Denní archiv Listopad 1, 2018

0

Česká televize uctí nedožité jubileum Miroslava Horníčka dokumentem s dosud nezveřejněnými záběry

Miroslav Horníček, legen­da čes­ké­ho humo­ru, by letos osla­vil 100 let. ČT2 uve­de v úte­rý 6. lis­to­pa­du ve 21 hodin bilanč­ní doku­ment o život­ní moud­ros­ti, nad­hle­du a přá­tel­ství s názvem Miroslav Horníček: Humor není žád­ná sran­da. Tvůrci Miloslav Šmídmajer a Martin Slunečko v něm pou­ži­li dosud nezve­řej­ně­né uni­kát­ní mate­ri­á­ly, kte­ré poří­di­li v 90. letech minu­lé­ho sto­le­tí.

Dokument vyu­ží­vá bohat­ství archi­vů. Průvodcem je libe­rec­ký lékař Vladimír Mareš, kte­rý se stal osob­ním pří­te­lem a poté i „ado­p­tiv­ním synem“ Miroslava Horníčka a pečo­val o něj i jeho man­žel­ku Bělu v posled­ních letech jejich živo­ta. Jeho pohle­dem film mapu­je klí­čo­vé momen­ty tvor­by Miroslava Horníčka, spo­lu­prá­ci s Janem Werichem v diva­dle ABC, jeho půso­be­ní s Jiřím Suchým v diva­dle Semafor, repor­tá­že z Filmového fes­ti­va­lu v Karlových Varech, Kinoautomat na výsta­vě EXPO 67 v Montrealu, kul­tov­ní Hovory H v České tele­vi­zi ane­bo v seri­á­lu Byli jed­nou dva písa­ři, kte­rý Miroslav Horníček pova­žo­val za vrchol své tele­viz­ní kari­é­ry.

Ve fil­mu jsou také pou­ži­ty zná­mé i nezná­mé archi­vy, mnoh­dy tako­vé, ve kte­rých Miroslav Horníček komen­tu­je sám sebe. Vznikl tak tvar, kdy komik vyprá­ví o svém pohle­du na svět v růz­ných obdo­bích své­ho živo­ta a dopl­ňu­je své myš­len­ky napříč časem. Divák ho uvi­dí začít myš­len­ku v archiv­ních zábě­rech a navá­zat na ni v době, kdy už jako sta­rý pán navště­vu­je rod­ný dům, lou­čí se napo­sled s Jiřím Sovákem, vzpo­mí­ná na smrt své­ho syna, uta­hu­je si z man­žel­ky a ona z něj. Životní reka­pi­tu­la­ce z per­spek­ti­vy staré­ho muže, kte­rý doká­že humor­ně zleh­čit i tu nej­smut­něj­ší situ­a­ci, ský­tá dojem­ný obraz lid­ské­ho živo­ta, v němž nako­nec nej­dů­le­ži­těj­ší jsou ty nej­oby­čej­něj­ší věci. „S naší  kame­rou jsme byli něko­li­krát u Horníčků na cha­lu­pě v Lužických horách, kde kaž­dý před­mět v domě i na zahra­dě měl svůj pří­běh, něko­li­krát doma na Vinohradech, kde jsme byli svěd­ky vtip­ných man­žel­ských dia­lo­gů s man­žel­kou Bělou ane­bo v diva­dle v Mladé Boleslavi, kde Horníček hrál ve své hře Dva muži v šachu,“ říká reži­sér a spo­lu­au­tor námě­tu a scé­ná­ře Martin Slunečko a dodá­vá: „Nezapomenutelné bylo natá­če­ní před opuš­tě­nou a zpustlou Werichovou vilou na Kampě, kde Horníček vzpo­mí­nal na spo­lu­prá­ci a chví­le strá­ve­né s Janem Werichem, v Horníčkově rod­ném domě v Plzni ane­bo setká­ní Miroslava Horníčka s Jiřím Sovákem ve Stříbrné Skalici v Posázaví. Tehdy už oba tuši­li, že je to jed­no z jejich posled­ních setká­ní. To vše zazna­me­na­ly naše kame­ry.“

 

„Jednoduchý a chyt­rý lid­ský humor  je v dneš­ní době  sko­ro zje­ve­ním, a pro­to  je dob­ré veli­ká­na toho­to těž­ké­ho řemes­la při­po­me­nout a pro mlad­ší gene­ra­ci tře­ba i obje­vit,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Martina Šantavá. Její slo­va potvr­zu­je i živo­to­pis uměl­ce z roku 1958, kde napří­klad do kolon­ky „Umělecké ško­le­ní kdy, jmé­na uči­te­lů, umě­lec­ké počát­ky kdy, kde a v čem“ vypl­nil: „Samouk. Jména uči­te­lů jed­nak zná­má, jed­na napros­to nezná­má, neboť jsem se učil od vidě­ní v diva­dlech i v tram­va­ji, všu­de, kde se dá, to jest všu­de. Nevím přes­ně, kdy nasta­ly mé umě­lec­ké počát­ky, neboť nevím, kdy mé počí­ná­ní zača­lo být umě­lec­kým. Někdy mívám pocit, že se tak vůbec nesta­lo.“

Autor:
VELKÝ AUDIOKNIŽNÍ ČTVRTEK0

VELKÝ AUDIOKNIŽNÍ ČTVRTEK

PŘEDSTAVÍ AUDIOKNIHU O VÍNĚ — Milovníci audioknih jistě zajásají nad nadílkou Velkého audioknižního čtvrtku, který již počtvrté přináší pozoruhodnou kolekci novinek. V jeden den, už tento čtvrtek 1. listopadu 2018, se na pultech knihkupectví objeví jedenáct nahrávek. Nabídka různých vydavatelství zaujme svou žánrovou pestrostí a širokým spektrem autorů.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
JITKA ZELENKOVÁ0

JITKA ZELENKOVÁ

SLAVÍ 50 LET NA HUDEBNÍ SCÉNĚ — Nejnovější písničky z právě vydané desky i lety osvědčené hity zazpívá Jitka Zelenková v pražském divadle La Fabrika v Holešovicích. Koncertem ve středu 14. listopadu 2018 oslaví 50 let svého působení na hudební scéně. A právě tam také převezme Jubilejní platinovou desku vydavatelství Supraphon.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Bohemian Rhapsody – Recenze0

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudeb­ní dra­ma Bohemian Rhapsody popi­su­je kari­é­ru zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho během pat­nác­ti­le­té­ho obdo­bí od zalo­že­ní sku­pi­ny Queen v roce 1970 až po jejich účast na cha­ri­ta­tiv­ním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začát­ku pří­bě­hu se tudíž Freddie Mercury ješ­tě jme­nu­je Farrokh Bulsara (jeho rodi­če byli Indové) a Queen si ješ­tě říka­jí Smile (a hra­jí jenom po hos­po­dách). Následně film pře­vy­prá­ví to nej­dů­le­ži­těj­ší z doby jejich rake­to­vé­ho vze­stu­pu a pak skon­čí v oka­mži­ku Mercuryho nej­vět­ší slá­vy, dřív než se na něm zača­ly pro­je­vo­vat účin­ky zhoub­né nemo­ci. A oprav­du je to dost výraz­ně spíš film o Freddiem Mercurym než o Queen.

Vznik fil­mu dopro­vá­ze­ly znač­né porod­ní boles­ti, kdy se něko­li­krát pře­pi­so­val scé­nář a dra­ma­tic­ky měni­lo obsa­ze­ní. Původně měl hlav­ní roli ztvár­nit Sacha Baron Cohen, ale odstou­pil, když stu­dio nepod­po­ři­lo jeho mlá­de­ži nepří­stup­nou vizi (a výsled­ný film je bohu­žel mlá­de­ži pří­stup­ný). Režisér Bryan Singer (série X-MenValkýra) musel být v závě­ru natá­če­ní vymě­něn poté, co najed­nou pře­stal na natá­če­ní dochá­zet (nicmé­ně v titul­cích je i tak uve­den coby jedi­ný reži­sér). Naštěstí se ale tyto kom­pli­ka­ce na fil­mu pří­liš nepo­de­psa­ly a nao­pak jde o veli­ce suve­rén­ní a pro­fe­si­o­nál­ní pro­dukt, kte­rý je ako­rát veli­ce opa­tr­ný a až ste­ril­ní ve své sna­ze být co nej­ví­ce nezá­vad­ný a neu­rá­že­jí­cí – tak­že žád­ná naho­ta, sex nebo vul­ga­rismy, dro­gy jen spo­ra­dic­ky a také vel­mi málo pepr­ných his­to­rek ze záku­li­sí a sou­kro­mí muzi­kan­tů. Zůstává jen poměr­ně stan­dard­ní živo­to­pis­ný por­trét, oslav­ně při­ži­vu­jí­cí Mercuryho pověst legen­dy a hudeb­ní­ho génia a tri­um­fál­ně zakon­če­ný hra­nou rekon­struk­cí znač­né čás­ti z dva­ce­ti­mi­nu­to­vé­ho vystou­pe­ní Queen na Live Aid (a bohu­dík ne usl­ze­ně vydě­rač­ským umí­rá­ním na AIDS).

Hlavní roli si nako­nec zahrál Rami Malek, Američan s egypt­ský­mi koře­ny zná­mý pře­de­vším ze seri­á­lu Mr. Robot, kte­rý Freddieho Mercuryho fyzic­ky při­po­mí­ná (ve spo­lu­prá­ci s make-upem) a veli­ce dob­ře imi­tu­je herec­kým i pěvec­kým pro­je­vem (prav­dě­po­dob­ně s při­spě­ním něja­ké doda­teč­né hla­so­vé úpra­vy) s tako­vou grá­cií, že by si za to zaslou­žil něja­kou cenu – byť nej­lep­ší je v těch momen­tech, kdy pou­hou nápo­do­bu vylep­šu­je urči­tou drob­nos­tí, jako jsou záchvěvy rtů, pohy­by očí, zaly­ká­ní se při doje­tí a podob­né herec­ké nuan­ce. Samozřejmě Rami Malek nikdy nevy­pa­dá ani nezní úpl­ně přes­ně jako Mercury, ale jeho výkon je kaž­do­pád­ně úcty­hod­ný a jde o nesmír­ně poda­ře­ný pří­pad toho, že se něja­ký herec ve fil­mu zdár­ně převtě­lu­je do něja­ké vše­o­bec­ně zná­mé osob­nos­ti.

Bohemian Rhapsody – Recenze

Režie Bryana Singera je při­nejmen­ším odpo­ví­da­jí­cí jeho zku­še­nos­tem, tak­že film má švih, je zábav­ný a v hudeb­ních sek­ven­cích takřka doko­na­lý, při­čemž posled­ní čtvrt­ho­di­na je vylo­že­ně úchvat­ná. Kromě toho si Singer pohlí­dal kva­lit­ní výko­ny všech her­ců (z ved­lej­ších postav sto­jí za zmín­ku Lucy Boynton v roli Freddieho pří­tel­ky­ně a poslé­ze man­žel­ky, z okra­jo­vých pak libo­vě obsa­ze­ný Mike Myers jako hudeb­ní pro­du­cent) a labuž­nic­ky si vyhrál na růz­ných gay moti­vech, absurd­ních obleč­cích a upra­ve­ných kní­rech. I tak je to ale troš­ku režij­ní ruti­na, což jde ruku v ruce s tak­též rutin­ním a extrém­ně bez­peč­ným scé­ná­řem, kte­rý neob­sa­hu­je nic ani názna­kem kon­tro­verz­ní­ho nebo mír­ně ože­ha­vé­ho (o divo­kých homose­xu­ál­ních večí­r­cích se tu jen mlu­ví). Dokonce i Mercuryho skan­dá­ly v médi­ích jsou ome­ze­ny na jedi­nou (při­tom výbor­ně vysta­vě­nou a sestří­ha­nou) kon­fron­ta­ci s novi­ná­ři. Z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka je vylo­že­ně div­né ako­rát to, že nikdo ze čle­nů Queen za těch pat­náct let prak­tic­ky neze­stár­ne.

Z hle­dis­ka empa­tie s hlav­ním hrdi­nou je pak mír­ně pro­ble­ma­tic­ká dru­há polo­vi­na, v níž Freddie Mercury najed­nou sko­ko­vě zpych­ne (spo­lu s ostří­há­ním vla­sů), sta­ne se z něj nar­cist­ní hova­do a začne se cho­vat ke svým přá­te­lům jako k onu­cím, což způ­so­bí v jeho vzta­hu se zbyt­kem kape­ly nema­lý rozkol, na nějž ovšem nava­zu­je pro­zře­ní a katar­ze, po nichž si zpě­vák napra­ví repu­ta­ci – a v závě­ru fil­mu je pak opět prá­vem za zbož­ňo­va­nou hudeb­ní modlu. Vůbec je cel­ko­vé pro­ve­de­ní veš­ke­rých hudeb­ních čísel na tako­vé úrov­ni, že to může Bohemian Rhapsody vyšvih­nout pro pří­z­niv­ce Queen na sní­mek roku. Jen někte­ré pís­nič­ky, hra­jí­cí v pod­kre­su urči­tých scén, jsou občas pou­ži­ty v tak laci­ně prvo­plá­no­vém kon­tex­tu, že to omy­lem vyzní­vá poně­kud výsměš­ně (tře­ba když Freddie odchá­zí z nemoc­ni­ce, kde mu prá­vě dia­gnos­ti­ko­va­li HIV, a k tomu hra­je Who Wants to Live Forever).

Bohemian Rhapsody jsou v kaž­dém pří­pa­dě nut­nos­tí pro pří­z­niv­ce Queen a Freddieho Mercuryho, ale i pro divá­ky mimo sku­pi­nu skal­ních fanouš­ků před­sta­vu­jí skvě­le odve­de­nou živo­to­pis­nou podí­va­nou a sil­ný záži­tek jak fil­mo­vý, tak hudeb­ní. Jen je tro­chu ško­da té cel­ko­vé tvůr­čí všed­nos­ti a sna­hy držet se v urči­tých ohle­dech zpát­ky, pro­to­že to je něco, co je přes­ným opa­kem Mercuryho cha­rak­te­ru, a co dělá z fil­mu o této zce­la mimo­řád­né a legen­da­mi opře­de­né osob­nos­ti poměr­ně nemi­mo­řád­nou, byť sil­ně nad­prů­měr­nou zále­ži­tost. Ale ta posled­ní čtvrt­ho­di­na, ta je sku­teč­ně výbor­ná a výji­meč­ná.

Autor:
0

Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

Máme doma zví­da­vé dít­ko? Zajímá se náš syn či dce­ra živě o dění kolem sebe? Podpořme dět­skou tou­hu po vědě­ní a ponoř­me se spo­lu s nimi do vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta expe­ri­men­tů, jež nadchnou nejen malé, ale i ty vět­ší.

Bohatě ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce s množ­stvím foto­gra­fií budou­cí věd­ce pro­ve­de krok za kro­kem cel­kem 28 zají­ma­vý­mi poku­sy, jež půso­bí tak tro­chu jako kouz­la. Je roz­dě­le­na na čty­ři cel­ky, a to na oddíl ZKOUMÁME JÍDLO, POKUSY  NA DOMA, VODNÍ SVĚTVENKOVNÍ ZÁBAVA.

V prv­ní čás­ti zjis­tí­me, že i kuchyň je skvě­lým mís­tem pro vědec­ké poku­sy. Pomocí běž­ně dostup­ných suro­vin a pomů­cek si děti mohou vypěs­to­vat lízát­ka z jed­lých ros­tou­cích krys­ta­lů, napí­ší taj­nou zprá­vu pomo­cí nevi­di­tel­né­ho inkous­tu, stvo­ří pří­še­ry z pěno­vých bon­bo­nů či vytvo­ří bate­rie pomo­cí pěti cit­ro­nů.

V kapi­to­le POKUSY NA DOMA si vysta­čí­me s tak běž­ný­mi věc­mi, jako je papír, gumič­ka či nafu­ko­va­cí balon­ky. Z papí­ru si budou­cí věd­ci vytvo­ří zda­ři­lý model DNA nebo slo­ží spe­ci­ál­ní papí­ro­vá leta­dél­ka, tře­ba dlou­ze letí­cí kluzák, rych­lou šip­ku či rov­nou akro­ba­tic­ké leta­dlo, jež zatá­čí, stou­pá, kle­sá, a dokon­ce vykrou­ží ve vzdu­chu smyč­ku.

Posloucháme hud­bu na mobi­lu? V tom pří­pa­dě se nám budou hodit repro­duk­to­ry ke smart­pho­nu, vyro­be­né pomo­cí dvou papí­ro­vých kelím­ků a kar­to­no­vé trub­ky. A věř­me nebo ne, hud­ba zní s jejich pomo­cí čis­tě­ji a hla­si­tě­ji.

Víte, jak vytvo­řit mode­ly pla­net z gumi­ček, kalei­do­skop plný barev, rake­to­vé balón­ko­vé auto či tan­čí­cí­ho hada? Tato pří­ruč­ka pře­ky­pu­je udi­vu­jí­cí­mi nápa­dy.

Nejvíce mě zau­jal pokus nazva­ný věž hus­to­ty, v němž si naše rato­les­ti vyzkou­ší, jak rea­gu­jí kapa­li­ny o růz­né hus­to­tě, když do nich vho­dí­me napří­klad malé raj­čát­ko či pin­k­pon­go­vý míček.

U kaž­dé­ho expe­ri­men­tu je uve­den nejen podrob­ný návod s potřeb­ný­mi pomůc­ka­mi, obráz­ky a foto­gra­fie­mi, ale i vysvět­le­ní, jak vše fun­gu­je, a pří­klad ze sku­teč­né­ho svě­ta, v němž se s daným jevem může­me setkat. Je zde vypsá­na též obtíž­nost jed­not­li­vých výzku­mů a čas, potřeb­ný k jejich pro­ve­de­ní. Vše je popsá­no krok za kro­kem tak, aby kaž­dý mohl daný pokus zvlád­nout.

Pomocí této kni­hy si snad­no vytvo­ří­me mýdlo­vou lodič­ku, ros­tou­cí kráp­ník či šumi­vé bom­by do kou­pe­le, jež je mož­né pou­žít jako ori­gi­nál­ní dárek.

Chce si vaše dítě vyro­bit prů­zrač­nou ledo­vou kou­li, džun­g­li v láhvi nebo fan­tas­tic­ké fosi­lie? Není nic jed­no­duš­ší­ho.

Tato nápa­di­tá pří­ruč­ka pra­cu­je s běž­ně dostup­ný­mi potra­vi­na­mi, suro­vi­na­mi či mate­ri­á­lem, a tudíž se do zkou­má­ní může­me pus­tit hned. Je podá­na hra­vou, čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou, jež baví nejen malé, ale i dospě­lé.

Od této pub­li­ka­ce se vaše dít­ko neod­trh­ne, dokud ji nedo­čte a někte­ré poku­sy nevy­zkou­ší. Zaujme i ty, kte­rým věda ve ško­le zatím při­pa­dá nud­ná a nezá­živ­ná, nato­lik, že mož­ná změ­ní názor. Pozor, výpra­va do svě­ta, v němž je mož­né coko­li, prá­vě začí­ná.


Nakladatelství: EDIKA

Datum vydá­ní: 30.8. 2018

Počet stran: 160

Rozměr: 216 x 276 mm

Vydání: 1.

Překlad: Radek Chajda

Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 9788026612834

EAN: 9788026612834

Hodnocení: 100 %…

Autor:
0

Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí, vůni pozd­ních růží či o aro­ma vyhřá­té kuchy­ně.

Cítit nemu­sí­me jen vůně pro­střed­nic­tvím čichu, ale též dotyk na pokož­ce, emo­ce i intu­i­ci, při níž má člo­věk pocit, že se něco sta­ne. Přírodní éte­ric­ké ole­je účin­ně půso­bí na všech­ny úrov­ně naše­ho vní­má­ní - har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­vot­ní stav.

Fyzické zdra­ví je spo­je­no s psy­chic­kou poho­dou, jež je ovliv­ně­na mimo jiné rov­něž pří­rod­ní­mi cykly. V zimě mívá­me nedo­sta­tek ener­gie, na jaře se potře­bu­je­me očis­tit a zís­kat novou inspi­ra­ci, v létě tvo­ří­me a pře­ky­pu­je­me spous­tou nápa­dů, na pod­zim při­chá­zí reflexe i shro­maž­ďo­vá­ní úro­dy.

Kniha Adély Zrubecké, Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí, mě zau­ja­la hned na prv­ní pohled nejen krás­nou gra­fic­kou úpra­vou, nýbrž i množ­stvím pří­nos­ných infor­ma­cí.

Autorka pra­co­va­la ve výbo­ru Asociace čes­kých aro­ma­te­ra­pe­u­tů, byla šéf­re­dak­tor­kou Listů aro­ma­te­ra­pie a fyto­te­ra­pie, vyu­čo­va­la a do Čech zača­la dová­žet prv­ní éte­ric­ké ole­je v biokva­li­tě.

Jednotlivá roč­ní obdo­bí mají svá téma­ta, jež se pro­je­vu­jí nejen ve fyzic­kém těle a jeho orgá­nech, ale i v naší psy­chi­ce či emo­cích. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí obě tyto rovi­ny najed­nou a jsou tudíž účin­ným pomoc­ní­kem pro cel­ko­vé zdra­ví.

Publikace obsa­hu­je prak­tic­ké tipy, osvěd­če­né návo­dy i netra­dič­ní postu­py. Doporučí vhod­né éte­ric­ké a rost­lin­né ole­je pro kaž­dé roč­ní obdo­bí, kon­krét­ní situ­a­ce nebo obtí­že v této době typic­ké. Zjistíme mno­ho uži­teč­ných rad o zdra­ví naší pokož­ky i o pou­ži­tí olejů k inha­la­ci, masá­ži, kou­pe­li, obkla­dům, klok­tá­ní či roz­pty­lo­vá­ní do ovzdu­ší.

Věnuje se též aro­ma­te­ra­pii pro děti, afro­di­zi­a­kál­ním olejům, aro­ma­te­ra­pii na ces­ty. Trápí nás boles­ti zad, infek­ce a viró­zy, nespa­vost či špat­né trá­ve­ní? I pro tato one­moc­ně­ní má ten­to obor svůj lék.

Na řadu při­chá­zí rov­něž pří­rod­ní ošet­ře­ní celu­li­ti­dy, posí­le­ní imu­ni­ty, prak­tic­ké tipy pro voňa­vý úklid. Pomocí aro­ma­te­ra­pie může­me zvý­šit pří­sun ener­gie, zmír­nit strach a nejis­to­tu i vykouz­lit neza­po­me­nu­tel­né Vánoce. Příručka nám pomů­že též vyznat se v kos­me­ti­ce.

Velmi pří­nos­ný je seznam kon­tra­in­di­ka­cí, jimž je nut­né věno­vat pozor­nost, a všich­ni jis­tě oce­ní rejstřík účin­ků éte­ric­kých olejů na kon­ci kni­hy. Musím pochvá­lit pře­hled­nost a sro­zu­mi­tel­nost pří­ruč­ky i vkus­nou gra­fic­kou úpra­vu.

Ponořme se do okouz­lu­jí­cí­ho svě­ta vůní, jež potě­ší duši a uvol­ní nás pro nad­chá­ze­jí­cí obdo­bí blí­ží­cí se zimy.


Žánr: alter­na­tiv­ní medi­cí­na, zdra­vý život­ní styl

Jazyk: češ­ti­na

Počet stran: 200

EAN: 9788026420859

Datum vydá­ní: 27.09.2018

Věk: od 15

Formát: 167x225 mm

Nakladatelství: CPRESS

Hmotnost: 0,513 kg

Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Hodnocení: 98 %…

Autor:
0

Co se děje ve včelím úlu?

Každé jaro po dlou­hé zimě čeká­me na prv­ní paprsky slun­ce a obdi­vu­je­me prv­ní kvě­ty, a že se na nich zane­dlou­ho obje­ví prv­ní vče­ly, bere­me nějak auto­ma­tic­ky. Ale jak vče­ly vlast­ně trá­ví zimu? Čím se v zimě krmí? Jaký pro­gram mají v let­ní dny a jak to vůbec fun­gu­je ve vče­lím úlu? Na všech­ny tyto otáz­ky dosta­nou děti (a nejen ony) odpo­věď v půvab­né kni­ze Co se děje ve vče­lím úlu z pera Petry Bartíkové a štět­ce Martina Šojdra.

Už na prv­ní pohled kníž­ka urče­ná pro nejmen­ší děti ve věku od tří let zaujme svým nápa­di­tým vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním, kte­ré vypa­dá jako vče­lí hnízdo visí­cí z vět­ve stro­mu. Co na tom, že už to samo o sobě je nesmy­sl, pro­to­že ani divo­ké vče­ly, kte­ré nebyd­lí v úlu, si svo­je hníz­da tak­to nesta­ví. Přednost dáva­jí duti­nám stro­mů, kde jsou ale­spoň čás­teč­ně chrá­ně­ny před pre­dá­to­ry.  Pokud pře­hléd­ne­te ten­to malý detail, dozví­te se po odklá­pě­ní jed­not­li­vých vrs­tev všech­no o živo­tě ve vče­lím úlu. Od infor­ma­cí o stav­bě plá­ství, přes roz­dě­le­ní funk­cí v úlu, až po péči o malé vče­lí lar­vy.  Zjistíte také, kde se líh­nou vče­lí mat­ky a proč může v úlu zůstat jen jed­na. Kam zmi­zí ostat­ní? To při pozor­ném čte­ní děti také zjis­tí.

V závě­ru kni­hy se nejmen­ší čte­ná­ři dozví, kdo a jak peču­je o vče­ly a kdo jsou jejich hlav­ní nepřá­te­lé. Vtipný je odsta­ve­ček, kde jsou vyjme­no­vá­ny a nakres­le­ny dru­hy hmy­zu, kte­ré jsou se vče­la­mi čas­to zamě­ňo­vá­ny. Obávám se, že občas tápou i někte­ří dospě­lí…  Poslední dvoj­strán­ka je věno­vá­na pel melu infor­ma­cí o vče­lách, kte­ré by měl znát kaž­dý. Když nic jiné­ho, je důle­ži­té si uvě­do­mit, že bez včel bychom nemě­li ovo­ce ani zele­ni­nu, pro­to­že jsou hlav­ní­mi opy­lo­va­či kvě­tů, ze kte­rých pak dostá­vá­me lahod­né plo­dy.

Po del­ší době se na kniž­ním trhu zase obje­vi­la kni­ha, kte­rá si zaslou­ží pozor­nost rodi­čů, kte­ří pro své nejmen­ší vybí­ra­jí vhod­ný titul tře­ba pod vánoč­ní stro­me­ček. Ilustrace jsou krás­né a názor­né a výbor­ně dopl­ňu­jí samot­ný text. Zábavný je pře­de­vším klad jed­not­li­vých lis­tů, kte­rý tvo­ří vrst­vy úlu.

Slabinou dět­ských knih čas­to býva­jí samot­né tex­ty, kte­ré občas nene­sou žád­nou infor­ma­ci a jejich vzdě­lá­va­cí hod­no­ta se blí­ží nule. Ale v této kni­ze se jed­ná o napros­tý opak.  Na kaž­dé dvoj­stra­ně najde­te něko­lik odstav­ců, kte­ré dětem při­ná­še­jí sro­zu­mi­tel­nou for­mou nové poznatky. Po pře­čte­ní celé kni­hy budou o zna­los­ti bohat­ší nejen děti, ale i rodi­če, kte­rým urči­tě neuško­dí si někte­rá fak­ta osvě­žit.

Co se děje ve vče­lím úlu je kni­ha, kte­rá potě­ší dět­ské čte­ná­ře a nadchne rodi­če, kte­ří hle­da­jí kni­hu, kde se děti něco dozví a nebu­dou se jen dívat na líbi­vé obráz­ky bez smys­lu­pl­né­ho tex­to­vé­ho dopro­vo­du.


Název kni­hy:     Co se děje ve vče­lím úlu

Autor:                  Petra Bartíková (text), Martin Šojdr (ilu­stra­ce)

Nakladatelství:                 Albatros

Rok vydá­ní:        2018…

Autor:
ČT - 01.11.20180

ČT - 01.11.2018

Televizni program na 01.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Máte slovo s M. JílkovouTváří v tvář problému. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 25.10. 2018|na téma: Má se proplácet nemocenská od prvního dne pracovní neschopnosti, zavést 5 týdnů dovolené pro každého a zkrátit pracovní doba?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o výrocích prezidenta na adresu Romů. Diskutovat budou: Jana Maláčová - ministryně práce a sociálních věcí, Jan Skopeček - místopředseda rozpočtového výboru a ekonomický expert ODS, Josef Středula - předseda ČMKOS, Irena Bartoňová Pálková - viceprezidentka Hospodářské komory ČR, Bedřich Danda - předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Stanislav Brunclík, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci má být obnoveno k polovině příštího roku. Zastánci tohoto řešení argumentují, že pokud máme nemocenské pojištění, měl by mít každý právo, když je nemocný, od prvního dne neschopnosti na důstojné finanční zajištění, aby nemusel nemoc přecházet. Kritici rušení karenční doby namítají, že přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců u krátkodobé nemocnosti a že se proplácením náhrad v prvních třech dnech nemoci poškodí podnikatelské prostředí, firmy a zaměstnancům se tím vůbec nepomůže. |Kdo má pravdu? Jaký vliv na zdraví zaměstnanců a nemocnost má karenční doba a jak se situace změní pokud se zruší? Proč je v Česku pracovní doba jedna z nejdelších v Evropě? Co může přinést zkrácení pracovní doby zaměstnancům, podnikům, trhu práce? Jak ovlivní zamýšlené změny konkurenceschopnost našich podniků? Je 5 týdnů dovolené pro každého spravedlivá odměna nebo luxus, který si nemůžeme dovolit?|Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 1.11. 2018 na ČT1 od 21:30 hodin. |Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 01.11. 01:05 01.11. 02:11
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 01.11. 02:11 01.11. 02:33
Kluci v akciŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Den před významným výročím pozdraví kuchařská dvojice Filip s Ondřejem diváky menu sestaveným podle oblíbených jídel T. G. Masaryka. Je všeobecně známo, že první československý prezident byl ve stravování skromný, nepotrpěl si na honosné pokrmy a menu o mnoha chodech. Nejraději měl jídla, která mu vařívala jeho maminka. Proto si dnes připravíme drůbeží zadělávanou polévku, candáta s květákem, máslem a strouhankou a švestkové knedlíky s mákem. 01.11. 05:05 01.11. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 01.11. 05:31 01.11. 05:59
Studio 6Meteorologové během jednoho týdne vydali už třetí varování před silným větrem.|Nejvíce fouká zpravidla ve vyšších polohách hor.|Tamní lesy tak musí odolávat kromě škůdců i extrémním povětrnostním podmínkám. Žánr: zpravodajský magazín; Jaké stromy jsou náchylnější a které odolávají snáz? |Víc ve Studiu 6 v 7:35 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 01.11. 05:59 01.11. 09:00
Doktor z vejminku, Půjčka, Martin Růžek - 100 letLásce se nedá poručit... Martin Růžek v závěrečném dílu cyklu komedií J. Dietla (1985). Dále hrají: D. Kolářová, J. Hanzlík, J. Vinklář, B. Bohdanová, V. Brabec, Žánr: komedie / sitcom; V. Žehrová, I. Richter, L. Skořepová a další. Kamera S. Rašilov. Režie V. Hudeček.|4:3|Dnes se rozloučíme s oblíbeným cyklem komedií s nezapomenutelným Martinem Růžkem v hlavní roli advokáta v penzi, doktora Kostrhuna, od jehož narození letos uplynulo 100 let (*23. 9. 1918 - +18. 12. 1995). |Všechny příběhy jsou natočeny podle skutečných událostí, záznamy o nich jsou uloženy v právnických archivech, odkud také scenárista Jaroslav Dietl čerpal. Režie se ujal Z. Podskalský, od jehož úmrtí uplyne 29. října 25 let. |Doktor Kostrhun se vypraví s vnuky na výlov rybníka a potká tam svou známou, paní Louckou (B. Bohdanová). Seznámí se i s její dcerou (V. Žehrová) a jejím nápadníkem, mladým barmanem Davidem (I. Richter). Matka z toho vztahu není úplně nadšená, protože dceři ten mladý muž rozmluvil studia. A co teprve, když se dozví, že mu dcera půjčila velký obnos, skoro celé své úspory. Jenže pak se mladík ztratí... 01.11. 09:00 01.11. 09:50
Božský skeptik, Příběhy slavných... Václav Voska - 100 letNa velkého charakterního herce a člověka Václava Vosku, který se narodil před 100 lety, vzpomínají dcery Eva a Markéta, J. Adamová, V. Galatíková, S. Beneš, Žánr: pozoruhodné osobnosti; R. Lukavský, B. Rösner, V. Preiss a další (2001). Režie S. Lazarová.|4:3|Zvukový popis|Režisérka Světlana Lazarová přináší pohled na život "božského skeptika" Václava Vosky, který se narodil před 100 lety. V Národním divadle hrál Voska po válce pouhých pět let. Nebylo jeho vinou, že musel odejít a stal se později v Městských divadlech pražských tím, čím byl Národnímu divadlu svým herectvím Karel Höger. Voskův umělecký vzor, s nímž ho spojoval nejen podobný pohled na život a na umění, ale nakonec také podobný životní osud. Na velkého charakterního herce a člověka vzpomínají dcery Eva a Markéta, J. Adamová, V. Galatíková, S. Beneš, R. Lukavský, V. Preiss, B. Rösner a další. 01.11. 09:50 01.11. 10:45
Dovolená v éře páry: Bude stávka?, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍUnikátní docureality nás na dva měsíce zavede do továrny 19. století. Naši dělníci si nemohou zvyknout na dřinu, která je každý den ve fabrice čeká. Zmírní továrník podmínky? Režie Z. Cejnková.|HDTV|Zvukový popis|Zkusit žít v jiné době bylo snem každého našeho protagonisty. Nikdo z nich si však ani z části nedovedl představit, co ho čeká. Závěr 19. století byl plný zvratů, čeština byla uznána jako úřední jazyk a roku 1881 vyhořelo Národní divadlo. To však naši dělníci zaznamenají jen okrajově. Čtvrtý týden dřou ve strojírně a nedaří se jim dohodnout s továrníkem. Jaké možnosti mají a jak svízelnou situaci nakonec vyřeší? 01.11. 10:45 01.11. 11:40
Černé ovceDŘEVOSTAVBY II - Několik rodin uvěřilo firmě, že jim splní sen o bydlení v krásné dřevostavbě. Výsledkem jsou nedodělky a vady. Co se od února změnilo ? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 01.11. 11:40 01.11. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 01.11. 11:53 01.11. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 01.11. 12:00 01.11. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 01.11. 12:20 01.11. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 01.11. 12:30 01.11. 14:01
PřízrakNa první pohled to bylo takové bezstarostné studentské poválečné léto... Kriminální příběh podle povídky Hany Proškové (1987). Hrají: B. Navrátil, E. Černá, V. Jandák, J. Švandová, M. Vávra, M. Mejzlík, I. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Vávrová, M. Bočanová, J. Langmajer, M. Táborský, M. Suchánek a další. Scénář H. Prošková a D. Klein. Kamera A. Nožička. Režie D. Klein.|4:3|Zvukový popis|Napínavý detektivní příběh podle povídky spisovatelky Hany Proškové se odehrává krátce po válce na jednom zámku, kde na brigádě pracuje parta studentů na reevidenci archivu. Za dlouhých večerů si při společných sedánkách vymyslí fiktivní postavu "Přízrak", která se záhadně pohybuje v prostorách zámku a ruší jeho klid. Jenže recese se pro někoho stává příležitostí uskutečnit svůj zlý úmysl. Fikce se zhmotní a nebezpečí začíná být krutě skutečné... |Scénář k televiznímu filmu z roku 1987 napsala sama autorka spolu s režisérem Dušanem Kleinem a v rolích studentů se tu objevili dnes známí a oblíbení herci - Mahulena Bočanová, Jiří Langmajer, Michal Suchánek a další. 01.11. 14:01 01.11. 15:05
Všechnopárty, Yvetta Simonová - 90 letZábavná talk show Karla Šípa. Třetím hostem je zpěvačka Yvetta Simonová, která v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum (2017). Režie V. Polesný. Žánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou zpěvačka Yvetta Simonová (*4. 11. 1928), která v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum, herec Marek Vašut a prezident České stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz. 01.11. 15:05 01.11. 16:00
To je vražda, napsala VIII, Ďábelský tanec, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Alexander Singer.|HDTV|2 jazykové verze| 01.11. 16:00 01.11. 16:45
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov v novém hobby magazínu. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Blíží se svátek svatého Martina, což je pravý čas pro křupavou husičku a víno. Eva peče společně s kamarádem Jirkou tradiční husu, martinské rohlíčky a jako přílohu k huse připraví i lokše. Při vaření si povídají o historii svatomartinského svátku a Eva vzpomíná na svoji babičku a její vaření. Chce překvapit své kamarádky malými dárky. Maluje skleněné hrníčky, které vypaluje v troubě. Před odjezdem na hory vybírá Eva Honzovi na internetu bundu. Při svačině si čte vypůjčenou knihu od kamarádky, a aby jí neponičila, vytvoří si na ni papírový obal. Po chvilce odpočinku se zase pouští do práce. Rozhodne se pro úpravu dřevěné části rekonstruované sedačky. Třídí před zimou své oblečení, a protože se Eva už sblížila s malým neposedným kocourkem, sešije mu z nepotřebných věcí pelíšek. Navíc mu zhotoví i kočičí škrabadlo. 01.11. 16:45 01.11. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 01.11. 17:15 01.11. 17:40
Černé ovceHODINKY - Od vodotěsných hodinek očekáváme, že budou vodotěsné. Nový majitel si je vzal do bazénu a natekla mu do nich voda. Výrobce ale reklamaci neuznal. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 01.11. 17:40 01.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 01.11. 18:00 01.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 01.11. 18:25 01.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 01.11. 18:55 01.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 01.11. 19:00 01.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 01.11. 19:50 01.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 01.11. 20:00 01.11. 20:05
Doktor Martin 2, O jezevcích a lidechMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou Žánr: detektivka / krimi / thriler; povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, N. Divíšková, V. Kotek, K. Kociánová, J. Zapletal a další. Scénář H. Trojánek a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Staré paní Retkové (N. Divíšková) umřel nedávno manžel, někam se jí zaběhla kočka, má příšerný kašel a doktor Martin se jí do toho všeho pokouší zakázat její jedinou vášeň, která jí zbývá - cigarety. Vášni podléhá v ordinaci pomalu i Irena, jejíž zájem o hazardní hry začíná přerůstat únosnou mez. Stěhování paní Retkové do menšího způsobí
Autor:
NOVA - 01.11.20180

NOVA - 01.11.2018

Televizni program na 01.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Boeing 747 v ohrožení(Executive Decision) Podaří se zachránit čtyři sta cestujících uneseného letadla a současně čtyřicet milionů lidí, ohrožených nervovým plynem ukrytým na palubě? USA 1996, akční thriller. Hrají Kurt Russell, Steven Seagal, Halle Berry, Oliver Platt, John Leguizamo, Joe Morton, David Suchet, B. D. Wong a další. Režie Stuart Baier Na Kypru zatkne zvláštní jednotka vůdce arabské teroristické organizace Jaffu. Z Atén startuje americký Boeing 747, na jehož palubě je mezi čtyřmi stovkami cestujících Jaffův zástupce Nagi Hassan s osmičlenným komandem, které letadlo krátce po startu obsadí. Únosci žádají Jaffovo propuštění. Analytik CIA David Grant však tvrdí, že je na palubě ukryt ztracený nervový plyn, který chce Hassan použít k útoku. Jeho množství by mohlo zničit celé východní pobřeží USA. Grant, Travis a šestičlenné komando s leteckým inženyrem Cahillem mají proniknout na palubu letícího stroje s pomocí speciálního letounu NASA. Dojde však k havárii, kterou Travis zaplatí životem. Komando na palubě letadla tak zůstane bez velitele i bez spojení s krizovým štábem. Vojáci rozmístí sledovací zařízení, aby zjistili počet a polohu teroristů na palubě, a zatímco Cahill s pomocí raněného pyrotechnika Cappyho zneškodňuje nálož s nervovým plynem, Grant má najít jejího konstruktéra Jean-Paula Demoua, který dokáže bombu odpálit dálkovým ovládáním. Přestože se mu podaří získat na palubě spojence v odvážné letušce Jean, čas se nebezpečně krátí. Velení se totiž domnívá, že komando zahynulo, a přikáže letoun sestřelit. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. (skryté titulky) 01.11. 22:10 02.11. 00:50
Kriminálka Las VegasV poušti je nalezeno tělo vychrtlé ženy pouze ve spodním prádle, bez pravé ruky, s vyholenou hlavou a vycejchovaným číslem, které vyvolává vzpomínky na nacistické praktiky. Kvůli nepřízni počasí je místo zaváto prachem a nelze najít ani otisky bot ani stopy pneumatik. Vyšetřování ukáže, že dívka má každé oko jiné, a tak ji pozná její matka, lady Heather, přítelkyně Grissoma. Se Zoe se nyní rok nestýkala, i když dříve na ni byla hrdá - dcera vystudovala na Harvardu. Poté ji však zaskočila zpráva, že Zoe čeká dítě se svým ženatým terapeutem. Heather podala na terapeuta stížnost na Lékařskou komoru, ta mu odňala licenci a dcera se přestala s matkou stýkat. Další stopa vede na kliniku Betz, jejímž klientem Zoe byla. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 01.11. 02:00 01.11. 02:45
Krok za krokem(Step by Step III) Manželé Carol a Frank Lambertovi a jejich děti nejsou jen tak obyčejná rodinka, jejich soužití přináší hromadu nevšedních zážitků a skvělé zábavy... Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 01.11. 02:45 01.11. 03:15
Dr. HouseHouse tentokrát léčí malého autistického chlapce, který začal mít problémy s dechem. Zjišťuje, že symptomy, které chlapec vykazuje, jsou přinejmenším nezvyklé. Lékaři najdou v krevním oběhu jaterní buňky a chlapec začíná mít problémy se srdcem. V jednu chvíli přichází v úvahu i rakovina, lékaři však nejsou schopni nalézt jakékoli stopy nádoru. Pak v chlapcově oku objeví cizopasníky... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 01.11. 01:20 01.11. 02:00
Novashopping 01.11. 04:55 01.11. 05:55
Snídaně s Novou 01.11. 05:55 01.11. 08:30
Novashopping 01.11. 08:30 01.11. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 01.11. 08:45 01.11. 09:40
Mise nový domov IIŠárka a její tři děti bydlí na miniaturním prostoru. Může za to táta, který bezmyšlenkovitě, tajně a na dluh skupoval vše, co uviděl. Otec je pryč, ruina zůstala a v ní čtyři lidé, co se mají rádi - ale na slušný život to zdaleka nestačí. 01.11. 09:40 01.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 01.11. 11:00 01.11. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 01.11. 11:45 01.11. 12:00
Polední Televizní noviny 01.11. 12:00 01.11. 12:30
Krok za krokem(Step by Step III) Manželé Carol a Frank Lambertovi a jejich děti nejsou jen tak obyčejná rodinka, jejich soužití přináší hromadu nevšedních zážitků a skvělé zábavy... Závěr třetí řady amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 01.11. 12:30 01.11. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Hanák odmítá jakkoli změnit svou výpověď, novou naději mu dává zadržení korunního svědka noční přestřelky. I Gábina doufá, že nebude muset kvůli Hanákově záchraně vycházet vstříc Švarcovi. Mázl kvůli možným zdravotním komplikacím doporučí Zdeně interrupci, i Suchý je přesvědčen, že je to správné řešení. Zdena si ale jistá není. Eriku zaskočí, když se její otec objeví v nemocnici jako údržbář - a ještě více ji šokuje jeho verze rozchodu s matkou. Marně hledá oporu u Šimona, který s ní po operaci z neznámých důvodů přeruší komunikaci. Babeta využívá Jindřicha jako průzkumníka potenciálních nápadníků. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, D. Morávková, J. Čenský, S. Rašilov, A. Kulovaná, V. Kratina a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 01.11. 12:50 01.11. 14:05
Dr. HouseV jedné místní restauraci je přepaden mladý manželský pár. Muž sice svou ženu dokáže ubránit, ona však dostane těžký záchvat. Houseův tým, který ženu začíná léčit, zprvu nechápe, proč se stejné příznaky objeví i u jejího manžela. Po dlouhém hledání příčiny lékaři nasadí dívce antibiotika, ta však způsobí těžkou alergickou reakci a dívka upadá do kómatu. V té době však lékaři objeví příčinu jejich společných problémů, vzácné genetické onemocnění. Aniž by to věděli, oba mají společného otce. House se dostává do sporu s velmi arogantním mužem. Ukáže se, že je to mstivý policista, který, což House zatím netuší, jej bude stále pronásledovat. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 01.11. 14:05 01.11. 15:05
Dr. HouseDo nemocnice je přivezen velmi obézní muž. Bez zjevné příčiny upadl do bezvědomí. Při jednom z mnoha vyšetření se vzbudí. Takřka ihned prohlásí, že je mu už lépe a že chce propustit domů. Přímo při odchodu však znovu zkolabuje. House je přesvědčen, že trpí rakovinou plic, a vyšetření jeho domněnku potvrdí. House zatím čelí nevybíravému pronásledování policisty, kterého urazil. Ten zařídí prohlídku jeho bytu, kde zabaví velké množství Vicodinu. V důsledku toho obviní House z držení narkotik a několika dalších trestných činů. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 01.11. 15:05 01.11. 16:00
Kriminálka Las VegasV domě Martina Sidleyho vypukne požár, lidé z domu se zachrání, v komíně se však najde ohořelé tělo, které požár způsobilo. Zvláštní je, že tělo bylo spálené již před požárem. Detektivové si spojují místo s událostí, kdy se před rokem hledala mladá Caroline Fitzgibbonsová a Martin Sidley byl poslední, ke komu šla. Bohužel v té době policie nedostala povolení prohledat dům. Nyní povolení má a v domě nalézá krev Caroline a posléze i její tělo zazděné v komíně... Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 01.11. 16:00 01.11. 16:57
Odpolední Počasí 01.11. 16:57 01.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 01.11. 17:00 01.11. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 01.11. 17:25 01.11. 18:30
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 01.11. 18:30 01.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 01.11. 19:30 01.11. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Čestmír se dál vydává na seznamce za Karla Rytíře a vede dlouhé konverzace na chatu s laborantkou Sašou. Jakub má podezření, že se jeho otci celá akce vymkla z rukou - možná se do pohledné a sympatické Saši zamiloval sám. Marika se snaží vyjednat návštěvu u Adama. Chtěla by mu vysvětlit, proč ho udala a přivedla zpátky do vězení. Jonáš Hrzán nezvládá skloubit rodinu, studium a práci. Když musí narychlo odjet na zkoušku, potká ho další smůla... Porad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 01.11. 20:20 01.11. 21:35
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 01.11. 21:35 01.11. 22:10

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
ArgoTajný agent CIA Ben Affleck přijde s neobvyklým nápadem, jak z bouřícího Íránu ilegálně dostat šestici amerických diplomatů. Operace dostává jméno Argo. USA 2012, drama. Dále hrají Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Taylor Schilling, Victor Garber, Kyle Chandler, Tate Donovan a další. Režie Ben Affleck Příběh je inspirován skutečnými událostmi a odehrává se v tehdy velmi nestabilním Íránu, kde na konci roku 1979 vrcholí islámská revoluce. Americká ambasáda je obsazena revolučními gardami a více než 50 Američanů je vzato jako rukojmí. Šestici z nich se podaří uniknout a najít úkryt v rezidenci kanadského velvyslance. Situace je napjatá a americká vláda hledá způsob, jak je dostat ze země. Nakonec expert CIA Tony Mendez přijde s neobvyklým řešením - navrhne vytvoření "filmového štábu", který by v Íránu hledal vhodné lokace pro natáčení filmu. Američané by pak odjeli jako členové tohoto štábu. Mendez začne spolupracovat s hollywoodskými filmaři a pro svůj fiktivní film si vyberou scénář sci-fi příběhu s názvem Argo. Když je vše připraveno, přichází Mendezovi pokyn, aby operaci zrušil. Rozhodne se rozkaz ignorovat a v kritický den se s uprchlíky objeví na letiště. Úspěšně projdou kontrolou. Chvíli poté se však revolučním gardám podaří sestavit portrét jednoho z uprchlíků, který získají ze skartovaných materiálů z americké ambasády. Ozbrojená skupina okamžitě vyráží ke startujícímu letadlu. 01.11. 00:05 01.11. 02:15
Vražedné myšlenky(Mortal Thoughts) Příběh o přátelství dvou žen, manželství plném bolesti a zločinu. USA 1991, thriller. Hrají D. Moore, B. Willis, G. Headly, H. Keitel, J. Pankow, K. Shallo a další. Režie A. Rudolph Cynthia Kelloggová přichází na policejní stanici, aby před detektivem Johnem Woodsem, jeho kolegyní Lindou Nealonovou a videokamerou učinila výpověď. Policie totiž objevila mrtvé tělo Jamese Urbanskiho, manžela její nejlepší kamarádky Joyce, se kterou společně pracují v salonu krásy v malém americkém městě Bayonne. Cynthia začíná své vyprávění svatbou, kdy si Joyce vzala pohledného, ale násilnického a sebestředného frajera Jamese. Od té chvíle se její manželství stalo nepřetržitou sérií domácího násilí. Časem James začal vybírat i domácí kasu a obtěžovat Cynthii. Přesto Joyce nemá odvahu z manželství utéci a požádat o rozvod. Místo toho občas prohlašuje, že ho zabije, zpočátku žertem, později, aby si ulevila. K tragickému zvratu došlo jednoho večera, kdy se obě ženy rozhodly trochu pobavit v místním lunaparku a neodbytný James se jim vecpal do auta. 01.11. 02:15 01.11. 04:05
Sue ThomasBobby se má dostat v přestrojení mezi lidi, kteří hrají poker, aby pomohl FBI zatknout dlouho hledaného zločince Morena, který holduje hazardu. Jack má o Bobbyho obavy, protože ví, že kdysi v minulosti měl s hazardem problém. Ten ho ujistí, že všechno zvládne, ale nakonec kartám a sázkám znovu propadne. Mezitím Sue hledá svého psa, který se jí ztratil. Druhá řada amerického seriálu podle skutečné události (2003). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 01.11. 04:05 01.11. 04:50
Sue ThomasAgenti řeší případ zmizení neslyšící dívky. Dlouho nemůžou odhalit žádný motiv. Pak vyjde najevo, že Katie byla adoptovaná a bezprostředně před svým zmizením kontaktovala svou biologickou matku. Ta je posléze nalezena mrtvá a za dívku teď někdo požaduje výkupné. Záchranná akce se rozjíždí. Mezitím Miles usiluje o
Autor:
TV Barrandov - 01.11.20180

TV Barrandov - 01.11.2018

Televizni program na 01.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 01.11. 02:25 01.11. 03:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 01.11. 01:25 01.11. 02:25
Konec vysílání 01.11. 04:15 01.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 01.11. 04:45 01.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 01.11. 09:30 01.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 01.11. 11:05 01.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 01.11. 12:40 01.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 01.11. 13:50 01.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 01.11. 14:50 01.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 01.11. 15:50 01.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 01.11. 17:10 01.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 01.11. 18:30 01.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 01.11. 19:20 01.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 01.11. 20:05 01.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 01.11. 20:15 01.11. 20:25
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 01.11. 20:25 01.11. 21:30
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 01.11. 21:30 01.11. 22:45
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 01.11. 22:45 01.11. 23:45
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 01.11. 23:45 02.11. 00:55

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (67,68)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 01.11. 02:05 01.11. 04:35
Ostříháno 01.11. 04:35 01.11. 05:10
Konec vysílání 01.11. 05:10 01.11. 05:40
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 01.11. 05:40 01.11. 06:15
Matlock IV (6,7)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 01.11. 06:15 01.11. 08:20
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 01.11. 08:20 01.11. 09:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 01.11. 09:50 01.11. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 01.11. 10:50 01.11. 12:25
Live Teleshopping 01.11. 12:25 01.11. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 01.11. 14:25 01.11. 15:25
Matlock IV (8,9)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 01.11. 15:25 01.11. 17:30
Velkolepé století II (71,72)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011-12). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 01.11. 17:30 01.11. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2007). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, F. Stavjanik, D. Mattausch a další. Režie H. J. Tögel (96 min) (Premiéra) Opět nastal čas , aby se Loď snů vydala na plavbu a tentokrát si vybrala kvetoucí miliónové město Šanghaj. Výlet do Gulinu , který poskytuje jednu z nejkrásnějších čínských scenérií , bude pro pasažéry nezapomenutelným zážitkem. Na palubě se spolu s ostatními pasažéry nachází také manželský pár Helena a Herbert Albrechtovi. Herbert trpí už více než rok záhadnou nemocí, která mu způsobuje den co den větší bolesti a jak se zdá také mění jeho charakter. Jedna čínská lékařka v Německu předepsala Herbertovi lék, který je možný si koupit jen v jedné lékárně v Šnghaji. Helena doufá, že s pomocí jejich starého přítele šéfkuchaře Jaquesa Colliho, který je spolucestujícím na palube a mluví plynně čínsky, se podaří najít přírodní lék. Její muž už se vzdal všech nadějí, bojuje sám se sebou a osudem a ještě ke všemu je extrémně žárlivý... 01.11. 20:00 01.11. 22:05
Big Ben: Volný pádI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2003). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, E. Weisgerber, H. Forster a další. Režie W. F. Henschel (93 min) V chatě leteckého klubu mají členové večírek se striptýzem. V pokročilém čase, když už jsou všichni značně opojeni alkoholem, uvidí před chatou hořící kříž. Martin Grieser ví, kdo jej zapálil a přikáže svému zaměstnanci Waiblingerovi, aby kříž uhasil. Druhý den Grieser skáče s padákem, ten se mu však neotevře, a on se zřítí k zemi a zabije se. Na letiště přijiždějí Benno se Sabrinou - mají vyšetřit, zda šlo o nehodu, či zabití cizí vinou. Pak dostanou zprávu o výbuchu chaty leteckého klubu. Na místě výbuchu zahynul Waiblinger. Sabrina ani Ben nevěří, že by v případě těchto dvou umrtí šlo o náhodu.. 01.11. 22:05 02.11. 00:10
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 01.11.20180

Prima - 01.11.2018

Televizni program na 01.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Doktor z horSvatební den se mění ve skutečný boj o život. Mezi svatebčany se šíří neznámý virus a doktor Martin musí objevit zdroj a protilék... Německý seriál (2011). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 01.11. 02:55 01.11. 04:24
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 01.11. 01:55 01.11. 02:55
Přestávka ve vysílání 01.11. 04:24 01.11. 06:15
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 01.11. 06:15 01.11. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 01.11. 06:30 01.11. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 01.11. 07:15 01.11. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 01.11. 08:05 01.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 01.11. 08:40 01.11. 09:15
Ohnivý kuřeLiu dostává výhružné dopisy. Mike s Klárou autora chytí a zjistí, o koho jde. Manka s Bédou ohlásili termín svatby. Olík připravuje svatební oznámení, ale nesedí mu datum narození Bédy. Renáta je naštvaná, že Robert nechce natáčet "Ano, šéfe!", a po ostré hádce Robert dává výpověď. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 01.11. 09:15 01.11. 10:25
Láska, děti a touha v srdciSmrt na porodnické klinice nebývá častá, přesto se to někdy stane. Tentokrát zemřela na první pohled zcela zdravá žena. Thomas se kvůli tomu dostává pod tlak. Mohl však za její smrt skutečně on? Německý romantický film (2011). Hrají M. Krachtová, M. Roll, J. Bremermannová, Ch. Blumhoffová a další. Režie U. Hamacherová (Premiéra) 01.11. 10:25 01.11. 12:15
Polední zprávy 01.11. 12:15 01.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 01.11. 12:30 01.11. 13:30
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 01.11. 13:30 01.11. 14:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 01.11. 14:30 01.11. 15:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 01.11. 15:30 01.11. 16:35
Odpolední zprávy 01.11. 16:35 01.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 01.11. 16:50 01.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 01.11. 17:50 01.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 01.11. 18:55 01.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 01.11. 19:40 01.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 01.11. 19:55 01.11. 20:15
KrejzoviČumpelíkovi přijde dopis a v něm ho čeká nepříjemné překvapení. Má nastoupit k výkonu trestu. Krejzovi je ho líto a pozve Čumpelíka jako hosta do Receptáře. V rádiu se ukáže bývalá zaměstnankyně Agáta. Je doma s miminem, ale je totálně bez prostředků. Michal jí ale místo nabídnout nemůže. Danka to tak nenechá, a navíc bude mimčo hlídat. Milan Čech je bývalý reprezentant ve vrhu koulí a teď trénuje svou dceru, aby jednou byla ještě lepší koulařka než on. Čech má taky psa, Čerta, a ten je tak obézní, že už mu jde o život. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 01.11. 20:15 01.11. 21:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 01.11. 21:35 01.11. 22:45
Já, KajínekJe to nenapravitelná vraždící bestie, jak bylo popsáno v psychologickém posudku, kvůli kterému dostal doživotí, nebo je to normální člověk s mnoha chybami, které ale dokáže přiznat a staví se k nim čelem? Natvrdo a bez přikrašlování Kajínek v první části mluví o tom, jak se dostal na scestí, jak začínal s loupežemi, jak se dostal k velkým penězům, proč se ve vězení nezhroutil a stále bojoval za svou pravdu, jak moc mu chyběl sex, co ho drželo nad vodou a co pro něj znamenalo přežít sociální smrt. Je to zpověď bez cenzury 01.11. 22:45 02.11. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Válečná bandaPěší jednotka americké armády zvaná Válečná banda se má za druhé světové války vydat na tajnou misi za nepřátelskou linii. Má za úkol zmocnit se nacistické superzbraně. Předtím však musí projít výcvikem zkušeného kapitána... Americký válečný film (2015). Hrají D. Lundgren, M. Rourke, L. Goss a další. Režie R. Little 01.11. 01:15 01.11. 02:39
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 01.11. 06:15 01.11. 06:40
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 01.11. 06:40 01.11. 06:50
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 01.11. 06:50 01.11. 08:15
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 01.11. 08:15 01.11. 09:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 01.11. 09:05 01.11. 10:05
Přestávka ve vysílání 01.11. 02:39 01.11. 06:15
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 01.11. 10:05 01.11. 11:10
Hurááá do džungle!Reportér Dan jede do Palombie natočit reportáž. Spolu se svérázným průvodcem se vydá na dobrodružnou cestu, na níž je čeká nejedno překvapení. Tím největším je podivné žluté zvířátko Marsupilami... Francouzsko-belgická dobrodružná komedie (2012). Hrají J. Debbouze, A. Chabat, F. Testot a další. Režie A. Chabat 01.11. 11:10 01.11. 13:20
SpisovateléRodina Borgensových se musí vypořádat se složitostmi lásky ve všech jejích podobách. Uznávaný spisovatel hledá ztracenou chuť do života, a přitom stále čeká, až se k němu vrátí bývalá manželka. Dcera vyhledává vztahy na jednu noc a s matkou od rozvodu nemluví. A syn je bezmezně zamilovaný do spolužačky... Americká romantická komedie (2013). Hrají G. Kinnear, J. Connellyová, L. Collinsová, N. Wolff, K. Bellová a další. Režie J. Boone 01.11. 13:20 01.11. 15:20
FridaFrida Kahlo byla nejen mexická malířka, ale také okouzlující žena, která uměla život vychutnávat naplno, přestože se s ní osud nikdy nemazlil. Celý život trpěla nesnesitelnými bolestmi. Stejně jako může bolet tělo, sžíravou bolest přináší i šrámy na duši. Pouze ona však dokázala všechna svá utrpení tak originálním způsobem přenést na plátno... Americko-kanadský životopisný film (2002). Hrají S. Hayeková, A. Molina, M. Maestrová, G. Rush, A. Juddová a další. Režie J. Taymorová 01.11. 15:20 01.11. 18:05
Poslední tah štětcemMladý poradce Murray Whelan je shodou náhod vtažen do vyšetřování podezřelé vraždy nespokojeného umělce. Proti své vůli je nucen si zahrát na detektiva... Australský krimifilm (2004). Hrají D. Wenham, S. Bisley, M. Molloy, J. Clarke, J. Tobeck a další. Režie S. Neill (Premiéra) 01.11. 18:05 01.11. 20:00
StrachMajor Kalaš se snaží odhalit síť vyzvědačů, jejíž počátky sahají do temné okupační minulosti... Český kriminální film (1963). Hrají R. Hrušínský, R. Brzobohatý, B. Záhorský, H. Čočková, S. Sejk, L. Potměšil a další. Režie P. Schulhoff (Premiéra) 01.11. 20:00 01.11. 22:15
Holky na tahuTři nejlepší kamarádky jsou pobouřené, když zjistí, že jejich bývalá spolužačka, ošklivka Becky, se bude vdávat jako první z party. Becky kamarádky požádá, aby jí šly za družičky, ty se však úkolu zhostí po svém a rozlučka se svobodou se změní v nezvladatelnou jízdu plnou pohrom... Americká komedie (2012). Hrají I. Fisherová, K. Dunstová, J. Marsden a další. Režie L. Headlandová 01.11. 22:15 02.11. 00:10

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
SimpsonoviPan Burns rozdá všem zaměstnancům nové supermoderní brýle, s jejichž pomocí je může neustále špehovat. Homer ty svoje věnuje Marge, čímž získá přístup ke všem jejím tajnostem... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 01.11. 19:15 01.11. 19:40
SimpsonoviBart sní kvůli dvaceti dolarům chcíplou žábu. Nikdo s ním pak nechce kamarádit. Kromě zvláštního chlapce jménem Diggs, který má cvičeného sokola a v hlavě pořádný guláš... Americký kultovní animovaný seriál (2014) 01.11. 19:40 01.11. 20:05
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 01.11. 20:05 01.11. 20:15
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu (Premiéra) 01.11. 20:15 01.11. 21:20
Teorie velkého třeskuAmy je nadšená ze Sheldonovy žádosti o ruky. Ten se však cítí dotčen, když mezi jejími kolegy není středem zájmu... Americký sitcom (2017). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 01.11. 21:20 01.11. 21:50
Teorie velkého třeskuLeonard se zesměšní během interview, a naštve tím vedení univerzity. Amy a Bernadette se mezitím spojí, aby uchránily tajemství před Sheldonem a Howardem... Americký sitcom (2017). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 01.11. 21:50 01.11. 22:20
Legenda o opilém MistroviHung se snaží vyhnout placení cla, ale svým malým podfukem dostane do problémů sebe i celou svoji rodinu. Jeho otci záleží nejvíc na cti a Hung je na nejlepší cestě, aby čest svojí rodiny navždy pošpinil... Hongkongská akční komedie (200). Hrají
Autor: