Kritiky.cz > 2018 > Říjen > Stránka 2

S11E03: Rosa

Titulky k 3. epi­zo­dě 11. sezó­ny seri­á­lu Doctor Who (Pán času).Read more »

Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti

   Měli jsme tu dino­sau­ry, vojá­ky, mimo­zemš­ťa­ny, ese­sá­ky, jed­no­ho domá­cí­ho maz­líč­ka v polích kuku­ři­ce. Ale od Spielberga jsme ješ­tě nevi­dě­li pořád­ně Sci-Fi z blíz­ké budouc­nos­ti. Do této doby se z dua S+L Sci-fi...Read more »

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli obje­ví...Read more »

#1835: 100 nábojů 13: Smůla - 80 %

100 nábojů 13: Smůla (100 Bullets: Wilt)Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako díly 89 až 100 série "100 Bullets" u Vertiga. Souborně vyšlo...Read more »

Zkouškové 2

Read more »

Dogman – Recenze – 50%

Na zuboženém předměstí Říma bydlí vyzáblý a citlivý Ital Marcello, který zde provozuje psí hotel/salon. Je to hodný člověk, co má rád svoji živnost a svou dceru (kterou mu...Read more »

Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.

Kde by byl psy­cho­lo­gic­ký a kri­mi­nál­ní thriller a vlast­ně i horor bez posta­vy, kte­rou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez své­ho úžas­né­ho před­sta­vi­te­le Anthony Hopkinse? Pro mě osob­ně...Read more »

Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.

Ve fil­mu „Zlatý pod­raz“  je zachy­cen osud mla­dé­ho bas­ket­ba­lis­ty Františka, kte­rý tré­nu­je  v prů­bě­hu  II. svě­to­vé vál­ky pod vede­ním tre­né­ra Valenty. Pro Františka je tre­nér vel­ký život­ní vzor a to se...Read more »

Lucie Vondráčková v hlavní roli amerického filmu - The Perfect Kiss

Tento lis­to­pad bude mít pre­mi­é­ru film The Perfect Kiss – Skvělý poli­bek. Je to ame­ric­ký film, na kte­rý by se asi v Česku vůbec necho­di­lo, ale hra­jí tam dvě „čes­ké...Read more »

Bohéma (TV seriál)

Bylo jed­nou jed­no stu­dio na Barrandově, kte­rým pro­šly ději­ny. Patřilo k vůbec nej­mo­der­něj­ším v celé Evropě. Ve fil­mech, kte­ré se tam natá­če­ly, hrá­li veli­ká­ni z Národního diva­dla, komi­ci, kra­sa­vi­ce, lama­či srd­cí. Občas...Read more »

#1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 %

Umbrella Academy 2: Dallas (The Umbrella Academy: Dallas)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "The Umbrella Academy: Dallas" v...Read more »

Osamělý svobodný muž – 5

Read more »

Nebezpečná laskavost (A Simple Favor) – Recenze – 50%

Stephanie (Anna Kendrick) je mladá vdova v domácnosti, matka na plný úvazek a autorka internetových vlogů pro ostatní maminky na téma vaření a kreativní ruční práce. Když se ve...Read more »

Simpsonovi: S30E04: Treehouse of Horror XXIX

České titul­ky pro 4. epi­zo­du 30. sezó­ny.Read more »

Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce

Román o jíd­le, vaře­ní i restau­ra­ci, ale také o bez­mez­né lás­ce a citu. Hledáte pří­jem­né čte­ní, při kte­rém si může­te pochut­nat a neztloust­ne­te při tom? Láska může být oprav­du taj­nou pří­sa­dou do jíd­la, ale i výji­meč­né­ho živo­ta. Read more »

Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam?

Paní Bensonová byla vel­mi rázná ang­lič­ti­nář­ka, kte­rá hned jak ráno vešla do tří­dy, ozná­mi­la dětem, že jim opra­vi­la písem­ky. Všichni, dokon­ce i tříd­ní lump Dennis Catwright z ní měli nahná­no. Sice...Read more »

Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář

Po úspěš­ném foto­blo­gu Kuchařka ze Svatojánu a vydá­ní „papí­ro­vých“ Kuchařek, kte­ré se sta­ly best­selle­rem a loni vyda­né čte­nář­sky úspěš­né kni­ze Rok ve Svatojánu potě­ši­la Eva Francová své čte­ná­ře letos na pod­zim...Read more »

Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)

Po dlou­hé době jsme se dočka­li dru­hé­ho dílu trh­lé kome­die, kde je opět herec­kým hrdi­nou Rowan Atkinson, kte­rý má jako herec urči­tě ješ­tě co nabíd­nout. V akč­ní kome­dii Johny English...Read more »

Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

 Nastoupí mís­to nich jeden dal­ší agent Johnny English. 🙂   Když se řek­ne James Bond, tak si všich­ni před­sta­ví, že to je vyni­ka­jí­cí chlap, vše­mi mož­ný­mi žena­mi zbož­ňo­va­ný, ale je...Read more »

Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče.

Možná také už del­ší dobu hle­dá­te pro své děti kníž­ku pohá­dek, kte­ré by byly tak ako­rát dlou­hé, abys­te je stih­li pře­číst před spa­ním dří­ve, než usnou děti, pří­pad­ně vy....Read more »

Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40%

Nejnemožnější brit­ský taj­ný agent Johnny English (opět Rowan Atkinson), toho času na agent­ské pen­zi a povo­lá­ním uči­tel, se po sed­mi letech vra­cí do akce. Když se totiž Anglie sta­ne obě­tí kyber­te­ro­ris­mu...Read more »

Dinosaurium. Potěší všechny milovníky prastarého světa a doby, kdy na Zemi vládli dinosauři.

Řada Račte vstou­pit do muzea, kte­rou vydá­vá Albatros, se roz­rost­la o dal­ší vel­ko­for­má­to­vou pub­li­ka­ci – Dinosaurium. Potěší všech­ny milov­ní­ky pra­staré­ho svě­ta a doby, kdy na Zemi vlád­li dino­sau­ři. Toto kniž­ní muze­um...Read more »

Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Boom sever­ské kri­mi na čes­kém kniž­ním trhu trvá nepře­tr­ži­tě už něko­lik let. Za začát­ku jako­by tato dis­ci­plí­na byla hlav­ně domé­nou mužů, ale femi­ni­za­ce zasáh­la i do této oblas­ti a posled­ní dobou...Read more »

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

Knižní zpra­co­vá­ní o stav­bě katedrá­ly v kou­zel­ném, a přes­to děsi­vém stře­do­vě­ku se dočka­la i her­ní adap­ta­ce. Hra při­bli­žu­je život tří hlav­ních postav, kte­ré mají v ději hry nej­vět­ší roli. Každé jejich roz­hod­nu­tí od mala...Read more »

#1833: Amulet 1: Paní kamene - 80 %

Amulet 1: Paní kamene (Amulet 1: The Stonekeeper)Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Amulet 1: The Stonekeeper" v roce 2008. České vydání má...Read more »

Komiks 46

Read more »