Denní archiv Říjen 20, 2018

Odin a Thor.0

Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů.

Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se zrov­na pro­du­cen­tům poda­ři­lo vybrat pro posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka správ­né­ho her­ce, ale já osob­ně si mys­lím, že ne. Christopher Eccleston je znám jako jed­na z 11 rein­kar­na­cí Doktora v seri­á­lu Pán času. Jedná se o rein­kar­na­ci devá­tou, kte­rou zača­la nová éra nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho seri­á­lu. Tento herec bohu­žel cha­risma nemá, a tak je hod­ně zastí­něn dal­ší­mi posta­va­mi.

Malekith ničitel.

Možná, že jsem u recen­ze u Avengers vychvá­lil moc Toma Hiddlestona v tom, že umí hrát zápor­né posta­vy, a že jsem se oprav­du bál o hlav­ní posta­vy. Bohužel je film v porov­ná­ní s prv­ním dílem více humor­ný a méně tem­ný. Loki už není zlá posta­va, pou­ze humor­ná. Více jsem se bavil u Stellana Skarsgårda, kte­rý své­ho dok­to­ra Selviga doká­zal zahrát reál­ně­ji než Tom Hiddleston. Natalie Portman je pou­ze pro krá­su a postup­ně se z ní stá­vá více křeh­ká věd­ky­ně, kte­rá potře­bu­je ochra­nu od boha. Myslím, že je občas vidět, kdy Joss Whedon doto­čil něko­lik scén, kte­ré do fil­mu zapad­nou, ale záro­veň i vyční­vá­ní svým poje­tím. Nezapomenutelné jsou dvě camea, jak obvyk­lé cameo Stana Lee, ale i Chris Evans dopl­nil svůj díl o nej­zá­bav­něj­ší část fil­mu.

Je také dob­ře, že Alan Taylor natá­čí více v reá­lech. Ilandská pus­ti­na byla veli­ce vhod­ně zvo­le­na pro Svartalfheim, kde je vše šedi­vé v pra­chu. Britský Londýn je též dob­ře zvo­len, i když nechá­pu scé­náris­tic­ké nápa­dy, pro­to­že hlav­ní finál­ní boj se ode­hrá­vá v Greenwichi, kde je sice nul­tý poled­ník, ale veš­ke­ré země­pis­né roz­dě­le­ní a šíř­ku a dél­ku (Zeměpisné sou­řad­ni­ce – WGS 84) je vytvo­ře­no v moder­ní době, a tak je vůbec nemoh­li znát před 5000 lety. Spíše bych rad­ši, kdy­by se finá­le ode­hrá­va­lo tře­ba v Egyptě (budo­vy sta­ré mno­ho tisí­ce let), nebo ze seve­ru Evropy (odkud pochá­zí námět na komiks).

Je mož­ná zby­teč­né, že se uvá­dí film i ve 3D, bohu­žel jsem se svý­mi brý­le­mi nevi­děl žád­ný 3D efekt, a tak to pova­žu­ji za vel­mi vyho­ze­né pení­ze. Bohužel díky 3D tech­no­lo­gii je i mno­ho scén tma­vých, ale naštěs­tí ne jako u čtvr­tých Pirátů z Karibiku až tak tma­vých, aby neby­lo vidět sko­ro nic.

Hodně mrzí, že i Marvel jako pro­du­cent nese­hnal lep­ší skla­da­te­le, kte­ří by doká­za­li fil­mu dát něko­lik snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných témat, kte­ré by si člo­věk brou­kal po fil­mu. Veškerá hud­ba je oprav­du tak těž­ko zapa­ma­to­va­tel­ná, sko­ro rutin­ní, a tak dou­fám, že pro nej­lep­ší fil­my, kte­ré pro­du­cen­ti sli­bu­jí, najdou vhod­něj­ší skla­da­te­le. Když si tak vzpo­me­nu, koho bych já osob­ně chtěl za skla­da­te­le, tak bych asi nechal Marca Beltramiho nebo Dannyho Elfmana. Hans Zimmer by se urči­tě neho­dil, pro­to­že je dvor­ní skla­da­tel u kon­ku­renč­ní­ho DC Comics, a můj sen John Williams si peč­li­vě vybí­rá pro­jek­ty a posled­ní dobou sklá­dá pou­ze pro své dvor­ní reži­sé­ry (J.J. Abrams bude výjim­kou).

Odin a Thor.

Ohledně dabin­gu, až na výjim­ky se mi dabing líbil. Na začát­ku bohu­žel zvu­kař zapo­mněl asi na něko­lik drob­nos­tí, a tak jeden hlas z fil­mu vyční­vá. Převážná vět­ši­na čes­kých dabin­go­vých her­ců splý­vá se svý­mi ame­ric­ký­mi pro­tějš­ky. Až na nově zvo­le­né­ho Petra Pelzera pro Anthonyho Hopkinse. Oproti Jiřímu Plachému, kte­rý mlu­vil Odina v prv­ním díle, je ten­to hlas více „nemoc­ný“ a méně démo­nic­ký, je tedy více zvý­raz­ně­no, že Odin už je na kon­ci svých sil a že je nut­né, aby pře­dal svo­ji vlá­du svým potom­kům.

Autor:
ČT - 20.10.20180

ČT - 20.10.2018

Televizni program na 20.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Pod pokličkouAloe nám svědčí, dokonce i léčí (2009). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: aktivity pro Volný čas; 20.10. 01:41 20.10. 02:05
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad;Pozdravíme vás z přehrady Slezská Harta, které se říká Jesenické moře. Dokonce vám ukážeme i vyhaslé sopky a budeme v přístavišti u lodí. Také připomeneme, že Slezská Harta lidem na Moravě a ve Slezsku několikrát zachránila život. V kuchyni pod širým nebem uvaříme speciality slezské kuchyně! Také dorazí závodník Rallye Dakar a rodák z Bruntálska Martin Kolomý a představíme poníka Laskonku. Dojde i na Johanku z Arku. Přijde žena, která za slavnou herečku Millu Jovovich coby kaskadérka hrála nebezpečné scény v historickém velkofilmu, který se zčásti na Slezské Hartě také natáčel. A kdo u přehrady nesmí chybět, je hrázný Palyza alias herec Pavel Nový! V posledním díle Dietlova seriálu Velké sedlo mu totiž nabídli práci hrázného na Slezské Hartě. Nevěříte? Chcete důkaz? Dívejte se za minutu šest!!! 20.10. 02:05 20.10. 04:36
Případy detektiva Murdocha VIII, Pohřbené tajemství, Murdoch MysteriesBritsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2015). Hrají: Y. Bisson, T. Craig, H. Joyová, J. Harris a další. Režie Deborah Žánr: detektivka / krimi / thriler; Chow.|HDTV|Detektiv Murdoch vyšetřuje případ tajemného úmrtí poté, co byla pod betonovou podlahou Policejní stanice č. 4, právě procházející rekonstrukcí, nalezena lidská kostra. Doktorka Graceová určí, že obětí byl dospělý muž, příčinou jeho smrti se s největší pravděpodobností stala rána do spánku. Původní betonování podlahy proběhlo dne 22. 6. 1881. Záznamy z této doby ukazují, že vrchní konstábl Giles na místní policejní stanici tehdy působil ve funkci detektiva. Murdoch a Crabtree zjistí, že neznámou obětí byl konstábl Finch. Kousky rozbitého skla z fotografického negativu, který byl pohřben s obětí, se stanou nezvykle důležitou stopou, která je dovede až k vrahovi... 20.10. 00:06 20.10. 00:50
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 20.10. 00:50 20.10. 01:17
Slepice na papriceJak se vlastně správně připravuje tahle stará dobrá stálice našich kuchyní a dá se na ní vůbec ještě něco vylepšit? Paní Ľubě i divákům odpoví tým odborníků (2011). Žánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 20.10. 01:17 20.10. 01:41
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje Olga Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 20.10. 04:36 20.10. 04:55
Sváteční slovo kněze a dokumentaristy Jana HanákaŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 20.10. 05:23 20.10. 05:30
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 20.10. 05:30 20.10. 06:00
Herbář VIŠestá řada originálního lifestylového magazínu nejen o skvělých receptech, ale také zdravé krajině, lidech a zdravějším životním stylu. Uvádí Kateřina Winterová. Režie J. Včela. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV| 20.10. 06:00 20.10. 06:26
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes se dozvíte, jak si připravit víno z pravých trnek a z bezinek, jak zatopit v krbu i vyznat se v kávovarech, uvaříme si čaje pro posílení organismu, připravíme půdu na podzim, představíme si různé druhy vrby a ukážeme, jak se i staré věci mohou proměnit v designové kousky.|||Obsah dílu:|1. Ovocná vína||Každý výrobce ovocných vín vám řekne, že je nepřipravuje jako náhražku vín révových, ale jako plnohodnotný nápoj, který má své přednosti a svou vlastní chuť i aroma. Dnes se dozvíte, jak si připravit víno z pravých trnek a z bezinek.||2. Jak zatopit v krbu ||Zima se pomalu blíží a je načase si pořádně zatopit. Pro ty, co mají doma krb, ukážeme, jak v něm správně rozdělat oheň, aby si za jeho praskání mohli užívat pohodové zimní večery.||3. Jak se vyznat v kávovarech ||Existuje velké množství typů přípravy kávy a také množství různých kávovarů, ve kterých může být pro neznalého člověka velmi těžké se vyznat. My vám s tím pomůžeme.||4. Vrby||Vrba má své místo v lidových pověstech, pohádkách, ale i jako užitková dřevina nebo okrasná rostlina na zahradě. Dana Makrlíková vám dnes představí její různé druhy.||5. Víno z bezinek||Bude po tom trnkovém dalším, které si dnes připravíme.||6. Podzimní hnojení | |Pokud vám připadá podzimní hnojení zbytečné, věřte, že tomu tak není. Přípravou půdy na podzim si ulehčíte práci na jaře a dočkáte se pak bohatých květů a plodů.||7. Čaje pro posílení organismu||Čaj se pije zhruba dva tisíce let a je po vodě druhým nejčastěji konzumovaným nápojem. Zelený čaj se popíjí pro své ochlazující účinky hlavně v létě, černé a červené čaje zase tělo zahřívají a hodí se pro chladné dny. Dozvíte se, jak je vybrat a čím je doplnit.||8. Ze starého nové||Nad starou věcí často mávnete rukou a bez váhání letí do koše. Jenže s trochou šikovnosti z ní jde udělat designový kousek. Máme pro vás pár inspirací, jak ze starého udělat nové.||9. Stáčení ovocného vína||Máme založené trnkové i bezinkové víno a na závěr si ukážeme další kroky, odležení, stáčení a degustaci. 20.10. 06:26 20.10. 07:17
Jak se stal Matěj Cvrček doktorem, Pohádka pro pamětníkyPohádka o tom, kterak se vlastní chytrostí stal sluha pánem (1966). Hrají: J. Skopeček, V. Koktová, J. Raušer, V. Krška, J. Krampol, V. Mareš a další. Scénář B. Šimková. Žánr: film / dramatický pořad; Kamera F. Němec. Režie V. Jordánová.|4:3|Pro dnešní Pohádku pro pamětníky jsme tentokrát sáhli hlouběji do televizního archivu. Je stará více než padesát let - tak dlouho ji také diváci neměli možnost na obrazovce vidět. |Matěj (J. Skopeček) slouží u doktora a moc se mu líbí, jakou má jeho pán vážnost. Zatouží také dosáhnout takového postavení. Když se dozví, že král vypsal odměnu tomu, kdo najde jeho ztracený prsten, převlékne se za učence a vypraví se na zámek. Mezi ostatními ho ale popadne strach. Nechá se zavřít sám do místnosti a slíbí, že záhadné zmizení prstenu odhalí. Náhoda i bystrý rozum mu pak k tomu opravdu dopomůžou. A jakže se mu to podařilo? 20.10. 07:17 20.10. 07:46
Třeboňská pohádka, Pohádka pro pamětníky... Václav Voska - 100 letO baštýři Mřínkovi, jenž se zakoukal vysoko, hodně vysoko, až do vzdálených hvězd... (1982). Hrají: V. Voska, J. Vinklář, E. Režnarová, I. Luťanský, Žánr: pořad pro Děti / mládež; J. Přeučil, L. Pešek, K. Slunéčková, L. Skořepová a další. Scénář Z. Zábranský. Kamera F. Němec. Režie S. Simonová.|4:3|Zveme vás na další Pohádku pro pamětníky. Ta dnešní nás zavede, jak už sám název napovídá, do jižních Čech, kde o pohádky a pověsti nikdy nebyla nouze... Pohádka je rámována postavou Jakuba Krčína, který zasahuje do osudů jednotlivých postav. Slavného rybníkáře hrál V. Voska, od jehož narození v těchto dnech uplyne 100 let. |Baštýř Mřínek (J. Vinklář) se nechá zmást podvodníkem, hvězdopravcem Kolodějem (J. Přeučil). Ten mu vystaví lichotivý horoskop a tvrdí, že je mu osudem určeno stát se šlechticem. Ve skutečnosti ho chce ale jen obrat o peníze. Mřínkovi se povznesení mezi panstvo náramně zamlouvá, a tak dokonce překazí své dceři Petruši (E. Režnarová) lásku s rybníkářem Martinem (I. Luťanský), který pro ni teď už není dost dobrý. A dokonce dceru nabídne Kolodějovi... 20.10. 07:46 20.10. 08:30
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 20.10. 08:30 20.10. 08:35
GejzírGeniální nápady, odvážné experimenty a inspirativní příběhy s Ivetou Toušlovou a Jiřím Rejmanem. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Pozitivní myšlení léčí, proto sledujte magazín se samými dobrými zprávami. Co se v naší zemi podařilo, v čem jsme, nebo jsme byli úspěšní. Všímáme si našich prvenství, hledáme pozoruhodné lidi, vynálezce, vědce, umělce, ale i hrabalovské pábitele či takové, kteří zvítězili sami nad sebou, zákeřnou nemocí nebo zachránili lidské životy. 20.10. 08:35 20.10. 09:05
Otec Brown V, Karmínové pírko, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, J. Burton, Žánr: detektivka / krimi / thriler; E. Fisher, A. Sawyer, L. Butlerová, W. Travis, E. Atacková a další. Režie Paul Gibson.|HDTV|2 jazykové verze|Říká se host do domu, Bůh do domu. A třeba je to i pravda, mnohdy to však přináší i problémy. Paní McCarthyovou navštíví její mladá kmotřenka Joselyn, která působí jako ztělesněné neviňátko, Bunty to však příliš nepřesvědčuje. Ráno je Joselyn fuč a v pokoji po ní zůstane jen dopis, v němž píše, že už se s paní M asi neuvidí. A také podivné červené pírko. Inspektor Mallory se zmizením nehodlá vůbec zabývat, Bunty si ale ví rady. Ono pírko ukazuje na pochybný kabaret jménem Karmínové pírko. A ukáže se, že milá Joselyn zde pod uměleckým jménem Scarlett vystupuje jako zpěvačka a tanečnice. Když si s ní jde přímo do jámy lvové promluvit otec Brown, narazí v její šatně na mrtvé tělo, nad nímž se sklání polský vyhazovač Janek. 20.10. 09:05 20.10. 09:51
Columbo, Džungle ve skleníkuPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1972). Dále hrají: R. Milland, B. Dishy, S. Smithová, B. Dillman a další. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Boris Sagal.|HDTV|2 jazykové verze|Boháč Tony Goodland nemá přístup k obrovskému dědictví, které je uloženo v bance a může být vyplaceno jen v případě mimořádné události. Tonyho strýc Jarvis přijde s nápadem, který oba záhy zrealizují - společně fingují Tonyho zmizení a jménem fiktivních únosců požadují výkupné po manželce "oběti" Cathy Goodlandové. Poručík Columbo, jemuž tentokrát pomáhá mladý seržant Wilson, však v domnělém únosu odhalí řadu nesrovnalostí. Tony mezitím netuší, že Jarvis chce peníze získat jen pro sebe a že je kvůli nim ochoten i vraždit... 20.10. 09:51 20.10. 11:05
VšechnopártyŽánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou herec zpěvák Milan Peroutka, herec a výtvarník Tomáš Bambušek a klimatolog Aleš Farda. 20.10. 11:05 20.10. 12:00
Týden v regionechRudolf Mrázek založil v 50. letech odbojovou skautskou organizaci SODAN. V rodných Křenovicích bojovali proti kolektivizaci - podpalovali stohy, roznášeli letáky, stopovali donašeče StB. Vysloužili si za to vězení a Žánr: zprávy, aktuální publicistika; léta práce v uranových dolech.|16:9| 20.10. 12:00 20.10. 12:26
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|S Ondřejem Vorlem si budeme povídat, jak správně vybrat a pěstovat floxy. Lenka Pachmanová nám dokáže, že si při troše zručnosti můžeme ze starých tenisek vyrobit módní hit. Vlastimil Šindelář má pro nás další užitečnou radu do zahrady. S Romanem Hankem probereme, co by majitelé domácích mazlíčků měli dělat pro to, aby jejich zvířecí kamarádi v podzimních dnech byli zdraví. Podle Michaely Jílkové si můžeme připravit rychlé a velmi chutné špagety. 20.10. 12:25 20.10. 12:53
Postřehy odjinud, Trentino očima Jaroslava SkalickéhoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Údolími Trentina procházely ve středověku stezky, které spojovaly Itálii se střední Evropou. Střežily je hrady, opevnění a strážní věže. Většinou se dochovaly jako němí svědci dávné historie. Vyniká mezi nimi hrad Thun, který v údolí Val di Non obklopují jabloňové sady... 20.10. 12:53 20.10. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 20.10. 13:00 20.10. 13:05
O brokátové růži a slavíku z perletiPohádka podle H. Ch. Andersena o nafoukané princezně a pasáčkovi vepřů (1982). Hrají: H. Maciuchová, P. Trávníček, P. Haničinec, J. Molavcová, J. Paulová, L. Termerová, U. Kluková, L. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Lipský, L. Kostelka a další. Scénář H. Sýkorová. Kamera A. Kovács. Režie L. Koutná.|4:3|Pohádka podle H. Ch. Andersena Pasáček vepřů vypráví o namyšlené princezně (H. Maciuchová), která si neviděla ani na špičku nosu... Pravá růže jí byla příliš obyčejná, nad opravdovým slavíkem ohrnovala nos, a tak pohrdla i zásnubními dary prince Kristiána (P. Trávníček), jenž se zamiloval do jejího obrazu. Ne nadarmo mu jeho přítel tvrdil, že krása není všechno. Prince odmítne, protože má ráda brokátové růže a perleťové slavíky. Ten se ale rozhodne, že ji políbí
Autor:
NOVA - 20.10.20180

NOVA - 20.10.2018

Televizni program na 20.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemAl začínají kvůli jejímu dospívání opouštět její dřívější kamarádi - spoluhráči ve fotbale - a na radu Franka se vydá hledat dívčí kamarádky. První volba ovšem dopadne špatně - zaplete se s chuligánkami. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 20.10. 03:00 20.10. 03:25
Kriminálka Las VegasMladá žena je zastřelena přímo před očima svého malého dítěte. Případ vyšetřuje sama Catherine. Zjistí, že dítě nebylo geneticky dítětem mrtvé ženy a že ona byla pouze požádána je donosit. Jako možný vrah se tedy nabízi skutečná genetická matka. Ta však vraždu nespáchala. Grissom svědčí u soudu, kde brilantním způsobem vyvrátí svědectví podivného experta, kterého si najala protistrana. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 20.10. 02:15 20.10. 03:00
Oggy a Škodíci(Oggy and The Cockroaches VI) Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem je proti tomu úplné prd. Francouzsko - kanadský animovaný seriál (2017) (premiéra) 20.10. 06:10 20.10. 06:20
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 20.10. 06:20 20.10. 06:50
Looney Tunes(The Looney Tunes Show II) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2012) 20.10. 06:50 20.10. 07:10
Kačeří příběhy (22, 23)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 20.10. 07:10 20.10. 08:00
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Závěr amerického animovaného seriálu (2014) 20.10. 08:00 20.10. 08:20
Tvoje tvář má známý hlas V.První polovina show je za námi, ale druhá polovina právě začíná! Opět se můžete těšit na osm neuvěřitelných proměn a na skvělé pěvecké a taneční výkony. Kdo získá nejvíce bodů a právo odevzdat šek na 25 000 korun na charitativní účely? Moderuje Ondřej Sokol (2018) 20.10. 08:20 20.10. 11:05
KořeníVšechny vůně světa Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se dívat... (premiéra) 20.10. 11:05 20.10. 12:00
Volejte Novu 20.10. 12:00 20.10. 12:40
Rady ptáka LoskutákaAbyste se nenudili, je tu pořad pro kutily! Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro zahrádkáře, kutily i chovatele. Moderuje Petr Rychlý. (premiéra) 20.10. 12:40 20.10. 13:30
Tipy ptáka Loskutáka 20.10. 13:30 20.10. 13:45
Víkend 20.10. 13:45 20.10. 14:40
Láska na kari(The Hundred-Foot Journey) Majitelka luxusní restaurace na francouzském venkově válčí s konkurenčním podnikem indické rodiny. USA 2014, komedie. Hrají Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra a další. Režie Lasse Hallström Hassan vyrostl v Bombayi a už od dětství ho fascinovaly chutě a vůně. Nemá žádne školy, vše, co umí, se naučil od své matky. Hassanova rodina po občanských nepokojích, vypálení jejich restaurace a tragické smrti matky zatoužila po lepším životě. Osud zavane Hassanovu rodinu do zapadlého francouzského městečka, kde se rozhodnou otevřít vlastní restauraci. Hned přes ulici ale už jedna je. Je to restaurace vyhlášená, oceněná michelinskou hvězdou, do které jezdí i francouzský prezident. Majitelka madam Malloryová, jejímž snem je získat druhou michelinskou hvězdu, nepovažuje indický "fast food" za konkurenci. Postupně se začne schylovat k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby koření. Dobré jídlo ale hory přenáší. Madame Mallory zjistí, jak velké nadání má její konkurent, mladý indický kuchař, a svolí k tomu, že ho vezme do učení. (skryté titulky) 20.10. 14:40 20.10. 17:05
Prázdniny pana Beana(Mr. Bean´s Holiday) Mr. Bean míří na jih Francie, aby si užil dovolenou. Nebyl by to ale Bean, aby se během cesty nedostal do nejrůznějších problémů a komických situací. Velká Británie, Francie, Německo, USA 2007, komedie. Hrají Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Steve Pemberton, Jean Rochefort, Karel Roden a další. Režie Steve Bendelack Pan Bean vyhraje v dobročinné loterii týdenní pobyt na Riviéře a videokameru, kterou má natočit všechny svoje zážitky. Nadšeně se vydá na cestu. Původně chtěl na Francouzské riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár dní si odpočinout. Trable začnou už při přestupu v Paříži, kde Bean způsobí, že ruský filmový kritik nestihne vlak do Cannes, ve kterém sedí jeho malý syn. Pan Bean se chlapce v návalu soucitu ujme a pokouší se s ním dostat různými dopravními prostředky za otcem na filmový festival. Život věčného smolaře nešetří a v podstatě pohodová cesta se změní na sérii zmatků, nehod a katastrof, které vyvrcholí neplánovaným promítáním jeho peprného deníčku. (premiéra) 20.10. 17:05 20.10. 18:50
HelenaHříšná představivost Klára se snaží vysvětlit Heleně, že naprosto omylem otěhotněla s Džonym a omlouvá se jí. Helena ruší své plány na své čtvrté dítě a rozhodne se sestře pomoci s mateřstvím. Dana navštěvuje jeho bývalá školní láska Naďa. David v Art Stage zaměstnává Simonu a Vendy. David, Dan, Helena i Klára zjišťují, že si při milování představují úplně někoho jiného. Kdo ale koho? Komediální seriál TV Nova (2013). Hrají S. Pogodová, L. Noha, P. Hřebíčková, M. Hruška, J. Havrda, M. Táborský, M. Hrubešová, K. Janovičová, M. Doležalová a další. Režie I. Macharáček (premiéra, skryté titulky) 20.10. 18:50 20.10. 19:30
Televizní noviny 20.10. 19:30 20.10. 20:15
Tvoje tvář má známý hlas V.Sledujte další kolo zábavné show, která pobláznila celé Česko! Kdo z kouzelného výtahu vystoupí tentokrát? A kdo nás okouzlí neopakovatelným pěveckým výkonem? Účinkují Jan Révai, Robert Jašków, Patrik Děrgel, Vojtěch Drahokoupil, Jitka Schneiderová, Michaela Badinková, Eva Burešová a Tereza Mašková. Moderuje Ondřej Sokol (2018). (premiéra) 20.10. 20:15 20.10. 22:55
Pád Londýna(London Has Fallen) Londýn měl být nejbezpečnějším místem na zemi, místo toho se ale stane smrtící pastí. USA 2016, akční. Hrají Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett, Robert Forster, Melissa Leo a další. Režie Babak Najafi Na pohřeb ministerského předsedy v Londýně se sjedou přední světoví státníci. Hlavní město by v tu chvíli mělo být tím nejbezpečnějším místem na zemi, místo toho se ale stane smrtící pastí. Teroristé začnou masakrovat politiky, stejně jako okolní přihlížející. Londýn a západní svět se tak během jediné chvíle ocitnou na kolenou. Útok na amerického prezidenta nevyjde jen díky rozhodnému jednání jeho osobního strážce Mika Banninga. Jenže není vyhráno - při cestě na leteckou základnu k Air Force One je vrtulník s prezidentem na palubě sestřelen a Banning ho podruhé zachrání. Když je napaden i tajný úkryt MI6, kde se dvojice setkává s agentkou Marshallovou, je jasné, že někdo z MI6 vyzradil důležité informace o setkání státníků. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 20.10. 22:55 21.10. 00:45

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Poldovi v patách(The Hard Way) Komedie o drsném poldovi, jehož problémem je zhýčkaný herec, který se hodlá v terénu připravovat na roli drsného poldy. USA 1991. krimi komedie. Hrají James Woods, Michael J. Fox, Stephen Lang, Annabella Sciorra, John Capodice, Delroy Lindo, Christina Ricci a další. Režie John Badham Hollywoodský herec Nick Lang je hvězdou velkolepých dobrodružně romantickych velkofilmů. Ve skutečnosti se mu však podobné role hnusí a chtěl by si vyzkoušet něco jiného, nejlépe realistické drama, v němž by mohl předvést, že je opravdu dobrý herec. Náhodou zahlédne v televizi rozhovor s Johnem Mossem, tvrdým a nekompromisním newyorským policajtem, který se právě pokusil v divoké honičce dopadnout brutálního vraha. Nick se rozhodne, že pro novou roli posbírá zkušenosti po Mossově boku. A tak zanedlouho vyráží do ulic drsný polda a vedle něj zhýčkaný hollywoodský panák, který nemá o skutečném životě ani páru. Není divu, že zkazí vše, do čeho se Moss pustí. Nejhorší je, že se ho Moss přes veškerou snahu nedokáže zbavit. Když mu nadřízený vyčte, že se neustále pokouší vyhnout povinnosti doprovázet herce, vezme Moss Nicka do noční akce. Během ní herec zpanikaří a zastřelí muže, o němž Moss prohlásí, že byl nevinný. Herec se zhroutí. Detektiv mu slíbí, že vše vezme na sebe, a doporučí mu, aby okamžitě odjel z města. Nick se však na poslední chvíli rozhodne zůstat a po návratu na policejní stanici ho čeká nemilé překvapení. 20.10. 03:10 20.10. 05:05
Zrození(Birth) Co se stane, když do života Nicole Kidman vstoupí desetiletý chlapec, který o sobě tvrdí, že je její zesnulý manžel. Německo, USA 2004, drama. Hrají Nicole Kidman, Cameron Bright, Danny Huston, Lauren Bacall, Anne Heche a další. Režie Jonathan Glazer Bylo to šťastné manželství, ale pak jednoho dne Sean zemřel a Anna zůstala sama. Není schopna se zbavit vzpomínek na svého milovaného manžela. Po deseti letech je připravena začít nový život a souhlasí s tím, že si vezme Josepha, milého a vzdělaného muže, který se o ni uchází již tři roky. Annino rozhodnutí potěší i její matku Eleanor, která uvítá Josepha v rozlehlém aristokratickém bytě v New Yorku, kde společně bydlí i s Anninou těhotnou sestrou Larou a jejím manželem. Krátce po zasnoubení se v bytě koná oslava narozenin Anniny matky. Avšak předtim, než se rozkrojí dort, se tu zničehonic objeví nezvaný host, malý chlapec, a chce nutně mluvit s Annou v soukromí. Anna bere hocha do kuchyně a on jí oznámí, že je její zemřelý manžel Sean. Varuje ji, ať si Josepha nebere. 20.10. 01:40 20.10. 03:10
King Kong žije(King Kong Lives) Panuje přesvědčení, že King Kong byl zastřelen, ale jeho tělo je v tajnosti uměle udržováno při životě. Jedinou šancí na oživení je transplantace srdce. USA 1986, dobrodružný film. Hrají B. Kerwin, L. Hamilton, P. Elliott, G. Yasoumi a další. Režie J. Guillermin Tragický konec King Konga, který se zřítil z newyorského mrakodrapu, neznamenal tečku za příběhem obrovitého gorilího samce. King Kong tehdy nezahynul, pouze upadl do kómatu. Odborníci ho prohlédli a dospěli k závěru, že jeho zdravotní stav není zcela ztracený. Chyběla jim však krev potřebná pro transplantaci umělého srdce, a proto udržovali neobvykleho pacienta na přístrojích. Jeden lovec však učiní nečekaný objev. V pralese najde samici stejného druhu. Okamžitě je převezena a King Kong může být operován. Jenže po probuzení z kómatu King Kong cítí přítomnost samice a pudy jsou silnější než všechny řetězy. Utíkají spolu do hor a dramatické pronásledování plné dobrodružství začíná. 20.10. 05:05 20.10. 06:40
Cesta domů(Fly Away Home) Poetický příběh třináctileté dívky, která dokázala nahradit matku hejnu divokých hus. USA 1996, rodinný. Hrají J. Daniels, A. Paquin, D. Delany, T. Kinney, H. Graham a další. Režie C. Ballard Matka malé Amy nepřežila dopravní nehodu. Dívka teď musí žít se svým otcem, se kterým si moc nerozumí. Otec je podivínský vynálezce a vyrábí si po domácku ve stodole létací stroj. Jednoho dne přijede blízko k jejich domu, kde je neporušená příroda a mokřina, bagr stavební firmy a začne tam likvidovat vegetaci. Zničí také hnízdo divokým husám, ale Amy vajíčka zachrání a odnese si je do stodoly. Stane se "adoptivní matkou" šestnácti divokých housat. Po náročných přípravách ukáže svým chráněncům, kteří by se jinak instinktivně učili od rodičů, cestu na jih. Zachrání tak nejen mladé husy před dlouhou zimou, ale i hnízdiště divokých ptáků před devastací ze strany stavebních investorů. 20.10. 06:40 20.10. 08:35
Dr. HouseNemocnice přijme pacientku s podivnými záchvaty křečí, tiků a bolestných záškubů. Lékařský tým se nejdřív domnívá, že se jedná o nádorové onemocnění, které se pokoušejí lokalizovat na mozku. Později se obávají, že zasáhlo ženské orgány mladé pacientky. Nakonec doktor House přijde na to, že jde o vzájemně se vylučující medikamenty. Pacientka chce naoko vyhovět svému novému partnerovi a dát mu dítě, po němž touží. Ale protože sama už má dceru z prvního manželství a na další dítě se necítí, užívá spolu s hormonální léčbou na podporu plodnosti současně i antikoncepci. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 20.10. 08:35 20.10.
Autor:
Prima - 20.10.20180

Prima - 20.10.2018

Televizni program na 20.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Policie HamburkNils se stále nemůže vzpamatovat z útoku nožem, který mu způsobil těžké zranění, a na některé situace v terénu reaguje přehnaně agresivně... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 20.10. 02:05 20.10. 03:05
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! 20.10. 03:05 20.10. 03:47
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 20.10. 06:30 20.10. 06:45
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 20.10. 06:45 20.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 20.10. 07:15 20.10. 07:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 20.10. 07:45 20.10. 08:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 20.10. 08:15 20.10. 08:50
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu (Premiéra) 20.10. 08:50 20.10. 10:00
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 20.10. 10:00 20.10. 10:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! 20.10. 10:35 20.10. 11:45
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou 20.10. 11:45 20.10. 13:15
Polda II (8) -ST -W -HDPokud chcete někoho vyhodit, ale nemáte na to dostatek kuráže, firma CPHR Consulting to s radostí udělá za vás. Není den, kdy by si její zaměstnanci netvořili nepřátele na všech frontách. Když najdou jednu z pracovnic firmy otrávenou, není to pro Michala lehký úkol najít vraha. A má její život opravdu na svědomí jeden z vyhozených zaměstnanců? Andrej se mezitím nemůže dočkat, až ho Fišer povýší, podle náznaků se k tomu určitě chystá, nebo ne? A jak se Michal vyrovná s Tániným znovu nalezeným kamarádem, který s ní začíná trávit víc a víc času? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, R. Derszi, H. Seidlová, A. Zmuda, V. Lapková, O. Kavan, R. Štabrňák, A. Laštovková, J. Vlach, J. Vlas. Režie J. Fuit (2017) 20.10. 13:15 20.10. 14:25
Vraždy v MidsomeruInspektoři Barnaby a Troy tentokrát přijdou do styku se samotným "ďáblem". Vyšetřují totiž vraždy dvou bratrů, slavného herce a filmového producenta, kteří zrovna natáčeli film o Satanovi... Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, D. Casey, J. Wymarková, L. Howardová a další. Režie P. Smith 20.10. 14:25 20.10. 16:45
Král KrálůTéměř uvěřitelný příběh o tom, jak se Jiří Sovák stal z montážníka v ČKD následníkem trůnu Tamánského souostroví. Česká filmová komedie (1963). Dále hrají M. Kopecký, V. Brodský, J. Bohdalová, E. Kohout, J. Kemr a další. Režie M. Frič 20.10. 16:45 20.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 20.10. 18:55 20.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 20.10. 19:40 20.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 20.10. 19:55 20.10. 20:15
Hodinový manželČtyři kamarádi provozují plavecký bazén, který jim zavře hygienička. Zůstávají jim dluhy, a tak založí firmu na drobné domácí opravy s názvem Hodinový manžel. Firma se rychle rozjede, ale zákaznice začnou brzy chtít víc než jen řemeslné práce... Česká komedie (2014). Hrají D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek, J. Čvančarová a další. Režie T. Svoboda 20.10. 20:15 20.10. 22:20
Svatá čtveřiceČtveřice přátel, kteří se mají doopravdy rádi, se rozhodne, že si manželskou nudu poněkud zpestří sexem ve čtyřech. Ze začátku to všem vyhovuje, dokonce i jejich děti se s tím vyrovnaly, ale časem se začnou vztahy komplikovat... Česká komedie (2012). Hrají J. Langmajer, M. Procházková, H. Čermák, L. Munzar a další. Režie J. Hřebejk 20.10. 22:20 21.10. 00:10

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Ledové ostří 3: Splněný senPo zranění partnerky si mladý nadějný krasobruslař Zack najde novou, kterou musí před mistrovstvím řádně připravit. Vzhledem k tomu, že nikdy profesionálně nezávodila, jsou všichni z týmu, včetně trenéra, proti... Americký romantický sportovní film (2008). Hrají M. Lanter, F. Raisaová, S. Gordonová a další. Režie S. Gillard 20.10. 14:05 20.10. 15:55
Návrat velkého blondýnaNa velkého blondýna s černou botou, který byl náhodně vybrán jako údajný agent ze Spojených států, čekají další nástrahy a léčky... Francouzská komedie (1974). Hrají P. Richard, J. Carmet, J. Rochefort a další. Režie Y. Robert 20.10. 15:55 20.10. 17:45
Královna ročníkuMladá Sidney, pocházející z chudých poměrů, získala stipendium na univerzitu, kde kdysi studovala její matka. Chce vstoupit i do stejného spolku, ten je však velmi elitářský a povýšené dívky ji mezi sebe nechtějí. Sidney je ale bojovnice a jen tak se nevzdá... Americká komedie (2007). Hrají A. Bynesová, S. Paxtonová, M. Long, J. Carpenter, C. Huntová a další. Režie J. Nussbaum (Premiéra) 20.10. 17:45 20.10. 20:00
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 20.10. 06:40 20.10. 07:05
Žhavé výstřelyNejlepší pilot námořního letectva Charlie Sheen odešel před lety mezi indiány. Podaří se veliteli základny nalákat Měkkou tlapičku zpět, aby uskutečnil tajnou operaci Spící lasička? Americká bláznivá komedie (1991). Dále hraji C. Elwes, V. Golinová, L. Bridges a další. Režie J. Abrahams 20.10. 20:00 20.10. 21:50
NeandertálciNa místě činu brutální čtyřnásobné vraždy objeví soudní lékařka neuvěřitelný důkaz - DNA neandrtálce, tedy pravěkého člověka, který vyhynul před 40 tisící lety. Spolu s paleontologem a policejním komisařem se dostává na stopu genetických machinací bezohledného vědce... Dvoudílný německý thriller (2016). Hrají M. B. Puch, N. Belitskiová, B. Ch. Althoff a další. Režie M. Dinter 20.10. 21:50 20.10. 23:55
Akta X: Chci uvěřitAgenti Mulder a Scullyová se opět vracejí, aby vyřešili případ spadající pod Akta X. V jediném okamžiku byla uprostřed mrazivé zimy a za tajuplného klidu unesena agentka FBI. A nejde o obyčejný únos... Americko-kanadský sci-fi thriller (2008). Hrají D. Duchovny, G. Andersonová, A. Peetová, B. Connolly a další. Režie Ch. Carter 20.10. 23:55 21.10. 01:35
Přestávka ve vysílání 20.10. 01:44 20.10. 06:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 20.10. 08:30 20.10. 09:25
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 20.10. 09:25 20.10. 10:15
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 20.10. 10:15 20.10. 11:20
Podivné dědictvíZhýčkaný anglický šlechtic jede po otcově smrti do americké divočiny, kde mu jeho dobrodružný tatík zanechal jako dědictví srub uprostřed pustiny a tři věrné kamarády, aby z něj udělali opravdového chlapa... Legendární italsky komediální western (1972). Hrají T. Hill, D. Barto, H. Carey a další. Režie E. Barboni 20.10. 11:20 20.10. 14:05

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VikingovéPo bitvě s anglickými družinami se prohlubují neshody mezi Ragnarem a králem Horikem. Zatímco Ragnar by rád přijmul od anglických králů nabídku vyjednávání, Horik chce připravit krvavou pomstu... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2014). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 20.10. 01:30 20.10. 02:30
Druhá šanceJimmy Pritchard musí najít Gracii dříve, než ji Otto podrobí experimentu. Kvůli nefunkční nádrži mu přitom zbývá jen pár hodin života... Závěr amerického sci-fi seriálu (2016). Hrají R. Kazinsky, A. Kalyan, D. Vadsariová a dalsí 20.10. 02:30 20.10. 03:25
Přestávka ve vysílání 20.10. 05:06 20.10. 06:55
Poslední loďPosádce torpédoborce Nathan James se podaří zjistit, že v její blízkosti se nachází nemocniční loď, která by mohla pomoci s výrobou a distribucí léku. Při snaze o kontakt se však ukáže, že byla napadena neznámými útočníky... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 20.10. 06:55 20.10. 07:50
ExtantMolly je v psychiatrické léčebně. John s Julií zatím pracují na oživení Ethana, který nebyl zcela zničen... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 20.10. 07:50 20.10. 08:50
Top Gear XXNejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2013). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 20.10. 08:50 20.10. 09:55
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské zábavné hry (2011) 20.10. 09:55 20.10. 12:15
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! (Premiéra) 20.10. 12:15 20.10. 12:45
FuturamaAmy a Leela se zúčastní motýlího derby. Začnou užívat zakázaný nektar, který jim dopomůže k vítězství. Jenže jeho zásoby jsou omezené... Americký kultovní animovaný seriál (2012) 20.10. 12:45 20.10. 13:15
SimpsonoviVe springfieldské atomové elektrárně se objeví nový pracovník ochranky Wayne. Homer se s ním pokusí spřátelit. Wayna však týrá jeho násilná minulost, kdy pracoval v tajných službách. Zanedlouho začne Springfield ohrožovat ukrajinská mafie... Nová řada amerického kultovního animovaného seriálu (2011) 20.10. 13:15 20.10. 13:45
SimpsonoviBartovo rošťáctví zapříčiní, že mu ředitel Skinner zařídí individuální výuku se školním inspektorem Chalmersem. Ten Bartovi představí Theodora Roosevelta, bývalého prezidenta USA, který se okamžitě stane Bartovým novým hrdinou... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 20.10. 13:45 20.10. 14:05
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 20.10. 14:05 20.10. 14:20
SimpsonoviSpeciální čarodějnický díl vás opět šokuje! Podívejte se na čtyřprsté žluté parodie dobrosrdečného zabijáka Dextera ze stejnojmenného úspěšného seriálu, hrdinů velkofilmu Avatar či psychologického dramatu Skafandr a motýl... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 20.10. 14:20 20.10. 14:50
SimpsonoviDo Homerova úseku ve springfieldské jaderné elektrárně nastoupí nová asistentka. Podrazí ho a zabere jeho místo. Mezitím Bart s Martinem vyrobí robotuleně, jenž se stane hitem místních důchodců... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 20.10. 14:50 20.10. 15:15
FuturamaV sídle Planet Expressu probíhá každoroční hodnocení výkonnosti. Jaké bude mít následky, když Hermes vyhodí nejméně potřebného zaměstnance? Americký kultovní animovaný seriál (2012) 20.10. 15:15 20.10. 15:45
Pistole sedmi statečnýchSedm statečných
Autor:
TV Barrandov - 20.10.20180

TV Barrandov - 20.10.2018

Televizni program na 20.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 20.10. 01:35 20.10. 02:20
Na plac! 20.10. 02:20 20.10. 03:10
ANIMÁČEK 20.10. 05:35 20.10. 06:45
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 20.10. 06:45 20.10. 07:25
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 20.10. 07:25 20.10. 09:45
Věřte nevěřte (5,6)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 20.10. 09:45 20.10. 11:45
DvojníciDva milionáře vydírá parta zabijáků. Aby jim unikli, najmou si dvojníky Terence Hilla a Buda Spencera. Italská komedie (1984). Dále hrají A. Clough, H. Bergman, D. Reis, N. Pazzafini a další. Režie E. Barboni (100 min) Bud Spencer a Terence Hill tentokrát v čtyřroli snobských milionářů, které chtějí obrat gangsteři o veškeré jmění, a ochránců, kteří se nezaleknou jen tak nějaké pohrůžky a pro ránu nejdou nikdy daleko. Obě dvojice jsou si natolik podobné, že vyděrači až příliš pozdě poznají, s kým mají co do činění. V tu chvíli už počítají ztráty a je jim jasné, že majetek milionářů se na jejich konta stěhovat nebude. 20.10. 11:45 20.10. 14:00
Otec BraunKromě práce a poslání je jeho velkou zálibou luštění kriminálních případů. A toho si na venkově užívá až až... Německý krimi seriál (2003-12). Hrají O. Fischer, H. Jochmann, A. Wannek, P. H. Brix, M. Knüfken a další. Režie D. Regel (90 min) (Premiéra) Otec Braun tělem i duší káže slovo Boží a díky své otevřenosti je oblíbený široko daleko. Policie jeho talent dokáže ocenit a považuje tohoto "komisaře ze záliby" za velice přínosného... 20.10. 14:00 20.10. 16:05
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? (Premiéra) 20.10. 16:05 20.10. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 20.10. 17:10 20.10. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 20.10. 18:30 20.10. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 20.10. 19:15 20.10. 20:20
Utta Danella: Letní šálek čokoládyJejí otec je cukrář a aby se to nepletlo, zamilovala se do odborníka přes čokolády... Německý romantický film (2009). Hrají J.Tremsal, P. Sattmann, K. Jacob, H. Duryn, T. Peach a další. Režie G. Behrens (88 min) (Premiéra) Anna, studentka literatury, žije v Mnichově se svým rozvedeným přítelem, novinářem a zatím neúspěšným spisovatelem Andreasem. Annina matka před šestnácti lety zemřela při autonehodě, otce Anna nepoznala - ale teď dostala od matčiny přítelkyně staré dopisy, ve kterých se o něm její matka Tereza zmiňuje. Karl Sterner žije dokonce nepříliš daleko od Mnichova v městečku Seefrit, a je majitelem pekárny a cukrárny Sterner + Vendelin, proslulé skvělými čokoládovými pralinkami. Anna se rozhodne, že se za ním inkognito vypraví, aby poznala, co je její otec vlastně za člověka. Seznámení proběhne za dramatických okolností - Karl Sterner totiž právě zkolaboval - Anna ho najde ležet na zemi. Zavolá záchranku - nevolnost se sice zdá přechodná, Sterner je ale odvezen do nemocnice a jeho spolupracovnice a životní družka Helene vděčně svolí, když se Anna zajímá o místo prodavačky v pekárně. Anna nastoupí k nelibosti Karla Sternera, který se rychle zotavil a je mu jasné, že nová prodavačka nemá žádné zkušenosti, a že je tedy zřejmě obelhala. Anna má nicméně velké zastánce v Heleně, a hlavně ve spolumajiteli firmy, geniálním cukráři Michaelu Wendelinovi, který se do Anny okamžitě zamiloval. I Annu to k němu přitahuje, musí ale především řešit svůj vztah k dosti podivínskému, uzavřenému, navenek nevlídnému, ale ve skutečnosti velice citlivému a zranitelnému Karlu Sternerovi. Ten brzy pochopí, kdo tato dívka je, a po několika nedorozuměních si s Annou vysvětlí, jak to vlastně před jejím narozením bylo: její matka mu nedala příliš na vybranou, a když na její těhotenství okamžitě nezareagoval jednoznačně, sebrala se a z města odjela, adresu nikomu nenechala. Karl nevěděl, zdá má syna nebo dceru, a dokonce ani netušil, že Tereza už tak dlouho nežije. Anna Musí ještě vyřešit svůj vztah k Andreasovi, který ji požádá o ruku. Nemá sílu ho odmítnout, a přitom ji to přitahuje k Michaelovi. A právě otec jí na základě svých vlastních zkušeností a draze zaplacených omylů dá radu, aby se řídila jen hlasem svého srdce. Anna poslechne, rozchází se s Andreasem a zůstává s otcem a Michaelem v Seefritu. 20.10. 20:20 20.10. 22:10
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 20.10. 22:10 20.10. 23:15
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 20.10. 23:15 21.10. 00:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Velkolepé století II (47,48)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011-12). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 20.10. 17:25 20.10. 20:00
Big Ben: Salzburská specialitaI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2002). Hrají O. Fischer, R. Drexel, K. Jacob, H. Marecek, K. Hackl a další. Režie W. Masten (93 min) (Premiéra) Společnost vyrábějící energetické nápoje začne vydírat neznámý pachatel, který do jejích výrobků sype jedovaté látky. Matka komisaře Berghammera je také jednou z obětí a Ben zahajuje vyšetřování 20.10. 20:00 20.10. 22:00
Armádní akademieMladík Sebastian se chtěl vyhnout vojně všemi možnými způsoby, přesto však musí narukovat. Dosud pro něj byla disciplína a pořádek cizí slovo, to se však brzo změní! Německá komedie (2007). Hrají F. Dinda, R. Nitschke, F. Lukas, O. Devi Liebich, A. Stein a další. Režie G. Henman (84 min) Hlavní hrdina Sebastián se stejně jako spousta dalších mladých lidí snaží i za cenu podvodu vyhnout základní vojenské službě v Bundeswehru. Kvůli neopatrnosti je však nakonec odveden a společně se svými vrstevníky absolvuje výcvik. Jejich cílem však není udělat ze sebe muže a sloužit vlasti, ale nucený pobyt si náležitě užít. Společně provedou řadu "klukovin" a svým nadřízeným dají pořádně zabrat. Nakonec se však svým přátelstvím postarají o vítězství nad sousední americkou základnou, čímž napraví smýšlení důstojníků o jejich neschopnosti. 20.10. 22:00 20.10. 23:55
Ostříháno 20.10. 03:55 20.10. 05:10
Sudá a licháBud Spencer a Terence Hill ve své nejznámější komedii musí opět společně spojit své síly, aby zlikvidovali bandu zločinců... Italská akční komedie (1978). Dále hrají S. Borghese, L. Catenacci, M. Laurito, J. Lester a další. Režie S. Corbucci (110 min) Jedna z nejproslulejších komedií dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Tentokrát opět musí oba kumpáni spojit síly, aby společně zlikvidovali bandu, která chce zabránit loďstvu Spojených států ve vítězství v soutěži námořních sil. Pomocí různých sázek, her a soutěží se oba dostanou až do samotného hlavního stanu zločineckého gangu. Film je plný divokých honiček na sousi i na moři, nekonečných rvaček a hráčských fint. 20.10. 23:55 21.10. 02:15
Pomsta nebo láska (51,52)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 20.10. 01:30 20.10. 03:55
Konec vysílání 20.10. 05:10 20.10. 05:45
MEK 8Přestože oficiálně neexistují, na pomoc jsou zavoláni vždy, když je normální policie přetížena... Německý krimi seriál (2012). Hrají S. Richter, F. Lampe, R. Bramley, M. Richter, J. Stapelfeldt, T. Lanäus a další Domácí rozvědka BND si vyžádala Ninu z MEK 8 a tím pádem celý tým pro akci s teroristy. Mick a Nina se vydají v přestrojení do sídla rozvědky BND coby kurýři pro predání několika milionů eur. Celá akce se vymkne kontrole, teroristé obsadí budovu, zajmou Micka a hodlají ho mučit, protože nedostali požadované kufry. V jednom z nich jsou peníze, obsah druhého je přísným tajemstvím... 20.10. 05:45 20.10. 06:15
Smrt v lepší společnosti: Volební kampaňAlexandra, dcera doktora Wintera, píše o předvolební kampani v Berlíně. Vraždy lidí, kteří mají spojitost s kandidátem na starostu, znovu zapojí policejního psychologa do pátrání... Německo-rakouská krimi série (2011). Hrají F. Wepper, S. Wepper, P. Davor, H. Hürrig, H. Hoenig a další. Režie P. Sämann (89 min) Alexandra odjíždí do Berlína, kde chce pracovat jako reportérka a psát o volební kampani na starostu. Seznámí se s Larsem, který jí nabídne ubytování v bytě své sestry Tanji. Ta pracuje ve volebním štábu Gerharda Beckera. Šéfem štábu je Walter Königstein, Wintrův přítel ze studií. Ten se na Wintra obrátí, zda by pomohl vylepšit Beckerovu image. Z řeky je vytaženo auto s mrtvolou Tanji. Také dojde k vraždě kartářky Mariany, ke které tajně chodil Becker a v den své smrti u ní byla i Tanja... 20.10. 06:15 20.10. 08:50
Matlock IV (16,17)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 20.10. 08:50 20.10. 11:05
Live Teleshopping 20.10. 11:05 20.10. 13:25
Berlín 1905 (2,3)Tehdy se jezdilo kočáry a ženy chodily v krásných dlouhých šatech. Dům byl plný služebných a návštěvy uváděl majordomus. Zatímco lidé z nižších sociálních vrstev měli problém sehnat něco k jídlu, ti bohatší plánovali velkolepé svatby... Německý romantický seriál (2006). Hrají M. Ziesing, T. Sander, J. Schwarz, H. Krause, P. Jäger, P. Prager a další (Premiéra) Námluvy mladého Julia Gravenhorsta s dcerou ocelářského magnáta Kristýnou Oleáriovou dopadnou špatně, ale Julius se nevzdává. Konec konců v sázce je osud rodinné firmy. Anna, která se v domě Gravenhorstů zotavovala
Autor:
Oprásgy slovenckej historje0

Oprásgy slovenckej historje

Obľúbený český komiks Opráski sčeskí historje expanduje za hranice. Tentoraz na Slovensko! Bádatelia z Histrického ústafu usilovne pracovali a krvopotne pre vás vybádali zaujímavé udalosti zo slovenskej histórie. Môžete sa tešiť na Jánošíka, Štefánika i Gustáva Hnusáka. Autor, ktorý sa ukrýva pod maskou Žmikunda Lucemburského, vás nielen pobaví, ale aj poučí. To vám môžeme zaručiť. Opráski sčeskí historje sú krátke komiksy (stripy) postavené na reálnom historickom základe, ktorý niekedy doplňuje vykonštruovaná pointa. Správna gramatika je v nich nepodstatná, veľký priestor má naopak špecifický a často nekorektný humor. Z týchto dôvodov majú Opráski sčeskí historje veľa fanúšikov, ale aj odporcov. Prvýkrát sa na facebooku objavili v novembri 2012 a od tej doby počet ich fanúšikov stále stúpa. Je najvyšší čas, aby si postavičky ako Cyril a Metód, kupec Sámo, Milan Chrastislav Štefánik alebo Gustáv Hnusák našli svojich ďalších priaznivcov na Slovensku.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
Lži století 20

Lži století 2

Pokračování úspěšné knihy "Lži století, které znají jen zasvěcení" přináší nová témata. Mimo jiné zde najdete odpovědi na tyto skandální otázky: Kdo skutečně stojí za útoky z 11. září 2001? Ovládá americké prezidenty tajný řád? Je způsob výroby peněz legálním podvodem licencovaným bankami? Kdo stojí za konfliktem na Ukrajině? Pracují německá média pro tajnou službu? Žijeme ve věku informací, nebo mediální manipulace a totální kontroly? Jaká je pravda o fluoru, aspartamu nebo AIDS? Stejně jako v předchozí knize autor velice fundovaně propojuje složitá politická témata se spirituálními. Heiko Schrang se zde opět zabývá otázkami smyslu života a nabízí praktické tipy a řešení, jež vám přes všechna úskalí pomohou změnit život k lepšímu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
Jógový zápisník0

Jógový zápisník

Jóga vybízí k hledání odpovědí a učí klást otázky. Ačkoliv se s ní nejčastěji setkáváme v podobě fyzického cvičení, časem prostupuje každým hnutím těla, mysli i duše. V dobrém ovlivňuje každého, kdo jí otevře své srdce. Jógový zápisník se stane vaším průvodcem světem jógy. Zároveň jej můžete využívat pro plánování času, k zaznamenávání pokroků či postřehů. 108 jógových témat, která odpovídají počtu tradičních meditačních korálků japa mala, vás provede jógovou filozofií, jógovou praxí, základy ájurvédy i jógovými trendy. Obohaťte svůj život jógou a pozvěte na cestu za poznáním i své blízké. Namasté!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 269.00 Kč

Autor:
English Is Not Easy0

English Is Not Easy

Víte, kdy použít whether a kdy if? Díky příkladové větě si to jistě ujasníte: I wonder whether I should have added a little more poison to his tea? Nevíte, kam umístit čárku v podmínkových větách? Chce si ujasnit a zopakovat základní předložky pomocí krys a popelnice? Tento skvěle ilustrovaný průvodce představuje složitost anglického jazyka, slovíčka i gramatiku. Celkem 17 zábavných kapitol nás seznámí s nejrůznějšími úskalími anglického jazyka, na které autorka - grafička, která tuto knihu vytvořila, narazila během svého pobytu v New Yorku. English Is Not Easy nenabízí zkrácené fráze o extrémních sportech a atmosférických podmínkách, které se dozvíte v obvyklých učebnicích angličtiny. Tato kniha nabízí slovní zásobu situací, ve kterých se dospělý čtenář skutečně ocitá. Potřebujete někoho urazit? Ano, i urážky tu najdete. A imbecil je z nich ta nejslušnější. Autorčiny postavy, hravé věty, dialogy ze života, a především skvělé ilustrace nás seznámí se vším – od problematiky slovesa to be až po komplikované slovesné časy a zdánlivě nesmyslné idiomy. Pro samouky, kteří se chtějí zlepšit v konverzaci, a pro „věčné začátečníky“, je tato kniha nápaditým a poutavým ilustrovaným dobrodružstvím na cestě angličtinou.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
Tělové svíce0

Tělové svíce

Knihu ocení jak ti, kdo se chystají tělové nebo ušní svíce použít poprvé, tak i ti, kdo se s nimi už setkali a rádi by si rozšířili znalosti o jejich působení a použití. Velkým přínosem této publikace jsou podrobně popsané a nafocené vybrané body na meridiánech, což jsou místa, jejichž stimulací se dají nastartovat samoléčivé procesy organismu. Ke každému bodu je přiřazen seznam potíží, které se dají působením na něj zmírnit nebo i úplně odstranit.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
Buď chlap. Příručka opravdového muže0

Buď chlap. Příručka opravdového muže

Díky 100 praktickým návodům zvládnete krok za krokem vše, co dnešní mladý muž potřebuje vědět, což zahrnuje třeba jak: - používat kolínskou - zacházet s kreditní kartou - oslovit dívku - naplánovat rande - napsat životopis - požádat o doporučení - umýt koupelnu - kopnout do míče - vyměnit pneumatiku - se chovat při policejní kontrole - složit košili - uvázat kravatu - ugrilovat steak - vyčistit ucpané umyvadlo - nahodit pojistky

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
Žít sama a užít si to0

Žít sama a užít si to

„Existuje jistá pravděpodobnost, že v některých obdobích svého života, možná třeba právě teď, budete muset zvládnout žít sama na sebe. Možná je to vaše volba. Možná ne. Ať už svoji situaci vnímáte jako Prokletí nebo jako Dobrodružství (a je jedno, jestli Vám je dvacet šest nebo šedesát šest), jedno je jisté: budete potřebovat Plán.“

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 259.00 Kč

Autor: