Denní archiv Říjen 17, 2018

0

S11E02: The Ghost Monument

Za dáv­ných časů v his­to­rii se byl jeden Pán času, zachra­ňo­val svět, něko­li­krát umřel a rege­ne­ro­val se, až se po posled­ní smr­ti se rege­ne­ro­val do ženy.  Nová dok­tor­ka ztra­ti­la svo­ji loď a až po jed­né krát­ké kapi­to­le na Zemi a jed­né kapi­to­le na pla­ne­tě „Zatracení“ najde svo­jí mod­rou poli­cej­ní bud­ku.

Jak jsem psal v před­cho­zí recen­zí nová Doktorka to má váž­ně těž­ké, po toli­ka dílech s muži, dostat svo­jí rege­ne­ra­ci na kva­li­tu, kte­rou celý seri­ál vyža­du­je. 50. letá his­to­rie se neza­pře a je oprav­du těž­ké najít nové pří­běhy a záplet­ky, kte­ré se nebu­dou opa­ko­vat.

Vymýšlet pří­běh Doktorky a její tří spo­leč­ní­ků je čím dál těž­ší, ale přes­to tvůr­ci vymýš­le­jí dal­ší pří­běhy kolem hlav­ní dvo­ji­ce, tro­ji­ce... 4 hlav­ních postav. Tentokrát je to jed­no­du­chý pří­běh o finál­ní ces­tě dvou závod­ní­ků, kte­ří mají blíz­ko k cíli a jejich vesmír­ná ces­ta bude zakon­če­na spo­leč­ným fini­šem.

Nová dok­tor­ka je stá­le zma­te­ná, kde jsou ty časy, kdy se před­cho­zí dok­to­ři vrh­li do řeše­ní svých cest s ver­vou a odhod­lá­ním, se kte­rým se dosta­li na záda smr­ti a doká­za­li zachrá­nit celou pla­ne­tu i své přá­te­le. Nová dok­tor­ka je stá­le nejis­tá o tom, co vlast­ně ví a co všech­no umí vyře­šit. Její ces­ta je pros­tě nepro­bá­da­ná a změ­na z x mužů na ženu pro Doktora není vůbec leh­ká.

Po dru­hém díle už víme, kdo také bude hlav­ním zápo­rá­kem série. Tím budou lov­ci lidí - Stenzanská váleč­nic­ká rasa, pro kte­rou je důle­ži­té najít zabít (ulo­vit) vyzna­če­nou oso­bu, mimozemšťana…Samozřejmě, že to urči­tě nebu­de v kaž­dém pří­bě­hu, ale urči­tě se s nimi setká­me v posled­ním díle 11. Sezóny.

Tentokrát je dru­hý pří­běh novo­do­bé Doktorky pove­de­něj­ší než před­cho­zí. Člověk Doktorce více věří a postup­ně začí­ná mít v obli­bě její spo­leč­ní­ky, kte­ří jsou kaž­dý úpl­ně jiný a Doktorku dopl­ňu­jí.

Příběh o finá­le závo­du je také pove­de­ný. Jak se mají poznat cha­rak­te­ry lidí, že… než v závo­du na život a na smrt. Finálová dvo­ji­ce závod­ní­ků se také poved­la a jejich dia­lo­gy také sto­jí za pozor­nost.

Nesmíme zapo­me­nout i na pla­ne­tu, na kte­ré se finá­lo­vý závod ode­hrá­vá. Není to mrt­vá pla­ne­ta, jak se zdá, ale na 7 oso­by  (Pán času + 4 lidé + 2 závo­dí­cí) čeká mno­ho nebez­pe­čí, kte­rá se daří zdár­ně pře­ko­nat.

A co v posled­ních minu­tách oče­ká­vá­me? Novou Tardis.. A je tam, nová, rene­ro­va­ná a čeka­jí­cí na své­ho pilo­ta v mís­tě a čase.

Je vidět, že je Doktor Who zase úpl­ně jiný než před­cho­zí. Dámská ver­ze hlav­ní posta­vy mu slu­ší a dává mu více citu, kte­rý pro lidi bude ješ­tě více zají­ma­věj­ší, když se o živo­tě Pána času dozví­me tro­chu více z jeho his­to­rie a věci, kte­ré ji během před­cho­zí rein­kar­na­cí pozna­me­na­ly.

Hodnocení: 80 %

Autor:
0

Říjen v přítomnosti sexy krasavců z Hollywoodu

Hollywoodské trhá­ky jsou nabi­té sexy muži, kte­ří láka­jí do kina i k tele­viz­ním obra­zov­kám. Poslední dobou jsou to spí­še Ryan Gosling a Ryan Reynolds, kte­ří uča­ro­va­li pře­de­vším mla­dé gene­ra­ci, ale ani star­ší muži stá­le nejsou z kola ven! Některým ženám se roz­kle­pou kole­na při pohle­du na Leonarda DiCapria, jiné již dlou­há léta pro­pa­da­jí kouz­lu Brada Pitta. Který nesmí chy­bět ve výčtu nej­víc sexy her­ců vám?

Idoly Zlaté éry Hollywoodu

Zlatý věk Hollywoodu trval více než 30 let, od konce němé éry v americkém filmu ve 20. letech do pozdních 60. let. Paul Newman, James Dean, Marlon Brando nebo Montgomery Clift, herci, kteří podle slov Leonarda DiCapria hráli svojí přirozeností a k nimž on jako mladý vzhlížel, se stali nesmrtelnými legendami. Je také bezpochyby jasné, že byli naprostými idoly své doby a že po nich zatoužilo nejedno dívčí srdce. A není se čemu divit.

Komu věk roz­hod­ně neu­blí­žil?

Ač už jim táh­ne na zaslou­ži­lý věk, ve výčtu nej­krás­něj­ších mužů Hollywoodu by stá­le nemě­li chy­bět George Clooney, kte­rý v popře­dí pomy­sl­né­ho žeb­říč­ku stál dlou­há léta, nebo Liam Neeson. Tito gentle­ma­ni ztvár­ni­li mno­ho herec­kých rolí, díky kte­rým se zapsa­li do pamě­ti mno­ha ženám. Že jste již dlou­ho nevi­dě­li žád­né jejich fil­my? Užijte si říj­no­vé veče­ry prá­vě s těmi­to muži na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC!

 

George Clooney

George Clooneyho není tře­ba před­sta­vo­vat, i když šíře jeho zábě­ru by moh­la lec­ko­ho pře­kva­pit. Je nejen holly­wo­od­ským her­cem, ale i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem. Také díky své pra­co­vi­tos­ti stá­le pat­ří k nej­ob­lí­be­něj­ším, a pře­de­vším nej­ví­ce vydě­lá­va­jí­cím celebri­tám sou­čas­nos­ti. George Clooney ztvár­nil mno­ho iko­nic­kých rolí, neza­po­me­nu­tel­ná je i ta z fil­mu Američan z roku 2010, kde hrál hlav­ní roli nájem­né­ho vra­ha Jacka ukrý­va­jí­cí­ho se na ital­ském ven­ko­vě. Připomeňte si jej 17. říj­na od 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC a užij­te si pod­zim­ní večer v té nej­lep­ší spo­leč­nos­ti.

Jason Statham

Bývalý model značky Levi’s a známý padouch z akčních filmů Jason Statham se stal díky jeho rolím akčních hrdinů idolem žen po celém světě. Zároveň se však stává terčem závisti mnoha mužů, protože po jeho boku stojí světová topmodelka Rosie Huntington-Whiteley, která je známá i díky pózování pro Victoria´s Secret. Jason Statham se na vašich obrazovkách se objeví 26. října od 22 hodin ve filmu Zastav a nepřežiješ. V něm ztvárňuje roli velmi svérázného nájemného vraha jménem Chev Chelios, jehož hranice mezi životem a smrtí je velmi tenká, a musí tak svádět neustálý boj o přežití.

Liam Neeson

Posledním krasavcem, na kterého se můžete na televizní stanici AMC v říjnu těšit, je Liam Neeson. Tento velmi urostlý akční hrdina oslavil své 63. narozeniny a stal se nezapomenutelnou legendou mnoha hollywoodských filmů. Tentokrát se vám představí jako bývalý agent CIA Bryan Mills, jehož hlavním úkolem je zachránit život své unesené dcery.

Autor:
0

Jan Žižka představí i německé hvězdy

Už čtvr­tý týden pokra­ču­je reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl v natá­če­ní his­to­ric­ké­ho vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Vedle hvězd­ných her­ců Michaela Caina či Bena Fostera odha­lil již něko­lik dal­ších zají­ma­vých jmen v obsa­ze­ní, stá­le si však nechá­vá pár es v ruká­vu. Ve sku­pi­ně nej­bliž­ších bojov­ní­ků Žižky tak najde­me kro­mě Tila Schweigera napří­klad dal­ší dvě němec­ké hvězdy.

Nepřehlédnutelným bude jis­tě Němec Werner Daehn, kte­rý hrál napří­klad ve fil­mu Valkýra po boku Toma Cruise, ve váleč­ném dra­ma­tu Nepřítel před bra­na­mi nebo v osca­ro­vé­ho fil­mu Životy těch dru­hých. S Petrem Jáklem se popr­vé setkal při natá­če­ní ame­ric­ké­ho fil­mu xXx, kde spo­lu hrá­li pro­tiv­ní­ky Vina Diesla. „Během natá­če­ní se z nás sta­li přá­te­lé. Zjistili jsme, že máme stej­né názo­ry na fil­my a věci oko­lo, “ pro­zra­dil Daehn. Jákl jej pak obsa­dil dokon­ce i do své režij­ní prvo­ti­ny, fil­mu Kajínek. „Jan Žižka je dal­ší moje prá­ce s Petrem. Vždycky je lep­ší, když se zná­te, nemu­sí­te pak tolik mlu­vit, pro­to­že víte, jak ten dru­hý rea­gu­je, jak pře­mýš­lí, všech­no je pak snaz­ší,“ vysvět­lil herec, kte­rý ztvár­ní Ulricha. „Já jsem na tomhle vyros­tl. Žil jsem v jed­nom z nej­star­ších němec­kých měst, v ovzdu­ší plném refor­má­tor­ství, husit­ství, tohle všech­no se mě dotý­ká. Můj otec byl uči­tel děje­pi­su a já obdi­vu­ju všech­ny, kdo se his­to­rii věnu­jí tře­ba natá­če­ním fil­mů. Mladé gene­ra­ci musí­me o naší his­to­rii vyprá­vět ale­spoň takhle,dodal herec, jehož posta­va také pochá­zí z Německa, a tak na plát­ně pro­ne­se i pár slov ve své mateř­šti­ně.

Neméně zná­mým her­cem ve sku­pi­ně bojov­ní­ků kolem Jana Žižky je Vinzenz Kiefer, kte­ré­ho u nás sle­du­je­me hlav­ně v nej­ú­spěš­něj­ším němec­kém akč­ním kri­mi­se­ri­á­lu Kobra 11. Hrál také ale napří­klad v thrille­ru Jason Bourne. „Moje posta­va jmé­nem Conrad se sta­rá o pení­ze. Vyjednává prá­ci a dohlí­ží, aby za ni všich­ni dosta­li zapla­ce­no. Zároveň je to tako­vý stře­do­vě­ký kra­sa­vec, zále­ží mu na tom, aby dob­ře vypa­dal a měl hod­ně peněz,“ řekl o své roli nad­še­ně pohled­ný němec­ký herec a věr­ný par­ťák Semira. „Já jsem už od dět­ství snil o tom, že se jed­nou sta­nu rytí­řem. A to se teď děje. Takovéhle role jsou důvo­dem, proč jsem se dal na herec­tví,“ vysvět­lil Vinz. „Příběh Jana Žižky je sám o sobě sil­ný a Petr Jákl navíc ví přes­ně, co od nás chce, mám rád jeho ener­gii. Můžete se ho zeptat na coko­liv a vždyc­ky zná odpo­věď. A to je pro mě jako pro her­ce důle­ži­té, potře­bu­ju reži­sé­ro­vi důvě­řo­vat. Navíc je na něm oprav­du vidět, že mu na tom zále­ží a sna­ží se to dělat na vyso­ké úrov­ni. Až je mi sko­ro líto, že v pro­sin­ci skon­čí­me,“ dodal s úsmě­vem herec.

Skupina kolem Jana Žižky je vel­mi roz­ma­ni­tá a her­ci jsou růz­ných národ­nos­tí, nicmé­ně kaž­dý má svou přes­ně vyme­ze­nou roli. „Žoldáci v té době pochá­ze­li také z růz­ných zemí, z Německa, ze Švédska, ze Španělska, Francie… Proto jsme i my posklá­da­li podob­nou par­tu, jako by si ten­krát vybral Jan Žižka. A kaž­dý z nich má svo­ji přes­ně vyme­ze­nou roli ve sku­pi­ně, stej­ně jako ten­krát,“ vysvět­li reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Štáb vel­ko­fil­mu Jana Žižky se momen­tál­ně pohy­bu­je v oko­lí Prahy, aby za pár dní opět vyra­zil natá­čet do loka­cí po celé České repub­li­ce, kde bude natá­čet až do pro­sin­ce. Do kin by měl být film Jan Žižka uve­den v roce 2020.…

Autor:
0

Mars láká i odrazuje

Tvůrci nové­ho fil­mu Mars měli mož­nost  nato­čit na vědec­ké základ­ně upro­střed pouš­tě v ame­ric­kém Utahu film. Ve skrom­ných pod­mín­kách pra­co­val fil­mo­vý štáb spo­lu s malou sku­pin­kou her­ců  po dobu tří týd­nů. Režisér Benjamin Tuček nato­čil film, kte­rý je obtíž­ně žánro­vě zařa­di­tel­ný. Ve fil­mu hra­jí z vel­ké čás­ti her­ci spja­tí s diva­del­ním sou­bo­rem Vosto5 - Halka Třešňáková, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek, Petr Prokop, Petra Nesvačilová, ale také Tereza Nvotová, kte­rá s Tučkem pra­co­va­la na scé­ná­ři, nebo Ondřej Doule, archi­tekt, kte­rý se zabý­vá poby­tem člo­vě­ka ve vesmí­ru a archi­tek­tu­rou ve vesmí­ru a má za sebou spo­lu­prá­ci s NASA.

Příběh zachy­cu­je sku­pi­nu lidí, kte­ří spo­leč­ně trá­ví na sta­ni­ci něko­lik dní, kde je stá­lým nájem­ní­kem huma­no­id­ní  robot. Každý má své před­sta­vy i jiný způ­sob, jak se s poby­tem vyrov­ná­vá.   Když scé­nář nena­bí­dl her­cům moc mož­nos­tí , sou­stře­di­la  na sebe pozor­nost krás­ná poušt­ní kra­ji­na. Pochopitelně svou vel­kou roli tu má i stís­ně­ný a tro­chu chát­ra­jí­cí modul simu­lu­jí­cí pobyt na Marsu.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci  k fil­mo­vé pro­jek­ci se jen část tvůr­ců vyjá­d­ři­la, že by je pobyt na Marsu lákal. S fil­mem Mars je to podob­né. Na jed­nu stra­nu láká na zají­ma­vou a poe­tic­kou podí­va­nou, ale sou­čas­ně budí roz­pa­ky nad  vyprá­vě­ným pří­bě­hem.…

Autor:
0

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy

Pohádka je v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­tá. Již odma­lič­ka jsme slý­chá­va­li pohád­ky od našich babi­ček či pra­ba­bi­ček. Provází nás celým živo­tem.  Děti zna­jí v dneš­ní době pře­de­vším ty kres­le­né ame­ric­ké pohád­ky. Ty tra­dič­ní, kte­ré se lido­vou slo­ves­nos­tí pře­dá­va­ly z gene­ra­ci na gene­ra­ci jsou bohu­žel čas­to opo­mí­je­ny a je to ško­da. V mateř­ské ško­le slou­ží nejen jako pro­stře­dek pro uklid­ně­ní dětí, před poled­ním spán­kem, ale hlav­ně jako výcho­dis­ko pro výchov­ně vzdě­lá­va­cí prá­ci. Pohádka nám pomá­há nasta­vit pra­vi­dla a pomo­ci při adap­ta­ci dětí v mateř­ské ško­le. …

Autor:
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU0

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

KOMPLETNÍ FILMOVÁ HUDBA K. SVOBODY — U vydavatelství Supraphon vychází kompletní nahrávka filmové hudby Karla Svobody z pohádky Tři oříšky pro Popelku v nové delší verzi, ve věrné interpretaci, s původní náladou a současným zvukem. Český národní symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Jana Chalupeckého hraje Karla Svobodu.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Prima - 17.10.20180

Prima - 17.10.2018

Televizni program na 17.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Modrý kód (127) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Libuška změnila názor a teď je to ona, kdo začíná stíhat Adama. Žák oznamuje Vali, jak se rozhodl. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Buchar (Premiéra) 17.10. 20:15 17.10. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 17.10. 21:35 17.10. 22:35
Cesty k úspěchuČeští a moravští podnikatelé a jejich cesty k úspěchu. Uvádí Marek Vašut (Premiéra) 17.10. 22:35 17.10. 22:50
Tátové na tahu (6) -ST -W -HDSvatební přípravy Lubora a Gábiny naruší příjezd Luborovy těhotné dcery Petry. Lubor místo plánované rozlučky se svobodou přiměje své kamarády, aby mu pomohli hájit čest jeho dcery. Marek má před sebou další pracovní výzvu, a jeho šéfová Radka mu ji rozhodně nijak neulehčuje. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček, A. Chocholatá a další. Režie M. Kopp 17.10. 22:50 17.10. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 17.10. 23:55 18.10. 00:50
Komisař Rex VIII (4) -ST -W -HDDva padělatelé peněz Urban a Leitner ke svým zločinům zneužívají desetileté chlapce z východní Evropy. Když jednoho z nich zbijí tak, že zranění podlehne, začne jim policie pořádně šlapat na paty... Německý kriminální serial (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie A. Prochaska 17.10. 01:50 17.10. 02:50
Policie HamburkPolicisté vyšetřují případ staré paní, která využívá svého vysokého věku ke krádežím, a muže, který pod záminkou podomního prodeje okrádá lidi... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 17.10. 02:50 17.10. 03:50
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 17.10. 06:15 17.10. 06:35
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 17.10. 06:35 17.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 17.10. 07:15 17.10. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 17.10. 08:05 17.10. 08:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 17.10. 08:45 17.10. 09:15
Ohnivý kuřeMike už má Roberta plné zuby a vymyslí na něj past. Renáta past prohlédne a chce po Tréblovi, aby kluky vyhodil. Ten situaci vyřeší úplně jinak a svěří se klukům se svým trápením. Renáta vymýšlí, jak Kláře vrátit veřejné ponížení a posílá na ni sociálku. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 17.10. 09:15 17.10. 10:25
Příběhy o lásce: Dotek láskyFyzioterapeutka Lena se po třech letech strávených ve Vídni vrací do rodné vsi v horách. Setká se zde se svou bývalou láskou. Mathias po nehodě v horách propadl alkoholu a Lena je nucena o něj začít pečovat. Najdou k sobě opět cestu? Německý romantický film (2009). Hrají L. Bährová, X. Hutter, E. Schwiersová a další. Režie G. Schiemann (Premiéra) 17.10. 10:25 17.10. 12:15
Polední zprávy 17.10. 12:15 17.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 17.10. 12:30 17.10. 13:30
Komisař Rex VIII (5) -ST -W -HDNebezpečný sadistický vrah zraní po návratu z vězení Rexe, který ho kdysi chytil. Marc přísahá, že svého přítele pomstí... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie M. Riebl 17.10. 13:30 17.10. 14:30
Komisař Rex VIII (6) -ST -W -HDV rekreační oblasti u starého Dunaje se šíří zvěsti o velkém krokodýlovi, který se tam objevuje. Brzy poté ve vodě zmizí mladá krásná dívka... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie M. Riebl 17.10. 14:30 17.10. 15:35
Policie HamburkPolicisté vyšetřují případ svého nadřízeného. Byl opravdu nevěrný, nebo měl anonym s choulostivými fotografiemi zničit jeho kariéru? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 17.10. 15:35 17.10. 16:35
Odpolední zprávy 17.10. 16:35 17.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 17.10. 16:50 17.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 17.10. 17:50 17.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 17.10. 18:55 17.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 17.10. 19:40 17.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 17.10. 19:55 17.10. 20:15

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 17.10. 01:45 17.10. 06:55
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 17.10. 06:55 17.10. 07:20
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 17.10. 08:55 17.10. 09:55
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 17.10. 09:55 17.10. 10:50
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 17.10. 10:50 17.10. 11:50
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 17.10. 11:50 17.10. 12:45
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 17.10. 12:45 17.10. 13:45
Osudová chvíleJedna osudová chvíle může změnit celý život. Stejně tak tomu bylo i u Jacoba, který vedl spokojený život se svou rodinou. Osud však jednoho dne zamíchal kartami a rodinu mu vzal... Americký film (2012). Hrají D. J. Hirsh, T. Braxtonová, N. J. Potvin a další. Režie P. A. Kaufman 17.10. 13:45 17.10. 15:40
Policajt v Beverly Hills IDetektiv Axel Foley se stane svědkem vraždy přítele Mika. Šéf mu zabrání vměšovat se do vyšetřování, ale Axel má vlastní hlavu a vydá se na vlastní triko z Detroitu do Beverly Hills hledat pachatele... Americká akční komedie (1984). Hrají E. Murphy, J. Reinhold, S. Berkoff a další. Režie M. Brest 17.10. 15:40 17.10. 17:50
Mrtvá a živáBohatý stárnoucí vdovec Maxim se seznámí s krásnou mladou dívkou. Poté, co mezi nimi přeskočí jiskra, následuje svatba a stěhování do rodinného sídla. Novomanželka se v něm ale necítí dobře, služebná jí neustále dává najevo, že její první paní byla lepší. Co teprve když vyjde najevo, že nezemřela přirozenou smrtí... Britsko-německý mysteriózní film (1997). Hrají J. Cake, F. Dunawayová, E. Foxová a další. Režie Jim O"Brien 17.10. 17:50 17.10. 20:00
Osudová láska Jany EyrovéSirotek Jana Eyrová strávila 8 let v internátní škole, stala se učitelkou a coby osmnáctiletá dívka přijala místo vychovatelky mladého děvčete na panství v Thornfieldu. Tam ji čeká nebezpečné tajemství i velká láska... Britský romantický film (2006). V hlavních rolích R. Wilsonová a T. Stephens. Režie S. Whiteová 17.10. 20:00 17.10. 22:30
Hrůzná minulostKdyž jim zemřela matka, musely Annie a Nicole čelit minulosti, do které se jen nerady vrací. Nikdo ovšem netuší, že minulost byla ještě temnější a že několik tajemství stále čeká na odhalení... Americký horor (2012). Hrají C. Lotzová, H. Hudsonová, S. Ball a další. Režie N. McCarthy 17.10. 22:30 18.10. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Druhá šanceV Seattlu panuje válka drogových kartelů, za kterou stojí Jimmyho dávná známá. Byla jeho tajnou informátorkou a milenkou, a Jimmy jí pomohl zbavit se muže, kterého zavraždila. Dnes už jí nevěří a hodlá ji dostat za mříže... Americký sci-fi seriál (2016). Hrají R. Kazinsky, A. Kalyan, D. Vadsariová a další 17.10. 01:45 17.10. 02:40
VikingovéRagnar je na králův podnět nucen navázat kontakt se svým rivalem, aby se mohly zahájit přípravy na další námořní výpravu. Athelstan mezitím ve Wessexu znovu objevuje křesťanství... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2014). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 17.10. 02:40 17.10. 03:45
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 17.10. 06:30 17.10. 07:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 17.10. 07:50 17.10. 09:05
Top Gear XIXNejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů... Britský magazín (2013). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 17.10. 09:05 17.10. 10:10
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 17.10. 10:10 17.10. 11:10
Top Gear speciálVítejte u sestřihu nejlepších závodů v historii Top Gearu! Jeremy, Richard a James se budou snažit vyhrát za každou cenu... Kultovní britský motoristický magazín (2015) 17.10. 11:10 17.10. 12:25
FuturamaBlíží se prezidentské volby, ve kterých má jasnou převahu současný prezident Nixon. Když se do toho ale vloží Leela a Bender, je všechno zcela jinak... Americký kultovní animovaný seriál (2012) 17.10. 12:25 17.10. 12:50
SimpsonoviSmithers zjistí, že ho pan Burns vynechal ze své poslední vůle jen proto, že není dostatečně podnikavý. Proto přemluví Vočka, aby ze své krachující hospody udělal tak trochu jiný bar. Jenže Vočko má k homosexuálům komplikovany vztah... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 17.10. 12:50 17.10. 13:20
SimpsonoviHomer nalezne zalíbení ve třicet let starém sitcomu o rodinné pohodě. Výchovná moudra, která slyší z televize, se rozhodne aplikovat na
Autor:
TV Barrandov - 17.10.20180

TV Barrandov - 17.10.2018

Televizni program na 17.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 17.10. 02:30 17.10. 03:05
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 17.10. 01:50 17.10. 02:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 17.10. 09:30 17.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 17.10. 11:05 17.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 17.10. 12:40 17.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 17.10. 13:50 17.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 17.10. 14:50 17.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 17.10. 15:50 17.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 17.10. 17:10 17.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 17.10. 18:30 17.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 17.10. 19:20 17.10. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 17.10. 20:20 17.10. 21:25
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 17.10. 21:25 17.10. 22:45
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 17.10. 22:45 17.10. 23:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 17.10. 23:55 18.10. 00:55

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 17.10. 04:30 17.10. 05:10
Pomsta nebo láska (46,47)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 17.10. 02:05 17.10. 04:30
Konec vysílání 17.10. 05:10 17.10. 05:45
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 17.10. 05:45 17.10. 06:20
Matlock III (4,5)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 17.10. 06:20 17.10. 08:20
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 17.10. 08:20 17.10. 09:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 17.10. 09:55 17.10. 10:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 17.10. 10:55 17.10. 12:25
Live Teleshopping 17.10. 12:25 17.10. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 17.10. 14:25 17.10. 15:30
Matlock III (6,7)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 17.10. 15:30 17.10. 17:35
Velkolepé století II (41,42)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 17.10. 17:35 17.10. 20:00
Inga Lindström: Zrušená svatbaKrátce před svatbou dostala Lina záhadnou zprávu se žádostí o zrušení sňatku. Začala s pátráním po tajemném odesílateli. Německý romantický film (2010). Hrají G. Burkhard, C. C. Tietze, F. Martens, R. Roth, M. Schönborn a další. Režie D. Regel (88 min) Krátce před svou svatbou s obchodníkem Tomem dostane Lina záhadnou SMS zprávu s naléhavou žádostí, aby plánovaný sňatek odrekla. Odesílatel je záhadný pan "M", kterého si Lina spojuje se svou láskou z mládí - Maxem. Na základě toho Lina žádosti z SMS vyhoví a svatbu skutečně odřekne. Když však Max popře, že by on byl autorem oné SMS, začne Lina dychtivě pátrat po tajemném autorovi té zprávy. 17.10. 20:00 17.10. 21:55
Smrtelné odhaleníÚspěšná berlínská státní zástupkyně se snaží na vlastní pěst vypátrat, kdo zabil jejího otce. Nevěří, že spáchal sebevraždu po tom, co se zřítila sportovní hala, kterou kdysi sám postavil... Německý krimi film (2010). Hrají H. Duryn, J. Koschitz, A. Grauer, Th. Held, R. Knizka a další. Režie D. Küster (93 min) (Premiéra) Úspěšná ambiciózní berlínská státní zástupkyně Andrea Fichtnerová je nucena vrátit se načas do rodného městečka, aby pomohla svému otci v nesnázích, přestože nebyla v Schönbergu dobrých patnáct let a její vztah s Matthiasem Fichnterem není zrovna jednoduchý. Starý stavitel je obviněn z toho, že se zřítila sportovní hala, kterou kdysi postavil. Než se stačí očistit, je nalezen ve své kanceláři s prostřeleným spánkem a načatým dopisem na rozloučenou v psacím stroji. Andrea však poté, co se vpraví do místních poměrů, neuvěří teorii sebevraždy a snaží se na vlastní pěst dokázat, že jejího otce někdo zabil, aby zakryl vlastní provinění. 17.10. 21:55 18.10. 00:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 17.10.20180

NOVA - 17.10.2018

Televizni program na 17.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemCodymu se na inzerát ozvala dívka Bonnie, která má syna Raileyho. Toho si Cody velice rychle zamiluje, situace dokonce dojde tak daleko, že s Bonnie uvažují i o svatbě. Bonnie si ovšem uvědomí, že jednala spíše podle toho, co by bylo dobré pro syna, ale na Codyho ani sebe nebrala ohled a že si vlastně vůbec nedokáže představit, jak by manželství vypadalo. Carol ničí Franka novým nábytkem, který se rozhodla pořídit do obýváku. Al je zoufalá z velikosti svého poprsí a nezájmu kluků a rozhodne si pomoci Brendanovým míčem. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 17.10. 02:45 17.10. 03:15
Kriminálka Las VegasPoté, co je za podivných okolností v předměstské čtvrti nalezena mrtvola muže, se Grissom a Catherina vydávají po stopách skupiny lidí, kteří mrtvolu pohodili na zahradě majitelů. Na konci stop pak objeví hluboko v poušti bývalý vojenský bunkr plný mrtvol neznámých lidí. Další vyšetřování ukáže, že se jednalo o náboženskou sektu, jejíž členové spáchali hromadnou sebevraždu. O něco později však policisté objeví o kus dál v poušti tělo vůdce sekty, který však zemřel dříve než ostatní, a to úderem do hlavy. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 17.10. 02:00 17.10. 02:45
Snídaně s Novou 17.10. 05:55 17.10. 08:25
Novashopping 17.10. 08:25 17.10. 08:40
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 17.10. 08:40 17.10. 09:40
Ordinace v růžové zahradě 2Jakub s Čestmírem se snaží přes internetovou seznamku sehnat partnerku pro Karla Rytíře. Chtějí se ale přesvědčit na vlastní oči, koho Karlovi dohazují. Pozvou tedy možné adeptky do baru U Čerta, aby si je tam mohli nenápadně prohlédnout... Petr Hanák pomáhá Denise s dětmi, což čím dál víc štve Jonáše. Podezírá Hanáka, že se snaží Denisu svést. Innino podezření, že ji pronásleduje válečný žoldák, už sdílí i Marek. Snaží se Innu chránit, a znovu se zaplete do maléru. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 17.10. 09:40 17.10. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 17.10. 11:00 17.10. 11:50
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 17.10. 11:50 17.10. 12:00
Polední Televizní noviny 17.10. 12:00 17.10. 12:25
Krok za krokemAl začínají kvůli jejímu dospívání opouštět její dřívější kamarádi - spoluhráči ve fotbale - a na radu Franka se vydá hledat dívčí kamarádky. První volba ovšem dopadne špatně - zaplete se s chuligánkami. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 17.10. 12:25 17.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Jánský vyhledá v nemocnici Eriku a chce s ní mluvit o jejich společné minulosti. Erika ale nemá zájem poslouchat argumenty otce, který o sobě dvacet let nedal vědět. Angelina se překvapivě rozhodne trávit období rekonvalescence u Mázlů, pod Čestmírovým odborným dohledem. Mázl trpí kvůli událostem minulých dnů pocitem viny a souhlasí, Magda je ale jiného názoru. Kateřina a Frynta obnoví svůj milenecký vztah. Frynta získá sílu otevřeně čelit svým problémům a přizná v práci svou diagnózu. Suchý splní Rosické podmínku pro adopci Toníka. Zdena a Suchý slaví s Toníkem, že už bude natrvalo součástí jejich rodiny, Suchý má ale o rodině ještě trochu jiné představy. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají P. Rychlý, Z. Adamovská, S. Nováková, M. Zounar, P. Štěpánek, V. Zavřel a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 17.10. 12:45 17.10. 14:05
Dr. HouseDoktora House pronásleduje gay Kalvin Ryan, který chce, aby ho vyšetřil. Je nakažený HIV, ale tvrdí, že má potíže, které s tím nesouvisejí. Když se zhroutí na ulici a House ho nechá odvézt do nemocnice, nejdříve se zdá, že jde o prudkou infekci, protože má oslabený imunitní systém, ale pozdější vyšetření odhalí v blízkosti srdce neznámé útvary. Nejpravděpodobnější možností je nehodgkinský lymfom. Když se však v nemocnici objeví Kalvinův otec a House se dozví, že spolu oba chodili na lov lišek, usoudí, že jde o parazitické cysty. Problém je v tom, že Kalvinův otec se nechce nechat léčit, i když to znamená, že by se tím potvrdila synova diagnóza, a proto Houseovi nezbývá, než ho vyprovokovat k rvačce, po níž starý Ryan skončí na operačním stole. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 17.10. 14:05 17.10. 15:00
Dr. HouseDoktor Chase při diagnostickém vyšetření opomene položit dvě běžné kontrolní otázky a zaviní tím v konečném důsledku smrt své pacientky. Protože silně pociťuje svou vinu, sám líčí případ jako hrubé opomenutí po proflámované noci. House ale zjistí, že to bylo krátce poté, co se Chase dověděl, že mu zemřel otec. I když se Chase snaží svou počáteční chybu s kolegy všemožně napravit, pacientka zemře a disciplinární komise potrestá Chase suspendováním a House tím, že dostane dočasně nového šéfa. Cuddyová pověří doktora Formana. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 17.10. 15:00 17.10. 15:55
Kriminálka Las VegasV malé předměstské části Las Vegas objeví šerif v prázdném domě velké kaluže krve. Všichni členové rodiny zmizeli. Při ohledávání domu policisté naleznou ve sklepě velkou pěstírnu marihuany. Rostlina konopí, která by mohla pocházet z tohoto domu, je brzy nalezena u místního mladíka. Poté jsou v jezeře objevena těla otce, syna a matky. Všichni pochybují, že dcera, desetiletá holčička, by mohla přežít. Pouze Nick ji dál usilovně hledá. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 17.10. 15:55 17.10. 16:57
Odpolední Počasí 17.10. 16:57 17.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 17.10. 17:00 17.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 17.10. 17:25 17.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 17.10. 18:25 17.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 17.10. 19:30 17.10. 20:20
Výměna manželek XJak se snese dominantní Jarmila se stejně neústupným nadsamcem Jirkou? Dokáže submisivní Martina vést domácnost se stejně bezradným prozatimním partnerem Janem? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery! (2018) (skryté titulky) 17.10. 20:20 17.10. 21:40
Malé lásky"Otěhotněla jsem, až když jsme se smířili s tím, že nebudeme mít děti a koupili jsme si auto", svěřuje se Kristýna. "S mojí diagnózou mi dvojčata nedoporučovali", vzpomíná maminka ve druhém příběhu. " Seznámili jsme se na schodišti činžáku, kde jsme bydleli a to, že je Petr o 16 let starší, se mi líbilo", vzpomíná Karolína. (2018) (premiéra) 17.10. 21:40 17.10. 22:40
Námořní vyšetřovací službaNa palubě torpédoborce Hoover jen nalezeno tělo poručíka Vivian Millsové. Gibbs a Quinnová se vydávají na loď, zatímco zbytek týmu vyšetřuje případ z kanceláře. Abby najde v odpadcích z lodi zbytky dronu, které by s případem vraždy mohly souviset. Detektivové vyšetřují posádku a civilisty, kteří se této plavby účastnili. Když se ukáže, že jeden z civilistů na palubu nenastoupil, ale na seznamu posádky je podepsaný, Gibbsovi dojde, že mají na palubě podvodníka. Souvisí ale jeho přítomnost na lodi s vraždou Vivian? Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 17.10. 22:40 17.10. 23:35
Beze stopyPolicisté hledají vedoucího údržbářské firmy v čističce vody. Ten zmizel chvíli poté, co musel vyhodit ze zaměstnání starého muže. Jelikož se stařík zabarikádoval v domě a střílel po příchozích, jsou policisté přesvědčeni, že právě on by mohl být tím, kdo muže někde drží. Brzy však zjistí, že pohřešovaný vystupuje pod jinou identitou. Pomalu se před nimi odkrývá příběh tří venkovských mužů bez práce, kteří okradli mafiány. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 17.10. 23:35 18.10. 00:30

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Policejní akademie 2: Jejich první nasazení(Police Academy 2: Their First Assignment) Čerstvé absolventy akademie čeká první nasazení do akce. Úkol je jasný, obnovit pořádek v 16. okrsku! USA 1985, bláznivá krimi komedie. Hrají Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bruce Mahler, Marion Ramsey, Colleen Camp, Howard Hesseman a další. Režie Jerry Paris Škola je u konce, noví policisté nejen úspěšně složili zkoušky, ale také přímo v akci dokázali, že jsou schopni zvládnout cokoli. Jako čerstvé absolventy akademie je čeká první nasazení. A protože velitel akademie Lassard má ve své policisty důvěru, přeloží je na předměsti Los Angeles, do šestnáctého okrsku, jehož velitelem je jeho bratr. Má opravdu velké problémy s rostoucí zločinností, zejména s punkerskou bandou divokého Zeda. Čerství policisté dostanou za úkol obnovit v ulicích pořádek a s vervou sobě vlastní se pustí do práce, čímž promění ulice v oázu absurdního chaosu. Současně se rozhoří nemilosrdná válka s punkery a Mahoney je vyslán jako zvěd do jejich středu. Je jisté, že čím víc se situace v ulicích přiostří, tím víc gagů z příběhu vypadne. A tak to také je. (skryté titulky) 17.10. 05:00 17.10. 06:20
Reservation RoadUSA 2007, drama. Hrají Joaquin Phoenix, Elle Fanning, Jennifer Connelly, Sean Curley, Mark Ruffalo, Antoni Corone, Mira Sorvino a další. Režie Terry George Profesor Ethan Learner veze rodinu z koncertu, a když zastaví u benzinové pumpy na Reservation Road, jeho syna srazí a usmrtí auto řízené rozvedeným právníkem Dwightem Arnem. Ten veze svého syna z baseballového zápasu. Arno z místa nehody ujede. Tragédie zasáhne oba muže stejnou silou. Ethan, jehož manželství prochází krizí, není schopen přijmout synovu smrt, bere vyšetřování do vlastních rukou a rozhodne se najmout právníka. Dwight má trýznivé výčitky svědomí a enormní strach, že mu jeho bývalá žena zakáže kontakt s vlastním synem, mu nedovolí přiznat se. Souhrou neuvěřitelných náhod se Dwight stane Ethanovým právníkem. Teď už je jen otázkou času, kdy se pravda dostane na povrch! 17.10. 01:55 17.10. 05:00
Dr. HouseCarnell, který právě dostudoval Princeton, je na večírku zasažen záhadnou chorobou, která vyvolává silné elektrošoky po celém těle. Housův tým určí celou řadu diagnóz, ale Carnellův stav se neustále zhoršuje. Nakonec zjistí, že Carnell byl potají na prázdninách na Jamajce se svými přáteli. Cameronová se tedy snaží zjistit, jestli jeho přátelé nemají podobné potíže. Až na vyrážku u jednoho z chlapců nikdo stejné příznaky nemá. Pak je ale chlapec s vyrážkou převezen v kritickém stavu do nemocnice. House pozná, že vyrážka je ve skutečnosti jedním z příznaků nemoci z ozáření. Ukáže se, že Carnellův otec Ken vlastní skládku starého železa a z jednoho kovového kusu udělal synovi přívěsek na klíče. Byl bohužel z radioaktivního materiálu. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 17.10. 08:05 17.10. 08:55
Dr. HouseSlavný cyklistický závodník zkolabuje během charitativního závodu. Houseův tým automaticky předpokládá, že selhání dýchání je důsledkem dopingu. Jeff ovšem přísahá, že žádné zakázané léky neužívá. Přizná se pouze ke krevnímu dopingu a spaní v kyslíkovém stanu. Houseův tým provede všechna vyšetření a přijde s několika diagnózami, nakonec ale vše stejně ukazuje na užívání zakázaných látek. Nakonec House zjistí, že Jeff
Autor:
ČT - 17.10.20180

ČT - 17.10.2018

Televizni program na 17.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 17.10. 01:55 17.10. 02:22
Kde bydlely princezny, BouzovNa moravský hrad německých rytířů za Jasněnkou a létajícím ševcem s M. Kuklovou, J. Potměšilem, J. Wehrenbergem a H. Vítovou (2010). Žánr: sociální / duchovní vědy; HDTV|Zvukový popis| 17.10. 01:08 17.10. 01:27
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 17.10. 01:25 17.10. 01:50
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 17.10. 02:22 17.10. 04:54
StarDance IX ...když hvězdy tančíBoj o krále a královnu tanečního parketu opět začíná. Přenosem provázejí Tereza Kostková a Marek Eben. O přízeň poroty a diváků se budou ucházet V. Arichteva, M. Bagárová, D. Písařovicová, Žánr: kviz / soutěž; D. Šinkorová, P. Tomicová, J. Dvořák, R. Genzer, D. Gondík, A. Mišík a D. Svoboda s deseti profesionálními tanečnicemi a tanečníky. Soutěžní páry předvedou tanec cha-cha a waltz. Vše za živého doprovodu Moondance Orchestra M. Kumžáka. Režie R. Petrenko.|HDTV|Dolby|Boj o krále a královnu tanečního parketu opět začíná. Připravili jsme pro vás další ročník fenomenální taneční soutěže plné elegance, noblesy a emocí. Tyto prvky v letošním ročníku ještě více zvýrazníme, k čemuž měrou vrchovatou přispějí známé české osobnosti, které tvrdě trénují, aby zaujaly nejen porotu, ale především vás diváky. Již devátá řada StarDance je připravena z těch nejkvalitnějších ingrediencí. Pořad se neobejde ani bez živě hrané hudby v podání Martina Kumžáka a jeho Moondance Orchestra, kteří neustále posouvají svoje hranice téměř k dokonalosti. Můžete se tak opět těšit na světové hity v jejich novém atraktivním podání. Atraktivní bude samozřejmě i porota ve složení Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík, Radek Balaš a Václav Kuneš. Připraveni jsou jako vždy i dva naši skvělí moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben.|Od 13. října každou sobotu od 20:00 na ČT1 se tak bude na co dívat. Začínají přímé přenosy a až do Vánoc s vámi bude StarDance ...když hvězdy tančí. Dámy a pánové, zadejte se! 17.10. 14:00 17.10. 16:40
Cestománie, Nikaragua - Země jezer a vulkánůV jednom z nejchudších států Latinské Ameriky, který leží mezi Karibikem a Pacifikem, najdeme pozoruhodnou kulturu i překrásnou přírodu (2003). Scénář a režie I. Brachtl. Žánr: turistika, cestování;Zvukový popis|Nikaragua - země, jejíž název se pravidelně skloňuje v médiích díky častým zemětřesením, výbuchům sopek, hurikánům a bohužel i válkám. Jako by se neklid matky Země přenášel po staletí i do života místních obyvatel. Vláda střídala vládu, časté války a ozbrojené konflikty nebraly konce. Přitom jde o zemi s pozoruhodnou přírodou a velmi úrodnou půdou, obohacenou sopečným popelem ze 40 sopek, z nichž dodnes je 7 aktivních. Zde najdete jediné sladkovodní jezero s mořskými živočichy, jako jsou žraloci, mečouni nebo pilouni. Pozoruhodné životní podmínky také vedly ke vzniku ojedinělé kultury. Indiáni například věřili, že v kráteru sopky Masaya je skrýš satana, který třese zemí a ničí jejich životy a obydlí. 17.10. 16:40 17.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 17.10. 17:15 17.10. 17:40
Černé ovceVYZKOUŠELI JSME - Sběrné dvory. Jak fungují u nás a jak v Německu? Vyzkoušeli jsme to a našli některé rozdíly. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 17.10. 17:40 17.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 17.10. 18:00 17.10. 18:25
Kde domov můj?Mimořádné vydání oblíbené soutěže, tentokrát s hostem Romanem Šmuclerem ve prospěch organizace Dejme dětem šanci. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 17.10. 18:25 17.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 17.10. 18:55 17.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 17.10. 19:00 17.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 17.10. 19:50 17.10. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 17.10. 19:59 17.10. 20:05
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 17.10. 20:05 17.10. 20:10
Rapl, Krvavý revírZdá se, že drsnější než Krušné hory může být jen Kuneš. Detektivní série s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Dále hrají: L. Příkazký, A. Pyško, L. Žáčková, T. Jeřábek, A. Krejčíková, J. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; Dolanský, L. Vaculík, M. Etzler, K. Frejová a další. Kamera M. Janda. Scénář a režie J. Pachl.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Pátrání tentokrát zavede Kuneše (H. Čermák) do hor. Hajný Steigerwald (D. Sitek) se chytl do želez na medvědy a vykrvácel. Policistka Slepičková (L. Žáčková) našla jeho zmrzlou mrtvolu. Na místě činu se navíc střílelo, a tak Kuneš začne případ vyšetřovat jako vraždu. Hajný byl naposledy viděn ve společnosti nějakého Angličana, který mu předal větší částku peněz v librách. Jednalo se tedy o loupežnou vraždu? Kromě Angličana je v podezření každý, kdo věděl o předání peněz. Jenže se zdá, že hajný často kryl pytláctví a sám se nestyděl pytlačit ani v soukromých oborách. V podezření je řezník (R. Štabrňák) z jatek v Nejdku, který s hajným jel v ilegálních kšeftech se zvěřinou. Ten však náhle zmizí, vypadá to na útěk. Do vyšetřování zasáhne Kunešova kolegyně Slepičková, která začne pátrat na vlastní pěst... 17.10. 20:10 17.10. 21:11
Dovolená v éře páry: Krach na vídeňské burze, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍUnikátní docureality nás na dva měsíce zavede do továrny 19. století. Dělníky čekají velké události, které změní jejich životy. Jak se s nimi vyrovnají? Režie Z. Cejnková.|HDTV|Zvukový popis|Zkusit žít v jiné době bylo snem každého našeho protagonisty. Nikdo z nich si však ani z části nedovedl představit, co ho čeká. Tři skupiny lidí s pěti členy různého věku budou pracovat po dobu 8 týdnů v parní manufaktuře z konce 19. století. V době, která s sebou nesla technický pokrok a velké sociální změny. Druhý týden na naše dělníky těžce doléhá hlad a tvrdá dřina. Dokáží prosadit své zájmy a požadavky u továrníka? A jaké změny přinese ekonomická krize? 17.10. 21:11 17.10. 22:09
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 17.10. 22:09 17.10. 22:12
Columbo, Džungle ve skleníkuPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1972). Dále hrají: R. Milland, B. Dishy, S. Smithová, B. Dillman a další. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Boris Sagal.|HDTV|2 jazykové verze|Boháč Tony Goodland nemá přístup k obrovskému dědictví, které je uloženo v bance a může být vyplaceno jen v případě mimořádné události. Tonyho strýc Jarvis přijde s nápadem, který oba záhy zrealizují - společně fingují Tonyho zmizení a jménem fiktivních únosců požadují výkupné po manželce "oběti" Cathy Goodlandové. Poručík Columbo, jemuž tentokrát pomáhá mladý seržant Wilson, však v domnělém únosu odhalí řadu nesrovnalostí. Tony mezitím netuší, že Jarvis chce peníze získat jen pro sebe a že je kvůli nim ochoten i vraždit... 17.10. 22:12 17.10. 23:23
Most IV, Bron/Broen IVŠvédská vyšetřovatelka Saga a dánský vyšetřovatel Henrik rozkrývají další spletitý případ. Poslední řada slavného dánsko-švédského kriminálního dramatu (2018). Hrají: S. Helinová, T. Lindhardt, Žánr: detektivka / krimi / thriler; S. Bobergová a další. Režie Henrik Georgsson a Rumle Hammerich.|HDTV|2 jazykové verze|Dozvídáme se více o roli jedné z klíčových postav celého případu. Muži, který totiž před lety tajně spolupracoval s policií, kterému nebyla poskytnuta včasná pomoc a podsvětí se mu krutě pomstilo. Teď to vypadá, že vraždy by mohly být ve spojitosti s pomstou za informátora. Henrik a Saga pak procházejí hlubokou krizí, kdy skoro nejsou schopni spolu alespoň spolupracovat. Nevypadá to, že by se jejich vztah mohl ještě někdy vůbec zlepšit... 17.10. 23:23 18.10. 00:23
Bydlet jako... v harmoniiNěkdy stačí "šoupnout" nábytkem. Jana Stryková a Roman Zach společně s designérkou Mirkou Došlou budou tentokrát zařizovat ložnici ve stylu feng-šuej. Připravili: J. Strýčková, P. Blahotová a R. Habada. Žánr: móda / bydlení / životní styl; HDTV|Zvukový popis|Designérský tým pod vedením Jany Strykové a Romana Zacha se tentokrát pokusí "zharmonizovat" byt paní Terezy. Ta by se totiž při zařizování své ložnice ráda inspirovala starobylým čínským učením feng-šuej a vytvořila si v bytě oázu, kde se nejen dobře vyspí, ale zároveň najde i klid a pozitivní energii. Vzhledem k tomu, že se její manžel profesionálně věnuje sinologii, tedy vědě o čínském jazyce a právě je na dlouhodobé stáži v Číně, bude pro něj po návratu zharmonizovaná ložnice určitě vítanou změnou. 17.10. 05:04 17.10. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 17.10. 05:31 17.10. 05:59
Studio 6Začíná 18. schůze Senátu - poslední v současném volebním období.|Třetinu stávajících senátorů vystřídají nově zvolení kandidáti.|Jaký bude program této schůze?|A kdo se stane předsedou horní komory Parlamentu ČR Žánr: zpravodajský magazín; ?|Nejen o tom ve Studiu 6 v 8:35 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 17.10. 05:59 17.10. 09:00
To je vražda, napsala VIII, Nesuď, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Chuck Bowman. Žánr: detektivka / krimi / thriler; HDTV|2 jazykové verze| 17.10. 09:00 17.10. 09:46
Případy podporučíka Haniky, Milovnice dechovkyVladimír Dlouhý jako mladý vyšetřovatel řeší den co den podvody, krádeže a další zločiny. Tentokrát bude pátrat po tajemné kapsářce řádící na tanečních zábavách (1989). Žánr: detektivka / krimi / thriler; Dále hrají: A. Švehlík, B. Poloczek, M. Pleštilová, E. Steimarová, J. Švandová, J. Hrušínský, Y. Blanarovičová, B. Štěpánová a další. Režie D. Klein.|4:3|Již potřetí se setkáme s mladým kriminalistou podporučíkem Petrem Hanikou (V. Dlouhý), který se se střídavými úspěchy nejenom pracovními, ale i osobními snaží přesvědčit své nadřízené o oprávněnosti volby pro dané povolání. Dnes k tomu bude mít příležitost v případě nepolapitelné kapsářky na tanečních zábavách v jednom z pražských obvodů. 17.10. 09:46 17.10. 10:25
Doktor Martin, RodinaMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj ale Žánr: detektivka / krimi / thriler; záhy vrší řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Kačer, V. Křesadlová, V. Hybnerová, J. Čvančarová, V. Kopta, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, L. Latinák, R. Mikluš a další. Scénář P. Sisková, P. Siska a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Martina navštíví jeho rodiče - otec Karel (J. Kačer) a matka Miroslava (V. Křesadlová). Doktor Elinger se svými rodiči nemluvil několik let a z jejich náhlého příjezdu je zaskočený, navzdory tomu se jim snaží být dobrým hostitelem. Jeho otec mu ale předhazuje pokles na společenském žebříčku, že se z chirurga stal vesnickým felčarem. Elegantní Karel Elinger je rovněž bývalý chirurg a umí svůj šarm dát najevo, na rozdíl od svého syna. Obyvatelé městečka brzy podléhají kouzlu jeho osobnosti. Ale Martinova matka je naopak podivně zamlklá. Skutečný důvod rodičovské návštěvy se ukáže ve chvíli, kdy je Martin vezme za tetou Marií (J. Štěpánková), Karlovou sestrou. Farmu a pozemky, kde Marie hospodaří, odkázal strýc oběma sourozencům společně. Teď chce Karel prodat dům, aby získal svůj podíl, a vůbec ho nezajímá, že by Marie přišla nejen o svůj domov, ale i o živobytí. Dokonce i Martin je zděšený otcovým podlým jednáním a udeří na svou matku. Ta mu k jeho šoku sdělí, že vztah mezi ní a otcem se změnil dnem, kdy se Martin narodil a teď se rozhodla situaci vyřešit po svém. Martin nedokáže snést pomyšlení, že by tetička přišla o střechu nad hlavou. Rozhodne se proto, že věci vyřeší sám. Učitelka ze základky Eva Tejcová (V. Hybnerová) přibývá na váze a stěžuje si na únavu. Domnívá se, že má nemocnou štítnou žlázu, a přijde s tím za doktorem. Martinovo poněkud necitlivé jednání ji však odradí od toho, aby si přišla vyzvednout výsledky. A ty jsou poněkud překvapivé. Topinka (R. Mikluš) se mezitím chystá k zásnubám s Julií, už pro ni koupil i prsten. Architekt Dan (L. Latinák) má také plné ruce práce a to s opravami na matčině domě. Ale když přijede Lída (J. Čvančarová), aby mu pomohla s prací, Dan zkolabuje. Lída volá Martina i záchranku. Martin zjistí, že Dan má pneumotorax a je ve smrtelném nebezpečí. Jenže záchranka má zpoždění a čas na záchranu se nebezpečně krátí. 17.10. 10:25 17.10. 11:20
Beruška, Václav Voska - 100 letTo byla ale návštěva!
Autor: