Denní archiv Říjen 19, 2018

0

Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.

Neill Blomkamp uhra­nul svět svým fil­mem District 9, a tak kaž­dý oče­ká­val, jaký bude asi jeho dal­ší film. No, to čeká­ní bylo tro­chu roz­po­ru­pl­né, pro­to­že se změ­ni­ly pod­mín­ky. Neill měl za sebou již pořád­ný holly­wo­od­ský kapi­tál, což zna­me­na­lo i to, že si mohl dovo­lit cel­kem náklad­né her­ce, jako jsou Matt Damon nebo Jodie Foster. Pravda, neza­po­mněl ani na Sharlta Copleyho, což je roz­hod­ně dob­ře, pro­to­že on dělá dost vel­ký roz­díl mezi ame­ric­kým, hlu­chým main­stre­a­mem a smys­lu­pl­ným kri­tic­kým sním­kem.

Agent Bourne šel dohola.

Kdybych uzná­val roz­dě­lo­vá­ní svě­ta na pra­vi­co­vý a levi­co­vý, roz­hod­ně bych mlu­vil o tom, že Neill je levi­co­vých auto­rem, pro­to­že pře­ce jen dává dost jas­ně důraz na pro­blémy spod­ních vrs­tev, a to jak ve sním­ku District 9, tak i v pří­pa­dě sním­ku „Elysium“. Ta spod­ní vrst­va v District 9byli mimo­zemš­ťa­né, v pří­pa­dě sci-fi „Elysium“ je to pla­ne­ta Země, kde žijí lidé na jed­nom obrov­ském slu­mu. Tak to je zaří­ze­no, pro­to­že je jed­no­duš­ší pro ty ostat­ní žít v ilu­zi než ve špí­ně rea­li­ty.

Pořádně na sobě zapracoval.

Elysium je vesmír­ná sta­ni­ce, kde žijí lidé v bla­hoby­tu, v luxu­su v krás­ném svě­tě, kde vás netrá­pí žád­né nemo­ci, a dělá­te si, co chce­te. Je to vlas­tě Ráj nad Zemí. Země je plná chudých lidí, kte­ří živo­ří v cel­kem špat­ných pod­mín­kách, sna­ží se pra­co­vat a jsou rádi za jaké­ko­li mís­to a sní si o tom, že se jed­nou do Elysia dosta­nou. Stejně je na tom i Max (Damon). Chce do Elysia, je to jeho sen. Není ale z těch, kte­ří jen sní. Nakonec to jsou však okol­nos­ti, kte­ré chtě­jí tomu, že pro něj není tou­hou se dostat na sta­ni­ci, ale je to jeho život­ní potře­ba. Pokud se mu to nepo­da­ří, už ho nic neče­ká.

Ta role jí sedla.

Jodie Foster ztvár­ni­la skvě­lou zápor­nou roli, sedí jí doko­na­le a neva­dí, že už je na ní cel­kem vidět její věk. Je v ní pořád něco sil­né­ho. Ale pro­ti Sharltovi je její posta­va ješ­tě cel­kem v poho­dě. Tohle je jed­na z nejhnus­něj­ších postav, jakou jsem v posled­ní době viděl. A sto­jí za to. Sharlto ji zahrál napros­to doko­na­le a jsem si jis­tý, že se vám tenhle chlap bude doslo­va hnu­sit. Přeji mu dal­ší pořád­né pří­le­ži­tos­ti, pro­to­že on si je zaslou­ží. Hrát totiž roz­hod­ně umí a je dob­ře, že ho Neill obje­vil pro zby­tek svě­ta, ne jen pro Jihoafrickou repub­li­ku.

Sharlto Copley v další skvělé roli.

„Elysium“ není doko­na­lý film, ale jako sci-fi roz­hod­ně fun­gu­je. Vizuálně je per­fekt­ní a Neill opět uka­zu­je svou lás­ku k robo­tům a exos­ke­le­tům, kte­ré jsou ovlá­dá­ny člo­vě­kem. Bohužel pří­bě­ho­vě sní­mek už tak osl­ni­vý není a závěr jed­no­znač­ně doka­zu­je, jak moc kles­nul Neillův smy­sl pro dobrou poin­tu. To oprav­du věří v tako­vý bez­hla­vý hap­py end? Trochu smut­né, ale jinak je film dob­ře pro­myš­le­ný a baví. Přesto je až moc jed­no­stran­ně zamě­ře­ný a se vším, co nám Neill chce říct, se pros­tě nedá sou­hla­sit. Jako kdy­by měl na jed­nom oku růžo­vý mono­kl.

Hodnocení: 70 %…

Autor:
0

NEVER SOL

NOVÉ ALBUM CHAMALEO — Talentovaná producentka a zpěvačka Sára Vondrášková alias Never Sol vydává své druhé řadové album s názvem Chamaleo. Deska s 11 písněmi, kterou Never Sol nahrála ve své strahovské audio-botanické svatyni, se opírá především o zvuk analogových syntezátorů promítajících se v melancholických harmoniích. Nahrávka přenese posluchače do surrealistických krajin vytvořených pomocí vrstvením hlasů, syntezátorů a samplů zvuků nahrávaných ve městech i na samotách. Album vychází u Supraphonu a pokřtěno bude 31. října v pražském Paláci Akropolis. Mezinárodní premiéru si odbude 18.10 na renomovaném americkém hudebním magazínu IndieCurrent.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ

SEMAFOR VSTOUPIL DO 60. SEZÓNY — V roce 2011 pod názvem „Semafor… léta šedesátá“ vydal Supraphon komplet 11CD, jenž zmapoval tvorbu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra od vzniku legendárního divadla. Na něj navázal v roce 2012 další velký komplet, tentokrát 12CD, s příznačným názvem „Semafor… léta 70. a 80.,“ který zachytil průřez dílem tvůrců divadla Semafor v letech normalizace. A letos na jaře pokračuje třetím kompletem „Semafor… léta 1989 až 2015,“ jenž zaznamenává písňovou tvorbu divadla Semafor v rozpětí posledních 26 let. Vznikla tak unikátní archivní kolekce, která zaznamenává nahrávky z historie této významné scény, ale její osud se píše dál!

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Zlatý podraz hraje s diváky férově

Na vče­rej­ší tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vi­li tvůr­ci nový film „Zlatý pod­raz“, kde se  hlav­ní hrdi­na musí popa­so­vat s vel­kou spor­tov­ní výhrou i zásad­ní­mi život­ní­mi pro­hra­mi. Příběh se odví­jí od doby pová­leč­né až po obdo­bí, kdy na spor­tov­ce byly kla­de­ny úko­ly nejen spor­tov­ní. Producent Jaroslav Bouček dal dohro­ma­dy  kva­lit­ní pra­cov­ní tým. Režisér Radim Špaček sice popr­vé spo­lu­pra­co­val s kame­ra­ma­nem Vladimírem Smutným, ale spo­lu­prá­ci si oba pochva­lo­va­li. Parta mla­dých her­ců kolem Filipa Březiny a Zdeňka Piškuly půso­bí svě­že před kame­rou i mimo ni. V dal­ších rolích vsa­dil pro­du­cent na osvěd­če­né herec­ké osob­nos­ti, kte­ré doda­ly fil­mu lid­skou pře­svěd­či­vost. Alena Mihulová si zahrá­la dal­ší vari­an­tu chá­pa­vé mat­ky a Ondřej Malý  si ten­to­krát pochva­lo­val, jak se z nad­še­né­ho spor­tov­ní­ho funk­ci­o­ná­ře postup­ně měnil v posluš­né­ho vyko­na­va­te­le stra­nic­kých úko­lů.

Jak se tvůr­cům poda­ři­lo zachy­tit duch doby i spor­tov­ních utká­ní v letech nedáv­no minu­lých mohou posou­dit divá­ci v kinech od 25.října 2018.…

Autor:
0

CLARINET FACTORY

Meadows na LP — Čtyřčlenný dechový ansámbl mezinárodního renomé Clarinet Factory, který se stal letos laureátem ceny Classic Prague Awards v kategorii Crossover, s právě vrcholícím babím létem připomíná svou loňskou albovou novinku Meadows. Páté řadové album, které kapela vydala na jaře 2017 u belgického vydavatelství homerecords.be, se aktuálně dočkalo také své LP verze v novém masteru. Tu navíc doprovází live videoklip ke skladbě Luda's Dance, jež vznikl na koncertě CF v pražském Paláci Akropolis, kde se představila kompletní sestava, jež se na albu Meadows podílela včetně Joa Achesona z britských Hidden Orchestra.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor: