Měsíční archiv Listopad 2018

0

LUCIE BÍLÁ

BÍLÉ VÁNOCE — Lucie Bílá vydala v roce 2010 multiplatinové album Bílé Vánoce Lucie Bílé, na něž v loňském roce navázala dalším – s příznačným názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé II. To opět za pouhých několik týdnů úspěšných prodejů CD a LP bylo oceněno Platinovou deskou Supraphonu. Před tím, v roce 2013, ještě stihla potěšit své fanoušky zvukovým záznam ze dvou koncertů z pražské Státní opery – Bílé Vánoce v Opeře LIVE.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
cervenytrpaslik0

Červený trpaslík - Důstojník Rimmer (Officer Rimmer) - S11E04 - Nejlepší epizoda 11. sezóny

Tak už máme za sebou dal­ší díl. Už jsme v dru­hé polo­vi­ně. Tentokrát se tvůr­cům poved­lo napsat nej­lep­ší díl letoš­ní sezó­ny. Mají nej­vděč­něj­ší posta­vu, Rimmera, kte­rý pro ten­to­krát koneč­ně dostal po čem tou­žil.

Epizoda Officer Rimmer je o tom, jak se Rimmerovi, asi za to váž­ně nemů­že, poda­ři­lo stát ale­spoň na jed­nu epi­zo­du důstoj­ní­kem.

Při toul­kách v Kosmiku obje­ví opět ztra­ce­nou loď, jako v před­cho­zích něko­li­ka epi­zo­dách, ale díky tomu, že tu loď pří­mo Rimmer zachrá­ní, tak to změ­ní posta­ve­ní v posád­ce čer­ve­né­ho trpas­lí­ka.

Črtvrtý díl je plný přes­ně toho humo­ru, co jsem oče­ká­val. Rimmerovo ego v pozi­ci důstoj­ní­ka je úpl­ně vyžužlá­no na dřeň, tak jak by urči­tě všich­ni fanouš­ci čeka­li, že se holo­gra­fic­ký člen posád­ky zacho­vá, když je mu zdar­ma poskyt­nu­ta výho­da.

I konec epi­zo­dy je výteč­ný, pře­rost­lé ego Rimera zase zapů­so­bí a oprav­du doká­že celou epi­zo­du zaba­vit přes­ným způ­so­bem, jak bychom od seri­á­lu čer­ve­né­ho trpas­lí­ka oče­ká­va­li.

Hodnocení: 100 %

Autor:
0

Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!

Fenomenální kuli­nář­ská show MasterChef Česko se vra­cí na obra­zov­ky tele­vi­ze Nova. Už za pár týd­nů odstar­tu­je boj mezi desít­ka­mi kucha­řů o spl­ně­ní své­ho snu a výhru půl mili­o­nu korun. O vítě­zi roz­hod­nou jed­ni z nej­lep­ších kucha­řů sou­čas­né čes­ké gastro­no­mie: miche­lin­ský kuchař Radek Kašpárek, troj­ná­sob­ný vítěz anke­ty Zlatý kuchař Jan Punčochář a mla­dý kuchař­ský talent Přemek Forejt.

MasterChef Česko při­ne­se pře­hlíd­ku neví­da­ných kuchař­ských výtvo­rů z rukou ama­té­rů, ale také emo­ce a pohnu­té lid­ské osu­dy s trni­tou ces­tou ke spl­ně­ní snu.

Nová kuchař­ská hvězda se zro­dí pod dohle­dem tro­ji­ce oprav­do­vých elit čes­ké gastro­no­mie. Prvním z porot­ců je Radek Kašpárek půvo­dem z Ostravy, oce­ně­ný miche­lin­skou hvězdou. Jeho pří­stup je tvr­dý, pří­mý, ale féro­vý. Stejně tak při­stu­pu­je ke kuchy­ni své restau­ra­ce Field. A jaký by měl být pod­le něj nový čes­ký MasterChef? „Kromě toho, že by měl skvě­le při­pra­vo­vat maso, měl by mít pře­hled i o vege­ta­ri­án­ské kuchy­ni a také o pří­pra­vě dezer­tů. Měl by mít také pořád­nou dáv­ku poko­ry, aby k tomu­to řemeslu při­stu­po­val správ­ným způ­so­bem,“ říká Radek Kašpárek.

Dalším z porot­ců je šéf­ku­chař Jan Punčochář, jeden z nej­zná­měj­ších čes­kých odbor­ní­ků na gastro­no­mii. Své prv­ní jíd­lo uva­řil už v sed­mi letech, byl to řízek s bram­bo­ro­vou kaší. Za dob stu­dií se dostal do kuchy­ně hote­lu Ambassador a násled­ně ve svých jed­n­a­dva­ce­ti odjel na zku­še­nou do Švýcarska. Po svém návra­tu vařil v něko­li­ka vyhlá­še­ných restau­ra­cích a teď je hvězdou restau­ra­ce Grand Cru. Stejně jako on kla­de i restau­ra­ce důraz na kva­lit­ní čes­ké i zahra­nič­ní suro­vi­ny a ničím se neo­me­zu­je. A jaký bude Jan Punčochář porot­ce? „Nejsem roz­hod­ně ten nej­přís­něj­ší porot­ce. Snažím se být spra­ved­li­vý a hod­ný. Zaměřuji se na chu­tě, to je pro mě veli­ce důle­ži­té. Sleduji, jak spo­lu nako­nec v ústech ladí,“ říká Jan Punčochář.

Třetím porot­cem MasterChef Česko je mla­dý talent Přemek Forejt. Šéfkuchař a guru olo­mouc­ké restau­ra­ce Entreé je oso­bi­tý nejen svým zce­la ino­va­tiv­ním pří­stu­pem ke kuchy­ni, ale také svou image. Ingredience, kte­ré pou­ží­vá ve své kuchy­ni nej­ví­ce, si nechal dokon­ce vyte­to­vat na levou paži. Nadějná hvězda ale nemu­se­la vůbec zazá­řit, Přemkovým snem neby­la od začát­ku kuchař­ská pro­fe­se. „Chtěl jsem být herec, ale nikdy jsem na to neměl odva­hu a už vůbec ne znám­ky. A když jsem byl v devá­té tří­dě, nevě­děl jsem co dál. V tako­vém pří­pa­dě se vždyc­ky cho­di­lo na kucha­ře. Tak jsem šel na kucha­ře a díky bohu mě to chyt­lo a našel jsem se v tom. A pak jsem postu­po­val dál,“ říká Přemek Forejt.

Na tro­ji­ci porot­ců show MasterChef Česko i na úžas­né recep­ty a kuchař­ské výko­ny sou­tě­ží­cích se může­te těšit na Nově už příští rok na jaře!…

Autor:
vlcsnap-2016-10-09-08h38m28s6800

Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny

Další epi­zo­da z vesmí­ru Červeného trpas­lí­ka při­ná­ší více humo­ru, než v prv­ních dvou. Možná, že prv­ní epi­zo­dy byly jenom kvů­li tomu, aby prv­ní půl­ku letoš­ních epi­zod zavr­ši­li, pro­za­tím, nej­lep­ším dílem.

Jak se píše v tis­ko­vých infor­ma­cích, tak se pří­běh věnu­je dvou hlav­ním posta­vám, Listerovi a Kocourovi, kdy je jejich páníčko-kočičí lás­ka ově­ře­na pomo­cí ztrá­ty (spí­še odo­pe­ro­vá­ním) obou Ledvin Listera.

Na začát­ku epi­zo­dy posád­ka Červeného trpas­lí­ku nara­zi­la na ztra­ce­nou vesmír­nou sta­ni­ci, kte­rá způ­so­bí všech­ny tyto pro­blémy. V dal­ších minu­tách za zaba­ví­te ješ­tě více, dojde na ces­to­vá­ní časem, epi­zo­du s Robíky a samo­zřej­mě i o to, že se najde i jiné řeše­ní než transplan­ta­ce led­vin od Kocoura, Kdo by také chtěl barev­né led­vi­ny, že.

Nejhumornější scé­na­mi je ale dis­kus­ní krou­žek mezi Rimmerem a jed­ním výta­hem, kte­rý se v posled­ních minu­tách doko­na­le Rimmerovi pomstí, aby pro příš­tě tře­ba nebyl tolik namyš­le­ný a hlav­ně dodr­žel slo­vo, kte­ré dal.

Díl Give and take je v prv­ní půl­ce epi­zod XI. sezó­ny to nej­lep­ší, co tvůr­ci pro fanouš­ky nato­či­li. Příběhově a hlav­ně tex­to­vě se jim scé­nář pove­dl. Až půjde epi­zo­da v ČT dabo­va­ná, tak bude asi hod­ně těž­ké, aby pře­lo­žil správ­ně humor­ně ori­gi­nál­ní hláš­ky. Těším se.

Hodnocení:  90 %

Autor:
0

#1860: TGM: Komiksový příběh - 75 %


TGM: Komiksový příběh
Vydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 104 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.

Scénář: Amálie Kovářová
Kresba: Petr Šrédl

Máme tu sté výročí republiky, respektive už jsme ho oslavili, a tak je celkem logické, že si ho připomínáme, ať už slavnostním znovuotevřením Národního musea, které prodělalo dlouhou rekonstrukci, anebo i tím, že se připomínají různé skutky osob, jež stály u zrodu První republiky. Asi není mnoho sporu o tom, kdo byl osobností nejvýznamnější, protože i dnes je jeho jméno synonymem českého státu, tedy vlastně ještě státu československého. Byl to Tomáš Garrigue Masaryk, kdo se naprosto zásadním způsobem zasadil o to, aby Československo vzniklo a byl to on, kdo byl hned čtyřikrát zvolen prezidentem, a to i přesto, že to Československá a potažmo česká ústava vlastně nikdy nedovolovala. I tohle ukazuje jeho sílu, protože dostal výjimku a mohl se stát prezidentem na nejdelší období v dějinách. Trochu se mu přiblížil Václav Havel, který tří mandátů docílil díky rozdělení Československa na dva samostatné státy.

To by byla trocha historie, které je v knize "TGM: Komiksový příběh" rozhodně více a určitě je podána zajímavější, i když místy silně vlasteneckým způsobem. Ale když bychom neměli být pyšní na prvního prezidenta, který je nositelem morálky i dávno po své smrti, těžko bychom hledali symboličtější osobnost v našich novodobých dějinách. Jako kdyby ani neměl špatné vlastnosti, jako kdyby se o něm nedalo říct nic zlého. A je jedno, jestli dalo, protože i po sto letech je důležitější jeho symbol, než sama skutečnost, že by měl nějakou slabou stránku. Masaryk jako symbol přetrvá, a to je pro národ důležité, protože hodnoty, jež zastával, ty mají s přetrváním hodně velký problém, pokud je vlastně ještě šance na jejich záchranu.

Amálie Kovářová napsala text, který čtivou formou shrnuje základní přínos Tomáše Garrigua Masaryka pro český národ. A ten přínos je obrovský. Nedovedu si představit, že by se za Čechy v současnosti někdy rval tak jako Masaryk a jako současníci, nedovedu si představit, že by dnes někdo tak silně bojoval za pravdu, jako to dělal TGM sám. To, že se nevzdal ani po kritice Rukopisů, kdy byl skoro kamenován, to, že se nevzdal, když se postavil na stranu Leopolda Hilsnera, je prostě obdivuhodné. Tohle představuje neskutečně silnou osobnost. TGM nejen, že se nevzdal, ale rovnou se pustil do budování samostatného československého státu. Jak říkám, obdivuhodné. A tohle je v knize "TGM: Komiksový příběh" zdůrazněno velmi silně, zaměřeno je na celý prezidentův život, ale především právě na jeho snahu vytvořit samostatný stát, což se mu nakonec podařilo.

Kniha "TGM: Komiksový příběh" opět není klasický komiks, ale jedná se o text, který je doplněný ilustracemi, graficky upravenými stránkami a případně právě komiksem. O ilustrace a komiks se postaral Petr Šrédl, jehož v komiksovém světě zase tak moc dobře neznáme, ale v knize "TGM: Komiksový příběh" ukázal, že knihu bez problémů ilustrovat zvládne. Postaral se o komiksové pojetí zajímavých scén z Masarykova život, ale i z evropských dějin. Velmi dobře tak dokresluje jednotlivé události a plní tak roli, kterou měl komiks mít - udělat čtení ještě o něco zábavnější, ještě příjemnější a přijatelnější pro mladší čtenáře. To se podařilo. Číst knihu "TGM: Komiksový příběh" je zábavné i poučné a rozhodně jako kombinace textu a ilustrace, potažmo komiksu dopadla výrazně lépe než třeba kniha "Třicetiletá válka".

Komiks "TGM: Komiksový příběh" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.
Autor:
0

Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea

Dnes vyšlo dal­ší DLC pro hru Euro Truck Simulator 2. Obsahuje seve­ro­vý­chod­ní stá­ty kolem Baltského moře - Litva, Lotyšsko a Estonsko. Samozřejmě stá­va­jí­cí mapu dopl­ní o nové sil­ni­ce ve Finsku a při­dá dvě vel­ká měs­ta Ruska - Petrohrad a Kaliningrad.…

Autor:
Vstupenka, která pomáhá českému tanci.0

Vstupenka, která pomáhá českému tanci.

Přijďte na Louskáčka a současně pomozte dobré věci! Při koupi vstupenky na 9. 12. od 18:00 přispějete 100 Kč Nadačnímu fondu pro taneční kariéru, konkrétně na úhradu nákladů spojených s odbornou asistencí a poradenstvím tanečníkům, kteří jsou nuceni ukončit svou aktivní taneční kariéru. Ať už je důvodem zranění, věk či těhotenství. Vstupenka, která pomáhá českému tanci.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

MILOSLAV ŠIMEK & LUDĚK SOBOTA

10CD KOMPLET NAHRÁVEK — Na konci listopadu vydává Supraphon velký komplet nahrávek Miloslava Šimka a Luďka Soboty z let 1977 až 1983. Kolekce 10 CD zaznamenává vývoj humoru těchto dvou významných představitelů české komiky z konce sedmdesátých a začátku osmdesátých let. Posluchači dostanou k poslechu nejen oblíbená a dnes již klasická humorná vystoupení, ale rovněž i dosud nezveřejněné archivní objevy.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1859: Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier - 55 %


Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier (Winter Soldier)
Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Winter Soldier: Bitter March" a jako "Captain America (vol. 5) 6" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává v plné ceně za 249 Kč na stáncích.

Scénář: Ed Brubaker, Rick Remender
Kresba: Roland Boschi, Steve Epting

Kniha "Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier" je jednou z těch, které nejsou úplně dokonale redakčně zvládnuty. Nemyslím tím celou knihu, ale jen první příběh, který původně vyšel jako šesté číslo páté řady série "Captain America". To číslo je dokonale vytržené z kontextu a nebýt toho, že dnes už snad každý fanda ví, jak se to vlastně s postavou Winter Soldiera má, tak by to opravdu bylo totálně mimo a nedávalo by to žádný smysl. Nemluvě o tom, že tohle je příběh, který už česky vyšel. Máme zde knihu "Ultimátní komiksový komplet 44: Captain America - Zimní voják, část 1", kde se šesté číslo série "Captain America" objevilo, ale zároveň je zde ještě omnibus "Captain America 1", kde se to číslo také objevilo. Rozhodně by tedy bylo lepší sáhnout po těchto komplexnějších sbírkách než po knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier". Kdyby se v ní šesté číslo vůbec neobjevilo, ničemu by to nevadilo.

V knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier" ale nešlo tolik o to, aby se prezentovalo, jak se Winter Soldier poprvé objevil, šlo spíše o to, aby se ukázal jeden z jeho starších příběhů, které ukazují na to, že zde byl celou dobu a plnil tajné mise pro ruskou stranu, protože mu Rusáci vymyli mozek a on si nepamatoval, kým vlastně byl. Kniha "Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier" tak v konečném důsledku nefunguje ani jako origin, ale prostě je to jedna epizoda z života postavy, která je taková zajímavě ambivalentní a temná. Nejde ale vlastně o epizodu, která by nám o něm něco zásadního odhalila, je to prostě jen akční špionská jízda, která není špatná, ale Winter Soldier zde hraje takové druhé housle. A když už se dostane do popředí, tak je vám stejně jasné, jak to s ním musí dopadnout.

Hlavní příběh, který byl česky nazván "Ledové jaro", se zaměřuje na jednu z misí Nicka Furyho a dalšího agenta, jímž je Ran Shen. Jeho přítomnost a jeho další vliv na Marvel Universe nejsme schopni docenit, protože jeho příběh neznáme a nejspíš v češtině ani nepoznáme. Ale jeho přítomnost v příběhu má svůj význam, stejně jako celkový konec příběhu. Ono to však moc nevadí, protože tohle je stejně pořád jen jednohubka, která docela dobře funguje i samostatně. Jasně, pokud budete znát návaznosti, užijete si příběh trochu víc, ale ne zase tak o moc. Především i proto, že se jedná o jeden z těch příběhů, jež nic nemění, prostě jen byly stvořeny a dokreslují minulost některých postav, aniž by se kontinuita narušila. A aniž by bylo třeba očekávat, že zde budou nějaké větší následky než takové, jaké jsou už známy.

Myslím, že nejsilnější stránka knihy "Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier" je právě to, že se jedná o jednohubku, kterou snadno přečtete, nemusíte řešit nějaké velké problémy, všechno je zde hezky nalajnované, příběh je jednoduchý, jak bylo řečeno i v úvodu, trochu bondovský, jsou zde fajn postavy, s nimiž byste kousli i nějaký další příběh, i když jich tady teda dost umře, ale pořád jsme v komiksu a návraty postav jsou v podstatě na denním pořádku. Ale když s těmi postavami nic dalšího číst nebudete, asi vám to nějak extra vadit nebude. A s těmi skutečně významnými, jako jsou zde Winter Soldier a Nick Fury, se rozhodně setkáte. O Winter Soldierovi se nic moc nového nedozvíte, pokud pominu text v závěru, takže knihu asi přečtete, založíte a nakonec budete rádi, že ji máte ve sbírce, aby vám nekazila obrázek ze hřbetů všech knih, kterých - jak už asi víte - nebude nakonec jen 60, ale i k ním se dostane další šedesátka knih.

Na Comics Blogu najdete:
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 1: Avengers"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 2: Spider-Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 3: Wolverine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 4: Hawkeye"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 5: Iron Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 6: Captain America"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 7: Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 8: Power Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 9: Bratři ve zbrani"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 10: Captain Marvel"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 11: Fantastic Four"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 12: X-Men"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 13: Black Widow"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 14: Strážci galaxie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 15: Human Torch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 16: Vision"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 17: Falcon"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 18: Deadpool"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 19: Valkyrie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 20: Punisher"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 21: Nick Fury"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 22: Black Panther"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 23: Mockingbird"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 24: Defenders"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 25: Daredevil"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 26: Doctor Strange"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 27: Scarlet Witch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 28: Iron Fist"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 29: Blade"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 30: Inhumans"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 31: Beast"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 32: Thor"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 33: Shang-Chi"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 34: Warlock"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 35: Hank Pym"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 36: Herkules"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 37: Wasp"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 38: Ghost Rider"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 39: Wonder Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 40: Silver Surfer"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 41: Elektra"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 42: Black Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 43: Moon Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 44: Star-Lord"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 45: Mýval Rocket"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 46: Captain Britain"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 47: Nova"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 48: Machine Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 49: Spider-Woman"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 50: Ant-Man (Scott Lang)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 51: She-Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 52: Cloak a Dagger"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 53: Captain Marvel (Carol Danversová)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 54: War Machine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 55: Spider-Girl"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 56: Marvel Boy"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová"…
Autor:
0

Tři muži ve člunu jsou zpět

Lužnice jako anglická Temže z dob královny Viktorie? Téma i styl vyprávění slavného humoristického románu Jeroma Klapky Jeroma znovu ožívají. Tentokrát v jiném prostředí a s novými aktéry. Muži jsou čtyři a nemají s sebou psa, ale i jejich vodácké dobrodružství se prolíná s množstvím příběhů a vtipných situací, které s sebou život přináší. Pánská jízda může začít!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Tvoření z čajových sáčků

Čajový sáček – pro někoho odpad, který skončí v koši, pro tvořivé zázrak. V nové knize z edice Šikovné ruce najdete mnoho způsobů a inspirací, jak s tímto úžasným materiálem pracovat. Návody jsou přehledně zpracovány a popsány krok za krokem. Kromě techniky Tea Bag Folding se v knize seznámíte i s technikami jako jsou origami, kusudama nebo iris folding. S drobnými úpravami je lze využít při práci se všemi věkovými skupinami. Vzhledem k množství druhů čajových sáčků je toto tvoření téměř nekonečné…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Anatomie v přehledech a schématech

Cévy, nervy a svaly pro zkoušku i praxi ve zjednodušeném přehledu anatomie na 60 barevných obrázcích a ve 20 tabulkách. Krátké konzistentní texty a tabulky, přehledné schematické barevné obrázky. To, co si mnoho studentů připravuje samo, za vás udělali světoznámí autoři. Profesionálně a bez chyb. Tato publikace vám ušetří čas tolik potřebný ke studiu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

To dáme, dědo!

Ať děláte s dědou cokoliv, nikdy to není zlobení. Tohle jsou moje neuvěřitelné příhody s bláznivým dědou! Ty si nesmíte nechat ujít! Děda se řídí heslem, že dítě má vyzkoušet všechno co nejdřív, aby se mohlo zdárně rozvíjet. Tak jsme se s dědou vydali raketou ke Slunci, podruhé děda řešil, trochu podivně, můj problém ve škole – nechal mě pokousat. A potřetí, to jsem lítal. Nevěříte? Uvěříte, až poznáte mého nejbáječnějšího dědu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 152.00 Kč

Autor:
0

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Kniha je sbírkou tvůrčích nápadů a výtvarných technik, kterými můžete děti provést, vysvětlit jim jednotlivé postupy a pomoci jim s těžšími částmi návodů. Vytvoříte si společné chvíle plné tvůrčího nadšení a vzpomínek v podobě postaviček těch nejpodivnějších tvorů. Podívej, stále tu mám toho nosorožce s křivýma nohama, kterého jsme lepili, když pršelo, pamatuješ? Děti někdy vyrostou rychleji, než jsme čekali, a máme pocit, že jakékoli množství společně stráveného času nám nikdy nestačí. Chceme tu být pro ně, chránit je a vytvářet krásné společné chvíle, které se pro ně stanou cennými vzpomínkami. Pomáháme dětem objevovat jejich tvořivost – naučíme je přišít knoflík, věnujeme jim první „dospělácké nůžky“, nakreslíme jim dinosaury a skřítky na přání, a jen kvůli nim si nasadíme na hlavu nemožnou papírovou čepici. Krátké legendy o jednotlivých tvorech pomáhají dětem rozvíjet jejich fantazii a vedou je k vytváření vlastních příběhů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Školnice Valerie se ujímá vedení

Tajemná kráska s netopýřím tetováním proměnila nudnou a smutnou Pátou základní školu k nepoznání. Něco důležitého ale ještě zbývá zařídit. Před Valerií je poslední úkol, ve kterém hlavní roli sehraje sám pan ředitel. Bez kouzla se to ale neobejde ani tentokrát. Bude to kouzlo docela sladké… Další vyprávění Zuzany Pospíšilové volně navazuje na knihy Školnice Valerie v podezření a Školnice Valerie odhalena. Opět se v něm setkáte s působivými ilustracemi úspěšné výtvarnice Zuzany Osako.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Církevní dějiny – novověk

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny. Publikace představuje jak politicko-církevní vývoj jednotlivých křesťanských denominací v novověku, tak utváření spirituality, liturgie, řeholního života či teologie. Nabízí potřebné informace nejen všem zájemcům o hlubší poznání církve a jejího vývoje, ale zaujme také studenty vysokoškolských společenskovědních, teologických či právních oborů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 509.00 Kč

Autor: