Denní archiv Říjen 16, 2018

0

Halloween - Recenze - 75%

Když se řek­ne John Carpenter, tak si spous­ta lidí kro­mě fil­mu Věc vzpo­me­ne prá­vě na Halloween. Ano ten pra­vý 40 let sta­rý sní­mek, kte­rý na dal­ších spous­tu let změ­nil žánr horo­ru. A John se roz­ho­dl spo­lu s dal­ší­mi lid­mi z původ­ní­ho týmu vytvo­řit plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní a vlast­ně záro­veň závěr této kul­tov­ní „sla­sh“ akč­ní série.
Michael Myers (James Jude Courtney) je už 40 let zavře­ný v blá­zin­ci poté, co jed­né noci bru­tál­ně zavraž­dil 5 lidí. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tohle řádě­ní pře­ži­la. A hod­ně jí to pozna­me­na­lo. Zatvrdila se, že jest­li se Michael někdy zase obje­ví, tak na to bude při­pra­ve­ná. A všech­no tomu podří­di­la. Dokonce kvů­li tomu při­šla o rodi­nu, kte­rá k ní těž­ce hle­dá ces­tu zpět. Všichni mají Laurie za bláz­na, ale tahle bab­ča je při­pra­ve­ná uká­zat, že nic z toho co děla­la, neby­lo zby­teč­né. Michaela totiž spo­leč­ně s dal­ší­mi věz­ni pře­vá­že­jí do nové­ho zaří­ze­ní. No a nebyl by to správ­ný horor, kdy­by se to nepo­dě­la­lo a bláz­ni v čele s Michaelem neu­nik­li. O bláz­ny strach neměj­te, ale Michael se taky těch 40 let při­pra­vo­val. A jeho den opět nastal.
Jak dob­ře se Laurie při­pra­vi­la a kolik lidí ten­to­krát Míša s nožem vyku­chá? Zjistěte v kinech!

I když nejsem pří­liš veli­ký fan­da horo­rů, tak Halloween byl oprav­du revo­luč­ní. Za těch 40 let se leda­cos změ­ni­lo. Ale jsem rád, že tady ne. Nový Halloween fun­gu­je jako remas­ter a sequel záro­veň. Je skvě­lé vidět, že spous­ta věcí fun­gu­je i po těch 40 letech, a když se k tomu dodá tro­chu té moder­ny, tak to niče­mu nebrá­ní.
Do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl téměř nezná­mý David Gordon Green, nicmé­ně samot­ný John Carpenter se ujal scé­ná­ře a dokon­ce i hud­by. A vzhle­dem k tomu, že asi dost dohlí­žel na natá­če­ní, tak se tyhle jat­ka fakt poved­ly. Film je tak ve výsled­ku poctou všem sla­shov­kám, kte­ré tak před 40 lety nastar­to­val prá­vě Halloween. Ve fil­mu je spous­ta odka­zů na prv­ní film a i na pár dal­ších věcí kolem Halloweenu a dal­ších tako­vých horo­rů.
Skvělé na fil­mu jsou hlav­ně dvě věci. Tou prv­ní je kame­ra. Celý štáb v čele s kame­ra­ma­nem (Michael Simmonds) pone­chal kla­sic­kou pojez­do­vou kame­ru, tak­že má divák ve vět­ši­ně scén dob­rý pře­hled a díky výraz­ným pojezdům a nájezdům na detail snad­no vtáh­ne do děje. Exteriéry jsou spíš sta­tic­ké, tak­že jde o tu atmo­sfé­ru, kte­rá sice občas říd­ne, ale lépe to asi dopad­nout v tomhle smě­ru nemoh­lo.
Druhou skvě­lou věcí je nad­hled tvůr­ců. První film se ješ­tě bral tak tro­chu váž­ně, ale dnes už by to na divá­ka neza­bra­lo. Takže se všich­ni roz­hod­li, že nebu­dou tak váž­ní a hodí fil­mu úmy­sl­ně béč­ko­vý nádech. A je to znát. Už úvod­ní scé­ny napo­ví, že tohle nebu­de jen horor. Překvapivě je pří­tom­ná ta potřeb­ná tro­cha humo­ru, což je osvě­že­ní a záro­veň to nedá­vá pro­stor ke sho­ze­ní fil­mu do vod Vřískotu, neřku-li Scary Movie.
Původní hudeb­ní moti­vy John Carpenter pou­žil i zde, pou­ze k nim při­dal tro­chu kudr­li­nek a moder­něj­ší nádech, tak­že ti divá­ci, co vidě­li prv­ní film snad­no motiv roz­po­zna­jí.

Já osob­ně mám jen tro­chu pro­blém se samot­nou Laurie (Jamie Lee Curtis). Je fakt, že v prv­ním fil­mu hrál prim její křik a hys­te­rie. Ale ona se pak 40 let při­pra­vo­va­la. Tedy mělo to tak být. Akorát já z toho ten pocit neměl. Jasně, psy­chic­ky jí to dost semle­lo, ostat­ní jí mají za bláz­na. Jenže ona se tak oprav­du cho­vá a roz­hod­ně nepů­so­bí jako sil­ná žena, kte­rá pře­ži­la tako­vý teror. Ani vzhled jí k tomu v novém Halloweenu nepři­dal. Běžně Jamie nosí krát­ké svět­lé vla­sy a tady by se to taky šik­lo. Prostě tako­vá bojo­vá babič­ka v bro­kov­ni­cí v ruce. Asi něco jako Linda Hamilton v Terminátorovi. Ale bohu­žel z ní tvůr­ci udě­la­li oprav­do­vé stra­ši­dlo, kte­ré ve výsled­ku zase jen běhá, kři­čí a pani­ka­ří.
Ostatní role půso­bí více­mé­ně jako křo­ví a jsou tam jen jako kořist. A to je dal­ší věc, kte­rá mě na fil­mu zau­ja­la. Já jsem se totiž někde v půl­ce při­sti­hl, že Michaelovi začí­nám fan­dit. Tvůrci i přes nálep­ku „do 15 let nevhod­né“ nacpa­li do fil­mu hod­ně suro­vé­ho nási­lí a krve. A když si ty lidi o tu smrt tak říka­jí svo­jí debi­li­tou a nai­vi­tou, tak tomu nesmr­tel­ný­mu týp­ko­vi pros­tě musí­te začít fan­dit, ať jich roz­se­ká víc. Kdybych se na film pak nedí­val z téhle per­spek­ti­vy, tak bych asi usnul.
Poslední půl­ho­di­na totiž hod­ně ztrá­cí na tem­pu a při­dá­vá na hys­te­rii a totál­ní naho­di­los­ti udá­los­tí.
Halloween roz­hod­ně není doko­na­lost sama, ale tvůr­ci aspoň dáva­jí naje­vo, že to ví, navíc si z někte­rých věcí děla­jí legra­ci.
Scénář je sle­pe­ný z jed­not­li­vých scén, kte­ré na sebe nava­zu­jí napros­to umě­le, tak­že jsem měl dojem, že se vše udá­lo na roz­lo­ze prů­měr­né­ho malo­měst­ské­ho síd­liš­tě. Jamie Lee Curtis je ve výsled­ku opět jen rekla­mou na hys­te­rii. Ke kla­sic­ké­mu hudeb­ní­mu moti­vu už John Carpenter nepři­dá nic zbru­su nové­ho. A něko­lik dal­ších drob­nos­tí, kte­ré pros­tě pře­hléd­ne­te úmy­sl­ně nebo nevě­dom­ky.
Hodně lidí se na nový Halloween těší a já můžu s kli­dem říct, že „nováč­ky v obo­ru“ film poba­ví a fan­dy vlast­ně taky. Tvůrci si dali zále­žet, aby film šel spous­tou věcí ve šlé­pě­jích původ­ní­ho fil­mu, ať už to zna­me­ná super zábě­ry, kla­sic­kou sla­sh řež­bu i tu spous­tu klišé. A i když nad tím divák pak brb­lá, tak bez toho by to vlast­ně neby­lo ono.
Jak se tedy pra­cu­je na odka­zu z minu­los­ti nebo dal­ších děl, tak z toho by si zde mohl pří­klad vzít nedáv­ný pre­mi­é­ro­vý Venom. Ale to je už spíš věc dis­ku­zí, já tam Halloweenu sek­nu pěk­ných 75%.…

Autor:
0

Jedinou jistotou v televizi je nedělní Batman

Ne, neza­po­mněl jsem při­po­me­nout zají­ma­vé fil­my ten­to týden. Bohužel v pon­dě­lí neby­lo nic, co stá­lo při­po­me­nout. Pořád samé seri­á­ly a sla­bé fil­my, až od dneška sto­jí tele­vi­zi sle­do­vat. Dnes film v režii Russella Crowea, zít­ra méně zná­mý Michael J. Fox a až v pátek vel­ko­film - Na hra­ně zítř­ka a v nedě­li dru­hý díl Batmana od Christophera Nolana.…

Autor:
BOHUSLAV MARTINŮ0

BOHUSLAV MARTINŮ

ČÍM LIDÉ ŽIJÍ — K nejvýznamnějším počinům v oblasti vážné hudby letošního podzimu bude patřit i vydání nahrávky pastorální opery Bohuslava Martinů What Men Live By (Čím lidé žijí) ve skvělém nastudování Jiřího Bělohlávka s Českou filharmonií a s celou řadou významných sólistů. Nahrávku vydá ve světové premiéře Supraphon 19. října 2018.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
ČT - 16.10.20180

ČT - 16.10.2018

Televizni program na 16.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 16.10. 02:08 16.10. 04:40
Sváteční slovo kněze a dokumentaristy Jana HanákaŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 16.10. 02:02 16.10. 02:08
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 16.10. 01:47 16.10. 02:02
Pod pokličkouBez masa i klobásy děti rostou do krásy (2009). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: aktivity pro Volný čas; 16.10. 05:07 16.10. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 16.10. 05:31 16.10. 05:59
Studio 6K výročí 100 let od vzniku republiky jsme připravili i ve Studiu 6 speciální rubriky, a to v pravidelných časech 6:50, 7:50, 8:50 a 9:50. Zítra se můžete na ČT1 a ČT24 v čase 8:50 těšit na mořeplavce Richarda Konkolského, Žánr: zpravodajský magazín; který získal státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana v roce 2013.|HDTV| 16.10. 05:59 16.10. 09:00
To je vražda, napsala VIII, Speciální linky, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 16.10. 09:00 16.10. 09:50
Elegán ve fraku, Příběhy slavných... Raoul Schránil - 20 let od úmrtíFilmová hvězda i poctivý divadelní harcovník, který nás opustil před 20 lety, ve vzpomínkách S. Schránilové, O. Suchého, L. Skořepové, S. Motla, Žánr: pozoruhodné osobnosti; V. Vorlíčka a dalších (2013). Režie S. Lazarová.|HDTV|Zvukový popis|Už dvacet let není Raoul Schránil mezi námi, ale jeho elegance a charisma nejsou zapomenuty. Prošel mnoha divadly, v roce 1935 natočil svůj první, nikdy nedokončený film Viktorka a po něm následovaly ještě tentýž rok až do konce čtyřicátých let desítky dalších. V padesátých letech nebylo mnoho příležitostí pro elegána ve fraku, ale později zahrál menší role v mnoha filmech i televizních inscenacích a seriálech: Dynastie Nováků, Svědek umírajícího času, Bambinot, Létající Čestmír či poslední z nich Bylo nás pět. Šarmantní herec se společenským chováním par excellence byl stejný, i když méně nápadný, i v soukromí. 16.10. 09:50 16.10. 10:47
Dědictví na úvěr, Václav Voska - 100 letJaroslava Adamová a Václav Voska v malé televizní komedii na motivy novely Marka Twaina (1965). Scénář K. Nešvera. Kamera J. Novotný. Režie V. Hudeček. Žánr: komedie / sitcom; HDTV|Zvukový popis|Mistrovská studie manželského soužití, ironická nadsázka o penězích a iluzích amerického prozaika Marka Twaina se stala podkladem pro satirickou komedii a dva výborné herce - Jaroslavu Adamovou a Václava Vosku, od jehož narození brzy uplyne sto let. Představují manželský pár, jenž žije velmi skromně. Peníze na nutné výdaje škudlivá manželka přesně rozděluje do plechovek k tomu určených a manželovi počítá i cigarety. A pak manželé dostanou dopis od údajného prastrýce, o němž nikdy neslyšeli. Ten jim slibuje, že po jeho smrti zdědí třicet tisíc dolarů. Manželé si předplatí místní deník, aby se z něj dozvěděli zprávu o strýcově smrti, neboť kontaktovat přímo strýce by bylo netaktní. Podnikavá manželka ví přesně, kam peníze investovat a jak je budou rozmnožovat. A léta s imaginárními investicemi ubíhají... 16.10. 10:47 16.10. 11:40
Černé ovceREALITKA - Prodali byt prostřednictvím realitní kanceláře, celou částku ale nedostali. Proč je důležité neposílat peníze rovnou na účet realitní kanceláře? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 16.10. 11:40 16.10. 11:52
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 16.10. 11:52 16.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 16.10. 12:00 16.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 16.10. 12:20 16.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 16.10. 12:30 16.10. 14:00
DlažbaSobotní brigáda... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1976. Hrají: M. Motlová, V. Hlavatý, F. Filipovský, V. Hašek a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Důchodkyně Liduška (M. Motlová) chce dát opravit chodník před domem, kde bydlí. Když u OPBH neuspěje, vyhlásí sobotní brigádu celého domu. V určený den se však nikdo neukáže, a tak se rozhodne opravit chodník sama. Nepomůže jí ani její manžel (V. Hlavatý), který vše navíc okomentuje slovy: "máš, cos chtěla". Postavu učitele ve výslužbě si zahrál F. Filipovský, od jehož úmrtí uplyne 25 let. 16.10. 14:00 16.10. 14:21
SvatbaEpizoda ze zábavného cyklu Možná přijde i kouzelník, ve které účinkuje zpěvák Karel Černoch, který by v těchto dnech oslavil 75. narozeniny (1987). Dále účinkují: J. Hanušová, H. Vondráčková, V. Nerušilová, J. Wimmer, Žánr: estráda; Pražský komorní balet P. Šmoka, Z. Srstka, I. Jahelka, D. Janda, B. Poloczek a další. Režie Z. Podskalský.|4:3|Zábavný cyklus Možná přijde i kouzelník se zapsal nejen do zlatého fondu televizní zábavy, ale především do paměti několika generací televizních diváků. Zásluhu na tom má především trojice jeho moderátorů Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn a jejich jedinečný humor, který uplatnili napříč každým dílem tohoto legendárního cyklu. Spolu se svými kolegy a přáteli Jaroslavou Hanušovou, Zdeňkem Srstkou a Jiřím Wimmerem vám přinášejí opět celou řadu skvělých scének a písniček. Těšit se můžete i na oblíbeného zpěváka Karla Černocha (*12. 10. 1943 - +27. 12. 2007), který by v těchto dnech oslavil 75. narozeniny. Jak napovídá název dílu, zaměříme se tentokrát na milostné vztahy a manželství a hosty pořadu budou mimo jiné zpěváci Helena Vondráčková a Ivo Jahelka. 16.10. 14:21 16.10. 15:20
Případy podporučíka Haniky, Milovnice dechovkyVladimír Dlouhý jako mladý vyšetřovatel řeší den co den podvody, krádeže a další zločiny. Tentokrát bude pátrat po tajemné kapsářce řádící na tanečních zábavách (1989). Žánr: detektivka / krimi / thriler; Dále hrají: A. Švehlík, B. Poloczek, M. Pleštilová, E. Steimarová, J. Švandová, J. Hrušínský, Y. Blanarovičová, B. Štěpánová a další. Režie D. Klein.|4:3|Již potřetí se setkáme s mladým kriminalistou podporučíkem Petrem Hanikou (V. Dlouhý), který se se střídavými úspěchy nejenom pracovními, ale i osobními snaží přesvědčit své nadřízené o oprávněnosti volby pro dané povolání. Dnes k tomu bude mít příležitost v případě nepolapitelné kapsářky na tanečních zábavách v jednom z pražských obvodů. 16.10. 15:20 16.10. 15:57
To je vražda, napsala VIII, Nesuď, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Chuck Bowman. Žánr: detektivka / krimi / thriler; HDTV|2 jazykové verze| 16.10. 15:57 16.10. 16:45
Cestománie, Čína - Tajemství Žluté řekyPodél čínského veletoku z liduprázdné tibetské náhorní plošiny, přes průmyslová velkoměsta v poušti Gobi až do úrodné delty, která se stále rozšiřuje (2004). Scénář a režie Žánr: turistika, cestování; J. Patková.|4:3|Zvukový popis|Od pramenů Žluté řeky, která je pátým nejdelším veletokem světa, jsme sledovali celou její úctyhodnou délku - 5 463 km. Naskytla se nám ojedinělá možnost poznat krušné životní podmínky houževnatých Tibeťanů, kteří se neobejdou bez roušek na ústech, aby jim severák nefičel přímo do plic. V oblasti středního toku, která je považována za kolébku čínské civilizace, jsme navštívili několik průmyslových velkoměst, kde tamější obyvatelé úspěšně vzdorují civilizačnímu tlaku a stále žijí v ulicích starých čtvrtí tradičním životem. V deltě řeky, která trpí ničivými záplavami, nás zaujali sezónní obyvatelé, především lovci korýšů v samotném ústí veletoku do Žlutého moře. Přes všechny podivuhodné proměny krajiny a způsobu života jejích obyvatel, které jsme na dlouhé pouti potkávali, se přesvědčíme, že lidé od Žluté řeky zůstávají po staletí stejní. Ať už rybaří v deltě, roztáčejí mlýnky vysoko v horách tibetské pustiny, nebo kráčí s velbloudy v poušti Gobi. 16.10. 16:45 16.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 16.10. 17:15 16.10. 17:41
Černé ovceTEST - Smetany ke šlehání. Testující vyzkoušeli 22 vzorků. HLUK - Provoz truhlářské dílny ruší majitele blízkého rodinného domu. Před šesti lety se obrátili s žádostí o pomoc na hygienickou stanici. Továrna ale Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; hlučí dodnes.|HDTV| 16.10. 17:41 16.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 16.10. 18:00 16.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 16.10. 18:25 16.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 16.10. 18:55 16.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 16.10. 19:00 16.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 16.10. 19:50 16.10. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 16.10. 20:00 16.10. 20:05
Doktor Martin, RodinaMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj ale Žánr: detektivka / krimi / thriler; záhy vrší řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Kačer, V. Křesadlová, V. Hybnerová, J. Čvančarová, V. Kopta, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, L. Latinák, R. Mikluš a další. Scénář P. Sisková, P. Siska a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Martina navštíví jeho rodiče - otec Karel (J. Kačer) a matka Miroslava (V. Křesadlová). Doktor Elinger se svými rodiči nemluvil několik let a z jejich náhlého příjezdu je zaskočený, navzdory tomu se jim snaží být dobrým hostitelem. Jeho otec mu ale předhazuje pokles na společenském žebříčku, že se z chirurga stal vesnickým felčarem. Elegantní Karel Elinger je rovněž bývalý chirurg a umí svůj šarm dát najevo, na rozdíl od svého syna. Obyvatelé městečka brzy podléhají kouzlu jeho osobnosti. Ale Martinova matka je naopak podivně zamlklá. Skutečný důvod rodičovské návštěvy se ukáže ve chvíli, kdy je Martin vezme za tetou Marií (J. Štěpánková), Karlovou sestrou. Farmu a pozemky, kde Marie hospodaří, odkázal strýc oběma sourozencům společně. Teď chce Karel prodat dům, aby získal svůj podíl, a vůbec ho nezajímá, že by Marie přišla nejen o svůj domov, ale i o živobytí. Dokonce i Martin je zděšený otcovým podlým jednáním a udeří na svou matku. Ta mu k jeho šoku sdělí, že vztah mezi ní a otcem se změnil dnem, kdy se Martin narodil a teď se rozhodla situaci vyřešit po svém. Martin nedokáže snést pomyšlení, že by tetička přišla o střechu nad hlavou. Rozhodne se proto, že věci vyřeší sám. Učitelka ze základky Eva Tejcová (V. Hybnerová) přibývá na váze a stěžuje si na únavu. Domnívá se, že má nemocnou štítnou žlázu, a přijde s tím za doktorem. Martinovo poněkud necitlivé jednání ji však odradí od toho, aby si přišla vyzvednout výsledky. A ty jsou poněkud překvapivé. Topinka (R. Mikluš) se mezitím chystá k zásnubám s Julií, už pro ni koupil i prsten. Architekt Dan (L. Latinák) má také plné ruce práce a to s opravami na matčině domě. Ale když přijede Lída (J. Čvančarová), aby mu pomohla s prací, Dan zkolabuje. Lída volá Martina i záchranku. Martin zjistí, že Dan má pneumotorax a je ve smrtelném nebezpečí. Jenže záchranka má zpoždění a čas na záchranu se nebezpečně krátí. 16.10. 20:05 16.10. 21:00
Já, Mattoni, ÚtěkBoj špinavými nevybíravými prostředky pokračuje. Původní historický seriál o Heinrichu Mattonim (2016). Hrají: A. Švehlík, D. Švehlík, T. Medvecká, T. Vilhelmová, D. Marková, A. Geislerová, V. Kratina, Žánr: romantický; M. Daniel, V. Vydra, J. Budař, J. Vlasák, M. Hádek, M. Myšička a další. Scénář P. Zikmund. Kamera M. Štěpánek. Režie M. Najbrt.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Boj mezi Mattonim (D. Švehlík)a jeho ženou (T. Vilhelmová) pokračuje záludně, neférově, nesmyslně. Rozšiřují se nepravdivé drby o jeho zdravotním stavu, především o možném poškození mozku vysokou horečkou. Mattoni ví, odkud vítr vane, a nezbývá mu, než se obrátit na právníka. Ostatně jeho žena právníka již má, Mattoniho bývalého spolužáka a nepřítele Franze Rohlinka (M. Daniel). Mattoni si uvědomuje všechna omezení této pokořující situace, psychicky se dostává až na dno. Z beznaděje ho vytáhne až pomoc z míst nejvyšších, za kterou stojí přátelství s doktorem Löschnerem (V. Kratina) a jeho ženou (A. Geislerová). Plný nadějí se Mattoni rozhoduje vybojovat svou pravdu proti vší té mlze, kterou kolem něj jeho žena rozprostřela. Rozhoduje se jít před lékařskou komisi, protože věří, že pravda musí vyjít najevo a nespravedlnost musí být odhalena. Ale
Autor:
0

Na ČT 2 bude uveden dokumentární cyklus Legie 100

V České tele­vi­zi bude v říj­nu na pro­gra­mu nový doku­men­tár­ní cyk­lus Legie 100.

V pon­dě­lí 15.října pro­běh­la pro­jek­ce všech tří dílů za účas­tí reži­sé­ra Jakuba Taberyho,  kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ky ČT Lenky Polákové a dob­ro­vol­ní­ků z Československé obce legi­o­nář­ské, kte­ří si v doku­men­tech zahrá­li.

Třídílný doku­men­tár­ní cyk­lus Legie 100 vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s Československou obcí legi­o­nář­skou a věnu­je se pří­bě­hům čes­ko­slo­ven­ských legií v čase prv­ní svě­to­vé vál­ky.

První z dílů, Krvavá fran­couz­ská pole, se zamě­řu­je na vznik roty Nazdar, kte­rá vznik­la v době vzni­ku prv­ní svě­to­vé vál­ky ve Francii. Druhý z dílů, Ve stí­nu ital­ských hor, zave­de divá­ky do Itálie, kte­rá vstou­pi­la do vál­ky v květ­nu 1915. Legionáři bojo­va­li v hor­ském pro­stře­dí podél řeky Soča a pro­běh­lo tam něko­lik krva­vých ital­ských ofen­zív. Poslední, tře­tí díl, Hrdinové od Zborova, při­po­me­ne divá­kům slav­nou bitvu na Ukrajině, u Zborova.

„Náš cyk­lus se zabý­vá legi­o­ná­ři za prv­ní svě­to­vé vál­ky a je prav­da, že jsem se dozvě­děl mno­ho, pro­to­že za minu­lé­ho reži­mu se o nich vůbec nemlu­vi­lo. Proto si mys­lím, že je zásluž­né, že náš pořad vzni­kl, a přál bych mu co nej­ví­ce divá­ků. Jsem pře­svěd­čen o tom, že nebýt legií, tak Československo nee­xis­tu­je,“ říká herec a nad­še­nec do vojen­ské his­to­rie Jiří Dvořák a o čes­kých legi­o­ná­řích uvá­dí: „Ti klu­ci na všech fron­tách vyni­ka­li neu­vě­ři­tel­nou sta­teč­nos­tí a vojen­ským umem. Kdekoliv byl něja­ký prů­švih, tak tam posla­li Čechoslováky. Ve Francii jed­nu kótu doby­lo 150 našich klu­ků, a když tu stej­nou kótu dobý­va­li Kanaďané o tři roky poz­dě­ji, tak tam padlo čty­ři­cet tisíc lidí.“

Každý z dílů trvá 50 minut a jsou v něm his­to­ric­ké zábě­ry, roz­ho­vo­ry s legi­o­ná­ři či pamět­ní­ky, hra­né scé­ny v podá­ní legi­o­nář­ských nad­šen­ců.

První díl se bude vysí­lat v úte­rý 16.října ve 22.10 hodin na ČT2, dru­hý díl v úte­rý  23.října ve 22.00 hodin na ČT2 a posled­ní díl v úte­rý 30.října ve 22.50 hodin na ČT2.

režie: Jakub Tabery scé­nář: Josef Fišer dra­ma­tur­gie: Martin Červenka  výkon­ná pro­du­cent­ka: Olga Grossmannová vedou­cí pro­duk­ce: Marta Hostinská  hlav­ní kame­ra­man: Jiří Studnička kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Lenka Poláková  pořa­dem pro­vá­zí: Jiří Dvořák…

Autor:
NOVA - 16.10.20180

NOVA - 16.10.2018

Televizni program na 16.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Střepiny 16.10. 02:45 16.10. 03:15
Kriminálka Las VegasRozrušený manžel volá pohotovost, svou manželku našel pod schodištěm v tratolišti krve. Zdravotníci už ženě nedokážou pomoci a případ přebírá kriminálka. Během pátrání se ukazuje, že pod slupkou spořádané rodinné idylky se ukrývá nejedno tajemství. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 16.10. 02:00 16.10. 02:45
Snídaně s Novou 16.10. 05:55 16.10. 08:35
Novashopping 16.10. 08:35 16.10. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 16.10. 08:50 16.10. 09:50
SpecialistéNa výběrové škole dojde po maturitním večírku k vraždě neoblíbeného učitele Alexandra Šlechty. Při vyšetřování kriminalisté zjišťují, že měl učitel ve třídě problémového žáka Patrika Melíška. Šlechta ho nenechal odmaturovat. Patrik učitele nenávidí a jeho největším koníčkem je hraní brutálních stříleček. Jeho možný motiv pro vraždu později potvrdí nález sbírky fotek a článků o takzvaných školních střelcích. Svoje maturitní vysvědčení si odmítla převzít studentka Anna Wallerová. Kriminalisté postupně odkrývají další složité vztahy ve škole. Zjišťují, že otec Anny se s učitelem Šlechtou znali od dětství a že podezřelým může být i on. Ředitel školy, ale také Lukáš s Jardou se ocitají ve velmi nebezpečné situaci, která má překvapivé rozuzlení. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 16.10. 09:50 16.10. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 16.10. 11:00 16.10. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově. 16.10. 11:50 16.10. 12:00
Polední Televizní noviny 16.10. 12:00 16.10. 12:25
Krok za krokemDana, JT a Karen chtějí vlastní auto, zatímco rodiče jsou proti. Tudíž se rozhodnou pořídit si vůz za své. JT ovšem koupí starého brouka, zralého leda na odpis. Nakonec auto rozprodají na díly a ještě něco vydělají. Carol si pořídila novou knížku "Deset minut pro lepší manželství" o zdokonalování soužití páru. Nakonec se s Frankem pohádají kvůli věcem, které si dříve neřekli (tajné konto Carol a Frankův notýsek s čísly bývalých přítelkyň), to proto, že před svatbou nevěděli, zda manželství vyjde. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 16.10. 12:25 16.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Hanák se díky své prudké povaze opět dostane do maléru, čehož využije Švarc a dále zvyšuje svůj nátlak na Gábinu. Ta ví, že se nemůže Hanákovi svěřit, protože by se jistě dostal do ještě větších potíží. Angelina si sama zařídila interrupci mimo Kamenici, po interrupci se ale objeví komplikace, takže Angelina stejně končí v kamenické nemocnici. Jakub vyčítá otci, že všechny Angelininy problémy jsou jen důsledek Mázlova postoje. Eda se v dobré víře rozhodne přenechat vilu napůl Běle a Jindřichovi. Nespokojený Jindřich ale rázem přikročí k protiakcím s cílem vypudit Bělu zcela z vily. Běla hledá útočiště na své nové nemovitosti a seznamuje se zde s rázovitým řemeslnikem Jánským. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají P. Rychlý, Z. Adamovská, S. Nováková, M. Zounar, P. Štěpánek, V. Zavřel a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 16.10. 12:45 16.10. 14:05
Dr. HouseCarnell, který právě dostudoval Princeton, je na večírku zasažen záhadnou chorobou, která vyvolává silné elektrošoky po celém těle. Housův tým určí celou řadu diagnóz, ale Carnellův stav se neustále zhoršuje. Nakonec zjistí, že Carnell byl potají na prázdninách na Jamajce se svými přáteli. Cameronová se tedy snaží zjistit, jestli jeho přátelé nemají podobné potíže. Až na vyrážku u jednoho z chlapců nikdo stejné příznaky nemá. Pak je ale chlapec s vyrážkou převezen v kritickém stavu do nemocnice. House pozná, že vyrážka je ve skutečnosti jedním z příznaků nemoci z ozáření. Ukáže se, že Carnellův otec Ken vlastní skládku starého železa a z jednoho kovového kusu udělal synovi přívěsek na klíče. Byl bohužel z radioaktivního materiálu. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 16.10. 14:05 16.10. 15:00
Dr. HouseSlavný cyklistický závodník zkolabuje během charitativního závodu. Houseův tým automaticky předpokládá, že selhání dýchání je důsledkem dopingu. Jeff ovšem přísahá, že žádné zakázané léky neužívá. Přizná se pouze ke krevnímu dopingu a spaní v kyslíkovém stanu. Houseův tým provede všechna vyšetření a přijde s několika diagnózami, nakonec ale vše stejně ukazuje na užívání zakázaných látek. Nakonec House zjistí, že Jeff trpí vrozenou chorobou. Ta se obvykle léčí krevními transfúzemi, takže Jeff dopingem nevědomky léčil sám sebe. Jeff je tím pádem z obliga a může tento doping užívat legálně. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 16.10. 15:00 16.10. 15:55
Kriminálka Las VegasPoté, co je za podivných okolností v předměstské čtvrti nalezena mrtvola muže, se Grissom a Catherina vydávají po stopách skupiny lidí, kteří mrtvolu pohodili na zahradě majitelů. Na konci stop pak objeví hluboko v poušti bývalý vojenský bunkr plný mrtvol neznámých lidí. Další vyšetřování ukáže, že se jednalo o náboženskou sektu, jejíž členové spáchali hromadnou sebevraždu. O něco později však policisté objeví o kus dál v poušti tělo vůdce sekty, který však zemřel dříve než ostatní, a to úderem do hlavy. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 16.10. 15:55 16.10. 16:57
Odpolední Počasí 16.10. 16:57 16.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 16.10. 17:00 16.10. 17:30
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 16.10. 17:30 16.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 16.10. 18:25 16.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 16.10. 19:30 16.10. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Jakub s Čestmírem se snaží přes internetovou seznamku sehnat partnerku pro Karla Rytíře. Chtějí se ale přesvědčit na vlastní oči, koho Karlovi dohazují. Pozvou tedy možné adeptky do baru U Čerta, aby si je tam mohli nenápadně prohlédnout... Petr Hanák pomáhá Denise s dětmi, což čím dál víc štve Jonáše. Podezírá Hanáka, že se snaží Denisu svést. Innino podezření, že ji pronásleduje válečný žoldák, už sdílí i Marek. Snaží se Innu chránit, a znovu se zaplete do maléru. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 16.10. 20:20 16.10. 21:40
Víkend 16.10. 21:40 16.10. 22:40
Námořní vyšetřovací službaGibbs vyšetřuje případ zdánlivě jasné sebevraždy. Psychiatrička Grace Confaloneová, která měla dotyčnou poslední měsíc v péči, ale trvá na tom, že byla spáchána vražda. Má totiž důvěrné informace, protože oběť byla její pacientkou. Ale protože ctí lékařské tajemství, nemůže mu prozradit víc. Torres zjistí, že by případ mohl mít souvislost s nedávným úmrtím starého souseda, který, jak se ukáže, měl sbírku zlata a vzácných mincí. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 16.10. 22:40 16.10. 23:35
Beze stopyMajitel galerie nahlásí zmizení mladé umělkyně. Policisté zjistí, že se jednalo o známou malířku, která získávala náměty na své obrazy tak, že fotila lidi ze svého okolí a fotografii přenesla na plátno. Dívka měla značný psychický problém spojený s něčím špatným z jejího mládí. Když se policistům podaří najít dívčina nevlastního otce, ukáže se, že dívka zažila jakousi příhodu na místním mostě, kde zemřela její spolužačka. Obraz, ktery najdou v jejím ateliéru, tuto příhodu připomíná... Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 16.10. 23:35 17.10. 00:30

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Dick TracyDobrácký detektiv Dick Tracy společně s parťákem Klukem bojují proti zločinu, kterým jsou prolezlé ulice jejich města. USA 1990, akční. Hrají Warren Beatty, Al Pacino, Madonna, Glenne Headly, William Forsythe, Charles Durning, Charlie Korsmo, Ed O'Ross a další. Režie Warren Beatty V městě se rozmáhá zločin, který mají na svědomí zločinecké gangy. Největším a nejmocnějším z nich je Big Boy. Ten má v plánu spojit se s ostatními gangsterskými skupinami, aby mohly společně vládnout městu. Poté Big Boy zabije majitele klubu Ritz a přivlastní si jeho přítelkyni Šeptalku. Dick Tracy ho zatkne za vraždu, ale důkazy proti němu nestačí a on je propuštěn na svobodu. Big Boy sežene ty nejhorší kriminálníky, kterým dá za úkol, že musí Tracyho zlikvidovat. Detektiv unikne smrti jen díky tomu, že ho zachrání sirotek beze jména, kterému říkají Kluk. Podaří se Dickovi a jeho pomocníkovi dostat za mříže Big Boye a ostatní nebezpečné gangstery? 16.10. 04:10 16.10. 05:45
Swordfish: Operace Hacker(Swordfish) Akční thriller o hackerovi, donuceném podílet se na velké bankovní loupeži. USA 2001, akční thriller. Hrají Hugh Jackman, John Travolta, Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea de Matteo a další. Režie Dominic Sena Špičkový hacker Stanley Jobson byl propuštěn na podmínku z vězení, kam byl odsouzen za internetové podvody. Krátce poté ho navštíví atraktivní dívka Ginger. Její šéf Gabriel Shear by mu chtěl nabídnout práci. Muž je odhodlán dodržet podmínku a odmítne. Ginger ví, že Stanley nutně potřebuje peníze na právníky, s jejichž pomocí chce získat do péče dcerku Holly. Nabídne mu sto tisíc dolarů za to, že se s jejím šéfem jen sejde. Poté, co Stanley projde těžkým testem, Shear mu nabídne za další spolupráci 10 milionů dolarů. Má vytvořit červa, který pronikne do přísně střeženého systému. Cílem je tajné vládní konto s prostředky na boj proti terorismu. Stanley se sejde s dcerou a slíbí jí, že už brzy budou spolu. Sleduje je ale vládní expert Robetson, který už ho jednou dostal za mříže. Senátor Reisman, který Sheara tajně podporuje, chce, aby byla akce zastavena. Ten to však odmítne a senátor na něj pošle komando zabijáků. Shear se z pasti prostřílí. Šokovaný Stanley, který byl účastníkem přepadení, chce se vším skončit, proto mu Shear unese Holly. Stanley je nucen dokončit červa, aby zachránil své dceři život. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 16.10. 01:35 16.10. 04:10
Postrach Dennis(Dennis the Menace) Rodinná komedie o tom, že tornádo nemusí být pro americké městečko největší pohromou, ale také o tom, že i pohroma může mít zlaté srdce. USA 1993, rodinná komedie. Hrají Mason Gamble, Walter Matthau, Joan Plowright, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Robert Stanton a další. Režie Nick Castle. Pohromou pro poklidné městečko je šestiletý chlapec Dennis. Obětí jeho dobře míněných nápadů se stává soused, starý pan Wilson, který prchá, jen zaslechne charakteristický zvuk Dennisova kola. Zatímco jsou jeho rodiče v práci, vydá se Dennis s kamarády na výpravu do okolí. Pan Wilson se připravuje na velkou oslavu - na deset vteřin má rozkvést vzácná orchidej. Večer Dennise hlídá dívka Polly, kterou navštíví její přítel. Chlapec se dostane z domu a neustále jejich schůzku ruší zvoněním. Odnese to, kdo jiný, pan Wilson, kterého Polly poleje vodou a posype moukou v domnění, že to zvonil on. Když pak nese ráno Dennis panu Wilsonovi psaníčko s omluvou, způsobí starému pánovi další nepříjemnosti. Dennisovi rodiče musí odjet na služební cestu a marně hledají někoho, kdo by syna pohlídal. Nakonec přemluví hodnou Martu, manželku pana Wilsona, který nakonec svolí a navíc ukáže Dennisovi svou sbírku mincí. Velmi brzy se však stane obětí dalších nehod a katastrof způsobených malým rošťákem. 16.10. 05:45 16.10. 07:30
Dr. HouseDvacetiletý Alfredo spadne při opravě krytiny ze střechy domu patřícího dr. Lise Cuddyové. Dr. Gregu Houseovi a jeho týmu se nedaří stanovit diagnózu. Na poplach bije i právnička nemocnice Stacy,
Autor:
TV Barrandov - 16.10.20180

TV Barrandov - 16.10.2018

Televizni program na 16.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 16.10. 02:45 16.10. 03:05
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 16.10. 02:00 16.10. 02:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 16.10. 09:30 16.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 16.10. 11:05 16.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 16.10. 12:40 16.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 16.10. 13:50 16.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 16.10. 14:50 16.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 16.10. 15:50 16.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 16.10. 17:10 16.10. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 16.10. 18:30 16.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 16.10. 19:20 16.10. 20:20
Takhle tu žijeme!Myslíme si, že všechno zvládneme, že na život máme partnera jako oporu. Potom přijde špatné rozhodnutí a všechno hezké končí krachem, hádkou, rozvodem, exekucí. Jak z toho ven? Komu se svěřit? Co udělat lépe? Pojďme společně u vás doma vyprávět příběhy, které se týkají mnoha z nás (Premiéra) 16.10. 20:20 16.10. 21:25
Aréna Jaromíra SoukupaGenerální ředitel Jaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 16.10. 21:25 16.10. 23:05
Týden podle Jaromíra Soukupa 16.10. 23:05 16.10. 23:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 16.10. 23:50 17.10. 00:50

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 16.10. 04:00 16.10. 05:10
Pomsta nebo láska (44,45)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 16.10. 01:40 16.10. 04:00
Konec vysílání 16.10. 05:10 16.10. 05:55
Matlock III (2,3)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 16.10. 05:55 16.10. 08:05
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 16.10. 08:05 16.10. 09:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 16.10. 09:50 16.10. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 16.10. 10:50 16.10. 12:25
Live Teleshopping 16.10. 12:25 16.10. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 16.10. 14:25 16.10. 15:25
Matlock III (4,5)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 16.10. 15:25 16.10. 17:30
Velkolepé století II (39,40)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 16.10. 17:30 16.10. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2005). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, P. Bongartz, G. Dohm, T. Wedhorn, O. Pascal a další. Režie M. Steinke (91 min) (Premiéra) Loď snů tentokrát míří do Ománu, který kdysi býval domovem bohatých obchodníků. Tamní rušná atmosféra zajisté okouzlí každého návštěvníka. Kapitána Paulsena, posádku i cestující na palubě lodi snů čeká vzrušujíci cesta do tajemného světa Orientu... 16.10. 20:00 16.10. 22:00
Sága: Prokletí stínuVálka bohů se rozhořela naplno a živých bylo stále méně. Proto si lidé založili Řád, ve kterém spojili své síly s pyšnými elfy a proradnými trpaslíky. Řád má své špióny, kteří mají jasné úkoly a všichni se snaží vzkřísit civilizaci... Americký dobrodružný fantasy film (2013). Hrají D. C. Ryan, R. McWilliams, P. D. Hunt, J. C. Morris, D. James a další. Režie L. John (99 min) Ve Druhém věku se válka bohů rozhořela naplno a živých bylo stále méně. Lidé proto založili Řád, v němž ze zoufalství spojili své síly s pyšnými elfy a proradnými trpaslíky. Zatímco se Řád snažil vzkřísit civilizaci, na západě znovu ožilo dávné zlo. Temnými kouty špinavých krčem se plíží šepot tajného spolku spiklenců, známého jako Stín, jehož hrůzní vyslanci již překročili hranici země. Magistři Řádu proto vyslali své vlastní špehy, aby včas zmařili plány nepřítele. Lidský poutník a vyslanec Světla Keltus, lovkyně odměn a nemilosrdná elfka Nemyt a svojí loupeživou hordou zapuzený ork Kullimon se pod přízračně žlutým nebem kraje Battlegrave vydávají hledat tajemný artefakt, jehož pomocí chtějí služebníci Stínu znovu nastolit vládu pána temnot Gotha Azula. 16.10. 22:00 17.10. 00:15
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 16.10.20180

Prima - 16.10.2018

Televizni program na 16.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 16.10. 17:50 16.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 16.10. 18:55 16.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 16.10. 19:40 16.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 16.10. 19:55 16.10. 20:15
KrejzoviAnna se rozhodne udělat velkou čistku. Všichni musí uklidit své pokoje a přebytečné a nepoužívané věci vyhodit. Flanderková vymyslí, že by měli udělat garážový výprodej. Luky se rozhodne vydělat co nejvíc... Do Petrovy ordinace přijde rodinka vegetariánů s tím, že jejich chameleón chřadne. Příčina je jasná - chameleón je jednoduše hmyzožravec, a ne vegetarián. Zdenička je přesvědčena, že vrátit chameleóna majitelům se rovná vraždě. Danka má domluvené rande, ale Michal po ní chce, aby v ten čas šla podepsat smlouvu s klientem. Danka se vymluví, že má kurz ruštiny. Michala zaujme, jejich další potenciální inzerent je totiž Rus. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie V. Moravec (Premiéra) 16.10. 20:15 16.10. 21:35
Polda II (8) -ST -W -HDPokud chcete někoho vyhodit, ale nemáte na to dostatek kuráže, firma CPHR Consulting to s radostí udělá za vás. Není den, kdy by si její zaměstnanci netvořili nepřátele na všech frontách. Když najdou jednu z pracovnic firmy otrávenou, není to pro Michala lehký úkol najít vraha. A má její život opravdu na svědomí jeden z vyhozených zaměstnanců? Andrej se mezitím nemůže dočkat, až ho Fišer povýší, podle náznaků se k tomu určitě chystá, nebo ne? A jak se Michal vyrovná s Tániným znovu nalezeným kamarádem, který s ní začíná trávit víc a víc času? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, R. Derszi, H. Seidlová, A. Zmuda, V. Lapková, O. Kavan, R. Štabrňák, A. Laštovková, J. Vlach, J. Vlas. Režie J. Fuit (2017) 16.10. 21:35 16.10. 22:55
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 16.10. 22:55 16.10. 23:50
Komisař Rex VIII (2) -ST -W -HDKdyž dva mladiství manipulují na staveništi s pistolí, dojde k nechtěnému výstřelu, při němž je zabita bezdomovkyně. Marc a Niki společně s Rexem rozjíždějí vyšetřování... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další 16.10. 01:50 16.10. 02:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 16.10. 23:50 17.10. 00:50
Policie HamburkPolicisté vyšetřují případ muže, kterého pronásleduje docentka psychologie, jež se odmítá smířit s tím, že po jedné společně strávené noci by měl jejich vztah skončit... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 16.10. 02:50 16.10. 03:50
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 16.10. 06:15 16.10. 06:35
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 16.10. 06:35 16.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 16.10. 07:15 16.10. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 16.10. 08:05 16.10. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 16.10. 08:40 16.10. 09:10
Ohnivý kuřeMike dostává pracovní nabídku v luxusním hotelu. Klára se snaží udobřit s Verunou a rozhodne se pomstít Renátě. S Liuem vymyslí mazaný plán. V Grandu se připravuje velká akce pro místní honoraci. Robert neslaví takový úspěch, jak si představoval, a snaží se svalit vinu na nedostatečnou reklamu. Částka za promo akci ale přesahuje Juniorovo podpisové právo. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie J. Chlumský (55 min) 16.10. 09:10 16.10. 10:25
Příběhy o lásce: Jen hvězdy se dívalyFranzino manželství je po tragické smrti syna na bodu mrazu. Manžel pije a obviňuje ji, že za vše může ona. Když se ve vsi usadí nový veterinář, začne Franzi pracovat jako jeho asistentka. Čeká ji i nový život? Německý romantický film (2009). Hrají M. Friedrichová, T. Darchinger, S. Deyle a další. Režie P. K. Niemyerová (Premiéra) 16.10. 10:25 16.10. 12:15
Polední zprávy 16.10. 12:15 16.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 16.10. 12:30 16.10. 13:30
Komisař Rex VIII (3) -ST -W -HDZjistit, kdo v noci unáší pacientky nemocnice a zastírá vraždy sebevraždami, bude pro Marka, Niki a Rexe tvrdý oříšek... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie A. Prochaska 16.10. 13:30 16.10. 14:30
Komisař Rex VIII (4) -ST -W -HDDva padělatelé peněz Urban a Leitner ke svým zločinům zneužívají desetileté chlapce z východní Evropy. Když jednoho z nich zbijí tak, že zranění podlehne, začne jim policie pořádně šlapat na paty... Německý kriminální serial (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie A. Prochaska 16.10. 14:30 16.10. 15:35
Policie HamburkPolicisté vyšetřují případ staré paní, která využívá svého vysokého věku ke krádežím, a muže, který pod záminkou podomního prodeje okrádá lidi... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 16.10. 15:35 16.10. 16:35
Odpolední zprávy 16.10. 16:35 16.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 16.10. 16:50 16.10. 17:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Útok na Bílý důmBílý dům podle všeho není nedobytná pevnost a prezident není ve svém sídle vždy v bezpečí. Na vlastní kůži se o tom přesvědčí Channing Tatum, když Bílý dům ovládnou teroristé a on i nejmocnější muž světa se musejí chopit zbraně, zachránit si život a zabránit třetí světové válce... Americký thriller (2013). Dále hrají J. Foxx, M. Gyllenhaalová, J. Clarke a další. Režie R. Emmerich 16.10. 00:25 16.10. 02:31
Přestávka ve vysílání 16.10. 02:31 16.10. 06:45
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 16.10. 06:45 16.10. 07:10
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 16.10. 07:10 16.10. 07:30
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 16.10. 07:30 16.10. 08:50
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 16.10. 08:50 16.10. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 16.10. 09:35 16.10. 10:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 16.10. 10:35 16.10. 11:40
Rozmarný milionářRichard Gere je velice bohatý, ale osamělý muž, který po zranění při autonehodě propadl závislosti na lécích a opiátech. Když se mu do života vrátí dcera jeho bývalých přátel, kteří při zmíněné autonehodě zahynuli, bude muset vážně přehodnotit svůj život... Americký film (2015). Hrají R. Gere, D. Fanningová, T. James, Ch. Hinesová, D. Baker a další. Režie A. Renzi 16.10. 11:40 16.10. 13:35
Věř miBývalý dětský herec touží prorazit jako agent dětských filmových hvězd. Aby mohl podepsat smlouvu s hollywoodskou hvězdičkou, musí se vypořádat s hereččiným prchlivým otcem, intrikujícím rivalem i castingovou ředitelkou, kteři jím všichni pohrdají... Americká komedie (2013). Hrají S. Rockwell, A. Peetová, C. Gregg a další. Režie C. Gregg 16.10. 13:35 16.10. 15:25
Julie a JuliaJulia naučila po kurzu vaření, který absolvovala v roce 1949 v Paříži, Ameriku vařit a dobře jíst. V roce 2002 se mladá redaktorka Julie rozhodne vyzkoušet během 365 dnů 524 jejích receptů a psát o tom blog... Americký životopisny film (2009). Hrají M. Streepová, A. Adamsová, S. Tucci a další. Režie N. Ephronová 16.10. 15:25 16.10. 18:10
Osudová chvíleJedna osudová chvíle může změnit celý život. Stejně tak tomu bylo i u Jacoba, který vedl spokojený život se svou rodinou. Osud však jednoho dne zamíchal kartami a rodinu mu vzal... Americký film (2012). Hrají D. J. Hirsh, T. Braxtonová, N. J. Potvin a další. Režie P. A. Kaufman 16.10. 18:10 16.10. 20:00
Policajt v Beverly Hills IDetektiv Axel Foley se stane svědkem vraždy přítele Mika. Šéf mu zabrání vměšovat se do vyšetřování, ale Axel má vlastní hlavu a vydá se na vlastní triko z Detroitu do Beverly Hills hledat pachatele... Americká akční komedie (1984). Hrají E. Murphy, J. Reinhold, S. Berkoff a další. Režie M. Brest 16.10. 20:00 16.10. 22:05
Harry BrownBývalý mariňák Harry Brown žije po smrti manželky sám na nepříliš poklidném anglickém předměstí. Když parta místních výtržníků zabije jeho nejlepšího přítele, rozhodne se Harry jednat na vlastní pěst a naplnit svou představu o spravedlnosti... Britský thriller (2009). Hrají M. Caine, E. Mortimerová, I. Glen a další. Režie D. Barber 16.10. 22:05 17.10. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Druhá šanceDuvalova sestra se stýká s Wallym, který pracuje jako kurátor. Jimmymu se nikdy nezamlouval, proto ho sleduje a zjistí, že zločincům poskytuje falešné alibi... Americký sci-fi seriál (2016). Hrají R. Kazinsky, A. Kalyan, D. Vadsariová a další 16.10. 02:15 16.10. 03:15
VikingovéPo návratu do Kattegatu musí Ragnar svést rozhodující souboj s jarlem Borgem o vládu nad svým panstvím. Pomoci v boji mu přijíždí jeho bývalá žena Lagertha i nyní dospělý syn Bjorn, který by se sám rád stal uznávaným bojovníkem... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2014). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 16.10. 03:15 16.10. 04:15
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 16.10. 06:55 16.10. 08:10
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 16.10. 08:10 16.10. 09:30
Top Gear XIXNejslavnější
Autor:
Co jsem řekl své dceři o ekonomii0

Co jsem řekl své dceři o ekonomii

Co se stane, když se profesor ekonomie, který je zároveň radikálním levicovým politikem, rozhodne své dospívající dceři vysvětlit, jak funguje ekonomika a svět kolem nás? Nečekejte žádné „ismy“, matematické vzorce ani šermování autoritami. Bude to nevšední čtení: setkáte se například s australskými domorodci, s reky Homérových eposů, Faustem a Mefistofelem, s Frankensteinem a Mary Shelleyovou, šamany afrického kmene Azandů, obyvateli německého tábora pro válečné zajatce a s hrdiny filmů Matrix a Blade Runner. A jen tak mimochodem se dozvíte, jak fungují peníze a zisk, jaký je mechanismus dluhu, odkud se bere nerovnost a chudoba, proč vznikají ekonomické krize – a ještě mnoho dalšího. Odborná erudice a celkový přehled se u Janise Varufakise pojí se svižným perem a jasnými názory – pro někoho provokativními, pro jiné inspirujícími. Jedno je ale jisté: tuto knihu přečtete jedním dechem! Pro české vydání napsal autor speciální předmluvu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 279.00 Kč

Autor:
Doba kamenná0

Doba kamenná

Jeden z prvních živých tvorů, které Bára spatřila, byl – mamut. Naštěstí za řekou. Když se však jeden muž z Liščího lidu, kde Bára našla útočiště, rozhodl pomstít bratra, jehož zabil dýkozubý lev, začalo pro Báru dobrodružství napínavější, než by si přála. Od prvního vydání Štorchových Lovců mamutů v roce 1918 uplynulo právě sto let – pojďme se začíst do toho, jak se za tu dobu naše představy o tehdejších lidech změnily. Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 179.00 Kč

Autor: