Měsíční archiv Listopad 2018

0

LUCIE BÍLÁ

BÍLÉ VÁNOCE — Lucie Bílá vydala v roce 2010 multiplatinové album Bílé Vánoce Lucie Bílé, na něž v loňském roce navázala dalším – s příznačným názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé II. To opět za pouhých několik týdnů úspěšných prodejů CD a LP bylo oceněno Platinovou deskou Supraphonu. Před tím, v roce 2013, ještě stihla potěšit své fanoušky zvukovým záznam ze dvou koncertů z pražské Státní opery – Bílé Vánoce v Opeře LIVE.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
cervenytrpaslik0

Červený trpaslík - Důstojník Rimmer (Officer Rimmer) - S11E04 - Nejlepší epizoda 11. sezóny

Tak už máme za sebou dal­ší díl. Už jsme v dru­hé polo­vi­ně. Tentokrát se tvůr­cům poved­lo napsat nej­lep­ší díl letoš­ní sezó­ny. Mají nej­vděč­něj­ší posta­vu, Rimmera, kte­rý pro ten­to­krát koneč­ně dostal po čem tou­žil.

Epizoda Officer Rimmer je o tom, jak se Rimmerovi, asi za to váž­ně nemů­že, poda­ři­lo stát ale­spoň na jed­nu epi­zo­du důstoj­ní­kem.

Při toul­kách v Kosmiku obje­ví opět ztra­ce­nou loď, jako v před­cho­zích něko­li­ka epi­zo­dách, ale díky tomu, že tu loď pří­mo Rimmer zachrá­ní, tak to změ­ní posta­ve­ní v posád­ce čer­ve­né­ho trpas­lí­ka.

Črtvrtý díl je plný přes­ně toho humo­ru, co jsem oče­ká­val. Rimmerovo ego v pozi­ci důstoj­ní­ka je úpl­ně vyžužlá­no na dřeň, tak jak by urči­tě všich­ni fanouš­ci čeka­li, že se holo­gra­fic­ký člen posád­ky zacho­vá, když je mu zdar­ma poskyt­nu­ta výho­da.

I konec epi­zo­dy je výteč­ný, pře­rost­lé ego Rimera zase zapů­so­bí a oprav­du doká­že celou epi­zo­du zaba­vit přes­ným způ­so­bem, jak bychom od seri­á­lu čer­ve­né­ho trpas­lí­ka oče­ká­va­li.

Hodnocení: 100 %

Autor:
0

Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!

Fenomenální kuli­nář­ská show MasterChef Česko se vra­cí na obra­zov­ky tele­vi­ze Nova. Už za pár týd­nů odstar­tu­je boj mezi desít­ka­mi kucha­řů o spl­ně­ní své­ho snu a výhru půl mili­o­nu korun. O vítě­zi roz­hod­nou jed­ni z nej­lep­ších kucha­řů sou­čas­né čes­ké gastro­no­mie: miche­lin­ský kuchař Radek Kašpárek, troj­ná­sob­ný vítěz anke­ty Zlatý kuchař Jan Punčochář a mla­dý kuchař­ský talent Přemek Forejt.

MasterChef Česko při­ne­se pře­hlíd­ku neví­da­ných kuchař­ských výtvo­rů z rukou ama­té­rů, ale také emo­ce a pohnu­té lid­ské osu­dy s trni­tou ces­tou ke spl­ně­ní snu.

Nová kuchař­ská hvězda se zro­dí pod dohle­dem tro­ji­ce oprav­do­vých elit čes­ké gastro­no­mie. Prvním z porot­ců je Radek Kašpárek půvo­dem z Ostravy, oce­ně­ný miche­lin­skou hvězdou. Jeho pří­stup je tvr­dý, pří­mý, ale féro­vý. Stejně tak při­stu­pu­je ke kuchy­ni své restau­ra­ce Field. A jaký by měl být pod­le něj nový čes­ký MasterChef? „Kromě toho, že by měl skvě­le při­pra­vo­vat maso, měl by mít pře­hled i o vege­ta­ri­án­ské kuchy­ni a také o pří­pra­vě dezer­tů. Měl by mít také pořád­nou dáv­ku poko­ry, aby k tomu­to řemeslu při­stu­po­val správ­ným způ­so­bem,“ říká Radek Kašpárek.

Dalším z porot­ců je šéf­ku­chař Jan Punčochář, jeden z nej­zná­měj­ších čes­kých odbor­ní­ků na gastro­no­mii. Své prv­ní jíd­lo uva­řil už v sed­mi letech, byl to řízek s bram­bo­ro­vou kaší. Za dob stu­dií se dostal do kuchy­ně hote­lu Ambassador a násled­ně ve svých jed­n­a­dva­ce­ti odjel na zku­še­nou do Švýcarska. Po svém návra­tu vařil v něko­li­ka vyhlá­še­ných restau­ra­cích a teď je hvězdou restau­ra­ce Grand Cru. Stejně jako on kla­de i restau­ra­ce důraz na kva­lit­ní čes­ké i zahra­nič­ní suro­vi­ny a ničím se neo­me­zu­je. A jaký bude Jan Punčochář porot­ce? „Nejsem roz­hod­ně ten nej­přís­něj­ší porot­ce. Snažím se být spra­ved­li­vý a hod­ný. Zaměřuji se na chu­tě, to je pro mě veli­ce důle­ži­té. Sleduji, jak spo­lu nako­nec v ústech ladí,“ říká Jan Punčochář.

Třetím porot­cem MasterChef Česko je mla­dý talent Přemek Forejt. Šéfkuchař a guru olo­mouc­ké restau­ra­ce Entreé je oso­bi­tý nejen svým zce­la ino­va­tiv­ním pří­stu­pem ke kuchy­ni, ale také svou image. Ingredience, kte­ré pou­ží­vá ve své kuchy­ni nej­ví­ce, si nechal dokon­ce vyte­to­vat na levou paži. Nadějná hvězda ale nemu­se­la vůbec zazá­řit, Přemkovým snem neby­la od začát­ku kuchař­ská pro­fe­se. „Chtěl jsem být herec, ale nikdy jsem na to neměl odva­hu a už vůbec ne znám­ky. A když jsem byl v devá­té tří­dě, nevě­děl jsem co dál. V tako­vém pří­pa­dě se vždyc­ky cho­di­lo na kucha­ře. Tak jsem šel na kucha­ře a díky bohu mě to chyt­lo a našel jsem se v tom. A pak jsem postu­po­val dál,“ říká Přemek Forejt.

Na tro­ji­ci porot­ců show MasterChef Česko i na úžas­né recep­ty a kuchař­ské výko­ny sou­tě­ží­cích se může­te těšit na Nově už příští rok na jaře!…

Autor:
NOVA - 30.11.20180

NOVA - 30.11.2018

Televizni program na 30.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemCarol mrzí, že nedokončila střední školu, a rozhodne se zapsat na chybějící předměty. Ani ona ani Frank ve vzniklé situaci nezvládají sami vést chod domácnosti. Carol už je pevně rozhodnutá, že se školy vzdá, ale děti navrhnou, že budou doma pomáhat. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 30.11. 02:55 30.11. 03:15
Kriminálka MiamiNa zdvihacím mostě je nalezen pověšený muž s prostřelenýma očima. Mrtvola měla u sebe v kapse kartu. To vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o mafiánskou vraždu. Policisté zjistí, že oběť byla vlastníkem několika nočních klubu a v minulosti měla skutečně spor s místním mafiánem. Před jedním klubem jsou opravdu nalezeny prázdné nábojnice a také štítek do počítače z univerzity se stříkanci krve. V autě profesora, který měl na starosti štítky, najdou kaluž krve a chybějící kulku. Na laně, na kterém muž visel, se však najdou lidské buňky, které detektivy dovedou k filmovému producentovi. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 30.11. 02:10 30.11. 02:55
Dr. HouseTým převezme případ muže ve středním věku, který trpí nevysvětlitelnými náhlými výpadky paměti. Postupně procházejí různé diagnózy, od mozkové mrtvice přes otřes mozku až po toxiny ze spotřebitelských produktů, které testuje v práci. Nakonec zjistí, že pacient, jenž sám vychovává dvanáctiletou dceru, trpí již delší dobu náměsíčnými stavy. Zatímco se snaží zjistit, co vždycky dělal během spánku, jeho stav se zhoršuje a dcera také těžce onemocní. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 30.11. 01:20 30.11. 02:10
Snídaně s Novou 30.11. 05:55 30.11. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.11. 08:45 30.11. 09:40
Ordinace v růžové zahradě 2Mára se rozešel s Terezou a rozhodne se, že se jednou provždy zbaví jí i Eduarda Valšíka. Předá Charlotte flashku s důkazy, že Tereza zabila pacientku a Eduard zfalšoval lékařskou zprávu. Saša Koutecká chce dostat Čestmíra za kazdou cenu. Na chatu si tak rozuměli, je přesvědčená, že se kvůli ní i rozvede. Čestmír se bojí, že se o jeho virtuálním románku dozví Alena. Vojta a Inna jedou do Prahy na natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas. V publiku ale narazí na Marka s Bibi, vypadá to, že mají zkažený večer... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.11. 09:40 30.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 30.11. 11:00 30.11. 11:45
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 30.11. 11:45 30.11. 12:00
Polední Televizní noviny 30.11. 12:00 30.11. 12:25
Krok za krokemFrankův otec přijíždí navštívit rodinu se svou snoubenkou. Frank ale zjistí, že to je striptérka, kterou viděl na nedávné oslavě, a s otcem se kvůli tomu pohádá. JT, aby získal telefon na dívku, která se mu líbí, se upisuje Daně a musí jí týden sloužit jako otrok. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 30.11. 12:25 30.11. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Do nemocnice přivezou v kritickém stavu přítele doktora Hanáka Audyho. Filip pro Gábinu sežene kontakty na Hanáka, aby mu mohla dát vědět, že jeho kamarádovi jde o život. Ten ale nereaguje, takže Gábina získává dojem, že už s ni zcela odmítá komunikovat. Nedorozumění mezi Erikou a Šimonem, aktivně živené Blankou, se na poslední chvíli vyjasní a Erika změní své plány ohledně odjezdu na zahraniční misi. Jejich sblížení sleduje Blanka s nelibostí. Neštítí se nakonec sáhnout ke skutečně drastickým metodám, aby se Šimonovi pomstila za to, že se k ní nevrátil. Jindřich nevzdává svůj boj o Babetu a snaží se jí dát všemožně najevo, jak skvělým je nápadníkem. Ona má ale spíse starosti s Blankou, se kterou dosud sympatizovala. Začíná poznávat její odvrácenou tvář a dochází jí, že z toho bude muset vyvodit důsledky. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají M.Častvaj Plánková, M. Zounar, P. Rychlý, D. Morávková, J. Čenský, J. Šťastný, J. Stryková, M. Stránský a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.11. 12:45 30.11. 14:05
Dr. HouseKdyž agorafobický muž záhadně onemocní a neústupně odmítá opustit svůj dům, aby mohl být léčen v nemocnici, House a jeho tým přicházejí za ním. Jenže pacientův stav se horší a možnosti léčit ho doma se tenčí. Musí rychle určit, co muži je, nebo vymyslet takový převoz do nemocnice, aby pacientovi nezpůsobil psychické trauma nebo citové znepokojení. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 30.11. 14:05 30.11. 15:00
Dr. HouseTým převezme případ vedoucí provozu, které se v práci nečekaně zahltí plíce tekutinou. Tým doktora House ji začne léčit, ale doktor Kutner brzy zjistí, že k nim dívka není zcela upřímná. Pravda je, že se kvůli její nepozornosti utopil její bratr, ale rodiče jsou dosud naživu, takže není sirotek, jak uváděla. A je vůbec tou, za kterou se vydává? Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 30.11. 15:00 30.11. 15:55
Kriminálka MiamiNa pláži je nalezeno tělo muže. Pro účastníky volejbalového utkání je to šok. Naštěstí jsou mezi diváky Delko a Cooper, a tak má Horatio jistotu, že místo činu nebylo narušeno. Na pitevně Alexx objeví v ústech mrtvého klíč. O něco později jsou nalezeni další dva mrtví a Horatio pozná způsob, kterým vrah vraždil. Znovu se vrátil Walter Resden, se kterým měl Horatio už tu čest. Týmu se podaří konečně zjistit, že všechny oběti měly něco společného s rodinou pěstouna, kde Resden musel vyrůstat. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 30.11. 15:55 30.11. 16:57
Odpolední Počasí 30.11. 16:57 30.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 30.11. 17:00 30.11. 17:30
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 30.11. 17:30 30.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 30.11. 18:25 30.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 30.11. 19:30 30.11. 20:20
Probudím se včeraČtyřicetiletý Petr se vrací v čase do roku 1989, aby napravil svůj osudový omyl a řekl své tajné lásce, že ji miluje. ČR 2012, komedie. Hrají Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Svatopluk Skopal, Ljuba Krbová, Petr Nárožný, Anna Polívková a další. Režie Miloslav Šmídmajer Petr Kovář, učitel na středni škole, se právě rozešel se svou několikátou přítelkyní. Uvědomí si, že jediná žena, kterou kdy bezvýhradně miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy, v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Musí překonat Eliščin počáteční nezájem, zbavit se jejího otravného přítele, navíc prospívat ve škole, přestože už středoškolskou látku dočista zapomněl. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku? (skryté titulky) 30.11. 20:20 30.11. 22:50
Tajný agent Jack T.(Fire Down Below) Steven Seagal bojuje za čisté životní prostředí proti firmám, které se kvůli zisku neštítí žádné špinavosti. USA 1997, akční. Hrají Steven Seagal, Marg Helgenberger, Harry Dean Stanton, Stephen Lang, Kris Kristofferson, Brad Hunt a další. Režie Felix Enriquez Alcala Agent Úřadu pro životní prostředí Jack Taggart přilétá do malého městečka v Apalačských horách, aby vyšetřil podezření ze zamoření toxickými odpady, které tu ilegálně v šachtách opuštěných dolů skladuje bezohledný boháč Orin Hanner. Maskován jako tesař, který za peníze kostela provádí menší opravy u chudých lidí, začne Jack nenápadný průzkum. Opatrně se vyptává a tajně odebírá vzorky vody. Seznámí se nejen s Hannerovými muži, kteří se ho pod vedením Orina mladšího marně pokoušejí zlikvidovat, ale také s místní vyvrhelkou, sympatickou včelařkou Sarah Kelloggovou. Jejich sbližování překazí její nepříjemný, psychopatický bratr Earl, jenž je příčinou všech životních těžkostí, kterými Sarah musela projít. Když vyjde najevo jeho skutečná totožnost, pustí se Jack do pátrání s pomocí několika starousedlíků, ochotných pomoci mu v boji proti všemocnému Hannerovi. Dojde k několika střetům, kdy se Jackovi podaří ubránit útokům Hannerových zabijáků. Je jen otazkou času, kdy dojde k rozhodujícímu střetnutí, v němž už síla pěstí a znalost bojového umění nebudou stačit. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 30.11. 22:50 01.12. 00:55

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Dr. HouseKdyž žena, s níž má doktorka Hadleyová, zvaná Třináctka, vztah na jednu noc, onemocní a dostane záchvat, vezme ji doktorka do nemocnice Princeton-Plainsboro ke kolegům z týmu doktora House. Ten po možnosti vrtání se v jejím osobním životě doslova skočí a s Foremanem prohledají její byt, aby našli něco, co by mohlo zapříčinit špatný zdravotní stav pacientky. Doktorka Hadleyová zjistí, že její známost na jednu noc má obsáhlou lékařskou anamnézu a že s ní spala jen proto, aby se dostala k Houseovi. Foreman si neodpustí kázání doktorce Hadleyové o nezodpovědném životě a upozorní ji, že tímto způsobem urychlí postup svého smrtelného onemocnění. Od doktora House jí dokonce hrozí vyhazov. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 30.11. 07:50 30.11. 08:45
Dr. HouseTým převezme případ muže ve středním věku, který trpí nevysvětlitelnými náhlými výpadky paměti. Postupně procházejí různé diagnózy, od mozkové mrtvice přes otřes mozku až po toxiny ze spotřebitelských produktů, které testuje v práci. Nakonec zjistí, že pacient, jenž sám vychovává dvanáctiletou dceru, trpí již delší dobu náměsíčnými stavy. Zatímco se snaží zjistit, co vždycky dělal během spánku, jeho stav se zhoršuje a dcera také těžce onemocní. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 30.11. 08:45 30.11. 09:40
Poslední západ slunce(The Last Sunset) Psanec a šerif se dohodnou, že pomohou místnímu rančerovi odehnat velké stádo dobytka do města. Až po této práci přijde ke slovu spravedlnost... USA 1961, western. Hrají Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotten, Carol Lynley, Neville Brand, Regis Toomey a další. Režie Robert Aldrich Psanec Brendan O'Malley přijíždí do Mexika na ranč Belly Breckenridgeové, aby zde požádal o nocleh. Bella je jeho dávná láska a je provdaná za slabošského opilce Johna. Druhý den ráno se na farmě objeví šerif Stribling, který pronásleduje O'Malleyho za vraždu svého švagra. Protože v Mexiku neplatí americké zákony, nechá se šerif společně s O'Malleym najmout jako honák dobytka s tím, že spravedlnost přijde ke slovu až poté, co pomohou odehnat rančerovo stádo do města. Během cesty se Brendan stále vrací do minulosti, kterou si k nelibosti okolí idealizuje. Přemítá o Belle, nyní vdané ženě s dospívající dcerou Missy, stále jako o té pěkné dívce, do níž se kdysi zamiloval. Neuvědomuje si, že Bellu dávno ztratil, když ji před šestnácti lety opustil. Během společné jízdy do Texasu se Belle začne
Autor:
Prima - 30.11.20180

Prima - 30.11.2018

Televizni program na 30.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře Rexe XIII (10) -ST -W -HDMladá dívka najde v kufru auta zavřeného muže a opodál jeho manželku s nožem v srdci... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 30.11. 02:00 30.11. 03:00
Návrat komisaře Rexe XIII (9) -ST -W -HDZ okna hotelového pokoje vypadne žena, která po pádu ztratí paměť. A uvnitř je nalezen zastřelený muž... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 30.11. 01:00 30.11. 02:00
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! 30.11. 04:00 30.11. 04:42
Přestávka ve vysílání 30.11. 04:42 30.11. 06:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 30.11. 06:05 30.11. 06:20
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 30.11. 06:20 30.11. 07:05
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 30.11. 03:00 30.11. 04:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 30.11. 07:05 30.11. 07:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 30.11. 07:50 30.11. 08:30
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 30.11. 08:30 30.11. 09:05
Ohnivý kuřeMike s Burákem dostanou nabídku od firmy, která dala přednost jejich hospodě před hotelem. Renáta zuří. Je jasné, že Junior to takto nenechá. Veruna zjistí, že cukrářské soutěže se může zúčastnit jen dvoučlenný tým. A má problém. Jarda se rozhodne prodat pivovar, aby pomohl Mance zaplatit dluhy. Objeví se ale velmi zajímavé a neočekávané řešení. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie J. Chlumský 30.11. 09:05 30.11. 10:15
Rosamunde PilcherMladá dívka se dostane do nezáviděníhodné situace - musí v roli snoubenky zastoupit své lehkovážné dvojče... Německý romantický příběh z cyklu televizních filmů podle románů Rosamunde Pilcherové (1994). Hrají S. Philippová, A. Uhligová, P. Breuer, O. Tobias, U. Krienerová, G. Silberbauer a další. Režie R. von Sydow 30.11. 10:15 30.11. 12:10
Polední zprávy 30.11. 12:10 30.11. 12:20
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 30.11. 12:20 30.11. 13:20
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 30.11. 13:20 30.11. 14:20
Návrat komisaře Rexe XIII (11) -ST -W -HDRex je unesen a lupiči z něj udělají agresivní zvíře, které straší lidi při vloupačkách... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 30.11. 14:20 30.11. 15:25
Návrat komisaře Rexe XIII (12) -ST -W -HDKomisař Rivera spolu s Rexem řeší přestřelku ve skladu. Na tomto případu pracuje už delší dobu komisař Miano, kterého Rivera podezírá ze zrady... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 30.11. 15:25 30.11. 16:35
Odpolední zprávy 30.11. 16:35 30.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 30.11. 16:50 30.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 30.11. 17:50 30.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 30.11. 18:55 30.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 30.11. 19:40 30.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 30.11. 19:55 30.11. 20:15
Já, KajínekStrávil polovinu života ve vězení, kradl, riskoval a rval se. Miloval zbraně a ženy. Nyní je více než rok na svobodě po prezidentské amnestii. Sledujte jeho příběh i postoje lidí z jeho okolí. Posuďte sami, zda Jiří Kajínek na svobodě obstál (Premiéra) 30.11. 20:15 30.11. 21:40
96 hodin: ZúčtováníBývalý člen speciálních jednotek Bryan Mills odešel z armády a chce už žít v klidu. Dlouho to však netrvá, protože na něj chce někdo hodit vraždu jeho bývalé manželky... Americko-francouzský thriller (2014). Hrají L. Neeson, F. Whitaker, F. Janssenová a další. Režie O. Megaton 30.11. 21:40 30.11. 23:50
Návrat komisaře Rexe XIII (11) -ST -W -HDRex je unesen a lupiči z něj udělají agresivní zvíře, které straší lidi při vloupačkách... Italský kriminální seriál (2011). Hrají E. Bassi, D. Fortunato, P. Abellaová a další 30.11. 23:50 01.12. 00:55

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 30.11. 01:23 30.11. 06:35
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 30.11. 07:05 30.11. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 30.11. 07:25 30.11. 08:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 30.11. 08:40 30.11. 09:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 30.11. 09:40 30.11. 10:25
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2009) 30.11. 10:25 30.11. 11:25
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2009) 30.11. 11:25 30.11. 12:20
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 30.11. 12:20 30.11. 13:20
I muži mají své dnyMůže být pro muže něco horšího než víkendové nakupování s jeho polovičkou? A co udělat, aby se tomu vyhnul? Je potřeba mít pánský kutloch, kam ženy prostě nepatří... Německá komedie (2015). Hrají E. M"Barek, D. Buck, Ch. M. Herbst a další. Režie F. M. Priceová 30.11. 13:20 30.11. 15:25
BanditiBruce Willis s parťákem jsou úspěšní bankovní lupiči. Do své party ještě přiberou neodolatelnou Cate Blanchettovou a společně zažívají zlaté časy. Dokud neudělají chybu... Americká kriminální komedie (2001). Dále hrají B. B. Thorton, T. Garity a další. Režie B. Levinson 30.11. 15:25 30.11. 18:05
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 30.11. 06:35 30.11. 07:05
Cesta do středu ZeměDo pátrání po ztraceném vědci, který se před čtyřmi lety vydal na cestu do středu Země, se zapojí jeho žena, profesor antropologie, mladý novinář a ruský průvodce. Kromě vědce ale naleznou i nádherný, neznámý svět... Kanadský dobrodružný film (2008). Hrají R. Schroder, V. Prattová, P. Fonda a další. Režie T. J. Scott 30.11. 18:05 30.11. 20:00
Kmotr 3Michael Corleone na sklonku života hledá smíření se všemi, jimž kdysi ublížil. Pravidla mafie jsou ale neúprosná... Americký film (1990). Hrají Al Pacino, D. Keatonová, T. Shireová, A. Garcia, S. Coppolová, B. Fondová a další. Rezie F. F. Coppola 30.11. 20:00 30.11. 23:40
Mutant: ProbuzeníMiranda se jednoho rána probudí v nemocnici a zjistí, že zabila několik lidí. Konečně se dozví pravdu. Byla stvořena v laboratoři smícháním vesmírné DNA s lidskými geny. Vydá se do Mexika, aby požádala o pomoc potrhlého vědce, který ji pomáhal stvořit... Americký sci-fi thriller (2007). Hrají H. Mattssonová, E. Arellano, B. Cross a další. Režie N. Lyon 30.11. 23:40 01.12. 01:45

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VšemocnýBrian se vrátil z Ruska a doma na něj čeká velmi přísný režim. Brian je rád, že alespoň Rebecca je na něj milá, ale to netuší, že Rebecca ví o Sandsovi a že Briana nechává sledovat... Americký krimiseriál (2015). V hlavních rolích J. McDorman, J. Carpenterová, M. E. Mastrantonioová a další 30.11. 02:05 30.11. 03:00
Námořní vyšetřovací služba L. A.Otrava ženy otevírá desítky let staré případy, do kterých byly zapleteny KGB, FSB i CIA. Callen se díky tomu znovu setká s otcem, který před ním má stále spoustu tajemství... Americký krimiseriál (2016). Hrají Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová a další 30.11. 03:00 30.11. 03:55
12 opicSvědek se schovává v minulosti a Cassie s Colem po něm pátrají. Jenže nejsou jediní. Kdo ho objeví dříve? Americký sci-fi seriál (2017). Hrají A. Stanford, A. Schullová, K. Acevedo a další (Premiéra) 30.11. 01:15 30.11. 02:05
Přestávka ve vysílání 30.11. 04:37 30.11. 06:05
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 30.11. 06:05 30.11. 07:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 30.11. 07:25 30.11. 08:45
Top Gear IINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2008). Moderují J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a další 30.11. 08:45 30.11. 09:50
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2009) 30.11. 09:50 30.11. 10:50
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 30.11. 10:50 30.11. 12:05
FuturamaBěhem promítání v kině se Bender pustí do sporu s jedním robotem v hledišti a náhodou ho pošle do bezvědomí. Ukáže se, že zdolal šampiona nejtvrdšího robo-wrestlingu... Americký kultovní animovaný seriál (1999) 30.11. 12:05 30.11. 12:35
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (1990) 30.11. 12:35 30.11. 13:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka...
Autor:
vlcsnap-2016-10-09-08h38m28s6800

Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny

Další epi­zo­da z vesmí­ru Červeného trpas­lí­ka při­ná­ší více humo­ru, než v prv­ních dvou. Možná, že prv­ní epi­zo­dy byly jenom kvů­li tomu, aby prv­ní půl­ku letoš­ních epi­zod zavr­ši­li, pro­za­tím, nej­lep­ším dílem.

Jak se píše v tis­ko­vých infor­ma­cích, tak se pří­běh věnu­je dvou hlav­ním posta­vám, Listerovi a Kocourovi, kdy je jejich páníčko-kočičí lás­ka ově­ře­na pomo­cí ztrá­ty (spí­še odo­pe­ro­vá­ním) obou Ledvin Listera.

Na začát­ku epi­zo­dy posád­ka Červeného trpas­lí­ku nara­zi­la na ztra­ce­nou vesmír­nou sta­ni­ci, kte­rá způ­so­bí všech­ny tyto pro­blémy. V dal­ších minu­tách za zaba­ví­te ješ­tě více, dojde na ces­to­vá­ní časem, epi­zo­du s Robíky a samo­zřej­mě i o to, že se najde i jiné řeše­ní než transplan­ta­ce led­vin od Kocoura, Kdo by také chtěl barev­né led­vi­ny, že.

Nejhumornější scé­na­mi je ale dis­kus­ní krou­žek mezi Rimmerem a jed­ním výta­hem, kte­rý se v posled­ních minu­tách doko­na­le Rimmerovi pomstí, aby pro příš­tě tře­ba nebyl tolik namyš­le­ný a hlav­ně dodr­žel slo­vo, kte­ré dal.

Díl Give and take je v prv­ní půl­ce epi­zod XI. sezó­ny to nej­lep­ší, co tvůr­ci pro fanouš­ky nato­či­li. Příběhově a hlav­ně tex­to­vě se jim scé­nář pove­dl. Až půjde epi­zo­da v ČT dabo­va­ná, tak bude asi hod­ně těž­ké, aby pře­lo­žil správ­ně humor­ně ori­gi­nál­ní hláš­ky. Těším se.

Hodnocení:  90 %

Autor:
ČT - 30.11.20180

ČT - 30.11.2018

Televizni program na 30.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 30.11. 01:36 30.11. 02:06
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 30.11. 14:01 30.11. 14:25
Reportéři ČTFirma ze svěřenského fondu Andreje Babiše vydělala na pozemcích pro obchvat Olbramovic. Ted ho blokuje. Komu spadne do klína půlmiliardový majetek lihové bosse? Prodej tajemného kláštera u Petřína. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 30.11. 14:25 30.11. 15:10
Cestománie, Guatemala - Říše MayůCesta po Guatemale za španělskou koloniální architekturou, velkolepými mayskými sídly hluboko v pralesích a kávovými plantážemi, na nichž pracují neohrožení muži s ostrými mačetami (2004). Žánr: turistika, cestování; Scénář a režie L. Jabloň.|4:3|Zvukový popis|Když španělští dobyvatelé dopluli k břehům Guatemaly, žádné zlato nenašli, ale rozhodně nepřišli zkrátka. Ohněm a mečem si počátkem 16. století podmanili celou zemi. Po Mayích tu zbyla hluboko v guatemalské džungli honosná sídla, dobyvatelé tu zase zanechali v koloniálních městech monumentální architekturu. Na naši pouť jsme se vydali ze Ciudad de Guatemala. Živá metropole s typickými barevnými autobusy z druhé ruky byla založena v roce 1775 poté, co ničivé zemětřesení otřáslo původním vládním sídlem celé země - Antiguou. Odtud jsme zamířili na kávovníkové plantáže či do Peténské džungle na Tikal, jednu z nejúchvatnějších památek záhadné mayské civilizace. Asi před dvěma tisíci sedmi sty lety v těchto místech žil vyspělý národ s neobyčejnou organizací společnosti a mimořádnými astronomickými a matematickými znalostmi. Na vrcholcích zdejších pyramid tančili Mayové rituální tance. 30.11. 15:10 30.11. 15:41
A jdeme na pečená žebra!Co udělá pan Jiří, když chce svým zaměstnancům v truhlářské dílně dodat chuti do práce? Zavolá náš tým a připraví jim pohoštění, jaké se sluší pro pořádné chlapy (2011). Žánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 30.11. 02:06 30.11. 02:31
Neobyčejné životy, Lubomír KostelkaŽivotní a profesní příběh výrazného divadelního a filmového herce, jenž zemřel 28.11. 2018 ve věku 91 let (2009). Připravili Z. Maléřová a G. Agathonikiadis. Žánr: pozoruhodné osobnosti;Zvukový popis|Dne 28.11.2018 zemřel ve věku 91 let český herec Lubomír Kostelka, jehož osobité vystupování na jevišti a před kamerou si oblíbilo několik generací diváků. Proslul především jako představitel komických rolí, zejména ve spojení s přítelem Vladimírem Menšíkem. Setkal se s ním už u přijímaček na JAMU, kde jejich "spolupráce" dopadla přinejmenším kuriózně. Jeho rejstřík byl nicméně mnohem širší a přesvědčil publikum i jako velký dramatický herec, jak se o tom můžeme přesvědčit nejen v dílech nové filmové vlny 60. let, jimž vévodí Juráčkův Případ pro začínajícího kata. |První profesionální angažmá nastoupil v Českém Těšíně, ale netrvalo dlouho, protože i tady se mu povedl "husarský" kousek. Zato v Divadle bratří Mrštíků v Brně prožil čtyři léta, naplněná velkými rolemi. Hned první nabídnutou úlohou byl Doktor Galén v Čapkově Bílé nemoci, což byla pro mladého herce vskutku nečekaná příležitost. A pak už přišla Praha, divadlo ABC a Jan Werich, u něhož v té době působila řada mladých herců, které zásadním způsobem ovlivnil. Přesto v roce 1963, po Werichově odchodu, Lubomír Kostelka stálé divadelní angažmá opustil. Nejen pro různorodou práci ve filmu a televizi, ale i proto, že se prakticky od narození staral o syna a mohl se mu tak více věnovat.|Od roku 1967 se ocitl na jevišti jen výjimečně, například při krátkém hostování v Hudebním divadle Karlín na počátku 90. let. Na plátně a na obrazovkách se však objevil v několika stovkách rolí, čímž se řadí mezi naše herecké rekordmany. Za připomenutí stojí jeho ztvárnění člena zlodějské bandy Pajdáka v rodinné komedii Páni kluci, zlatokopa Billa v dobrodružném příběhu Claim na Hluchém potoku či postavy Josefa v dramatu Kuře Melancholik, za něž byl nominován na Českého lva. Výrazné role ztvárnil i v seriálech Bylo nás pět a Ranč U Zelené sedmy. 30.11. 15:41 30.11. 16:35
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes bude naším hlavním tématem dřevo a jeho zapomenuté vlastnosti, zateplíme střechy i podlahy, zbavíme domácnost alergenů, vyčistíme vzduch, poradíme, jak zregenerovat zeleninu, ukážeme tři varianty, jak koncipovat zahradu u řadového domku, a upečeme si první várku vánočních dobrot.||Obsah dílu:|1. Zapomenuté vlastnosti dřeva||Víte, proč v naší krajině převládají smrkové porosty a jak to bylo dříve se dřevem jako zdrojem tepla? Dozvíte se i další fakta, která možná o dřevu nevíte.||2. Vysavač||Nebezpečí v domácnosti nemusí představovat jen viry a bakterie, ale pro citlivé osoby taky alergeny. Ochrana před alergeny má celkem jasná pravidla. Patří mezi ně i pravidelné a vhodné vysávání.||3. Zahrada u řadového domu||Zavedeme vás do jedné pražské zahrady, jejíž majitelé nevědí, jak postupovat, aby měli hezkou a zajímavě koncipovanou zahradu. Dana Makrlíková jim nabídne několik řešení.||4. Zateplení střechy a podlahy ||Častým druhem rekonstrukce bytů nebo domů je přeměna podkroví v obytný prostor. Zároveň je nutné zajistit zateplení střechy i podlahy. Řekneme vám, jaké existují možnosti.|||5. Prkénko a dřevěné náčiní pro kuchyň||Jaké dřevo zvolit pro kuchyňské prkýnko? Nebo používáte plastové?|||6. Regenerace listové zeleniny||Koupíte jednu, ale získáte nakonec dvě. Poradíme, jak to udělat.||7. Čističky vzduchu ||Podzimní počasí nahrává nemocem. Často si myslíme, že hrozba přenosu virů a bakterií je hlavně venku, nebezpečí na nás ale může číhat i doma.||8. Vánoční štola a kakaové sušenky||Do Vánoc zbývá sice ještě měsíc, ale některé druhy cukroví jsou nejlepší, když se nechají pěkně odležet, a ty se vyplatí začít péct už teď.||9. Krása ukrytá ve dřevu||Na závěr se vrátíme k tématu dřeva a podíváme se, jak v něm nalézt skrytou krásu. 30.11. 16:35 30.11. 17:31
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 30.11. 17:31 30.11. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 30.11. 18:00 30.11. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 30.11. 18:25 30.11. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 30.11. 18:55 30.11. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 30.11. 19:00 30.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 30.11. 19:50 30.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 30.11. 20:00 30.11. 20:05
První republika III, Díl třináctýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Závěrečný díl premiérové řady oblíbeného seriálu. Dočká se Magdalena Žánr: klasické drama / historický film; Vladimíra? Rozhodne se Irena zůstat s Andrlem nebo s Hansem? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Začíná vrchol boxerské sezóny, zápas na život a na smrt mezi poručíkem Andrlem a Kiliánem o olympiádu. Magdalena má po zápasu vystoupit s projevem. I když dostane fotografii Vladimíra s oprátkou na krku a policie ji přesvědčuje, že její vystoupení může přerůst v násilnosti, kde se bude střílet, nezalekne se a vkročí do ringu... 30.11. 20:05 30.11. 21:07
13. komnata Jana VodňanskéhoPísničkář, básník, textař a osobitý filozof čelil komunistickému bezpráví a represím, kvůli nimž se jeho rodina ocitla v ohrožení a existenční nejistotě. Připravili: M. Vrbová Hynková, J. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; Halousek, J. Zykmund a P. Křemen.|HDTV|Zvukový popis|Jan Vodňanský je spisovatel, herec a písničkář, který dvě desetiletí tvořil autorskou dvojici s hudebníkem Petrem Skoumalem. Svým osobitým humorem bavili diváky v těžkých dobách komunistické totality. Vystudoval Fakultu strojní na ČVUT a v roce 1973 absolvoval ještě na Filozofické fakultě UK. Od raného mládí psal texty a básničky, které publikoval už v 1963 v časopisech Mladý svět, Sluníčko, Mateřídouška i Ohníček. Vodňanský a Skoumal se poznali v roce 1962 v pražské Klášterní vinárně a o dva roky později už natáčeli písničky pro rozhlas. Skoumal zhudebňoval Vodňanského texty, Vodňanský je zpíval a komentoval na "textappealech“. Vystupovali v literární kavárně Luxor, Redutě i na zájezdech mimo Prahu, než jim stálé angažmá nabídl Činoherní klub. V květnu 1969 tu zahájili premiérou pořadu S úsměvem idiota, scénickými kolážemi parodických skečů, básní a písniček, kterými reagovali na aktuální situaci v zemi, později hráli úspěšná pásma Hurá na Bastilu a S úsměvem Donkichota. Jenže jejich texty, dvojsmyslné popěvky a hříčky, z nichž některé narážely na politickou situaci, se nelíbily komunistickým normalizátorům. I když oba nechtěli na nikoho útočit, bavilo je především jiskření mezi hudbou a slovem, stíhala je udání, zákazy a cenzura, až v roce 1974 museli z Činoherního klubu odejít. Brzy se dočkali zákazu účinkování v televizi a rozhlase a mohli jen příležitostně vystupovat na některých malých scénách, byli vytlačováni mimo Prahu a oficiální scény do vysokoškolských klubů nebo podnikových organizací. Pod stálým tlakem a ve stresu musela dvojice snášet zabavování scénářů, Vodňanský i výslechy v Bartolomějské, kde byl fyzicky napaden, když odmítl spolupracovat. Svůj vzdor korunoval podpisem Charty 77 a jako důsledek zažíval šikanu, sledování příslušníků Státní bezpečnosti, strach o manželku a dítě. Nepracoval, nevydělával, tížilo ho, že do ciziny se nikdy nepodívá, ale nad vodou ho drželo přesvědčení, že bojuje proti příkoří. Dokázal se postavit komunistickému bezpráví, ale s tím musel přijmout a zvládnout i represe, existenční nejistotu a ohrožení celé své rodiny. Po zákazu vystupování se s Petrem Skoumalem věnoval hlavně tvorbě pro děti. Později se spolu pracovně rozešli a znovu spolu vystupovali až po roce 1989 v pořadu Večírek rozpadlých dvojic. I když už ze slavné dvojice zůstal sám, stále hraje, zpívá a vystupuje, nedávno vydal album necenzurovaných verzí písní dvojice Petr Skoumal a Jan Vodňanský z let 1974-1981. 30.11. 21:07 30.11. 21:35
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 30.11. 21:35 30.11. 21:37
VšechnopártyŽánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou spisovatelka a scenáristka Halina Pawlowská, bývalý ošetřovatel goril Marek Žďánský a herec Tomáš Novotný. 30.11. 21:37 30.11. 22:30
Hercule Poirot X, Záhada modrého expresuMěla být obětí té vraždy skutečně ta mladá, bohatá dědička? Nemohl se vrah jen splést? Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie Žánr: detektivka / krimi / thriler; (2005). Hrají: D. Suchet, J. D'Arcy, G. Rylanceová, N. Farrell, B. Gallagherová a další. Režie Hettie McDonaldová.|HDTV|Zdálo by se, že život Ruth Ketteringové nemůže být příjemnější. Je mladá, bohatá, obletovaná, po smrti jejího otce jí kyne nemalé dědictví, kromě toho vlastní jeden z nejvzácnějších rubínů na světě. Nebylo však právě něco z toho důvodem tragédie, která se odehrála ve vlaku, řítícím se z Calais do Nice? Jenomže měla být skutečně obětí té vraždy Ruth? Nechtěl spíš vrah sprovodit ze světa Kate Greyovou, s níž si Ruth vyměnila místo? Hercule Poirot má o čem přemýšlet. 30.11. 22:30 01.12. 00:07
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 30.11. 01:00 30.11. 01:25
13. komnata Renaty KalenskéNovinářka a moderátorka trpěla od dětství cukrovkou a teprve nedávno jí transplantace ledviny a slinivky zachránila život. Připravili: M. Dobiášová, T. Svoboda, M. Šnábl a J. Střecha. Žánr: pozoruhodné osobnosti; HDTV|Zvukový popis|Renata Kalenská, narozená v roce 1974, je novinářka, moderátorka spisovatelka. K psaní ji přivedl třídní učitel Josef Novotný, který ji nasměroval do redakce regionálních novin, kam od svých šestnácti let přispívala.
Autor:
TV Barrandov - 30.11.20180

TV Barrandov - 30.11.2018

Televizni program na 30.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 30.11. 17:10 30.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 30.11. 18:30 30.11. 19:20
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 30.11. 02:10 30.11. 03:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 30.11. 19:20 30.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 30.11. 20:05 30.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 30.11. 20:15 30.11. 20:25
Nikdo není dokonalýMartin Dejdar, Marián Čekovský a jejich hosté v zábavném česko-slovenském pořadu, ve kterém moderátor pokládá záludné otázky kolemjdoucím přímo na ulicích. Budou mít lepší znalosti Češi nebo Slováci? To se se dozvíte v nové sérii zábavného pořadu Nikdo není dokonalý (Premiéra) 30.11. 20:25 30.11. 21:55
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? (Premiéra) 30.11. 21:55 30.11. 23:00
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? 30.11. 23:00 01.12. 00:05
Konec vysílání 30.11. 03:15 30.11. 04:45
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 30.11. 01:50 30.11. 02:10
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 30.11. 04:45 30.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 30.11. 09:30 30.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 30.11. 11:05 30.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 30.11. 12:40 30.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 30.11. 13:50 30.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 30.11. 14:50 30.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 30.11. 15:50 30.11. 17:10

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láskaAniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 30.11. 01:55 30.11. 03:20
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 30.11. 05:45 30.11. 06:20
Matlock VI (2,3)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 30.11. 06:20 30.11. 08:20
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Jen o vlásek unikne smrti malá Ellie. Novému kočárku, který Julie vlastní, nefungovala ruční brzda a tak se ocitl pod koly jedoucího auta. Když Julie kočárek reklamuje, prodavač se hájí špičkovou kvalitou výrobku a tvrdí, že chyba musela být na její straně. Julie se s touto odpovědí nesmíří a chce zjistit, kdo měl málem na svědomí její dítě. Její parťák, Johannes Sonntag už delší dobu shromažďuje důkazy proti gangu produktových pirátů, kteří do Německa importují padělky značkového zboží všeho druhu. Teď má být tento gang zatčen ? jenže bez Julie... 30.11. 08:20 30.11. 10:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 30.11. 10:00 30.11. 11:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 30.11. 11:00 30.11. 12:30
Live Teleshopping 30.11. 12:30 30.11. 14:35
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Julia Klugová má na letišti vyzvednout svoji kamarádku Karlu. Náhodou se stane svědkem toho, když jakýsi zlodějíček krade jedné z letušek její malý kufr. Julia chce zloděje zadržet, ten však kufr odhodí a zmizí. Při dopadu na zem se kufr otevře a vysypou se z něj ruličky dvoueurových mincí a po okradené letušce jako by se zem slehla. Podle Johannese Sonntaga maximálně případ pro letištní policii. Julie to však vidí jinak. S pomocí Patricka letušku vypátrá. Ta tvrdí, že mince vyhrála na letišti ve Frankfurtu na hracích automatech. Mohla by to být pravda, kdyby se některé mince nerozpadaly... 30.11. 14:35 30.11. 15:40
Matlock VI (4,5)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 30.11. 15:40 30.11. 17:45
Na plac! 30.11. 03:20 30.11. 03:52
Velkolepé století III (49,50)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 30.11. 17:45 30.11. 20:00
Lilly Schönauer: Osudová setkáníJenny čeká dítě s přítelem, který není na otcovství připraven. A v tom okamžiku se do jejího života vrací bývalá láska... Německý romantický film (2014). Hrají M. Zielcke, A. Stieblich, R. Knizka, H. Jürgen, H. Grimm, M. Morreis a další. Režie K. Hattop (89 min) Jenny je mladá úspěšná žena, která právě zjistila, že čeká se svým přítelem Tobiasem dítě. V práci se jí představí nový scénograf Erik. Už se znají, kdysi tvořili pár, ale nevyšlo jim to. A aby toho nebylo málo, přijela její matka. Živelná žena, která si s ničím neláme hlavu. Svou nespoutaností okouzlí i Romana, otce Tobiase který je už dlouhá léta vdovcem. Jeho jediným zájmem byla jen rodinná firma. Tobias už dlouho usiluje o její převzetí. Jeho otec se ještě cítí silný, ale pod nátlakem firmu nakonec postoupí Tobiasovi. A on nemyslí na nic jiného než na svoji zářivou kariéru. Jenny se cítí velmi osamělá. Vrátí se jí vzpomínky na vztah s Ericem a znovu cítí velkou lásku. Když jí Tobias řekne, že v jeho životě děti nemají místo, učiní zásadní rozhodnutí. Do jejího života děti patří víc než cokoli jiného. Dítě si nechá a vychovávat ho bude s Ericem. 30.11. 20:00 30.11. 21:55
Gigantický zabijákV oblacích, vysoko nad zemí žijí krvelační pravěcí tvorové, kteří napadají lidstvo. Najde se někdo se zabijáckými schopnostmi, aby je mohl zlikvidovat? Americký sci-fi film (2013). Hrají J. March, B. Cross, J. Atkins, R. Boyle, V. Glover a další. Režie M. Atkins (84 min) Obří stonek fazole přenáší Jacka do země v oblacích, kde přežívá prastaré Zlo v podobě dravých pravěkých tvorů. Krvelačná zvířata se navíc rozhodnou napadnout Zemi a bude na Jackovi a jeho zabijáckých schopnostech, aby tyto potvory poslal tam, kam patří. 30.11. 21:55 30.11. 23:50
AmeričanNájemný vrah George Clooney je neustále v pohybu a pořád sám. Když se zamiluje do krásné Violante Placido uvědomí si, že svět zločinu nikdo nemůže opustit živý... Americký romantický thriller (2010). Dále hrají I. Björklund, Th. Reuten, P. Bonacelli, F. Timi a další. Režie A. Corbijn (96 min) Nájemný vrah Jack (George Clooney) je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna jeho zakázka ve Svédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal, se uchýlí na italský venkov. Schovává se ve středověkém městečku a užívá si chvíle nerušené smrtí. Zároveň tam ale přijme zakázku - má sestavit zbraň pro záhadnou ženu Mathildu (Thekla Reuten). Zatímco se Jack opájí klidem v horách Abruzzo, spřátelí se s místním knězem Benedettem (Paolo Bonacelli) a věnuje se krásné Claře (Violante Placido). Jejich přátelství pomalu přeroste do milostného vztahu, který je idylkou samotnou. Tedy do doby, než se Jack rozhodne vystoupit ze stínu, čímž možná pokouší osud 30.11. 23:50 01.12. 01:55
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

#1860: TGM: Komiksový příběh - 75 %


TGM: Komiksový příběh
Vydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 104 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.

Scénář: Amálie Kovářová
Kresba: Petr Šrédl

Máme tu sté výročí republiky, respektive už jsme ho oslavili, a tak je celkem logické, že si ho připomínáme, ať už slavnostním znovuotevřením Národního musea, které prodělalo dlouhou rekonstrukci, anebo i tím, že se připomínají různé skutky osob, jež stály u zrodu První republiky. Asi není mnoho sporu o tom, kdo byl osobností nejvýznamnější, protože i dnes je jeho jméno synonymem českého státu, tedy vlastně ještě státu československého. Byl to Tomáš Garrigue Masaryk, kdo se naprosto zásadním způsobem zasadil o to, aby Československo vzniklo a byl to on, kdo byl hned čtyřikrát zvolen prezidentem, a to i přesto, že to Československá a potažmo česká ústava vlastně nikdy nedovolovala. I tohle ukazuje jeho sílu, protože dostal výjimku a mohl se stát prezidentem na nejdelší období v dějinách. Trochu se mu přiblížil Václav Havel, který tří mandátů docílil díky rozdělení Československa na dva samostatné státy.

To by byla trocha historie, které je v knize "TGM: Komiksový příběh" rozhodně více a určitě je podána zajímavější, i když místy silně vlasteneckým způsobem. Ale když bychom neměli být pyšní na prvního prezidenta, který je nositelem morálky i dávno po své smrti, těžko bychom hledali symboličtější osobnost v našich novodobých dějinách. Jako kdyby ani neměl špatné vlastnosti, jako kdyby se o něm nedalo říct nic zlého. A je jedno, jestli dalo, protože i po sto letech je důležitější jeho symbol, než sama skutečnost, že by měl nějakou slabou stránku. Masaryk jako symbol přetrvá, a to je pro národ důležité, protože hodnoty, jež zastával, ty mají s přetrváním hodně velký problém, pokud je vlastně ještě šance na jejich záchranu.

Amálie Kovářová napsala text, který čtivou formou shrnuje základní přínos Tomáše Garrigua Masaryka pro český národ. A ten přínos je obrovský. Nedovedu si představit, že by se za Čechy v současnosti někdy rval tak jako Masaryk a jako současníci, nedovedu si představit, že by dnes někdo tak silně bojoval za pravdu, jako to dělal TGM sám. To, že se nevzdal ani po kritice Rukopisů, kdy byl skoro kamenován, to, že se nevzdal, když se postavil na stranu Leopolda Hilsnera, je prostě obdivuhodné. Tohle představuje neskutečně silnou osobnost. TGM nejen, že se nevzdal, ale rovnou se pustil do budování samostatného československého státu. Jak říkám, obdivuhodné. A tohle je v knize "TGM: Komiksový příběh" zdůrazněno velmi silně, zaměřeno je na celý prezidentův život, ale především právě na jeho snahu vytvořit samostatný stát, což se mu nakonec podařilo.

Kniha "TGM: Komiksový příběh" opět není klasický komiks, ale jedná se o text, který je doplněný ilustracemi, graficky upravenými stránkami a případně právě komiksem. O ilustrace a komiks se postaral Petr Šrédl, jehož v komiksovém světě zase tak moc dobře neznáme, ale v knize "TGM: Komiksový příběh" ukázal, že knihu bez problémů ilustrovat zvládne. Postaral se o komiksové pojetí zajímavých scén z Masarykova život, ale i z evropských dějin. Velmi dobře tak dokresluje jednotlivé události a plní tak roli, kterou měl komiks mít - udělat čtení ještě o něco zábavnější, ještě příjemnější a přijatelnější pro mladší čtenáře. To se podařilo. Číst knihu "TGM: Komiksový příběh" je zábavné i poučné a rozhodně jako kombinace textu a ilustrace, potažmo komiksu dopadla výrazně lépe než třeba kniha "Třicetiletá válka".

Komiks "TGM: Komiksový příběh" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.
Autor:
0

Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea

Dnes vyšlo dal­ší DLC pro hru Euro Truck Simulator 2. Obsahuje seve­ro­vý­chod­ní stá­ty kolem Baltského moře - Litva, Lotyšsko a Estonsko. Samozřejmě stá­va­jí­cí mapu dopl­ní o nové sil­ni­ce ve Finsku a při­dá dvě vel­ká měs­ta Ruska - Petrohrad a Kaliningrad.…

Autor:
Vstupenka, která pomáhá českému tanci.0

Vstupenka, která pomáhá českému tanci.

Přijďte na Louskáčka a současně pomozte dobré věci! Při koupi vstupenky na 9. 12. od 18:00 přispějete 100 Kč Nadačnímu fondu pro taneční kariéru, konkrétně na úhradu nákladů spojených s odbornou asistencí a poradenstvím tanečníkům, kteří jsou nuceni ukončit svou aktivní taneční kariéru. Ať už je důvodem zranění, věk či těhotenství. Vstupenka, která pomáhá českému tanci.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

MILOSLAV ŠIMEK & LUDĚK SOBOTA

10CD KOMPLET NAHRÁVEK — Na konci listopadu vydává Supraphon velký komplet nahrávek Miloslava Šimka a Luďka Soboty z let 1977 až 1983. Kolekce 10 CD zaznamenává vývoj humoru těchto dvou významných představitelů české komiky z konce sedmdesátých a začátku osmdesátých let. Posluchači dostanou k poslechu nejen oblíbená a dnes již klasická humorná vystoupení, ale rovněž i dosud nezveřejněné archivní objevy.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
TV Barrandov - 29.11.20180

TV Barrandov - 29.11.2018

Televizni program na 29.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 29.11. 03:00 29.11. 04:15
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy 29.11. 02:00 29.11. 03:00
Konec vysílání 29.11. 04:15 29.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 29.11. 04:45 29.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 29.11. 09:30 29.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 29.11. 11:05 29.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 29.11. 12:40 29.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 29.11. 13:50 29.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 29.11. 14:50 29.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 29.11. 15:50 29.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 29.11. 17:10 29.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 29.11. 18:30 29.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 29.11. 19:20 29.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 29.11. 20:05 29.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 29.11. 20:15 29.11. 20:25
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 29.11. 20:25 29.11. 21:30
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 29.11. 21:30 29.11. 22:45
Interview Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 29.11. 22:45 30.11. 00:00

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (105,106)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 29.11. 01:55 29.11. 04:30
Na plac! 29.11. 04:30 29.11. 05:10
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 29.11. 07:20 29.11. 08:25
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Juliina přítelkyně, transvestita Karla, je zničená. Hygienický úřad nechal zavřít její občerstvení. Příkaz k tomu nedal nikdo jiný než Juliin šéf, Johannes Sonntag. Policejní prezident i Marei Schillerová měli žaludeční potíže poté, co u Karlina stánku snědli opečenou klobásu. Případ se zdá být jednoznačný. Zkažené klobásy pocházeli z vyhlášeného ekostatku bratří Schlohmannových. Ralf Schlohmann je známý kuchař a jeho bratr Bernd uznávaný chovatel hovězího dobytka v biokvalitě?. takže na vině je Karla. Julie ale ví, jak je Karla při skladování potravin pečlivá a tak se rozhodne ekostatek bratří Schlohmannových prověřit? 29.11. 08:25 29.11. 10:05
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 29.11. 10:05 29.11. 11:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 29.11. 11:00 29.11. 12:35
Live Teleshopping 29.11. 12:35 29.11. 14:35
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Jen o vlásek unikne smrti malá Ellie. Novému kočárku, který Julie vlastní, nefungovala ruční brzda a tak se ocitl pod koly jedoucího auta. Když Julie kočárek reklamuje, prodavač se hájí špičkovou kvalitou výrobku a tvrdí, že chyba musela být na její straně. Julie se s touto odpovědí nesmíří a chce zjistit, kdo měl málem na svědomí její dítě. Její parťák, Johannes Sonntag už delší dobu shromažďuje důkazy proti gangu produktových pirátů, kteří do Německa importují padělky značkového zboží všeho druhu. Teď má být tento gang zatčen ? jenže bez Julie... 29.11. 14:35 29.11. 15:45
Matlock VI (2,3)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 29.11. 15:45 29.11. 17:50
Velkolepé století III (47,48)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 29.11. 17:50 29.11. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2010). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, K. Kiehling, I. Bause, E. Zimmering a další. Režie S. Bartmann (93 min) (Premiéra) Loď snů se svými pasažéry míří do Nové Anglie. Na palubě je i bývalý sportovec Roland Wagner, který je na vozíku. Navzdory paraplegii však neztratil odhodlání a chce se stát prvním vozíčkářem v závodu kajaků kolem pobřezí. Proto se nechává trénovat od palubní trenérky Inky. To se ale nelíbí Rolandově přítelkyni Caro, která ho na lodi doprovází... 29.11. 20:00 29.11. 22:00
Big Ben: Kandidát na ženěníI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2003). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, G. Anthoff, U. Thomer a další. Režie W. F. Henschel (94 min) Sabina je přivolána k případu mrtvoly v řece. Když muže vyloví a ona mu pohlédne do tváře, strne: před ní leží její kolega Ben! Ten se však za chvíli osobně objeví - mrtvý je mu jen nápadně podobný. Jde o novináře Bertrama Sellnera, který byl nejprve omámen a poté utopen. Ben a Sabrina navštíví jeho bratra, účetního Marcuse, se kterým mrtvý vlastnil napůl velký dům. Ten se zmíní, že bratr měl vzácné hodinky Rollex, ty se ale nenašly. Vychází také najevo, že Bertram se stýkal se třemi ženami. Jednou z nich je jasnovidka Martha, další majitelka obchodu Rita a jakási Isabela, o níž zatim policie nic neví. Pátrání pokračuje i mezi lidmi, kteří mohli novináře nenávidět proto, že o nich něco věděl a hodlal to zveřejnit.. 29.11. 22:00 30.11. 00:05
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 29.11.20180

NOVA - 29.11.2018

Televizni program na 29.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Dr. HouseHouseův tým dostane případ mladé ženy, která zkolabovala, když v Číně hledala své biologické rodiče. House, který je ve Wilsonově autě, musí s týmem komunikovat přes mobilní telefon. Tým navrhuje různé diagnózy a genetické vady, ale když se najednou Houseův telefon odmlčí, tým musí sám rozluštit, co se jim House snažil říci, dřív než se pacientčin stav zhorší. Po návratu do nemocnice odhalí House příčinu ženiných potíží. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 29.11. 01:25 29.11. 02:05
Kriminálka MiamiNa party pod širým nebem jsou při tanci zastřeleni mladík a dívka. Horatio je zprvu přesvědčen, že žena zemřela nešťastnou náhodou, že jedinou obětí měl být mladík, na jehož těle bylo nalezeno tetování Mala Noche, náležejicí zločineckému gangu, se kterým už C.S.I. mělo tu čest se seznámit. Pak jsou však na těle ženy objeveny stopy nové drogy, které zavedou policisty do místní farmaceutické firmy. Prostředek byl právě vyvinut a čeká na schváleni. Policisté se domnívají, že o drogu měli zájem jak mafiáni, tak zaměstnanci firmy. Její neschválení by pro některé z nich mohlo znamenat finanční ztrátu díky propadu akcií firmy. Vraždy však byly spáchány ze zcela jiných důvodů. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 29.11. 02:05 29.11. 02:55
Krok za krokemAl dala s kamarádkami dohromady hudební skupinu a JT se rozhodl jim dělat manažera. Získal pro ně angažmá v kuželkárně a převzal zálohu, aby děvčata měla na kostýmy. Všechna mimo Al ale onemocní. JT obětuje Daně svoji oblíbenou koženou bundu a spolu s ní, Karen a Codym nahradí nemocné. Při vystoupení se ovšem provalí, že ne všechny členky kapely jsou děvčata a situaci musí zachránit Carol. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 29.11. 02:55 29.11. 03:15
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 29.11. 03:15 29.11. 03:55
Ordinace v růžové zahradě 2U Mázlových je dusno kvůli Švarcovi, který sice Magdě nabídl zvýšení platu, ale podmíněno je to spoluúčastí na jeho plánu zrušit všeobecnou plastiku a nadále v nemocnici provádět jen placené estetické výkony. Doktor tak Magdu proti její vůli vtahuje do svého plánu. Po nemocnici se navíc začíná šířit fáma, že má k němu blíže než k obyčejnému kolegovi. Šimon řeší případ dvou nezletilých bratrů, které opustili oba rodiče a oni spolu žijí sami bez vědomí úřadů. Vyjde jim v nelehké životní situaci vstříc, tohoto jeho samaritánství ale zneužije Blanka ke své pomstě. Jolana Lepařová má na zkoušku samostatně připravit hostinu při příležitosti návratu Zdeny z nemocnice, sekýrování ze strany Marty ale nedokáže již déle snášet. Marta tak nakonec musí řešit krizovou situaci a přistoupit na vskutku nečekané podmínky. Ota vyšetřuje letušku Noru Stránskou, která v něm zjevně vidí víc než jenom ošetřujícího lékaře. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají S. Nováková. F. Tomsa, S. Rašilov, A. Kulovaná, M. Častvaj Plánková, M. Zounar, V. Zavřel, B. Štěpánová a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 29.11. 03:55 29.11. 05:55
Snídaně s Novou 29.11. 05:55 29.11. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 29.11. 08:45 29.11. 09:40
Mise nový domov IIErich se na stará havířská kolena zamiloval do Heleny, a ani jeden z nich netušil, že do jejich vztahu vstoupí tři vnoučata, která budou mít v pěstounské péči. A netuší ani, kolik jich ještě mít budu, jsou však rozhodnuti zachránit všechny děti, které se narodily a zřejmě ještě narodí v podivném vztahu syna Heleny a jeho přítelkyně. (skryté titulky) 29.11. 09:40 29.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 29.11. 11:00 29.11. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 29.11. 11:50 29.11. 12:00
Polední Televizní noviny 29.11. 12:00 29.11. 12:25
Krok za krokemCarol mrzí, že nedokončila střední školu, a rozhodne se zapsat na chybějící předměty. Ani ona ani Frank ve vzniklé situaci nezvládají sami vést chod domácnosti. Carol už je pevně rozhodnutá, že se školy vzdá, ale děti navrhnou, že budou doma pomáhat. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 29.11. 12:25 29.11. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Šimon s Erikou pomáhají sourozencům Hrouzkovým. Dan Hrouzek je rozhodnut odjet pro matku na Ukrajinu. Švarc a hejtman finišují svůj plán, jak vytunelovat nemocnici bezbrannému Hofmanovi pod nosem. Pro úspěch plánu se ale musí zbavit Magdy, která přestává být poslušným nástrojem. Mázlovi se nelíbí fámy, které o ní a Švarcovi kolují po nemocnici. Ota Kovář si plnými doušky užívá erotických radovánek s Norou Stránskou. Jolana Lepařová oplácí Martě Tiché její výchovu: ona z ní udělala dokonalou hospodyni, Jolana z ní na oplátku vychová ženu, která se neztratí ani bez majetku. Marta si tak musí nanečisto zkusit, jaké to je být bezdomovkyní. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají M.Častvaj Plánková, M. Zounar, P. Rychlý, D. Morávková, J. Čenský, J. Šťastný, J. Stryková, M. Stránský a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 29.11. 12:45 29.11. 14:05
Dr. HouseKdyž žena, s níž má doktorka Hadleyová, zvaná Třináctka, vztah na jednu noc, onemocní a dostane záchvat, vezme ji doktorka do nemocnice Princeton-Plainsboro ke kolegům z týmu doktora House. Ten po možnosti vrtání se v jejím osobním životě doslova skočí a s Foremanem prohledají její byt, aby našli něco, co by mohlo zapříčinit špatný zdravotní stav pacientky. Doktorka Hadleyová zjistí, že její známost na jednu noc má obsáhlou lékařskou anamnézu a že s ní spala jen proto, aby se dostala k Houseovi. Foreman si neodpustí kázání doktorce Hadleyové o nezodpovědném životě a upozorní ji, že tímto způsobem urychlí postup svého smrtelného onemocnění. Od doktora House jí dokonce hrozí vyhazov. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 29.11. 14:05 29.11. 15:00
Dr. HouseTým převezme případ muže ve středním věku, který trpí nevysvětlitelnými náhlými výpadky paměti. Postupně procházejí různé diagnózy, od mozkové mrtvice přes otřes mozku až po toxiny ze spotřebitelských produktů, které testuje v práci. Nakonec zjistí, že pacient, jenž sám vychovává dvanáctiletou dceru, trpí již delší dobu náměsíčnými stavy. Zatímco se snaží zjistit, co vždycky dělal během spánku, jeho stav se zhoršuje a dcera také těžce onemocní. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 29.11. 15:00 29.11. 15:55
Kriminálka MiamiNa zdvihacím mostě je nalezen pověšený muž s prostřelenýma očima. Mrtvola měla u sebe v kapse kartu. To vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o mafiánskou vraždu. Policisté zjistí, že oběť byla vlastníkem několika nočních klubu a v minulosti měla skutečně spor s místním mafiánem. Před jedním klubem jsou opravdu nalezeny prázdné nábojnice a také štítek do počítače z univerzity se stříkanci krve. V autě profesora, který měl na starosti štítky, najdou kaluž krve a chybějící kulku. Na laně, na kterém muž visel, se však najdou lidské buňky, které detektivy dovedou k filmovému producentovi. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 29.11. 15:55 29.11. 16:57
Odpolední Počasí 29.11. 16:57 29.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 29.11. 17:00 29.11. 17:30
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 29.11. 17:30 29.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 29.11. 18:25 29.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 29.11. 19:30 29.11. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Mára se rozešel s Terezou a rozhodne se, že se jednou provždy zbaví jí i Eduarda Valšíka. Předá Charlotte flashku s důkazy, že Tereza zabila pacientku a Eduard zfalšoval lékařskou zprávu. Saša Koutecká chce dostat Čestmíra za kazdou cenu. Na chatu si tak rozuměli, je přesvědčená, že se kvůli ní i rozvede. Čestmír se bojí, že se o jeho virtuálním románku dozví Alena. Vojta a Inna jedou do Prahy na natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas. V publiku ale narazí na Marka s Bibi, vypadá to, že mají zkažený večer... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 29.11. 20:20 29.11. 21:40
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 29.11. 21:40 29.11. 22:15
Sabotáž(Sabotage) Členové zásahové jednotky jsou postupně likvidováni neznámým vrahem. Arnold Schwarzenegger ho musí najít dřív, než na něj dojde řada. USA 2014, akční. Hrají Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard a další. Režie David Ayer Členové speciálního komanda pod vedením Johna Breachera Whartona provedou zákrok v tajné skrýši drogového kartelu. Mužům se už protiví žít jen z policejního platu, a tak místo toho, aby nalezené peníze odevzdali, část z nich ukryjí v kanalizaci. Když je později jdou vyzvednout, zjistí, že peníze kdosi ukradl. Nepočítají ovšem s tím, ze se zanedlouho objeví na scéně tajemný zabiják a začne jednoho po druhém nemilosrdně likvidovat. Vyšetřováním je pověřena Caroline Brentwoodová. Zprvu se zdá, že se jedná o pomstu drogového kartelu. Když jsou ale nalezena mrtva těla jejich zabijáků, je jasné, že se to někdo snaží na kartel narafičit. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 29.11. 22:15 30.11. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Pravda zabíjí(True Crime) Nevinný muž jde na popravu a jeho jedinou nadějí na záchranu je v americkém thrilleru stárnoucí, odepsaný reportér. USA 1999, krimi thriller. Hrají Clint Eastwood, Isaiah Washington, Lisa Gay Hamilton, James Woods, Denis Leary, Diane Venora a další. Režie Clint Eastwood V San Quentinu má být o půlnoci popraven vězeň z cely smrti, černoch Frank Louis Beachum, odsouzený před šesti lety za vraždu těhotné ženy, která mu dlužila 96 dolarů. Mladá reportérka deníku Oakland Tribune Michelle Zieglerová byla pověřena úkolem udělat poslední rozhovor s odsouzeným mužem. Jenže krátce předtím Michelle zemře při tragické autonehodě a šéfredaktor přidělí její úkol stárnoucímu veteránovi Everettovi. Sukničkáři, mizernému otci i manželovi a také bývalému alkoholikovi. Kromě toho má ovšem Steve dokonalý novinářský čuch a ten mu napoví, že s odsouzením Franka Beachuma není všechno v pořádku. Když se mu podaří zjistit, že klíčový svědek lhal o tom, co viděl, získá téměř jistotu, že odsouzený muž je nevinný. Na to, aby jeho nevinu dokázal, má však pouhých dvanáct hodin. Steve začíná zběsilý závod s časem, ve kterém jde nejen o život Franka Beachuma, ale také o něj samotného. Jeho nadřízený Bob Findley už dlouho hledá záminku, aby ho mohl zničit. Steve kousek po kousku odhaluje pravdu o zločinu, za který má být potrestán nevinný člověk. To však nestačí. Musí najít dostatek důkazů, aby dokázal popravu zastavit. 29.11. 02:00 29.11. 04:05
Sue ThomasZ mladíků s falešnými holandskými pasy, kteří přicestovali do USA z Čečenska, se nevyklubou teroristé patřící k Al Kajdě, jak agenti předpokládali, ale oběti černého obchodu s lidskými orgány. Místní mafie je nutí splácet tímto způsobem výpalné, které doma vybírá od jejich rodin. Litevského gangstera, který to všechno organizuje, se nakonec
Autor:
ČT - 29.11.20180

ČT - 29.11.2018

Televizni program na 29.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 29.11. 02:21 29.11. 04:58
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 29.11. 19:00 29.11. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 29.11. 19:50 29.11. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 29.11. 20:00 29.11. 20:05
Doktor Martin 2, Malá tajemstvíMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou povahou Žánr: detektivka / krimi / thriler; ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, R. Mikluš, T. Měcháček, J. Štěpánková, V. Cibulková, M. Steinmasslová, J. Šulcová, J. Vlasák, B. Lukešová a další. Scénář H. Trojánek a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Do ordinace doktora Martina přiklopýtá manželský pár Kloudových (J. Vlasák a J. Šulcová). On je na vozíku a ona trochu nešikovná řidička. Když ztropí v ordinaci rozruch kvůli běžnému vyšetření, Martin nabývá podezření, že za jejich podivným chováním bude něco víc. Lída je znovu ve výběrovém řízení na ředitelku školy a její šance vypadají více než nadějně. Alespoň do chvíle než zjistí, že v komisi je znovu i Martin, který má na její znovuzapojení do práce v těhotenství úplně odlišný názor než ostatní. Miloš (T. Měcháček), který má problém vyjít s penězi z restaurace, si začne přivydělávat drobnými opravami u Lídy (J. Čvančarová), načež se po Protějově roznese fáma, že spolu Lída a Miloš něco mají. Irena žárlí a bere celou záležitost do svých rukou, než zjistí, co za Milošovým melouchařením ve skutečnosti stálo. |Edita (V. Cibulková) využívá Martinových zkušeností a řeší spolu její příspěvek na blížící se lékařskou konferenci. Jak se ale zdá, za Editinými častými návštěvami bude zřejmě ještě něco jiného. 29.11. 20:05 29.11. 21:02
GejzírGeniální nápady, odvážné experimenty a inspirativní příběhy s Ivetou Toušlovou a Jiřím Rejmanem. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Pozitivní myšlení léčí, proto sledujte magazín se samými dobrými zprávami. Co se v naší zemi podařilo, v čem jsme, nebo jsme byli úspěšní. Všímáme si našich prvenství, hledáme pozoruhodné lidi, vynálezce, vědce, umělce, ale i hrabalovské pábitele či takové, kteří zvítězili sami nad sebou, zákeřnou nemocí nebo zachránili lidské životy. 29.11. 21:02 29.11. 21:34
Máte slovo s M. JílkovouŽivě. Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 29.11. 2018|na téma: Jde v politice uspět s morálkou?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o politickém pragmatismu. Diskutovat budou: Miloš Vystrčil - místopředseda ODS, Tomio Okamura - předseda SPD, Jiří Bláha - poslanec ANO, Lukáš Jelínek - politolog, Michael Kocáb - bývalý ministr pro lidská práva, Jan Berwid - Buquoy - historik a politolog, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Jiří Vondráček, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Minulý týden bylo v poslanecké sněmovně vyvolané hlasování o nedůvěře vládě, kterým vyvrcholila vládní krize. Tu spustila reportáž týkající se premiéra a vyšetřované kauzy Čapí hnízdo. Není to ale poprvé v našich novodobých dějinách, kdy jednání našich vrcholných představitelů nastartovalo politickou krizi a následné hlasování poslanců. Z třinácti dosavadních pokusů, byl úspěšný jediný. ||Poprvé se nesetkáváme také s tím, kdy vrcholný politik čelil podezření z obcházení zákona, střetu zájmů, korupce, zneužití pravomocí, nebo se dopustil jednání, které vyvolávalo pochybnosti o jeho jednání a mělo politický dopad. To vše otevírá otázky, nejen o morálce politiků, ale o následném řešení vzniklých situací. Jaké činy politiků lze tolerovat kvůli stabilitě státu a kde by měla být hranice této tolerance? Má platit presumpce neviny u politika stejně jako u běžného občana, nebo má být samotné podezření důvodem k jeho rezignaci? Je správné, při podezření směřujícímu k členovi vlády, vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu? A měla by být stranická disciplína víc než vlastní názor?||Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 6.12. 2018 na ČT1 od 21:30 hodin. ||Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 29.11. 21:34 29.11. 22:32
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 29.11. 22:32 29.11. 22:35
Případy detektiva Murdocha VIII, Nevyléčitelné případy, Murdoch MysteriesBritsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2015). Hrají: Y. Bisson, T. Craig, H. Joyová, J. Harris a další. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Eleanor Lindová.|HDTV|Detektiv Murdoch vyšetřuje smrt zdravotní sestry Collinsové. Nejspíše byla zabita pacientkou Rose Maxwellovou, umístěnou na oddělení pro nevyléčitelné psychické případy. Shodou okolností je to v nemocnici, kde pracuje i doktorka Ogdenová. Případ je obestřen řadou podivných okolností. Extrémně násilné Rose se neznámým způsobem podařilo dostat ven ze svého uzamčeného pokoje a omráčit strážce. Na těle zavražděné Collinsové je nalezeno čtrnáct bodných ran a také stopy po kousnutí. A na vražedné zbrani zůstaly otisky prstů hned několika žen. Pozornost policistů přitahují i příliš pravidelné návštěvy bratra Rose, Cedrika Maxwella na uzavřeném ženském oddělení... 29.11. 22:35 29.11. 23:18
Mladý papežPůsobivý seriál italského režiséra Paola Sorrentina vypráví kontroverzní příběh o nejmladším papeži v historii římskokatolické církve (2016). Hrají: J. Law, D. Keatonová, J. Cromwell, Žánr: klasické drama / historický film; S. Orlando, S. Shepherd, J. Cámara a další. Režie Paolo Sorrentino.|HDTV|2 jazykové verze|Společností otřásá papežovo tažení proti homosexuálům a sebevražda mladého uchazeče o kněžství. S jeho smrtí se nedokáže vyrovnat kardinál Dussolier. Cítí zodpovědnost za jeho tragické úmrtí, protože mladíka považoval za homosexuála a zmařil jeho sen stát se knězem. Kardinálové jsou celou situací znepokojení a promýšlí, jak papeže donutit k odstoupení. Sestra Mary nedokáže dále přihlížet pustošení svaté církve římské a vymýšlí plán, jak papeže oklamat. Lenny mezitím promýšlí svou rezignaci, protože začíná považovat svůj pontifikát za průšvih. 29.11. 23:18 30.11. 00:06
Máte slovo s M. JílkovouTváří v tvář problému. Připravili: M. Jílková, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 22. 11. 2018|na téma: Měli bychom přijmout 50 syrských sirotků a poskytnout azyl i dospělým migrantům?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o tom, zda bychom měli projevit více solidarity a poskytnout azyl nejenom 50 syrským sirotkům. Diskutovat budou: Michaela Šojdrová - europoslankyně KDU-ČSL, Peter Pöthe - dětský psychiatr, navštívil uprchlické tábory, Jaroslav Miko - zakladatel občanské iniciativy Češi pomáhají, Nizar Trabulsi - český občan syrského původu, v ČR žije trvale od r. 95, Petr Pelikán - arabista, Monika Červíčková - poslankyně ANO, pracovala na ambasádě v Damašku, Andrea Kocourková - je ochotná vzít si do péče syrské dítě, Jan Zmeškal - Centrum pro studium politického islámu, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Jiří Vondráček, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Česká společnost, jež je podle posledních výzkumů vůči uprchlíkům nepřejícná, zvládá test europoslankyně Michaely Šojdrové mnohdy se skřípěním zubů. Česká republika by se podle ní měla chovat jako srovnatelné jiné evropské země a přijmout 50 syrských sirotků. Děti by měly být umístěny do institucí, které spadají pod ministerstva mládeže a školství a práce a sociálních věcí. Finančně by měl být plán krytý z prostředků Evropské unie a to v rámci azylového, migračního a integračního fondu, známého ve zkratce také jako AMIF. Takže Česká republika nemusí pustit kvůli syrským sirotkům ani korunu.||Chráníme dostatečně lidi, kteří utíkají před válkou a terorem? Měli bychom přijmout 50 syrských sirotků z uprchlických táborů? Projevit více solidarity, lidskosti a poskytnout azyl i dospělým migrantům? Nebo to Evropu ohrožuje a neměli bychom přijímat vůbec žádné uprchlíky?|Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 29.11. 2018 na ČT1 od 21:30 hodin. |Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. |||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 29.11. 01:19 29.11. 02:21
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Národní park v Tanzanii, slovenská Spiš a pozorování ptáků v Ekvádoru. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 29.11. 00:45 29.11. 01:19
Pracovní pohovorVíte, jak se obléknout, když záleží na prvním dojmu? Jak se oblékat v různých životních situacích (2009). Hrají: M. Kavalčík, A. Hrnečková, P. Reif a P. Kotmelová. Režie J. Turek. Žánr: věda / fakta / vzdělání; 29.11. 04:58 29.11. 05:07
Kluci v akciCharitativní díl, kdy můžete přispět i vy zasláním DMS na konto Mamma HELP. Připravil M. Froyda. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Každým rokem se tým pořadu Kluci v akci účastní charity a prostřednictvím pořadu a zasílaných DMS přispívá na finanční sbírku tam, kde je potřeba. Tentokrát bude téma dílu zaměřeno na jídelníček pro ženy, které prodělaly nádorové onemocnění prsu. |Pooperační rekonvalescence a období po chemoterapii je pro ženy dalším nelehkým obdobím, kdy se potýkají s nechutenstvím, nevolností, zkresleným vnímáním chuti.|Strava by měla být velmi kvalitní, nutričně pestrá a bohatá na bílkoviny a především taková, aby ženám chutnala a neubývaly na váze. Pozitivní je, že lze jíst vše.|Spolu s klientkami Mamma HELP si uvaříme mrkvovou polévku se smetanou, králíka na cibuli, česneku, jablkách a bílém víně s bramborovo-bylinkovými pusinkami a tvarohový dezert s borůvkovým coulis a mandlovo-sušenkovou drobenkou.|Projekt Holky, už mi zase chutná, je poselstvím téměř pro sedm tisíc pacientek, které se v tuto chvíli léčí a my máme možnost prostřednictvím České televize alespoň minimem přispět na věci potřebné pro Mamma HELP - neziskovou organizaci a sdružení pacientek s rakovinou prsu. 29.11. 05:07 29.11. 05:33
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 29.11. 05:33 29.11. 05:59
Studio 6Kostnici v Sedlci u Kutné Hory čeká rekonstrukce. Kolik kostí je zde umístěno a kam budou ostatky po dobu oprav přesunuty? Podrobnosti přinese divákům v 8:50 Martin Rachmann na ČT1 a ČT24. Žánr: zpravodajský magazín; HDTV| 29.11. 05:59 29.11. 09:00
VýfukTak dlouho se chodí se džbánem pro vodu - až se ucho utrhne. A tak dlouho se jezdí s autem na chalupu - až se utrhne výfuk. Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1981. Hrají: V. Menšík, K. Augusta, P. Zedníček a další. Žánr: klasické drama / historický film; Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek.|4:3|Jak to chodilo za socialismu, když bylo potřeba něco sehnat? Jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce. Když zákazník (K. Augusta) potřebuje sehnat výfuk ke svému vozu, v Mototechně se mu vysmějí. Dají mu ale tip na kováře, který by ho mohl vyrobit. Ten slíbí, že výfuk uková,
Autor: