Denní archiv Říjen 19, 2018

0

Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.

Neill Blomkamp uhra­nul svět svým fil­mem District 9, a tak kaž­dý oče­ká­val, jaký bude asi jeho dal­ší film. No, to čeká­ní bylo tro­chu roz­po­ru­pl­né, pro­to­že se změ­ni­ly pod­mín­ky. Neill měl za sebou již pořád­ný holly­wo­od­ský kapi­tál, což zna­me­na­lo i to, že si mohl dovo­lit cel­kem náklad­né her­ce, jako jsou Matt Damon nebo Jodie Foster. Pravda, neza­po­mněl ani na Sharlta Copleyho, což je roz­hod­ně dob­ře, pro­to­že on dělá dost vel­ký roz­díl mezi ame­ric­kým, hlu­chým main­stre­a­mem a smys­lu­pl­ným kri­tic­kým sním­kem.

Agent Bourne šel dohola.

Kdybych uzná­val roz­dě­lo­vá­ní svě­ta na pra­vi­co­vý a levi­co­vý, roz­hod­ně bych mlu­vil o tom, že Neill je levi­co­vých auto­rem, pro­to­že pře­ce jen dává dost jas­ně důraz na pro­blémy spod­ních vrs­tev, a to jak ve sním­ku District 9, tak i v pří­pa­dě sním­ku „Elysium“. Ta spod­ní vrst­va v District 9byli mimo­zemš­ťa­né, v pří­pa­dě sci-fi „Elysium“ je to pla­ne­ta Země, kde žijí lidé na jed­nom obrov­ském slu­mu. Tak to je zaří­ze­no, pro­to­že je jed­no­duš­ší pro ty ostat­ní žít v ilu­zi než ve špí­ně rea­li­ty.

Pořádně na sobě zapracoval.

Elysium je vesmír­ná sta­ni­ce, kde žijí lidé v bla­hoby­tu, v luxu­su v krás­ném svě­tě, kde vás netrá­pí žád­né nemo­ci, a dělá­te si, co chce­te. Je to vlas­tě Ráj nad Zemí. Země je plná chudých lidí, kte­ří živo­ří v cel­kem špat­ných pod­mín­kách, sna­ží se pra­co­vat a jsou rádi za jaké­ko­li mís­to a sní si o tom, že se jed­nou do Elysia dosta­nou. Stejně je na tom i Max (Damon). Chce do Elysia, je to jeho sen. Není ale z těch, kte­ří jen sní. Nakonec to jsou však okol­nos­ti, kte­ré chtě­jí tomu, že pro něj není tou­hou se dostat na sta­ni­ci, ale je to jeho život­ní potře­ba. Pokud se mu to nepo­da­ří, už ho nic neče­ká.

Ta role jí sedla.

Jodie Foster ztvár­ni­la skvě­lou zápor­nou roli, sedí jí doko­na­le a neva­dí, že už je na ní cel­kem vidět její věk. Je v ní pořád něco sil­né­ho. Ale pro­ti Sharltovi je její posta­va ješ­tě cel­kem v poho­dě. Tohle je jed­na z nejhnus­něj­ších postav, jakou jsem v posled­ní době viděl. A sto­jí za to. Sharlto ji zahrál napros­to doko­na­le a jsem si jis­tý, že se vám tenhle chlap bude doslo­va hnu­sit. Přeji mu dal­ší pořád­né pří­le­ži­tos­ti, pro­to­že on si je zaslou­ží. Hrát totiž roz­hod­ně umí a je dob­ře, že ho Neill obje­vil pro zby­tek svě­ta, ne jen pro Jihoafrickou repub­li­ku.

Sharlto Copley v další skvělé roli.

„Elysium“ není doko­na­lý film, ale jako sci-fi roz­hod­ně fun­gu­je. Vizuálně je per­fekt­ní a Neill opět uka­zu­je svou lás­ku k robo­tům a exos­ke­le­tům, kte­ré jsou ovlá­dá­ny člo­vě­kem. Bohužel pří­bě­ho­vě sní­mek už tak osl­ni­vý není a závěr jed­no­znač­ně doka­zu­je, jak moc kles­nul Neillův smy­sl pro dobrou poin­tu. To oprav­du věří v tako­vý bez­hla­vý hap­py end? Trochu smut­né, ale jinak je film dob­ře pro­myš­le­ný a baví. Přesto je až moc jed­no­stran­ně zamě­ře­ný a se vším, co nám Neill chce říct, se pros­tě nedá sou­hla­sit. Jako kdy­by měl na jed­nom oku růžo­vý mono­kl.

Hodnocení: 70 %…

Autor:
NEVER SOL0

NEVER SOL

NOVÉ ALBUM CHAMALEO — Talentovaná producentka a zpěvačka Sára Vondrášková alias Never Sol vydává své druhé řadové album s názvem Chamaleo. Deska s 11 písněmi, kterou Never Sol nahrála ve své strahovské audio-botanické svatyni, se opírá především o zvuk analogových syntezátorů promítajících se v melancholických harmoniích. Nahrávka přenese posluchače do surrealistických krajin vytvořených pomocí vrstvením hlasů, syntezátorů a samplů zvuků nahrávaných ve městech i na samotách. Album vychází u Supraphonu a pokřtěno bude 31. října v pražském Paláci Akropolis. Mezinárodní premiéru si odbude 18.10 na renomovaném americkém hudebním magazínu IndieCurrent.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ0

JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ

SEMAFOR VSTOUPIL DO 60. SEZÓNY — V roce 2011 pod názvem „Semafor… léta šedesátá“ vydal Supraphon komplet 11CD, jenž zmapoval tvorbu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra od vzniku legendárního divadla. Na něj navázal v roce 2012 další velký komplet, tentokrát 12CD, s příznačným názvem „Semafor… léta 70. a 80.,“ který zachytil průřez dílem tvůrců divadla Semafor v letech normalizace. A letos na jaře pokračuje třetím kompletem „Semafor… léta 1989 až 2015,“ jenž zaznamenává písňovou tvorbu divadla Semafor v rozpětí posledních 26 let. Vznikla tak unikátní archivní kolekce, která zaznamenává nahrávky z historie této významné scény, ale její osud se píše dál!

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Zlatý podraz hraje s diváky férově

Na vče­rej­ší tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vi­li tvůr­ci nový film „Zlatý pod­raz“, kde se  hlav­ní hrdi­na musí popa­so­vat s vel­kou spor­tov­ní výhrou i zásad­ní­mi život­ní­mi pro­hra­mi. Příběh se odví­jí od doby pová­leč­né až po obdo­bí, kdy na spor­tov­ce byly kla­de­ny úko­ly nejen spor­tov­ní. Producent Jaroslav Bouček dal dohro­ma­dy  kva­lit­ní pra­cov­ní tým. Režisér Radim Špaček sice popr­vé spo­lu­pra­co­val s kame­ra­ma­nem Vladimírem Smutným, ale spo­lu­prá­ci si oba pochva­lo­va­li. Parta mla­dých her­ců kolem Filipa Březiny a Zdeňka Piškuly půso­bí svě­že před kame­rou i mimo ni. V dal­ších rolích vsa­dil pro­du­cent na osvěd­če­né herec­ké osob­nos­ti, kte­ré doda­ly fil­mu lid­skou pře­svěd­či­vost. Alena Mihulová si zahrá­la dal­ší vari­an­tu chá­pa­vé mat­ky a Ondřej Malý  si ten­to­krát pochva­lo­val, jak se z nad­še­né­ho spor­tov­ní­ho funk­ci­o­ná­ře postup­ně měnil v posluš­né­ho vyko­na­va­te­le stra­nic­kých úko­lů.

Jak se tvůr­cům poda­ři­lo zachy­tit duch doby i spor­tov­ních utká­ní v letech nedáv­no minu­lých mohou posou­dit divá­ci v kinech od 25.října 2018.…

Autor:
CLARINET FACTORY0

CLARINET FACTORY

Meadows na LP — Čtyřčlenný dechový ansámbl mezinárodního renomé Clarinet Factory, který se stal letos laureátem ceny Classic Prague Awards v kategorii Crossover, s právě vrcholícím babím létem připomíná svou loňskou albovou novinku Meadows. Páté řadové album, které kapela vydala na jaře 2017 u belgického vydavatelství homerecords.be, se aktuálně dočkalo také své LP verze v novém masteru. Tu navíc doprovází live videoklip ke skladbě Luda's Dance, jež vznikl na koncertě CF v pražském Paláci Akropolis, kde se představila kompletní sestava, jež se na albu Meadows podílela včetně Joa Achesona z britských Hidden Orchestra.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
TV Barrandov - 19.10.20180

TV Barrandov - 19.10.2018

Televizni program na 19.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších Kateřina Brožová a svět výjimečných osobností. Pozvání tentokrát přijal Dalibor Janda s dcerou 19.10. 02:05 19.10. 02:50
Na plac! 19.10. 02:50 19.10. 03:10
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 19.10. 09:30 19.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 19.10. 11:05 19.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 19.10. 12:40 19.10. 13:55
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 19.10. 13:55 19.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 19.10. 14:50 19.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 19.10. 15:50 19.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 19.10. 17:10 19.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 19.10. 18:30 19.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 19.10. 19:20 19.10. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 19.10. 20:20 19.10. 21:25
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? (Premiéra) 19.10. 21:25 19.10. 22:25
Tenký led Dany MorávkovéKontroverzní témata, která hýbou českou společností. Příběhy obyčejného života. Obojí v novém diskuzním pořadu Tenký led Dany Morávkové. Známá herečka se tentokrát představí jako moderátorka a ve své show bude zpovídat nejen celebrity, ale i hrdiny všedních dní (Premiéra) 19.10. 22:25 19.10. 23:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 19.10. 23:30 20.10. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 19.10. 03:35 19.10. 05:10
Pomsta nebo láskaAniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdců vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 19.10. 02:20 19.10. 03:35
Konec vysílání 19.10. 05:10 19.10. 05:40
Matlock III (8,9)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 19.10. 05:40 19.10. 07:40
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 19.10. 07:40 19.10. 09:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 19.10. 09:10 19.10. 10:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 19.10. 10:10 19.10. 11:50
Live Teleshopping 19.10. 11:50 19.10. 13:50
Věřte nevěřte (34,35)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 19.10. 13:50 19.10. 15:50
Matlock III (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 19.10. 15:50 19.10. 17:55
Velkolepé století II (45,46)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011-12). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 19.10. 17:55 19.10. 20:00
Utta Danella: Když hvězdy padalyDíky společné vášni ke hvězdám oba zjistili, že jejich silné a slabé stránky se vzájemně doplňují, jako levá a pravá strana rovnice. Německý romantický film (2014). Hrají J. Ronstedt, F. von Thun, A. Beyer, J. Niegel, G. M. Halmer a další. Režie T. Kronthaler (87 min) (Premiéra) Caro sama vychovává dospívající dceru. Když zemřela její matka, převzala po ní malý stánek na náměstí. Nemá však talent na čísla. Ale zato miluje hvězdy. Na naléhání dcery Maxi se přihlásí do matematického kurzu pro začátečníky. Jejím vyučujícícm je Dr. Mayring, kterého už potkala, ve hvězdárně... Ale její životní situace se dost komplikuje, dává lidem na dluh a sama se tím dostala až na samé dno. Jakoby toho nebylo málo, přijel strýc Martin z Ameriky, o kterém nikdy dřív neslyšela... Její otec o něm nikdy nemluvil, se svým bratrem se pred mnoha lety pohádal a od té doby se neviděli. 19.10. 20:00 19.10. 21:55
Intimní pastMyslela si, že žije sama... Hilary Swank zjistí, že zdánlivě okouzlující majitel bytu, který si pronajala, je jí nebezpečně posedlý. Americko-britský thriller (2011). Dále hrají Ch. Lee, J. D. Morgan, L. Pace, A. Ellis a další. Režie A. Jokinen (83 min) Pohledná doktorka Juliet se po rozchodu s nevěrným přítelem nastěhuje do nového bytu. Zdá se, že je to pravé místo pro nový začátek, včetně překvapivě nízké činže a příjemného majitele Maxe. Když se ale s mužem více sblíží, začnou se v bytě dít podivné věci. Navíc zmizí její bývalý přítel, se kterým se začala opět scházet a se vším se mu svěřila. Jenže netuší, že jí brzy čeká šokující odhalení a dokonce bude muset bojovat o holý život... 19.10. 21:55 19.10. 23:40
Zákon a pořádekPřípady elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2012-2013). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a další 19.10. 23:40 20.10. 01:30
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 19.10.20180

NOVA - 19.10.2018

Televizni program na 19.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 19.10. 02:35 19.10. 03:15
Dr. HouseSpisovatel Fletcher se zhroutí, a když přijde k vědomí, neovládá svou řeč. Myslí si, že mluví správně, ale okolí slyší nesmysly. House je se Stacy v Baltimoru, letadlo má zpoždění, takže veškerá komunikace probíhá přes telefon. Stone se lékařům snaží něco říct, ale oni nerozumí. House nakonec přijde na to, že Stone trpí bipolaritou a mozkovou malárií. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 19.10. 01:45 19.10. 02:35
Snídaně s Novou 19.10. 05:55 19.10. 08:40
Novashopping 19.10. 08:40 19.10. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 19.10. 08:55 19.10. 09:45
Ordinace v růžové zahradě 2Bibi je v šoku. Zjistí, že Marek tráví čas s Innou a znovu jí o tom lhal. Všechno se provalí, když Marka a Innu zatkne policie. Mára se sbližuje s Charlottou a přestává potřebovat Terezu - tedy vliv a ochranu jejího otce. Chystá se s Terezou rozejít. Švarc se snaží usmířit Heluš a všemožně ji rozmazluje. Ta ale nedokáže zapomenout na jeho nevěru a dál se mu mstí. Tentokrát poníží Švarce, když ho nutí, aby jí před zraky kolegů pomáhal v nemocničním bufetu. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 19.10. 09:45 19.10. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 19.10. 10:55 19.10. 11:50
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 19.10. 11:50 19.10. 12:00
Polední Televizní noviny 19.10. 12:00 19.10. 12:25
Krok za krokemCarol najde pod JTho postelí nevyplněné přihlášky na vysokou a k jejímu zděšení je JT navíc vyhodí s tím, že se chce flákat. Frank mu ovšem dá ultimátum - buď půjde na školu, nebo do práce. JT se rozhodne pro práci a myje auta v bazaru. Carol ani Frank z toho nejsou nadšeni, Frank nicméně doufá, že JTho práce omrzí. Když ale JT dostane provizi za prodej vozu a hrozí, že jeho příkladu budou následovat i ostatní děti, rozhodne se Carol jednat. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 19.10. 12:25 19.10. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Erika Jánská nestojí o poklad, který pro ni otec v zahraničí nastřádal. Jánský za jejími zády vyřeší pojišťovací podvod, do kterého Eriku zapletl, ale tím ji jenom ještě více popudí. Angelina si vlastní hloupostí způsobí úraz. Její dočasný pobyt u Mázlů se tak prodlouží na neurčito. Magda přijímá zajímavou nabídku na stáž v Praze a chystá se Kamenici na několik týdnů opustit. Švarc se dozvídá o Fryntových zdravotních problémech a okamžitě se snaží je využít ve vlastní prospěch. Erika pomůže Šimonovi vyřešit obtížnou situaci a dá mu najevo, že už se nechce bránit vzájemnému sbližování. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají P. Rychlý, Z. Adamovská, V. Zavřel, A. Kulovaná, V. Kratina, S. Nováková, M. Zounar a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 19.10. 12:50 19.10. 14:05
Dr. HouseNemocnice přijme pacientku s podivnými záchvaty křečí, tiků a bolestných záškubů. Lékařský tým se nejdřív domnívá, že se jedná o nádorové onemocnění, které se pokoušejí lokalizovat na mozku. Později se obávají, že zasáhlo ženské orgány mladé pacientky. Nakonec doktor House přijde na to, že jde o vzájemně se vylučující medikamenty. Pacientka chce naoko vyhovět svému novému partnerovi a dát mu dítě, po němž touží. Ale protože sama už má dceru z prvního manželství a na další dítě se necítí, užívá spolu s hormonální léčbou na podporu plodnosti současně i antikoncepci. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 19.10. 14:05 19.10. 15:00
Dr. HouseSedmnáctiletý Adam se vybourá při jízdě na motokáře. Při havárii dojde k masivnímu popálení těla. Chlapec je udržován v umělém spánku, aby nebyl vystaven bolestem. Jeho stav se však rapidně zhoršuje. Po dlouhém hledání podstaty tohoto zhoršení přijde doktor House na to, že se Adam pokoušel přestat kouřit a sedativa, která jsou v odvykacích lécích obsažena, se dostala do střetu s léky podávanými po havárii a způsobila kolaps organismu. Adamův stav se po určení správného postupu dramaticky zlepší. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 19.10. 15:00 19.10. 16:00
Kriminálka Las VegasKapitán Brass a jeho partnerka Sofia Curtis se připletou do pronásledování zuřivě střílející posádky auta. Zločinci používají automatické zbraně, a tak jejich trasa úniku vypadá jako válečná zóna. Jeden z policistů je zastřelen. To však nevyvolává takové vzrušení ve Vegas jako zjištění, že při střelbě byl také zastřelen nevinný student. Rovněž pozůstalí násilníků obviňují policisty z nepřiměřeného postupu a neposkytnutí pomoci postřelenemu gaunerovi. Začíná vyšetřování, které vede nechvalně známý policista z vnitřního oddělení, Ortega. Ve chvíli, kdy policisté dopadnou čtvrtého z útočníků, je někým neznámým zastřelen. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 19.10. 16:00 19.10. 16:57
Odpolední Počasí 19.10. 16:57 19.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 19.10. 17:00 19.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 19.10. 17:25 19.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 19.10. 18:25 19.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 19.10. 19:30 19.10. 20:20
Babovřesky 2Babovřesky navštíví skupina hokejistů a díky Horáčkové se na starostu řítí pohroma v podobě kontrolora z ministerstva financí. ČR 2014, komedie. Hrají Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk a další. Režie Zdeněk Troška Jen co v Babovřeskách utichla poslední aféra s farářem, do vesnice dorazí trénovat pětice slavných hokejistů. Místní drbny zjistí, že jsou neskutečně bohatí, a ihned začnou kout pikle, jak za ně provdat své vnučky. To se samozřejmě nelíbí dosavadním nápadníkům. Bývalá tajemnice Horáčková se chce pomstít starostovi, protože kvůli němu musela opustit místo na úřadě. Pošle tedy anonymní udání na zpronevěru, kterou přijíždí prověřit kontrolor z ministerstva. Úředníka je nutné oblafnout, což se starostově manželce, která souhrou nahod bývala za studií jeho milenkou, podaří. Nad tím vší bdí mladý farář s trochu netradičním a dvojsmyslným jménem. Problém však nastává, když má být přeložen. (skryté titulky) 19.10. 20:20 19.10. 22:35
Na hraně zítřka(Edge of Tomorrow) Tom Cruise se dostane do časové smyčky a opakovaně bude prožívat stále stejnou bitvu. USA 2014, akční. Hrají Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jeremy Piven, Lara Pulver, Charlotte Riley, Jonas Armstrong a další. Režie Doug Liman William Cage patří k těm vojákům, kteří se i přes narukování do sluzby snaží za každou cenu vyhnout první linii. A to i v případě, že celý svět čelí mimozemské invazi, kterou odstartoval před lety meteorit, který s sebou při dopadu na Zemi přinesl mimozemskou rasu Mimiků. Cage díky neuposlechnuti rozkazu končí na armádní základně v Heathrow, kde ho čeká hned následující den boj. Bez přípravy a s mizernou výzbrojí je nasazen do téměř sebevražedné akce. Umírá během několika minut. Jakoby zázrakem však opět ožívá na začátku stejného dne. Znovu ho tak čeká boj a rychlá smrt. Znovu a znovu. Pokaždé je však zkušenější a dokáže své rozvíjející se schopnosti lépe využívat. V boji mu po boku stojí příslušnice Speciálních jednotek Rita. Každá opakující se bitva proti mimozemšťanům je pro Cage a Ritu příležitostí dostat se k poražení nepřítele o krok blíž. (skryté titulky) 19.10. 22:35 20.10. 00:45

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Vůně ženy(Scent of a Woman) Slepý plukovník chce skoncovat se svým životem, ale díky svému opatrovníkovi se znovu učí obdivovat jeho krásu. USA 1992, drama. Hrají Gabrielle Anwar, Chris O Donnell, Al Pacino, James Rebhorn a další. Režie Martin Brest Plukovník Frank Slade přišel o zrak. Slepota ho postupně proměnila v útočného a sarkastického muže, který už nechce žít. Než se rozhodne definitivně skoncovat se svým životem, chce se ještě jednou pořádně pobavit. Jede do New Yorku, aby se naposledy vrátil do velkého města a užil si krásných žen. Spolu s ním jede student Charlie, kterého Sladeova rodina najala jako opatrovníka. Charlie si chtěl přivydělat na cestu domů na Vánoce, a tak souhlasil, že se bude o Franka během svátků Dne díkůvzdání starat. Plukovník se s chlapcovou pomocí znovu učí obdivovat krásy života. Charlie, který se dosud marně snažil vyrovnat svým bohatým spolužákům, zažije s Frankem něco, co se dá prožít jen jednou za život. 19.10. 04:55 19.10. 07:45
King Kong žije(King Kong Lives) Panuje přesvědčení, že King Kong byl zastřelen, ale jeho tělo je v tajnosti uměle udržováno při životě. Jedinou šancí na oživení je transplantace srdce. USA 1986, dobrodružný film. Hrají B. Kerwin, L. Hamilton, P. Elliott, G. Yasoumi a další. Režie J. Guillermin Tragický konec King Konga, který se zřítil z newyorského mrakodrapu, neznamenal tečku za příběhem obrovitého gorilího samce. King Kong tehdy nezahynul, pouze upadl do kómatu. Odborníci ho prohlédli a dospěli k závěru, že jeho zdravotní stav není zcela ztracený. Chyběla jim však krev potřebná pro transplantaci umělého srdce, a proto udržovali neobvykleho pacienta na přístrojích. Jeden lovec však učiní nečekaný objev. V pralese najde samici stejného druhu. Okamžitě je převezena a King Kong může být operován. Jenže po probuzení z kómatu King Kong cítí přítomnost samice a pudy jsou silnější než všechny řetězy. Utíkají spolu do hor a dramatické pronásledování plné dobrodružství začíná. 19.10. 01:40 19.10. 04:55
Dr. HousePo Chaseově průšvihu je vedením oddělení pověřen Forman, který ke své funkci přistupuje zodpovědně a krotí House v pracovní morálce i množství testů. Na oddělení je přijata Anika se záhadnými symptomy, které se ukáží být pouze simulované. Snaží se získat si pozornost lékařů tím, že si různými léky přivozuje rozličná onemocnění. Forman zakáže Houseovi další léčení a Aniku pošle na psychiatrii. Doktor jí však schválně píchne látku, která vyvolá další záchvat, takže ji musí přijmout zpátky do nemocnice. Teprve potom se zjistí, že se jedná o infekci. Podvodem zachrání House Anice život. Forman však kvůli nevhodnému postupu svého podřízeného přichází o možnost definitivy vedoucího postavení. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 19.10. 07:45 19.10. 08:35
Dr. HouseSpisovatel Fletcher se zhroutí, a když přijde k vědomí, neovládá svou řeč. Myslí si, že mluví správně, ale okolí slyší nesmysly. House je se Stacy v Baltimoru, letadlo má zpoždění, takže veškerá komunikace probíhá přes telefon. Stone se lékařům snaží něco říct, ale oni nerozumí. House nakonec přijde na to, že Stone trpí bipolaritou a mozkovou malárií. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 19.10. 08:35 19.10. 09:30
Psanec Josey Wales(The Outlaw Josey Wales) Josey Wales se ocitá na útěku, pronásledován bandou zabijáků, poté co pomstil brutální vraždu své rodiny. USA 1976, western. Hrají Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke, Bill McKinney, John Vernon, Paula Trueman, Sam Bottoms a další. Režie Clint Eastwood Josey Wales býval obyčejným osadníkem a žil v klidu se svou rodinou. Manželku i syna mu ale jednoho dne vyvraždili členové Unie. Díky tomu
Autor:
Prima - 19.10.20180

Prima - 19.10.2018

Televizni program na 19.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex VIII (10) -ST -W -HDZ vraždy starého bohatého muže je podezřelý pomocný dělník Grabner, který je téměř negramotný. Markovi dá velkou práci zjistit, kdo opravdu zločin spáchal... Německý kriminální seriál (2004). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie G. Liegel 19.10. 14:30 19.10. 15:35
Policie HamburkNils se stále nemůže vzpamatovat z útoku nožem, který mu způsobil těžké zranění, a na některé situace v terénu reaguje přehnaně agresivně... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 19.10. 15:35 19.10. 16:35
Odpolední zprávy 19.10. 16:35 19.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 19.10. 16:50 19.10. 17:50
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou (Premiéra) 19.10. 20:15 19.10. 21:45
Kniha přežitíOsamělý bojovník Denzel Washington putuje postapokalyptickým světem. Jeho úkolem je dojít na západ. S sebou má velmi vzácný poklad, po kterém ale touží i samozvaný despotický vládce improvizovaného města zlodějů a zabijáků Gary Oldman... Americký akční film (2010). Dále hrají M. Kunisová, R. Stevenson, J. Bealsová a další. Režie A. a A. Hughesové (Premiéra) 19.10. 21:45 20.10. 00:05
Komisař Rex VIII (8) -ST -W -HDMarc, Niki a Rex tentokrát vyšetřují záhadná úmrtí žen ve věku přes čtyřicet let, u jejichž těl se našly záhadné symboly... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie G. Liegel 19.10. 01:55 19.10. 02:55
Policie HamburkPráce celého okrsku se soustřeďuje na hledání kolegy. Ten leží ve skladišti v přístavu, kde ho pobodaného nechal pachatel přepadení... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 19.10. 02:55 19.10. 03:55
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 19.10. 06:15 19.10. 06:35
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 19.10. 06:35 19.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 19.10. 07:15 19.10. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 19.10. 08:05 19.10. 08:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 19.10. 08:45 19.10. 09:15
Ohnivý kuřeMike s Klárou probírá svůj život a odvypráví jí celou situaci s jeho mámou. Trébl chce po Renátě, aby napravila rodinné vztahy a osobně pozvala Kláru na oběd. Mašlíková usvědčí doktora Zvonka ze zanedbání péče o Olíkův zrak. Renáta zjistí, že v hotelu chybí 600 tisíc a že hotel pod vedením Juniora prodělává. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 19.10. 09:15 19.10. 10:25
Příběhy o lásce: Návrat domůLisa se po dvaceti letech vrací do rodné vsi. Má zde převzít lesní pozemek, který zdědila po tetě. Setkání se sympatickým lesníkem v ní probudí touhu, jakou doposud nepoznala... Německý romantický film (2009). Hrají N. Gnädigová, Y. Burbachová, H. Janson a další. Režie S. Jonas, B. Häusle (Premiéra) 19.10. 10:25 19.10. 12:15
Polední zprávy 19.10. 12:15 19.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 19.10. 12:30 19.10. 13:30
Komisař Rex VIII (9) -ST -W -HDPátrání po vrahovi devatenáctiletého mladíka zavádí Marka, Niki a Rexe do prostředí stejně starých učňů, kteří s obětí strávili poslední večer... Německý kriminální seriál (2004). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie G. Liegel 19.10. 13:30 19.10. 14:30
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 19.10. 17:50 19.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 19.10. 18:55 19.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 19.10. 19:40 19.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 19.10. 19:55 19.10. 20:15

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 19.10. 01:10 19.10. 06:10
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 19.10. 06:10 19.10. 06:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 19.10. 08:15 19.10. 09:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 19.10. 09:05 19.10. 10:00
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 19.10. 10:00 19.10. 11:00
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 19.10. 11:00 19.10. 12:05
Náš malý likvidátorHanna a Jan jsou mladý pár. Zatímco Hanna by chtěla co nejdřív dítě, uvážlivý Jan to nechce uspěchat a raději by si užíval mládí. Jako kompromis si pořídí psa, který by jim měl pomoct připravit se na dítě. Pes ovšem zcela obrátí jejich život naruby... Německá romantická komedie (2012). Hrají S. Ströbel, P. Schallerová, D. Zieglerová a další. Režie K. Meyer-Ricksová 19.10. 12:05 19.10. 14:00
Nový začátekZdrcený Noah ztratí práci i přítelkyni a odcestuje do malebného venkovského městečka Cape Cod. Nečekaně se zde cítí jako doma a nová láska je nablízku... Americký romantický film (2010). Hrají J. Metcalfe, N. Lisinska, N. Brownova a další. Režie D. Weaver 19.10. 14:00 19.10. 15:55
Bezva ženská na krkuKdyž se sympatická Eliška dozví, že její muž čeká dítě s jinou, rozhodne se postavit na vlastní nohy a začít učit v zapadlé vesničce. To ale netuší, že ji nastěhují k nerudnému hrobníkovi, který nemá rád ženy... Česká romantická komedie (2016). Hrají P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský a další. Režie T. Hoffman (Premiéra) 19.10. 15:55 19.10. 18:05
Ledové ostří 3: Splněný senPo zranění partnerky si mladý nadějný krasobruslař Zack najde novou, kterou musí před mistrovstvím řádně připravit. Vzhledem k tomu, že nikdy profesionálně nezávodila, jsou všichni z týmu, včetně trenéra, proti... Americký romantický sportovní film (2008). Hrají M. Lanter, F. Raisaová, S. Gordonová a další. Režie S. Gillard 19.10. 18:05 19.10. 20:00
Návrat velkého blondýnaNa velkého blondýna s černou botou, který byl náhodně vybrán jako údajný agent ze Spojených států, čekají další nástrahy a léčky... Francouzská komedie (1974). Hrají P. Richard, J. Carmet, J. Rochefort a další. Režie Y. Robert (Premiéra) 19.10. 20:00 19.10. 21:45
Bitva o SevastopolMladičká Kyjevanka Ljudmila Pavličenková se v prvních letech druhé světové války vyznamenala jako vynikající odstřelovačka, mající na svém kontě 309 zabitých nacistů. Je hrdinkou, nebo chladnokrevnou vražedkyní...? Ruský válecný film (2015). Hrají J. Cyganov, J. Peresildová, N. Jefremov a další. Režie S. Mokrickij 19.10. 21:45 20.10. 00:20

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Druhá šanceJimmy s Duvalem se snaží zjistit, kde se skrývá vzkříšený zabiják a proč zabíjel nevinné lidi. Duvalova dcera Gracie je unesena a Otto odnese celý systém ze společnosti Looking glass... Americký sci-fi seriál (2016). Hrají R. Kazinsky, A. Kalyan, D. Vadsariová a další 19.10. 02:15 19.10. 03:10
VikingovéPři další výpravě do Anglie začíná Ragnar ztrácet nejen podporu krále, ale i svého dlouholetého přítele Flokiho. Snaha zahájit s anglickým králem jednání nenachází u jeho druhů pochopení... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2014). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 19.10. 03:10 19.10. 04:10
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 19.10. 06:05 19.10. 07:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 19.10. 07:25 19.10. 08:45
Top Gear XIXNejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů... Britský magazín (2013). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 19.10. 08:45 19.10. 10:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 19.10. 10:00 19.10. 11:05
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 19.10. 11:05 19.10. 12:15
FuturamaLeelini rodiče jsou spolu dlouhých čtyřicet let. Na oslavě výročí svatby vyplavou na povrch nevyřešené záležitosti. Že by se schylovalo k rozvodu? Americký kultovní animovaný seriál (2012) 19.10. 12:15 19.10. 12:40
SimpsonoviSelma se znovu provdá. Tentokrát za mafiánského kápa Tlustého Tonyho. Marge manželství příliš nepřeje. Mezitím Bart zjistí, že dokáže čichem vyhledat lanýže. Líza ho přesvědčí, že můžou začít podnikat... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 19.10. 12:40 19.10. 13:10
SimpsonoviPo malém incidentu se ukáže, že Homer je velice zdatný kadeřník. Jeho salon se brzy stane vyhlášeným podnikem. Problém je však v tom, že mu zákaznice lezou na nervy... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 19.10. 13:10 19.10. 13:30
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 19.10. 13:30 19.10. 13:45
SimpsonoviPři hledání náhradního klíče od auta objeví rodinka Simpsonových spoustu klíčů od různých zámků. Líza najde i klíč, který otevírá záhadnou místnost ve sklepení springfieldské základní školy, a dostane se tak na stopu dávno zapomenutého zločinu... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 19.10. 13:45 19.10. 14:15
SimpsonoviBartova třídní učitelka se po malém incidentu dostane do vězení pro učitele, ze kterého prchne přímo do náručí Neda Flanderse. Vzájemná náklonnost přeroste ve vážný vztah, který však ohrozí Ednina poněkud bujará minulost... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 19.10. 14:15 19.10. 14:45
Teorie velkého třeskuSheldon těžce snáší úspěch vědce,
Autor:
ČT - 19.10.20180

ČT - 19.10.2018

Televizni program na 19.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Lékař dnes poradí, jak předcházet onemocnění orgánu, který má v těle velice důležitou funkci - ledvin. Také doplníme informace o projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu: Světluška. Pozveme i ke sledování nového cyklu dokumentů České televize - Průšvihy první republiky. Dále přijde mladý muž, který slaví úspěchy jako úspěšný judista a zároveň jako spisovatel, jmenuje se František Šmehlík. Také pozveme na Hudební maraton Leoše Janáčka a herec Vladimír Polák povypráví o své roli hospodského Bondyho v dokureality Dovolená v éře páry... 19.10. 01:45 19.10. 04:19
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje Olga Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 19.10. 04:19 19.10. 04:36
13. komnata Milana MarkovičeSlovenský humorista, herec, moderátor a spisovatel se ve své vlasti stal personou non grata kvůli ostré politické satiře. Připravili: S. Chytrová, V. Holomek a V. Olmer. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Milan Markovič se narodil v roce 1943 na Slovensku. Vystudoval dvě vysoké školy, pedagogickou v Trnavě a filozofickou v Bratislavě. Slovenský humorista, satirik, herec, moderátor, kabaretiér, režisér a spisovatel není českým divákům neznámý. Pracoval jako redaktor a účinkoval v Radošínskom naivnom divadle, kde například ztvárnil nezapomenutelnou roli Uhorčíka v představení Jááánošííík. V devadesátých letech proslul zejména svými televizními pořady a talk show. Lidé si ho pamatují například z pořadu Na šikmej ploche, z talk show Pyramida, Večer Milana Markoviča, Podvod aj. V těchto pořadech si bral na paškál vrcholné představitele slovenského establishmentu a velmi odvážně a sarkasticky propíral jejich kauzy. Kromě značné divácké popularity to ovšem způsobovalo u politiků, které si zhusta zval do studia, velkou nevoli. Tak očividně a odvážně dráždit slovenské politické vedoucí představitele nebylo možné do nekonečna. Ze dne na den přišla tvrdá odplata. Jeho břitký humor, s nímž si v pořadu dobíral tehdejšího vlivného politika a bývalého premiéra Miroslava Mečiara, byl kvalifikován jako napadení. Markovič však odmítl ubrat a záhy byl jeho televizní pořad zrušen. Kromě zřídkavých vystoupení na venkově několik let nesměl na Slovensku do žádných médií, stal se dokonce terčem výhružek s možnou likvidací jeho osoby. Bylo mu vyčítáno, že vedoucí politické garnituře ubírá volební preference. Došlo i k zahájení soudního řízení, které nebylo nikdy uzavřeno. Z krize ho dostala nabídka z České televize, kde vystupoval v cyklech Na šikmej ploche a Na rovinu. Úspěch v Čechách ho samotného překvapil. Vyjádřil se dokonce v tom smyslu, že ho Češi zachránili. Také vzpomíná na svoje české umělecké partnery, kteří ho přátelsky přijali mezi sebe a podali mu pomocnou ruku: namátkou Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Petra Černocká, Bolek Polívka, Karel Šíp, Jan Rosák, Jan Burian, Jitka Zelenková, Veronika Žilková a řada dalších. V Čechách začal natáčet s velkým úspěchem a zároveň si uvědomoval, že na Slovensku by takovou mírou pranýřovat společenskou a politickou scénu nemohl. Časem se do slovenských médií mohl vrátit, ale již zdaleka ne v takové míře jako v 90. letech. Dnes se politickou satirou zaobírá jen občas, věnuje se kabaretu, který založil v hotelu Devín. Chce, aby druh inteligentního kabaretního humoru a kontaktní tvůrčí komunikace s diváky, improvizace a rozdávání pozitivní nálady bylo tím, čím naplňuje závěr své umělecké činnosti a co mu skýtá opravdovou radost. 19.10. 05:04 19.10. 05:32
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 19.10. 05:32 19.10. 05:59
Studio 6Postavičky Křemílka a Vochomůrky znaly děti od roku 1968 jen v černobílé podobě. Teď Česká televize nabídne jejich barevné provedení. Jak se stará animovaná tvorba dodatečně koloruje? A zaujme nová verze dnešní děti? Žánr: zpravodajský magazín; Více ve Studiu 6 v 7:20 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 19.10. 05:59 19.10. 09:00
To je vražda, napsala VIII, Poslední hovor, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Walter Žánr: detektivka / krimi / thriler; Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 19.10. 09:00 19.10. 09:46
Případy podporučíka Haniky, Fantóm podnikuVladimír Dlouhý jako mladý vyšetřovatel řeší den co den podvody, krádeže a další zločiny. Tentokrát se snaží přijít na kloub drobným, jenže příliš častým krádežím v jednom Žánr: detektivka / krimi / thriler; podniku (1989). Dále hrají: A. Švehlík, B. Poloczek, M. Pleštilová, E. Steimarová, J. Asterová, J. Obermaierová, P. Pospíchal a další. Režie D. Klein.|4:3|Mladý kriminalista podporučík Hanika (V. Dlouhý) má starostí nad hlavu. V osobním životě dostává vztah se Sabinou (M. Pleštilová) povážlivé trhliny a v práci mu to právě také moc nejde od ruky. Do klidnějších vod jej nepřivede ani dnešní případ. Pokouší se přijít na kloub nenápadným a drobným, ale příliš častým krádežím v jednom podniku. Pachatele se sice nakonec podaří zadržet, jenže nedobrovolně strávená noc v podniku přinese přímo bouři do jeho osobního života... 19.10. 09:46 19.10. 10:22
DlažbaSobotní brigáda... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1976. Hrají: M. Motlová, V. Hlavatý, F. Filipovský, V. Hašek a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Důchodkyně Liduška (M. Motlová) chce dát opravit chodník před domem, kde bydlí. Když u OPBH neuspěje, vyhlásí sobotní brigádu celého domu. V určený den se však nikdo neukáže, a tak se rozhodne opravit chodník sama. Nepomůže jí ani její manžel (V. Hlavatý), který vše navíc okomentuje slovy: "máš, cos chtěla". Postavu učitele ve výslužbě si zahrál F. Filipovský, od jehož úmrtí uplyne 25 let. 19.10. 10:22 19.10. 10:43
Doktor Martin, ErotománieMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj Žánr: detektivka / krimi / thriler; ale záhy vrší řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, R. Mikluš, N. Lichý, M. Geišberg, P. Polnišová, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, L. Latinák, M. Steinmasslová a další. Scénář Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Do Protějova přijíždí Josef Krejza (M. Geišberg), aby našel ženu jménem Bára Pečková. U Martina ani dalších místních obyvatel však nepochodí. Architektu Danovi (L. Latinák) převrátilo blízké setkání se smrtí život a uvědomil si, jak moc mu záleží na vztahu s Lídou (J. Čvančarová). Chce, aby se k němu Lída nastěhovala. Ta ale váhá, není si jistá, zda se chce takto vázat. Martin (M. Donutil) vidí Dana a Lídu, jak spolu mluví o budoucnosti, a s obtížemi skrývá žárlivost. Zato svatba policisty Topinky (R. Mikluš) s Julií (P. Polnišová) už je na spadnutí a Tomáš dělá poslední přípravy na společný život. Včetně úplné lékařské prohlídky, která ale přinese určitá znepokojivá zjištění. Obzvláště poté, co Julie oznámí svoje těhotenství. Martin projde výsledky ještě jednou a zjistí, že Topinka má problém. Julie mezitím doktorovi řekne, že by nepříjemnou pravdu ráda před Tomášem utajila. Martin ale za těchto okolností odmítá o Julii dále pečovat. Lékárnice Sandra (M. Steinmasslová) už léta nosí chirurgický límec, aby si ulevila od bolesti krční páteře. Doktor naléhá, aby se límce zbavila, domnívá se, že ho magistra ve skutečnosti nepotřebuje. Sandra se ale bojí, že bez límce bude mít větší bolesti. Dokonce zvažuje, že si vypomůže zásobami léků proti bolesti ze své lékárny. Lékárnice Sandra si nakonec na doktorovo doporučení sundává svůj krční límec. Bolest je však nesnesitelná a záhy se ukáže také opravdová příčina jejích potíží. Krejza v hospodě osloví Lídu, která se právě chystala sdělit Danovi své rozhodnutí o jejich dalším vztahu. Ukáže se, že hledaná žena na fotografii používá různá jména a měnila i svůj vzhled. Má dokonce záznam v trestním rejstříku. Lída s Martinem si uvědomí, že ženu na fotografii znají. Jenže pravda bude pro některé hodně bolestivá. 19.10. 10:43 19.10. 11:37
Černé ovcePODPORA - Je členkou aktivních záloh Armády ČR. Úřady jí odmítly vyplácet podporu v nezaměstnanosti s tím, že prý pobírá peníze od armády. Ta ale členům záloh platí pouze v době cvičení. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 19.10. 11:37 19.10. 11:51
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 19.10. 11:51 19.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 19.10. 12:00 19.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 19.10. 12:20 19.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 19.10. 12:30 19.10. 14:00
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 19.10. 14:00 19.10. 14:25
Reportéři ČTZa sponzoring Zemanovců lukrativní smlouvy na Hradě. Odhalení Mynářových kšeftů s veřejným majetkem. Bitva o primátorský řetěz v Praze. Monstrproces se Slánským znovu ožívá na dochovaných záznamech. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 19.10. 14:25 19.10. 15:10
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis| 19.10. 15:10 19.10. 15:40
Neobyčejné životy, Antonie HegerlíkováZnámá herečka, jež se do diváckého povědomí zapsala jako vynikající představitelka mateřských rolí, by letos oslavila 95. výročí narození (2009). Připravili M. Loucká a V. Drha. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis|Profesionální život Antonie Hegerlíkové (*27. 11. 1923 - +11. 12. 2012) se odvíjel s notnou dávkou hereckého štěstí. Kdy a kde se podařilo čtyřiadvacetileté herečce hrát lady Macbeth? A k tomu ve vinohradském divadle a v režii legendárního Jiřího Frejky. V tomto slavném divadle prožila Hegerlíková neuvěřitelných 58 let. Jak sama říká: Jako třiadvacetiletá děvečka přišla a jako jednaosmdesátiletá babička odešla. |Mezitím byl její herecký život naplněný rolemi královen, princezen a vévodkyní na straně jedné, na straně druhé selskými dívkami a služkami. Intelektuálky i hloupé báby, poběhlice i čisté panny, ty všechny ztvárnila na jevišti milovaného Divadla na Vinohradech, před kamerami filmovými i televizními a také před rozhlasovým mikrofonem, který dal vyniknout jejímu charakteristickému altu. |Dokumentární portrét uvádíme k příležitosti nedožitých 95. narozenin, které by Antonie Hegerlíková oslavila v listopadu letošního roku. 19.10. 15:40 19.10. 16:35
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes se dozvíte, jak si připravit víno z pravých trnek a z bezinek, jak zatopit v krbu i vyznat se v kávovarech, uvaříme si čaje pro posílení organismu, připravíme půdu na podzim, představíme si různé druhy vrby a ukážeme, jak se i staré věci mohou proměnit v designové kousky.|||Obsah dílu:|1. Ovocná vína||Každý výrobce ovocných vín vám řekne, že je nepřipravuje jako náhražku vín révových, ale jako plnohodnotný nápoj, který má své přednosti a svou vlastní chuť i aroma. Dnes se dozvíte, jak si připravit víno z pravých trnek a z bezinek.||2. Jak zatopit v krbu ||Zima se pomalu blíží a je načase si pořádně zatopit. Pro ty, co mají doma krb, ukážeme, jak v něm správně rozdělat oheň, aby si za jeho praskání mohli užívat pohodové zimní večery.||3. Jak se vyznat v kávovarech ||Existuje velké množství typů přípravy kávy a také množství různých kávovarů, ve kterých může být pro neznalého člověka velmi těžké se vyznat. My vám s tím pomůžeme.||4. Vrby||Vrba má své místo v lidových pověstech, pohádkách, ale i jako užitková dřevina nebo okrasná rostlina na zahradě. Dana Makrlíková vám dnes představí její různé druhy.||5. Víno z bezinek||Bude po tom trnkovém dalším, které si dnes připravíme.||6. Podzimní hnojení | |Pokud vám připadá podzimní hnojení zbytečné, věřte, že tomu tak není. Přípravou půdy na podzim si ulehčíte práci na jaře a dočkáte se pak bohatých květů a plodů.||7.
Autor: