Denní archiv Říjen 20, 2018

0

Zlatý podraz – Recenze – 70%

Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka (Pouta, Místa) je natočen podle nebeletristické knihy Nebáli se své odvahy, jenž encyklopedicky líčí více než stoletou historii československého basketbalu, a kterou její autoři Jakub Bažant a Jiří Závozda ve spolupráci s filmařkou Kristinou Nedvědovou zároveň adaptovali do podoby filmového scénáře. Na rozdíl od knihy se film zaobírá podstatně menším časovým úsekem, soustředěným zejména na poválečné období mezi roky 1946 a 1951, v němž sleduje osudy československého basketbalového týmu, jemuž se tehdy podařilo prosadit na mezinárodních turnajích.
 
Zlatý podraz – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz/zlatypodrazfilm.cz

Tvůrci se přitom snažili pravdivé vyprávění o sportovních úspěších našeho národa obepnout dramatickým obloukem, inspirovaným skutečnými událostmi a tehdejším pohnutým historickým kontextem, a spletli jej dohromady z vícera dějových a vztahových linií. Tou hlavní je pochopitelně cesta basketbalového týmu k uznání i přes mnohá příkoří, doprovázená romantickou zápletkou, jejímiž protagonisty jsou hrající trenér Franta (Filip Březina) a tanečnice/servírka Michelle (Patrycja Volny), s níž se Franta seznámí v Ženevě, kde jeho tým reprezentuje ČSR na mistrovství Evropy v roce 1946. Vedlejšími liniemi jsou pak kamarádství Franty s druhým nejvýraznějším hráčem Honzou (Zdeněk Piškula) a nepochopení pro sportovní zápal, jemuž se Frantovi dostává od jeho politicky vysoce postaveného otce (Jan Hartl).

Snímek by tak chtěl být zároveň příběhem velké osudové lásky, jíž různé důvody bránily v naplnění, příběhem o přátelské pospolitosti mezi hráči, svorně vzpomínajícími na bývalého trenéra, mučeného za války, příběhem o národu zmítaném nejistou dobou temna, jenž nalézal útěchu a naději alespoň ve vítězstvích domácích sportovců, a příběhem o odvaze a spravedlnosti v kontrastu s bezpáteřním slabošstvím těch, kteří se namísto vzdoru rozhodli silnějšímu nepříteli lízat paty, to vše na pozadí politicky a společensky vyhrocených časů poválečného Československa. A tohle všechno Zlatý podraz skutečně je, akorát se při té přemíře motivů a postav všemu věnuje trochu polovičatě, následkem čehož nic z toho nenechá doopravdy dramaticky a emocionálně zapůsobit.

Ústřední romanci tak poněkud ředí skutečnost, že oba milenci se vídají jen sporadicky, přičemž jejich vlastní ambice i politický vývoj je neustále táhnou od sebe. Basketbalová utkání jsou zas místy příliš krátká a nedokáží naplno využít svůj dramatický potenciál – málokdy se závěr zápasu napínavě šponuje v posledních vteřinách záběry na výsledkovou tabuli, soupeř není skoro nikdy představen jako silný protivník (dva krátké záběry na vypaseného Sověta bohužel nestačí) a ani se většinou neví, jestli se třeba zrovna nehraje už rovnou finále. Povzbudivý efekt filmu bere za své v závěru, jenž se depresivně propadá do beznadějné atmosféry zklamání a nespravedlnosti. Leckteré události jsou zbytečně uspěchané, a když se děj skokově posouvá v čase, tak není vždy jasné o kolik.

Zlatý podraz – Recenze

Většinu podobných nedostatků však bohatě vynahrazují technické aspekty a zejména pak audiovizuální složka filmu a velkolepá výprava, čítající davové scény na autenticky vypadajících basketbalových halách s tribunami se stovkami komparzistů a stoprocentně přesnou dobovou stylizaci včetně všech interiérů, kostýmů, rekvizit a účesů. K atraktivně líbivému dojmu přispívá i příjemně retro obraz kameramana Vladimíra Smutného a výrazná hudba Jakuba Kudláče. Schopných herců je ve filmu celá řada (nezmíněni byli ještě Alena Mihulová coby Frantova maminka nebo Ondřej Malý v roli manažera basketbalového týmu), avšak byť všichni hrají konzistentně velmi slušně, tak se o nikom nedá říct, že by předváděl nějaký vyloženě nadstandardní nebo výjimečný výkon. Největším přínosem režiséra Radima Špačka je pak především styl jeho vyprávění, ne vždy zcela přehledný, ale povětšinou srozumitelný i bez otravné doslovnosti a prezentující netriviální příběh v konstantním tempu.

Na české poměry bohatá výpravnost a vysoká filmařská profesionalita tak opět vyvažují nedostatky v ději, které ale tentokrát nejsou natolik zásadní, aby to Zlatý podraz nějak výrazněji poškodilo. Jednotlivé příběhové linie a motivy jsou ve většině případů realizovány nadprůměrně, leč k tomu, aby byly doopravdy dramaticky a emocionálně působivé, ne-li přímo strhující, jim přesto chybí mnoho.

P.S. Při závěrečných titulcích hraje odvážný elektronický techno-remix české státní hymny, což je docela nevšední zážitek.
Autor:
Odin a Thor.0

Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů.

Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se zrov­na pro­du­cen­tům poda­ři­lo vybrat pro posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka správ­né­ho her­ce, ale já osob­ně si mys­lím, že ne. Christopher Eccleston je znám jako jed­na z 11 rein­kar­na­cí Doktora v seri­á­lu Pán času. Jedná se o rein­kar­na­ci devá­tou, kte­rou zača­la nová éra nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho seri­á­lu. Tento herec bohu­žel cha­risma nemá, a tak je hod­ně zastí­něn dal­ší­mi posta­va­mi.

Malekith ničitel.

Možná, že jsem u recen­ze u Avengers vychvá­lil moc Toma Hiddlestona v tom, že umí hrát zápor­né posta­vy, a že jsem se oprav­du bál o hlav­ní posta­vy. Bohužel je film v porov­ná­ní s prv­ním dílem více humor­ný a méně tem­ný. Loki už není zlá posta­va, pou­ze humor­ná. Více jsem se bavil u Stellana Skarsgårda, kte­rý své­ho dok­to­ra Selviga doká­zal zahrát reál­ně­ji než Tom Hiddleston. Natalie Portman je pou­ze pro krá­su a postup­ně se z ní stá­vá více křeh­ká věd­ky­ně, kte­rá potře­bu­je ochra­nu od boha. Myslím, že je občas vidět, kdy Joss Whedon doto­čil něko­lik scén, kte­ré do fil­mu zapad­nou, ale záro­veň i vyční­vá­ní svým poje­tím. Nezapomenutelné jsou dvě camea, jak obvyk­lé cameo Stana Lee, ale i Chris Evans dopl­nil svůj díl o nej­zá­bav­něj­ší část fil­mu.

Je také dob­ře, že Alan Taylor natá­čí více v reá­lech. Ilandská pus­ti­na byla veli­ce vhod­ně zvo­le­na pro Svartalfheim, kde je vše šedi­vé v pra­chu. Britský Londýn je též dob­ře zvo­len, i když nechá­pu scé­náris­tic­ké nápa­dy, pro­to­že hlav­ní finál­ní boj se ode­hrá­vá v Greenwichi, kde je sice nul­tý poled­ník, ale veš­ke­ré země­pis­né roz­dě­le­ní a šíř­ku a dél­ku (Zeměpisné sou­řad­ni­ce – WGS 84) je vytvo­ře­no v moder­ní době, a tak je vůbec nemoh­li znát před 5000 lety. Spíše bych rad­ši, kdy­by se finá­le ode­hrá­va­lo tře­ba v Egyptě (budo­vy sta­ré mno­ho tisí­ce let), nebo ze seve­ru Evropy (odkud pochá­zí námět na komiks).

Je mož­ná zby­teč­né, že se uvá­dí film i ve 3D, bohu­žel jsem se svý­mi brý­le­mi nevi­děl žád­ný 3D efekt, a tak to pova­žu­ji za vel­mi vyho­ze­né pení­ze. Bohužel díky 3D tech­no­lo­gii je i mno­ho scén tma­vých, ale naštěs­tí ne jako u čtvr­tých Pirátů z Karibiku až tak tma­vých, aby neby­lo vidět sko­ro nic.

Hodně mrzí, že i Marvel jako pro­du­cent nese­hnal lep­ší skla­da­te­le, kte­ří by doká­za­li fil­mu dát něko­lik snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných témat, kte­ré by si člo­věk brou­kal po fil­mu. Veškerá hud­ba je oprav­du tak těž­ko zapa­ma­to­va­tel­ná, sko­ro rutin­ní, a tak dou­fám, že pro nej­lep­ší fil­my, kte­ré pro­du­cen­ti sli­bu­jí, najdou vhod­něj­ší skla­da­te­le. Když si tak vzpo­me­nu, koho bych já osob­ně chtěl za skla­da­te­le, tak bych asi nechal Marca Beltramiho nebo Dannyho Elfmana. Hans Zimmer by se urči­tě neho­dil, pro­to­že je dvor­ní skla­da­tel u kon­ku­renč­ní­ho DC Comics, a můj sen John Williams si peč­li­vě vybí­rá pro­jek­ty a posled­ní dobou sklá­dá pou­ze pro své dvor­ní reži­sé­ry (J.J. Abrams bude výjim­kou).

Odin a Thor.

Ohledně dabin­gu, až na výjim­ky se mi dabing líbil. Na začát­ku bohu­žel zvu­kař zapo­mněl asi na něko­lik drob­nos­tí, a tak jeden hlas z fil­mu vyční­vá. Převážná vět­ši­na čes­kých dabin­go­vých her­ců splý­vá se svý­mi ame­ric­ký­mi pro­tějš­ky. Až na nově zvo­le­né­ho Petra Pelzera pro Anthonyho Hopkinse. Oproti Jiřímu Plachému, kte­rý mlu­vil Odina v prv­ním díle, je ten­to hlas více „nemoc­ný“ a méně démo­nic­ký, je tedy více zvý­raz­ně­no, že Odin už je na kon­ci svých sil a že je nut­né, aby pře­dal svo­ji vlá­du svým potom­kům.

Autor:
0

Oprásgy slovenckej historje

Obľúbený český komiks Opráski sčeskí historje expanduje za hranice. Tentoraz na Slovensko! Bádatelia z Histrického ústafu usilovne pracovali a krvopotne pre vás vybádali zaujímavé udalosti zo slovenskej histórie. Môžete sa tešiť na Jánošíka, Štefánika i Gustáva Hnusáka. Autor, ktorý sa ukrýva pod maskou Žmikunda Lucemburského, vás nielen pobaví, ale aj poučí. To vám môžeme zaručiť. Opráski sčeskí historje sú krátke komiksy (stripy) postavené na reálnom historickom základe, ktorý niekedy doplňuje vykonštruovaná pointa. Správna gramatika je v nich nepodstatná, veľký priestor má naopak špecifický a často nekorektný humor. Z týchto dôvodov majú Opráski sčeskí historje veľa fanúšikov, ale aj odporcov. Prvýkrát sa na facebooku objavili v novembri 2012 a od tej doby počet ich fanúšikov stále stúpa. Je najvyšší čas, aby si postavičky ako Cyril a Metód, kupec Sámo, Milan Chrastislav Štefánik alebo Gustáv Hnusák našli svojich ďalších priaznivcov na Slovensku.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
0

Lži století 2

Pokračování úspěšné knihy "Lži století, které znají jen zasvěcení" přináší nová témata. Mimo jiné zde najdete odpovědi na tyto skandální otázky: Kdo skutečně stojí za útoky z 11. září 2001? Ovládá americké prezidenty tajný řád? Je způsob výroby peněz legálním podvodem licencovaným bankami? Kdo stojí za konfliktem na Ukrajině? Pracují německá média pro tajnou službu? Žijeme ve věku informací, nebo mediální manipulace a totální kontroly? Jaká je pravda o fluoru, aspartamu nebo AIDS? Stejně jako v předchozí knize autor velice fundovaně propojuje složitá politická témata se spirituálními. Heiko Schrang se zde opět zabývá otázkami smyslu života a nabízí praktické tipy a řešení, jež vám přes všechna úskalí pomohou změnit život k lepšímu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Jógový zápisník

Jóga vybízí k hledání odpovědí a učí klást otázky. Ačkoliv se s ní nejčastěji setkáváme v podobě fyzického cvičení, časem prostupuje každým hnutím těla, mysli i duše. V dobrém ovlivňuje každého, kdo jí otevře své srdce. Jógový zápisník se stane vaším průvodcem světem jógy. Zároveň jej můžete využívat pro plánování času, k zaznamenávání pokroků či postřehů. 108 jógových témat, která odpovídají počtu tradičních meditačních korálků japa mala, vás provede jógovou filozofií, jógovou praxí, základy ájurvédy i jógovými trendy. Obohaťte svůj život jógou a pozvěte na cestu za poznáním i své blízké. Namasté!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 269.00 Kč

Autor:
0

English Is Not Easy

Víte, kdy použít whether a kdy if? Díky příkladové větě si to jistě ujasníte: I wonder whether I should have added a little more poison to his tea? Nevíte, kam umístit čárku v podmínkových větách? Chce si ujasnit a zopakovat základní předložky pomocí krys a popelnice? Tento skvěle ilustrovaný průvodce představuje složitost anglického jazyka, slovíčka i gramatiku. Celkem 17 zábavných kapitol nás seznámí s nejrůznějšími úskalími anglického jazyka, na které autorka - grafička, která tuto knihu vytvořila, narazila během svého pobytu v New Yorku. English Is Not Easy nenabízí zkrácené fráze o extrémních sportech a atmosférických podmínkách, které se dozvíte v obvyklých učebnicích angličtiny. Tato kniha nabízí slovní zásobu situací, ve kterých se dospělý čtenář skutečně ocitá. Potřebujete někoho urazit? Ano, i urážky tu najdete. A imbecil je z nich ta nejslušnější. Autorčiny postavy, hravé věty, dialogy ze života, a především skvělé ilustrace nás seznámí se vším – od problematiky slovesa to be až po komplikované slovesné časy a zdánlivě nesmyslné idiomy. Pro samouky, kteří se chtějí zlepšit v konverzaci, a pro „věčné začátečníky“, je tato kniha nápaditým a poutavým ilustrovaným dobrodružstvím na cestě angličtinou.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Tělové svíce

Knihu ocení jak ti, kdo se chystají tělové nebo ušní svíce použít poprvé, tak i ti, kdo se s nimi už setkali a rádi by si rozšířili znalosti o jejich působení a použití. Velkým přínosem této publikace jsou podrobně popsané a nafocené vybrané body na meridiánech, což jsou místa, jejichž stimulací se dají nastartovat samoléčivé procesy organismu. Ke každému bodu je přiřazen seznam potíží, které se dají působením na něj zmírnit nebo i úplně odstranit.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Buď chlap. Příručka opravdového muže

Díky 100 praktickým návodům zvládnete krok za krokem vše, co dnešní mladý muž potřebuje vědět, což zahrnuje třeba jak: - používat kolínskou - zacházet s kreditní kartou - oslovit dívku - naplánovat rande - napsat životopis - požádat o doporučení - umýt koupelnu - kopnout do míče - vyměnit pneumatiku - se chovat při policejní kontrole - složit košili - uvázat kravatu - ugrilovat steak - vyčistit ucpané umyvadlo - nahodit pojistky

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
0

Žít sama a užít si to

„Existuje jistá pravděpodobnost, že v některých obdobích svého života, možná třeba právě teď, budete muset zvládnout žít sama na sebe. Možná je to vaše volba. Možná ne. Ať už svoji situaci vnímáte jako Prokletí nebo jako Dobrodružství (a je jedno, jestli Vám je dvacet šest nebo šedesát šest), jedno je jisté: budete potřebovat Plán.“

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 259.00 Kč

Autor: