kap­su a uvá­le­né šaty. Zhruba ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne se oba kama­rá­di setka­li zno­vu ven­ku. Povídali si o pra­ni­ci, když tu zni­če­ho­nic Jiříkovi k vítěz­ství pobla­ho­přál mla­dý muž - Rikitan. Oba se lek­li, pro­to­že by to, co viděl mohl nahlá­sit jed­nak rodi­čům a taky ve ško­le. Muž pro­ne­sl, že jich je však ško­da k tako­vým­to nechut­ným rvač­kám. Zajímal se o to, jest­li nema­jí něja­kou uži­teč­něj­ší zába­vu než se tou­lat po uli­cích a prát se. Muž jim na otáz­ku co by teda měli jiné­ho dělat, nabí­dl dob­ro­druž­ství.

 

Kdysi jsem tuto kni­hu čet­la jako malá, ale dneska, než bych si ji zno­vu pře­čet­la, bych neda­la dohro­ma­dy ani jed­nu kapi­to­lu, pro­to­že to bylo už dáv­no a vím jenom, že se mi ten­krát líbi­la - dnes tomu není jinak. Jaroslav Foglar byla vel­ká spi­so­va­tel­ská hvězda a tuto kni­hu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju k pře­čte­ní. Jedná se o prv­ní díl. Mimochodem moc pěk­ná obál­ka. Má 216 stran.

 • Autor: Jaroslav Foglar
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Albatros
 • Datum vydá­ní: 24. 09. 2018
Autor:
0

Moje první velká kniha psaní - Od uvolňovacích cviků s říkadly až po nácvik psaní písmen a číslic

Ordinace odbor­ní­ků se plní rodi­či s dět­mi, kte­ré mají potí­že s gra­fo­mo­to­ri­kou – sou­bo­rem psy­cho­mo­to­ric­kých čin­nos­tí, kte­ré jsou potře­ba ke kres­le­ní a psa­ní. Ovlivňují ji psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj dítě­te, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, pozor­nost a vývoj řeči. Grafomotorice věnu­jí rodi­če vět­ši­nou pozor­nost s nástu­pem dítě­te do prv­ní tří­dy nebo v před­škol­ním věku, kdy zjiš­ťu­jí, že ruka dítě­te není pro psa­ní dosta­teč­ně uvol­ně­ná. Jen uvol­ně­ná ruka totiž doká­že pro­vést jem­ný a zamě­ře­ný pohyb, kte­rý vede k finál­ní­mu vytvo­ře­ní pís­me­ne.
Do ordi­na­ce dět­ské kli­nic­ké psy­cho­lož­ky Heleny Uhlířové také cho­di­li bez­rad­ní rodi­če, kte­ří nevě­dě­li, jak svým dětem s nácvi­kem gra­fo­mo­to­ri­ky pomo­ci. „Přinášeli růz­né bro­žu­ry a mate­ri­á­ly, kte­ré vět­ši­nou vůbec neslou­ži­ly k tomu, co nabí­ze­ly,“ uvá­dí autor­ka kni­hy Moje prv­ní vel­ká kni­ha psa­ní Helena Uhlířová. Její kni­ha pro­ve­de děti nácvi­kem psa­ní od samé­ho začát­ku – od nácvi­ku uvol­ně­ní ruky – až po napsá­ní jed­not­li­vých pís­men a čís­lic.

„Cviky“ vedou­cí k nácvi­ku psa­ní dopro­vá­ze­jí vese­lé říkan­ky, slou­ží­cí jako návod k tomu, co se po dětech chce: „Má děti někdo potu­chu, že kres­lit kru­hy do vzdu­chu, je rukám milé cvi­če­ní? Zkuste, jis­tě ho oce­ní.“ Nebo „Zobu, zobu máček, jsem jako ten ptá­ček. A mám přes­nou muš­ku, zleh­ka držím tuž­ku.“ U kaž­dé­ho cvi­ku je na pro­ti­leh­lé strán­ce vyne­chá­no dosta­teč­né mís­to na pro­cvi­če­ní – děti budou kres­lit vln­ky, spi­rá­ly, koleč­ka, dělat teč­ky, čár­ky, líst­ky, pavu­či­ny, ová­ly, kopeč­ky, leža­té osmič­ky, plo­ty, žíža­ly, třeš­ně, kolá­če, balon­ky, mis­tič­ky, hrá­bě, hři­by, čepi­ce, dešt­ní­ky, šne­ky… Zkrátka obráz­ky, kte­ré se, nebo jejich čás­ti, podo­ba­jí pís­me­nům a čís­li­cím nebo jejich čás­tem.

Druhou část kni­hy tvo­ří kapi­to­la Abeceda není věda. Připomíná kla­sic­kou písan­ku, učí vel­ká a malá, tis­ka­cí a psa­cí pís­me­na od A po Ž, tedy vlast­ně Q, kte­ré je zařa­ze­no na konec abe­ce­dy. Následuje kapi­to­la Číslice, co více?, v níž se děti nau­čí psát čís­li­ce od 1 do 10.

Knížka zpes­t­ří a usnad­ní pří­pra­vu ke škol­ní­mu zápi­su i nácvik pís­men a čís­lic. Kladně hod­no­tím vel­ký for­mát kni­hy, kte­rý zaru­ču­je dosta­tek pro­sto­ru pro nácvik psa­ní.


Moje prv­ní vel­ká kni­ha psa­ní. Od uvol­ňo­va­cích cvi­ků s říka­dly až po nácvik psa­ní pís­men a čís­lic
Helena Uhlířová
Vydal Bambook, Praha
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Počet stran: 208
Hodnocení: 100 %

Autor:
0

Logohrátky by se mohly stát cenným pomocníkem dětí, které mají potíže s výslovností a rodičů, kteří by jim chtěli s tímto problémem pomoci.

O čes­kých dětech dneška se obec­ně ví, že už ve věku „škol­ko­vém“ nema­jí pro­blém ovlá­dat tablet a mobil­ní tele­fon, ale s mlu­ve­ním to není žád­ná hit­pa­rá­da. Dětí s poru­cha­mi řeči stá­le při­bý­vá, a i přes to, že ve škol­kách je tomu­to pro­blé­mu věno­vá­na pozor­nost, hlav­ní gró při odstra­ňo­vá­ní obtí­ží leží na bed­rech rodi­čů. Ty na děti někdy nema­jí čas a pod­ce­ňu­jí úlo­hu říka­nek a pís­ni­ček v útlém věku. Poutavé „rýmo­vač­ky“ se dětem vět­ši­nou líbí a rády je opa­ku­jí. Mnohdy jde o nená­pad­né roz­cvič­ky malých jazýč­ků a mlu­vi­del nebo nácvik výslov­nos­ti pro­ble­ma­tic­kých hlá­sek. Právě na kouz­lu zví­da­vých malých dětí, kte­ré napo­do­bu­jí své rodi­če, je posta­ve­ná kníž­ka Logohrátky. „Předškoláci ješ­tě neu­mě­jí číst, pro­to je nut­né, abys­te kni­hu pou­ží­va­li spo­leč­ně s dítě­tem. Na kaž­dé stra­ně je výstiž­ně popsá­no, co se od dítě­te žádá. Pokud se vyvo­ze­ní hlás­ky neda­ří, vra­cej­te se k bás­nič­kám a úko­lům opa­ko­va­ně, tře­ba kaž­dý den,“ nabá­dá rodi­če autor­ka Zuzana Pospíšilová a zdů­raz­ňu­je, že kni­ha nena­hra­zu­je odbor­nou logo­pe­dic­kou péči, je pou­ze jejím dopl­ně­ním.

Hned po úvo­du kni­hy násle­du­je kapi­to­la, věno­va­ná řeči a jejím vadám, v níž je zdů­raz­ně­no, jak důle­ži­tá je role rodi­če k tomu, aby se dítě nau­či­lo správ­ně mlu­vit. „Aby se dítě nau­či­lo správ­ně mlu­vit, potře­bu­je mít oko­lo sebe mluv­ní vzo­ry. Učí se nápo­do­bou... Každé dítě je jiné, vyví­jí se jiným tem­pem, dosta­lo do vín­ku jiný gene­tic­ký základ. Všechny bez roz­dí­lu ale potře­bu­jí naši pozor­nost.“

Zuzana Pospíšilová napsa­la k pro­cvi­če­ní mlu­vi­del sérii autor­ských bás­ni­ček a jazy­ko­la­mů. Například: „Na dvor­ku se jíd­la dočká kohout, koza, kuře, kočka, krů­ta, kro­can, kach­nič­ka, krá­lík, kůň i kra­vič­ka.“ Nebo: „Lípa pálí, lípa pálí… Kosa soka, kosa, soka. Malá lama, malá lama… Kára raka, kára raka… Líbá Bílá líbá Billa, Líba Bílá líbá Billa…“ Kromě bás­ni­ček a jazy­ko­la­mů obsa­hu­je kni­ha hádan­ky s dopl­ňo­vač­ka­mi (např. Na pod­la­ze doma leží, kaž­dý po něm cho­dí, běží. Tato tep­lá tka­ná věc, jme­nu­je se…) nebo úko­ly (např. „Zkus napo­do­bit štěbe­tá­ní ptáč­ků.“).
Návody, jak dítě moti­vo­vat, jak ho nabá­dat, aby spo­lu­pra­co­va­lo v kni­ze říká nama­lo­va­ná posta­va mla­dé ženy (paní uči­tel­ky nebo autor­ky). Sympatické je, že ji ilu­strá­tor­ka vypo­dob­ni­la pokaž­dé v jiném oble­če­ní a tro­chu jiný­mi ges­ty.

Ilustrace jsou beze­spo­ru vel­kým pří­no­sem kníž­ky. Dítě si díky vese­lým říka­dlům a líbi­vým obráz­kům zřej­mě ani neu­vě­do­mí, že něco pro­cvi­ču­je. Na obráz­cích jsou nama­lo­va­né děti, věci den­ní potře­by, s nimiž se děti běž­ně setká­va­jí a čas­to zví­řa­ta.

Knížka je pěk­ná a pro před­ško­lá­ky urči­tě uži­teč­ná. Koupí nepro­hlou­pí ani ti, jejichž děti žád­nou řečo­vou vadu nema­jí.


Logohrátky
Autor: Zuzana Pospíšilová
Ilustrace: Zdeňka Študlarová
Počet stran: 120
Vydal: Bambook
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.
Hodnocení: 100 %

Autor:
1.11.2018 – Bratři Ebenové0

1.11.2018 – Bratři Ebenové

Bratři Ebenové jsou na české hudební scéně pojmem, jejich originalita je neuvěřitelná. V hudbě vychází z více směrů, hrají na různé neobvyklé hudební nástroje, navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka Ebena vytváří opravdu neotřelé hudební těleso. Vystoupení těchto umělců, které se uskuteční v Mahenově divadle ve čtvrtek 1.11.2018, tak bude jistě zážitek. Začínáme od 19 hodin!

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Církevní dějiny – novověk

Po více než čtyřech letech vychá­zí dru­hý díl Církevních dějin Drahomíra Suchánka a Václava Dršky. Časové rozpě­tí mezi vydá­ním dvou dílů – Antiky a stře­do­vě­ku v roce 2013 a Novověku letos, ilu­stru­je obtíž­nost téma­tu, kte­rý si ke zpra­co­vá­ní syn­té­zy auto­ři zvo­li­li.

Drahomír Suchánek půso­bí jako odbor­ný asi­s­tent na Filozofické fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filo­zo­fic­ké Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. Zaměřuje se na cír­kev­ní a stře­do­vě­ké ději­ny, bada­tel­sky na papež­ské ději­ny a vzta­hy mezi duchov­ní a svět­skou mocí. Václav Drška půso­bí na Ústavu svě­to­vých ději­ny Filozofické fakul­ty Univerzity Karlovy v Praze a na Katedře his­to­rie Filozofické fakul­ty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Novou kni­hou auto­ři navá­za­li na díl o cír­kev­ních ději­nách anti­ky a stře­do­vě­ku, dru­há kni­ha se sou­stře­ďu­je na sobu mezi baro­kem a osví­cen­stvím.  Stejně jako prv­ní díl syn­té­zy, ten­to dru­hý oce­ní hlav­ně stu­den­ti his­to­rie a teo­lo­gie, kte­ří měli čas­to pro­blém zori­en­to­vat se v kon­cepč­ně odliš­ných star­ších pub­li­ka­cích, aby zís­ka­li potřeb­né pen­zum zna­los­tí a pře­hled ve stu­do­va­ném obo­ru. Syntézy Suchánka a Dršky před­klá­da­jí fak­ta v chro­no­lo­gic­kém pře­hle­du, čle­ně­ná tema­tic­ky do pře­hled­ných kapi­tol a pod­ka­pi­tol.  Čtenáři také zís­ka­jí základ­ní pře­hled o poli­tic­kých a hos­po­dář­ských ději­nách, jak auto­ři vysvět­lu­jí: „Metodologickým výcho­dis­kem naší prá­ce bylo pře­svěd­če­ní, že na ději­ny lid­ské spo­leč­nos­ti je tře­ba nahlí­žet ve vel­mi širo­kém kon­tex­tu a neklást umě­lé hra­ni­ce mezi poli­tic­ké, kul­tur­ní i nábo­žen­ské ději­ny.“ Autoři jsou rov­něž pře­svěd­če­ni, že zna­lost cír­kev­ních dějin je nut­ná pro pocho­pe­ní celé­ho his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu: „Kdo igno­ru­je a zane­dbá­vá hlub­ší pocho­pe­ní nábo­žen­ské­ho kon­tex­tu spo­le­čen­ských změn 16. až 18. sto­le­tí, nikdy tuto zásad­ní pro­mě­nu lid­ských dějin v celist­vos­ti nepo­cho­pí.“ Na mys­li mají obdo­bí, kdy „člo­věk ztrá­cel dosa­vad­ní pev­né život­ní zakot­ve­ní a o to více si musel klást zásad­ní otáz­ky týka­jí­cí se život­ních jis­tot. Bůh a cír­kev pře­sta­li být samo­zřej­mos­tí a lid­ská indi­vi­du­a­li­ta se muse­la otevřít odva­ze hle­dat nové odpo­vě­di.“

Druhý díl cír­kev­ních dějin je v jed­nom svaz­ku roz­dě­len do dvou knih. První obsa­hu­je kapi­to­ly Evropa ve víru refor­ma­ce, Strukturální a orga­ni­zač­ní vývoj církví a Vnitřní život a zbož­nost v době refor­ma­ce. Druhá kni­ha se sklá­dá z kapi­tol Církve mezi baro­kem a osví­cen­stvím, Organizace a čin­nost církví, Vnitřní život a nau­ka. Nechybí ang­lic­ké Summary, Seznam výbě­ro­vé lite­ra­tu­ry a Jmenný a Věcný rejstřík.


Církevní ději­ny. Novověk
Autoři: Drahomír Suchánek – Václav Drška
Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
Vydala: Grada Publishing a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Počet stran: 502
Hodnocení: 100 %

Autor:
DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO0

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO

DEBUTOVÁ ALBUM — Dvořákovo klavírní kvarteto, ač vzniklo teprve před několika lety, se velmi rychle zařadilo mezi přední české komorní soubory. Klavíristka Slávka Vernerová Pěchočová, houslista Štěpán Pražák, violista Petr Verner a violoncellista Jan Žďánský se úspěšně věnují komorní hudbě už řadu let, jednotlivě i společně. Jako Dvořákovo klavírní kvarteto začali vystupovat poté, co k užívání jména slavného skladatele dostali svolení od jeho přímého potomka, pana Antonína Dvořáka III.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům

„Sebeúcta je osvo­bo­ze­ní se od stra­chu z hod­no­ce­ní naší osob­nos­ti dru­hý­mi lid­mi.“ (str. 23)

Kniha, kte­rá by měla být vaším prů­vod­cem na ces­tě k vnitř­ní svo­bo­dě a zdra­vým vzta­hům. Během něko­li­ka kapi­tol se dozví­te spous­tu pří­nos­ných infor­ma­cí o dět­ství, cito­vé závis­los­ti a sebe­vě­do­mí. U kaž­dé kapi­to­ly máte také pár cvi­če­ní, kte­ré by vám měli pomoct k tomu, abys­te si sku­teč­ně uvě­do­mi­li, co je to dob­ré.

Tak tohle bylo oprav­du skvě­lé. Myslím si, že je oprav­du těž­ké napsat dobrou kni­hu o osob­ním roz­vo­ji a tahle spl­ni­la to, co sli­bo­va­la. Vůbec nepo­chy­bu­ji o tom, že kni­ha může být pro­spěš­ná něko­mu, kdo se hle­dá, sna­ží se odbou­rat něja­ké psy­chic­ké blo­ky nebo se něčím trá­pí.

„Pokaždé, když se vzdá­te něja­ké­ho zájmu, blíz­ké­ho člo­vě­ka nebo snu v nadě­ji, že se vám poda­ří zís­kat lás­ku muže, vzdá­te se tím sebe samých.“ (str. 84)

Další skvě­lou věcí je styl, kte­rým je kni­ha napsa­ná. U odbor­ných knih mám občas pro­blém s tím, že jsou napsa­né tak, že se těž­ko čtou, ale to nebyl pří­pad téhle. Kniha byla napsá­na neu­vě­ři­tel­ně mile a navíc i čti­vě. I když bys­te celou kni­hu moh­li pře­číst za jeden den, je to kni­ha, kte­rou bys­te měli číst spí­še na kapi­to­ly, abys­te se vždyc­ky pořád­ně zamys­le­li nad tím, co se tam píše.

Ve výsled­ku bych kni­hu urči­tě dopo­ru­či­la, pro­to­že mi při­jde napros­to doko­na­lá a urči­tě doká­že spous­tě lidem pomo­ci. Pokud hle­dá­te kni­hu, kte­rá spl­ní to, co slí­bí, je tohle urči­tě ta správ­ná vol­ba.

„Násilí plo­dí nási­lí a hněv plo­dí jen dal­ší hněv.“ (str. 124)


Žánr:
Zdraví
Vydáno:2018, Alferia
Počet stran:168
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0321-8
Autor:
0

Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma jed­no­du­še a lev­ně při­pra­vit výbor­nou kávu, kte­rou bude­te milo­vat.

Kniha je pro milov­ní­ky kva­lit­ní kávy oprav­du doko­na­lá. Najdete tam všech­no pro to, abys­te si doma moh­li dělat kva­lit­ní kávu, kte­rou si bude­te vychut­ná­vat vždy, když bude­te chtít. Navíc je celá kni­ha krás­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­ní, což vás při čte­ní urči­tě potě­ší a i jenom samot­né lis­to­vá­ní kni­hou je vel­ká radost.

V kni­ze se dozví­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí. Dozvíte se všech­no až od úpl­ných zákla­dů fil­tra­ce, přes dru­hy kávy a posu­zo­vá­ní chu­tí až po to, jak vybrat to správ­né vyba­ve­ní. Hodně jsem oce­ňo­va­la, že když byla kapi­to­la o vyba­ve­ní, uvá­dě­ly se i ceny a vy si tak může­te vytvo­řit kon­krét­ní před­sta­vu o tom, kolik bude­te muset inves­to­vat do cel­ko­vé­ho vyba­ve­ní.

Kapitola, kte­rá se mi také vel­mi líbi­la, byla ta, kde byly popi­so­vá­ny všech­ny mož­né meto­dy pří­pra­vy. Vždy je tam uve­de­na základ­ní spe­ci­fi­ka­ce, ingre­di­en­ce, postup a pří­pad­ně něja­ké tipy a rady. Je to sku­teč­ně skvě­lé. Další mnou hod­ně oce­ňo­va­ná věc, byla pří­lo­ha, kde byly sepsá­ny všech­ny tipy, rady a tri­ky. Díky tomu se nau­čí­te dělat kávu tak, abys­te moh­li říct, že to je ta nej­lep­ší káva, kte­rou jste kdy chut­na­li.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co milu­jí kávu a chtě­jí si ji doma při­pra­vit jako pro­fe­si­o­nál, pro­to­že věřím, že ta kni­ha z vás doká­že udě­lat pro­fe­si­o­ná­la.


Žánr:
Literatura světová, Kuchařky
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:264
ISBN:978-80-271-0640-
Autor:
0

Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů

Hledáte pro své malé čte­ná­ře hezkou kníž­ku? Váháte s výbě­rem a neví­te si rady? Příběh o malé vloč­ce uspo­ko­jí vaše děti. S chu­tí si jej pře­čtou i rodi­če či pra­ro­di­če. I když je pohád­ka pří­mo polár­ní, věř­te, že vás zahře­je na duši a dých­ne na vás milou atmo­sfé­rou. Malá vločka nepo­slech­la svou mamin­ku a necha­la se unést větrem do širé­ho moře. Přitom zaži­je různá dob­ro­druž­ství. Pozná nové přá­te­le, kte­ří jí pomo­hou a pora­dí. Při svém dob­ro­druž­ství potká malá vločka mno­ho přá­tel jako např. velry­bu, polár­ní liš­ku, tule­ně, lach­ta­na nebo mro­že. Dokáže se malá vločka vrá­tit domů ke své mamin­ce? …

Autor:
0

Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti

Lale je žid a kvů­li tomu je poslán do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Osvětim. Krátce po pří­jez­du se potká s Pepanem, kte­rý je tatér a za úkol má teto­vá­ní čísel na před­lok­tí kaž­dé­ho nové­ho věz­ně. Vezme Lala k sobě a nau­čí ho teto­vat. Díky tomu má život o něco lep­ší než zby­tek věz­ňů. Jeho cílem je pře­žít a chrá­nit dív­ku, Gitu, do kte­ré se zami­lo­val.

Myslím, že knih o Osvětimi není nikdy dost. Zvláště těch pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Každé svě­dec­tví z tábo­ra smr­ti je sil­né a sko­ro až neu­vě­ři­tel­né. Bohužel je to sku­teč­nost, kte­rá se ješ­tě před pár lety sku­teč­ně děla.

Knihu jsem nehod­no­ti­la kvů­li tomu, jak skvě­le je napsa­ná nebo čti­vá, ale pod­le síly pří­bě­hu. Svědectví muže, kte­rý dělal to, co musel, aby pře­žil. Během čte­ní jsem měla něko­li­krát slzy v očích nebo mi bylo špat­ně z cho­vá­ní jed­not­li­vých ese­sá­ků.

Líbí se mi také to, že kni­ha je svě­dec­tvím něko­ho, kdo měl o něco lep­ší pod­mín­ky, pro­to­že dostá­val vět­ší pří­dě­ly a nebyd­lel s ostat­ní­mi. Lale vel­mi ris­ko­val, když se sna­žil pomoct dru­hým, přes­to že on sám musel bojo­vat o život, chtěl zachra­ňo­vat lidi kolem sebe.

Láska jeho a Gity byla také vel­mi sil­ná. Popisování toho, jak jejich nej­vět­ší moti­va­ce, aby pře­ži­li, bylo to, že chtě­jí být spo­lu a chtě­jí se svo­bod­ně milo­vat, mi při­šlo bez pochy­by úžas­né.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem, pro­to­že si mys­lím, že kni­hy o kon­cen­t­rač­ních tábo­rech by se nikdy nemě­li pře­stat číst. Jde o minu­lost, kte­rá by se měla při­po­mí­nat, aby se neo­pa­ko­va­la. Silná kni­ha o straš­ných hrůzách a kap­ky nadě­je na pře­ži­tí.


Orig. název:

The Tattooist of Auschwitz (2018)

Žánr:
Literatura světová, Válečné, Historie
Vydáno:2018, BizBooks
Počet stran:248
Překlad:Vladimír Fuksa
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:9788026420170
Autor:
0

Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku

Kniha s podti­tu­lem Laskavý prů­vod­ce ženy střed­ní­ho věku si kla­de za cíl uká­zat, že vždyc­ky je šan­ce začít napl­no žít. Je urče­ná pri­már­ně pro ženy, kte­ré nevě­dí, co mají dělat se svým živo­tem a jsou nesvé z toho, že jejich děti jsou už dospě­lí a žijí vlast­ní život.

Nejdřív jsem se čte­ní kni­hy bála, pro­to­že nejsem cílo­vá sku­pi­na, ale zjis­ti­la jsem, že to vůbec neva­dí. Místy tam bylo něco psa­né o dětech, ale neby­la o tom celá kni­ha a tak jsem si čte­ní moh­la užít i já, jako dva­ce­ti­le­tá hol­ka. Knížka byla hod­ně inspi­ra­tiv­ní. Líbilo se mi, že to neby­lo psa­né tak, že bych měla pocit, že mě k těm věcem někdo nutí. Celé psa­ní bylo las­ka­vé přes­ně tak, jak sli­bu­je podti­tul.

Nemůžu říct, že by to byla ta nej­lep­ší kníž­ka o sebe­lás­ce a osob­ním roz­vo­ji, ale urči­tě se řadí mezi ty lep­ší. Nebudu pře­há­nět, když řek­nu, že mi ta kni­ha něco dala a zase mě někam posu­nu­la. Taky jsem oce­ňo­va­la to, že autor­ka během čte­ní vybí­ze­la čte­ná­ře k něja­ké akti­vi­tě. Ke kaž­dé kapi­to­le byl seznam otá­zek, kte­ré by si čte­nář měl vypra­co­vat a pak o nich pře­mýš­let. Tam už se hod­ně pro­mí­ta­lo to, že je kni­ha pro ženy střed­ní­ho věku.

Na co nesmím zapo­me­nout je gra­fic­ká strán­ka kni­hy. Ta se také vel­mi poved­la a oce­ňu­ji to, že jde o vel­mi nená­sil­nou for­mu. Nic na vás nekři­čí, nic vás neroz­pty­lu­je od čte­ní, tak­že za mě je po téhle strán­ce napros­to per­fekt­ní.

Kniha se mi hod­no­tí poměr­ně těž­ko, pro­to­že nejsem cílo­vá sku­pi­na, ale mys­lím si, že by celá kni­ha moh­la pomo­ci ženám, kte­ré mají pro­blém s tím, že mají pocit, že jejich život už skon­čil. Samozřejmě i mlad­ší v kni­ze mohou najít spous­tu uži­teč­né­ho, když budou chtít. Určitě bych kni­hu zařa­di­la do sku­pi­ny nad­prů­měr­né ve své kate­go­rii.


Žánr:
Zdraví
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:200
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0632-5
Autor:
0

Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok je kni­ha, kte­rá vám před­sta­ví deset důvo­dů, proč bys­te budouc­nost nemě­li vidět tak čer­ně. V dese­ti kapi­to­lách, kaž­dá před­sta­vu­je jeden důvod, se dozví­te, že média spous­tu věcí zby­teč­ně moc dra­ma­ti­zu­jí a že všech­no spě­je k lep­ší­mu.

Musím říct, že celá kni­ha byla vel­mi pouč­ná. Dozvíte se tam, jak straš­ná byla minu­lost a že se lep­ší pod­mín­ky pro život a také se zvět­šu­je dél­ka živo­ta. V kaž­dé kapi­to­le je něja­ký graf a tabul­ka, kte­ré vám uká­že, jak se svět vyví­jí.

Možná jsem byla tro­chu zkla­ma­ná tím, že se celá kni­ha zabí­rá hod­ně minu­los­tí, ale bez toho by to nej­spí­še nešlo a nemě­ní to nic na tom, že kni­ha je hod­ně pouč­ná. Přinese vám hod­ně zají­ma­vých infor­ma­cí. Je to kni­ha, kte­rou bude­te číst po kapi­to­lách, pro­to­že se nejed­ná o belet­rii a ani tak nejde číst.

Líbí se mi celý kon­cept kni­hy. Určitě bych ji dopo­ru­či­la lidem, kte­ří se sna­ží zís­kat něja­ké nové infor­ma­ce o tom, jakým smě­rem se svět ubí­rá. Také je dob­ré kni­hu dopo­ru­čit něko­mu, kdo vidí budouc­nost jenom čer­ně.

„Právě z toho­to důvo­du si musí­me pama­to­vat, že když jsou lidé svo­bod­ní, nevy­tvá­ře­jí cha­os, ale pokrok.“ (str. 19)


Žánr:
Ekonomie a obchod
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:304
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-86389-63-9
Autor:
0

Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady

Tvoření postav, pří­bě­hů nebo scé­ná­řů není kupo­di­vu tak těž­ké, jak by se moh­lo zdát. S touhle kni­hou to zvlád­ne kaž­dý, tak­že i ty. Tahle kre­a­tiv­ní kni­ha ti pomů­že tím, že mezi něja­kým tím poví­dá­ním dostá­váš úko­ly, kte­ré máš dělat. Jednou pak psát, podru­hé kres­lit a to, jak celý úkol pojmeš, je jenom na tobě. Nic není špat­ně a nic není dob­ře.

Tak tohle urči­tě potě­ší všech­ny kre­a­tiv­ní duše, kte­ré ješ­tě navíc baví psa­ní nebo malo­vá­ní a ješ­tě ke vše­mu mají rádi sran­du. Je jen vel­mi málo kre­a­tiv­ních knih, u kte­rých se ješ­tě poba­ví­te. V téhle ale nemu­sí­te mít strach, napří­klad dia­lo­gy mezi bra­t­ry jsou jed­nou z nej­vtip­něj­ších věcí, co v kni­ze najde­te.

Samotná cvi­če­ní jsou také skvě­lá. I když malo­vat neu­mím, tak jsem si uži­la i ty s malo­vá­ním. Bylo to skvě­lé odre­a­go­vá­ní od rea­li­ty a taky lék na špat­nou nála­du. Textu tam sice není mno­ho, ale to se od tako­vé kni­hy ani neo­če­ká­vá. Myslím, že tady byl doko­na­le vystih­nut poměr tex­tu a vlast­ní­ho tvo­ře­ní.

Už na prv­ní pohled mě zau­ja­la gra­fic­ká strán­ka kni­hy, pro­to­že to bylo něco neu­vě­ři­tel­ně krás­né­ho a záro­veň jed­no­du­ché­ho. Nic na vás agre­siv­ně nekři­če­lo, ale spí­še všech­no bylo vtip­né a milé.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem tvo­řiv­cům, co hle­da­jí něco, kde mohou pro­bu­dit svou kre­a­ti­vi­tu. Bez pochy­by si u tvo­ře­ní také skvě­le odpo­či­ne­te, tak­že i jest­li hle­dá­te něco, co pro vás bude jako oáza kli­du během nároč­ných dnů, tato kni­ha je správ­ná vol­ba.


Vydáno:2018, Edika
Počet stran:224
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:9788026612780
Autor:
Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze0

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sou­ro­zen­cům pře­dá jejich otec před­čas­ně dár­ky, kte­ré jim plá­no­va­la dát k Vánocům jejich nedáv­no zesnu­lá mat­ka. Klářiným dár­kem je zamče­ná skříň­ka, k níž ale chy­bí klíč – ten má zís­kat jako dárek až na vánoč­ním ple­se, jehož se s rodi­nou účast­ní, avšak těs­ně než jej uko­řis­tí, pro­jde skrz dve­ře do pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství, v němž její mat­ka kdy­si zastá­va­la pozi­ci krá­lov­ny, což z Kláry činí prin­cez­nu. Království sestá­vá z krá­lov­ské­ho palá­ce a čtyř říší (říše kvě­tin, sně­ho­vých vlo­ček, slad­kos­tí a zába­vy), jimž by měli svor­ně vlád­nout jejich čty­ři regen­ti (mimo jiné Keira Knightley). Regentka říše zába­vy (Helen Mirren) se však po krá­lov­ni­ně odcho­du vzbou­ři­la, ode­šla od ostat­ních a nyní ze své zpus­to­še­né země zaná­ší spo­lu se svou myší armá­dou do zbyt­ku krá­lov­ství strach. A prá­vě v jejím drže­ní se oci­tá Klářin klíč…

Louskáček je posta­va z pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu Louskáček a Myší král (1816) němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ernsta T. A. Hoffmana, kte­rý poz­dě­ji pře­vy­prá­věl Alexandre Dumas star­ší ve své kni­ze Louskáček (1844). Obě díla pak poslou­ži­la v roce 1892 ke vzni­ku diva­del­ní­ho bale­tu, k němuž slo­žil hud­bu Petr Iljič Čajkovskij – a někte­ré jeho sklad­by či melo­die jsou dodnes vše­o­bec­ně zná­mé i mimo balet­ní kru­hy:

Film Louskáček a čty­ři říše je novou pohád­kou stu­dia Disney, kte­rá je adap­ta­cí původ­ní Hoffmanovy povíd­ky, až na to, že její děj byl zásad­ně změ­něn. Samozřejmě byly zacho­vá­ny mno­hé moti­vy, posta­vy a námět, vše ostat­ní si ale fil­ma­ři při­způ­so­bi­li k obra­zu své­mu, při­čemž výsle­dek půso­bí z hle­dis­ka pří­bě­hu jako zim­ní vari­a­ce na Burtonovu Alenku v říši divů. Vizuálně zas sní­mek odpo­ví­dá Disneyho nověj­ším hra­ným pře­dě­láv­kám jeho ani­mo­va­ných kla­sik, jako byla Popelka nebo Kráska a zví­ře.

Na výsled­né podo­bě děje se nicmé­ně pode­psa­lo to, že film začal reží­ro­vat nej­pr­ve Lasse Halström (Pravidla moštár­nyPsí poslá­ní), leč v prů­bě­hu natá­če­ní pro­duk­ci opus­til a nahra­dil ho Joe Johnston (Jurský park 3Captain America: První Avenger) a spo­lu s nimi se vymě­ni­li i sce­náris­té. Následkem toho film obsa­hu­je řadu postav a ele­men­tů, ze kte­rých pří­mo čiší, že měly mít původ­ně něja­kou zásad­něj­ší roli, leč zby­la z nich ohlo­da­ná a nesmy­sl­ná tor­za.

V původ­ní pohád­ce je napří­klad Louskáček hrač­kou, kte­rou hlav­ní hrdin­ka (v kníž­ce se jme­nu­je Marie) dosta­ne k Vánocům – jde o lous­ká­ček na oře­chy ve tva­ru vojá­ka s vel­ký­mi zuby. Když pak Marie usne pod vánoč­ním strom­kem, Louskáček oži­je, pro­ve­de ji kou­zel­nou zemí, s její pomo­cí a s pomo­cí ostat­ních hra­ček pora­zí pro­rad­né­ho Myšího krá­le a nako­nec se změ­ní ve sku­teč­né­ho člo­vě­ka a s Marií se ože­ní. Ve fil­mu nic z toho není – Klára potká Louskáčka popr­vé až v té kou­zel­né zemi, udě­lá si z něj osob­ní stráž a to je celé, tak­že vůbec není zřej­mé, proč se film jme­nu­je po něm, tedy kro­mě toho, že jde o popu­lár­ní znač­ku. Všichni ho oslo­vu­jí „Louskáčku“, aniž by měl vel­ké zuby a aniž by coko­li louskal (a hra­je ho čer­noš­ský herec Jayden Fowora-Knight).

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze

A dala by se nalézt spous­ta dal­ších podiv­nos­tí:

 • Postava, kte­rou hra­je Helen Mirren, se jme­nu­je Perníkářka, ovšem aniž by měla coko­li spo­leč­né­ho s per­ní­kem.
 • Krátce po vstu­pu Kláry do krá­lov­ství jí jsou před­sta­ve­ny dvě kome­di­ál­ní posta­vy hrad­ních stráž­ců, kte­ří se pak náhod­ně mih­nou jen v dal­ších dvou krát­kých scé­nách, ale ani v těch neu­dě­la­jí ani neřek­nou nic zají­ma­vé­ho nebo pod­stat­né­ho. Obecně jsou zce­la zby­teč­ní.
 • Co se pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství týče, tak vět­ši­na fil­mu se ode­hrá­vá jen v krá­lov­ském palá­ci a ve zde­vas­to­va­né říši zába­vy. Ve zby­lých třech říších hlav­ní hrdin­ka strá­ví nanej­výš pár vte­řin. Dva méně výraz­ní ze čtyř regen­tů (tedy ne Keira Knightley ani Helen Mirren) jsou zby­teč­ní a pří­bě­hu v ničem nepři­spí­va­jí.
 • Myši se ve fil­mu umí pohy­bo­vat v hej­nech a slo­žit tak ze svých těl jed­nu vel­kou myš, což je doce­la půso­bi­vý nápad, ale je to bohu­žel nepří­liš vyu­ži­to.
 • V jed­nu chví­li je hlav­ní hrdin­ka spo­lu s dal­ší­mi posta­va­mi uvěz­ně­na ve věži, v níž jejich věz­ni­tel zapo­mněl ote­vře­né okno a dlou­hý pro­vaz…

A pak ješ­tě jed­na zásad­ní věc. Obyvatelé pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství prav­dě­po­dob­ně vznik­li tím způ­so­bem, že Klářina mat­ka (kte­rá se vyzna­la ve fyzi­ce, mecha­ni­ce před­mě­tů a vyna­lé­zá­ní, což po ní Klára zdě­di­la) sestro­ji­la vyná­lez, kte­rý umí zvět­šo­vat a oži­vo­vat panen­ky a vojáč­ky (a z myší na klí­ček dělat oprav­do­vé myši). Píšu prav­dě­po­dob­ně, pro­to­že ve fil­mu to není řeče­no a ani nazna­če­no a jde čis­tě o mou inter­pre­ta­ci na zákla­dě moti­vů, kte­ré se ve sním­ku vysky­tu­jí. Každopádně nefun­gu­je inter­pre­ta­ce Alenky v říši divů, a sice že se to vše hlav­ní hrdin­ce jen zdá, nebo že si to před­sta­vu­je, pro­to­že o exis­ten­ci krá­lov­ství ví kro­mě Kláry ješ­tě její strý­ček (Morgan Freeman), což je posta­va z reál­né­ho svě­ta. O tom, jak vznik­lo to krá­lov­ství (jest­li ho tře­ba stvo­řil ten strý­ček ve svých hodi­nách, což by doce­la dáva­lo smy­sl), ve fil­mu nepad­ne ani slo­vo.

Každopádně je doce­la pro­blém, když se v pohád­ko­vém svě­tě s něja­kou tako­vou­to pozo­ru­hod­nou myto­lo­gií ode­hrá­vá něja­ký pří­běh, aniž by však padla byť jedi­ná zmín­ka o té myto­lo­gii. Takhle totiž divá­ko­vi nezbý­vá než si zby­teč­ně lámat hla­vu napří­klad nad tím, proč se po krá­lov­ském palá­ci válí kra­bi­ce s myš­ka­mi na klí­ček, když nejsou k niče­mu vyu­ži­ty. Místo toho fil­ma­ři ser­ví­ru­jí rela­tiv­ně stan­dard­ní fan­ta­sy pohád­ku o tom, jak se hlav­ní hrdin­ka sna­ží nasto­lit v krá­lov­ství mír, zís­kat klíč k dár­ku od mat­ky a nau­čit se věřit v sebe sama.

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze Pochválit lze tvůr­ce ale­spoň za to, že se úspěš­ně poku­si­li nato­čit to všech­no tak, aby to bylo audi­o­vi­zu­ál­ně oprav­du hezouč­ké. Pohádkové exte­ri­é­ry jsou sice na sto honů plně digi­tál­ní, ale všech­no je krás­ně barev­né a tri­ky jsou per­fekt­ní. Výprava byla evi­dent­ně vel­mi náklad­ná, kos­týmy jsou úžas­né, stej­ně tak zají­ma­vý make-up sty­li­zo­va­ných pohád­ko­vých postav. Hudba Jamese Newtona Howarda je skvě­lá a výbor­ně variu­je to, co slo­žil pro balet Čajkovskij. I ten balet je pří­tom­ný, když se během oslav pří­cho­du Kláry do krá­lov­ství ode­hra­je na její počest balet­ní před­sta­ve­ní. Naopak z her­ců je dob­rá ako­rát Mackenzie Foy v hlav­ní roli, všich­ni ostat­ní jsou totiž zají­ma­ví spíš svým vze­zře­ním než herec­kým výko­nem. Morgan Freeman a Helen Mirren jsou navíc ve fil­mu bohu­žel sotva pár minut.

Obrazově a hudeb­ně jde tudíž o veli­ce pří­jem­ný záži­tek, i magicky-vánoční atmo­sfé­ra je vyda­ře­ná a je vidět, že film stál dost peněz. Jen je ško­da, že všech­ny ty pro­střed­ky, prá­ce a kre­a­ti­vi­ta byly vlo­že­ny do nepří­liš nápa­di­té­ho, mimo­řád­ně div­ně vysta­vě­né­ho a rela­tiv­ně tuc­to­vé­ho pří­bě­hu, kte­rý obsto­jí jen jako napa­rá­dě­ná pohád­ka pro malé děti, kte­ré nad tím urči­tě nebu­dou tolik pře­mýš­let, a bude jim sta­čit, že v tom je hod­ně barev a roz­to­mi­lých myši­ček.

P.S. Film je uvá­děn do kin s titul­ky i s dabin­gem (3D ver­ze pou­ze s dabin­gem). Dabing je vcel­ku dob­rý, až na posta­vu Keiry Knightley, kte­rá je namlu­ve­ná fis­tu­lí. On sice exis­tu­je důvod, proč tomu tak je, ale to úpl­ně nezmír­ňu­je to, že dá prá­ci to vydr­žet.

P. P. S. Oficiálně jsem to nikde nena­šel, ale leda­cos by nasvěd­čo­va­lo tomu, že film je ve sku­teč­nos­ti POKRAČOVÁNÍM té původ­ní Hoffmanovy pohád­ky, niko­li její adap­ta­cí. Např. Klářina mat­ka se jme­nu­je Marie - stej­ně jako hlav­ní hrdin­ka v Hoffmanově kni­ze. To by asi leda­cos vysvět­lo­va­lo, ako­rát je tedy zřej­mě potře­ba znát tu kni­hu...…

Autor:
NOVA - 02.11.20180

NOVA - 02.11.2018

Televizni program na 02.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 02.11. 02:30 02.11. 03:15
Dr. HouseDo nemocnice je přivezen velmi obézní muž. Bez zjevné příčiny upadl do bezvědomí. Při jednom z mnoha vyšetření se vzbudí. Takřka ihned prohlásí, že je mu už lépe a že chce propustit domů. Přímo při odchodu však znovu zkolabuje. House je přesvědčen, že trpí rakovinou plic, a vyšetření jeho domněnku potvrdí. House zatím čelí nevybíravému pronásledování policisty, kterého urazil. Ten zařídí prohlídku jeho bytu, kde zabaví velké množství Vicodinu. V důsledku toho obviní House z držení narkotik a několika dalších trestných činů. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 02.11. 01:40 02.11. 02:30
Novashopping 02.11. 04:55 02.11. 05:55
Snídaně s Novou 02.11. 05:55 02.11. 08:30
Novashopping 02.11. 08:30 02.11. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 02.11. 08:45 02.11. 09:40
Ordinace v růžové zahradě 2Čestmír se dál vydává na seznamce za Karla Rytíře a vede dlouhé konverzace na chatu s laborantkou Sašou. Jakub má podezření, že se jeho otci celá akce vymkla z rukou - možná se do pohledné a sympatické Saši zamiloval sám. Marika se snaží vyjednat návštěvu u Adama. Chtěla by mu vysvětlit, proč ho udala a přivedla zpátky do vězení. Jonáš Hrzán nezvládá skloubit rodinu, studium a práci. Když musí narychlo odjet na zkoušku, potká ho další smůla... Porad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 02.11. 09:40 02.11. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 02.11. 10:55 02.11. 11:50
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 02.11. 11:50 02.11. 12:00
Polední Televizní noviny 02.11. 12:00 02.11. 12:25
Krok za krokemVšichni ve škole považují Marka za ňoumu, rozhodne se proto, že začne trénovat karate. Carol se ho od tohoto nebezpečného sportu snaží odradit, Cody naopak jeho rozhodnutí podpoří. Když Marka z družstva vyhodí, začne ho Cody, vlastník černého pásku, trénovat sám. Pod Codyho vedením se Mark zocelí a jeho sebevědomí vzroste, šampionát sice nevyhraje, ale svému soupeři dá co proto. Čtvrtá řada amerického seriálu (1994). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 02.11. 12:25 02.11. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Švarc dosáhne svého a donutí Gábinu, aby splnila jeho požadavek. Nakonec ji ale čeká ještě větší ponížení, než čekala, a Švarc opět dokáže zvrátit situaci ve svůj prospěch. Lucii se konečně podaří dosáhnout rozvodu s Radimem. Ten ji ale překvapí, když jí představí jejího nového partnera. Erika se nechává inspirovat párkem povedených podvodnic a vyráží za Šimonem s překvapivým plánem, jak proniknout až k němu na pokoj. Suchý povolává na pomoc Martu, aby se i ona pokusila přesvědčit Zdenu a rozmluvit jí rizikové těhotenství. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, D. Morávková, J. Čenský, S. Rašilov, A. Kulovaná, V. Kratina a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 02.11. 12:50 02.11. 14:05
Dr. HouseHouse tentokrát léčí mladíka, který upadl do kómatu za podivných okolností. Zprvu je přesvědčen, že vše souvisí se stavem jeho otce, který je po požáru jejich domu už deset let v kómatu. I z tohoto důvodu se rozhodne otce z jeho stavu uměle probudit. Muž se sice probudí, nechce však s lékaři spolupracovat. Ve chvíli, kdy muž zjistí, že účinek léku je jen dočasný a on se vrátí do kómatu, vynutí si výlet z nemocnice. Při něm ho doprovází House s Wilsonem. Snaží se z muže dostat informace, které by jim pomohly při léčbě jeho syna. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 02.11. 14:05 02.11. 15:00
Dr. HouseDo nemocnice přivezou mladíka, kterému se na dětské oslavě udělalo zle a prodělal infarkt. Sám se stará o své dva malé sourozence, rodiče jim zemřeli. Lékaři zkoumají jeho stav, příčiny jsou však nejasné. Mladíkovo tělo je neustále napadáno novými infekcemi. Lékaři jednu zvládnou a objeví se několik nových. Posléze přijdou na to, že se jedná o vzácnou genetickou nemoc, kterou spustil traumatický prožitek. Mladíkův stav by vyřešila transplantace kostní dřeně. Vhodným dárcem by mohl být jeho osmiletý bratr. Mladík tento plán kategoricky zavrhne. Nesouhlasí, aby jeho malý bratr byl dárcem. Nesouhlasí ani s jiným dárcem, bojí se, že když operaci nepřežije, sourozenci zůstanou sami. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 02.11. 15:00 02.11. 16:00
Kriminálka Las VegasVe městě znásilní mladou ženu. Pachatel je zřejmě fetišista, protože jí před činem nalakoval nehty na nohou. Muž se do bytu oběti dostal jako hasič, když na chodbě zapálil kouřové bomby a poté zabušil na dveře oběti. Poté, co žena otevřela, ji omámil rajským plynem a pak léky, které jí způsobily částečnou ztrátu paměti. Z dalšího pátrání policisté zjistí, že v průběhu měsíce došlo k dvěma dalším případům s kouřovými bombami. Z toho vyplývá, že pachatel své činy stupňuje a že další napadení může být mnohem brutálnější. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 02.11. 16:00 02.11. 16:57
Odpolední Počasí 02.11. 16:57 02.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 02.11. 17:00 02.11. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 02.11. 17:25 02.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 02.11. 18:25 02.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 02.11. 19:30 02.11. 20:20
Ostravak OstravskiIgor Chmela zazáří v roli typického Ostraváka, který hledá lásku, štěstí a sociální jistoty pro své kumpány z uhelného dolu. ČR 2016, komedie. Hrají Igor Chmela, Jiří Čapka, Dušan Sitek, Jitka Smutná a další. Režie David Kočár Jarek Ostravski je havíř ve středních letech, který denně fárá s bandou kamarádů v dole na Ostravsku. Svádí půtky se zahořklými rodiči, život mu umí osladit i sestra a její svérázný potomek. Jednoho dne se mu zcela změní život. V dole si musí odskočit, objeví tam krabičku cigaret a zapálí si. Díky úniku metanu dojde k explozi a Jarek je s ostatními horníky zasypán. Stane se ale místním hrdinou, protože pomohl zachránit své kolegy a kamarády pohřbené zaživa v podzemí. Najednou je mediální hvězda a všichni k němu vzhlíží. Ředitel ho za odměnu povýší a musí si zvyknout na to, že bude sedět v kanceláři. Díky tomu, že se začal pohybovat v nejvyšších podnikových kruzích, ale zjišťuje, že se vedení chystá doly uzavřít. Jarek se proto rozhodne s přáteli uspořádat stávku. Nikdo z nich ale netuší, jak k důlnímu neštěstí došlo. Kdo je ve skutečnosti hrdina, kdo viník a kdo ničema? (skryté titulky) 02.11. 20:20 02.11. 22:05
Kontraband(Contraband) Bývalý pašerák zachraňuje život švagrovi, který se zapletl s pašeráky. Francie, USA, Velká Británie 2012, akční. Hrají M. Wahlberg, K. Beckinsale, B. Foster, J. Mitchell, G. Ribisi, M. Wahlberg a další. Režie B. Kormakur Chris Farraday se kdysi pohyboval za hranou zákona, když pašoval zboží ze Střední Ameriky do USA. Patřil mezi špičku a v mafiánech vzbuzoval strach. Dokázal ale včas odejít. Bohužel mladší bratr jeho ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal. Ze strachu před šťárou nechal pašovanou zásilku utopit v moři a teď po něm jde místní narkomafie. Chris se ocitá před těžkou volbou, buď nechá svého švagra zemřít, nebo se vrátí k tomu, co kdysi uměl nejlépe - k pašování. Aby splatil švagrův dluh, bude muset na nákladní lodi propašovat velmi cenný náklad. Celá akce se ale od samého počátku nevyvíjí dobře... (premiéra) 02.11. 22:05 03.11. 00:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Vražedné myšlenky(Mortal Thoughts) Příběh o přátelství dvou žen, manželství plném bolesti a zločinu. USA 1991, thriller. Hrají D. Moore, B. Willis, G. Headly, H. Keitel, J. Pankow, K. Shallo a další. Režie A. Rudolph Cynthia Kelloggová přichází na policejní stanici, aby před detektivem Johnem Woodsem, jeho kolegyní Lindou Nealonovou a videokamerou učinila výpověď. Policie totiž objevila mrtvé tělo Jamese Urbanskiho, manžela její nejlepší kamarádky Joyce, se kterou společně pracují v salonu krásy v malém americkém městě Bayonne. Cynthia začíná své vyprávění svatbou, kdy si Joyce vzala pohledného, ale násilnického a sebestředného frajera Jamese. Od té chvíle se její manželství stalo nepřetržitou sérií domácího násilí. Časem James začal vybírat i domácí kasu a obtěžovat Cynthii. Přesto Joyce nemá odvahu z manželství utéci a požádat o rozvod. Místo toho občas prohlašuje, že ho zabije, zpočátku žertem, později, aby si ulevila. K tragickému zvratu došlo jednoho večera, kdy se obě ženy rozhodly trochu pobavit v místním lunaparku a neodbytný James se jim vecpal do auta. 02.11. 03:25 02.11. 05:20
Poslední mejdan(Can't Hardly Wait) Večírek na rozloučenou probíhá jinak, než si všichni představovali. USA 1998, komedie. Hrají Jennifer Love Hewitt, Ethan Embry, Charlie Korsmo, Lauren Ambrose, Peter Facinelli, Seth Green a další. Režie Deborah Kaplan, Harry Elfont. Absolventi jedné střední školy mají dnes šťastný den, právě složili svoji zkoušku dospělosti. Dost velký důvod k oslavě, a to ne jen tak k ledajaké. Chce to velký mejdan, který si každý užije po svém. Kenny Fisher jde na večírek s jediným cílem, chce skoncovat se svým panictvím. Netuší ovšem, že nedopatřením zůstane celý večer zavřený v koupelně se svou kamarádkou z dětství Denisou. Holky se baví o tom, že se Amanda po čtyřech letech rozešla s nafoukaným školním krasavcem Mikem, některé Amandu litují, jiné jí to prejí. Jen Preston je na vrcholu blaha, protože svou půvabnou spolužačku tajně miluje od první chvíle, kdy vstoupila do třídy. Večírek na rozloučenou probíhá jinak, než si všichni představovali. 02.11. 01:50 02.11. 03:25
Náhodné setkání(Random Hearts) Psychologicky laděný romantický příběh o milostném vzplanutí, které začalo tragickou havárií. USA 1999, drama. Hrají H. Ford, K. Scott Thomas, Ch. Dutton, D. Haysbert, B. Hunt, S. Pollack a další. Režie S. Pollack Peyton, manželka policejního detektiva Dutche Van Den Broecka, odletí tajně na Floridu se svým milencem, právníkem Cullenem Chandlerem, manželem senátorky Kay Chandlerové. Letadlo však havaruje a zřítí se do moře. Dutch sice zprávu zaslechne v televizi, ale nevěnuje jí žádnou pozornost. Zneklidní teprve, když si večer přehraje vzkaz od manželky, že musí nečekaně odletět kvůli práci na módním katalogu. Zjistí totiž, že firma, kde jeho žena pracovala, žádný katalog nechystala. Další den vyjde najevo, že Cullen Chandler sice podle záznamů cestoval s manželkou, ta je však naživu. Při identifikaci se Dutch poprvé setká s Kay, která pak smutnou zprávu oznámí patnáctileté dceři a pak pragmaticky probere situaci se svými poradci. Dutch ženu vyhledá, ta se však nechce o manželovi a jeho milostnému vztahu s Peyton vůbec bavit. Znovu se dvojice setká v apartmá, které si milenecká dvojice v Miami objednala. Kay nechce, aby se jí policista míchal do života, a už vůbec nesouhlasí s jeho snahou, hraničí až s posedlostí, zjistit co nejvíce o vztahu mrtvých milenců... 02.11. 05:20 02.11. 07:40
Bitva o Midway(Midway) Jeden z nejznámějších válečných velkofilmů, zachycující slavnou námořní bitvu 2. světové války, kdy americké loďstvo rozdrtilo japonskou flotilu. USA 1976, válečný. Hrají Ch. Heston, H. Fonda, J. Coburn, T. Mifune, G. Ford, R. Mitchum a další. Režie J. Smight Šest měsíců po japonském útoku na Pearl Harbor hlásí američtí zpravodajci, že objevili zvýšenou aktivitu Japonců. Podle odhadu velícího důstojníka by mohlo jít o útok na ostrov Midway. Admirál Nimitz na rozdíl od vojenských úředníků ve Washingtonu
Autor:
TV Barrandov - 02.11.20180

TV Barrandov - 02.11.2018

Televizni program na 02.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 02.11. 02:25 02.11. 03:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 02.11. 01:40 02.11. 02:25
Konec vysílání 02.11. 04:15 02.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 02.11. 04:45 02.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 02.11. 09:30 02.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 02.11. 11:05 02.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 02.11. 12:40 02.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 02.11. 13:50 02.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 02.11. 14:50 02.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 02.11. 15:50 02.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 02.11. 17:10 02.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 02.11. 18:30 02.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 02.11. 19:20 02.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 02.11. 20:05 02.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 02.11. 20:15 02.11. 20:25
Cecelia Ahern: Chvilka na životLucy se zhroutil celý svět po té, co se s ní rozešel přítel. Zanevřela na přátele, rodinu...dokonce jí vyhodily z práce. Když se zdá, že už nemůže být hůř, obdrží tajemné dopisy, které píše "její život". Německý romantický film (2018). Hrají J. M. Köhler, A. Taubman, S. Windolf, W. Carpendale, B. Richter a další. Režie J. Ries (88 min) (Premiéra) Lucy a Blake jsou perfektní pár. Dokud se Blake nerozhodne, že bych chtěl životem dál kráčet už bez Lucy. Zatímco on se vydává na cestu kolem světa natáčet svůj televizní pořad, pro Lucy se zhroutí svět. Stáhne se od svých přátel, doma na gauči sleduje v televizi Blakeovu novou show a o jídlo se dělí se svým kocourem. Pak ale začne dostávat záhadné dopisy. Na všech je stejný podpis: ?Tvůj život“. Ale kdo se za nimi skrývá? Dopisy jí posílá jistý muž jménem Cosmo, kterému se nelíbí, jak Lucy se svým životem ? tedy s ním ? nakládá. Přiměje Lucy k tomu, aby si uvědomila, co je pro ni opravdu důležité a přestala sebe a své okolí neustále obelhávat. Když je Lucy svou šéfkou Ednou přistižena při lži, přijde i o svou práci. Hlouběji už spadnout nemohla. Když se ve městě znovu objeví Blake, chce ho Lucy získat zpátky. Její bratr Riley ani Cosmo z toho nejsou nijak nadšení. Cosmo je přesvědčen, že tím pravým pro Lucy by mohl byt atraktivní majitel firmy na čištění koberců Don. Ale jeho plán dát ty dva dohromady, zprvu ztroskotává. Sled událostí nakonec otevře Lucy oči... 02.11. 20:25 02.11. 22:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 02.11. 22:25 02.11. 23:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 02.11. 23:30 03.11. 00:35

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (69,70)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 02.11. 01:55 02.11. 04:35
Ostříháno 02.11. 04:35 02.11. 05:10
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 02.11. 08:15 02.11. 09:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 02.11. 09:50 02.11. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 02.11. 10:50 02.11. 12:25
Live Teleshopping 02.11. 12:25 02.11. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Závěr amerického seriálu (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 02.11. 14:25 02.11. 15:25
Matlock IV (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 02.11. 15:25 02.11. 17:30
Velkolepé století II (73,74)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 02.11. 17:30 02.11. 20:00
Policajt v HongkonguBud Spencer je podezřelý z vynášení informací o drogové mafii a je připraven udělat všechno, aby očistil své jméno. I kdyby se měl vypravit do Hongkongu! Italská krimi komedie (1975). Dále hrají A. Lettieri, E. Cannavale, R. Scarpa, D. Barto, F. De Rosa a další. Režie Steno (109 min) (Premiéra) Inspektora Rizza přezdívaného Velká noha čeká náročný případ, který se ho osobně dotýká. Někdo se totiž odvážil obvinit ho z obchodování s drogami. Aby očistil své jméno, musí zjistit, kdo z kruhů blízkých mafii infiltroval jeho policejní oddělení. Každý druhý by se takového úkolu zalekl, anebo si na něm později zlámal vaz, avšak pro Rizza neřešitelné případy prostě neexistují. Zjistí pravdu, i kdyby se kvůli tomu měl vydat až do samotného Hong Kongu... 02.11. 20:00 02.11. 22:25
Útok pětihlavého žralokaNestvůra v podobě pětihlavého predátora nejprve šíří hrůzu na otevřeném moři. Pak se rozhodne utišit hlad u pobřeží Portorika a z poklidného ostrovního ráje se rázem stane krvavé peklo! Americký sci-fi film (2017). Hrají Ch. Bruno, L. Sawyer, N. Howard, J. Navarro a další. Režie N. De Leon (83 min) (Premiéra) Vypadá sice jako monstrózní mořská hvězdice, ale tento nestvůrný pětihlavý predátor je mnohem nebezpečnější. Nejprve šíří hrůzu na otevřeném moři, poté se rozhodne tišit hlad u pobřeží Portorika, a z poklidného ostrovního ráje rázem udělá krvavé peklo. Podaří se ho zastavit, nebo dokonce rovnou ulovit a umístit jako hlavní exponát do místního mořského akvária? 02.11. 22:25 03.11. 00:10
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 02.11.20180

ČT - 02.11.2018

Televizni program na 02.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis| 02.11. 04:35 02.11. 05:03
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 02.11. 02:03 02.11. 04:35
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. USA - Olympijský národní park, ostrov Jersey a město Jaipur v Indii. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 02.11. 00:40 02.11. 01:10
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 02.11. 01:10 02.11. 01:45
Olomouc, město květinArnošt Goldflam v roli otce a Josef Polášek jako jeho zhýčkaný syn vyrážejí na výpravu do květinové Olomouce (2009). Režie P. Jirásek. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis| 02.11. 01:45 02.11. 02:03
To je vražda, napsala VIII, Ďábelský tanec, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Alexander Singer.|HDTV|2 jazykové verze| 02.11. 09:00 02.11. 09:45
Slavné historky zbojnické, Jan Jiří GraselIvan Vyskočil v titulní roli dalšího dílu cyklu příběhů o legendárních zbojnících a dobrodruzích - o mužích, jejichž jména vstoupila do dějin kriminalistiky (1985). Dále hrají: Žánr: romantický; M. Kopecký, J. Hanzlík, A. Molčík, V. Gajerová, D. Bartůňková, D. Veškrnová, S. Fišer, I. Andrlová, P. Nárožný, J. Přeučil, H. Růžičková a další. Scénář J. Melíšek. Kamera S. Rašilov. Režie H. Bočan.|HDTV|Zvukový popis|Rodina německého loupežného vraha Grasela (I. Vyskočil) pocházela z jižní Moravy a neměla příliš dobrou pověst. Rodiče i prarodiče byli několikrát trestáni za krádeže i jiné drobné prohřešky a nejmladšího z rodu učili všemu, o čem předpokládali, že bude v životě potřebovat. Učenlivý a chápavý Jan Jiří své příbuzné rozhodně nezklamal, ba záhy je překonal. V roce 1814 jeho jméno znal celý kraj. Osudným se mu stal nejen vztah k ženám, ale především uražená ješitnost a zrada... 02.11. 09:45 02.11. 10:46
Doktor Martin 2, O jezevcích a lidechMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou Žánr: detektivka / krimi / thriler; povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, N. Divíšková, V. Kotek, K. Kociánová, J. Zapletal a další. Scénář H. Trojánek a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Staré paní Retkové (N. Divíšková) umřel nedávno manžel, někam se jí zaběhla kočka, má příšerný kašel a doktor Martin se jí do toho všeho pokouší zakázat její jedinou vášeň, která jí zbývá - cigarety. Vášni podléhá v ordinaci pomalu i Irena, jejíž zájem o hazardní hry začíná přerůstat únosnou mez. Stěhování paní Retkové do menšího způsobí Martinovi ale mnohem zásadnější vrásky na čele - do jejího domu se totiž místo ní nastěhuje rodina Maškových z Prahy, která je v mnoha směrech velmi alternativní. To se projevuje nejen jejich povýšeným chováním, ale hlavně způsobem, jakým se stavějí k výchově svého syna Sama (T. Rímský), kterému prochází doslova všechno. V Protějově se mezitím začínají množit případy vandalství, které vytáčejí jeho obyvatele, a to včetně Marie (J. Štěpánková) i Martina. Možná ještě daleko větší emoce vzbuzuje ale laxnost, s jakou k incidentům přistupuje policista Topinka, který prakticky nevylézá ze své služebny. Nejen že se jeho stav po návratu z Prahy nelepší, ale teď to navíc vypadá, že se ještě zhoršuje. Je Tomáš Topinka (R. Mikluš) ještě vůbec schopný vykonávat funkci policisty? Když se u Sama Maška navíc začnou projevovat podobné příznaky nemoci jako u paní Retkové, je na Martinovi, aby včas přišel celé věci na kloub a zjistil, co za jejich špatným zdravotním stavem stojí. 02.11. 10:46 02.11. 11:40
Černé ovceHODINKY - Od vodotěsných hodinek očekáváme, že budou vodotěsné. Nový majitel si je vzal do bazénu a natekla mu do nich voda. Výrobce ale reklamaci neuznal. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 02.11. 11:40 02.11. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 02.11. 11:53 02.11. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 02.11. 12:00 02.11. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 02.11. 12:20 02.11. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 02.11. 12:30 02.11. 14:01
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 02.11. 14:01 02.11. 14:25
Reportéři ČTPodnikatel, za kterého se zaručil Mynář, se vybarvil. Machinace s majetkem. Reportáž z ostře střežené makedonské hranice. Dáma na den stejně stará jako náš stát. Co s ním prožila. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 02.11. 14:25 02.11. 15:10
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis| 02.11. 15:10 02.11. 15:40
Neobyčejné životy, Václav NeckářŽivot populárního zpěváka, který na konci října oslavil významné životní jubileum, byl plný slávy a přízně, ale také těžkých překážek (2012). Scénář a režie Z. Zemanová. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis|Lehkost, s jakou Václav Neckář (*23. 10. 1943) interpretoval chytlavé melodie písní s chytrými texty, je dodnes odzbrojující. Pohybové, scénické a herecké nadání, které mu bylo dáno do vínku, brzy objevili i filmoví režiséři. Na Miloše Hrmu z oskarového snímku Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky diváci už nikdy nezapomenou. Comeback, který Václav Neckář po těžkých zdravotních problémech v posledních letech prožívá, musel přijít. Zpěvák, interpret jeho kvalit, nemohl zůstat v zapomnění. Refrén z jeho balady Půlnoční si stále notují jak mladí, tak jeho souputníci. Ten malý vzrůstem, ale duchem velký, statečný muž má totiž stále schopnost dojímat. Dokumentární portrét Zuzany Zemanové uvádíme k významnému životnímu jubileu, které Václav Neckář oslavil na konci uplynulého měsíce. 02.11. 15:40 02.11. 16:35
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes si budeme vyprávět o čase, o slunečních hodinách i Schwarzwaldkách, vybereme si interiérové dveře a uklidíme bez chemie, připravíme na zimu růže, ulehčíme si práci na zahradě, podíváme se na další návrh zahrady, v dušičkovém období provoníme interiér a nabídneme podzimní recepty, které zaberou minimum času. ||Obsah dílu:|1. Čas||Ještě ve středověku měřili lidé čas od rozednění k setmění. K tomu se jim hodily sluneční hodiny. Ukážeme, jak postupovat, pokud byste si chtěli sestrojit vlastní.||2. Přeprava nákladů snadno a rychle||Při práci na zahradě přemístíme spousty materiálu. Aby nás to nestálo zbytečně moc sil, můžeme použít kolečko. Pro přepravu na delší vzdálenosti a ve větším množství už s ručním vozíkem nevystačíme. Nabídneme řešení. ||3. Úklid bez chemie ||Když potřebujete rychle uklidit domácnost, můžete to zvládnout bez stresu, a dokonce i bez chemie.||4. Zahrada - realizace||Dana Makrlíková nás pozve do Brandýsa nad Labem, kde navrhne zahradu podle představ jejích majitelů.||5. Nejen Schwarzwaldky ||Taky se vám líbí staré kukačky nebo hrající hodiny? Se začátky výroby celodřevěných hodin je spjata oblast Schwarzwaldského lesa v jižním Německu, kde se začaly vyrábět koncem 17. Století. ||6. Dušičky a jalovec||K podzimu a období Dušiček patří odnepaměti jalovec, který slouží jako symbol nesmrtelnosti, ale také jako vykuřovadlo.||7. Interiérové dveře||Vybíráme je na desítky let, proto se vyplatí při jejich výběru zohlednit všechna důležitá kritéria.| |8. Důležité podzimní práce na zahradě||Podzimní období je na zahradě spojeno s mnoha úkoly. Ať už je to hrabání listí, stříhání odumřelých rostlin, nebo sestříhávání růží.||9. Vaříme rychlovky|Komu se nedostává času na zdlouhavě vaření, tomu by se mohly hodit rychlé recepty. Nabídneme vám je v poslední reportáži. 02.11. 16:35 02.11. 17:30
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 02.11. 17:30 02.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 02.11. 18:00 02.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 02.11. 18:25 02.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 02.11. 18:55 02.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 02.11. 19:00 02.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 02.11. 19:50 02.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 02.11. 20:00 02.11. 20:05
První republika III, Díl devátýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Premiéra další řady oblíbeného seriálu. Ožení se nakonec Jaroslav s těhotnou Žánr: klasické drama / historický film; Marií? Připravuje Hans von Lippi past na Vladimíra? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Škvor připravuje Magdalenu na projev před poslanci, když je navštíví Jaroslav s Marií a zvou je na svatbu. Vojta pomáhá otci na statku, a přitom hledá pytláka, s kterým se Toufar střetl v lese a poranil ho. Zjistí, že pytlák je zapleten do pokusu umlčet Magdalenu. Bude Magdalena dále bojovat, nebo ustoupí a vzdá to? 02.11. 20:05 02.11. 21:03
13. komnata Gabriely KoukalovéÚspěšná biatlonistka, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná olympionička přiznala dlouholetý boj s bulimií a úzkostmi. Připravili: M. Hynková Vrbová, P. Hlavatý a V. Stehlíková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Gabriela Koukalová je úspěšná biatlonistka, stříbrná olympionička, dvojnásobná mistryně světa, držitelka Velkého glóbusu za celkové vítězství ve Světovém poháru. V roce 2017 se stala první biatlonistkou, která se umístila na nejvyšším místě v anketě Sportovec roku v kategorii jednotlivců a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců. Stejně jako ve své knize odhaluje svůj dlouholetý boj s bulimií a úzkostmi. Narodila se 1. listopadu 1989 v Jablonci nad Nisou do sportovní rodiny: bývalé reprezentantce v běhu na lyžích a všestrannému lyžaři a trenérovi. Od tří let závodila na lyžích, ale kvůli tlaku rodičů měla k lyžování odpor, trénovala s nimi od sedmi ráno a od osmi večer. Učili ji disciplíně, vytrvalosti a cílevědomosti. Nechtěla se účastnit závodů, toužila zůstat v teple domova nebo u babičky, kreslit si a hrát na klavír. Až v deváté třídě se začala na tréninky těšit, protože ji chytla střelba a biatlon. Na Střední umělecké škole v Jablonci se začala naplno věnovat sportu a uvěřila, že může v životě něco dokázat. Poprvé zažila i to, že přibírala na váze, propadala bulimii i úzkostem, kterými trpěla deset let. V závodní sezóně se snažila nejíst, nebo hned po pozření jídla vše vyzvracet, aby nepřibírala. Sledovala se, marně držela různé diety. Před olympiádou v Soči měla nejnižší váhu, 54 kg, ale po sezoně přibrala na 70 kg. V období velkých váhových výkyvů a pocitu, že při více kilech ztrácí rychlost a sama sobě se nelíbí, jí pomohl Petr, Gábinin současný manžel. Seznámila se s ním na jaře roku 2014 a za dva roky se vzali. Přiměl ji, aby navštívila výživového poradce a svěřila se trenérovi i manažerovi. S depresemi se léčila u psychiatra a začala dlouhodobě užívat antidepresiva. Ve svých dvaceti skončila na 16. místě ve štafetě na ZOH ve Vancouveru. Hned poté získala dvě stříbrné medaile na ZOH v Soči. Z MS 2015 má zlatou
Autor:
Prima - 02.11.20180

Prima - 02.11.2018

Televizni program na 02.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 02.11. 01:55 02.11. 03:00
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 02.11. 03:00 02.11. 04:00
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! 02.11. 04:00 02.11. 04:42
Přestávka ve vysílání 02.11. 04:42 02.11. 06:15
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 02.11. 06:15 02.11. 06:30
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 02.11. 06:30 02.11. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 02.11. 07:15 02.11. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 02.11. 08:05 02.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 02.11. 08:40 02.11. 09:15
Ohnivý kuřeDo Grandu přijíždí filmový štáb, aby natočil s kluky reklamu na koření. Ti to odmítají a domluví natáčení Robertovi a Soně. Manka pro všechny organizuje večerní rozlučku, kam dorazí i Mašlíková a představuje hosta - pravého syna skladatele Vyhnálka. Marek zve Verunu k sobě domů, protože tam pro ni má překvapení. A dárek Verunu opravdu překvapí. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 02.11. 09:15 02.11. 10:25
Láska, děti a nový začátekAntonia se s Thomasem stěhuje do nového domu. Má však pocit, že už jí nevěnuje tolik pozornosti jako dřív. Je z toho zklamaná. Podaří se jim vztah zachránit? Německý romantický film (2012). Hrají M. Krachtová, M. Roll, J. Bremermannová, Ch. Blumhoffová a další. Režie U. Hamacherová (Premiéra) 02.11. 10:25 02.11. 12:15
Polední zprávy 02.11. 12:15 02.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 02.11. 12:30 02.11. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 02.11. 13:30 02.11. 14:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 02.11. 14:30 02.11. 15:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 02.11. 15:30 02.11. 16:35
Odpolední zprávy 02.11. 16:35 02.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 02.11. 16:50 02.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 02.11. 17:50 02.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 02.11. 18:55 02.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 02.11. 19:40 02.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 02.11. 19:55 02.11. 20:15
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou (Premiéra) 02.11. 20:15 02.11. 21:45
Smrtonosná hraPři zatýkání nebezpečného zločince zahyne jeho milenka. Geniální lupič klade její smrt za vinu velícímu detektivovi a po několika letech se vrací, aby se mu pomstil. Připravil pro něj sérii dvanácti nebezpečných úkolů, které musí splnit, jinak tentokrát hrozí smrt jeho přítelkyni... Americký akční film (2008). Hrají J. Cena, A. Scottová, A. Gillen a další. Režie R. Harlin 02.11. 21:45 03.11. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 02.11. 02:06 02.11. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 02.11. 06:40 02.11. 07:05
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 02.11. 07:05 02.11. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 02.11. 07:25 02.11. 08:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 02.11. 08:40 02.11. 09:30
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 02.11. 09:30 02.11. 10:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 02.11. 10:30 02.11. 11:35
Osudový střetMladá advokátka Marie, milenka svého šéfa, při autonehodě ochrne. Její bezcitný a nemorální šéf ji ihned vypudí jak z firmy, tak i ze svého života. Marie však není člověk, který se nechá snadno zneužít a odstranit. Je rozhodnuta se svému bývalému milenci pomstít... Německý thriller (2012). Hrají S. Stappenbecková, H. Jaenicke, R. Zehrfeld a další. Režie T. Nennstiel 02.11. 11:35 02.11. 13:35
Poslední tah štětcemMladý poradce Murray Whelan je shodou náhod vtažen do vyšetřování podezřelé vraždy nespokojeného umělce. Proti své vůli je nucen si zahrát na detektiva... Australský krimifilm (2004). Hrají D. Wenham, S. Bisley, M. Molloy, J. Clarke, J. Tobeck a další. Režie S. Neill 02.11. 13:35 02.11. 15:35
Jeden a půl rytířeRytíř Lancelot je osobním strážcem krásné princezny Herzelinde. Když ji unese tajemný Černý rytíř, musí se ji spolu s bývalým zločincem vydat zachránit... Německá historická komedie (2008). Hrají T. Schweiger, R. Kavanian, J. Dietzeová a další. Režie T. Schweiger, T. Künstler, Ch. Wahl 02.11. 15:35 02.11. 18:05
Inspektor se vracíAnglický průmyslník pořádá večeři u příležitosti zasnoubení dcery s perspektivním mladým mužem. V domě se však neočekávaně ohlásí policejní inspektor s tím, že před třemi hodinami zemřela v nemocnici dívka, kterou všichni znali a mohli mít na její smrti podíl... Britský film (2015). Hrají D. Thewlis, M. Richardsonová, K. Scott a další. Režie A. Walshová 02.11. 18:05 02.11. 20:00
Motýl na rameniByla vražda, kterou Roland viděl, jen výplodem jeho mysli, nebo se proti němu spikl svět? Francouzský film (1978). Hrají L. Ventura, J. Mestreová, L. Paramo a další. Režie E. Molinaro 02.11. 20:00 02.11. 22:10
RanařiProtidrogový policista a důstojník námořnictva se nevědomky setkávají při práci v utajení. Aby získali důkazy proti mafiánskému bossovi, vyloupí banku na mexické hranici. Tím proti sobě poštvou nejen drsné mafiány, ale i zkorumpované agenty CIA, kteří chtějí ztracené peníze za každou cenu zpět... Americký thriller (2013). Hrají D. Washington, M. Wahlberg, P. Pattonová a další. Režie B. Kormákur 02.11. 22:10 03.11. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
12 opicCole se ocitnul v roce 2016, ale Cassie je v budoucnosti, kde se pokouší pomoct Katarině získat zpět její stroj času. Cole se stále snaží zastavit nákazu, ale jeho snahu komplikuje Ramse, který si naopak nákazu přeje... Americký sci-fi seriál natočený podle kultovní filmové předlohy (2016). V hlavních rolích A. Stanford, A. Schullová, K. Acevedo a další 02.11. 01:30 02.11. 02:25
Barva mociVyšetřovatelé nadále vyšetřují dvě vraždy v černošské čtvrti. Zbývá jim ale jen pár posledních dní do odvolání a vystřídání novými vyšetřovateli. Musí vymyslet, jak přimět někoho, aby svědčil, nebo se doznal... Americký kriminální seriál (2017). Hrají S. Lathanová, S. James, H. Huntová, R. Dreyfuss a další (Premiéra) 02.11. 02:25 02.11. 03:25
12 opicCole se ocitnul v roce 2016, ale Cassie je v budoucnosti, kde se pokouší pomoct Katarině získat zpět její stroj času. Cole se stále snaží zastavit nákazu, ale jeho snahu komplikuje Ramse, který si naopak nákazu přeje... Americký sci-fi seriál natočený podle kultovní filmové předlohy (2016). V hlavních rolích A. Stanford, A. Schullová, K. Acevedo a další 02.11. 03:25 02.11. 04:20
Barva mociVyšetřovatelé nadále vyšetřují dvě vraždy v černošské čtvrti. Zbývá jim ale jen pár posledních dní do odvolání a vystřídání novými vyšetřovateli. Musí vymyslet, jak přimět někoho, aby svědčil, nebo se doznal... Americký kriminální seriál (2017). Hrají S. Lathanová, S. James, H. Huntová, R. Dreyfuss a další 02.11. 04:20 02.11. 05:02
Přestávka ve vysílání 02.11. 05:02 02.11. 06:05
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 02.11. 06:05 02.11. 07:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 02.11. 07:25 02.11. 08:45
Top Gear XXINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2013-14). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 02.11. 08:45 02.11. 10:05
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2008) 02.11. 10:05 02.11. 11:10
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy,
Autor: